Viljandi Paalalinna Kooli loovtöö juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Viljandi Paalalinna Kooli loovtöö juhend"

Väljavõte

1 Viljandi Paalalinna Kooli loovtöö juhend Viljandi 2020

2 2 Sisukord 1. Loovtöö eesmärk Loovtöö korraldamine Loovtöö liigid Loovtöö teema valimine ja töö läbiviimise etapid Loovtöö kirjalik vormistamine Nõuded kirjaliku osa vormistamisele Viitamine Loovtöö juhendamine Loovtöö esitlemine Loovtööde hindamine LISA LISA LISA LISA LISA LISA LISA LISA

3 3 Viljandi Paalalinna kooli loovtöö juhend Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse soorituse (rühmatöö) võimalus tuleb eelnevalt kooskõlastada õppejuhiga, kellega koostöös hinnatakse vajadust selleks ning potentsiaalsete rollide jaotust. 1. Loovtöö eesmärk pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust ning toetada õpilase tervikliku maailmapildi, loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist ning aidata kaasa uute ideede tekkimisele ja teostamisele õppeainete lõimumise- ja loovtöö protsessi kaudu; kujundada õpimotivatsiooni, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise kujunemist; õpilase kujunemist loovaks ning mitmekülgseks isiksuseks; üldpädevuste, nagu näiteks: iseseisev ja rühmas töötamine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine, argumenteerimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskus, töö allikate ja andmetega; tegevuse kavandamine ning kavandatu järgimine, tegevuse ja töö analüüsimise oskus, loovtöö vormistamine, IKT vahendite kasutamine jne kujunemist; aidata õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitaks teha valikuid järgnevateks õpinguteks loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.

4 4 2. Loovtöö korraldamine Direktor kinnitab: 1. septembriks antud õppeaasta loovtööde üldise korralduse ja koordineerija, kelleks on reeglina õppejuht ning kelle ülesandeks on õpilaste loovtöö koostamise protsessi jälgimine ja korraldamine; 1. novembriks õpilaste loovtöö teemad ja juhendajad ; hindamiskomisjonid (moodustatakse kaks nädalat enne loovtöö kaitsmist); jaanuari viimasel või veebruari esimesel nädalal toimub loovtöö eelkaitsmine, st toimub ca 10 min arutelu loovtöö tegija ning õppejuhi vahel, mille käigus ilmneb loovtöö hetkeseis ning selguvad võimalused edasise osas. 3. Loovtöö liigid uurimus; konkursi, kontserdi, võistluse, konverentsi või muu ülekoolilise sündmuse korraldamine; kunsti-, käsitöö või tehnoloogiõpetuse projekt; pikaajalist ettevalmistust nõudvast piirkondlikust, vabariiklikust või rahvusvahelisest õpilasvõistlustest osavõtt; foto- või kunstinäitus; õppematerjal (nt herbaarlehed); omaloominguline muusikateos; omaloominguline kava ja selle esitus; teatrietenduse, filmi või näituse analüüs; mõni muu loominguline tegevus.

5 5 Uurimus eeldab materjali kogumist, analüüsimist, süstematiseerimist ja üldistamist ning järelduste tegemist. PS! Referaat ei ole loovtöö. Projekt eeldab projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. Projekt on kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö (ülesanne) vm ettevõtmine. Projekt võib olla võimlemiskava, maastikumäng, luulekava, pildistamine, slaidikava, tantsuetendus, tähtpäeva tähistamine, õpilasfirma, temaatiline aktus vm. Praktiline töö kätkeb endas uudset, innovaatilist ideed ning on eneseteostusrõõmu pakkuv ja silmaringi avardav töö, mis eeldab töö (teose) kavandamist, valmistamist ning selle esitlemist näitusena, kontserdina või muul moel. Loovtöö muusikateosena on õpilase omalooming. Muusikateose loomiseks võib kasutada vokaali, akustilisi muusikainstrumente, elektroakustilisi, audiovisuaalseid ja multimeedia vahendeid. Omalooming võib olla pealkirjastatud laul (a cappella või saatega), instrumentaalpala, või elektroakustiliste-, audiovisuaalsete ja/või multimeedia vahenditega loodud kompositsioon. Esitusele võib kaasata teisi lauljaid ja instrumentaliste. Kunstitöö teostamise tehnikaks võib olla maal, joonistus, graafika, skulptuur, keraamika, videofilm, animatsioon, perfomance vm. Praktiline töö võib olla ka veebileht, käsitöö, e-portfoolio, õppematerjali koostamine, herbaarium, temaatilise ajalehe väljaandmine vm.

6 6 Loovtöö ja olümpiaadid, konkursid Loovtöö võib lugeda sooritatuks kui õpilane on osalenud ja saavutanud märkimisväärse koha üleriigilisel või rahvusvahelisel aineolümpiaadil, õpilasuurimustööde konkursil. 4. Loovtöö teema valimine ja töö läbiviimise etapid loovtöö teemasid pakuvad välja kõik põhikooli (1-9 klassi) õpetajad, olles ise võimalusel juhendajad; õpilased võivad neid huvitava teema ka ise välja valida ning leida juhendaja õpetajate seast; koolivälise juhendaja korral määrab kool vajadusel õpilasele lisaks ka koolipoolse juhendaja; loovtöö teema valivad 8. klassi õpilased 15. oktoobriks, esitades loovtöö esialgse ideekavandi klassijuhatajale; klassijuhataja esitab õpilaste valiku õppealajuhatajale oktoobrikuu kolmanda nädala jooksul; loovtöö valmib koostöös juhendajaga õppeaasta jooksul, st olenevalt töö teemast, uurimisprotsessi pikkusest ja koostööst juhendajaga võib loovtöö alata juba nt 7. klassis, kuid töö tuleb kaitsmisele 8. klassi kevadel ehk III trimestril; loovtöö teema ja hinnang märgitakse lõputunnistusele (kui töö oli kaitstud suurepäraselt, siis see märgitakse lõputunnistusele, muudel juhtudel on märge vastavalt arvestatud või mittearvestatud.)

7 7 5. Loovtöö kirjalik vormistamine Olenemata loovtöö liigist, sisaldab töö kirjalik osa järgmisi osi: Tiitelleht järgmiste andmetega: õppeasutuse täielik nimi (kooli logo), töö pealkiri (paks) koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass, juhendaja ees- ja perekonnanimi (märkida ka kaasjuhendaja kui see on), töö valmimise koht ja aasta; Tiitellehel on teksti fondiks Times New Roman, teksti suurus 14 p; Tiitelehte vormistades peab jälgima proportsiooni, st tekst tuleb tiitellehele paigutada nii, et lehe üldmulje jääks korrektne. (Näidis: LISA 1); Sisukord: Sisukorras on teksti suurus 12 pt, kirja stiil Times New Roman, alapealkirjad kaldkirjas, reavahe 1,5, rööpjoondus. (vt LISA 2) Sissejuhatus: Põhjendatakse teema valik, kirjutatakse teema tähtsusest, aktuaalsusest. Kirjutatakse, milliseid teemasid, probleeme käsitletakse, milliseid materjale kasutatakse, antakse ülevaade töö peatükkideks jaotamisest. Sisu- ehk teooriaosa (1-2 lk) Töö käik ; Kokkuvõte, sh autori hinnang tööle: sisaldab töös leitud tulemuste tõlgendamist ja põhjendamist, järeldusi, tulemusi, ettepanekuid olenevalt töö iseloomust või antakse vastus sissejuhatuses püstitatud ülesannetele. Kasutatud kirjandus peab sisaldama kõiki allikaid, mida töös kasutati. Kasutatud kirjanduse loetelu numeratsioon peab lähtuma töös allikate esinemise järjekorras. Loetelu on välja toodud araabia numbritega. (vt LISA 3); Lisad (vajadusel) sisaldavad pilte, fotosid, tabeleid jms. Lisa nimetus kirjutatakse paremasse nurka: Times New Romans, 14pt, läbiv suur täht. Loovtöö kirjaliku osa maht uurimistöö puhul (sh sisukord, sissejuhatus, tiitelleht, kokkuvõte, kasut. kirjandus) on kokku soovitatavalt lehekülge; teiste tööliikide puhul 6-10 lehekülge.

8 Nõuded kirjaliku osa vormistamisele paberi formaati A4; töö vormistatakse arvutil lehe ühele küljele; kirjastiil Times New Roman; tähesuurus 12 punkti, pealkirjad töö sisuosas 14 punkti; reavahe 1,5 punkti, lehekülje üla- ja alaservast jäetakse tühjaks 3 cm, lehe paremast servast 2 cm, vasakust servast 4 cm; teksti joondus: rööpjoondus (servad sirged); kõik leheküljed töös nummerdatakse, number trükitakse ülaservast 1 cm allapoole lehe paremasse nurka. Lehekülgi arvestatakse alates tiitellehest, kuid lehekülje numbrit sellele ei kirjutata; lõikude eraldamiseks kasutatakse tühja rida; Peatüki pealkirja järel on üks tühi rida, peatüki lõpus on kaks tühja rida. pealkirja järel on üks tühi rida ja peatüki järel kaks tühja rida; Peatükke ja teisi töö iseseisvaid komponente (kokkuvõte jms) alustatakse uuelt lehelt, alapeatükke alustatakse samalt leheküljelt. Järgarvu järel on punkt: 1.1. Pealkiri; Peatüki pealkirja jaoks kasutatakse laadi Pealkiri 1 (14 p, paks), alapealkirja jaoks laadi Pealkiri 2 (14 p, paks, kursiiv); Töös peab olema selgelt eristatav, millised töö tulemused ja tekstid kuuluvad töö teostajale, millised teistele autoritele. Viidata tuleb iga lõiku või lauset, mis ei ole töö autori enda kirjutatud või välja mõeldud. Terves töös peab olema kasutusel üks ja sama viitamise süsteem.

9 Viitamine Tekstisisene viide on nurksulgudes number [2] ning kasutatud allikad on esitatud nummerdatult nende esmakordse esinemise järjekorras. Numbrilise viitamise puhul saab viidete numbrid teksti kirjutada alles siis, kui töö on valmis ja kirjanduse loetelu lõplik. Näide: Kanarbik paistab algul väga leplik taim olevat: kasvab ta ju nadides tingimustes, kus vaid vähesed taimed peale tema hakkama saavad. Tegelikult on see pilt siiski petlik. Kanarbik lihtsalt on selline, et ta vajabki rohket kõrvetavat päikest. [1] Kasutatud allikate loetelu kirje: a) Interneti allika kirje Autor. Pealkiri. Ilmumisaeg. vaadatud Näide: Kukk, T. Kanarbik vaadatud NB! Autori või aastaarvu puudumisel märgitakse pealkiri, link ja aeg, millal on antud linki vaadatud. b) Raamatu/ Ajakirja kirje Autor. (Ilmumisaeg). Pealkiri. Ilmumiskoht: Kirjastus. Näide: Paju, E., Paju, V. (1999). Füüsika ülesannete kogu. Tallinn: Koolibri

10 10 6. Loovtöö juhendamine Loovtöö juhendaja: tutvustab õpilasele uurimistöö või praktilise töö vormistamise juhendit; aitab õpilast loovtöö liigi ja teema valikul ning tegevusplaani koostamisel; teeb jooksvalt õpilase tegevuskava lehele (Loovtöö aruanne LISA 7) märkmeid (mitte tagantjärele); soovitab kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel; jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist; tutvub valminud uurimistööga või praktilise töö kirjaliku kokkuvõttega ja viib sisse korrektiivid; täpsustab rühmatöö korral liikmete panuse; nõustab õpilast esitluse edukaks läbiviimiseks; annab lõplikult vormistatud tööle heakskiidu ja hinnangu; saadab elektroonilise uurimistöö või praktilise töö kirjaliku kokkuvõtte hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist õppejuhile. 7. Loovtöö esitlemine Loovtöö esitlemisel õpilane selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut; tutvustab kasutatud meetodeid/töövõtteid; esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti. Õpilasel on õigus töö teostamiseks ja esitlemiseks kasutada koolis olevaid IT vahendeid ja audiovideotehnikat.

11 11 8. Loovtööde hindamine Töö hindamise eesmärk on anda tagasisidet loovtöö kui terviku kohta, kujundada kriitilist suhtumist, julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning toetada seeläbi isiksuse arengut. Loovtööd hindab direktori käskkirjaga kinnitatud komisjon. Õppeaasta jooksul ettekantud loovtöö (toimus üritus vms) juures peab viibima hindamiskomisjoni liige ja/või juhendaja ning loovtöö autor peab tagama ürituse dokumenteerimise (kuulutus, fotod, video vm), et seda saaks kasutada oma töö esitlemisel. Hindamiskomisjon arvestab hinde panekul töö juhendaja arvamust. Rühmatöö puhul antakse hinnang igale rühmaliikme tööle eraldi. Hinnang antakse töö sisule: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus, terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus. Kunstitöö ning omaloomingulise muusikateose puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust; muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust. (vt LISAD 4-6) loovtöö protsessile: õpilase algatusvõime ja initsiatiiv loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkus, suhtlemisoskus; (vt LISAD 4-6) loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine, viitamine; (vt LISAD 4-6) loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega. (vt LISAD 4-6) Loovtööd kokkuvõtvalt hinnatakse mitteeristavalt (A=arvestatud; MA=mittearvestatud). Lisades 4-6 välja toodud hinnangulised kriteeriumid võimaldavad määratleda, millisel juhul saab hinnata töö kas suurepäraseks või mittearvestatuks. Töö mittearvestamise korral määratakse 10 tööpäeva jooksul aeg töö uuesti esitamiseks ning kool korraldab järelkaitsmise. Lõpliku hinde kujunemisel arvestatakse juhendaja hinnangut.

12 12 Valitud loovtöid tutvustatakse kooli õpilastööde konverentsil (või mõnes ainetunnis)

13 13 LISA 1 Spordivõistluse läbiviimine I kooliastmes Loovtöö Autor: ees- ja perekonnanimi, klass Juhendaja (d): ees- ja perekonnanimi Viljandi 2020

14 14 LISA 2 Sisukord Sissejuhatus Esimese peatüki pealkiri Esimese peatüki esimese jaotise pealkiri Esimese peatüki teise jaotise pealkiri Teise peatüki pealkiri Teise peatüki esimese jaotise pealkiri Teise peatüki teise jaotise pealkiri Kokkuvõte Kasutatud kirjandus LISA LISA

15 15 LISA 3 Kasutatud kirjandus 1. Kukk, T. Kanarbik vaadatud Paju, E., Paju, V. (1999). Füüsika ülesannete kogu. Tallinn: Koolibri.

16 16 LISA 4 Loovtöö erinevate osade hindamismudel: UURIMISTÖÖ 35p Suurepärane 34p 17p A 16p - MA Põhiidee ja sisu vastavus, põhjalikkus, faktide paikapidavus, materjali piisavus meetodite valik ja rakendus Ülesehituse terviklikkus ja loogilisus Keele korrektsus ja stiili sobivus Vormistamise korrektsus, sh viitamine (5 p) (4 p) (3 p) Põhiidee ja sisu Põhiidee ja sisu Põhiidee ja sisu täielikus vastavuses. vastavuses. Töö enamvähem Töö põhjalik, faktid ülevaatlik, faktid vastavuses. Töös on kontrollitud. kontrollitud. sisulisi puudujääke, Materjali kasutatud Materjali kasutatud esineb kontrollimata piisavalt. Valitud mõnevõrra fakte. Materjalide meetodid ja nende puudulikult. Valitud valik ebapiisav. rakendus sobivad meetodid ja nende Valitud meetodid ja täielikult. rakendus sobivad. rakendused sobivad. Töö ülesehitus Töö ülesehitus Töö ülesehitus ei ole loogiline ja terviklik. loogiline, kuid ei ole loogiline. Töö ei ole päris terviklik. terviklik, esineb sisulisi puudujääke. Sõnastus selge, Sõnastuses Sõnastus ebaselge. korrektne, sobiva mõningast Esineb mitmeid stiiliga. Ei esine ebaselgust. Esineb õigekirjavigu. õigekirjavigu. üksikuid õigekirjavigu. Vormistus sh Esineb üksikuid Esineb suuremaid viitamine puudujääke eksimusi nõuetekohane. vormistuses või vormistamise reeglite viitamises. vastu. Viitamine ebaõige või puudub üldse.

17 17 Õpilase aktiivsus Õpilane aktiivne. Õpilane vajab Õpilane vajab uurimisprotsessis. Suhtlemisoskus väga aegajalt pidevat Suhtlemisoskus. hea. juhendajapoolset juhendajapoolset meeldetuletamist. meeldetuletamist. Suhtlemisoskus hea. Suhtlemisoskus rahuldav. Ajakava järgimine, Õpilane peab kinni Õpilane peab üldiselt Õpilane vajab kokkulepetest kokkulepitud kinni kokkulepitud pidevat kinnipidamine ajakavast. ajakavast, esineb meeldetuletamist ja üksikuid unustamisi, järelkäimist. kuid õpilane tunneb ise huvi, et ajagraafikus püsida Töö kaitsmine Esitluse ülesehitus Esitluse ülesehitus Esitluse ülesehitus ei kasutades loogiline, kõne loogiline, kõne ole päris loogiline, PowerPointi esitlust. tempo mõõdukas, tempo ebasobiv kõne tempo ebasobiv Esitluse ülesehitus, esitluse (kiirustav või (kiirustav või kõne tempo, esitluse näitlikustamine aeglane), esitluse aeglane), esitluse näitlikustamine, sobiv, ei ole näitlikustamine näitlikustamine kontakt kuulajatega slaididega liialdatud üldiselt sobiv, sobiv, kontakt ega ka liiga vähe, slaidide koostamisel kuulajatega rahuldav. kontakt kuulajatega mõned vead, kontakt väga hea. kuulajatega hea.

18 18 LISA 5 Loovtöö erinevate osade hindamismudel: PROJEKTITÖÖ 25p Suurepärane 24p 12p A 11p - MA Idee. Töö vastavus eesmärkidele. Ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine Vormistamise korrektsus ja nõuetelevastavus. Õpilase aktiivsus. Koostöö rühmas. Suhtlemisoskus. (5 p) (4 p) (3 p) Idee originaalne, Idee originaalne, Juhendaja on reaalselt teostatav. kuid pole täielikult oluliselt sekkunud Töö vastab täielikult teostatav. On küll eesmärkide eesmärkidele. läbimõeldud, kuid ei püstitamisse. Idee on vasta täielikult vaid pooleldi eesmärkidele. teostatav. Üldiselt vastab töö püstitatud eesmärkidele. Õpilane peab kinni Õpilane peab üldiselt Õpilane vajab kokkulepitud kinni kokkulepitud pidevat ajakavast. ajakavast, esineb meeldetuletamist ja üksikuid unustamisi, järelkäimist. kuid õpilane tunneb ise huvi, et ajagraafikus püsida Vormistus Esineb üksikuid Esineb suuremaid nõuetekohane. puudujääke eksimusi vormistuses. vormistamise reeglite vastu. Õpilane aktiivne. Õpilane vajab Õpilane vajab Koostöö rühmas aegajalt pidevat sujub hästi, juhendajapoolset juhendajapoolset probleemidest meeldetuletamist. meeldetuletamist. saadakse üle Koostöö rühmas hea, Ülesannete konstruktiivselt. rühmasiseses jaotamisel ja Rühmasisene tööjaotuses täitmisel ei saa rühm

19 19 tööjaotus toimib. vajakajäämisi, hakkama Suhtlemisoskus väga vajadus juhendaja juhendajata. hea. sekkumise järele. Suhtlemisoskus Suhtlemisoskus hea rahuldav. Töö esitlemine ja Esitluse ülesehitus Esitluse ülesehitus Esitluse ülesehitus ei kaitsmine. Esitluse loogiline, kõne loogiline, kõne ole päris loogiline, ülesehitus, kõne tempo mõõdukas, tempo ebasobiv ( kõne tempo ebasobiv tempo, esitluse esitluse kiirustav või (kiirustav või näitlikustamine, näitlikustamine aeglane), esitluse aeglane), esitlust ei kontakt sobiv, ei ole näitlikustamine ole näitlikustatud, kuulajatega. näitlikustamisega üldiselt sobiv, kontakt kuulajatega liialdatud ega ka näitlikustamisel rahuldav. liiga vähe, kontakt mõned puudujäägid, kuulajatega väga kontakt kuulajatega hea. hea.

20 20 LISA 6 Loovtöö erinevate osade hindamismudel: MUUSIKATEOS, KUNSTITÖÖ 30p Suurepärane 29p 15p A 14p - MA Idee. Teostuse vastavus püstitatud eesmärkidele. Kunstiline teostus. Uute seoste loomise oskus. Ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine Vormistamise korrektsus ja nõuetelevastavus. Õpilase aktiivsus. Koostöö rühmas. Suhtlemisoskus. (5 p) (4 p) (3 p) Idee originaalne, Idee originaalne, Idee on vaid pooleldi reaalselt teostatav. kuid pole täielikult teostatav. Juhendaja Töö vastab täielikult teostatav. On küll on oluliselt sekkunud eesmärkidele. läbimõeldud, kuid ei eesmärkide vasta täielikult püstitamisse. Üldiselt eesmärkidele. vastab töö püstitatud eesmärkidele. Teostatud kõrge Teostatud hea Teostatud kunstilise tasemega. kunstilise tasemega. rahuldavalt. Õpilane peab kinni Õpilane peab üldiselt Õpilane vajab kokkulepitud kinni kokkulepitud pidevat ajakavast. ajakavast, esineb meeldetuletamist ja üksikuid unustamisi, järelkäimist. kuid õpilane tunneb ise huvi, et ajagraafikus püsida. Vormistus Esineb üksikuid Esineb suuremaid nõuetekohane. puudujääke eksimusi vormistuses. vormistamise reeglite vastu. Õpilane aktiivne. Õpilane vajab Õpilane vajab Koostöö rühmas aegajalt pidevat sujub hästi, juhendajapoolset juhendajapoolset probleemidest meeldetuletamist. meeldetuletamist. saadakse üle Koostöö rühmas hea, Ülesannete

21 21 konstruktiivselt. rühmasiseses jaotamisel ja Rühmasisene tööjaotuses täitmisel ei saa rühm tööjaotus toimib. vajakajäämisi, hakkama Suhtlemisoskus väga vajadus juhendaja juhendajata. hea. sekkumise järele. Suhtlemisoskus Suhtlemisoskus hea. rahuldav. Töö esitlemine ja Esitluse ülesehitus Esitluse ülesehitus Esitluse ülesehitus ei kaitsmine. Esitluse loogiline, kõne loogiline, kõne ole päris loogiline, ülesehitus, kõne tempo mõõdukas, tempo ebasobiv ( kõne tempo ebasobiv tempo, esitluse esitluse kiirustav või (kiirustav või näitlikustamine, näitlikustamine aeglane), esitluse aeglane), esitlust ei kontakt sobiv, ei ole näitlikustamine ole näitlikustatud, kuulajatega. näitlikustamisega üldiselt sobiv, kontakt kuulajatega liialdatud ega ka näitlikustamisel rahuldav. liiga vähe, kontakt mõned puudujäägid, kuulajatega väga kontakt kuulajatega hea. hea.

22 22 LISA 7 Loovtöö aruanne Viljandi Paalalinna Kooli õpilase loovtöö aruanne Töö autor(id) Töö pealkiri/teema Töö etapid Tegevused Tähtajad Millises järjekorras ja mida teed? Milliseid tegevusi selleks ette võtta tuleb? Kommentaarid Anna hinnang oma tööle. Mis läks planeeritust teistmoodi? Mida õppisid sellest? Millised on raskused? Mida tuleb teisiti teha? Rühmatöö korral kirjelda tööülesannete jaotust, kogu rühma tegevust ning oma panust (ühis)töö valmimisel. Juhendaja kommentaarid Hinnang töö protsessile. Tähtaegadest kinnipidamine. Töö tulemus.

23 23 Loovtöö hindamisleht LISA 8 Õpilase nimi... Töö juhendaja.... Loovtöö teema.. Kaitsmise kuupäev. Mida hindan? 5p 4p 3p Selgitus Loovtöö vastavus teemale Püstitatud saavutamine eesmärkide Loovtöö vormistusnõuetele vastavus Loovtöö aruande vormistus

24 24 Kaitsmine, esitlus Lisaküsimustele vastamine Juhendaja hinnang Hindaja... nimi

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha individuaalselt

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. LOOVTÖÖ KOOSTAMINE 4 1.1 Üldised nõuded õpilaste loovtöödele 5 1.2. Loovtöö hindamine

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 1. ÜLDIST 1.1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 13 (ametlik tekst avaldatud Riigi Teatajas

Rohkem

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Sisukord 1. Loovtöö korraldamisest põhikoolis... 3 2. Loovtöö teema valimine... 4 3. Loovtöö juhendamine... 5 4. Töö kava ja üldistatud nõuded...

Rohkem

UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND

UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND Tallinna Rahumäe Põhikool LÕPUTÖÖ KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOLIS Juhend Koostaja: Triinu Pääsik Tallinn 2014 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Lõputöö liigid... 4 1.1. Loovtöö... 4

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Microsoft Word - UurimistOO_vormistamise_juhend

Microsoft Word - UurimistOO_vormistamise_juhend Uurimistöö vormistamise juhend Kinnitatud dir. kk. nr. 27, 18. detsember 2012 Uurimistöö osad: 1) tiitelleht 2) sisukord 3) sissejuhatus 4) põhiosa 5) kokkuvõte 6) kasutatud materjalid 7) lisa(d) (vajadusel).

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - G uurimistoo alused

Microsoft Word - G uurimistoo alused Valikaine - uurimistöö alused Kooliaste: gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Valikainega Uurimistöö alused taotletakse, et õpilane: 1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

1

1 LOOVTÖÖ-UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JUHEND Muhu Põhikooli 8.klassi õpilased kirjutavad uurimistöö, mille maht lisadeta on 10 15 lehekülge. Uurimistöö eesmärgid on: 1) uurimistöö metoodika õpetamine, 2) uurimistöö

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016

Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016 Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 2. TÖÖ KOOSTAMINE... 4 2.1. Üldised nõuded õpilaste töödele... 4 2.1.1. Õpilase

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND ÜLERIIGILISE KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2014/2015. õ.-a. 17. aprillil 2015.a. korraldab Tallinna Ülikooli Tööõpetuse kond üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise käsitöö-,

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Microsoft Word - UPT juhend-parandused_25jaan2019

Microsoft Word - UPT juhend-parandused_25jaan2019 Tartu Tamme Gümnaasium Õpilastööde koostamise ja vormistamise juhend gümnaasiumile Tartu 2019 1 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Juhendatava ja juhendaja rollid õpilastöö koostamisel... 5 2. Uurimistöö...

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018

Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018 Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018 SISUKORD I. TÖÖ SISU JA EESMÄRK... 3 II. TÖÖLE ESITATAVAD PÕHINÕUDED... 5 1. Sisulised nõuded... 5

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019 JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019 SISUKORD 1. Üldised nõuded... 4 2. Õpilasuurimuse olemus ja ülesehitus... 7 2.1. Tiitelleht... 7 2.2. Sisukord... 8 2.3. Kasutatud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PKG_kirjalike_tööde_juhend_2018

PKG_kirjalike_tööde_juhend_2018 Pärnu Koidula Gümnaasium Pärnu Koidula Gümnaasiumi kirjalike tööde juhend Koostajad: I. Rohtlaan, T. Leibur, M. Rebane, K. Õun, R. Lume (2018) Pärnu 2018 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Õpilastööde liigid

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika

KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktika KINNITATUD G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli nõukogu otsusega 23.09.2015 protokoll nr 3-24/1 LISA 2: Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli praktikajuhend Dokumendi aluseks on praktika korraldamise ning

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

MTAT Loeng 2 ( )

MTAT Loeng 2 ( ) Disainiprotsessi juhtimine. Juhisdokumendid (1/28) Disaini protsess (2/28) Kasutajasõbraliku disaini protsess Disaini ülesanne on tagada tellijate ja tegijate ühtne arusaam süsteemi käitumisest ja välimusest

Rohkem

Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka

Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppekava kaudu rakendatakse Vabariigi Valitsuse määrusega

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc

Microsoft Word - NM2018_vo?istlusjuhend_graafiline-disainer_draft.doc NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides GRAAFILISE DISAINERI kutsemeistrivõistlus VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž ÜLIÕPILASTÖÖDE JUHEND Pärnu 2018 SISUKORD Sissejuhatus... 4 1. Töö koostamine... 5 1.1. Tööde liigid... 5 1.2. Lõputöö teema valik ja laiendatud kava... 6 1.3. Erialakirjanduse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem