Teenuse nimetus Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Teenuse nimetus Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis"

Väljavõte

1 Teenuse nimetus Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis Taotluse number Meditsiiniline näidustus teenuse osutamiseks (taotluse punkt 3.1); Taotluses on välja toodud põhjendused, et kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite kui potentsiaalselt ohtlike ainete manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegi puhasruumides tagab ühtlase kvaliteedi ravimite valmistamisel ja personali ning keskkonna tööohutuse. Ravimite manustamiseks ettevalmistamine toimub haiglaapteegis kontrollitud tingimustes väljaõppinud personali poolt, kes kasutavad selleks sobilikke isikukaitsevahendeid ja meditsiiniseadmeid, et tagada ravimite ohutu, nõuetekohane ja kvaliteetne käitlemine. Taotluses kirjeldatud teenuse (kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite kui potentsiaalselt ohtlike ainete manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegi puhasruumides) osutamise eesmärkideks on tagada: 1) ühtlane kvaliteet ravimite valmistamisel 2) personali ja keskkonna tööohutus. Rahvusvahelistele standarditele tuginevad töötajatele ja keskkonnale ohtlikku kokkupuute riski vähendavad töötingimused ja ruumid ohtlike ainete manustamiseks ettevalmistamiseks on hetkel Eesti haiglates olemas vaid taotluses väljatoodud haiglaapteekides. Haigla osakondades ei ole tehniliselt võimalik tagada mitmeid allpool punktis 2 väljatoodud tingimusi, nagu näiteks ohtlike ainete manustamiseks ettevalmistamine kohas, kus ei tegeleta teiste ravimite manustamiseks ettevalmistamisega. Tõenäoliselt oleks võimalik (ja ilmselt on seda ka teataval määral tehtud) osakondade personali asjakohane väljakoolitamine ravimite manustamiseks ettevalmistamise valdkonnas, kuid arvestades osakonna personali (õdede) muid tööülesandeid, on osakonnas nõuetekohase ohtlike ravimite manustamiseks ettevalmistamise tagamine keeruline. Samuti on kindlasti võimalik sobilike isikukaitsevahendite kasutamine kui ravimi manustamiseks ettevalmistamine toimub väljaspool haiglaapteeki. Ohutuse ja kvaliteedi tõstmise vajadusest on keemiaravimite manustamiseks ettevalmistamine suuremates Eesti haiglates juba täna koondatud haiglaapteekidesse. 2. Tõenduspõhisus 2.1.Kliiniliste uuringute järgi (taotluse punkt 3.2 ja 3.5); Taotluses on välja toodud, et ohtlike ja potentsiaalselt ohtlike ravimite manustamiseks ettevalmistamisel haiglaapteegis on kirjeldatud järgnevad positiivsed tagajärgi: 1. Väiksem risk personali kokkupuuteks ohtlike ravimitega ja keskkonna saastumise ohu vähenemine 2. Parem ravikvaliteet ravivigade vähendamine, mikrobioloogilise saastumise riski vähenemine. 1

2 Personali kokkupuude ohtlike ravimitega Personali kokkupuute tagajärjel ohtlike ravimitega on kirjeldatud kahte tüüpi toksilisi tagajärgi: 1) lühiajalise mõjuga juhul, kui tekivad akuutse toksilisuse sümptomid (nt. nahalööve, juustekaotus, iiveldus ja oksendamine); 2) pikaajalise mõju ning sümptomite avaldumise latentsiajaga (nt. kasvajad, raseduse katkemised ja kaasasündinud väärarengud) (WHO/Pan American Health Organization 2013; NIOSH 2004). Personali otsene kokkupuude ohtlike ravimitega võib toimuda kõigis ravimi käitlemise ja manustamise etappides, kuid peamiselt ravimi manustamiseks ettevalmistamise ja manustamise ajal (Connor et al. 2014; Kieffer et al. 2015). Tervishoiutöötajate kõige sagedasem füüsiline kokkupuude ohtlike ravimitega toimub naha kaudu või sisse hingamise tagajärjel (Barle et al. 2014). Suurimat ohtlike ravimitega otsese kokkupuute riski on kirjeldatud pulbriliste või lüofiliseeritud ravimite manustamiseks ettevalmistamisel, kontamineerunud ravimiviaalide ja saastunud pindade (nt tööpind ravimite ettevalmistamiseks) puudutamisel ilma kaitsevahenditeta (Kopp et al. 2013). Tervishoiutöötajate kokkupuudet ohtlike ravimitega on kirjeldatud mitmetes uuringutes, kus näiteks ohtlike ainetega vahetult kokkupuutunud õdede uriinis on leitud mutageensete ainete markereid (Connor et al. 2006) ning ohtlikke ravimite jälgi (Meade 2014). Kemoterapeutikume ot õdede uriinist leitud isegi juhul, kui töötajad on järginud kõiki ohutu ravimi valmistamise instruktsioone (Odraska et al. 2013). Ka onkoloogiaosakondades ohtlike ainete valmistamisega otseselt mittekokkupuutunud õdede uriiniproovidest on leitud mainitud ohtlikke aineid ning kireldatud kromosoomianomaaliaid ning seda on seostatud nende õdede kaudse kokkupuutega näiteks saastunud pindade kaudu (McDiarmid et al. 2010). Mitmed uuringud on näidanud ruumide, tööpindade ja vahendite saastumist ohtlike ainetega (Odraska et al. 2014; Jorgenson et al. 2008). Ohtlike ravimitega kokkupuute vähendamiseks soovitatakse kasutada erinevaid tehnilisi lahendusi (nt. bioohutuskapid, isolaatorid, suletud süsteemid, robotid), administratiivset kontrolli (nt. treeningprogrammid, tööeeskirjad, meditsiiniline kontroll) ja isikukaitsevahendite kasutamist (spetsiaalsed kindad, maskid ja prillid) (Sessink et al. 2015). Soovitatav on ka see, et ohtlike ravimite manustamiseks ettevalmistamine ei toimu samas kohas teiste ravimite ettevalmistamisega, et vähendada kontaminatsiooni. On näidatud, vaatamata kõigile ohutusabinõudele on ka bioohutuskapis valmistaud ravimite pakendid siiski ohtlike ainetega saastunud, kuid suletud süsteemide kasutamine vähendab ravimite ettevamistamise ruumides ning transpordi käigus pindade kontaminatsiooni ja personali kokkupuudet (Vyas et al. 2016; Wakui et al. 2013). Parem ravikvaliteet 2

3 Ravivead on üks kõige sagedasemad kuid samas ennetatav ravimikasutuse iatrogeenne komplikatsioon (Baker et al. 2004). Ravivead on sagedased ka kemoteraapia tegemisel ning kuna suur osa kemoterapeutikumidest on kitsa terapeutilise vahemikuga ravimid, siis võivad ravivigade tagajärjed olla kliiniliselt olulise kaaluga ja letaalse lõpptulemusega (Gandhi et al. 2005; White et al. 2013; Gilbar 2014; Pongudom et al. 2011; Barzdo et al. 2009). On näidatud, et kõigist tuvastatud ravivigadest <0,1% kuni 65% tekib ravimite manustamiseks ettevalmistamisel (Walsh et al. 2009; Parshuram et al. 2008). Kemoterapeutikumide manustamiseks ettevalmistamisel on kirjeldatud vigade protsent 0,23% kuni 6,6% kõigist vigadest (Martin et al. 2004; Escoms et al. 1996). Eluohtlike ravivigade tekkimise hulk kemoteraapias ulatub 2,6% kuni 10%ni (Ranchon et al. 2011; Fyhr ja Akselsson 2012). Paljud ravivead on ennetatavad haiglaapteekrite poolt (Slama et al. 2005). On näidatud, arsti poolt arvuti vahendusel tehtud kemoterapeutikumi tellimine ja ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis muudab kemoperapeutikumide käitlemise ohutumaks (Kaushal et al. 2003; Nerich et al. 2010). Süstemaatiline ülevaatertikkel ja meta-analüüs näitasid ka seda, et apteegis kontrollitud tingimustes ravimite ettevalmistamine vähendab ravimite mikrobioloogilise kontaminatsiooni ohtu (Austin et al. 2015). 2.2.Oodatavad ravitulemused, sealhulgas ravi tulemuslikkuse lühi- ja pikaajaline prognoos; võrdlus hinnangu punktis 2.1. esitatud alternatiividega (taotluses punkt 4.1); Vt. punkti Ravi võimalikud kõrvaltoimed (taotluse punktis 4.2 ja 4.3); Kõrvaltoimed puuduvad. 2.4.Teenuse kohaldamise tingimuste vajalikkus (taotluse punkt 4.5); Vt. punkti Eestis kasutatavad alternatiivsed raviviisid (taotluse punktid 3.5, 3.2 ); Ei ole antud taotluse puhul asjakohane. 4. Tõenduspõhisus Euroopas aktsepteeritud ravijuhendite alusel (taotluses punkt 3.3); Isikukaitsevahendite kasutamise vajadust tsütostaatikumide ja teiste potentsiaalselt ohtlike ravimite ettevalmistamisel rõhutavad kõik rahvusvahelised ja kohalikud tegevusjuhendid, mis on lisatud taotlusele. 3

4 5. Kogemus maailmapraktikas ja Eestis (taotluses punkt 3.4); Ohutuse ja kvaliteedi tõstmise vajadusest on keemiaravimite manustamiseks ettevalmistamine suuremates Eesti haiglates koondatud haiglaapteekidesse. Eestis alustati kemoterapeutikumide tsentraalset lahustamist haiglaapteegis aasta märtsis SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteegis aastal toimub keemiaravimite tsentraalne lahustamine 4 Eesti haiglaapteegis. 6. Teenuse tegevuse kirjeldus (taotluses punkt 6, punkt 4.4 ja 8.2); Teenuse tegevus toimub vastavat tegevusluba omavates haiglaapteekides spetsiaalselt väljakoolitatud personali poolt. 7. Eestis teenust vajavate patsientide arvu hinnang ja prognoos (taotluses punktid 5.1 ja 5.2.); Taotluses on välja toodud eelmistel aastatel neljas Eesti Haiglaapteegis tehtud kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite lahustamise arv ning prognoos 2016 aastaks on umbes 80 tuhat lahustamist. 8. Patsiendi isikupära võimalik mõju ravi tulemustele (taotluses punkt 4.6.); Ei ole antud taotluse puhul oluline. 9. Teenuse pakkuja valmisoleku, sealhulgas vajalikud meditsiiniseadmed ja personali kvalifikatsioon ning pädevus, võimalik mõju ravi tulemustele (taotluses punkt 7); 9.1.Teenuse osutaja; Haiglaapteek, mille tegevusloal on vastavad eritingimused (kasvajavastaste ravimite aseptiline ettevalmistamine manustamiseks, tsütotoksiliste ainete käitlemine). 9.2.Infrastruktuur, tervishoiuteenuse osutaja täiendavate osakondade/teenistuste olemasolu vajadus; Haiglaapteek koos seal paiknevate puhasruumidega ravimite manustamiseks ettevalmistamiseks; kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettenähtud osakonnad koos vastava kvalifikatsiooniga meditsiinipersonaliga. 9.3.Personali täiendava väljaõppe vajadus; Väljaõppinud personal on olemas, vajalik väljaõpe toimub haiglaapteekides kohapeal vastavalt vajadusele. Lisaks väljaõppele on vajalik personali regulaarne koolitus. 9.4.Minimaalsed teenuse osutamise mahud kvaliteetse teenuse osutamise tagamiseks; Mahud olenevad ravikuuride arvust. 9.5.Teenuse osutaja valmisoleku võimalik mõju ravi tulemustele; 4

5 Kvalifitseeritud personal, nõuetekohased tingimused ja kaitse- ja töövahendite kasutamine tagab patsiendile, personalile ja keskkonnale ohutu ja kvaliteetse teenuse. 10. Teenuse seos kehtiva loeteluga, sealhulgas uue teenuse asendav või täiendav mõju kehtivale loetelule (taotluse punkt 3.6 ja 3.7); Hetkel alternatiivne teenus puudub. 11. Teenuse osutamiseks vajalike tegevuste kirjelduse asjakohasus ja õigsus (taotluse punkt 8.1); Ühe ravimi valmistamiseks kulub keskmiselt EUR. See summa on saadud meditsiiniseadmete ja isikukaitsevahendite kulu jälgimisega SA PERH, SA TÜK ja AS ITK haiglaapteekides kokku lepitud ajaperioodi (6 kuud) jooksul ja arvutatud keskmine kulu ühe ravimi valmistamisel kuluvatele meditsiiniseadmetele ja isikukaitsevahenditele sama ajaperioodi jooksul. 12. Kokkuvõte Esitatakse lühikokkuvõte taotluse kohta järgmises tabelis: Vastus Teenuse nimetus Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis Ettepaneku esitaja Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS) Teenuse tõenduspõhisus taotluses esitatud näidustustustel võrreldes alternatiivi(de)ga Mõju/tulemus tervisele Senine praktika Eestis Vajadus Muud asjaolud Kohaldamise tingimuste lisamine Otseselt ei ole teenuse tõenduspõhisust võimalik klassikalisel viisil hinnata, kuna kemoterapeutikumide manustamiseks ettevalmistamisel tekkinud riske personali tervisele on enamasti hinnatud vaatlusuuringute või üksikjuhtude kirjeldusena. Personali risk kokkupuuteks ohtlike ainetega väheneb ning ilmselt väheneb ka ravivigade tekke ning mikrobioloogilise kontaminatsiooni risk aastal toimub keemiaravimite tsentraalne lahustamine 4 Eesti haiglaapteegis. Eestis alustati kemoterapeutikumide tsentraalset lahustamist haiglaapteegis aastal. Olemas Puuduvad Puuduvad 13. Kasutatud kirjandus 5

6 Austin et al. Systematic review and meta-analysis of the risk of microbial contamination of parenteral doses prepared under aseptic techniques in clinical and pharmaceutical environments: an update. J Hosp Infect 91.4 (2015): ; Baker et al. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada. CMAJ 2004; 170: ; Barle et al. Cancer risk of immunosuppressants in manufacturing. Regul Toxicol Pharmacol. 2014; 70: ; Barzdo et al. Erroneous administration of vinblastine. Pharm World Sci, 2009;31: ; Connor et al. Reproductive health risks associated with occupational exposures to antineoplastic drugs in health care settings. J Occup Environ Med. 2014; 56: ; Connor et al. Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic Drugs in Health Care Settings, CA Cancer J Clin 2006; 56, ; Escoms et al. Errors evolution and analysis in antineoplastic drug preparation during one year. Pharm World Sci, 1996;18: ; Fyhr ja Akselsson. Characteristics of medication errors with parenteral cytotoxic drugs. Eur J Cancer Care, 2012;21: ; Gandhi et al Medication safety in the ambulatory chemotherapy setting. Cancer 2005; 104: ; Gilbar PJ. Intrathecal chemotherapy: potential for medication error. Cancer Nurs, 2014;37: ; Jorgenson et al. Contamination Comparison of Transfer Devices Intended for Handling Hazardous Drugs. Hosp Pharm 2008;43(9): ; Kaushal et al. Effects of computerized physician order entry and clinical decision support systems on medication safety: a systematic review. Arch Intern Med, 2003;163: ; Kieffer et al. Preventing the contamination of hospital personnel by cytotoxic agents: evaluation and training of the para-professional healthcare workers in oncology units. Eur J Cancer Care. 2015; 24: ; Kopp et al. Environmental and biological monitoring of platinum-containing drugs in two hospital pharmacies using positive air pressure isolators. Ann Occup Hyg. 2013; 57: ; Martin et al. Prevention of preparation errors of cytotoxic drugs in centralized units: from epidemiology to quality assurance. Bull Cancer, 2004;91: ; McDiarmid et al. Chromosome 5 and 7 Abnormalities in Oncology Personnel Handling Anticancer Drugs, J. Occup. Environ. Medicine, 2010, 52 (10), ; Meade E. Avoiding accidental exposure to intravenous cytotoxic drugs. Br J Nurs 2014; 23:S34, S36-39; Nerich et al. Computerized physician order entry of injectable antineoplastic drugs: an epidemiologic study of prescribing medication errors. Int J Med Inform, 2010;79: ; NIOSH Alert Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Health Care Settings, Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 2004; 6

7 Odraska et al. Evaluation of the efficacy of additional measures introduced for the protection of healthcare personnel handling antineoplastic drugs. Ann Occup Hyg 2013; 57: ; Odraska et al. Association of surface contamination by antineoplastic drugs with different working conditions in hospital pharmacies. Arch Environ Occup Health 2014; 69: ; Parshuram et al. Systematic evaluation of errors occurring during the preparation of intravenous medication. CMAJ 2008; 178: 42 48; Pongudom et al. Inadvertent intrathecal vincristine administration: report of a fatal case despite cerebrospinal fluid lavage and a review of the literature. J Med Assoc Thai, 2011;94: ; Ranchon et al. Chemotherapeutic errors in hospitalised cancer patients: attributable damage and extra costs. BMC Cancer, 2011;11:478; Sessink et al. Environmental contamination, product contamination and workers exposure using a robotic system for antineoplastic drug preparation. J Oncol Pharm Pract 21.2 (2015): ; Slama et al. Prescription errors with cytotoxic drugs and the inadequacy of existing classifications. Pharm World Sci 2005;27:339 43; Vyas et al. Evaluation of a closed-system cytotoxic transfer device in a pharmaceutical isolator. J Oncol Pharm Pract 22.1 (2016): 10-19; Walsh et al. Medication errors among adults and children with cancer in the outpatient setting. J Clin Oncol 2009; 27; Wakui et al. Development of a closed drug preparation method for oral anticancer drugs. J Oncol Pharm Practice 2013; 19: ; White et al. "Intravenous chemotherapy preparation errors: Patient safety risks identified in a pan-canadian exploratory study." Journal of Oncology Pharmacy Practice (2013): ; WHO/Pan American Health Organization: Safe Handling of Hazardous Chemotherapy Drugs in Limited-Resource Settings 2013, Washington D.C. U.S.A. 7

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Peep_Veski [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Peep_Veski [Read-Only] PV1 KAS PROVIISORIÕPE VASTAB EESTI FARMAATSIA VAJADUSTELE? PEEP VESKI Professor Tartu, 2008 Slide 1 PV1 Peep Veski; 18.09.2007 EI RÄÄGI Proviisorist kui tervishoiutöötajast Proviisorikutsest Kutseregistrist

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Dr Vahur Valvere - Konverentsi avaettekanne

Dr Vahur Valvere  - Konverentsi avaettekanne HARVA ESINEVAD ONKOLOOGILISED JA HEMATOLOOGILISED KASVAJAD TÄISKASVANUTEL JA LASTEL Vahur Valvere, MD, PhD SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik Eesti Vähiliit PROGRAMM Eesti Vähiliidu teaduskonverents

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

sisu.indd

sisu.indd Antibiootikumide kasutamine väikelastel Ly Rootslane 1,3, Raul-Allan Kiivet 1,2,3 1 Riigi Ravimiamet, 2 Tartu Ülikooli tervishoiu instituut, 3 Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Tippkeskus antibiootikumid,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.11 Kas Alzheimeri tõvega patsientide ravis on kindlad kriteeriumid spetsiifilise farmakoloogilise ravi lõpetamiseks vs. mitte? Tulemusnäitajad: patsiendi

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Eesti Haiglaapteekrite Selts 20 aastat Eesti Haiglaapteekrite Seltsi 2015

Eesti Haiglaapteekrite Selts 20 aastat Eesti Haiglaapteekrite Seltsi 2015 Eesti Haiglaapteekrite Selts 20 aastat Eesti Haiglaapteekrite Seltsi 2015 EHAS sünnilugu 2 Hea kolleeg! 20 aastat inimkonna ajaloos on üsna lühike aeg, õigupoolest vaid viiv. 20 aastat organisatsiooni

Rohkem

Haiguste ebatüüpiline avaldumine eakatel

Haiguste ebatüüpiline avaldumine eakatel Haiguste ebatüüpiline avaldumine eakatel Helgi Kolk MD, PhD Geriaater TÜ Kliinikum/ TÜ Meditsiinivaldkond Traumatoloogia ja ortopeedia kliinik Vanaema ei ole enam endine Vanaema kui sotsiaalsete ja psühholoogiliste

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ülevaade Mehhaanika ja elektroonika tooted, elektromehaanilised koosted 30 aastat kogemust Müügikäive 2018 MEUR 15,4 2 tootmisüksust Euroopas HYRLES OY Soome tehas Asutatud 1989 Tootmine 8500 m2 Personal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc Kliiniline küsimus nr 22 Kas kõiki alkoholitarvitamise häirega patsiente on efektiivne sõeluda, ravida ja rehabiliteerida üldarstiabisüsteemis vs kõigis ambulatoorsetes eriarstiabiüksustes vs kõigis päevaraviüksustes

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine

Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Tõendusmaterjali kvaliteedi hindamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenuse

Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenuse Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 27.02.2014 kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu, millest esimene kontrollkäik toimus

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Patsiendisuhted_probleemid ja lahendused [Read-Only]

Patsiendisuhted_probleemid ja lahendused [Read-Only] Patsiendisuhted probleemid ja lahendused Anne Veskimeister info@epey.ee 25. mai 2012 EPE: faktid ja rahastamine Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) on tegutsenud 18 aastat 2011. aastal nõustasime 1235

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem