TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA. Muusikaosakond. pärimusmuusika õppekava. Hanna-Liis Lao MUINASSOOFIA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA. Muusikaosakond. pärimusmuusika õppekava. Hanna-Liis Lao MUINASSOOFIA"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond pärimusmuusika õppekava Hanna-Liis Lao MUINASSOOFIA Loovpraktilise lõputöö teoreetiline osa Juhendaja: Merike Paberits, MA Kaitsmisele lubatud... (juhendaja allkiri) Viljandi 2017

2 SISUKORD SISUKORD KONTSEPTSIOON Muusiku enesekasutusest Minu õpingute kulg Pärimusmuusiku kehahoid Kontserdi introspektiivsus Muinassoofia Soovimine Inhibitsioon Suund DIPLOMIKONTSERT Kava ülesehitus ja materjali valiku põhimõtted Palade kirjeldused Koosseisud Soolo Keelpillikvartett Kontserdi organisatoorne osa KOKKUVÕTE KASUTATUD ALLIKAD LISAD

3 Lisa 1. Lugude noodid Lisa 2. Kontserdi plakat SUMMARY LIHTLITSENTS

4 SISSEJUHATUS Minu loovpraktiline lõputöö kannab pealkirja Muinassoofia. Pealkirjas kajastuvate sõnade muinasjutt ja filosoofia sümbioos koondab enda alla muinasjutu printsiibid, filosoofia ja muusika. Muinassoofias toimub palade põimumine läbi selle, kuidas mina loojana ja muusikalise jutuvestjana neisse suhtun ning millised on lugudes minu soovid ja valikuid. Kõige olulisem on tabada see, mis juhtub enne muusikahelide kostumist ja mis on loomiseprotsessi taga, milline on pillimängus minu kehakasutus ja kohalolu, kust tuleb impulss ja kuidas suudan muinasjutu filosoofiat rakendada musitseerides? Diplomitöö kirjalikus osas heidan analüüsiva pilgu senistele muusikaõpingutele ning kirjeldan, mis on minu jaoks hetkel aktuaalne, inspireeriv ning edasiviiv. Loovpraktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärk on anda ülevaade minu diplomikontserdi Muinassoofia kontekstist, muusikalisest materjalist, kava koostamise põhimõtetest ning õpitu rakendamisest. Käesolev töö koosneb kahest suuremast peatükist. Esimene peatükk on pühendatud lõputöö konteksti loomisele kirjutan õpingutest Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja Alexanderi Tehnika Instituudis, muusiku enesekasutusest pärimusmuusika kontekstis ning kontserdi introspektiivsusest. Teine peatükk annab ülevaate diplomikontserdi kava ülesehitusest ning materjali valiku põhimõtetest, paladest ja koosseisudest ning kontserdi organisatoorsest osast. Kontserteksam Muinassoofia toimub Viljandis 9. juunil aastal Pärimusmuusika Aidas. Diplomitöö juhendajaks on Merike Paberits. 4

5 1. KONTSEPTSIOON Diplomitöö kirjaliku töö esimeses osas avan muusiku enesekasutuse teema läbi kontserdi konteksti, kirjeldan oma õpingute kulgu, pärimusmuusiku kehahoidu ja kontserdi introspektiivsust. Annan ülevaate Muinassoofia ideest kui muinasjutu printsiipide (suund, inhibitsioon, soovimine) kasutamisest kontserdil Muusiku enesekasutusest Minu õpinguid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ja Alexanderi Tehnika Instituudis on ühendanud soov saada rohkem teada pärimusmuusiku kehakasutuse kohta. Järgevates alapeatükkides kirjeldan õpinguid ja huvi muusiku kehakasutuse vastu Minu õpingute kulg Inimese keha, imeliselt kaunis ja rikkalikult õnnistatud, on võimeline kohanema kõikide musitseerimise seatud nõudmistega. Parafraseerides Neuhausi, peitub saladus arusaamise omamises muusika tegemise loomusest ja oma musikaalsest kehast, pöörates kõik võimalikud puudused eelisteks (Alcantara 2013, lk xvii). Mind on juba varasest east peale kütkestanud inimese kui terviku ja tema mehhanismide jälgimine ja tundma õppimine erinevates tegevustes, olgu selleks siis musitseerimine, tantsimine või pärimuse edasi kandmine. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias on mind enim kõnetanud just need loengud, vestlused ja töötoad, mis on pedagoogilise või psühholoogilis- filosoofilise suunaga. Need on süvendanud minus huvi muusiku psühholoogia, harjumuslikke käitumis- ja mõttemustrite, pillimänguga seotud probleemide, õppimise- ja õpetamise protsessi vastu. Kõige enam on mind muusikuna ning pedagoogina inspireerinud Celia Roose, Juhan Suitsu, Marko Veissoni pärimusalased jutuvestmised, Valle-Sten Maiste ja Maret Tomsoni 5

6 emotsionaalsed ja läbitunnetatud loengud ning Anu Söödi loovtantsu metoodika. Nüüd, ülikooliajale tagasi vaadates võin öelda, et nendelt õppejõududelt saadud teadmiste ühiseks teguriks on praktilisus ning just seetõttu on need minu jaoks niivõrd väärtuslikud. Pärast esimest Kultuuriakadeemia õpingute semestrit seisin silmitsi olukorraga, kus kehvast pillimängutehnikast tingitud närvikahjustuse tõttu ei saanud ma pilli mängida. Seisin dilemma ees kas jätta ülikool pooleli, loobuda oma unistusest olla muusik, või asuda tekkinud probleemile otsima lahendust. Valisin teise valiku, teadmata, kas ja kuhu oma otsingutega jõuan. Karpaal- ja kubitaalkanali sündroomidele (närvi pitsumise sündroomid) ravi otsides proovisin nii lääne meditsiini poolt pakutavaid vahendeid (operatsioon) kui ka alternatiivsemaid ravimeetodeid. Kuna eelnevalt nimetatud ravivõimalused ei kõrvaldanud närvikahjustuse tekkimise põhjust, siis jõudsin aegamisi teadmiseni, et selleks, et taas pilli professionaalselt mängida, pean teadma, miks probleem tekkis ning kuidas seda ennetada. Sellise arutluskäigu kaudu jõudsin pilliergonoomikani aastal tegin pilliergonoomika teemal seminaritöö Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias pakutavate ergonoomikaalaste teadmiste vastavus ja aastal õppima asunud pärimusmuusika, jazzmuusika ja koolimuusika õppekava üliõpilaste ootustele, mille kaitsesin hindele suurepärane. Seminaritöö on kasulikuks õppematerjaliks aasta sügisel alustasin pärimusmuusika erialal tudeerimise kõrval ka õpinguid Tallinnas Alexanderi Tehnika Instituudis. Alexanderi tehnika alased teadmised ja praktilised oskused on toetanud ja täiendanud minu pilliõpetuse pedagoogilist poolt, et leida parimad võimalused enesekasutuseks pillimängus. Enesekasutus on Alexanderi tehnika põhimõte, mis hõlmab rühti ehk kehahoidu ja sellesse suhtumist. Alexanderi tehnikas tähendab hea enesekasutus, et inimene on võimeline ühest asendist teise liikuma kergelt, kiirelt ja märkamatult, ta ei tee üleliigseid liigutusi, mis tekitaksid valepingeid ning kulutaksid nii füüsist kui vaimu. (Kleinman & Buckoce 2013, lk 26-34). Alexanderi tehnika on aidanud mul teadvustada kahjulikke harjumuspäraseid mõtlemismustreid ja kehakasutust ning andnud edasiviivad vahendid, et saavutada mistahes protsessis terviku integratsiooni läbi kvaliteet. Tänu kehateadlikkusele olen võimeline ilma valuta ja valepingeteta pilli harjutama ning pühenduma loomisprotsessile ja musitseerimisele. Kultuuriakadeemia nelja õppeaasta jooksul läbi käidud teekond pilliergonoomikani on olnud väga keeruline, kuid see annab minu muusiku- ja pedagoogitööle palju juurde. 6

7 Pärimusmuusiku kehahoid Alexander ütles lühidalt: "Rääkige inimese individuaalsusest ja iseloomust: see on see, milline on tema enesekasutus." (Alcantara 2013, lk 7) Kehateadlikus on minu jaoks aktuaalne teema ka pärimusmuusika kontekstis. Õpingute ajal on olnud üheks minu ülesandeks jäljendada mittetraditsionaalsetel instrumentidel (põikiflööt, klaver) arhiivisalvestistelt kuuldut. Eesti Rahvaluule Arhiivist võib lisaks helisalvestistele leida ka mõningaid video- ja pildimaterjale vanadest pillimängijatest. Nende materjalide ja samuti kõiksugu muude tegevuste jäädvustuste kaudu võib aimata, et inimeste enesekasutus 100 aastat tagasi oli ergonoomilisem, ökonoomsem ning konstruktiivsem, kui tänapäeval. Konstruktiivne tähendab siinkohal ülesehitav, lahendust võimaldav, edasiviiv, viljakandev ja asjalik (AMSS 2017). Arhiivisalvestistelt kuuldut noodistades ning seda oma instrumendil imiteerides olen peamiseks eesmärgiks võtnud parandada iseenda kehakasutust ning areneda ökonoomse, konstruktiivse ning ergonoomilise pillimängu poole. Olen püüdnud võtta vanadelt pillimeestelt üle kehakasutuse ja muusikalise mõtlemise loogika jäädes muusikas siiski iseendaks Kontserdi introspektiivsus Viljandi Kultuuriakadeemia õpingutele tagasi vaadates tundub mulle, et minu õpingud on olnud pigem introspektiivsed. Sellest tulenevalt põimin diplomikontserdisse sissepoole vaatava spektri. Kontserdi visiooni kirjeldades ei soovi ma keskenduda vaid lõppresultaadi (esitusele tulevad helid, palad, valgus, kompositsioon, instrumendid, koosseis jm) analüüsile ning kirjeldusele, vaid tuua tähelepanu ka kõigele sellele eelnevale. Mis juhtub enne seda, kui muusika hakkab kõlama? Mis toimub vaikuses, mida peetakse muusika alguseks? Mis toimub minu kui muusiku enesekasutuses? Seetõttu on kontserdi eesmärk minu jaoks introspektiivneoluline ei ole vaid kuulajale meelepärane olla ning pakkuda elamust. Minu peamiseks eesmärgiks on tähelepanu pööramine oma enesetajule ja kehakasutusele. Püüan rakendada printsiipi, et mitte mina ei hakka muusikat esitama, vaid muusika väljendub läbi minu mina olen muusika töövahend. 7

8 1.2. Muinassoofia Muinassoofia on muinasjutu printsiipide, filosoofia ning muusika ühendamine terviklikuks ideeks. Diplomikontserdil põimib muusikapalad ühtseks tervikuks minu kui looja suhtumine paladesse ning see, millised on lugudes minu soovid ja valikud. Kõige olulisem on tabada see, mis juhtub enne muusikahelide kostumist ja mis on loomiseprotsessi taga. Milline on pillimängus minu kehakasutus ja kohalolu? Kust tuleb impulss ja kuidas suudan muinasjutu filosoofiat rakendada musitseerides? Soovimine Muinasjutt saab tõelise teostuseni jõuda veenvamalt, kuna seal võtame me arvesse valmidust ja soovimist kui tagajärgede põhjusi. Paneb imestama, kuidas muinasjutu karakterid ei muretse, kuidas täpselt soov peaks täide minema. Mitte ükski haldjas ega nõid ei ütle: Ma annan sulle kolm soovi, aga jää soovidega mõistlikkuse piiresse, sest ma ei ole just väga osav soove täitma. (Carrington 1994, lk 16-17) Kannan Walter Carringtoni mõtte ka musitseerimise ning improvisatsiooni konteksti. Püüan laval saavutada musitseerides sellist olekut, tegutsemisvalmidust ja soovimisjulgust, et olen muusikaliselt improvisatsioonilises mõttes vaba. Püüan hoiduda kramplikust hoiakust ning fikseeritud muusikalisest ideest ja jääda kontserdil musitseerides valikutes vabaks. Märksõnad improvisatsioon, loomine, mänguruum, soovimine ja tegutsemisvalmidus kuuluvad minu jaoks pärimusmuusika olemuse juurde Inhibitsioon Kui sa hakkad soovima, pead sa enne hetkeks peatuma, sest kui sa kiirustad sooviga ja ei võta eelnevalt aega inhibitsiooniks, võid sa sattuda igasugusesse sekeldustesse draakonite jm tegelastega, kellega muinasjutu karakterid alati kokku satuvad. (ibid., lk 17) Enne konterdil kõlavat muusikat, enne muusikalist muinasjuttu, on inhibitsioon, on hetkeks peatumine ning teadlikustatud soovimine. Soov luua helisid, soov kuuldele tuua muusikat. Intensiivne inhibitsioon on täielik kohalolu, nn sisse lülitumine ning teadlik olemine, üleliigse kõrvale jätmine ning valikuvõimaluste teadvustamine ning nägemine, täieliku kontrolli 8

9 omamine. Intensiivne inhibitsioon mõjutab ka teisi. Võib juhtuda, et osad minu soovid, mõningad minu valikud esinemissituatsioonis toovad kaasa lohed, nõiad ja muud elukad, kuid see toobki välja muinasjutu võlu ja valu. See on ehtne. Minu soov on olla iga hetk loomises, usaldamises, kulgemises, liikumises ning valikutes. Täielik kohalolu on see, mida kontserdil püüdma hakkan. Võttes aluseks muinasjutu filosoofia on kontserdil kõlavates lugudes omajagu üllatusi, kuid ka muinasjutule iseloomulikke ette nähtavaid kulgemisi Suund Pärast inhibitsiooni, pausi, on küsimus suunas. Suund on sõna, mida me kasutame seoses liikumisega. Lõplikult kokku võttes, suund on liikumine (ibid., lk 17). Kuna suund on liikumine, leiame suundi kõikjalt. Võime rääkida suundadest anatoomia ja füsioloogia kontekstis (nt närviimpulsid, vereringe), filosoofilises (eesmärgid, valikud), füüsikas, muusikas (teose areng, dünaamika), muinasjutu kontekstis (mis on kangelase eesmärk kas päästa Rapuntsel või Lumivalgeke) jne. Alexanderi tehnikas on suund on mõte, intentsioon või soov, mis võimaldab tekitada õrna energiavoo, närviimpulsi või väikese liikumise. Suund töötab vastu negatiivsetele kalduvustele, nt ülepinged või liiglõdvestumus ja aitab arendada usaldusväärsemat ja konstruktiivsemat sensoorset tagasisidet. (Kleinman & Buckoke 2013, lk 60) ). Suundadele mõtlemine hoiab mind muusikas aktiivsena ning pidevas liikumises. Kui suunamine on primaarne ning mängimine sekundaarne, siis võib tunda, et sa mitte ei tee miskit, vaid see miski juhtub läbi sinu. Sa saad üheks klaveriga, muusika endaga, aja ja ruumiga (Alcantara 2013, lk 77). 9

10 2. DIPLOMIKONTSERT Järgnevas peatükis kirjeldan diplomikontserdi kava ülesehitust, materjali valiku põhimõtteid ja koosseise. Annan ülevaate ettekandmisele tulevatest paladest ning kontserdi kujunduslikust poolest Kava ülesehitus ja materjali valiku põhimõtted Lugude otsimise ja eksamikavasse valimise periood kestis aasta aega. Lähtusin oma valikutes kriteeriumist, et lugu esmakordselt kuulates peab mul tekkima sisemine äratundmine, et tahan laval olla ja just seda pala mängida. See saigi kõikide lugude valimise peamiseks printsiibiks. Teine kriteerium, mille seadsin lugudele oli loo muinasjutuline iseloom. See tähendab, et muusikapala oleks dünaamiline, kõnekas, kannab minu jaoks elavat pulssi ning elu. Tahtsin, et kõik palad minu kontserdil kõlaksid muinasjutuliselt, ilusalt ning romantiliselt. Diplomikontserdil tuleb esitusele eesti pärimusmuusikat, omaloomingut ning esimene osa Adrian Jonesi džässist, hevirokist ja klassikalisest muusikast mõjutatud pärimusmuusika kontserdist. Tabel 1. Kontserdi kava 1. Irise walss 2. Jakob Ratsovi Valts nr 1 & 3 ja Valts nr 2 3. Venetükk 4. Wrong foot forward 5. Priido Maritovi polka ja Torupillilugu 6. Nybyggnan - 1st movement: Intro - polska vals Lisalugu : Tibujalg 10

11 Kontserdil mängin kolme erineva tüpaažiga instrumenti. Minu põhipillideks on torupill ja põikiflööt ning lisapilliks ülemheliflööt. Esimesena tulevad esitusele palad eesti torupillil, seejärel ülemheliflöödil ning põikiflöödil. Taoline järjekord kujunes välja, kui olin eksamikavasse lood valinud ning hakkasin taotlema sisulist ning kõlalist tervikpilti. Sellise järjekorra muudab aga keeruliseks asjaolu, et torupillilt üleminek ülemheliflöödile on tehniliselt väga keeruline. Torupill nõuab mängijalt suures koguses õhku. Kontrastiks on aga ülemheliflööt, mis vajab vähem õhku ning reageerib kergesti igale väiksele õhusurvele. Kolme erineva iseloomuga instrumendil kuuldele tuleva muusika aitab ühtseks muinasjutuliseks muusikaliseks tervikuks võluda keelpillikvartett ning nende muusikalised repliigid, mis kõlavad erinevate palade vahel sissejuhatuseks järgmiseks looks. Tabel 2. Palade nimed, päritolu, algallikad ning esitajad Loo nimi Päritolu Originaalallikas Esitaja(d) 1. Irise walss Omalooming Noodistus (vt lisa 1, lk 20) Hanna- Liis Lao (torupill) 2. Jakob Ratsovi Valts nr 1 & 3 ja Valts nr 2 Kuusalu kihelkond Salvestus Hanna- Liis Lao (torupill) 3. Venetükk Suure-Jaani kihelkond Salvestus Hanna- Liis Lao (ülemheliflööt) 4. Wrong foot forward Suurbritannia Salvestus Hanna- Liis Lao (põikiflööt) 5. Priido Maritovi polka ja Torupillilugu Kullamaa kihelkond Karksi kihelkond Salvestus Noodistus (vt lisa 1, lk 24) Hanna- Liis Lao (ülemheliflööt) 11

12 6. Nybyggnan - 1st movement: Intro - polska - vals Rootsi CD Partituur Hanna- Liis Lao (põikiflööt) Keelpillikvartett Lisalugu: Tibujalg Kihnu kihelkond Salvestus Hanna- Liis Lao (põikiflööt) 2.2. Palade kirjeldused 1. Irise walss Esimene lugu, mis tuleb kontserdil esitusele on minu kirjutatud ning kannab pealkirja Irise walss (vt lisa 1, lk 20). Loo kirjutasin Viljandi kultuuriakadeemia õpingu viimasel aastal Villu Talsi juhendatud ansamblitunni tarvis. Pala on ¾ taktimõõdus, e mollis ning sellel on 3 osa. Lugu on torupillipärane kasutatud on kogu pilli skaalat ning torupillipäraseid kaunistusi. Irise walssi iseloomustavad sõnad: jõud, igatsus, rahutus, arm. Pala on aja jooksul palju muutunud ning arenenud. Kui alguses figureeris kindel rütm ja lihtsus, siis aja kulgedes on end loole külge pookinud mitmed vigurid, numbrimaagia ning dünaamilisus. 2. Jakob Ratsovi Valts nr 1 & 3 ja Valts nr 2 Allikaviited: ERA, Fon.120A < Kuusalu khk., Kolga v. - A.O.Väisänen < Jakob Ratsov,82a. (1913) Noodistanud Hanna- Liis Lao. ERA, Fon.120C < Kuusalu khk.,kolga v. -A.O.Väisänen < Jakob Ratsov,82a. (1913) Noodistanud Hanna- Liis Lao. ERA, Fon.120B < Kuusalu khk., Kolga v. - A.O.Väisänen < Jakob Ratsov,82a. (1913) Noodistanud Hanna- Liis Lao. 12

13 Teisena kõlab kontserdil eesti torupillimuusika sett. Jakob Ratsoviga tutvusin õpingute ajal esimest korda kokku teisel kursusel, kui süüvisin Ratsovi torupillimuusikasse ning puutusin esmakordselt kokku arhiivilintide noodistamisega. Ratsovi noodistamine ning tundma õppimine on saatnud mind ka kõik järgmised õppeaastad. Kontserdil mängin valtsi 1 ja nr 3 (vt lisa 1, lk 20-21) kokku, kuna minu meelest on need üks sama lugu. Eelnevalt kirjeldatud lugudes kasutan kõrget G burdooni. Seejärel tuleb esitusele Ratsovi valts nr 2, milles kasutan nii D burdooni kui ka G burdooni. 3. Venetükk Allikaviited: ERA, Fon A 23 a < Suure-Jaani khk Cyrillus Kreek a < Jaan Parbo. Torupilli seti lõppedes toimub instrumendi vahetus ning järgmise palana kõlab Suure- Jaanist pärit Jaan Parbo mängitud sikusarve lugu Venetükk (vt lisa 1, lk 22). Lugu mängin ülemheliflöödil, mis on koncovca tüüpi. Pikkvilesid on kasutatud üle maalima väga erinevates kultuurides ning paikades nii meditatsiooniks kui erinevate rituaalide läbiviimiseks. Ülemheliflööti mängitakse laialdaselt Balkani regioonis, Poolas, Slovakkias ja Venemaal, kus kannab pill nime koncovca. Skandinaavias kannab instrument aga nimetust seljeflöyte. On teada, et ka põlised lõunaameeriklased on mänginud pikkvilele sarnast sepic flööti. Pikkvile laadseid instrumente on arvatavasti kasutatud ka eesti pärimusmuusikas. Pikkvile- nimelise pilli kasutuse kohta on üksikuid andmeid ka Eestis. Ometi ei tõesta Lääneja Harjumaalt teada olevad sõrmeavaga pikkvilede kirjeldused tsinkplekist, samuti haava või pajukoorest tehtud cm pill, üks auk või ava keskel, vilet käsitledes suleb pillimees vajaduse korral kas keskava või vile otsa ega ka eesti pilliviivide üldine laadika siinse ja Skandinaavia pikkvile traditsiooni samasust. Seega on skandinaaviapärase pikkvile levik Eestis 20.sajandi lõpu etnomuusikaharrastuses otsene kultuurilaen. (Hainsoo, Jaago, Kivisilla, Kont- Rahotola, Noormaa, Sünter & Tõnurist 2008, lk 33) 13

14 TÜ Kultuuriakadeemia õpingute ajal olen tegelenud eesti muusika interpreteerimisega Skandinaavia tüüpi pikkvilel. Juba esimesest pikkvile tunnist Cätlin Mägiga armusin sellesse maagilise skaala ning õrna hingega pilli. Lisaks Cätlin Mägile, õppisin pikkvile ka Juhan Suitsu käe all. Esimese päris oma pikkvile sain kingituseks Nordtradil, aastal Taanis, Steinar Ofsdalilt. Aegamisi on kirg ülemhelide vastu muudkui kasvanud ning sellel talvel tasus pea poolteist aastat ootamist ära soetasin endale Belgia imelise pillimeistri Winnie Clement ülemheliflöödi. Instrumendil on põhitooniks E ning laialdased võimalused (ülemhelde rikkus, dünaamika- ja intoneerimisruum, lisa auk pilli allotsas, mis suurendab skaalat). 4. Wrong Foot forward Allikaviide: Flook Haven. ;index=14, ( ). Noodistanud Hanna- Liis Lao. Kontserdi viies lugu kannab eesti keelde tõlgituna pealkirja Vale jalaga (vt lisa 1, lk 23). Pärimusmuusikast mõjutatud omalooming pärineb ansambli Flook aastal välja antud albumilt Haven. Pala on 7/8 taktimõõdus ning e mollis. Ansambel Flooki maailmamuusika žanri kuuluvalt muusikat tutvustas mulle Merike Pabertis. Mängin pala põikiflöödil ning kontrasti kindlale rütmile ja meloodiale loovad meetrumivabad improvisatsioonilised lõigud. 5. Priido Maritovi polka ja Torupillilugu Allikaviited: ERA, Pl 78 B3 < Kullamaa khk, Jõgisoo v, Ohmukse k Herbert Tampere, August Pulst Riigi Ringhäälingus a < Priido Maritov, snd EÜS V 234 (67) < Karksi, A.Martin, (1908) Nii Maritovi Polka (vt lisa 1, lk 23) kui ka Torupillilugu (vt lisa 1, lk 24) tulevad esitusele ülemheliflöödil. Esimene neist on eesti traditsioonilise, tantsulise funktsiooniga polka, teine lugu aga töötlus. Kuna Torupilliloo trioolid meenutasid mulle juba alguses iiri traditsioonilise tantsu jigi rütmi, on minu töötluski voolava iseloomuga ja jigile sarnase rütmikaga. Iiri 14

15 muusikaga puutusin kokku enne Viljandi kultuuriakadeemia õpinguid, kui täiendasin ennast pärast Haapsalu lastemuusikakooli lõpetamist Viive Marleeni käe all. Iiri traditsioonilisel muusikal on olnud minu muusikalises arengus suur roll. 6. Nybyggnan - 1st movement: Intro - polska vals Allikaviide: Nybyggnan concerto for saxophone and string quartet. [CD] Sweden. Nybyggnan kontsert saksofonile ja keelpillikvartetile on maagilise ja muinasjutulise kõlaga kuue- osaline teos. Adrian Jones kirjutas Nybyggnani saksofonist Daniel Reidile. Pärimusmuusika kontsert on kammermuusika formaadis, kuid läbi imbunud džässist, hevirokist ja klassikalisest muusikast. (Audaud 2017) Minu diplomikontserdil tuleb koos keelpillikvartetiga esitusele teose esimene osa 1st movement: Intro - polska vals. Kuigi tegemist on saksofonikontserdiga, soleerin mina loos põikiflöödil. Teose partituurid sain Adrian Jonesi käest isiklikult. Ta julgustas mind lisama loole flöödipärasust ning andma ruumi minu individuaalsele tõlgendusele. Lisalugu: Tibujalg Allikaviide: ERA, Pl 56 A1< Kihnu khk, Linaküla v- H.Tampere, A. Pulst Riigi Ringhäälingus 1937.a < Jaan Palu, 54.a. Tibujalg on labajalg, mis pärit Kihnu kihelkonnast ning seda on kunagi viiulil mänginud pillimees Jaan Palu. Neljandal kursusel tegelesin Merike Paberitsi juhendamisel viiuli imiteerimisega flöödil. Noodistasin nii Jaan Palu, Karl Leesmendi kui Jakob Pärna lugusid. Valisin Tibujala eksamikava lisalooks, kuna pidasin oluliseks mängida eksamikontserdil põikiflöödil ka eesti pärimusmuusikat. Mulle sümpatiseeris Tibujala lihtsus, meditatiivne pulss ja väljakutse improviseerida lihtsa labajala viisi ning rütmikaga. 15

16 2.3. Koosseisud Soolo Soolo osakaalu kontserdil määrasid peamiselt eksamikontserdiks seatud nõuded. Eesti pärimusmuusikas on soolomäng olnud traditsioon. Mängin torupillil omaloomingulise pala ja Jakob Ratsovi valtsid, ülemheliflöödil Venetüki, Priido Maritovi polka ja Torupilliloo sooloesituses, kuna need instrumendid on traditsiooniliselt soolopillid. Wrong Foot Foward ja Tibujalg on eksaminõuete kohaselt samuti soololood ning annavad mulle võimaluse näidata oma tehnilisi oskusi ning musikaalsust põikiflöödil Keelpillikvartett Minu kontserti on kaasatud Bravo keelpillikvartett. Koosseisu kuuluvad: Angelica Robert, Karmen Sookruus, Maarja Allik ja Kristian Plink. Imeline kvartett mängib kontserteksami soololugude vahele muusikalisi repliike ning koos tuleb viimase loona esitusele Adrian Jonesi Nybyggnan - 1st movement: Intro - polska vals. Koostöö klassikutest muusikutega sündis 2017 aasta kevadel Tallinnas. Prooviperiood oli väga mõnusa atmosfääriga ning väljakutseid esitav mõlemale poolele nii minule, pärimusmuusikule kui keelpillikvartetile, kes on professionaalid klassikalise muusika maastikul. Õppisin neilt palju nende töökus ning fokusseeritus, musikaalsus ning huumor olid mulle julgustavad ning inspireerivad. Keelpillikvarteti sõnul tutvustasin mina neile uut muusikalist maailma, uusi meloodiaid ning tantsulist energiat. Hämmastav oli see, kui hästi ning sujuvalt kaks erinevat muusikalist maailma omavahel sobitusid ning üksteist täiendasid. Koos tekkis mõnus sünergia, mis julgustab taolisi projekte tulevikus veelgi ette võtma. Põhjuseid, miks valisin pärimusmuusikute asemel klassikalised muusikud, on mitu. Esiteks, kuna elan Tallinnas, oli prooviperioodi hõlbustamiseks lihtsam valida muusikud samast linnast. Järgmised kriteeriumid seadis Nybyggnani keeruline ja tehniliselt nõudlik partituur ning minu soov leida koostööpartneriks keelpillikvartett, kes on juba eelnevalt koos musitseerinud. 16

17 2.4. Kontserdi organisatoorne osa Eksamikontserdisse keelpillikvarteti, valgustaja ja helitehniku kaasamine nõudsin rahalisi ressursse. Veebruaris 2017 kandideerisin Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali stipendiumile. Tänu positiivsele vastusele leidsin rahastuse diplomikontserdiga seotud kulutuste (keelpillikvartett, valgustus, heli, transport) rahuldamiseks. Minu diplomikontsert Muinassoofia toimub Viljandis Pärimusmuusika Aida väikeses saalis 9. juuni aastal. Kontserdi helitehnoloogiks on Viljar Rosin ning valguskunstnikuks Siim Saarsen. Kasutan helilist võimendust, kuna soovin kasutada vähesel määral erinevaid heliefekte. Teisena on minu taotluseks, et publikuni kostuksid eredalt ülemheliflöödi augu sulgemisel ning põikiflöödi klappide sulgemisel tekkivad helid ja rütmika. Muinassoofia tuleb esitusele ka 3. juuni aastal Haapsalu Kuursaalis. Plaan teha minu eksamikontsert ka minu kodulinnas sündis jaanuar aastal koostöös Haapsalu Kuursaali projektijuht Kai Tarmulaga. Kontserdi toimumist toetavad Haapsalu linn ja Haapsalu Kuursaal. Kontserdi plakat on valmistatud minu poolt. See annab visuaalselt edasi Muinassoofia muinasjutulisust, romantilisust, lihtsust ja ilu (vt lisa 2, lk 26). 17

18 KOKKUVÕTE Loov- praktilise lõputöö kirjalik osa annab ülevaatliku pilgu minu diplomikontserdi Muinassoofia kontekstist ja muusikalisest materjalist, mis mind on inspireerinud ning seeläbi jõudnud ka lõpukontserdi kavasse. Kirjalikus töös kirjeldan oma muusikaõpingute käiku, pilliergonoomikani jõudmist ning enesekasutuse temaatikat. Käesolev töö koosneb kahest suuremast peatükist. Esimene peatükk on pühendatud lõputöö konteksti loomisele annan ülevaate senistest õpingutest Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja minu kui muusiku enesekasutusest pärimusmuusika kontekstis. Teine peatükk annab ülevaate diplomikontserdi kava ülesehitusest ning materjali valiku põhimõtetest, paladest ja koosseisudest ning kontserdi organisatoorsest osast. Diplomikontserdil tuleb esitusele Kuusalu, Suure-Jaani, Kullamaa, Kihnu ja Karksi kihelkonnast pärit eesti pärimusmuusika. Lugusid on torupilli-, kandle-, viiuli, parmupilli- ja sarvelugude repertuaarist. Lisaks esitan omaloomingulise torupilliloo ning Bravo keelpillikvartetiga Adrian Jonesi saksofoni kontserdi esimese osa Nybyggnan - 1st movement: Intro - polska vals. Diplomikontserdid toimuvad 4. juunil Haapsalu Kuursaalis ning 9. juunil a. Viljandis Pärimusmuusika Aidas. Kontserti toetavad Haapsalu linn, Pärimusmuusika Ait, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ning Eesti Kultuurkapital. 18

19 KASUTATUD ALLIKAD AMSS Ametniku soovitussõnastik. ( ). Audiophile audition ADRIAN JONES: Nybyggnan Concerto for Saxophone & String Quartet Daniel Reid/ Jeanette Eriksson/ Sérgio Crisóstomo/ Adrian Jones/ Anna Wallgren BIS. ( ). Buckoke, P. & Kleinman, J The Alexander Technique for musicians. London: Bloomsbury. Carrington, W Thinking Aloud: Talks on Teaching the Alexander Technique. (1st ed.) United States of America: Mornum Time Press. De Alcantara, P Indirect Procedures: A Musician s guide to the Alexander Technique (2nd ed.) United States of America: Oxford University Press. Hainsoo, M., Jaago, C., Kivisilla, T., Kont- Rahotola, A., Noormaa, T., Sünter, A. & Tõnurist, I Eesti rahvapille. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus. 19

20 LISAD Lisa 1. Lugude noodid Noot 1. Irise walss Noot 2. Jakob Ratsovi Valts nr 1 20

21 Noot 3. Jakob Ratsovi Valts nr 3 Noot 4. Jakob Ratsovi Valts nr 3 21

22 Noot nr 5. Jakob Ratsovi Valts nr 2 Noot 6. Venetükk (Allikas: 22

23 Noot 7. Wrong Foot Forward (Allikas: Noot 8. Polka (Allikas: 23

24 Noot 9. Torupillilugu (Allikas: EÜS V 234 (67) < Karksi, A.Martin, (1908)) 24

25 Lisa 2. Kontserdi plakat 25

26 SUMMARY My creative- practical thesis Muinassoofia symbolises connection between principles of fairy tale, philosophy and music. In Muinassoofia there are different music pieces intertwined with my attitude in being a creator and story teller, my use of the self, inhibition and direction, my wishes and decisions in music. Most important is to find what happens before the music and what is behind the creating process. Where the impulse comes and how I apply the fairy tale's philosophy. Muinassoofia is introspective as well as entertaining contsert. This written work gives an overview of my diploma concert s context and musical materials that had influenced and inspired me. In the first chapter I describe my music studies in Tartu University Viljandi Culture Academy, reaching to music ergonomics and thoughts of the use of the self. In the second chapter I give an overview of diploma concert s program, music, musical composition and organizational part. In Muinassoofia I perform Estonian traditional music from Kuusalu, Suure-Jaani, Kullamaa, Kihnu and Karksi parishes. Those sounds are from bagpipe, horn, violin, jews harps and Estonian zither repertoire. In addition to Estonian traditional music, I perform my own written bagpipe tune and Nybyggnan - 1st movement: Intro - polska vals which is written by composer Adrian Jones. 26

27 LIHTLITSENTS Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Mina Hanna- Liis Lao annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose Muinassoofia, mille juhendaja on Merike Paberits, 1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. 2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Viljandis, (kuupäev) 27

(Microsoft Word - Eeva diplomit\366\366.doc)

(Microsoft Word - Eeva diplomit\366\366.doc) TARTU ÜLIKOOL VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Pärimusmuusika õppekava Eeva Lindal MINA OLEN SIIN Loov-praktilise lõputöö teoreetiline osa Juhendaja: MA Juhan Suits Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - Kandlestuudio ainekava.docx

Microsoft Word - Kandlestuudio ainekava.docx 1 ÕPPEAINE NIMETUS Kandlestuudio 2 STRUKTUURIÜKSUS Näppepillide ja akordioni osakond 3 KESTUS ÕPPEAASTATES 4aastat 4 ÕPPEAINE EESMÄRGID ñ toetada huvi muusika ja kandlemängu vastu ñ kandlemängu esmaste

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Sandra Sillamaa magistritöö kirjalik osa

Sandra Sillamaa magistritöö kirjalik osa TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA JA EESTI MUUSIKA-JA TEATRIAKADEEMIA Pärimusmuusika ühisõppekava Sandra Sillamaa EESTI TORUPILLI TUTVUSTAVA VIDEOBLOGI 100 TORUPILLI PEDAGOOGILISED ASPEKTID Loomingulise

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega 23.09.2015 protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktikajuhend Dokumendi aluseks on praktika korraldamise ning

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

klaver_pohiope

klaver_pohiope KLAVERI PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA. Õppeained Eelõpe Põhiõpe Lisaõpe* I õ/a II õ/a I õ/a II õ/a III õ/a IV õ/a V õ/a VI õ/a VII õ/a I õ/a II õ/a noorem aste vanem aste Põhipill 2* 2* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 solfedžo

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

7_Ainekavad_kunstiained

7_Ainekavad_kunstiained KINNITATUD direktori 24.01.2018 käskkirjaga nr 12 AINEKAVAD Ainevaldkond KUNSTIAINED I kooliaste Ained: kunst ja muusika KUNST Üldpäedevuste kujundamine Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kõigis tegevustes väärtustatakse

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Minu Pärimus Villu Talsi magistritöö kirjalik osa

Minu Pärimus Villu Talsi magistritöö kirjalik osa TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA JA EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA Pärimusmuusika ühisõppekava Villu Talsi MINU PÄRIMUS ÜHE PÄRIMUSMUUSIKU KUJUNEMISE LUGU Loomingulise magistrieksami kirjalik

Rohkem

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhatus Koostasin regilaulu tutuvustava tunni lastele kes

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

Microsoft Word - VASKPILLIDE TAVAÃŁPPE ÃŁPPEKAVA

Microsoft Word - VASKPILLIDE TAVAÃŁPPE ÃŁPPEKAVA VASKPILLIDE TAVAÕPPE ÕPPEKAVA 1. ÜLDOSA Valga Muusikakooli eesmärgiks vastavalt põhimäärusele on muusikaalase hariduse omandamise võimaluste loomine ja noore toetamine tema kujunemisel hästi toimetulevaks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Andrus Kallastu Muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina Tallinn Tropus De profundis

Microsoft PowerPoint - Andrus Kallastu Muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina Tallinn Tropus De profundis Andrus Kallastu Muusikaliste parameetrite mudeli rakendamisest teose Tropus De profundis näitel Doktoritöö juhendajad Kerri Kotta ja Helena Tulve Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Doktoritöö Muusikaliste

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava Ainar Toit KUMMARDUS JOE PASSILE Loov-praktilise lõputöö teoreetiline os

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava Ainar Toit KUMMARDUS JOE PASSILE Loov-praktilise lõputöö teoreetiline os TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava Ainar Toit KUMMARDUS JOE PASSILE Loov-praktilise lõputöö teoreetiline osa Juhendaja: jazzmuusika dotsent, Raul Sööt Kaitsmisele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Õppeaine: Muusikaõpetus V klass, II kooliaste Õpetaja: Kristiina Rebane Õppeaasta: 2016/2017, I ja II poolaasta Õppekava: põhikooli riiklik õppekava K

Õppeaine: Muusikaõpetus V klass, II kooliaste Õpetaja: Kristiina Rebane Õppeaasta: 2016/2017, I ja II poolaasta Õppekava: põhikooli riiklik õppekava K Õppeaine: Muusikaõpetus V klass, II kooliaste Õpetaja: Kristiina Rebane Õppeaasta: 2016/2017, I ja II poolaasta Õppekava: põhikooli riiklik õppekava Kestvus: 1 tund nädalas, 35 tundi aastas Õppekirjandus

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

SOLFEDŽO SÜVAÕPPE AINEKAVA Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes sisemist kuulmist, intonatsiooni täpsust, lauluoskust, muusikalist kirjaoskust, an

SOLFEDŽO SÜVAÕPPE AINEKAVA Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes sisemist kuulmist, intonatsiooni täpsust, lauluoskust, muusikalist kirjaoskust, an SOLFEDŽO SÜVAÕPPE AINEKAVA Õpetuse eesmärgiks on arendada õpilastes sisemist kuulmist, intonatsiooni täpsust, lauluoskust, muusikalist kirjaoskust, analüüsivõimet. Aine õpetamise käigus tuleks arendada

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

MUUSIKA AINEKAVA 4. KLASSILE LAULMINE ÕPITULEMUSED 1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta int

MUUSIKA AINEKAVA 4. KLASSILE LAULMINE ÕPITULEMUSED 1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta int MUUSIKA AINEKAVA 4. KLASSILE LAULMINE 1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; 2) on teadlik häälehoiu vajadusest;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

akordion_uldope

akordion_uldope AKORDION ÜLDÕPPE AINEKAVA Õppeained Üldõpe I õ/a II õ/a III õ/a IV õ/a V õ/a VI õ/a VII õ/a noorem aste vanem aste Põhipill 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 solfedžo 2 2 2 2 2 2 2 muusikalugu 1 1 1 1 Õpetuse

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Kultuurihariduse osakond Kultuurikorralduse õppetool Ille Mirka VILJANDIMAA RAHVAMUUSIKUTE JA KAPELLIDE PÄEVAD Lõputöö Juhendaja: Tiina Pihlak, MA Viljandi 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Rohkem