Kand le he li nal kos tub

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kand le he li nal kos tub"

Väljavõte

1 Nr 3 (257) / märts 2020 Tõstamaalaste hell ja isamaaline EV102 Kand le he li nal kos tub vaikselt ning kutsuvalt me loo dia Ta len dab mesipuu poole, saalis hämar, külalised ootel. Laval Külli, Eha, Enn ja naisvokaalansambel Reedene Rõõm vapimärgi kavalerid Birgit Pere ja Andres Kalbach. Kui Eha on lõ pe ta nud luu leread: Rõõm tihti sõnatumaks jääb, ja peitu pisarad. Me täiel hää lel iga päev ei kii da isa maad. Kuid juh tu gu mis iga nes aeg ol gu hell või karm, on igaühe südames Mu isa maa, mu arm! / Leelo Tun gal, tõm bab Rai li kandlel helisema eelmänguakordid. Rah vas tõu seb. Ühel mee lel ja häälel kõlab pühalikult Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Hin gestatult unustamatu hetk! Tõstamaa rahvamaja näitering ja Ree de ne Rõõm lõ pe tavad luulepõimiku isamaateemadel, ühendatud lauluviisidega. Järg neb ak tu se pi du li kum hetk, sõna saab osavallajuht Anu Peterson ning toimub vapimärkide üleandmine. EV100 sündmuste lõppemise raames tutvustan külalistele väärikat metallist silti, mis hakkab ehtima rahvamaja seina tänu ja tunnustusena Eesti Vabariigile tehtud kingituse, Liisu Oriku mälestuskivi rajamise eest. Oleme kogukonnaga jäädvus ta nud aja het ke. Sõb ra liku kallistuse teevad nüüd kõik kohalviibijad oma paremal ja vasakul olevale naabrile. Ning ilu sas se het ke su lan dub Ave kaunis lauluhääl Mari Jürjensi laulusõnadega: Mul on kaks kätt, olen kallistaja... Esinemistervitustega jätkavad meie pi se mad Tõs ta maa kodanikud, nii innustunud lauljad kui tant si jad, kla ve ri- ja ki tarrivirtuoosid. Oma viise veeretavad ka Vokiratas ja segakoor. Lõp pa kor di pi du li ku le Ees ti Vabariigi aastapäeva aktusele pa neb aga Viien da Rat ta hoog ne tantsusõõr! See jä rel suun du me avama Terje Atoneni fotonäitust Kum mar dus Ees ti me he le, pühendusega poegadele rahvamaja värskelt renoveeritud näitusesaalis. Laual ootavad fotograafipoolse tervitusena Janely valmistatud hõrgud kiluleivad ning seintel mustvalged fotod karakteersetest Eesti meestest. Terje Atonen: Meestenäitus viis mind Ees ti maa eri paikades kokku vägevate, ägedate ja väekate Eesti meestega. Näitust te hes sain tea da, kui pal ju on tegelikult Eesti mehes sügavust, tarkust, sisemist rahu ja mis põ hi li ne, kui pal ju on huumorit. Soovin oma meestenäituse fotosid vaatajatega jagada, et koos mõtiskleksime ja pööraksime rohkem tähelepanu Eesti mehele, sest ta väärib tunnustamist ja kergitamist samavõrd kui imeline Eesti naine. Seejärel kostuvad kutsuvalt väikesest saalist ansambel Kardemoni mõnusalt kaasahaaravad tantsulood! Sel li ne ta oli, meie Ees ti sünnipäev Tõstamaal! Olen tänulik kõigile entusiastidele aktuse ettevalmistamise ja läbiviimise eest! Kat ri, rah va ma jast

2 Meelespea Söö tervislikult, liigu regulaarselt värskes õhus. Uita männikutes ja luidetel, sule silmad, lükka nina päikese poole ja kuula lindude kevadlaule. Jälgi, et vahemaa teistega kohtumisel oleks roh kem kui 2 meet rit! Ära tõt ta tut ta vat em ba ma ja poes ära kuku lobisema vaid hoidu teistest ostjatest kaugemale. Kui on vaja kellegagi vahetult kohtuda, siis eelnevalt selgita välja tema enesetunne, palavik, köha vm. Nende olemasolul kohtuda ei tohi! Igasugu kohtumisi saab pidada vabas õhus ja soovitavalt päikese käes. Telefon on praegusel ajal sinu esmane abimees, hoia teda laetuna alati enese ligi. Pese regulaarselt käsi sooja vee ja seebiga, eriti, kui oled viibinud ühiskondlikes ruu mi des või bus sis. Püüa mee les pi da da, et kui poes makstes va ju tad PIN koo di, hoia kindad käes, koju jõudes pese kõgepealt käed, seejärel asu asju lahti pakkima. Haigestumisel pea nõu perearstiga või helista perearsti infoliinile tel 1220, tõsiste vaevuste korral helista 112. Järgi saadud soovitusi! Kindlasti on sul kuivatatud ravimtaimi, tee nen dest teed ja joo oht ralt, ko he kui kurgus miski kraabib või silmade liigutamine valulikuks muutub ja kondivalu tunda an nab. Joo ja ma ga! Helista oma lähedastele ja võimalikele külalistele ja teata oma haigusest, väldi vahetut kontakti. Lähedastel võid lasta ukse taha tuua mahlaseid tsitruselisi ja head paremat mee le ko su tu seks. Nau di ter vis tu mist mõne hea raamatu saatel. Ma dis Ves ki mä gi pe rearst Ül le Tamm toi me ta ja TOIMETUS Toimetaja: Ülle Tamm tel , küljendaja: p2 Väljaandja: Pärnu Linnavalitsus Tõstamaa osa val la keskus Internet: Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Tõhela raamatukogu, Tõstamaa raamatukogu, Pootsi pood, Tõstamaa bensiinijaam. Trükikoda: OÜ Hansaprint Tiraaž: 500 tk Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil Koroonaviiruse suurim riskigrupp on vanemaealised ehk üle 60-aastased ning krooniliste haigustega inimesed. Selles vanuses olevad töötavad inimesed peaksid võimalusel töötama kodust. Kõigil üle 60-aastastel soovitab terviseamet vältida rahvarohkeid kohti, püsida võimalusel kodus ja vältida igal juhul kokkupuuteid haigustunnustega inimestega ning suhelda laste ja lastelastega vaid telefoni või elektrooniliste kanalite kaudu. Ter vi sea met on and nud soo vi tu sed, mida inimesed peaksid võimaliku nakkusohu kaitseks ette võtma. 1. Pe se tih ti ja hoo li kalt kä si Pe se kä si soo ja vee ja see bi ga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud viiruse. Ühistranspordi kasutamisel tuleb lisaks käte desinfitseerimisele puhastada ka kindad ja kotisangad. 2. Järgi hügieeni Kui ae vas tad või kö hid, siis ka ta oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salv rä ti kut, ka su ta oma var rukat (küü nar var re osa), aga mit te pal jast kätt. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasi levimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele, mida katsud. 3. Väldi füüsilist kontakti haigusnähtudega inimesega Väldi kontakti või hoia distantsi vähemalt üks mee ter ini mes te ga, kel lel on vä lised haigustunnused näiteks köha või nohu. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid tema aevastamise korral piisknakkuse sisse hingata ja ka ise haigestuda. Kuna praegu on ka külmetushaiguste leviku periood, siis kõiki tuttavaid ei ole soovitatav kallistada. 4. Väldi silmade, nina ja suu katsumist Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud. Kui puu du tad oma sil mi, ni na või suud mustade kätega, siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi. 5. Kui sul on pa la vik, kö ha ja/või hin gamisraskused, otsi varakult abi märts 2020 / nr 3 (257) 2 vanemaealistele Oluline info eakatele erioluko Ütle tervishoiutöötajale või perearstile, kui oled olnud lähikontaktis inimesega, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid ehk palavik, köha või hingamisraskused. Hai gus sümp to mi te (pa la vik, kö ha, nohu) leevendamiseks soovitame kodust ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista Kui sul on ker ged hin ga mis tee de haiguste sümptomid, järgi hoolikalt tavapäraseid hügieeninõudeid, sealhulgas kätepesu ning võimalusel püsi kodus, kuni oled tervenenud (minimaalselt 14 päeva). 7. Kas terviseamet viib läbi kodukülastusi? Ter vi sea me til ko du kü las tu si prae gu plaa nis ei ole. Kui kee gi tu leb sind kü las tama ja väi dab, et on ame tii sik, peab ta kü simise korral näitama oma töötõendit. Juhul, kui on kahtlus, et tegemist pole ametiisikuga, helista häirekeskusesse numbril 112 või häirekeskuse infotelefonil Ära tarbi tooreid või väheküpsetatud loomseid produkte Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega kuumtöötlemata piima. Samuti ära tarbi pesemata puu- ja köögivilju. Et muutunud olukorraga paremini hakkama saada, pea kinni järgmistest nõuannetest: Jälgi igapäevast rutiini Püüa ko dus ol les nii pal ju kui või ma lik säilitada oma tavapärane rutiin, järgides üldtervisliku eluviisi põhimõtteid. Kui võima lik, vii bi iga päev värs kes õhus. Ära võta lapselapsi enda juurde hoida Teadaolevalt ei ole koroonaviirus lastele väga ohtlik, küll võivad lapsed olla viiruse edasi kandjateks. Haigestumise vältimiseks ära kut su prae gu kül la või võ ta hoi da lap selapsi või teiste lähedaste lapsi. Kasuta lähedastega suhtlemiseks telefoni või internetti Suhtle oma lähedastega igapäevaselt, kuid soovitatavalt telefoni, e-kirja, kiirsõnumite või sotsiaalvõrgustike teel ning väldi võimalusel füüsilist kontakti. Väldi kaupluse ja apteegi külastamist Või ma lu sel ära käi ise poes ja ap teegis, sel le ase mel pa lu seal käia lä he das tel

3 3 (257) nr 3 / 2020 märts ra ajal! või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajal. Koosta poe- ja apteeginimekirjad (piisava varuga) ja lase abistajatel kõik asjad ühe korra ga tuua ja üle uk se an da. Kui tarvitad igapäevaselt retseptiravimeid, pa lun jäl gi, et sul oleks vä he malt ühe kuu varu olemas. Digiretsepte saab välja osta ka teine inimene. Apteegis retseptiravimeid ostes on vaja sel le ini me se ID-kaar ti kes os tab ning sel le inimese isikukoodi kelle nimele ravimid on välja kirjutatud, kelle jaoks ostetakse. Vajadusel palu abi kohalikult omavalitsuselt Kui va jad abi toi du, ra vi mi te ja muu va jaliku kättesaamisega, tasub võtta ühendust naabrite ja kogukonnaga ning uurida, kas neil on võimalik toidu või ravimite toomisega aidata. Kui ümbruskonnas pole kedagi, kes saaks abistada, tasub ühendust võtta oma elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga, kes vajadusel aitab. Muu olu li ne in fo Kui kaugtöö tegemine pole võimalik ja tuleb käia tööl, on oluline järgida hügieeninõudeid ja lihtsaid ettevaatusabinõusid: Võimalusel väldi ühistransporti ja sõida autoga või mine tööle jala; Võimalusel hoia inimestega kahemeetrist va het; Pe se hool salt kä si pä rast teis te ini meste läheduses olemist, pärast õuest tulemist, pärast tualeti kasutamist, enne sööki, pärast liftiga sõitmist, jne; Väldi kätlemist, kallistamist ja kehalist kontakti kõigi inimestega; Haigustunnuste ilmnemisel jää koju ja vajadusel palu töövõimetuslehte. Ter vi se mu re kor ral kü si nõu ta su ta perearsti nõuandeliinilt 1220 (avatud ööpäevaringselt). Alates 16. märtsist on avatud üleriigiline abi- ja infotelefon 1247, mis jagab informatsiooni koroonaviirusega seotud küsimustes, telefon töötab ööpäevaringselt ja on helistajatele tasuta. Eesti Perearsti Seltsi koostatud nõuanded: Kuidas kaitsta eakaid koroonaviiruse eest? leiab Eesti Perearstide Seltsi kodulehelt: Te le vi sioo ni va hen du sel edas ta tak se koroonaviiruse kohta ajakohast infot Eesti Televisioonis (ETV). Alates esmaspäevast, 16. märtsist on Aktuaalne kaamera argipäe vi ti eet ris nel jal kor ral: kell 12, kell 17, kell ja kell Tuludeklaratsioonidega pole vaja kiirustada Paljud inimesed soovivad tuludeklaratsiooni esitada paberil. Hetkel on Maksu- ja Tolliameti bürood suletud. Kuid muretsema ei pea, sest tuludeklaratsiooni esitamise lõpptähtajani (30. aprill) on veel piisavalt aega. Maksu- ja Tolliamet jagab jooksvalt uut infot. Küsimuste korral võib helistada MTA infotelefonile ning samuti on võimalus kirjutada ile ee. Politsei- ja Piirivalveameti tee nin dus te töö Politsei ja Piirivalveameti teenindused on edasilükkamatute toimingute jaoks avatud. Kriitilise vajaduse puudumisel on parem teenindussaali mitte tulla. Kui dokument hakkab aeguma, palu abi lähedastelt, kes aitavad taotlust esitada iseteeninduses ee või pos ti teel Pär nu mnt 139, Tal linn, Rohkem informatsiooni dokumentide taotlemise kohta leiad politsei kodulehelt Valminud dokumente hoiab Politsei- ja Piirivalveamet teeninduses kuus kuud.

4 märts 2020 / nr 3 (257) 4 Tähelepanuks pensionite taotlejatele! Tähelepanu eakad! Kui sa ei ole veel pen sio när, siis avalduse pensioni saamiseks võib esi ta da ka kolm kuud pärast pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: sotsiaalkindlustusamet.ee, lisainfo sotsiaalkindlustusamet. ee/et/pension-toetused/pensioni-taotlemine. Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu. Kui saad prae gu pen sio ni kojukandena, aga soovid hakata saama pangakontole, siis palun anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada: iseteeninduses; helista infotelefonile ; või saa da e-ki ri in siaalkindlustusamet.ee Tähelepanu, telefonipetturid tegutsevad! Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga võtsid sotsiaalkindlustusameti töötajad kahel päeval telefoni teel ühendust inimestega, kes saavad hüvitist kojukandega ning küsisid inimeste arvelduskonto numbreid, kuhu saaksime hüvitise eriolukorra ajal välja maksta. Kuna levima on hakanud ka petuskeemid, siis lõpetasime telefoni teel arvelduskonto numbri küsimise ning palume meie poo le ise pöör du da! Kui sul on ole mas ar vel duskonto number, siis soovitame Sul kojukande asemel hakata hüvitist arvelduskontole saama, selleks anna sellest sotsiaalkindlustusametile teada: iseteeninduses; helista infotelefonile ; või saa da e-ki ri in siaalkindlustusamet.ee. Muudatused postkontori töös Om ni va an nab tea da, et ala tes on Tõs ta maa post kon tor ava tud E - R 9:00-12:00; L, P su le tud. Uue postiteenusena on kõiki del et te võ te tel ja ini mestel võimalik tellida kirjakandja tasuta koju või kontorisse. Kirjakandjat saab tööle/koju tellida meie kliendiinfo telefonilt Tellimusi võtame vas tu E - R kell 9-20 ja L - P Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid: kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine; rahakaartide kättetoimetamine; ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine; postimaksevahendite müük; maksete vahendus Postmarkide lähimad müügikohad leia Omniva kodulehelt: Kodutoetus lasterikastele peredele Kre dex avas las te ri kas te pe re de ko du toe tu se taot lus voo ru. Taotlusvoor on avatud kuni a. Toe tus on suu natud madala sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moo dus ta vad ühi se leibkonna. Toetussumma on ku ni eu rot. Kol me- ja nel ja lap se li ne pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab teistkordselt toetust taotle da 5000 eu rot. Viie- ja enama lap se li ne pe re, kel le le on eelnevalt ühe korra kodutoetust eral da tud, saab teist kordselt taot le da eu rot. Toetust saab taotleda: eluruumi soetamiseks, kui perel puudub pere vajadustele vastav eluruum või olemasolev eluruum on halvas seisukorras või ruumiliselt ebapiisav. ehitamisega seotud tegevusteks, kui olemasolev eluruum ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Ehi ta mi se all mõel dak se taotleja või tema kuni 15-aastase lap se oman dis ole va elu ruumi renoveerimist, ümberehitamist, laiendamist, püstitamist, tehnosüsteemide või võrkude rajamist, muutmist või asendamist, tegevuste elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamise ning omanikujärelevalvega soetud kulude katmist. Ehitusprojekti koostamise kulu on abikõlblik 20% toetussummast. Taotlust saab esitada alates a Kre de xi e-teenuste keskkonnast või e-posti Tõs ta maa post kon tor ava tud: E - R 9:00-12:00 L, P su le tud era/veel/edasimuujad Loo da me, et pa ku ta vad alternatiivid teevad postiteenus te ka su ta mi se klien ti dele mak si maal selt mu ga vaks. Täname mõistva suhtumise ja hea koos töö eest. An ne ly Noo bel Lõu na re gioo ni juht teel aadressil ee (vajavad digitaalse allkirjasta mi se või ma lust). Taot lu si saab esitada ka paberil, posti teel aadressil Kodutoetus, SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, Taotluse vor mid, in fo tin gimuste ja esitamise kohta leiate KredExi kodulehelt. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta ja taristuministri määrus gi tea ta ja.ee/ akt/ Täp sus ta va te kü si mus te korral võtke palun ühendust kodutoetuse halduriga: Kers ti Saar tel , Anu Holm berg tel , Ai re Oo lup tel Kodutoetuse e-posti on Manija inimesed tulid 24. veeb rua ril saa re kes ku ses se kokku vabariigi sünnipäeva tä his ta ma ja tu le ta sid meel de kihnu laule. Pilli mängis muusikaõpetaja Hil ma Ker bak ja esi laul jad olid Sal me Leas ja El vi Niit. Fo to: Svea Aa vik Kat re Kirst, kom mu ni kat sioo nis pet sia list

5 5 (257) nr 3 / 2020 märts Täna oleme olukorras, kus kõik mõt le vad, mis saab eda si ning mis saab siis, kui ta ga si koo li pää seme. Õhus on pal ju kü si mu si - kas ek samid lü ka tak se eda si, mis saab pla neeritud üritustest ja kas suvevaheaeg jääb lühemaks. Tuleb olla rahulik ja elada päev kor ra ga ras ke on mi da gi en nustada. Parem meenutame, mida põnevat ja to re dat meie koo lis ja väl jas pool koo li toimus. KOOLIMAJA KAJASTAB Mis toi mus en ne, kui kool kin ni pan di Jaanuarikuu algus oli rahulik sisseelamisaeg. Aktiivsed tegevused algasid kuu teises pooles. 20. jaa nua ril käi sid klas si õpi lased kirjanduse tunni raames Endla teatris vaatamas etendust Pal-tänava poisid. 22. jaa nua ril toi mus koo li saa lis traditsiooniline mälumäng, mille teemaks oli Loo mad. Mälumängul osalesid kuni 4-liikmelised võistkonnad, kes võistlesid kolmes va nu se rüh mas: klass, klass ja klass. Esi me sed kolm koh ta said auhinnad. 24. jaanuaril toimus emakeeleolümpiaad klassile Pärnu Koidula gümnaasiumis. Tõstamaa Keskkooli esindasid: 9. klass - Mar leen Sah tel (5. koht), Kad ri Vul kan (15. koht), Li zel le Liiv mann (22. koht), 10. klass - Kärt Elis mäe ( koht), Ker lin Ki ves te (22. koht), 11. klass - Maris Kereme (II koht). Tä na me õpe ta jaid Ma ri Lü his tet, Karin Mitti ja Kirsti Talu, kes õpilastega olümpiaadiks valmistusid. 28. jaa nua ril toi mus ÜHIS FEST Estonia Resort Hotel ja Spa Konverentsikeskuses. ÜHISFEST on Pärnu Ühisgümnaasiumi korraldatav arvamusfestival-osaluskohvik, mis kannab pealkirja Pärnu noorte inimeste linn. Ar va mus fes ti va lil esi ne sid: Ro mek Kosenkranius (Pärnu linnapea), Varje Tipp (Pärnu abilinnapea), Andrus Aljas (Estonia Spa Hotels juhataja), Karoliine Aus (MTÜ Tun ne) ja An ne li Rab bi (Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor). Päeva juh tis Sass Hen no. Tõstamaa Keskkoolist osalesid Kadri Vulkan ja Grettel Soonisoo. 30. jaa nua ril toi mus Pär nu Koi dula gümnaasiumis matemaatikavõistlus NUPUTA. Tõstamaa Keskkooli esindasid: Romeo Kaljurand, Marcus Sinimeri, Nikolai Kiradi, Joosep Luhamaa, Tormi Väli, Merili Adler, Vilhelm Põder ja Emma Liisa Salk. Nende juhendaja on õpetaja Karin Mitt. Noored saavutasid 10. ko ha. 30. jaanuaril toimus Koidula gümnaasiumis haridusprogramm Huvitav teadus esimene voor. Huvitav teadus koosneb jaanuarist kuni märtisini toimunud kolmest võistlusmängust. Alustati mänguga, mis keskendus ettevõtlusele ja majandusele ning ajaloole ja ühiskonnale. Veebruaris katsuti jõudu loodusainetes. Teadmiste mängu lõpetas märtsis võistlus matemaatikas ja füüsikas. Tõstamaa Keskkool, koosseisus Jaan Luhamaa, Everita Imana, Rebecca Pulk, Marleen Sahtel, Grettel Soonisoo ja Kadri Vul kan, saa vu ta sid III ko ha. II voor toimus 12. veeb rua ril ja III voor 5. märt sil. 17.märtsil pidi osalejatele toimuma õppereis Tallinnasse Proto avastuskeskusesse, kuid praeguste sündmuste tõttu lükati reis edasi. Veebruarikuu oli lühike, kuid tegus ning mahutas isegi terve nädala koolivaheaega. 5. veeb rua ril toi mus Pär nu Koi dula Güm naa siu mis ma te maa ti kao lümpiaadi piirkonnavoor klassile. Meie kooli esindasid: 8. klassist Everita Imana (5. koht), 9. klas sist Mar leen Sah tel (11. koht). Nende õpetaja ja juhendaja on Karin Mitt. 6. veeb rua ril toi mus koo li saa lis klassile Lotte ja Klausi muusikatund. Seda üritust korraldab Eesti kontsert ning see jõudis meieni tänu Forseliuse Seltsile. Muusikatunnist võtsid osa ka Tõstamaa lasteaia vanema rühma lapsed. Lastele selgitati erinevaid muusikateemalisi mõisteid ja näidati huvitavaid pille. 7. veebruaril külastasid klassi õpilased koos õppejuhi ja mõne õpetajaga maaturismi raames Touresti Tallinnas. 8. veebruaril toimus kunstiolümpiaadi piirkonnavoor põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele. Meie koolist osalesid: Everita Imana (8. klass) ja Kad ri Vul kan (9. klass). Piirkonnavoor koosnes kolmest osast: I osa oli teooriaküsimused - visuaalkunsti põhimõisted, proportsiooni-, perspektiivi- ja värvusõpetus, eesti kunstikultuur

6 märts 2020 / nr 3 (257) 6 KOOLIMAJA KAJASTAB vastavalt riiklikule õppekavale ning meedias kajastatud kunstisündmused (seoses Eesti Kunstimuuseumi 100. aastapäevaga). II osa oli prak ti li ne loov töö et teantud teemal, mis pidi vastama tehnilistele nõuetele, kasutades koheapeal pakutud kunsti- ja töövahendeid. Õpi las telt eel da ti kuns ti teh ni ka te tundmist ja erinevate kunstivahendite kasutamisoskust, joonistamis-, maalimisja kujundamisoskust kompositsiooni- või disainiülesande lahendamiseks. Hinnati loomingulist ja isikupärast teemalahendust, kompositsiooni ja kunstitöö teostami se kor rekt sust. III osa oli ko dus teos tatud omaloominguline kunstitöö. Põhikooli III kooliastme teema oli kä si tööp la kat Ees ti Kuns ti muu seum 100. See võis ol la joo nis tus, maal, se gatehnika või kollaaž formaadis A1. Töö pidi olema tasapinnaline ning seinale kinnitatav. Everita Imana saavutas 5. koha ja Kadri Vul kan II ko ha, mis viis ta eda si üle riigilisele kunstiolümpiaadile. 14. veebruaril tähistas koolipere sõbrapäeva. Riietusstiil oli punane, avatud oli sõbrapost, toimus südamete jaht ja vik to riin. Koh vi kust sai os ta nii soo last kui magusat. Ürituse korraldas 10. klass koos klassijuhataja Ivi Kasega. 19. veebruaril toimus mälumäng teemal Eesti. Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistati 21. veebruaril piduliku aktusega kooli saalis. Märtsis oli tunda kevadist ärevust, sest lähenevaid üritusi oli palju ja ettevalmistused vajasid tegutsemist. Hoo pidurdas üle-eestiline olukord. 3. märtsil tähistasime vastlapäeva, mille korraldas 9. klass klassijuhataja Ka rin Mi ti ga. Sel päe val oli või ma lik meisterdada vurri ja osaleda mälumängus. Sööklas pakuti hernesuppi ja vastlakuklit. 9. märtsil tähistasime naistepäeva. Koo li võis sel ga pan na va balt va li tud Disney tegelase kostüümi, oli võimalus kirjutada naistepäeva puhul luuletus või jutt ning söögivahetundidel (3. ja 4. vahetund) toimus fuajees ehete joonistusvõistlus, samuti tervitati ja õnnitleti kooli naisõpetajaid lilleõitega. Ürituse korraldas 11. klass. 10. märt sil toi mus koo li saa lis klas si õpi las te le Maan teea me ti noorte riskikäitumise ennetamise koolitus Georgi ja Kaspari lugu. Koolitajaks oli õppefilmide autor ja tuntud raadiohääl Märt Treier. 10. märt sil oli Pär nu Kesk raa ma tukogu ja Pärnu Muuseumi koostöömäng linna ja maakonna koolide 5. klassidele. Mängus osalesid kõikide koolide 5. klasside neljaliikmelised võistkonnad. Osa võistkondi alustas tegevust raamatukogus ja teine muuseumis ning seejärel toimus vahetus. Nii raamatukogus kui muuseumis otsiti lahendusi etteantud ülesannetele. Pärast vastuste jahtimist raamatukogu teavikutest ja museaalidemerest, koguneti raamatukogu suurde saali, kus sai alguse online viktoriin nutiseadmetega (igal võistkonnal pidi kaasas olema üks nutiseade, raamatukogus oli tasuta WiFi leviala). Küsimused puudutasid vastuseid, mis leiti raamatukogus ja muuseumis. Võitja selgus kohe viktoriini lõppedes. Tõstamaa Keskkooli 5. klassi võistkonda kuulusid: Robin Kaja, Romeo Kaljurand, Ri co Sepp ja Elis Tun gel, kes saa vuta sid 7. ko ha. Kok ku osa les 17 nel ja liikmelist võistkonda. 11. märt sil kü las tas meie koo li võimlemisklubi Rüht, kes näitas, millega nad tegelevad. Võimlemisklubilased võimlesid na ka ta valt koos meie klas si õpilastega. 13. märtsil kuulutas Eesti Vabariigi valitsus seoses COVID-19 välja eriolukorra. Valitsuse kriisikomisjon otsustas, et alates esmaspäevast 16. märtsist on suletud kõik üldhariduskoolid, huvikoolid, noortekeskused, kutseõppeasutused ja kõrgkoolid ning õppetöö viiakse ümber kodu- ja kaugõppele. Eks näis, mis saab eda si. Ka ro lii ne Kask, hu vi juht

7 7 (257) nr 3 / 2020 märts Tahaks juba noortekasse Hetkel Tõstamaa noortekeskusesse ei pääse, kuna terve rahvamaja on lu kus. Aga to re on mee nuta da, mi da põ ne vat on seal toimu nud ja hea on tea da, et noorte kes kus on koht, ku hu noo red tahavad tulla. Jaanuarikuus oli külastajaid keskmiselt 31 noort päevas. Erinevaid üritusi ja sündmusi toimub meil igasuguseid. Nagu lu ba tud, siis ken da ma võistlus pee ti ning osa le jaid oli 21, sh üks tüd ruk ja 20 pois si. Sel le vahva Jaapani mänguasjaga trikitamisel saavutati alljärgnevad tulemused: I koht Cristopher Ma dis son, II koht Tor mi Vä li, III koht Ro bin Ka ja ning erip ree mia Tüdrukute lipu kõrgel hoidmise eest sai Keit lyn Kaal. Jaanuari lõpus toimus taas ka noorteka ööbimine. Noorteka ööbimisnimekiri täitus seekord ka he päe va ga. Nen del ka hel päeval ragistasime ajusid äraarvamise mängus, mille võitis Jens Siig. Jooksime mööda Tõstamaad ringi, hingasime värsket õhku ja lahendasime fotojahis antud ülesandeid. Võitjaid oli sui sa kaks võist kon da KCJK ja RICOTOORIUS. Mängisime ka kahooti, mille küsimused oli koostanud Merili Adler ja teemaks Tõstamaa Noortekeskuse ajalugu. Kahooti võitjad: I koht Kar mo Ku ris tik, II koht Keit lyn Kaal ja III koht Ke vin Pääs tel. Südaöösel vaatasime fil mi meie rah vus kan ge la sest Ott Tä nakust. Vastu hommikut jäädi oma pesades ka mõnusalt unele ja hommikul vara juba uuriti, et millal järgmine kord kohtume. Veebruari alguseks sai valmis kirjutatud projekt Avatud noortekeskuste projektikonkursile. Projektist lähemalt räägime siis, kui tu le mu sed on tea da ning see peaks juhtuma märtsi lõpus või aprilli alguses. Jääme tagasisidet ootama. Noortekeskuse seinal ripub Tegude kalender, kus iga päev on kirjas mingisugune tegevus. 7. veebruaril avastasime, et sinna on kir ja pan dud Tee näomaa ling ning se da me ka noorte ga te gi me. Ot si si me ka pist näo maa lin gu tar bed väl ja ja Anna Sharlotte oli nõus kõigile soovijatele näomaalingut tegema. Joonistusi tuli igasuguseid ja mõ ned neist sai me ka pil di le aasta esimene õppepäev Ra ba 5 skatepargis toi mus 13. veeb rua ril. Sel kor ral vei di erilisem ja pidulikum. Täpselt aasta tagasi, sõbrapäeval, asusime treenerite Valevi ja Teele valvsa pilgu all selle ekstreemsusega tutvust tegema. Eredalt on mee les Kar mo reakt sioon, kui ta seisis skatepargi kõige kõrgema rambi serval Ekkkeeee... mi na siit küll al la ei sõi da! Kaht lejaid oli tei si gi, aga ju ba vars ti oli kõik teisiti! Õpiti, sõideti, kukuti, plaasterdati haavu, kukuti jälle. Harjutamine teeb meistriks ja oh seda rõõmu, kui järjekordne ramp vallutatud sai või keeruline trikk õn nes tus! Äge on se da arengut kõrvalt jälgida olnud. Tänud Pärnu Linnavalitsusele ja Raba 5 skatepargile, kel le koostöö tulemusel noortele mõeldud kehalise kasvatuse tundi põnevamaks tegev 2020 aasta lõpuni kestev projekt sündis. Ilma ekstreemspordita ei oska Tõstamaa noored enam kuidagi olla. 14. veeb rua ril tä his ta si me sõbrapäeva. Kaunistasime puidust südameid joonistades erinevaid mustreid ja pilte värviliste tindipliiatsitega. Soovijad võtsid valmistatud südamed kaasa edasikinkimiseks. Allesjäänud südamekesed panime kõik sõbrapäeva seinaks. Kolmapäeval, 19. veebruaril toimus kahoodi kolmapäev, mi da viis lä bi ak tiiv ne noor Merili Adler. Kahoot on online - mäng, mis pa neb proo vi le mängija teadmised ja reaktsioonikiiruse. Kahoodi kolmapäeval män gi jaid just vä ga pal ju ei ol nud, aga kes ko ha le olid tulnud, nau ti sid män gu täiel rinnal. Aju de ra gis ta mist saa tis mõnus vastastikune huumor ja kerge tögamine valede vastuste and mi se eest. Vah va oli ja targe maks sai me jäl le kõik! Ai täh Merili Adlerile, kes oli mängujuhi rollis ja sai sellega suurepäraselt hakkama. 20. veebruaril käisime Lõpel, naabritel külas. Mitte lihtsalt niisama, vaid Lõpe noortetoa 1. sünnipäevapeol. Ülilahe oli! Sai korralikult tantsu vihtuda, maitsvat sünnipäevatorti mekkida, vanade sõpradega kohtuda ja uu si lei da. Kirss tor dil aga oli hetkel noori hullutava artisti AG esinemine, mis ühtki noort ega noorsootöötajat oma esinemisega külmaks ei jätnud. Aitäh, Lõpe noored, vahva sünnipäev oli! Tänud bussijuht Arvole, kes sünnipäevaseltskonda turvaliselt peole ja koju tagasi sõidutas! Noortekeskuse solitaire turniir sai edukalt lõpetatud veebruari lõpus. Veidi eriliseks tegi sel le võist lu se see, et kui muidu figureerivad võitjatena meie

8 märts 2020 / nr 3 (257) 8 turniiride esikolmikutes noorme hed, siis see kord pa ni oma sõna maksma hoopis kiire reaktsiooniga tragi tütarlaps. Võistluse tulemused: I koht Me ri li Ad ler, II koht Ro bin Müür ja III koht Mark - Sander Salk. Ai täh Sul le, Rai ner Juu rik, sest Si na olid sel le idee autor! Märt si al gu ses ava si me noorte poolt joonistatud piltide näituse nii noortekesku ses kui ka vir tuaal selt Tõstamaa Avatud Noortekeskuse facebooki lehel. Mitmete nädala te jook sul on meie noo red kunstnikud joonistanud palju kau neid pil te, se da nii vär vipliiatseid kui ka arvuti võimalusi kasutades. Meis kõigis on peidus väi ke kunst nik. Loomulikult käib neljapäeviti külas Marek, kelle juhenda mi sel val mi vad maits vad toi dud. Ühel päe val oli ma gushapu kana riisiga, teisel korral võrratud pidulikud suupisted, miks mitte lausa riigijuhi vastuvõtul. Ja milline pirukalõhn on terves noortekeskuses, kui kokandusringis küpsetatakse pirukaid juustuga või hoopis vorsti ja viineriga! Tüdrukute osavate näppudega valmistasid magusad moosi ning mõnusa kaneeli suhkruseguga rullid, mida abivalmis noortele meeskokkadele väga rullisida meeldis. Kõik val mis ta tu on liht salt nii mait sev! Hetkel on pooleli piljarditur niir, mis sai al gu se 9. märtsil ning käimas fotokonkurss tee mal Kui koo li min na ei saa, kuhu ootame noorte fotosid kuni 1. aprillini aadressile Rohkem aga tulevasi üritusi ja sünd mu si ei os ka ni me tada, sest po le kin del, mil lal me uksed taaskord avame. Praeguste juttude järgi on rahvamaja suletud kuni 1. maini, aga eks me ela ja näe. Pi da ge vas tu ja hoid kem üksteist tervena! Ka ro lii ne Kask ja Ene Leht sa lu Tõs ta maa noor te kes ku se noor soo töö ta jad 4H sõprade aktiivne päev Jõulumäel 28. veeb rua ril, kui maad kat tis veel sel le tal ve esime ne ja ilm selt ka vii ma ne kor ra lik lu me vaip, ko gu ne sid Pär nu maa 4H noo red klu bi Po si tiiv se eest ve da mi sel Jõu lu mäe Ter vi ses por di kesku ses se, et vee ta ühes koos üks ak tiiv ne tal ve päev. Kui kõik sõb rad Kih nust, Toot sist, Pär nu-jaa gu pist ja Uulust ootamatult talviste teeolude kiuste kohale jõudsid, võtsime üheskoos suuna matkaraja le, kus um bes 4 km pik ku se ra ja peal oo ta sid meid ees erinevad 4H-teemalised punktid. Esimeses punktis oli teemaks Käed, kus iga laps sai en da le meisterdada nööbist vastlavurri. Tei ses punk tis, kus tee maks oli Sü da ja Sõp rus, lei dis iga noor endale paariliseks sõbra, kel le ga ta pol nud sel päe val veel suhelnud. Koos asuti tegema har ju tust, kus üks sõ ber teist kee ru tas ning viis ta see jä rel ühe puu juur de. Sõb ral, ke da kee ruta ti olid sil mad kin ni ning te ma pi di ära ar va ma, mis puu ga ta kinnisilmi tutvust tegi. Kolmanda, Pea ja Mõt le mi se punktis said osalejad lahendada Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva teemalist ristsõna. Kiiremad ja osavamad said ka auhinna vääriliseks. Jõu des pea le pik ka lu mist met sa tee kon da vii ma ses se, Tervise punkti, jagasime end neljaks võistkonnaks. Et ärajäänud Tartu Maraton tasa teha, oli võist kon da de üle san deks võistkondlikult suurtel puidust suuskadel üle finišijoone jõuda. Peale väsitavat, kuid mõnusat mat ka oo tas ees ko su tav ja ener gia va ru sid täit nud lõunasöök, sest peale lõunapausi oo tas meie 4H sõp ru ees kurlingu turniir. Väiksematest ja suu re ma test moo dus ta ti viis tublit võistkonda ning võistlus võis ala ta! Võist lus oli äär mi selt tasavägine ning paljud said kirja oma täitsa esimese jääkeegli mängimise kogemuse. Selle aktiivselt lõbusa päeva lõpetuseks said kõik osavõtjad tänutäheks tubli osalemise eest lisaks heale enesetundele ka väikese tervisliku auhinna värskete puuviljade näol! Klubi Positiivne tä nab veel kord kõi ki tub lisid noori ja klubide juhendajaid aktiivse ja südika osalemise eest Pärnumaa 4H sõprade aktiivsel päeval! Eve ri ta Ima na, Tee le Tõ nis son Klu bi Po si tiiv ne

9 9 (257) nr 3 / 2020 märts Ees ti Va ba rii gi 102. aastapäeva pi du lik kont sert-ak tus pildis fotod Toomas Mitt

10 märts 2020 / nr 3 (257) 10 Tänama peame ikka Luxemburgi, Rosat Märtsikuu ja naistepäev saabus Tõstamaale meeleoluka kontserdiga mõisas, kus pea saalitäis ülimalt soojalt ja positiivselt häälestunud publikut sai kuulda kreeka laule eesti keeles ( Kreeka laulud eesti keeles ). Ansambliga Rembetes oli liitunud Tõnu Oja, kel kaasas paunatäis eestistatud kreeka laule. Üllatusena koukis ta kontserdi alustuseks oma taskupõhjast spetsiaalselt Tõstamaa naistele kirjutatud luuletuse: Eks ole see nuk ker, eks ole see kurb, kord pahandas Rosa, see Luxemburg, et nais tel ei ole õi gust, ei vo li, ei valida peremeest, valida omi, et ütel da vas tu või vi sa ta sil ma. Üks õi gus vaid - ol la õi gus test il ma! Neil osaks on hoi da vaid kor da ja puh tust, ning kuulekalt taluda meespere nuhtlust. Mis sest, et ta oli re vo lut sio näär, too Ro sa, see väi de ei ol nud ju väär. Jäi mees pe re nõu tuks, neist va nim, en näe siis lau sus - meil aas tas on üle üks päev, me selle võiks lahkesti naistele anda. Sel päe val nad kul da ja kar da võiks kan da ja moosekant õhtul saaks mängida pilli. Me kin giks neil mu si ja lõi ke lil li. Ja hil jem kui ot sa saaks pi du ne kä ra, me võ taks neid hin ge ja kuu la me ära. Ja aas taks ot saks taas ra hu ma jas, pe su pu has ja pu der keeb pa jas. Eks meie gi vei di või tõs ta maast, püüdes naisperet Tõstamaalt, siis üle jää nud aas taks on ole mas pi let meil si lu da vunt si ja las ta vi let. Laur Lom per (Tõ nu Oja): Kui sind on lau lu sis se pan dud, siis sealt sa enam väl ja ei saa! Vot sel li sed lood teil siin nais tel! Kogu kontserti saatsid Tõnu Oja poolt laulude vahele pitkitud humoorikad, pisut teravdatud kastmes vahetekstid ning Olavi Kõrre silmaringi harivad kreekateemalised lood. Silmailu pakkusid Balkan Horo tantsijannad. Ilmselt põksusid sirtakirütmid veel kaua kõigi kuulajate hinges! Täname esinejaid: Olavi Kõrre, Karolin Kõrre, Heivi Tähe, Ave Ermus, Ansambel Rembetes, Balkan Horo tantsijannad. Kat ri, rah va ma jast

11 11 (257) nr 3 / 2020 märts KUHU MINNA LOODUSESSE, METSA JA MERE ÄÄRDE! VAHELDUSEKS SOOVITATAKSE KA KODUS PÜSIDA. Palju üritusi, kontserte, virtuaalseid näituste külastusi saab jälgida ning kaasa elada interneti vahendusel! Kuigi tekkinud olukord on ootamatu ja teadmata, ei kao veel meie kul tuur! Kuid hetkel edasi lükatud (halvimal juhul ära jäävate) ürituste kohta palume jälgida teateid ja reklaami. Kõige kiiremini leiate infot Tõstamaa rahvamaja FB ja Instagram lehelt, samuti visit_tõstamaa FB ja Instagram, Tõstamaa osavalla koduleht, infotahvlid. Ol gem rõõm sad ja ter ved! Head teatrisõbrad! 26. märtsil plaanitud ühissõit Endla teatrisse etendust DAAMID vaatama jääb kah juks ära! Tasutud piletiraha saab tagasi, kui eriolukord on lõppenud, Tõstamaa raamatukogust! Tähelepanu! 17. aprillil toimuma pidanud solistide konkurss Muusika meid kõiki seob on edasi lükatud. Kui eriolukord võimaldab, siis laulame sõbralikult võidu veel sel le õp peaas ta lõ pus, kui mit te, siis hil jem. Teavitame esimesel võimalusel! TTA pi du lük kub eda si! Oleme tugevalt löödud praegusest olukorrast. Otsustasime, et pidu toimub praeguse seisuga 17. oktoobril Ja siis tee me sel li se peo, et üks ki ko roo na, ega muu tõ bi ei julge meie pidu saboteerida! Pange madruse särgid, kapteni mütsid ja kõik mis triibuline korraks kappi tagasi. Meie võ ta me het keks hoo ma ha ja hak ka me vaik selt uuesti peoks valmistuma ning teeme seda veel vin ge malt kui oli plaa nis! TTA ja sõb rad Tähelepanuks reklaamitellijatele! Kui soovid Tõstamaa Tuultele saata valmisreklaami, siis mõõdud leiad siit! 44,5 x 59 mm 44,5 x 27,5 mm 93 x 123 mm 93 x 59 mm

12 märts 2020 / nr 3 (257) 12 Armas Kar mo Kuu ra! Õn nit le me Sind 40 juu be lil ja soo vi me Sul le: õn ne, ter vist ja jak su,ra hu sü da mes se, kerget tantsujalga, elurõõmu ja hingerahu, erk sat meelt ning pal ju kau neid het ki, jätkuvat elujõudu ja rahulikke vanaduspäevi! Soovivad Rauno ja Made ansamblist Kullakerad POOT SI MÕIS OO TAB KÜ LAS TA JAID! Saad pu ha ta jal ga, mek ki da ko ha lik ku nap si ja ko ju kaa sa gi os ta. Mar ko Põld sam Märtsikuu juubilarid ZINAIDA TOHV 89 MEIDA SOOMETS 88 VELLO RANDMÄE 87 LEILI VIEDEHOF 81 UDO RAND 76 VIIVI PIRSO 75 REIN ROOMIK 74 ELSA RAND 73 AITA JAAKSON 73 ENE LUMERA 73 UNO MÄNDLA 70 ARNE REES 70 AVO TAMM 70 PE ETER SAHTEL 65 VÄRAVAD TAAS AVATUD alates 4. aprillist Aprillikuus N, R, L kell Maikuu lahtiolekuajad selguvad järgmises lehes. Olete oodatud! Varbla mnt 14, Tõstamaa alev ELFRIDE-ARMILDE UDU HARRI-HERBERT KIIRATS Avaldame kaastunnet Heldile ja tema perele Harri Herbert Kiiratsi surma puhul. Nooruse 4 elanikud.

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

untitled

untitled Nr. 5 (196) / juuli 2013 Suveteatri tegemised lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Vallavolikogu istungil lk 2 Seliste külapäev lk 3 Mis ime loom see töövõimetus on? lk 4-5 Lõuka-Ermistu 4. külapäev lk 6 Maria talu peremehe

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND

ÜLERIIGILISE TÖÖÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND ÜLERIIGILISE KÄSITÖÖ, KODUNDUSE JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPILASKONKURSI JUHEND 2014/2015. õ.-a. 17. aprillil 2015.a. korraldab Tallinna Ülikooli Tööõpetuse kond üldhariduskoolide õpilastele üleriigilise käsitöö-,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Result Lists|FINISHER-AG

Result Lists|FINISHER-AG 01.06.2019, Ahula Korraldaja - SK Vargamäe, Malle Lomp Rada: maantee, grupisõit. Ilm: temperatuur +17 kraadi C, tuule kiirus 2-5 m/s, päikeseline Ajamõõtmise korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv PÕHIDISTANTS

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem