Kaubandustöötajate kollektiivlepingu tähtsaimad sätted

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kaubandustöötajate kollektiivlepingu tähtsaimad sätted"

Väljavõte

1 Kaubandustöötajate kollektiivlepingu tähtsaimad sätted

2 Kaubandustöötajate kollektiivlepingu tähtsaimad sätted

3 Mis on PAM?...3 Liikmesus...4 Mis on kollektiivleping?...5 Mis on tööleping?...6 Kollektiivlepingu tähtsaimad põhimõtted...6 Tähtajaline tööleping... 6 Katseaeg... 6 Tööaeg... 7 Puhkepäevad...8 Lõunapaus...14 Kohvipaus...14 Töötaja haigestumine...15 Alla 10-aastase lapse haigestumine...16 Tööriietus Palk Pühapäeviti tehtav töö Kooliõpilaste palk...18 Praktikandi palk...18 Rasedus-, sünnitus- või lapsenduspuhkuse ajal makstav palk...18 Isapuhkuse ajal makstav palk...19 Puhkusepäevade väljateenimine...19 Puhkuse ajal makstav palk Puhkuseraha...21 Töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad...21 Palgaklassid Palgatabelid Tööajaga seotud lisatasud

4 Kaubandustöötajate kollektiivlepingu tingimused Töötajate töö- ja palgatingimused tulenevad tööseadusandlusest, kollektiivlepingust ja individuaalsest töölepingust. PAM on saanud läbirääkimiste tulemusena kaubandustöötajatele paremad töölepingu tingimused, kui seda võimaldaks tööseadusandlus. Mis on PAM? Teenindustöötajate ametiühing PAM kaitseb erasektori teenindustöötajate huve (nt jae- ja hulgikaubandus, turismindus, toitlustus- ja vabaajateenused, kinnisvara- ja turvateenused ning juuksuriteenused). Ametiühing peab läbirääkimisi erasektori teenindusettevõtete kollektiivlepingute üle ja kaitseb oma liikmete huve. PAM on sõlminud umbes 40 kollektiivlepingut erinevate tööandjate organisatsioonidega. PAM-i liikmetel on õigus valida enda hulgast usaldusisik nõustama töötajaid töösuhete küsimustes ning esindama töötajaid tööandjaga läbirääkimistel. 3

5 Liikmesus Kui olete teenindustöötaja, astuge PAM-i liikmeks. Lisaks muudele soodustustele annab liikmesus õiguse sissetulekust sõltuvale töötuskindlustushüvitisele. Liikmemaks on 1,5% brutopalgast. Iga-aastase liikmemaksu suuruse üle otsustab ametiühingu volikogu. Liikmemaksu saab maksustatavast tulust maha arvata. PAM-iga seotud eriala omandaja võib astuda ametiühingu õpilasliikmeks. Õpilasliikmed maksavad liikmemaksu ainult võimaliku palgatulu pealt. Tööle asudes astuge pam-i Liikmeks astumine on lihtne: minge aadressile ja täitke vorm. Liikmesusega seotud küsimustes võite helistada ka PAM-i nõustamistelefonile Enamasti peab tööandja liikmemaksu pärast vastava lepingu allakirjutamist otse palgast kinni. See on kindlasti kõige käepärasem viis liikmemaksu maksmiseks. Kui tööandja liikmemaksu palgast kinni ei pea, võite seda igakuiselt ise tasuda. Selleks saadab ametiühing Teile vajalikud pangarekvisiidid. 4

6 Mis on kollektiivleping? Teenindustöötajate ametiühing PAM on sõlminud kaubandustöötajate kollektiivlepingu koos kaubandussektori tööandjate ühingu Kaupan Liitto-ga. Kollektiivlepingus on kokku lepitud tööga seotud miinimumtingimustes (palgad, tööajad, haigusperiood, korraline puhkus, puhkuse ajal makstav palk, puhkuseraha). PAM-i kollektiivlepingus kokkulepitud palgad on miinimumpalgad, millest madalamat palka ei tohi maksta. Pidage meeles, et isiklikku töölepingut pole õigust sõlmida kollektiivlepingust viletsamatel tingimustel. Leping on nö üldsiduv, mis tähendab seda, et kõik vastava kutseala tööandjad peavad järgima oma töötajatega lepinguid sõlmides vähemalt kollektiivlepingus sätestatud nõudeid. Sellesse taskuraamatusse on koondatud kaubandustöötajate kollektiivlepingu põhipunktid. Üksikasjalikud sätted leiate kollektiivlepingu täisversioonist. Kui olete liige, võite tellida tasuta kollektiivlepingu aadressilt Aadressilt www. pam.fi leiate kollektiivlepingu ka elektroonilisel kujul. Kui vajate rohkem ja täpsemat teavet töötingimuste kohta, küsige nõu oma töökoha ametiühingu usaldusisikult. Töösuhetega seotud küsimustes võite ka helistada PAMi nõustamistelefonil

7 Mis on tööleping? Töölepingu sõlmivad tööandja ja töötaja. Töölepingus tuleb järgida vähemalt kollektiivlepingus sätestatud nõudeid. Alati võib kokku leppida ka töötaja seisukohast paremates töö- ja palgatingimustes. Soovitame töölepingu sõlmida alati kirjalikult. Kaubandustöötajate töölepinguvorme on võimalik saada ametiühingu büroodest või PAM-i kodulehelt Kollektiivlepingu tähtsaimad põhimõtted Tähtajaline tööleping tähtajalise töölepingu võib sõlmida ainult mõjuval põhjusel või töötaja algatusel mõjuva põhjuse puudumisel peetakse lepingut tähtajatuks ehk alaliseks tähtajalist lepingut ei või kumbki pool ennetähtaegselt lõpetada Katseaeg lepitakse kokku töölepingus pikkus kuni 6 kuud haiguse või rasedus-, sünnitus- ja isapuhkuse tõttu töölt puudumise korral võib katseaega teatud tingimustel pikendada 6

8 lühema kui 12 kuu pikkuse tähtajalise töölepingu korral võib katseaeg koos pikendustega olla kuni pool töösuhte pikkusest katseajal võib töölepingu ilma etteteatamisajata üles öelda Tööaeg Tööaeg on kuni 37,5 tundi nädalas ja 9 tundi ööpäevas. Töökohtadel võib tööaja kestuses ka teisiti kokku leppida. Vt kollektiivlepingu täisversioon. Teostunud tööaja jälgimisperiood Osalise tööajaga töötaja teostunud tööaega tuleb kontrollida vähemalt iga poole aasta tagant. Pikema, kuni aasta pikkuse jälgimisperioodi osas on võimalik töökohtadel eraldi kokku leppida. Tööaja ühtlustamissüsteem ehk summeeritud tööaeg arvestusperioodi pikkus 2 26 nädalat (töökohtadel võib kokku leppida ka nädalas) arvestusperioodi ajal ühtlustatakse tööaega ja viiakse see vastavusse töölepingus sätestatud nädalase tööajaga tööaja pikkus võib olla kuni 9 tundi ööpäevas ja kuni 48 tundi nädalas (töökohtadel on võimalik kokku leppida ka teisiti) tuleb koostada eelnevalt. 7

9 Töövahetuse minimaalne kestus Vähemalt 4 tundi, kuid töötaja vajadusest lähtuvalt või muul mõjuval põhjusel võib tööaega erandlikult lühendada. Öötöö Töötajaga on võimalik kokku leppida öötöö suhtes. Öötööga on seotud teatud piirangud. Puhkepäevad Iga töönädala eest saab töötaja peale ühe seadusega ette nähtud puhkepäeva ka ühe kollektiivlepingus sätestatud puhkepäeva. Kalendriaasta jooksul kogutavate lisapuhkepäevade süsteem Täpsemad andmed leiate kollektiivlepingu täisversioonist. Lisapuhkepäevade kogumine algab alles pärast seda, kui töösuhe on kestnud 6 kuud. Lisapuhkepäevi annavad kalendri: tegelikult tehtud töötunnid, muu tööajaks peetav aeg tööajaseaduse/työaikalaki/ptk 2 3 tähenduses, 8

10 koolitus tööandja korraldusel, kui tööandja maksab töötajale regulaarse tööaja eest saamata jäänud töötasu, usaldusisikul ja töökaitsevolinikul töölt vabastuse aeg. Lisapuhkepäevade väljateenimine kuni Lisapuhkepäevi iga tehtud 220 töötunni eest saab töötaja järgmiselt: KOGUNENUD TUNDIDE ARV LISAPUHKE- PÄEVADE ARV , , , ,5 LISAPUHKE- TUNDIDE ARV 9

11 Lisapuhkepäevade väljateenimine alates Lisapuhkepäevi saab töötaja järgmiselt KOGUNENUD TUNDIDE ARV LISAPUHKE- PÄEVADE ARV , , , , ,5 LISAPUHKE- TUNDIDE ARV 10

12 Lisapuhkepäevade andmine lisapuhkepäevi antakse eelkõige nende väljateenimisaasta jooksul, kuid hiljemalt väljateenimise järgneva aprilli lõpuni lisapuhkepäevade andmisel peab tööandja ära kuulama töötaja seisukohad lisapuhkepäevi ei või anda korralise puhkuse või muude puhkepäevade ajal võimaluse korral tuleb anda lisapuhkepäevi koos muu puhkepäevaga Siiski on võimalik anda lisapuhkepäevi ka üksikute päevade kaupa, nt argipäevale langeval riiklikul pühal kolme või enama järjestikuse lisapuhkepäeva andmine peab toimuma kokkuleppel töötajaga lisapuhkepäevad kanda töövahetusgraafikusse kalendriööpäev, millele langeb lisapuhkepäev, ei tohi sisaldada algavat või lõppevat töövahetust teiste töötajate puudumisel töövahetusgraafikusse kantud lisapuhkepäevi ei muudeta kui muud kokkulepet pole, antakse lisapuhkepäevad 7,5 tunni pikkuste tööpäevadena korralise puhkuse väljateenimisel on võrdsustatav töölolekuga. 11

13 Lisapuhkepäeva aegne palk Lisapuhkepäeval saab töötaja palka koos kindlate lisatasudega ilma töötingimustest tulenevate ja tööaja lisatunnitasudeta. Kuupalgalisele ja keskmiseks muudetud kuupalka saavale töötajale makstakse tavalist palka, sõltumata korraga väljavõetud lisapuhkepäevade arvust. Tunnipalgalisele töötajale makstakse lisapuhkepäeva eest 7,5 tunni palk. Provisjonil põhinevat palka saavale töötajale makstakse lisapuhkepäevade eest keskmist päevaprovisjoni. Lisapuhkepäevade rahaline hüvitamine Kui töötaja töösuhe on kestnud 6 kuud, võib temaga sõlmida kirjaliku kokkuleppe lisapuhkepäevade väljavõtmise asemel nende rahalises hüvitamises. Töösuhte lõppemisel makstakse väljavõtmata lisapuhkepäevade eest rahaline hüvitis. Täpsemad andmed leiate kollektiivlepingu täisversioonist. 12

14 Argipäevadele langevate riigipühade hüvitamine Lisapuhkepäevade asemel on võimalik ettevõttes või selle osas kohaldada argipäevadele langevate riigipühade hüvitamise süsteemi. Keset aastat pole võimalik valitud süsteemi vahetada. Täpsemad andmed leiate kollektiivlepingu täisversioonist. Nädalavahetuste vabad päevad kalendriaasta jooksul vähemalt 17 kahe järjestikuse vaba päeva kombinatsiooni R L, L P või P E vähemalt 9 korda tuleb vabad päevad anda kombinatsiooniga L P (v.a juhul, kui töötaja töötab ainult nädalavahetustel) töökohtadel võib kokku leppida ka teisiti. 13

15 Lõunapaus Kui regulaarne tööpäeva pikkus on katkematult üle 7 tunni, on lõunapausi pikkus vähemalt tund aega. Töökohtadel tehtava kokkuleppe alusel: võib kuni 30 minuti võrra lühendada võib täiesti ära jätta, kui töötajal on lubatud einestada tööajal. Kohvipaus Tööpäeva pikkus: alla 4 tunni kohvipausi ei ole 4 tunnist alla 6 tunnini 1 kohvipaus vähemalt 6 tundi 2 kohvipausi Kui kahe kohvipausiga töörütm raskendab töökorraldust, antakse töötajale üks pikem kohvipaus. Pidevalt kassas töötav töötaja saab sellisel juhul ühe täiendava pausi, mille ajal võib talle muid tööülesandeid anda. 14

16 Töötaja haigestumine TÖÖSUHTE KESTUS HAIGESTUMISE HETKEL alla 1 kuu vähemalt 1 kuu vähemalt 3 kuud alla 3 aasta PALGALISE PERIOODI PIKKUS 50% palgast haiguskindlustusseadusega kehtestatud omavastutusperioodil haiguskindlustusseadusele vastav omavastutusperiood 4 nädalat 3 aastat alla 5 aasta 5 nädalat 5 aastat alla 10 aasta 6 nädalat vähemalt 10 aastat 8 nädalat Haiguskindlustusseaduses sätestatud omavastutusperiood on haigestumispäev ja 9 sellele järgnevat argipäeva. 15

17 Alla 10-aastase lapse haigestumine Õigus saada palka 1 3 kalendripäeva hulka kuuluvate tööpäevade eest, kui töölt puudumine on hädavajalik lapse ravi korraldamiseks või lapse hooldamiseks ning töötaja on oma puudumisest ja võimalusel selle kestusest viivitamatult teatanud ning haiguse kohta on esitatud arstitõend või muu tööandja aktsepteeritav selgitus Mitte ainuhooldajatele makstakse palka lapse haigestumise korral, kui teisel hooldajal, hooldaja abikaasal või elukaaslasel või lapse hooldajal, kes ei ela samas leibkonnas, ei ole palgatöö tööaja, töötuskindlustuse aktiivsustingimustega seotud kohustusliku palgatöö või teenistuse, vahemaa (elukoht), aja- või tsiviilteenistuse või reservväelaste õppekogunemise tõttu võimalik lapse ravi korraldada või ise lapse eest hoolitseda. Tööandja nõudmisel tuleb selliste põhjuste kohta esitada selgitus. Üle 3 kalendripäeva kestva haiguse korral püütakse töötajale anda vajaduse korral palgata puhkust. 16

18 Tööriietus Alalise töölepinguga müüjatele, dekoraatoritele ning lao- ja teenindusjaama töötajatele hangib tööandja tööriietuse. Kui töötajaga pole vastava eritasu eest teisiti kokku lepitud, hooldab töörõivaid tööandja. Palk Kaubandustöötajate kollektiivlepingu kohaselt mõjutavad palga suurust näiteks tööülesanded, haridus, tööstaaž, lisatasud ning töökoha asukoht. Hariduse ja töökogemuse arvestamine Hariduse ja töökogemuse mõju tööstaaži arvestamisele, vt kollektiivlepingu täisversioon. Lisatasud Erinevatel kutsealadel makstakse ka mitmeid lisatasusid, näiteks keeleoskuse, inventuuri tegemise, vastutuse, ebamugavate töötingimuste, külmhoones töötamise jne eest (vt kollektiivlepingu täisversioon). Tööaegadest tulenevad lisatasud, vt taskukäsiraamatu lk-lt 27 algav tabel. Pühapäeviti tehtav töö Pühapäeval või kiriklikul pühal, iseseisvuspäeval ja kevadpühal tehtud töö eest makstakse kahekordset palka. 17

19 Kooliõpilaste palk vähemalt 70% vastava kutseala madalaima palgaklassi 1. aasta palgast võimalik maksta põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpilasele võimalik maksta kuni 2 kuu eest 2 kuu möödumisel vähemalt praktikandi palk. Praktikandi palk vähemalt 85% vastava kutseala madalaima palgaklassi 1. aasta palgast võimalik maksta kuni 1 aasta jooksul, selle möödumisel hakata maksma vastava palgaklassi 1. aasta palka. Rasedus-, sünnitus- või lapsenduspuhkuse ajal makstav palk 3 kuu ulatuses palga ja haiguskindlustusseaduses sätestatud rasedus- ja sünnitustasu vahe või 3 kuu palk, kui tööandja taotleb endale haiguskindlustusseaduses sätestatud rasedusja sünnituspuhkusetasu enne rasedus- ja sünnituspuhkuse algust on töösuhe kestnud vähemalt 9 kuud ja töötaja naaseb vanemapuhkuselt tööle 18

20 Isapuhkuse ajal makstav palk isapuhkuse 6 esimese päeva eest makstakse palga ja haiguskindlustusseaduses sätestatud isapuhkusetasu vahe või vastava perioodi palk, kui tööandja taotleb endale haiguskindlustusseaduses sätestatud isapuhkusetasu muud tingimused vastavad rasedus- ja sünnituspuhkuse tingimustele. Puhkusepäevade väljateenimine Töötajad teenivad välja korralist puhkust ajavahemikul (nn puhkusekogumisaasta jooksul) ühe töötatud täiskuu eest, kui töösuhe on nimetatud ajavahemiku lõpus kestnud: alla aasta vähemalt aasta 2 argipäeva 2,5 argipäeva Puhkuse aluseks olevaks täistöökuuks peetakse kalendrikuud, mille jooksul: a) töötaja on töötanud vähemalt 14 päeva b) töötaja on töötanud vähemalt 35 tundi. Juhul, kui töötaja töötab vastavalt töölepingule alla 14 päeva kuus, kogub ta puhkust 35 tunni reegli järgi. 19

21 Puhkuse ajal makstav palk Kuupalgaga töötaja kuupalk x puhkusepäevade arv 25 Puhkuseaja palgale ja puhkusehüvitisele lisatakse protsentuaalne osa töötajale makstud lisatasudest. Kui töösuhe on kestnud 31. märtsiks alla aasta, on protsentuaalne osa 10%; kui üle aasta, siis 12,5%. Alla 37,5 tunni nädalas töötava töötaja puhkuseaja palk või puhkusehüvitis (nii tunnipalgaline kui ka keskmiseks muudetud kuupalka saav töötaja) Kui ajavahemikul on töösuhe kestnud alla aasta: 10% töötatud ja teatud põhjustel töölt puudutud aja eest makstud ja arvestuslikest palkadest Kui ajavahemikul on töösuhe kestnud üle aasta: 12,5% töötatud ja teatud põhjustel töölt puudutud aja eest makstud ja arvestuslikest palkadest. 20

22 Puhkuseraha Puhkuseraha on 50% korralise puhkuse seaduse alusel väljateenitud puhkuseajale vastavast puhkuseaja palgast. Töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad 1. Lepingu lõpetab tööandja TÖÖSUHTE PIKKUS kuni 1 aasta üle aasta kuni 4 aastat kuni 8 aastat kuni 12 aastat üle 12 aasta TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMISE ETTETEATAMISE TÄHTAJAD 14 päeva 1 kuu 2 kuud 4 kuud 6 kuud 2. Lepingu lõpetab töötaja TÖÖSUHTE PIKKUS kuni 5 aastat üle 5 aasta TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMISE ETTETEATAMISE TÄHTAJAD 14 päeva 1 kuu Kontoritöötajate ja hulgimüüjatega võib leppida kokku 14 päeva asemel 1 kuu pikkuses töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajas. 21

23 Palgaklassid KOLLEKTIIVLEPINGUJÄRGNE NIMETUS Müüja I Müüja II Laotöötaja Kontoritöötaja A Kontoritöötaja B Kontoritöötaja C Kontoritöötaja D Kontoritöötaja E Koristaja Tankla- ja liiklusjaama töötaja I Tankla- ja liiklusjaama töötaja II Hooldusmehhaanik I Hooldusmehhaanik II Hooldusmehhaanik III Hulgimüüja Dekoraator I Dekoraator II PALGA- KLASS B1 C1 B2 A B1 C1 C2 D A A B1 B2 C1 C2 D B1 C1 Kulleritöö, pudelite ja ostukärude käitlemisega seotud tööülesanded ning muud abitööd kuuluvad palgaklassi A. 22

24 Palgatabelid Palgatõus tõstetakse töötajate ja teenistujate palgatabelitele vastavaid palku ja isiklikke palku 2,0%. Tööaegadest tulenevaid lisatasusid ei tõsteta. Kaubandustöötajate kuu- ja tunnipalgad alates HELSINGI, ESPOO, KAUNIAINEN, VANTAA Palgaklass A 1783 (11.14) 1847 (11.54) 1946 (12.16) 2039 (12.74) B (11.71) 1935 (12.09) 2042 (12.76) 2133 (13.33) B (11.81) 1961 (12.26) 2071 (12,.4) 2163 (13.52) C (12.52) 2074 (12.96) 2203 (13.77) 2303 (14.39) C (12.62) 2092 (13.08) 2232 (13.95) 2339 (14.62) D 2125 (13.28) 2205 (13.78) 2353 (14.71) 2532 (15.83) 23

25 ÜLEJÄÄNUD SOOME Palgaklass A 1712 (10.70) 1772 (11.08) 1862 (11.64) 1948 (12.18) B (11.23) 1858 (11.61) 1958 (12.24) 2037 (12.73) B (11.35) 1885 (11.78) 1981 (12.38) 2066 (12.91) C (12.00) 1988 (12.43) 2103 (13.14) 2194 (13.71) C (12.08) 2001 (12.51) 2126 (13.29) 2224 (13.90) D 2036 (12.73) 2132 (13.33) 2242 (14.01) 2400 (15.00) 24

26 Palgatõus tõstetakse töötajate ja teenistujate palgatabelitele vastavaid palku ja isiklikke palku 1,3%. Tööaegadest tulenevaid lisatasusid ei tõsteta. Kaubandustöötajate kuu- ja tunnipalgad alates HELSINGI, ESPOO, KAUNIAINEN, VANTAA Palgaklass A 1806 (11.29) 1871 (11.69) 1971 (12.32) 2066 (12.91) B (11.86) 1960 (12.25) 2069 (12.93) 2161 (13.51) B (11.97) 1986 (12.41) 2098 (13.11) 2191 (13.69) C (12.68) 2101 (13.13) 2232 (13.95) 2333 (14.58) C (12.78) 2119 (13.24) 2261 (14.13) 2369 (14.81) D 2153 (13.46) 2234 (13.96) 2384 (14.90) 2565 (16.03) 25

27 ÜLEJÄÄNUD SOOME Palgaklass A 1734 (10.84) 1795 (11.22) 1886 (11.79) 1973 (12.33) B (11.38) 1882 (11.76) 1983 (12.39) 2063 (12.89) B (11.50) 1910 (11.94) 2007 (12.54) 2093 (13.08) C (12.16) 2014 (12.59) 2130 (13.31) 2223 (13.89) C (12.24) 2027 (12.67) 2154 (13.46) 2253 (14.08) D 2062 (12.89) 2160 (13.50) 2271 (14.19) 2431 (15.19) 26

28 Tööajaga seotud lisatasud Kellaajad ja muud makstavad lisatasud leiate kollektiivlepingu täisversioonist Müüjad lisatasu õhtuse töö eest lisatasu öötöö eest lisatasu laupäevase töö eest Helsingi* Ülejäänud Soome lisatasu õhtuse töö eest pühapäeviti novembris-detsembris Laotöötajad lisatasu õhtuse töö eest (pühapäeviti**) lisatasu öötöö eest (pühapäeviti**) Helsingi* 3.66 (7.32) 4.31 (8.62) 5.35 Ülejäänud Soome Kioskimüüjad 3.66 (7.32) 4.31 (8.62) 5.17 lisatasu õhtuse töö eest Helsingi* lisatasu laupäevase töö eest lisatasu öötöö eest * Helsingi, Espoo, Kauniainen, Vantaa ** pühapäevad, kiriklikud pühad, kevadpüha ja iseseisvuspäev 27

29 Tankla- ja liiklusjaama töötaja Tanklad ja liiklusjaamad, kus alla 2000 kaubaartikliga esmatarbekauplus või kus esmatarbekauplust ei ole vähemalt 2000 kaubaartikliga ja kuni 400 m2 müügipindalaga esmatarbekauplus üle 400 m2 pindalaga esmatarbekauplus esmatarbekaupluses tehtav töö: lisatasud nagu müüjatel lisatasu õhtuse töö eest (pühapäeviti**) 1.04 (2.08) 1.82 (3.64) mujal kui esmatarbekauplustes tehtav töö: 1.04 (2.08) lisatasu öötöö eest mujal kui esmatarbekauplustes tehtav töö: 3.44

30 Jäsenyys ja liittyminen Jäsenten työsuhdeasiat Työttömyyskassa

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

(Microsoft Word - SOOVITUSLIK T\326\326KORRALDUSE REEGLITE N\304IDIS)

(Microsoft Word - SOOVITUSLIK T\326\326KORRALDUSE REEGLITE N\304IDIS) SOOVITUSLIK TÖÖKORRALDUSE REEGLITE NÄIDIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1 Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid) täpsustavad ja täiendavad lisaks töölepingu seadusele (edaspidi TLS) ning töölepingule poolte käitumisreeglid

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1. KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi 31.08.2015. a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

ulkomaiselle_yrityksille_ET.indd

ulkomaiselle_yrityksille_ET.indd Välismaine ettevõte Soomes metsatöödel Juhend metsatöid tegevale välismaisele ettevõttele Välismaine ettevõte Soomes metsatöödel Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Aki Jouhiaho, TTS Työtehoseura

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada

Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada Valimiste üheks keskseks teemaks on tõusnud perepoliitika. Peaaegu iga erakond jagab lubadusi, mille sisuks on soov suurendada sündimust ja parandada lastega perede olukorda. Kuigi pere ja naise otsust

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET

Microsoft Word - ESTONIA 8report 2013 ET ARUANNE Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.12 30.06.13 Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People, leiate tööpakkumisest, mille rakenduse kaudu saite/saate.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TTÜ AAL üldkoosolek 28.märts 2019 AALi ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 28.03.2019 13.30 13.35 13.45 13.45 13.50 koosoleku rakendamine(juhatamine, protokollimine) Avasõna V.Viies-juhatuse esimees Juhatuse aruanne

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem