L 135 Teataja. Euroopa Liidu. 63. aastakäik. Sisukord. Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "L 135 Teataja. Euroopa Liidu. 63. aastakäik. Sisukord. Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu L 135 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 29. aprill aastakäik Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/585, 27. aprill 2020, ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2021, 2022 ja 2023, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega ( 1 ) OTSUSED Ühtse Kriisilahendusnõukogu otsus (EL) 2020/586, 25. märts 2020, Ühtse Kriisilahendusnõukogu majandusaasta eelarve täitmise heakskiitmise ja raamatupidamiskontode sulgemise kohta (SRB/PS/2020/11) ( 1 ) EMPs kohaldatav tekst ET Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud. Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

2

3 ET L 135/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/585, 27. aprill 2020, ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2021, 2022 ja 2023, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 29 lõiget 2, ning arvestades järgmist: (1) Komisjoni määruses (EÜ) nr 1213/2008 ( 2 ) sätestati esimene kooskõlastatud mitmeaastane ühenduse kontrolliprogramm aastateks 2009, 2010 ja Kõnealust programmi jätkati vastavalt järjestikustele komisjoni määrustele. Kõige viimane neist oli komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/533 ( 3 ). (2) Toiduvaliku aluseks liidus on kolmkümmend kuni nelikümmend põhitoiduainet. Kuna kolme aasta jooksul toimub pestitsiidide kasutamises olulisi muutusi, tuleks neis toiduainetes esinevaid pestitsiide uurida kolmeaastaste tsüklitena, et hinnata tarbijate kokkupuudet pestitsiididega ning seda, kuidas kohaldatakse ELi õigusakte. (3) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi toiduohutusamet ) esitas teadusliku aruande pestitsiidide kontrolliprogrammi katsekorralduse hindamise kohta. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kui valida vähemalt 32 eri toidukaubast 683 proovi, on jääkide piirnormi ületatud nendest hinnanguliselt üle 1 % puhul, kusjuures veapiir on 0,75 % ( 4 ). Selliste proovide võtmine tuleks jaotada liikmesriikide vahel vastavalt elanike arvule, nii et igal aastal võetaks vähemalt 12 proovi toote kohta. (4) Arvesse võeti liidu eelmise ametliku kontrolliprogrammi analüüsitulemused, et tagada, et kontrolliprogrammiga hõlmatud pestitsiidide valik oleks kasutatavate pestitsiidide suhtes tüüpiline. ( 1 ) ELT L 70, , lk 1. ( 2 ) Komisjoni 5. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 1213/2008 kooskõlastatud mitmeaastase ühenduse kontrolliprogrammi kohta aastateks 2009, 2010 ja 2011, et tagada vastavus piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimsetes ja loomsetes toiduainetes või nende pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 328, , lk 9). ( 3 ) Komisjoni 28. märtsi aasta rakendusmäärus (EL) 2019/533 liidu kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2020, 2021 ja 2022, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega (ELT L 88, , lk 28). ( 4 ) Euroopa Toiduohutusamet, Pesticide Monitoring Program: Design Assessment (Pestitsiidide seire programm, katsekorralduse hindamine), EFSA Journal 2015; 13(2): 4005.

4 L 135/2 ET (5) Komisjoni veebisaidil ( 5 ) on avaldatud juhised kvaliteedikontrollianalüüside tegemiseks ja valideerimiseks toidus ja söödas olevate pestitsiidijääkide analüüsimisel. (6) Kui pestitsiidijäägi määratluses on muid toimeaineid, metaboliite ja/või lagunemis- või reaktsioonisaadusi, tuleks selliste ühendite kohta eraldi aru anda, kui neid on eraldi mõõdetud ( 6 ). (7) Liikmesriigid, komisjon ja toiduohutusamet on andmete esitamiseks kokku leppinud rakendusmeetmed, näiteks proovikirjeldusstandardi 2. versiooni (Standard Sample Description version 2, SSD2) ja kemikaalide seire aruandluse suunise (Chemical Monitoring Reporting Guideline), mida kasutatakse pestitsiidijääkide analüüsi tulemuste esitamiseks. (8) Proovivõtumenetluse puhul tuleks kohaldada komisjoni direktiivi 2002/63/EÜ, ( 7 ) mis sisaldab codex alimentarius e komisjoni soovitusi proovivõtumeetodite ja -korra kohta. (9) Vaja on hinnata ka seda, kas järgitakse imikute ja väikelaste toidu pestitsiidijääkide piirnorme, mis on sätestatud komisjoni direktiivi 2006/141/EÜ ( 8 ) artiklis 10, komisjoni direktiivi 2006/125/EÜ ( 9 ) artiklis 7 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/127 ( 10 ) artiklis 4, kusjuures arvesse võetakse üksnes määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud pestitsiidijääkide määratlusi. (10) Mis puutub üksiku jäägi määramise meetoditesse, siis peaksid liikmesriigid saama teha kohustuslikke analüüse ametlikes laborites, kus juba kasutatakse nõutavaid valideeritud meetodeid. (11) Liikmesriigid peaksid esitama eelmise kalendriaasta andmed iga aasta 31. augustiks. (12) Järjestikuste mitmeaastaste programmide kattumisest tuleneva segaduse vältimiseks tuleks rakendusmäärus (EL) 2019/533 õiguskindluse huvides kehtetuks tunnistada. Seda tuleks siiski veel kohaldada aastal analüüsitavate proovide suhtes. (13) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Liikmesriigid ( 11 ) võtavad 2021., ja aastal proove ja teevad analüüse pestitsiidijääkide määramiseks toodetes vastavalt pestitsiidide ja toodete kombinatsioonidele, mis on esitatud I lisas. Igast tootest, sealhulgas imikutele ja väikelastele ettenähtud toitudest ja mahepõllumajandusest pärit toodetest võetavate proovide arv on esitatud II lisas. 1. Partii, millest proovid võetakse, valitakse juhuslikult. Artikkel 2 ( 5 ) Dokument nr SANTE/12682/ viimane versioon. ( 6 ) SANCO/12574/2014, Working Document on the summing up of LOQs in case of complex residue definitions (komplekssete jääkide määratlemise korral määramispiiride liitmist käsitlev töödokument). ( 7 ) Komisjoni 11. juuli aasta direktiiv 2002/63/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse proovivõtumeetodid taimsetes ja loomsetes saadustes sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide ametlikuks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 79/700/EMÜ (EÜT L 187, , lk 30). ( 8 ) Komisjoni 22. detsembri aasta direktiiv 2006/141/EÜ imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ (ELT L 401, , lk 1). ( 9 ) Komisjoni 5. detsembri aasta direktiiv 2006/125/EÜ imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta (ELT L 339, , lk 16). ( 10 ) Komisjoni 25. septembri aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/127, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostise ja teabe erinõuetega ning teabega imikute ja väikelaste toitmise kohta (ELT L 25, , lk 1). ( 11 ) Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli (mis on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu lahutamatu osa) 2. lisa 24. jao ning artikli 5 lõike 4 kohaselt kohaldatakse käesolevat määrust Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis Põhja-Iirimaa puhul ning viiteid liikmesriikidele käsitatakse kogu protokolli kohaldamisaja jooksul Ühendkuningriiki Põhja-Iirimaa osas hõlmavana.

5 ET L 135/3 Proovivõtmise kord, sealhulgas ühikute arv, peab olema kooskõlas direktiiviga 2002/63/EÜ. 2. Kõiki proove, sealhulgas imikutele ja väikelastele ettenähtud toitude ning mahepõllumajandusest pärit toodete proove, analüüsitakse vastavalt määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud pestitsiidijääkide määratlustele I lisas sätestatud pestitsiidide suhtes. 3. Imikutele ja väikelastele ettenähtud toitude puhul hinnatakse proove toodetest, mis on kasutusvalmis või mis muudetakse kasutusvalmiks tootja juhendi kohaselt, võttes arvesse direktiivides 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ ning delegeeritud määruses (EL) 2016/127 sätestatud jääkide piirnorme. Kui sellist toitu võib tarbida nii muutmata kujul kui ka kasutusvalmiks muudetuna, esitatakse tulemused muutmata kujul toidu kohta. Artikkel 3 Liikmesriigid esitavad 2021., ja aastal analüüsitud proovide analüüsitulemused vastavalt 2022., ja aasta 31. augustiks. Need tulemused esitatakse Euroopa Toiduohutusameti sätestatud elektroonilise aruandlusvormi kaudu. Juhul kui pestitsiidijäägi määratlus hõlmab rohkem kui üht ühendit (toimeaine ja/või metaboliit või lagunemis- või reaktsioonisaadus), esitavad liikmesriigid analüüsitulemused vastavalt jäägi ametlikule määratlusele. Lisaks esitatakse kõigi jäägi määratluse alla kuuluvate analüütide tulemused eraldi iga aine kohta, mis on eraldi mõõdetud. Rakendusmäärus (EL) 2019/533 tunnistatakse kehtetuks. Artikkel 4 Seda kohaldatakse siiski veel aastal analüüsitavate proovide suhtes kuni 1. septembrini Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril Artikkel 5 Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel, 27. aprill 2020 Komisjoni nimel eesistuja Ursula VON DER LEYEN

6 L 135/4 ET I LISA A osa: taimsed tooted, ( 1 ) millest tuleb proovid võtta 2021., ja aastal D (b) (c) (a) Lauaviinamarjad ( 2 ) Õunad ( 2 ) Apelsinid ( 2 ) Banaanid ( 2 ) Maasikad ( 2 ) Pirnid ( 2 ) Greibid ( 2 ) Baklažaanid ( 2 ) Virsikud (sh nektariinid ja samalaadsed hübriidid) ( 2 ) Viinamarjavein (punane või valge). (Kui veini konkreetne töötlemistegur ei ole teada, palutakse liikmesriikidel esitada veini puhul kasutatud töötlemistegurid). Kiivid ( 2 ) Lillkapsad ( 2 ) Spargelkapsas ( 2 ) Aedsalatid ( 2 ) Sibulad ( 2 ) Melonid ( 2 ) Peakapsad ( 2 ) Porgandid ( 2 ) Kultuurseened ( 2 ) Tomatid ( 2 ) Kartulid ( 2 ) Harilik paprika ( 2 ) Spinat ( 2 ) Oad (kuivatatud) ( 2 ) Nisuterad ( 3 ) Kaeraterad ( 3 )( 4 ) Rukkiterad ( 3 ) Külmpressitud oliiviõli (Kui õli konkreetne töötlemistegur ei ole teada, palutakse liikmesriikidel esitada kasutatud töötlemistegurid). Odraterad ( 3 )( 5 ) Pruun riis (kooritud riis), mis on määratletud kui koorimata riis pärast seemnekesta eemaldamist ( 6 ) B osa: loomsed tooted, 1 millest tuleb proovid võtta 2021., ja aastal (d) (e) (f) Veiserasv ( 2 )( 7 ) Lehmapiim ( 8 ) Kodulinnurasv ( 2 )( 7 ) Kanamunad ( 2 )( 9 ) Searasv ( 2 )( 7 ) Veisemaks ( 2 ) ( 1 ) Seoses analüüsitavate toorainetega tuleb toodete selliste osade puhul, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, analüüsida määruse (EL) nr 2018/62 I lisa A osas loetletud rühma või alarühma põhitoodet, kui ei ole sätestatud teisiti. ( 2 ) Analüüsida tuleb töötlemata tooteid. Kui proov võetakse külmutatud toodetest, siis tuleb teatada töötlemistegur, kui see on teada. ( 3 ) Kui rukki-, nisu-, kaera- ja odrateradest ei ole piisavalt kättesaadavaid proove, võib analüüsida ka rukki, nisu, kaera ja odra täisterajahu ning teatada töötlemistegur. ( 4 ) Kui kaerateradest ei ole piisavat arvu kättesaadavaid proove, võib kaerateraproovide nõutud arvust selle osa, mida ei saanud võtta, lisada odraterade proovidele, mille tulemusena kaerateraproovide arv väheneb ja odrateraproovide arv proportsionaalselt suureneb. ( 5 ) Kui odrateradest ei ole piisavat arvu kättesaadavaid proove, võib odrateraproovide nõutud arvust selle osa, mida ei saanud võtta, lisada kaeraterad proovidele, mille tulemusena odrateraproovide arv väheneb ja kaerateraproovide arv proportsionaalselt suureneb. ( 6 ) Vajaduse korral võib analüüsida ka poleeritud riisiteri. EFSA-le tuleb teatada, kas analüüsiti poleeritud või kooritud riisi. Kui analüüsiti poleeritud riisi, siis tuleb teatada töötlemistegur. ( 7 ) Lihast võib proove võtta ka vastavalt direktiivi 2002/63/EÜ lisa tabelile 3. ( 8 ) Analüüsida tuleb värsket piima (töötlemata), sealhulgas külmutatud, kuumutatud ja steriliseeritud, pastöriseeritud või filtreeritud piima. ( 9 ) Analüüsida tuleb kooreta mune tervikuna.

7 ET L 135/5 C osa: pestitsiidi ja toote kombinatsioonid taimsetes toodetes või nende pinnal esinevate pestitsiidide kontrollimiseks Märkused 2,4-D (b) (c) (a) Analüüsida üksnes greipides, lauaviinamarjades, baklažaanides ja spargelkapsas ning nende pinnal aastal, aedsalatis, spinatis ja tomatites ning nende pinnal aastal, apelsinides, lillkapsastes, pruunis riisis ja kuivatatud ubades ning nende pinnal aastal. 2-fenüülfenool (b) (c) (a) Abamektiin (b) (c) (a) Atsefaat (b) (c) (a) Atseetamipriid (b) (c) (a) Akrinatriin (b) (c) (a) Aldikarb (b) (c) (a) Aldriin ja dieldriin (b) (c) (a) Ametoktradiin (b) (c) (a) Metüülasiinfoss (b) (c) (a) Asoksüstrobiin (b) (c) (a) Bifentriin (b) (c) (a) Bifenüül (b) (c) (a) Bitertanool (b) (c) (a) Boskaliid (b) (c) (a) Bromiidioon (b) (c) (a) Analüüsida üksnes paprikas ja selle pinnal aastal, aedsalatis ja tomatites ning nende pinnal aastal, pruunis riisis ja selle pinnal aastal. Bromopropülaat (b) (c) (a) Bupirimaat (b) (c) (a) Buprofesiin (b) (c) (a) Kaptaan (b) (c) (a) Karbarüül (b) (c) (a) Karbendasiim ja benomüül (b) (c) (a) Karbofuraan (b) (c) (a) Kloorantraniliprool (b) (c) (a) Klorofenapüür (b) (c) (a) Kloromekvaat (b) (c) (a) Analüüsida üksnes baklažaanides, lauaviinamarjades, kultuurseentes ja nisuterades ning nende pinnal aastal, tomatites ja kaeraterades ning nende pinnal aastal, porgandites, pirnides, rukkiterades ja pruunis riisis ning nende pinnal aastal. Klorotaloniil (b) (c) (a) Kloroprofaam (b) (c) (a) Kloropürifoss (b) (c) (a)

8 L 135/6 ET Metüülkloropürifoss (b) (c) (a) Klofentesiin (b) (c) (a) Klotianidiin (b) (c) (a) Tsüasofamiid (b) (c) (a) Tsüflufenamiid (b) (c) (a) Tsüflutriin (b) (c) (a) Tsümoksaniil (b) (c) (a) Tsüpermetriin (b) (c) (a) Tsüprokonasool (b) (c) (a) Tsüprodiniil (b) (c) (a) Märkused Tsüromasiin (b) (c) (a) Analüüsida üksnes baklažaanides, paprikates, melonites ja kultuurseentes ning nende pinnal aastal, aedsalatis ja tomatites ning nende pinnal aastal, kartulites, sibulates ja porgandites ning nende pinnal aastal. Deltametriin (b) (c) (a) Diasinoon (b) (c) (a) Diklorofoss (b) (c) (a) Dikloraan (b) (c) (a) Dikofool (b) (c) (a) Dietofenkarb (b) (c) (a) Difenokonasool (b) (c) (a) Diflubensuroon (b) (c) (a) Dimetoaat (b) (c) (a) Dimetomorf (b) (c) (a) Dinikonasool (b) (c) (a) Difenüülamiin (b) (c) (a) Ditianoon (b) (c) (a) Analüüsida üksnes lauaviinamarjades ja nende pinnal aastal, õuntes ja virsikutes ning nende pinnal aastal, pirnides ja pruunis riisis ning nende pinnal aastal. Ditiokarbamaadid (b) (c) (a) Analüüsida kõigis loetletud toidukaupades ja nende pinnal, välja arvatud spargelkapsad, lillkapsad, peakapsad, oliiviõli, vein ja sibulad. Dodiin (b) (c) (a) Emamektiinbensoaat B1a, väljendatud emamektiinina (b) (c) (a) Endosulfaan (b) (c) (a) Epoksikonasool (b) (c) (a) Etefoon (b) (c) (a) Analüüsida üksnes paprikates, nisuterades ja lauaviinamarjades ning nende pinnal aastal, õuntes, virsikutes, tomatites ja nende pinnal ning veinis aastal, apelsinides ja pirnides ning nende pinnal aastal.

9 ET L 135/7 Etioon (b) (c) (a) Etirimool (b) (c) (a) Etofeenproks (b) (c) (a) Etoksasool (b) (c) (a) Famoksadoon (b) (c) (a) Fenamidoon (b) (c) (a) Fenamifoss (b) (c) (a) Fenarimool (b) (c) (a) Fenasakviin (b) (c) (a) Fenbukonasool (b) (c) (a) Märkused Fenbutatinaoksiid (b) (c) (a) Analüüsida üksnes baklažaanides, greipides, paprikates ja lauaviinamarjades ning nende pinnal aastal, õuntes, maasikates, virsikutes, tomatites ja nende pinnal ning veinis aastal, apelsinides ja pirnides ning nende pinnal aastal. Fenheksamiid (b) (c) (a) Fenitrotioon (b) (c) (a) Fenoksükarb (b) (c) (a) Fenpropatriin (b) (c) (a) Fenpropidiin (b) (c) (a) Fenpropimorf (b) (c) (a) Fenpürasamiin (b) (c) (a) Fenpüroksimaat (b) (c) (a) Fentioon (b) (c) (a) Fenvaleraat (b) (c) (a) Fiproniil (b) (c) (a) Flonikamiid (b) (c) (a) Fluasifop-P (b) (c) (a) Analüüsida üksnes baklažaanides, spargelkapsastes, paprikates ja nisuterades ning nende pinnal aastal, maasikates, peakapsastes, aedsalatis, spinatis ja tomatites ning nende pinnal aastal, lillkapsastes, kuivatatud ubades, kartulites ja porgandites ning nende pinnal aastal. Flubeendiamiid (b) (c) (a) Fludioksoniil (b) (c) (a) Flufenoksuroon (b) (c) (a) Fluopikoliid (b) (c) (a) Fluopüraam (b) (c) (a) Flukviinkonasool (b) (c) (a) Flusilasool (b) (c) (a) Flutriafool (b) (c) (a) Fluksapüroksaad (b) (c) (a)

10 L 135/8 ET Folpeet (b) (c) (a) Formetanaat (b) (c) (a) Fosetüül-Al (b) (c) (a) Fostiasaat (b) (c) (a) Glüfosaat (b) (c) (a) Ammooniumglufosinaat (b) (c) (a) Haloksüfop, sealhulgas haloksüfop-p Heksakonasool (b) (c) (a) Heksütiasoks (b) (c) (a) Imasaliil (b) (c) (a) Imidaklopriid (b) (c) (a) Indoksakarb (b) (c) (a) Iprodioon (b) (c) (a) Iprovalikarb (b) (c) (a) Isokarbofoss (b) (c) (a) Märkused (b) (c) (a) Analüüsida üksnes spargelkapsastes, greipides, paprikates ja nisuterades ning nende pinnal aastal, maasikates ja peakapsastes ning nende pinnal aastal, kuivatatud ubades ja nende pinnal aastal, Isoprotiolaan (a) Ainet ei analüüsita üheski tootes või selle pinnal ja aastal. Analüüsida üksnes pruunis riisis ja selle pinnal aastal. Metüülkresoksiim (b) (c) (a) λ-tsühalotriin (b) (c) (a) Linuroon (b) (c) (a) Lufenuroon (b) (c) (a) Malatioon (b) (c) (a) Mandipropamiid (b) (c) (a) Mepanipüriim (b) (c) (a) Mepikvaat (b) (c) (a) Analüüsida üksnes kultuurseentes ja nisuterades ning nende pinnal aastal, odra- ja kaeraterades ning nende pinnal aastal, pirnides, rukkiterades ja pruunis riisis ning nende pinnal aastal. Metalaksüül ja metalaksüül-m (b) (c) (a) Metamidofoss (b) (c) (a) Metidatioon (b) (c) (a) Metiokarb (b) (c) (a) Metomüül (b) (c) (a) Metoksüfenosiid (b) (c) (a) Metrafenoon (b) (c) (a) Monokrotofoss (b) (c) (a) Müklobutaniil (b) (c) (a) Ometoaat (b) (c) (a)

11 ET L 135/9 Oksadiksüül (b) (c) (a) Oksamüül (b) (c) (a) Metüüloksüdemetoon (b) (c) (a) Paklobutrasool (b) (c) (a) Metüülparatioon (b) (c) (a) Penkonasool (b) (c) (a) Pentsükuroon (b) (c) (a) Pendimetaliin (b) (c) (a) Permetriin (b) (c) (a) Fosmeet (b) (c) (a) Pirimikarb (b) (c) (a) Metüülpirimifoss (b) (c) (a) Prokloraas (b) (c) (a) Protsümidoon (b) (c) (a) Profenofoss (b) (c) (a) Märkused Propamokarb (b) (c) (a) Analüüsida üksnes lauaviinamarjades, melonites, baklažaanides, spargelkapsastes, paprikates ja nisuterades ning nende pinnal aastal, maasikates, peakapsastes, spinatis, aedsalatis, tomatites ja odraterades ning nende pinnal aastal, porgandites, lillkapsastes, sibulates ja kartulites ning nende pinnal aastal. Propargiit (b) (c) (a) Propikonasool (b) (c) (a) Propüsamiid (b) (c) (a) Prokinasiid (b) (c) (a) Prosulfokarb (b) (c) (a) Protiokonasool (b) (c) (a) Analüüsida üksnes paprikates ja nisuterades ning nende pinnal aastal, peakapsastes, aedsalatis, tomatites, kaeraterades ja odraterades ning nende pinnal aastal, porgandites, sibulates, rukkiterades ja pruunis riisis ning nende pinnal aastal. Pümetrosiin (b) (c) Analüüsida üksnes baklažaanides, melonites ja paprikates ning nende pinnal aastal, peakapsastes, aedsalatis, maasikates, spinatis ja tomatites ning nende pinnal aastal. Ainet ei analüüsita üheski tootes ega selle pinnal aastal. Püraklostrobiin (b) (c) (a) Püridabeen (b) (c) (a) Püridalüül (b) (c) (a) Pürimetaniil (b) (c) (a) Püriproksüfeen (b) (c) (a) Kinoksüfeen (b) (c) (a) Spinosaad (b) (c) (a)

12 L 135/10 ET Märkused Spinetoraam (b) (c) (a) Spirodiklofeen (b) (c) (a) Spiromesifeen (b) (c) (a) Spiroksamiin (b) (c) (a) Spirotetramaat (b) (c) (a) τ-fluvalinaat (b) (c) (a) Tebukonasool (b) (c) (a) Tebufenosiid (b) (c) (a) Tebufenpüraad (b) (c) (a) Teflubensuroon (b) (c) (a) Teflutriin (b) (c) (a) Terbutüülasiin (b) (c) (a) Tetrakonasool (b) (c) (a) Tetradifoon (b) (c) (a) Tiabendasool (b) (c) (a) Tiaklopriid (b) (c) (a) Tiametoksaam (b) (c) (a) Metüültiofanaat (b) (c) (a) Metüültolklofoss (b) (c) (a) Triadimefoon (b) (c) (a) Triadimenool (b) (c) (a) Tiodikarb (b) (c) (a) Triasofoss (b) (c) (a) Tritsüklasool (b) (c) (a) Analüüsida üksnes riisis ja selle pinnal. Trifloksüstrobiin (b) (c) (a) Triflumuroon (b) (c) (a) Vinklosoliin (b) (c) (a) D osa: pestitsiidi ja toote kombinatsioonid loomsetes toodetes või nende pinnal esinevate pestitsiidide kontrollimiseks Aldriin ja dieldriin (d) (e) (f) Bifentriin (d) (e) (f) Klordaan (d) (e) (f) Kloropürifoss (d) (e) (f) Metüülkloropürifoss (d) (e) (f) Tsüpermetriin (d) (e) (f) Märkused

13 ET L 135/ Märkused DDT (d) (e) (f) Deltametriin (d) (e) (f) Diasinoon (d) (e) (f) Endosulfaan (d) (e) (f) Famoksadoon (d) (e) (f) Fenvaleraat (d) (e) (f) Fiproniil (d) (e) (f) Glüfosaat (d) (e) (f) Ammooniumglufosinaat (d) (e) (f) Heptakloor (d) (e) (f) Heksaklorobenseen (d) (e) (f) Heksaklorotsükloheksaan (HCH, α- isomeer) Heksaklorotsükloheksaan (HCH, β- isomeer) (d) (e) (f) (d) (e) (f) Indoksakarb (e) Analüüsida üksnes piimas aastal. Lindaan (d) (e) (f) Metoksükloor (d) (e) (f) Paratioon (d) (e) (f) Pendimetaliin (d) (e) (f) Permetriin (d) (e) (f) Metüülpirimifoss (d) (e) (f)

14 L 135/12 ET II LISA Artiklis 1 viidatud proovide arv 1) Iga toidukauba kohta võetavate proovide arv, mida analüüsitakse I lisas loetletud pestitsiidide suhtes, on sätestatud punktis 5. 2) Lisaks punkti 5 kohaselt nõutavatele proovidele peavad kõik liikmesriigid aastal võtma kümme proovi teraviljapõhisest töödeldud imikutoidust ja neid analüüsima. Lisaks punkti 5 kohaselt nõutavatele proovidele peavad kõik liikmesriigid aastal võtma kümme proovi muust imiku- ja väikelastetoidust kui imikute piimasegud, jätkupiimasegud ja teraviljapõhine töödeldud imikutoit ja neid analüüsima. Lisaks punkti 5 kohaselt nõutavatele proovidele peavad kõik liikmesriigid aastal võtma viis proovi imikute piimasegudest ja viis proovi jätkupiimasegudest ja neid analüüsima. 3) Vastavalt punktile 5 tuleb mahepõllumajandusest pärit toiduainete proovid võimaluse korral võtta proportsionaalselt kõnealuste kaupade turuosaga igas liikmesriigis, kusjuures vähim proovide arv on üks. 4) Liikmesriik, kes kasutab mitme jäägi samaaegse määramise meetodeid, võib 5. punkti kohaselt võetavate ja analüüsitavate proovide puhul kasutada kuni 15 % ulatuses kvalitatiivseid sõeluuringumeetodeid. Kui kasutatakse kvalitatiivseid sõeluuringumeetodeid, tuleb ülejäänud arvu proovide analüüsimisel kasutada kvantitatiivseid mitme jäägi samaaegse määramise meetodeid. Kui kvalitatiivse sõeluuringu tulemused on positiivsed, peab liikmesriik kvantitatiivsete tulemuste saamiseks kasutama tavapärast jääkide määramise meetodit. 5) Proovide aastane miinimumarv kauba kohta: BE 12 LT 12 BG 12 LU 12 CZ 12 HU 12 DK 12 MT 12 DE 97 NL 18 EE 12 AT 12 IE 12 PL 47 EL 12 PT 12 ES 50 RO 20 FR 71 SI 12 HR 12 SK 12 IT 69 FI 12 CY 12 SE 12 LV 12 UK Põhja-Iirimaa osa 71 Proovide Koguarv: 683

15 ET L 135/13 OTSUSED ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/586, 25. märts 2020, Ühtse Kriisilahendusnõukogu majandusaasta eelarve täitmise heakskiitmise ja raamatupidamiskontode sulgemise kohta (SRB/PS/2020/11) ÜHTNE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli aasta määrust (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, ( 1 ) eriti ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 50 lõike 1 punkti b ja artikli 63 lõiget 8, võttes arvesse 17. jaanuari aasta Ühtse Kriisilahendusnõukogu finantsmääruse artikleid 97, 98 ja 99, võttes arvesse Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarveaasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet, mis võeti vastu 26. juunil 2019 kirjaliku menetluse teel (edaspidi aasta lõplik raamatupidamise aastaaruanne ), võttes arvesse Ühtse Kriisilahendusnõukogu eelarveaasta aruannet, mis võeti vastu 7. juunil 2019 kirjaliku menetluse teel (edaspidi aasta aruanne ), võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste kohta, mis koosneb kinnitavast avaldusest majandusaasta raamatupidamisarvestuse usaldusväärsuse ning aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, samuti Ühtse Kriislahendusnõukogu vastuseid (edaspidi Euroopa Kontrollikoja aasta aruanne ), võttes arvesse 25. juuni aasta aruannet aasta lõpliku raamatupidamise aastaaruande kohta koos auditiarvamustega, mille koostas Mazars Réviseurs d Enterprises (edaspidi ettevõtte Mazars aasta auditiaruanne ), võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja aruannet (vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 92 lõikele 4) kõigi tingimuslike kohustuste kohta, mis tulenevad Ühtse Kriisilahendusnõukogu, ELi nõukogu või Euroopa Komisjoni poolt ühtse kriisilahenduskorra määruse kohaste ülesannete täitmisest eelarveaastal (edaspidi Euroopa Kontrollikoja aruanne aasta tingimuslike kohustuste kohta ), võttes arvesse 8. jaanuari 2019 kuupäevaga aasta siseauditi aastaaruannet, mis esitati kriisilahendusnõukogule ja mille kriisilahendusnõukogu võttis teadmiseks 30. jaanuari aasta täiskogu istungil (edaspidi aasta siseauditi aastaaruanne ), ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: 1. kiita heaks Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimehe tegevus Ühtse Kriisilahendusnõukogu majandusaasta eelarve täitmisel; 2. kiita heaks Ühtse Kriisilahendusnõukogu majandusaasta raamatupidamiskontode sulgemine; 3. esitada alltoodud tähelepanekud; ( 1 ) ELT L 225, , lk 1.

16 L 135/14 ET nõuda, et Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees teavitaks sellest otsusest nõukogu, komisjoni ja kontrollikoda, korraldaks selle avaldamise s (L-seerias) ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu veebilehel. Ühtse Kriisilahendusnõukogu nimel täiskogu liige dr Thorsten PÖTZSCH

17

18 ISSN (elektrooniline väljaanne) ISSN (paberväljaanne) Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 2985 Luxembourg LUKSEMBURG ET

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus Pestitsiidide jäägid vees, seire ja uuringute tulemused Ülle Leisk Pestitsiidid või taimekaitsevahe

Eesti Keskkonnauuringute Keskus Pestitsiidide jäägid vees, seire ja uuringute tulemused Ülle Leisk Pestitsiidid või taimekaitsevahe Eesti Keskkonnauuringute Keskus Pestitsiidide jäägid vees, seire ja uuringute tulemused Ülle Leisk ulle.leisk@klab.ee Pestitsiidid või taimekaitsevahendid kemikaalid, mida kasutatakse umbrohu, putukate,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Microsoft Word - kasutuspiirangud.doc

Microsoft Word - kasutuspiirangud.doc Eestis turule lubatud taimekaitsevahendid, millele on seatud kasutuspiirangud (seisuga 05.04.2019) Insektitsiid Atena 480 EC Kloorpürifoss 480 1 Insektitsiid Biscaya Tiaklopriid 240 Insektitsiid Cyperkill

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 11, 106 Eriluba nõudvate taimekaitsevahendite nome

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 11, 106 Eriluba nõudvate taimekaitsevahendite nome Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 11, 106 Eriluba nõudvate taimekaitsevahendite nomenklatuuri ning sisse- ja väljaveo korra kinnitamine

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word - TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016

Microsoft Word - TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016 TALIRUKKILE registreeritud taimekaitsepreparaadid 2016. a. seisuga Tabel 1.Umbrohutõrje preparaadid kaheidulehelistele umbrohtudele talirukkil Herbitsiid min max maltsa liigid kõrvikulised vesihein kannikese

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Estonian Environmental Research Centre

Estonian Environmental Research Centre Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013 2016 raames Eesti Keskkonnauuringute Keskus Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kogemus pestitsiidide analüüsimisel Laine

Rohkem

EE - EP B1 Fungitsiidsed koostised Käesolev leiutis seondub uudsete fungitsiidsete koostistega fütopatogeensete haiguste ja eriti fütop

EE - EP B1 Fungitsiidsed koostised Käesolev leiutis seondub uudsete fungitsiidsete koostistega fütopatogeensete haiguste ja eriti fütop Fungitsiidsed koostised 1 Käesolev leiutis seondub uudsete fungitsiidsete koostistega fütopatogeensete haiguste ja eriti fütopatogeensete seente tõrjumiseks põllumajandustaimedel, meetodiga fütopatogeensete

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 426/64 ET Euroopa Liidu Teataja 12.12.2017 ARUANNE ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2017/C 426/09) SISUKORD Punkt Lk Lehekülg

Rohkem

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühiskomitee otsus nr 216/2016, millega muudetakse EMP lepingu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - i08_605.etw

Microsoft Word - i08_605.etw IP/08/605 Brüssel, 18. aprill 2008 Komisjoni IKT eduaruanne: rohkem kui 2 miljonit eurooplast kasutab igapäevaselt Internetti Üle poolte eurooplaste on nüüd igapäevased Interneti-kasutajad, neist 80 %

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Miks eelistada mahetoitu? Mida selles on ja mida selles ei ole?

Miks eelistada mahetoitu? Mida selles on ja mida selles ei ole? MAHETOOTMINE JA MAHETOIT Elen Peetsmann Eesti Maaülikooli Mahekeskus elen.peetsmann@emu.ee 13. detsember 2017 MAHEPÕLLUMAJANDUSE PÕHIMÕTTED Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega

Aruanne ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega C 473/24 ET Euroopa Liidu Teataja 16.12.2016 ARUANNE ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega (2016/C 473/04) SISUKORD Punkt Lk SISSEJUHATUS.........................................................

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

CL2005R0183ET _cp 1..1

CL2005R0183ET _cp 1..1 2005R0183 ET 23.04.2016 004.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 183/2005, 12. jaanuar 2005,

Rohkem