///. Moorte laulik. Laulud noorerahwale. ENSV. fttjlir. vvfkoqu. 50Z9AO Narwas^ Trükkitud G. Pihlaka trükikojas*

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "///. Moorte laulik. Laulud noorerahwale. ENSV. fttjlir. vvfkoqu. 50Z9AO Narwas^ Trükkitud G. Pihlaka trükikojas*"

Väljavõte

1 HOODTC LslULJU

2 ///. Moorte laulik. Laulud noorerahwale. fttjlir ENSV vvfkoqu 50Z9AO Narwas^ Trükkitud G. Pihlaka trükikojas*

3

4 1. о&аінеіе waras. Siin kuulutame kõigile, Et eila tuli pidule Üks neiu, kes küll süüta näib. Kuid jüdameid ta wargil käib. Ta eila weel neid ära wiis, Kes teab kuhu kadus siis. Kuid nende tundemärkidest Wõib ära tunda neiukest. Ta juuksed kulla karwased Ja silmad taewa sinised, Tal puna palged mahedad Ja hambad walged tihedad. Suu weike, walmis musule, Ja rinnad tõuswad kõrgele. Jalg seitsme tolli pikune. Ja Щх pehme, siidine. Ta kerge käik on ilu täis Ja kuninglik ta tore seis. Ta pilgus arm ja igatsus, Tõest tal on ingli sarnadus.

5 N märgiks midagi weel muud Kui waras naerule jäeb suud, Siis sedamaid ta palgetest On näha kahte lohukest. WKüll igamees fest ise näeb, Kui kardetawaks tema saab: Ei üksi noorte poistele, Ka wanadele meestele. Seepärast kõiki palutaw Kes teda leiab ülesse, See püüdku armu paeltega Ta jäädwalt kinni pidada. Need, kelle südamed ta wiis, Et need saaks omad kätte siis. See mees, kes kinni püüdnud ta, Saab warastada warast ka. Neiukese albumist. 2. Armukesele. Armukene, miks sa mures. Miks su süda kurbtust täisz Sind ei jäta ma ka surres. Minu ilus eluõis! Kustuda wõiks kuu kums. Tähte hiilge taewa teel; Pimeks minna päikse jume. Äga mitte min«meel! Närtsida wõib leht ja rohi, Mitte arm mu südames Seda unusta' ei tohi Kus sa kõnnid iganes:

6 б ßWüdamesse olen pannud. Oma südamesse sind; Sellest sulle teatust annud: ' Miks weel mures sinu rind? Saada kaugel, saada ära Hirmupilwed hinge maaltz Oota õnne hilja, wara Armastuse roosiraalt! A. Reinwald. 3. Ära ilmal waln kaeba. Ara ilmal walu kaeba, Ära kaeba pisaraid; Ilm ei usu, et sa elust Nopid ainult ohakaid. Kui ka ilm näeb sinu walu, Uw tal on raudne rind; Küll ta pilkama ja naerma Igatahes walmis sind. Kaeba õhtul kuldse kuule. Ütle hõbe tahtele, Neil on osawõtlik süda Ginu wastu täieste. Kuldne kuu lööb kahwatama, Kurwalt kõnnib taewa all, Tähed hõbehelgil hüüdwad: «Jooda, õnn weel saadawal!" O. Grosschmid^

7 4. Üks ainus ainuke. Mull mõttes on üks amuke, Üks kallis ainuke! Oh kui ma selle piiga saaks: Ta on nii wirk ja wiisakas Nii wiisakas Ma elaks Eedenis. See tütarlapse tõesti, Ma kosiks endale! Tal ala lahke meeleke Ja nägus kui üks maalite, Kui maalite, Ja silm kui tuluke. Ja kui ma teda kaugelt näen, Rööb puna palgesse; Mui silda hakkab põksuma J«wesi weereb silmasse, Mui silmasse Gi tea mis lugu fee? Wtd reede õhtul wainu peäl Ta küsis minu käest: Oh ütle mull', mis wiga sul? Ei õige lugu ole sul? Ei ole sul?" Ma ohk'stn kõigest wäest! Ma oleks pidand rääkima, Oh miks ei rääkind ma! Oh oleksin ma rikas mees, Mul süda pisut kergem sees, Mul kergem fees. Ma räägiks temaga. Fr. R. Kreutzwald.

8 ,H. Oh wõiksin ma linnutiiwnl. Oh wõiksin ma linnutiiwul Su {uurde lennata: Ma wiibiksin ehawiiwul Su kõrwal õnnela. Su koduke käigiks kaugel, Sa ise silmale: Su lahust ou rõõmu mull laugel Ma ohkan sageste. Ehk waataksin üles taewa, Ka ingel ilmuks eel: Ei waigistaks ingel waewa, Miks mure paelus meel. Üks ainus mu kurbtust kaotab, Üks ingel inime: Kui armuga hellalt waotab Mind oma rinnale. Oh jõuaksid tulultiiewu Need tunnid tulema, Siis wiibiksin eluwiiwul Ta kaasas õnnela! J. Bergmam^ 8. Mu neiu on pahane. Mu neiu on pahane Ja nukker kui nott, Sest et ma nii waene Kui kiriku rott. Kui kosjas tal käisin. Siis: wälja, pankrott"! Ta karjus, sest kerge Mu rahade kott.

9 8 Ja sisse siis sammus Seal Orika-Ott: Tal' keha nii jäme Ja lõua all lott. Mu neiuke wastu Tal wadis kui rott. Sest Ottil on raha Tais kole suur kott. Ja minake pahane Ja nuzer kui nott: Küll ilmas teeb imet Suur rahade kott»! G. Õis. 7. WiiMaft ksvdtt. Wiimaü korda minu huuled Kallim, terwitawad sind! Wiimaft korda, sina kuuled Arma laulu laulwat mindl Wiimast karda silma waatb Sinu poole ssuawad Wiimse terwituse saates Wastu wõtma rõõmuga. Wiimast korda foowid tõuswad Minu kurwaft südamest, Unustust mli kallim nõuan Unusta mind igawes't Wiimast korda linnu tiiwul Sinu jaurde lendaks ma Wiimfe unenäo wiiwul Wiibiksin su rinnal ma.

10 Wiimast korda soowid jõudwad Minu kuiwast südamest. Wiimast korda minu süda Palwetad weel sinu eest! Wiimast korda mina püüan Õnne sulle soowida Wiimast korda mina hüüan: Õnnelikult ela sa! Rahwa suust. 8. Nein palwe. Oh noormees, kas ma tohin Sind omaks nimeta? Wõi on fee tuule kohin Mis wälja näitad sa? Meil ärgu tuuleks jäägu Me truim armastus. Waid kindlamaks weel saagu, Kui kalju mägedes. Kas meeles on need tambi Mil w'ga kõndsime? J«noormees sinu rinnal Ma tihti hingastu. Oh noormees, armas, mõtle Kui roosi murrad sa, Sest roosil on ka okkad Mis sind wõib haawata. Sa teda rinnal kanna Kui kallist warandust. Kui ta su! ära närtsib Täis walu, kurwastust.

11 10 Sest armastus on mitmed Ju haua põhja wiind, Ja minul, noorel neiul, Ka palju waewa teind. Rahwa ftmjl 9. Serenade. Mu kallim, kambrikses ülewal, Oh kuule minu healt, Mis igatsuses nii põlewal Sind hüüab uue pealt: Oh näita peakest, ma ootan sind, Ma palun, kallim, oh kuule mind; Mu kallim, kambrikses ülewal, Oh luule minu healt! Mu kallim, kambrikses ülewal, Nüüd ärka üles sa Sest täna hommikul ilusal Sull õnne soowin ma! Kas põlgab armastust sinu nnd, Ma seisan lauldes nagu lind: Mu kallim, kambrikses j. n. e. Mu kallim, kambrikses ülewal See laul on otsas ju, Ja aknal su peake nähtawal, Mu õnn on otsatu: Jah, sulle, kallim, tuksub mu rind, Oh tule alla, ma ootan sind; Mu kallim, kambrikses j. n. e. * * * Mu kallim, kambrikses ülewal. Ei kuule minu healt: Ta aknal pole weel nähtawal

12 Mi ärka une pealt; Nüüd usun, kallim ei armasta mind Ja otsatas malus lõhkeb rind: Mu kallim, kambrikses ülemal, Ei kuule minu healt! Wiimane salm lauldakse kui neiu aknale ei ilmu. 10. Neiu nii lõbus. Neiu nii lõbus, nii lahke ja noor, Ütles: Ma armastan sind!" Sõprusest laulis siis lindude koor, Kergeste kerkis mu rind. Mõõtmata kiirusel mööda läks aas^t. Armastus endiseks jäi. Roõmsaste laulis siis lindude koor, Taewas ka lahtiseks jäi. Neiu nii lahke, nii lõbus ja noor Ütles: Oh unusta mind!" Kurbtusest laulis siis lindude koor: Tema on jätnud nüüd sind!" Iial, iial ei unusta sind, Mnusta sina kui saad: Surmani sinule tuksub mu rind Teistel ei ole seal maad. Rahwa suust. 11. Jaani-ohtu laul. Jaani õhtul tule juures Nägin ma sind kiige peal, Seal ma kuulsin mitu laulu, Kuulsin sinu kallist healt.

13 12 Ei sa läinud minu mõttest Ei mu süda jätnud sind, Mina soowisin kõik see ööfe: Armastaksid sina mind! Kui sa mulle kätt ei anna, Siis mu elu ots on käe" Ei mu silm ei enam nuta, Ei mul paista enam fcäe'! Pilliga silib wiidi koju Koju läks siis igamees, Üksi jäin ma kiige juurde, Olin suure mure sees. Nahw<smG 12. Noorus on ilus aeg... Pea õitswüd roosid, pea õitswadmed^ Pea õitseb lill,ira unusta mind." Ma ütlen weel üks kord: Noorus on ilus aeg Noorus ei tule iial tagasi! Ei tule, ei tule ta. Ei iial tule ta Noorus ei tule iial tagast! Meil kaswab wiinapuu, kellel on Warjas Kust jookseb wälja magust wein. Ma ütlen weel üts kordch^'- Noorus on ilus aeg, Noorus ei tule iial tagasid Ei tule, ei tule ta, Ei iial tule ta, Noorus ei tule iial tagasi! Rahwa suust.

14 Uühajsrwe loul» Metsa keskel kenaste: Tuli, tuli, tuli, tuli, 0H0! Seisab Pühajärweke, Tuli. tuli, tuli, 0H0. Laenekesed ladusad Lõbusaste laksu wadc :,:OH sa Pühajärweke, Ei too sa troosti küll minule:,: Tõuseb kuu seal taewa all, Tuli, tuli, tuli, tuli, oho! Laulab kaldal linnu suu: Tuli, tuli, tuli, oho. Imelise healega Südant täidab rõõmuga: :,:OH sa linnu laulu heäl; Gi too sa troosti küll minule:,: Järwe kaldal künka peäl. Tuli, tuli, tuli, tuli, oho! Minu arm see elab seal; Tuli, tuli, tuli oho! Tema peals mõtlen ma, Järwe kaldal palwega: Oh kui armas, õnnis fee. Kui musu andis ta minule. Oh kui armas õnnis see, Minu haige süda on terweks saand! Rahwa suust. 14. Püüdja heiti«õnge jõkke. Püüdja heitis õnge jõkke, Et ta saaks sealt kala katte;

15 Aga kõige püma sees Püüdis tühja kalamees. Alles siis, kui õhtu jõudis, Kalake weel süüa nõudis, Ajas õnge lõuast läbi, Hüüdis waljusta appi-appil Armas mees oh lase lahti! Minul waese! pole mahti! Ja mis kasu saad sa minust. Olen pisuke, ja sinust Loodan armu, elu weel, Olgu hale sinu meel! Mina elan welewoos. Kus mull' Jumal elu loos; Kuiwal maal on surm ja walu. Kingi mull' weel aastaks elu"! Mees siis ütles: mine wette, Aasta pärast tule ette! Siis ma wiin ja keedan sind: Kalapüük ju toidab mind. Aasta pärast, päewa peäl, Oli kala iälle seal, Tuli kalda, mehe ligi Kellega ta kauba tegi. Kala seisis, hüüdis wees: Oled siin, mu armas mees? Wõta nüüd ja keeda mind, Siin ma olen ootan sind! Täna näen weel wetewood. Homme on mul paljad tood. Armas on küll elu weel, Olen siiski surma teel!"

16 Pisut aega mees weel mõtles^ Aga kärmest" siis ta ütles:.armas kala. lasen sind, Sinu truudus noomib mind, Et sa olid ustaw mulle Siis mu süda puust ka pole! Sind ma lasen üsna priiks. Kui sind rahwa ette tonks, Ja need sinu truudust näeks Kuhu nende häbi jäeks?!" E. W. Freundlich. 15. Vorelei. Mu meel on nii kurb ja raske, Ja walus keeb mu rind, Ei suuda ma meelest laske Juttu, mis kohutab mind. Oö jahe ja looja lääb päike, Rein tasa woolamas, Ja päikese wiimans läige Mäe latwu on knldamas. Üks neiu nii ime ilus Seal kõrge kalju peal; Õrn käeke tal pilwede wilus Kuld juukseid silumas seal Neid kuldaset kammil ta silub Ja laulu laulab ta, Üht laulu, mis wäega köidab Küll iga kuulaja. Üks laewnik kes jõe peal sõidab, Ei märka kaljut wees

17 18 Nii nõiduslik laul ta wõidab. St kõik on unustand mees. Nüüd tean, et laened on katnud Meest kõige laewaga: Neid Lorelei woosfe matnud On oma lauluga. Heine järele O. Grosschmidt. 16. Saaniga söitftn ma sahinal. Saaniga sõitsin ma sahinal Külast läbi kiirega; Ara mu kinnas siis kadus seal, Läksin kinnast otsima. Talusse sisse ma sammusin, Wastu tuli neiuke. Neiu, kas nägid üht kinnast maas, Ütle mulle, hellake!" Ei ole näinud, ta kostis mull' Tahan teistelt küsida. Neiu mult häbeneks ära läks, Pea tuli jälle ta. Külamees, teegi su kinnast ei niünd, Palun wõtta wastu see! Kinda ma wõtsin ja sõitsin sealt, Sinna jätsin südame. Sõites sealt läbi siis iga kord Oli minul äpardust: Ratta pulk kadus wõi kukkus piits. Ikka leisin wiiwitust.,,isa, oh kunas mull'talu saab, Mil wõin tuua armusse? Neiu mul lõbus ja nägus on, Tahab pea mehele!

18 Nägu tal naerul, ial walge pea Silmad hellad, sinised; Mõnuslik mini sest neiust saab. Talitab, mis taiwitseb!" M. Weske. 17. Iõtta jn kangelta. Jõua ju kaugelta Mere laente laugelta, Paadikene, rannale, Las' mind armsa rinnale. Kus kallis, ЪххЪаЪ sai Laene ehk sind laewaga Mattis merde magama, Surmas sind su armuga? Oot, oot, mu tütreke! Homme saab ehki peuke Meie randa rändama, Soomest siia söudema. Küll õhkas neiu rind, Waikseks jäi ka weepind, Wood ja tuule hääledki, Peig ei tulnud ialgi... Rahwa suust. 18. Kiige lanl. Kus omad õied õitsemas, Seal lendamas, on liblikas, Kuid õite wahel oksa peäl Üks warblane end kiigub seal.

19 Ja minu Mbite kallike Kui liblikas, kui warblane. Noor weri tema soontes keeb, Tal kiikumine lõbu teeb Kiigu, mu kallike, kiigu Hellasti kiigel sa: Hõlju ja helju ja liigu Laulu sul laulan ma. Inglike, lase ma lükkan Kiigel sind päikseni: Kui sind heljumas silman Siis näen kui taewast wallali! Mu kallil ilus jalaks Ja jalas siidi sukake, Mis kena roosa paelaga On pealtpoolt põlwe sidund ta. Mis nägin, öelsin kallile; Kuis nii?" ja kuidas?" hellale Mult küsis ise kohkunud Ma öelsin: Kiik ei pea suud!" Kiigu, mu kallike kiigu Hellasti kiigel sa: Hõlju ja helju ja liigu Laulu sul laulan ma. Inglike, lase ma lükkan Kiigel sind paikseni; Kui sind heljumas silman Siis näen kui taewast wallali! Kui kewüdifel õhtul ma Laen kodu oma kalliga, Siis kõige lõbusam on see Kui kaenlas kiigub kallike; Seal weri tuksub kärmesti Ja mõistusgi kaob koguni: Jah uskuge mind armastus

20 19 On hea ja magus joowastus. mu kallike, kiigu jne. Saksa keelest O. Grossschmldt. 19. Neiu puna suukene. Neiu puna suukene, Lahke sini silmale Sa mu armas neiukene Ikka käid mu mõtesfe! Igaw on mul täna õhtu, Sinu juurde tahaks ma, Kahekesi kambrikeses Juttu westa sinuga. Huulte peale wajutakstn Sinu weitest, walget kätt, Silma weega niisutasin, Sinu weitest walget ätt. 29. Tule, tule, tuikel Tule, tule, tuike, Kuku minu kaenlasse! Rõõm sind täitku Mulle näitku Sinu silm end lahkeste. Rohkeste end rõõmustan, Kui sind iial näha saan; Sinu ligi Tööd ja higi Walu, waewa unustan.

21 20 Iga päew^mu ihaldus Sinu järele on uus. Smd ma nõuan, Sulle jõuan Sinu on mu armastus; ; ^^ Sinust mõtlebjminu^meel^ Sulle laulab lustil keel; Päewal, öödel, Seisul, töödel On su pilt mul silma eel. Kui siis mullejuled sa ~ Kaenlasse sind wõtan ma! Oh sa wilu, Seda ilu Siis mu önn on otsata! K. A. Hermann. 21. Ara nsetud. Äraneetud olgu elu, Äraneetud armastus! Äraneetud, noormees, sina Ja su armu tõotus. Äraneetud walu rinnas. Äraneetud süda sa Äraneetud igatsusest, Tormas weri soontes ka! Äraneetud lille ilu raneetud kewade, raneetud, söstrasilmad, Iga ilus lilleke! Äraneetud kõik siin ilmas» Olgu üheainsa sees!

22 Äraneetud leegid rinnas WaluShked südames! Mis ta kõik nüüd ära salgas Mis ta enne tõotas! MM nii palawasti suudles, Wale mõtel armastas. Oh, ta on mu elu rööwel» Ja mu õnne riisuja, Äraneetud olgu tema Ja ma ühes temaga. Neiukese albumist. 22. Ma nägiv orus lillekest Ma nägin orus lillekest, Nii walge ouliafe. Ei seda lille enam näe Sest walu kipub südame, Mu waese südame. Oh lilleke, oh lilleke Mil saan, mil saan Su õitele! Oh lilleke, oh lilleke Mil saan su õitele! Mu lille juurde laske mind Ta sarnast polegi, Ta peäle nutan pisarad, Ta ette langen põlwili Ma langen põlwili! Oh lilleke jne.

23 Ära unustud. Ma südames üht peiut Küll armsaks pidasin Ja tema peale lootsin Nii hellalt armastin. Nüüd mind ta ära tõukas Mu tõige kallim, mind, Ja tema kullakeseks On hoopis wõõras neid. Oh asjata ma omal Ta pilti kujutand, Ja kustumata tahtel Ta nime kirjutand. Ta esimene armas Mui oli ilma peäl Nüüd musta kriipsu tõmbas Mu elust läbi teal. See armastus on wiinud, Koik rahu südamest; Ma pole enam uämud Wu endist peiukest Seal lootus ikka uuest' Tõi sõnu salaja, Gt peiukene mõtleb Mu peale armuga. Nüüd seegi lootus lõpnud Ma walust wäsinud! Mu süda murest murtud, Miks mind on unustud! Ma nägin orus lille Mis marust purustud. See tuletab mu meelde, Et olen unustud.

24 33 Ei enam wõi ma olla Nüüd enam õnnelik Sest hirmutaw ja tume On minu tulewik. Rahwa suuft. II. Meremehe öde. Siidi lipp ja hõbe purje Kuldne laew läks merele.:,: Laew fee laenteft randa jõudis Ankur lasu meresse.:,: Laewa peäl olid noored mehev Keda hüüti madrusteks.:.: Seal tuli imeilus neiu Oma wenda otsima.:,: Kuulge kulla noored mehed, Nägite minu wenda siin?:,: Ütle, imeilus neiu, Kuidas wend sul wälja пагььк Wennal olid puna palged Lokis juuks ja kübar peas.:,: Ütle imeilus neiu Mis sina lubad leidjale?:,: Esimese siidi räti Teisel kullast sõrmusse.:,: Kolmandale, nooremale Luban iseenest.:,: Tahan talle eluajaks Jääda purje pesejaks.:,: Rahwa fuujl

25 25. Kurwal tunnil. Miks wiibid neiu mures, Ja ohkad üksinda. Kas elu lained laiad, On riisund kallima. Oh jäta muret, leina Sa armas neiuke, Sest ära kuiwand heina Ei keegi haljaks tee. Ei läe kõik mõtted täide, Mis meeles mõlguwadl Kõik laewad ei jaa randa, Mis merel fõidawad. Ei jäädwalt õilmitsema, Jää ükski roosipuu m Ja terwe eluaja, Ei kesta õie kuu. Seft armastus küll muutub, Siin ilmas teisiti, Ja truudust ära wõidab Ja murrab südame. Rahwa suust. 26. Hele taht. Hele täht sa maitselt wilgud, Sinetawast taewast pilgud. Ara peida minu eest, Oma lahket silmakest Sinu juurde üles sõuda Soowikfin siit ilmast jõuda. Sealt siis armsamalt ma ka Paistaks hele tähena.

26 25 Paistaks üle umwa.ilma, Kallimale sini silma. Sinna laulust peletaks Oma armu seletaks. Räägiks talle walust, waewast, Räägiks talle õnne taewast Kuni waikselt uinuks ta, Une hõlma magama. Aga pisar, pisar läigib laugel, Hele täht an minust kaugel, Kaugel taewa küljes ta. Ei mu laulu kuule ka Istun üksi waatan üles. Tähekene taewa küljes Kaugel täht on taewa teel, Kaugemal mu kallim weel. Am otsi õnne sealt. Ialgi sa sini silmast, Ara otsi õnne sealt Kes nii wäga näha pealt. spetlik sinisilma sära. üdamest wiib rahu ära. ige õnn ei asu all, Waid on kõrgel ülewal. Rahwa suust. 27. Mälestuseks. Mõtle mu peäl, kui rõõmu elu elcch Ja rõõmustad end hulga lilledest. Ja rõõmsast armsast suisest ajast, Oh ära unusta siis mitte rnrnbij Mõtle mu peäl, kui kukulinnud laulmo Ja päike kuldsest ehtest walgustab.

27 Ei ole mul ka siiski rntfo rõõmu. Waid waikselt mwu süda nutab sees. Mõtle mu peäl, kui südant oled leiomch^ Kes armastuses sinu wastu keera, Siis ole rahul, ela õnnes, rõõmus, Ma soowin sulle kõige paremat. Mõtle mu peat, kui teist sa oled lsidmch. Kes armastuses sinu wastu truu. Siis ela rõõmus ja siis ela õnnes, Ma soowin head, mind oled kurwastand. Mõtle, mu peäl, kui altri ees sa Mab, Ja oma südant lubad teisel seal. Mõtle mis kurbtust tood sa seega muve' Sa surud surma krantsi pähe mue. Mõtle mu peäl, mi kaua kui sa elab. Mõtle mu veal kui hauas hingan ma Mõtle mu peäl, kui enam mind ei ole, Mõtle mu peäl, see pärast suren ma. Rahwa suult. 28. Lillepärg. Ma annan täna sinule üht kena pärjakeft, Õh pane temas tähele Neid kolme lillekest: Üks lill on helepunane Ta warjul ilu, kroon: See kõige õrnem õieke Mis sulle kingiks toon. Ja teist sa leiad pärja seest Mis kena, sinine: Ta wärw ei muuda tules, wees, Щ kustu iial see.

28 Siis kolmandama leiad sealt Üht walget lillekest, Ja tema õrna õite peält Loed: Sõber igawest!" Arm, truudus, jüütus ueed onffiin Kolm õrna metest, Neid pärja fees sull' kingiks wiw Ja soowin südamest: Koik eluaja olgu need Kui Püha warandus: Õnn ehib siis su eluteed" Ei kustu armastus! Rahwa suust. 29. Õnne aim. Kas õnne aim su oma rinda j] Weel iial pole wäristand. Kas salaarmastuse hinda Sa pole iial tunda saand? l Kas tõest' su hing nii lihtne, wäga Weel iial pole armastand? Ehk ainult kuulu jutu järel' Sa oled seda tunda saand? Nüüd usun ma ja tunnen ära Et ühe õnnelikule Õn süda taewalikku sära Su walmistanud rohkeste Oh Jumal, miks sa mulle loonud Nii armastaja südame. Oh armastus, mis sa mull' toonud Üht kurbtust kurwa hingele!

29 Oh tule surm ja $Шіа minu, Gt lahti saaksin elust ma: Sind surres armastan ma ikka Jah, armus tahan suredck Rahwa suust. 30. Oja ääres. Oja ääres puuds wilus, Lillerikka aasa peäl. Leidsin lille, mis nii ilus Ei teist sarnast polnud seal. Ilust lille ihaldades Lähemale läksin ma, Kätt ju wälja sirutades Teda tahtsin noppida. Aga rohust roomas wastu Uss ja ütles minule: Ara lähemale astu, ^Ei see õitse sinule"^ 31. Aurmal meelel konntn mina. ^Kurwal meelel kõnnin mina, Süda rinnus rõõmuta, Selgest waatab taewa sina, Aga mind ei tröösti ta. Lustil linnu laulu helin Kostab kõrwu minule, Aga rõõmus keelte kõlw Kurwemaks teeb südame. ^ Kui on teistel rõõmu tujud, Seisan mina jilmawees,

30 Kurwastusz leinakujud WZtwad aset minu ees. Kõi? mu õnn ja õitfew lootus Lõppes ära olemast, Sest mul langes ainus lootus Külma hauda,haledast. K. A. Hermann. 32. gtohaf ese mafa Sealt ju, mu kullake, paistab su тф; Kuuled, kuis kutsub ftit metsast sind kaja: Oh^minu linnuke, oh, minu kullake. Kuid et tule ju, kuid et tule ju! Räen ka seal majas su silmade säilh Nõidnud need silmad mu südame ära. Oh minu linnuke, oh minu kullake, Kuid et tule ju, kuid et tule ju! Sinuta igawus elus ja olus, Linnud sind kurdawad kuusiku salust Oh minu linnuke, oh minu kullake, Kuid et tule ju, kuid et tule ju! Kadund on igawus, waatan su Щтси Päikene loojas ju, tule mu hõlma, Oh minu linnuke, oh minu kullake; Kuid et tule ju, kuid et tule jul C. R. IccklMm. II. Waata, lilled wärifewad. Waata, lilled wärisewad Ohtu wilu tuule käes. Hinged waluft kärisewad

31 30 Kui on lahkumine käes: Oh jää mul sa, mu süda wait, See olgu sinu armsam puhkepaik! Ei seal wõeral kohal kaugel Inimesed ole head, Pisar seisab tihti laugel, Kus sa mõttes seisma jääd: Oh jää mul sa, mu süda wait. See olgu sinu armsam puhkepaik! 34. Prundi pärg. Me pruudi pärga punume, Sull' kaunil' roosi lillel' Ja tantsule sind saadame ШШ kenal pulma pillil. Ilus haljas, ilus haljas Ilus haljas, pruudi pärg. Mul aias kaswab kauniste Küll mirta mitmet sugu! Kus wiibib armas peiule, Kas neist ei peeta lugu? Ilus haljas, ilus haljas, Ilus haljas, pruudi pärg. Pruut ketras seitse aasta teed Kuldlõnga wärwal walmis, Km hebemed nii peenik'fed Ta ehted kudus, palmis. Ilus haljas, ilus^ haljas, Ilus haljas pruudi pärg. Kui seitse aastat mööda said, Siis tuli koju peiu, Ja et ta pulmad kaasa tõi, Meilt pärja pärib neiu.

32 31 Ilus haljas, ilus haljas, Ilus haljas, pruudi pärg. Rahwa suust. 35. SHifft haual Roosililled õitswad Liisa haua peäl: See mu südant suures mures Lõhki käristab Oh kuis mõtlen mina Liisa sinu peäl, Kuid sind on tige isa Minust lahutand. Siis ei wõi mu süda Tõesti mõteda: Kui et ma su pärast, Liisa, Pean surema. Kui mull' riiki antaks Nagu keisrile: Kõike põlgaks mina ära Wõtaks, Liisa, sind! Ei kõik ilma rõõmud Wõi mind rõõmusta» Sest et sa, mu Liisale ne, Hmgad hauas nüüd. Surm fee on küll hirmus Mis kõik lõpetab. Aga üksnes surma läbi Saan su juurde ma.

33 Armas Jumal taewas, Saada inglid sa: Kes mu kurwa hinge wiiwad Liija juurde siit. Nahwa suust. 36. Laewnik. Üks laewmk sõudis Ja kaldale jõudis Küll laenete wäest, Kuid laene käib kõrgel. Pea tormide wörgel. On Nõrkumas jõud. Mu Issanda hoolde Ja wette woolde Annan ma end :,: Pea wette юио - seal siis kandsid Ja Zrnaste, hellas!r р:.>:ц\ъ Ш Z Ta õitswa rannale:,: M. LGig.

34 :..ш,9.т On ilmunud Eestlaste laulikud, kus kõik rahwuslisea isamaa, armastuse, rõemu ja mängu laulud sees on. Oh laula ja hõiska. 40 kop. Laulgem neiud, laulgem peiud. Neiude ja peiude laulik 20 Noorte laulik. Laulud noorerahwale.. 10 Neiude laulik. Kõige ilusamad lauldawamad armastuse, isamaa jne. laulud. 20 Lõbus Rahwa laulik _ Armastuse laulik 10 kop. Eesti Laulu-poiss ehk Rõõmus laulja Laewameeste laulik _. 15 Meremeeste laulik 15 Pidu-laulik 15.. flun, Elise, Kibuwitsa õied II kop. Eisen, M. J., Karskuse laulik 5 Grünfeldt, Р., Яга unusta mind (ilmalik). Mälestuse raamat- aasta päewade jaoks Pea mind meeles. 50 Hermann, К. Я., Salmikud II. 30 Lembit, Ilulugemised 30 II. paremal paberil Lermontow, Demon 30, Liiw, Jakob, Püna kuju Laulud, Wiru kannel III 25 Kirjatööd II. jagu 1.50 Nooli, fl., Mag., Minu laulud Peterson, Adam, Laulud. 20, Punisson, Orult ja mäelt 20 Saat, Artur, Õhtused tuled 75 Tombach, Л. L., Kaljuwald, Luuletused I Weske, Dr. M., Laulud 40 Wöhrmann, Ed. L.» Nõmme-j"" ' ^ тілли f\,.. rx,,,..,, i,.. j.ees: JKOGU Üksti, A. M., Wälkuwad kiir! Hind J. A. Paalmann. Tallinas.

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '#

Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus 'šr* 1 - ^ ^2 '# Ijfof; i, /s», v~«-t- -, ^» Õnnesoowi salmid. J. Dreimann'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 18 96. 'šr* 1 - ^ ^2 '# Õnnesoolvi salmid. 4-f* I. Drei»«mn'i raamatukaupluse kirjastus. Pärnus. 1896. /JO3BOJICIIO

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1 Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1. klass Juhendaja: Astrid Külaots Konguta 2015 Sissejuhatus

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhatus Koostasin regilaulu tutuvustava tunni lastele kes

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

el~ Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. 9fo. 15. > ~ 3 Nllllli < Kulnü!e raamat. Kuues jaos kirja pannud m seminari koolm, Tartus, W V. jagu. -~3^f%e

el~ Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. 9fo. 15. > ~ 3 Nllllli < Kulnü!e raamat. Kuues jaos kirja pannud m seminari koolm, Tartus, W V. jagu. -~3^f%e el~ Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. 9fo. 15. > ~ 3 Nllllli < Kulnü!e raamat. Kuues jaos kirja pannud m seminari koolm, Tartus, W V. jagu. -~3^f%epJfe& Fr.i. Kreutzwaldi r,ir«. I Eesti NSV Riiklik

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc Linaliugu, pikka kiudu... Hõissa vastlad Traditsioonilist vastlapäeva tähistamist alustasime kõigepealt üritusega saalis, kus läbi lavastuse tutvustasime lastele vastlakombeid. Kuna meie selle aasta nimikangelased

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.

II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1. II Tallinna Bachi nimeline muusikafestival 1. 7. jaanuar 2013 Festivali korraldajad: Ars Musica Estonica Tallinna Linnavalitsus Eesti Kunstimuuseum 1.-7. jaanuaril 2013. toimub II Tallinna Bachi nimeline

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

Kivid ja horoskoop.

Kivid ja horoskoop. Milline kivi sobib horoskoobiga JÄÄR Jäära isikupärale ja tugevale tahtejõule vastab teemant. See on number üks nagu jäär, ikka esimesena kohal. Punased kivid rubiin ja granaat iseloomustavad hoogsust

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. Nr & Kuuli 4fcfr*GüSL ^x Kwlmise raamat Kuues jaos kirja pannud n- E ^ 5 ^ X Grenzstein, seminari toolm- T

Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. Nr & Kuuli 4fcfr*GüSL ^x Kwlmise raamat Kuues jaos kirja pannud n- E ^ 5 ^ X Grenzstein, seminari toolm- T Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. Nr. 15. - & Kuuli 4fcfr*GüSL ^x Kwlmise raamat Kuues jaos kirja pannud n- E ^ 5 ^ X Grenzstein, seminari toolm- Tartus- m < VI. iagu. Tartus.. a t Schnakenburg'! truk

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Kobras 2015/2016 lõppvoor, benjaminid

Kobras 2015/2016 lõppvoor, benjaminid Kobras 2015/2016 lõppvoor, benjaminid 1. Juubelid 2015. aasta lõpus tähistati 200 aasta möödumist kahe arvutite ajaloos olulise isiku sünnist. Kes need olid (vali allolevatest kaks vastust)? [Märkeruudud]

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

SH_Rogaini_AjaO

SH_Rogaini_AjaO Rogaini A ja O Sissejuhatus Rogaini Mis on rogain? * Rogain on võistkondlik valikorienteerumine * Kontrollpunktid(edaspidi KP-d) paiknevad maastikul laiali * KP-d on märgitud paberkaardile ehk orienteerumiskaardile

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І 1. Л Л С Tallinnas, 1871. Triittitnt» J. H. Gresseli

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents ja saavutas 10485 punktiga Pärnumaa koolide 1. koha. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 8.b klassi õpilane Kätlin Kits ja saavutas 9478 punktiga

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem