Kuidas me mõjutame Koiva vesikonna vett?

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kuidas me mõjutame Koiva vesikonna vett?"

Väljavõte

1 Kuidas me mõjutame Koiva vesikonna vett?

2 Autor ja peatoimetaja: Edgars Bojārs Toimetus: Ilze Kalvāne Merle Kuris Sandra Oisalu Ingmar Ott Dace Strigune Iveta Teibe Henn Timm Joonistused: Jaunpiebalga kunstikool Kaart: Sandra Sprukta Kaanefoto: Edmunds Račinskis Tekst: Balti Keskkonnafoorum, 2013 Trükk: OÜ Gandrs, Riia, 2013 Kujundus: Lolita Piterniece, 2013 Brošüür on trükitud taaskasutatud paberile

3 Sissejuhatus Igasugune inimtegevus avaldab survet keskkonnale. Survetegureist tuntuim on tõenäoliselt reostus vesi on keskkond, kus saasteained võivad kanduda tekkekohast väga kaugele. Erandiks ei ole ka Koiva vesikond. Reostusallikad võivad olla erinevad. Igaüks tunneb ära Koiva (läti keelles Gauja) on 452 km pikk jõgi, millest suurem osa asub Lätis, kuid mis 24 km ulatuses voolab mööda Eesti ja Läti vahelist piiri. Jõgi saab oma vee 8900 km² suuruselt alalt, mida kutsutakse Lätis Gauja ja Eestis Koiva vesikonnaks. Enamik 7790 km² ehk 88% vesikonnast asub Lätis. Eesti piiridesse jääb 12% vesikonna pindalast. vananenud ja halvasti töötava puhastusseadme torust tuleva haisva heitvee see on näide punktreostusallikast. Harva mõtleb keegi aga näiteks kartulipõllust kui reostusallikast seda nimetatakse hajureostuseks, mille puhul reostus pärineb laiemalt alalt ja üksikuid reostusallikaid pole võimalik eristada. Loomaks endale paremat keskkonda, on inimesed looduslikke veesüsteeme ümber teinud: kaevanud kraave põllu- ja metsamaa kuivendamiseks, ehitanud poldreid kaitseks üleujutuste eest, paisutanud jõgesid, kasutamaks vee jõudu elektri tootmiseks. Selle tagajärjel veekogudes toimuvad muutused mõjuvad vee-elustikule enamasti negatiivselt. Sellist veekogu muutmist, mille käigus muutub veekogu kuju ja/või veerežiim, nimetatakse hüdromorfoloogiliseks muutmiseks. See brošüür annab teavet, millised on põhilised survetegurid Koiva vesikonnas (nii selle Eesti kui ka Läti osas), kui oluline on nende mõju, millised on erinevused Läti ja Eesti poolel ning mis on võibolla kõige tähtsam annab soovitusi keskkonnasõbralikumaks käitumiseks. Survetegureid vaadeldakse veekasutajate ja majandussektorite (kodumajapidamised, põllumajandus, metsandus, tööstus) kaupa. 1

4 Kodumajapidamised Millised on kodumajapidamiste mõjud? Kodumajapidamised oma veerand miljoni elanikuga toodavad suurema osa Koiva vesikonna heitveest ja reostusest. See on peamiselt WC-de loputuskastidest ning keha, nõude ja pesu pesemisest pärinev heitvesi, mis sisaldab erinevate kodukemikaalide jääke. Kodumajapidamiste heitvees leidub palju orgaanilisi aineid ja toiteaineid (fosfor ja lämmastik), mis veekogudesse jõudmisel põhjustavad toiteainete üleküllust ja veekogu kui ökosüsteemi seisundi halvenemist. Mõned kodukemikaalid võivad osutuda vägagi mürgiseks. Kas teadsid, et nädalavahetuseti esineb suuremate asulate veepuhastusjaamades massilist mikroorganismide surma? Selle põhjuseks on kangete baktereid hävitavate WC-puhastusvahendite kasutamine kodumajapidamistes. Selliseid juhtumeid on ette tulnud nt Koiva jõe suudmes asuvas Carnikava väikelinnas. Majapidamiste heitvesi sisaldab ka tervislikel põhjustel kasutatavate ravimite jääke. Isegi korteri põrandapesuvesi võib sisaldada erinevaid majapidamistarvetest eraldunud aineid, mis käitlemata reoveega võivad jõuda veekogusse. Nende ainete mõjud ökosüsteemile on aga suures osas teadmata. Vesikonna Läti osas kasutab 56% elanikkonnast ühiskanalisatsiooni teenuseid, mis peaks tagama kodumajapidamiste reovee korraliku puhastamise. Samal ajal on maapiirkondades ühiskanalisatsiooniga liitunuid alla 30%. Kui vaadata mõlemas riigis tekkiva reostuse hulka, siis on erinevus suur, kuna enamik vesikonna rahvastikust elab Lätis. Eestist pärineb alla 1% vesikonna reovee hulgast ning fosfori- ja lämmastikukoormusest. Kodumajapidamistest pärineva reostuse mõjud on suurimad sellel Koiva jõe lõigul, kus asuvad vesikonna suurimad linnad Valmiera, Cēsis ja Sigulda. 2

5 Mida saame teha? Kui sul on eramaja, ole keskkonnasõbralik ja kanna hoolt oma reovee eest. Kui ei ole võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga, kasuta individuaalseid kogumismahuteid ja transpordi reovesi puhastusjaama. Võimalusel muretse oma reoveepuhasti. Käitu vastutustundlikult ja ära tühjenda kogumismahutit öö varjus lähimasse ojja! Raja tehismärgala, kus taimed ja mikroorganismid hoolitsevad tõhusalt ja piisavalt toiteainete eemaldamise eest. Täpsemat teavet tehismärgalade kohta leiab näiteks Eestimaa Looduse Fondi kodulehelt: Kui sul on eramaja, kanna hoolt korraliku tualeti paigaldamise eest. Kuivkäimla tuleb keskkonnast maksimaalselt isoleerida, vältimaks leket pinnasesse. Veelgi parem on muretseda kompostiv ja vedelikku eraldav kuivkäimla, mis kompostib reo- ja biojäätmed heaks aiamulla tooraineks ning võimaldab kasutada vedelikku aia kastmiseks ja väetamiseks. Selle tulemusena tekib majapidamises tunduvalt vähem heitvett. Väldi agressiivsete puhastusvahendite kasutamist ja ära vala kahjulikke kemikaale (lahusteid, desinfitseerimisvedelikke) kanalisatsiooni ohtlikud ained võivad tappa mikroorganismid reoveepuhastusjaamades ja veekogudesse jõudes kahjustada sealset elustikku. Kasuta ökoloogilisi pesuvahendeid, seepe ja šampoone need sisaldavad looduslikke koostisosi, mis ei ole loodusele võõrad ja lagunevad kergemini. Sellised pesuvahendid on enamasti varustatud ökomärgisega, millest tuntuimad on Põhjamaade Luik, Euroopa Liidu Lilleke ja Sinine Ingel vaata täpsemat teavet kaupade märgistamise kohta lk 16. 3

6 Põllumajandus Millised on põllumajanduse mõjud? Põllumajandusest pärineb põhiosa veekogudesse jõudvatest taimetoiteainetest (peamiselt lämmastiku- ja fosforiühendid) ning taimekaitsevahenditest pestitsiididest. Toiteainete üleküllus veekogus (hüpereutrofeerumine) võib põhjustada veeõitsenguid ja mõnede veetaimede ülemäärast vohamist, mille tagajärjeks on veekogu kinnikasvamine. Peamised toiteainete allikad põllumajanduses on pinnaseerosioon, mineraalväetised ja loomasõnnik. Toiteainete äravoolu soodustavad ka sellised tegurid nagu intensiivne maaharimine (mida rohkem pinnast töödelda, seda enam toiteaineid välja uhutakse), väetiste vale säilitamine ja kasutamine ning ulatuslikud kuivendussüsteemid. Haritava maa suure osakaaluga intensiivse põllumajanduse puhul võib ärakanne olla 20 kg lämmastikku ja 0,34 kg fosforit hektari kohta; rohumaade puhul on see vaid 3 kg lämmastikku ja 0,12 kg fosforit hektari kohta. 1 Vesikonna Läti osas pärineb põllumajandusest umbes 60% inimtekkelisest lämmastiku- ja 30% fosforikoormusest. 2 Vesikonna Eesti osas on põllumajandusest pärineva lämmastiku osakaal sarnane, kuid fosfori puhul väiksem 20% inimtekkelisest koormusest. 3 Kui lämmastikuallikaks on peamiselt põllumaa ja sõnnikuhoidlad, siis fosforikoormus pärineb põhiliselt ainult loomapidamisest. Vesikonna kõige intensiivsemalt väetatavad põllumaad asuvad Variņis, Lätis. 4 Varasema põllumajandustegevuse tulemusena on toiteained jõudnud ka põhjavette nitraatide kõrget taset (25 37 mg/l) on mõõdetud Priekuļi ja Launkalne piirkonnas. Põllumajanduses kasutatakse tihti taimekaitsevahendeid (pestitsiide). Paljud neist on keskkonnale kahjulikud. Põhjaveest on pestitsiide leitud näiteks Liepa piirkonnas Lätis. 5 1 Dr. Arvo Iital, Tallinna Tehnikaülikool 2, 4, 5, 6 Läti Keskkonna, Geoloogia ja Meteoroloogiakeskus (2009). Gauja vesikonna veemajanduskava 3 Keskkonnaministeerium (2010). Koiva vesikonna veemajanduskava 4

7 Vesikonna Läti osas mõjutab põllumajandus kõige rohkem Koiva jõge Valmierast kuni suudmeni ja Abulsi jõge. 6 Eesti poolel on põllumajandusest mõjutatud Mustjõgi Antsla-Litsmetsa teest kuni Pärlijõeni ja Vaidava jõgi kuni Vastse-Roosa paisuni. Mida saame teha? Tutvu hea põllumajandustava põhimõtetega Jäta jõgede, järvede ja ojade kallastele, aga ka põldude keskele taimestikuribad või puhveralad, mida ei künta ega töödelda kemikaalidega, vaid ainult niidetakse sellised alad on tõhusad toiteainetelõksud. Raja tehismärgalasid, mis on samuti suurepärased toiteainete püüdjad. Hoia põlde talvise taimkatte all. Kasuta keskkonnasõbralikke maaharimisviise, võttes arvesse niiskustingimusi, mulla omadusi, reljeefi ja kasvatatavaid kultuure. Doseeri mineraal- ja orgaanilisi väetisi täpselt, arvestades kasvatatava kultuuri, mullatüübi ja ilmastikutingimustega. Taimed suudavad omastada ainult piiratud koguse toiteaineid! Ehita nõuetekohased loomapidamishooned, sõnniku- ja silohoidlad, mis oleks keskkonnast maksimaalselt isoleeritud. Ära ladusta sõnnikut maapinnal ja sademete eest kaitsmata! Kui võimalik, siis ära kasuta pestitsiide. Kui siiski ilma ei saa, siis vali vähem kahjulikud ja kergemini lagunevad taimekaitsevahendid. 5

8 Metsandus Millised on metsanduse mõjud? Mets on Koiva vesikonnas valdav ökosüsteem, mis katab enam kui poole vesikonna pindalast mõlemal pool piiri. Nagu iga maakasutuse puhul, toimub ka metsadest mõningane toiteainete ärakanne veekogudesse. Paljud vesikonna metsad on looduslikule lähedases seisundis ja tekitavad suhteliselt väikesi toiteainete koguseid. Kuivade metsatüüpide puhul on toiteainete leke 1,5 kg lämmastikku ja 0,06 kg fosforit hektari kohta aastas; soiste metsade vastavad näitajad on 2,9 kg lämmastikku ja 0,2 kg fosforit hektari kohta aastas. 1 Toiteainete ärakanne on suurem inimtegevusest mõjutatud metsade puhul. Umbes veerand vesikonna Läti poole metsadest on kuivendatud. Eesti osas moodustavad kuivendatud metsad umbes 15% kogu metsamaast. Kuivendatud metsa tootlikkus on küll kõrgem, kuid toiteainete ärakanne on 4,5 kg lämmastikku ja 0,2 kg fosforit hektari kohta aastas. Oluline mõju on ka metsa raiumisel, eriti kui tegemist on lageraiega. Lageraie tulemusena tekivad suured lagedad ja raskete masinate poolt kahjustatud pinnasega alad, kust toiteainete ärakanne on suurem. Rasketehnika tekitatud sügavad vaod soodustavad vee äravoolu ja toiteainete leket. Lageraiealadelt lekib 3,0 5,6 kg lämmastikku ja 0,1 0,2 kg fosforit hektari kohta aastas: suurim on ärakanne esimestel raiejärgsetel aastatel. Vesikonna Läti osas pärineb metsandusest viiendik inimtekkelisest lämmastiku- ja kümnendik fosforikoormusest. Mõnikord kasutatakse metsanduses ulatusliku metsakahjurite leviku korral taimekaitsevahendeid, eelkõige monokultuuride puhul. See võib avaldada kahjulikku mõju veeökosüsteemile, eriti kui neid kemikaale kasutatakse veekogu lähedal. Et metsandus on tänapäeval suures osas mehhaniseeritud, vajatakse masinate ja saagide jaoks rohkelt õli ning kütust. Täitmine toimub kohapeal raielangil, mis suurendab ohtlike ainete lekke ja veekeskkonda jõudmise ohtu. 1 Dr. Arvo Iital, Tallinna Tehnikaülikool 6

9 Mida saame teha? Jäta raiumata puhveralad veekogude kallastele. Kasuta valikraiet lageraie asemel. Võimalusel väldi rasketehnika kasutamist metsatöödel. Pärast raiet taasta kahjustatud pinnas, tasandades masinate tekitatud vaod. Ole metsatöödel ettevaatlik õlitoodete ja kütuste kasutamisega, et ei tekiks lekkeid. Tänapäeval on saadaval ka keskkonnasõbralikke, looduses kiirelt lagunevaid õlisid. Väldi taimekaitsevahendite kasutamist. Kui see osutub siiski vajalikuks, siis ära kasuta taimekaitsevahendeid veekogule lähemal kui 20 m. Tee raietöid eelistatult külmunud pinnasega. Jäta järskudelt nõlvadelt mets raiumata. 7

10 Tööstus Millised on tööstuse mõjud? Koiva vesikonnas ei ole tööstus kõige olulisem vett kasutav sektor. Vesikonna Eesti osa on väike ja võrdlemisi looduslik ala, kus puuduvad olulise keskkonnamõjuga tööstusettevõtted. Vesikonna Läti poolel ulatub tööstus- ja teenindussektori heitvee hulk siiski 6,2 miljoni m³-ni aastas, mis moodustab peaaegu poole kogu heitvee hulgast. Suurimad heitvee tekitajad vesikonnas on paberivabrik Līgatne (üle m 3 aastas) ja klaaskiuvabrik Valmieras stikla šķiedra ( m 3 aastas). Valdav enamus tööstuslikust heitveest jõuab pinnaveekogudesse läbi ühtse reoveekogumissüsteemi ja ühisreoveepuhastite. Seetõttu on puhastisse tuleva reovee saasteainete sisaldus mõnes linnas väga kõrge, olenevalt konkreetses ettevõttes rakendatavast tootmistehnoloogiast, kõrvalsaaduste kasutamisest ja reovee eelkäitlusest. Vesikonna kõige olulisem heitveetekitaja on toiduainetetööstus, kuna toiduaineid tootvaid ettevõtteid on arvukalt ja nende reovees leidub palju toiteaineid. Võrreldes muude sektoritega iseloomustab toiduainetetööstuse reovett keeruline saasteainete kokteil, millest igaüks võib nõuda spetsiifilist käitlustehnoloogiat. Mõned saasteainetest on väga ohtlikud. Ka mõned vähemohtlikud ained (nt piimatööstusest pärinevad) võivad kõrge sisalduse korral looduslikke veekogusid oluliselt mõjutada. Mõned tööstussektori tegevused ei ole keskkonnasõbralikud ja nende kahjulik mõju võib olla pikaajaline. Koiva vesikonna kõige reostatumaks kohaks on kaks väävelhappejääkide tiiki Inčukalnsis, kuhu ladustati ligi m³ kunagi Riias asunud õli- ja määrdeainetetööstuse tootmisjääke. Reostus on levinud m sügavusele põhjaveekihtidesse aastal alustati selle reostusallika likvideerimisega, mis kestab kuni aastani. 8

11 Mida saame teha? Ole vastutustundlik ettevõtja ja järgi keskkonnanõudeid kogu tootmisprotsessi vältel, nö hällist hauani. Kasuta oma ettevõttes tehnoloogiaid, mis väldivad reostuse teket töötlemisel. Pea meeles, et alati on odavam reostust ära hoida kui seda likvideerida. Kui saasteainete teke on vältimatu, taga reovee nõuetekohane käitlemine kas ettevõttesiseselt või transportides seda lähimasse sobiva läbilaskevõime ja käitlusvõimalustega puhastusjaama. Kaalu oma ettevõttes keskkonnajuhtimissüsteemi ISO juurutamist. See pakub praktilisi vahendeid ettevõtetele, kes soovivad tuvastada ja kontrollida oma ettevõtte keskkonnamõju ja järjepidevalt parandada keskkonnategevuse tulemuslikkust. 9

12 Hüdromorfoloogilised muutused Milised on hüdromorfoloogilise muutmise mõjud? Veekogude hüdromorfoloogilised (kuju ja veerežiimi) muutused tekivad jõgedele paisude ja luhtadele poldrite rajamise või jõesängi õgvendamise või süvendamise tulemusena. Jõgesid paisutatakse peamiselt hüdroenergia tootmise eesmärgil. 14 väikest hüdroelektrijaama põhjustavad keskkonnaprobleeme vesikonna Läti osas. Vaid 83 km pikkusele Koiva jõe lõigule Tirza ja Tulija lisajõgede vahel (Lätis) on ehitatud 8 hüdroelektrijaama. Paise on jõgedele rajatud ka kalakasvatuse või rekreatsiooni tarbeks. Vesikonna Eesti poolel teenib 21-st paisust vaid üks elektritootmise huve, ülejäänud on rajatud kalastamise või ujumiskoha loomise eesmärgil. Paisu rajamine võib veekeskkonda drastiliselt muuta. Kiirevoolulised jõe-elupaigad ja neile iseloomulikud liigid asenduvad seisuveeliste elupaikadega, mille liigiline koosseis on hoopis teistsugune. Väheneb selliste väärtuslike kalaliikide arvukus nagu lõhe, meriforell, siig, vimb, harjus, jõeforell ja jõesilm. Paisud takistavad ka kalade rännet, eriti kui ei paigaldata spetsiaalseid kalapääse. Polder on ümbritsevast veetasemest madalamal asuv kuivendatud maa-ala, mida üleujutuse eest kaitsevad tammid ja veetaseme reguleerimise süsteem (lüüsid). Poldrite mõju on oluline Koiva jõe alamjooksul, kuhu on rajatud viis poldrit. Poldrite ehitamise tulemusena on kadunud varasemad looduslikud liigirikkad luhad, mis üleujutuste ajal toimisid ka vee ja setete kogunemiskohana. Jõesängi õgvendamisel ja süvendamisel on olulised mõjud: drastilised veerežiimi muutused ning jõe- ja luhaelupaikade hävinemine. Nõukogude ajal on Koiva vesikonnas parema põllumaa saamise eesmärgil reguleeritud paljusid jõgesid. Lätis on tugevasti muudetud Koiva lisajõed Abuls ja Vija; Eestis Mustjõgi 19 km ulatuses. Jõgesid võivad tugevasti mõjutada ka koprad, kuigi sel juhul on tegemist loodusliku probleemiga. Need looduse insenerid elavad hästi nii vesikonna Läti kui ka Eesti poolel. Lisaks loomulikult kiirele paljunemisele aitab kobraste arvukuse kasvule kaasa ka inimese loodud kuivenduskraavide võrgustik, mis pakub uusi levikukoridore ja rikkalikku toitu kraavipervedel kasvava tiheda taimestiku näol. Kobraste invasiooni paratamatuks kaasnähtuseks on jõgedele ehitatud paisud, mis muudavad 10

13 voolurežiimi. Eestis käsitletakse koprapaise olulise survetegurina neil on oma osa kesise seisundi ühe põhjusena nii Pärlijõel kui ka Mustjõel. Mida saame teha? Enne uue maja ehitamist kontrolli, et ei oleks tegemist üleujutatava alaga. Parem on selliseid kohti vältida kui hiljem regulaarsete üleujutustega võidelda. Jäta luhad loodusele! Hüdroelektrijaama puhul tuleks tagada pidev veevool jões ning vältida järske ja suuri veetaseme muutusi see aitab säilitada paljudele liikidele olulisi vee- ja kaldaelupaiku. Paigalda hüdroelektrijaama paisule kalatrepp või kalapääs, et pais ei takistaks kalade rännet. Enne kalapääsu rajamist uuri, millised on kaasaegsed ja kalade jaoks ka tõesti toimivad lahendused. Kui oled maaomanik, eemalda kopratammid kohtadest, kus need kahjustavad kiirevoolulisi jõe-elupaiku. Enamasti pole selleks luba vaja, kuid looduskaitsealadel tuleks eelnevalt kaitse-eeskirjaga tutvuda või Keskkonnaametiga konsulteerida. 11

14 Läti legend Koiva jõe kohta Kui arvad, et Koiva jõge mõjutavad survetegurid on vaid kaasaja probleem, siis see ei ole päris tõsi. Ajalooliseks tõendiks on iidne legend, mis jutustab Vanapagana kavatsusest muuta Koiva jõe hüdromorfoloogiat Kui Koiva jõgi hakkas voolama Alaukstsi järvest 1, ei meeldinud see sugugi Vanapaganale, kes oli väga ärritunud ja lubas jõele paisu ette ehitada. Mis ussike see siin lookleb mu teel, millest mõnes kohas ülegi ei saa? Nüüd ma painutan teda oma tahtmise järele nagu koerakutsikat. Vecpiebalgas Jaunviļumis korjas pikka seelikusse riietatud Vanapagan Lībieši mäe 2 juurest kive ja tahtis need Koiva jõe teele takistuseks viia. Kive oli aga liiga palju, mistõttu Vanapagan sai ainult väga aeglaselt edasi liikuda. Seelik rebenes kivide raskuse all ja osa kive kukkus kohta, kus praegu asub Lazdu mägi 3. Vanapagan vaarus ülejäänud kividega edasi. Kui Koiva jõeni oli jäänud umbes sada sammu, hakkas kukk kirema praeguse Brežģise mäe 4 asukohas, mispeale Vanapagan ehmatusest ka ülejäänud kivid maha pillas. Seetõttu jäi Vanapaganal Koiva jõe tõkestamise kavatsus katki ja Koiva ruttas noore tütarlapsena edasi mere poole. Vanapagan, kes oli tige oma plaani ebaõnnestumise pärast, jooksis praeguse Nēķinsi mõisa 5 juurde ja viskas Koiva teele mäe ette. Koiva ei kartnud Vanapaganat, vaid põikas paremale ja liikus edasi itta Jaunpiebalga 6 suunas. Sealt tahtis Koiva voolata Peipsi järve 7, kuid Vanapagan ootas teda Lejas mõisa 8 juures. Teda nähes suundus Koiva Lejas mõisa ja Sinolest 9 läände Valmiera 10 ja Cēsise 11 kaudu mere poole, uuristades endale sügava oru 12. Kui Vanapagan nägi, et tal ei õnnestu Koivat takistada mägede ega kividega, hakkas ta jõe teele auke kaevama. Aga Koiva oli juba suur ja tugev, täitis kõik augud veega ning voolas edasi. Vanapagana kaevatud aukudes on tänapäeval Koiva jões keerised, kus kurivaimud tänini luuravad ja nii mõnegi hea ujuja on sügavikku tõmmanud

15 Liivi laht, un Pleskavas ezers attiecīgi: Kaart näitab looklevat teed, mille Koiva uuristas,. kui Vanapagana eest põgenes Reiu Halliste Kipu Vortsjarv Elva Peipsi järv 7 Mõisaküla Omuļupe Põlva Pihkva järv Tõrva Rūja Olaine Misa Liivi laht Rīga Baloži Ainaži Salacgrīva Saulkrasti Daugava Vitrupe Aģe Svētupe Lielā Jugla Salaspils Ikšķile Ogre Baldone Salaca Mazā Jugla Iģe Staicele Aloja Burtnieku ezers Briede Ogre Seda Seda Strenči Valmiera Augstrozes Lielezers 10 Rauna Abuls Gauja Valka Vija Palsa V.Emajegi Valga Rauza Arona Tirza Kuja Mustjegi Ape Melnupe Liede Aiviekste Pērļupīte Vaidava Lubāns Vohandu Limbaži Kõrgete Smiltene Alūksnes ezers liivakivikallastega Alūksne ürgorg Cēsis 8 Lejas mõis Nēķini mõis 9 Sinole Līgatne 5 Gulbene 6 Jaunpiebalga Sigulda Brežģi mägi 4 Balvi Vangaži 1 Alauksti järv Lazdu mägi 3 2 Lībieši mägi Cesvaine Lubāna Lielvārde Ķegums Mazsalaca Rūjiena Madona Võru Pededze Balupe Iča Obdeha Viļaka Kārsava Kūdupe Kūkova Jaunjelgava Aizkraukle Pļaviņas Varakļāni Viļāni Rēzekne Cirma ezers Ludza 13

16 Mõned faktid survetegurite kohta Koiva vesikonnas Vesikonnas on registreeritud umbes 580 olemasolevat/potentsiaalset punktreostusallikat: naftatoodete laod, bensiinijaamad, vanad prügimäed, väetiste ja agrokemikaalide laod, farmid ja endised sõjaväebaasid. Enamasti on tegemist vana reostusega. Punktreostusallikatest pärineva heitvee hulk on viimase kümne aasta jooksul vähenenud kaks korda aastal oli see 8,5 miljonit m³. See kogus on piisav, et täita Karula Rahvuspargis asuv Aheru järv (maht 8 miljonit m³) 1. Halvasti puhastatud heitvee hulk on aga nii suur, et sellega võiks täita üle poole Eesti-Läti piiril asuvast Murati järvest (maht 2,4 miljonit m³). 2 Üle 99% punktreostusallikate heitveest pärineb vesikonna Läti poolelt. miljon m Puhas Ei vasta nõuetele Joonis 1: Heitvee koguhulk Koiva vesikonnas aastatel , 4 Eesti Keskkonnateabe Keskus; Läti Keskkonna; Geoloogia ja Meteoroloogia Keskus 14

17 Üks kaubarongi vagun mahutab keskmiselt 65 tonni aastal heideti punktreostusallikatest vesikonda pisut vähem kui kolmandik vagunitäit fosfori- ja kaks vagunitäit lämmastikuühendeid. Kuid veelgi suurem on inimtekkelistest hajureostusallikatest pärinev toiteainete koormus, mis vesikonna Läti poolel on kaks vagunitäit fosforit ja 41 vagunitäit lämmastikku tonni Üldfosfor Üldlämmastik Joonis 2: Heitvees sisalduva fosfori ja lämmastiku koguhulk Koiva vesikonnas aastatel

18 Mõned asjad, mida tähele panna ja meelde jätta toodete märgistamise kohta Ökomärgis pakendil näitab, et toode on keskkonnasõbralik (ei sisalda keskkonnale ohtlikke aineid) kogu eluea jooksul alates tooraine hankimisest, tootmisprotsessi ja kasutamise vältel kuni toote eluea lõpuni (jäätmekäitluseni). EL-i ökomärgis (EL-i Lilleke) aitab kindlaks teha tooteid ja teenuseid, millel on väiksem keskkonnamõju kogu eluea jooksul alates tooraine hankimisest, tootmisprotsessi ja kasutamise vältel kuni toote eluea lõpuni. Kogu Euroopas tunnustatud EL-i ökomärgis on usaldusväärne vabatahtlik märgis, mille eesmärgiks on edendada keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid. Põhjamaade ökomärgis (Põhjamaade Luik) on üks maailma juhtivaid ökomärgiseid rangete keskkonna- ja kliimanõuetega 63 tootegrupi jaoks. Ökomärgis Sinine Ingel on maailma esimene toodetele ja teenustele mõeldud keskkonnamärgis aastast annab sõltumatu žürii seda ökomärgist kindlate kriteeriumide alusel keskkonnasõbralikele toodetele ja teenustele. Ohusümbolid pakendil aga hoiatavad keemiliste reaktsioonide ja võimaliku ohu eest inimese tervisele ning keskkonnale. Ära kunagi vala selliste sümbolitega tähistatud aineid kraanikaussi või WC-potti, vaid vii jäägid ohtlike ainete kogumispunkti! 16

19

20 Trükis on valminud projekti Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused (Gauja/Koiva, projekt nr EU 38839) raames. Projekti partnerid: Läti Hüdroökoloogia Instituut (Juhtpartner) Läti Vabariigi Keskkonnakaitse ja Regionaalarengu Ministeerium Läti Ülikooli Bioloogiainstituut Balti Keskkonnafoorum-Läti ESTONIA Balti keskkonnafoorum-eesti Tallinna Tehnikaülikool Eesti Maaülikool Projekti koduleht:

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Ees

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Ees Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Lõputöö keskkonnakorralduses ja planeerimises Eesti suurimate järvede ja pikimate jõgede seisund ning

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

suojeluvihko_EST.indd

suojeluvihko_EST.indd LÄÄNEMERE KAITSE Mida saan teha mina? BALTIC SEA COMMUNICATION NETWORK OF FINLAND Läänemere olukord on kehv Ulatuslikud sinivetikate õitsengud, adru vohamine kallastel ning limaga kattunud kalavõrgud on

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad

Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Kuidas kaitsta taimi ilma mesilasi kahjustamata ehk mesinikud vs taimekasvatajad Indrek Keres Eesti Maaülikool Eesti Kutseliste Mesinike Ühing Taimekasvatuse konsulent Mida mesinik ootab taimekasvatajalt

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title MAASTIKE TALITUS Maastike üldkursus ja tüploogia Kaija Käärt Maastike talitus määratakse kui kõigi ainete ja energia ümberpaiknemise, vahetuse ja muundumise protsesside kogust maastikes. Maastike talitus

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

1

1 Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 2015-2024 Keskkonnaamet 2015 SISUKORD 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ala iseloomustus... 5 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid... 9 1.4. Kaitsekord... 10 1.5. Uuritus...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks

METSADE SÄÄSTVA MAJANDAMISE KAVA aastateks Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks METSAE SÄÄSTVA MAJANAMISE KAVA aastateks 2016-2025 Käesolev kava on koostatud metsade kirjelduste põhjal ning annab põhisuunad metsade majandamiseks kooskõlas EESTI SÄÄSTVA METSANUSE STANARI ja kehtivate

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette

8. klass Õppeaine: GEOGRAAFIA ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Õpilane Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ette ÕPPESISU ÕPITULEMUSED KLIIMA Ilma ja kliimat õppides saavad õpilased ettekujutuse, mis tegurid mõjutavad kliima kujunemist ühes või teises maailma piirkonnas, ülevaate põhi- ja vahekliimavöötmetest ning

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

TÄHE 106, TARTU. Tel Registreerimisnumber MTR EH,EJ,EK,EO,EP MATER MK,MU,MO,MP Muinsuskaitseameti tegevu

TÄHE 106, TARTU. Tel Registreerimisnumber MTR EH,EJ,EK,EO,EP MATER MK,MU,MO,MP Muinsuskaitseameti tegevu TÄHE 06, 503 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 0696600 MTR EH,EJ,EK,EO,EP 0696600-000 MATER MK,MU,MO,MP 009-00 Muinsuskaitseameti tegevusluba E 58/200 Töö nr: IB39/203 Koostaja: Inseneribüroo Urmas

Rohkem

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi 1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon ÜVVKS Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on veeettevõtja hallatav

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Microsoft Word - I osa lisa tiitelleht.docx

Microsoft Word - I osa lisa tiitelleht.docx Manteeameti tegevuskava üleujutusalade ja võimalike kliimamuutuste tuvastamiseks I osa lisa 1 2018-012 Tallinn 2018 Lõuna 67 Võru Mõniste Valga 38,475 38,475 Lumesulamise ja pikemate sademete korral on

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem