SISEKAITSEAKADEEMIASSE VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD 2020/2021. ÕPPEAASTAKS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SISEKAITSEAKADEEMIASSE VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD 2020/2021. ÕPPEAASTAKS"

Väljavõte

1 KINNITATUD Sisekaitseakadeemia nõukogu protokollilise otsusega nr 1.1-5/221 SISEKAITSEAKADEEMIASSE VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD 2020/2021. ÕPPEAASTAKS I ÜLDSÄTTED 1. Käesolevas Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 2020/2021 õppeaastaks (edaspidi kord) sätestatakse avaliku konkursi ja ametkondliku suunamise korras riikliku koolitustellimusega määratud Sisekaitseakadeemia (edaspidi akadeemia) õppekohtadele ning siseministri määruse nr 30 Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppetegevuse finantseerimise alused, tingimused ja kord 3 lõike 10 alusel avatud osakoormuse õppekohtadele avaliku konkursi korras kandideerimis-, vastuvõtu- ja immatrikuleerimise tingimused. 2. Kui õppekohtade täituvus ühe õpperühma kohta jääb täiskoormusõppes alla 12 inimese ja osakoormusõppes alla 20 inimese, siis õpet sellel erialal üldjuhul ei avata. 3. Vastuvõttu akadeemias kavandab ja selle korraldamise eest vastutab vastuvõtukomisjon, mille koosseisu kuuluvad: 3.1. õppeprorektor (komisjoni esimees); 3.2. õppeosakonna juhataja (komisjoni aseesimees); 3.3. kolledžite direktorid ja instituudi juhataja; 3.4. spordijuht-lektor; 3.5. keelekeskuse juhataja; 3.6. kommunikatsiooniosakonna juhataja; 3.7. vastuvõtu eest vastutav õppeosakonna (vanem)spetsialist. 4. Komisjoni esimehe puudumisel täidab esimehe ülesandeid komisjoni aseesimees, komisjoni liikme puudumisel tema asendaja. 5. Vastuvõtukomisjon kavandab ja kooskõlastab vastuvõtuga seotud tegevused ja ajakava, määrab vastuvõtu korraldamise eest vastutavad isikud, kinnitab avaliku konkursi vastuvõtukatsete hindamiskriteeriumid ning määrab õppetöös erakordsete saavutuste ja tippsportlike saavutuste eest antavad punktid. 6. Vastuvõtuga seotud üldinformatsioon avalikustatakse akadeemia veebilehel ( ja Sisseastumise Infosüsteemi veebilehel (edaspidi SAIS) ( II AVALIK KONKURSS 7. Hindamiskomisjonid 7.1. Kandidaadi vastuvõtutingimuste täitmise hindamiseks ja vastuvõtukatsete läbiviimiseks moodustab rektor hindamiskomisjonid. Hindamiskomisjon hindab kandidaatide vastavust vastuvõtutingimustele lähtudes kehtestatud hindamiskriteeriumidest Hindamiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Kutsesobivusvestlust läbi viivasse hindamiskomisjoni peab kuuluma vastava eriala ametkonna esindaja. Kutsesobivusvestluse hindamiskomisjoni esimees on kolledži direktor, tema asetäitja või direktori esitatud kolledži töötaja Hindamiskomisjonil on esimees, kes võib määrata teiste komisjoni liikmete hulgast ennast asendava isiku. Hindamiskomisjoni esimees juhib komisjoni tööd.

2 7.4. Hindamiskomisjon on otsustusvõimeline, kui vastuvõtukatsel on kohal üle poole komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või teda asendav isik Ühe vastuvõtukatse jaoks võib moodustada mitu hindamiskomisjoni, mis võivad töötada samaaegselt Hindamiskomisjon koostab hindamistulemustest protokolli, mille allkirjastab hindamiskomisjoni esimees. Hindamiskomisjonide protokollid säilitatakse dokumendihaldussüsteemis Selgitusi vastuvõtukatsete tulemuste kohta annab kandidaadile hindamiskomisjoni esimees. 8. Avaliku konkursi korraldamise põhimõtted 8.1. Vastuvõtt avaliku konkursi korras toimub üks kord aastas vastavalt korra lisas 1 toodud ajakavale /2021 õppeaastaks toimub vastuvõtt avaliku konkursi korras: politseiametniku eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); päästekorraldaja eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); vanglaametniku eriala (kutseõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); politseiteenistuse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe); korrektsiooni eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe); tolli ja maksunduse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe); maksunduse ja tolli eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (kaugõpe); sisejulgeoleku eriala (magistriõpe) õppekohtadele (päevaõpe) Rakenduskõrghariduse ja kutseõppe õppekohtadele saab kandideerimisavalduse esitada isik (edaspidi kandidaat), kellel on vähemalt keskharidus või on seda omandamas hiljemalt aasta suvel. Magistriõppe õppekohtadele saab kandideerimisavalduse esitada isik, kellel on omandatud bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus. Kandidaadilt, kes on eelneva haridustaseme omandanud või on seda omandamas välisriigis, võib akadeemia nõuda Eesti ENIC/NARIC keskuse hinnangut haridustaseme vastavuse kohta Akadeemiasse ei saa kandideerida isik, kellel on lisaks Eesti kodakondsusele mõne teise riigi kodakondsus Avalikul konkursil saab rakenduskõrghariduse ja kutseõppe erialadel kandideerida täiskoormusega õppekohtadele, maksunduse ja tolli erialal osakoormusega õppekohtadele. Magistriõppes toimub vastuvõtt täis- või osakoormusega õppekohtadele Avalikul konkursil osalev kandidaat võib kandideerida kuni kahe eriala õppekava õppekohale, esitades mõlemale õppekohale kandideerimiseks akadeemiale eraldi avalduse ning muud dokumendid Kandidaat peab vastava eriala õppekohale kandideerimisel täitma kandideerimistingimused ja vastuvõtutingimused, sh sooritama vastuvõtukatsed. Kandideerimistingimused ja vastuvõtutingimused on kirjeldatud korras ning selle lisades 2 ja Vastuvõtutingimuste täitmisel tekib kandidaatidest paremusjärjestus. Kui kahel või enamal kandidaadil on õppekohale kandideerimisel ühesugune punktisumma, on paremusjärjestuses eespool kutsesobivusvestlusel parema tulemuse saanud kandidaat Vastuvõtukatsete tulemused ja vastuvõetuks osutunud kandidaatide nimed avaldatakse SAISis. Vastuvõetud kandidaadid on kohustatud kinnitama SAIS-is oma õppima asumist 3 päeva jooksul alates info teatavaks tegemisest. Kinnituse tegemata jätmine loetakse õppekohast loobumiseks ja vabanenud õppekohale kutsutakse eriala paremusjärjestuses järgmine kandidaat Kui vastuvõetuks osutunud kandidaat loobub õppima asumisest, kutsutakse vabanenud õppekohale eriala paremusjärjestuses järgmine kandidaat Avaliku konkursi korras täitmata jäänud õppekohtadele võib akadeemia vajadusel korraldada lisavastuvõtu. Lisavastuvõttu korraldatakse avaliku konkursi tingimustest lähtudes. 2

3 9. Avaliku konkursi vastuvõtutingimused rakenduskõrgharidus- ja kutseõppes 9.1. Vastuvõtukatsed toimuvad korra lisas 1 nimetatud kuupäevadel. Kandidaat peab vastuvõtukatsetele võtma kaasa isikut tõendava dokumendi (ID-kaart või pass). Kui vastuvõtukatse toimub virtuaalselt, siis peab kandidaadil olema võimalik kasutada veebikaamerat ja mikrofoni Vastuvõtukatseteks on eesti keele oskuse test, kehalised katsed ja kutsesobivusvestlus. Täpsemalt määratud vastuvõtukatsed on erialati lahti kirjutatud lisas Kehalistel katsetel ja eesti keele oskuse testimisel on kandidaadil võimalik osaleda vastavalt lisas 1 toodud kuupäevadele. Kandidaadil on võimalik osaleda katsetel mõlemas etapis ühel korral. Eesti keele testi ja kehaliste katsete korduval sooritamisel läheb arvesse viimasel korral saadud tulemus. Kutsesobivusvestlusel saab kandidaat osaleda ühel korral Kandidaadil, kellel sisseastumiskatsete läbimise ajal ei ole veel keskharidust tõendavat dokumenti, kuid kes on vastuvõtu I etapis ületanud lisas 2 väljatoodud õppekohta tagavat lävendit ületava punktisumma, pakutakse õppekohta tingimusel, et ta esitab hiljemalt avalduste esitamise tähtaja lõpuks akadeemiale keskharidust tõendava dokumendi Kandidaat, kelle eesti keele oskus, kehaliste katsete või kutsesobivusvestluse hindamistulemused jäävad alla korra lisas 2 ja 3 nimetatud lävendi, langeb konkurentsist välja ning kandidaadi osas lõpetatakse vastuvõtutingimuste täitmise edasine hindamine Eesti keele oskuse hindamine Eesti keele oskust hinnatakse eesti keele (emakeelena) riigieksami või akadeemia korraldatava eesti keele oskuse testimise tulemuse alusel. Vastuvõtutingimus on täidetud kandidaadil, kelle riigieksami tulemus on vähemalt 40 punkti 100 punktist või eesti keelest erineva emakeelega kandidaadil, kes esitab SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistuse. Isikud, kellel on varasem kõrgharidus eestikeelse õppekava läbimise järgselt või kes on omandanud keskhariduse eesti keeles enne riigieksamite nõude kehtestamist, on vabastatud eesti keele oskuse hindamisest. Eesti keele (emakeelena) riigieksamit mittesooritanud kandidaat või kandidaat, kelle riigieksami tulemus on alla 40 punkti, peab sooritama akadeemias eesti keele oskuse testimise Eesti keele oskuse testimise tulemusi arvestatakse 100 punkti süsteemis. Test loetakse sooritatuks, kui kandidaat saab eesti keele oskuse testimisel vähemalt 40 punkti. Eesti keele oskuse testimisel saadud punktid ei lähe üldisesse konkursipunktide arvestusse Eesti keele oskuse testimisel peab eesti keelest erineva emakeelega kandidaat kirjutama etteloetud tekstist ümberjutustuse. Kandidaat, kelle emakeel on eesti keel, peab sooritama keeletesti. Kui testimise tulemus vastab punktis nimetatud eesti keele testimise lävendi kriteeriumile, hinnatakse kandidaadi eesti keele oskus piisavaks Akadeemia korraldab eesti keele kursuse eesti keelest erineva emakeelega õpilastele. Kursus lõpeb eesti keele oskuse testimisega. Kui tulemus vastab eesti keele oskuse lävendi kriteeriumile, loetakse sisseastumisel kandidaadi eesti keele testimine sooritatuks (v.a vanglaametniku erialale kandideerijal, kelle emakeel pole eesti keel ja kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena). Kursus toimub Ida-Virumaal Õppima tulekut kinnitanud eesti keelest erineva emakeelega kandidaat, kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena ja kelle eesti keele oskuse testimise tulemus oli punkti, on kohustatud osalema augustis eesti keele intensiivkursusel ning valima esimese õppeaasta sügissemestril eesti keele valikaine. Kandidaati, kes ei läbi intensiivkursust, ei immatrikuleerita Kutsesobivusvestluse hindamine Kutsesobivusvestlusel hinnatakse kandidaadi õpimotivatsiooni, esmaseid eriala- ja valdkonnateadmisi, isiksuseomadusi ja üldist sobivust valitud erialale. Tolli ja maksunduse ja maksunduse ja tolli erialal võetakse kutsesobivusvestluse punktide hindamisel arvesse 3

4 ka keskharidust tõendaval dokumendil oleva 3 õppeaine (eesti keel, inglise keel ja matemaatika) keskmist. Kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid kehtestab vastuvõtukomisjon ning need avaldatakse akadeemia kodulehel Kutsesobivusvestlusel hinnatakse kandidaati 50 punkti süsteemis, tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli erialal 60 punkti süsteemis. Kutsesobivusvestluse tulemuseks on kõigilt komisjoniliikmetelt kandidaadile antud punktide aritmeetiline keskmine, mis on ümardatud täisarvuks. Kutsesobivusvestlus võib sisaldada mitut eri komponenti. Täpsem punktide arvestamise kord sätestatakse hindamiskriteeriumides Lisapunktide andmise tingimused Kandidaadil on võimalik saada lisapunkte järgmistes kategooriates: erakordsed saavutused õppetöös, tippsportlikud saavutused ja sisekaitseõppe läbimine Kandidaadil, kellel on keskhariduse omandamise käigus erakordseid õppetöö tulemusi (nt kuldmedal, hõbemedal, osalemine rahvusvahelisel või auhinnaline koht riiklikul aineolümpiaadil jne), on võimalik saada kuni 3 lisapunkti erakordsete saavutuste eest õppetöös. Erakordsete saavutuste eest õppetöös eest annab lisapunkte vastuvõtu komisjon. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis märkida vastav tulemus ning kandidaat peab tulemusi ka tõendama Kandidaadil võimalik saada kuni 3 lisapunkti tipptasemel sportlike saavutuste eest. Tippsportlike saavutuste eest annab lisapunkte vastuvõtu komisjon. Lisapunktid antakse kandidaadile, kes on saavutanud kahe viimase aasta jooksul rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalikohti või vähemalt Eesti meistrivõistlustel esikolmiku koha olümpiaaladel või ametkondlikus- ja üliõpilasspordis toimuvate võistluste aladel. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis märkida vastav spordiala ja saavutatud koht ning võistlus Kandidaadil on võimalik saada kuni 3 lisapunkti gümnaasiumi sisekaitseõppe õppesuunas osalemise eest. Sisekaitseõppes osalemise eest annab punkte kutsesobivusvestluse hindamiskomisjon. Sisekaitseõppes osalemise eest antav punktisumma sõltub vestlusel demonstreeritud teadmistest ning läbitud sisekaitseõppe mahust konkreetses gümnaasiumis Kandidaatide paremusjärjestus kujuneb kutsesobivusvestluse ja olenevalt erialast kehaliste katsete, erakorraliste saavutuste eest õppetöös, sisekaitseõppe ja tippsportlike saavutuste eest saadavatest punktide summast Kui kandidaat ületab vastuvõtu I etapis toimuvate vastuvõtukatsete ajal lisas 2 esitatud õppekohta tagava lävendit ületava punktisumma, siis kindlustab akadeemia talle õppekoha 2020/2021. õppeaastaks eeldusel, et kõik teised kandideerimistingimused saavad täidetud avalduste esitamise tähtajaks Politseiametniku, politseiteenistuse, päästekorraldaja, korrektsiooni ja vanglaametniku erialade õppekohale kandideerijal tuleb läbida tausta- ja tervisekontroll Punktis 9.11 nimetatud taustakontrolli tegemisel lähtutakse politsei ja piirivalve seaduse -st 42, vangistusseaduse -st 114 1, päästeteenistuse seaduse -st 7 2 ning tervisekontrolli tegemisel lähtutakse politsei ja piirivalve seaduse -st 71, vangistusseaduse -st 146 ja päästeteenistuse seaduse 7 lõike 4-st. Tervisekontroll läbitakse pärast vastuvõtukatsete läbimist, kuid enne immatrikuleerimist Politseiteenistuse ja politseiametniku erialale kandideerimisel ei pea tervisekontrolli läbima kandidaat, kellel on viimase kahe aasta jooksul välja antud kehtiv Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsus. Vastav otsus tuleb lisada sisseastumisel avalduse juurde või esitada politsei- ja piirivalvekolledži õppekorralduse spetsialistile pärast õppima tuleku kinnitamist. 4

5 10. Avaliku konkursi vastuvõtutingimused magistriõppes Magistriõppesse kandideerijal on võimalik sisseastumisel koguda kuni 100 punkti magistritöö kava, inglise keele oskuse ja vestluse eest. Magistriõppesse vastuvõtu hindamiskriteeriumid kinnitab vastuvõtukomisjon ja hindamiskriteeriumid avaldatakse akadeemia kodulehel Kandideerimisel esitab kandidaat tema koostatava magistritöö esialgse kava (mahuga 2 5 lk), milles ta tutvustab analüüsitavat probleemi või uurimisteemat, mida ta õpingute vältel soovib uurima hakata Inglise keele oskuse testimisel hinnatakse eelkõige kandidaadi grammatilisi oskusi ning erialatekstide mõistmist Vastuvõtutingimuste täitmisel antud punktidest kujunenud paremusjärjestusest kutsutakse kuni 60 parimat kandidaati vestlusele Vestlusel hinnatakse kandidaadi õpimotivatsiooni, teadmisi sisejulgeoleku valdkonnas ning teadustööga seotud tegevusi. 11. Kandideerimiseks nõutavad dokumendid Avalikul konkursil kandideerija peab akadeemiale esitama järgmised dokumendid: avaldus kandideerimiseks; isikut ja kodakondsust tõendav dokument; kutseõppe ja rakenduskõrghariduse erialadele kandideerijatel keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega, kui riiklikes infosüsteemides puuduvad vastavad andmed; kandidaadil, kes vastab punktis 8.3. toodud nõuetele, kuid kellel puudub kutsesobivusvestluse ajaks keskharidust tõendav dokument, tuleb kaks nädalat enne kutsesobivusvestlust esitada väljavõte keskharidust tõendavale dokumendile minevatest hinnetest; magistriõppesse kandideerijatel planeeritava magistritöö kava ja elulookirjeldus ning kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendav dokument koos akadeemilise õiendi või hinnetelehega, kui riiklikes registrites puuduvad vastavad andmed; politseiametniku, politseiteenistuse, vanglaametniku, korrektsiooni ja päästekorraldaja erialadele kandideerijatel täidetud ja allkirjastatud vastava valdkonna isikuankeet (ankeetide vormid asuvad akadeemia kodulehel); tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli erialadele kandideerijatel täidetud ja allkirjastatud õppimistingimustega nõusolek (ankeedi vorm asub akadeemia kodulehel); vanglaametniku erialale kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena, eesti keele vähemalt C1 taseme tunnistus Vajadusel ja olemasolul lisatakse SAISi avalduse juurde ka Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsus (erialadel politseiteenistus, politseiametnik) ja eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus. 12. Dokumentide esitamine Avalikul konkursil kandideerimiseks tuleb vastuvõtu perioodil esitada punktis 9 nimetatud kandideerimiseks nõutud dokumendid SAIS-i vahendusel või akadeemias dokumentide vastuvõtmise perioodil paberkandjal Tallinnas Kase tn 61 (vt Lisa nr 1 Vastuvõtu ajakava 2020 ). Dokumente ei pea esitama, kui andmed on kättesaadavad riiklikest infosüsteemidest ja kuvatakse SAISi keskkonda SAISi kaudu rakenduskõrgharidus- ja kutseõppesse kandideerija esitab punktis loetletud dokumentide originaalid (v.a avalduse kandideerimiseks ja isikuandmete ankeedi) enda eriala kolledži õppekorralduse spetsialistile hiljemalt kooliaasta algul toimuvatel tutvumispäevadel. Dokumentide originaalid tagastatakse kandideerijale pärast koopia tegemist. 5

6 12.3. SAISi kaudu magistriõppesse kandideerija toob nõutud dokumentide originaalid akadeemiasse hiljemalt inglise keele testimise päeval. III AMETKONDLIK SUUNAMINE 13. Ametkondlik suunamine /2021. õppeaastaks toimub vastuvõtt ametkondliku suunamisega: politseiametniku eriala (kutseõppe esmaõpe) õppekohtadele (mittestatsionaarne koolipõhine õpe); päästja eriala (kutseõppe esmaõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); vanglaametniku eriala (kutseõppe esmaõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); süüteomenetleja eriala (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (mittestatsionaarne koolipõhine õpe); päästemeeskonna juhi eriala (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); teabe- ja uurimisametniku (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); juhtumikorraldaja (kutseõppe jätkuõpe) õppekohtadele (statsionaarne koolipõhine õpe); päästeteenistuse eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (kaugõpe); korrektsiooni eriala (rakenduskõrgharidusõpe) õppekohtadele (päevaõpe) Ametkondliku suunamise korras võib õppekohti täita mitmel korral aastas Erialadele, kuhu tullakse õppima ametkondliku suunamise korras, korraldab suunamise vastava eriala ametkond, sh kogub õppima asumise sooviavaldused ja teised nõutavad dokumendid ning vajadusel korraldab vastuvõtukatsed Ametkond esitab akadeemiale punktis nimetatud erialadele õppima suunatute nimekirjad hiljemalt kaks nädalat enne akadeemilises kalendris sätestatud õppetöö algust koos suu natava sooviavalduse, isikut, haridust ja vajadusel kutset tõendavate dokumentide koopiatega. IV IMMATRIKULEERIMINE 14. Kandidaat, kes täidab vastuvõtutingimused ja on korras nimetatud juhul edukalt läbinud taustaning tervisekontrolli ning mahub paremusjärjestuses vabade õppekohtade arvu sisse, immatrikuleeritakse. Maksunduse ja tolli erialale immatrikuleerimise eelduseks on lisaks õppeteenuse osutamise lepingu sõlmimine ning seal sätestatud õppeteenustasu esimese osamaksu tasumine. 15. Kahe eriala õppekoha konkursil edukas kandidaat immatrikuleeritakse ühe eriala õppekohale. 16. Ametkondliku suunamise korras täidetavale õppekohale immatrikuleeritakse vastava ametiasutuse juhi või tema poolt määratud isiku poolt suunatud isik, kes vastab õppekavas ettenähtud õppe alustamise tingimustele ja vastava ametkonna kehtestatud nõuetele. Süvaõppesuuna vahetuse soovi korral kooskõlastab õppuri avalduse vastava ametiasutuse juht või tema poolt määratud isik. 17. Ametkondliku suunamise või avaliku konkursi korras täitmata jäänud õppekohale võib immatrikuleerida isiku, kes on vabakuulajana sooritanud õppekavas ettenähtud kohustuslikud eksamid, arvestused ja õppepraktika ning kogunud nõutavad ainepunktid, v.a lõputöö või lõpueksami sooritamine. 18. Immatrikuleerimine vormistatakse rektori käskkirjaga üldjuhul hiljemalt akadeemilises kalendris sätestatud õppetöö alguse kuupäeval. 6

7 Vastuvõtu ajakava a LISA 1 Kutse- ja rakenduskõrgharidusõpe Dokumentide vastuvõtt SAISis Vastuvõtu I etapp Avatud uste päev Eesti keele oskuse testimine Kehalised katsed Kutsesobivusvestlused Vastuvõtu II etapp Dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemias Eesti keele oskuse testimine ja kehalised katsed Tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli eriala kutsesobivusvestlused (iga kandideerija konkreetne vestluse aeg teavitatakse eraldi) Politseiteenistuse, politseiametniku, päästekorraldaja, korrektsiooni ning vanglaametniku eriala kutsesobivusvestlused (iga kandideerija konkreetne vestluse aeg teavitatakse eraldi) Eesti keele intensiivkursus Lisavastuvõtt Dokumentide vastuvõtt SAISis ja Sisekaitseakadeemias Eesti keele oskuse testimine ja kehalised katsed Kutsesobivusvestlused Magistriõpe Dokumentide vastuvõtt SAISis Inglise keele oskuse testimine Dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemias Inglise keele oskuse testimine Sisseastumisvestlused Konkursi edukalt läbinute pingeread avalikustatakse erialade kaupa esimesel võimalusel. 7

8 Avaliku konkursi kandideerimis- ja vastuvõtutingimused ning lisapunktide saamise võimalused erialade kaupa LISA 2 KUTSEÕPPE ERIALAD Politseiametnik (1 aasta ja 7 kuud) Eesti kodakondsus; keskharidus või sellele vastav haridustase. kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus), lävend 1 punkt; kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti. taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet); vastavus politseiametniku tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne immatrikuleerimist või kehtiv Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti tervisetõend). Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 40 punkti Päästekorraldaja (1 aasta) Eesti kodakondsus; keskharidus või sellele vastav haridustase. kutsesobivusvestlus (kutsesobivusvestlusel hinnatakse ka vene keele oskust, nõutav tase B1), lävend 20 punkti. taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet); vastavus päästeametnike tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne immatrikuleerimist). Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 40 punkti

9 Vanglaametnik (1 aasta) Eesti kodakondsus; keskharidus või sellele vastav haridustase; eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keele riigieksamit emakeelena mittesooritanutel eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel (esitada tasemetunnistus). kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus), lävend 1 punkt; kutsesobivusvestlus (kutsesobivusvestlus sisaldab ka isiksuse- ja vaimsete võimete testi sooritamist, nn Tripod test), lävend 20 punkti. taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuandmete ankeet); vastavus vanglaametniku tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne immatrikuleerimist). Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 40 punkti RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPPE ERIALAD Politseiteenistus (3 aasta) Eesti kodakondsus; keskharidus või sellele vastav haridustase. kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus), lävend 1 punkt; kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti. taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet) vastavus politseiametniku tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne immatrikuleerimist või kehtiv Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsus). Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 45 punkti 9

10 Korrektsioon (3 aastat) Eesti kodakondsus; keskharidus või sellele vastav haridustase. kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus), lävend 1 punkt; kutsesobivusvestlus (kutsesobivusvestlus sisaldab ka isiksuse- ja vaimsete võimete testi sooritamist, nn Tripod test), lävend 20 punkti. taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuandmete ankeet); vastavus vanglaametniku tervisenõuetele (suunatud tervisekontrolli läbimine enne immatrikuleerimist). Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 45 punkti Toll ja maksundus (3 aastat) Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus; keskharidus või sellele vastav haridustase. kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti. Õppimistingimustega nõusoleku esitamine (vajalik täita ankeet) Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 50 punkti Maksundus ja toll (4 aastat) Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus; keskharidus või sellele vastav haridustase. 10

11 kutsesobivusvestlus, lävend 20 punkti. Õppimistingimustega nõusoleku esitamine (vajalik täita ankeet) Vastuvõtu I etapil õppekohta tagav konkursipunktide lävend: 50 punkti MAGISTRIÕPPE ERIALA Sisejulgeolek (2 a) Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus; bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või neile vastav haridustase. Vastuvõtukatsed (lävend 52): inglise keele oskuse testimine kuni 20 punkti; magistritöö kava (lisada sisseastumisavaldusele) kuni 40 punkti; vestlus kuni 40 punkti. CV esitamine koos sisseastumisavaldusega. 11

12 Kehaliste katsete nõuded, normid ja lävendid LISA 3 a) Katsed politseiteenistuse ja politseiametniku erialade kandidaatidele NAISED NAISED MEHED MEHED Toenglamangus Istesse Istesse NAISED Toenglamangus Punkte/ala kätekõverdused tõus tõus 3000 m kätekõverdused 2 min jooksul 2 min 2 min jooks 2 min jooksul jooksul jooksul MEHED 3000 m jooks Koordinatsiooniharjutus :00 12: :00 13: :00 14: :00 15: :30 15: :00 16: :00 16: :00 17: :00 18: :00 20:00-20s Igalt punktialalt tuleb koguda vähemalt 1 punkt, kokku vähemalt 3 punkti. Kokku alade pealt punkte üldkonkursi arvestuses kandidaatidele: 6 punkti 3 ala kokkuvõttes punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud 5 punkti 3 ala kokkuvõttes punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud 4 punkti 3 ala kokkuvõttes punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud 3 punkti 3 ala kokkuvõttes punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud 2 punkti 3 ala kokkuvõttes 6-9 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud 1 punkt 3 ala kokkuvõttes 3-5 punkti ja/või koordinatsiooniharjutus arvestamata ei läbi kehalisi katseid 3 ala kokkuvõttes 2 või vähem punkti b) Katsed vanglaametniku ja korrektsiooni erialade kandidaatidele Punkte/ala MEHED, toenglamangus kätekõverdused 2 min jooksul NAISED, toenglamangus kätekõverdused 2 min jooksul Istesse tõus 2 min jooksul MEHED, 3000 m jooks NAISED, 3000 m jooks :00 12: :00 13: :00 14: :00 15: :30 15: :00 16: :30 16: :00 17: :30 17:30 1p ja lävend :00 18:00 vanglaametniku erialal 1p ja lävend korrektsiooni erialal :00 21:00 12

13 Igalt alalt (kätekõverdused, istesse tõus ja jooks) tuleb koguda vähemalt 1 punkt, 3 ala peale kokku vähemalt 3 punkti. Kokku alade pealt punkte üldkonkursi arvestuses kandidaatidele: 5 punkti 3 ala kokkuvõttes punkti 4 punkti 3 ala kokkuvõttes punkti 3 punkti 3 ala kokkuvõttes punkti 2 punkti 3 ala kokkuvõttes punkti 1 punkt 3 ala kokkuvõttes 3 9 punkti Ei läbi kehalisi katseid 3 ala kokkuvõttes 2 või vähem punkti või ühel kolmest alast lävend täitmata 13

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1. KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga LISA 1 Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Tallinna Arte Gümnaasiumis 1. Üldsätted. 1.1. Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Tallinna Majanduskooli õppekorralduseeskiri ( ) LISA 4 1. Üldsätted TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2018/2019. ÕPPEAASTAL Tallinna Ma

Tallinna Majanduskooli õppekorralduseeskiri ( ) LISA 4 1. Üldsätted TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2018/2019. ÕPPEAASTAL Tallinna Ma Tallinna Majanduskooli õppekorralduseeskiri (27.04.2018) LISA 4 1. Üldsätted TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2018/2019. ÕPPEAASTAL Tallinna Majanduskooli (edaspidi kool) vastuvõtueeskiri reguleerib

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

EESTI HOTELLI- JA TURISMIMAJANDUSE ERAKOOL

EESTI  HOTELLI- JA TURISMIMAJANDUSE ERAKOOL KINNITAN Valvo Paat EHTE rektor EHTE ÕPPEKORRALDUSEESKIRI SISUKORD 1 ÜLDSÄTTED... 3 1.1 Õppekorralduseeskirja reguleerimisala... 3 1.2 Õpetatavad kutse- ja erialad, haridustasemed... 3 2 ÕPPEKORRALDUSE

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes

TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtes TALLINNA LINNAMÄE VENE LÜTSEUMI VASTUVÕTU KORD 1.ÜLDSATTED 1.1. Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (edaspidi Lütseum) vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 22,

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

tu_pc_sisseastuja_broshyyr_A5lc_uus.indd

tu_pc_sisseastuja_broshyyr_A5lc_uus.indd Ettevõtlus ja projektijuhtimine Turismi- ja hotelliettevõtlus Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus Majandusteadus Turismigeograafia Teenuste disain Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine Vastuvõtt

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

2 VERBIS AUT RE 1/2018 SISEJULGEOLEKU INSTITUUDIL TÄITUS 10 AASTAT Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut loodi aastal, esimesed magistran

2 VERBIS AUT RE 1/2018 SISEJULGEOLEKU INSTITUUDIL TÄITUS 10 AASTAT Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut loodi aastal, esimesed magistran 2 VERBIS AUT RE 1/2018 SISEJULGEOLEKU INSTITUUDIL TÄITUS 10 AASTAT Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut loodi 2007. aastal, esimesed magistrandid alustasid õppimist kaks aastat hiljem. Teadur DIANA

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

PROJEKT 5

PROJEKT 5 Lisa 4. Vastuvõtueeskiri 2019/2020. õppeaastal TALLINNA MAJANDUSKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI 2019/2020. ÕPPEAASTAL 1. Üldsätted Tallinna Majanduskooli (edaspidi kool) vastuvõtueeskiri reguleerib õpilaskandidaatide

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA KINNITATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 28.08.2017 protokolli nr 26 otsusega nr 2.1. TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED JA REGULEERIMISALA 1. Üldsätted 1. Õppekorralduseeskiri

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem