PZU Kindlustuse kindlustuslepingute üldtingimused U100/2020

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PZU Kindlustuse kindlustuslepingute üldtingimused U100/2020"

Väljavõte

1 PZU Kindlustuse kindlustuslepingute üldtingimused U100/ PZU Kindlustuse kindlustuslepingute üldtingimused 1.1. Käesolevatesse üldtingimustesse on koondatud regulatsioonid ja põhimõtted, mis on eri kindlustusliikidel ühised ning mida kohaldatakse koos PZU Kindlustuse kindlustusliigi tingimustega, kui nii on kindlustuslepingus kokku lepitud. Peale käesolevate üldtingimuste kohaldatakse PZU Kindlustuse kindlustuslepingutele ka asjaomase kindlustusliigi tingimusi ja eritingimusi, kui viimaste kohaldamises on kindlustuslepingu poolte vahel eraldi kokku lepitud. 2. Mõisted 2.1. Kindlustuslepingu pooled on kindlustusvõtja ja kindlustusandja Kindlustusvõtja on isik, kes on sõlminud kindlustusandjaga kindlustuslepingu Kindlustusandja on AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal (eespool ja edaspidi ka PZU Kindlustus) Klient on isik (kindlustusvõtja, kindlustatud isik, soodustatud isik ja kahjustatud isik), kellele kindlustusandja osutab kindlustusteenust, või isik, kes on kindlustusandja poole pöördunud kindlustusteenuse kasutamise eesmärgil Tarbija on füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevusega Kindlustatud isik on kindlustusvõtja või kolmas isik, kellega seotud kindlustusriski on kindlustatud Soodustatud isik on kindlustuslepingus märgitud kolmas isik, kellel on kindlustusjuhtumi toimumise korral õigus saada kindlustushüvitis või kokku lepitud rahasumma või muu kindlustuslepingus nimetatud kindlustusandja kohustuse täitmine Kindlustusrisk on oht, mille vastu kindlustatakse Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokku lepitud ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille toimumise korral peab kindlustusandja täitma oma kindlustuslepingust tuleneva kohustuse Kindlustatud ese või kindlustusobjekt on ese või objekt, millega seotud kindlustusriski on kindlustatud Kindlustusleping on kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt kindlustusvõtja kohustub tasuma kindlustusmakseid ja kindlustusandja kohustub kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või maksma kokku lepitud rahasumma või täitma lepingut muul kindlustuslepingus kokku lepitud viisil Kindlustustingimused on kindlustuspoliisil märgitud, kindlustuslepingu osaks olevad tüüp- ja eritingimused, sh - käesolevad kindlustuslepingute üldtingimused; - kindlustusliigi tingimused; - kindlustusliigi eritingimused, kui nende kohaldamises on kindlustuslepingu poolte vahel eraldi kokku lepitud Kindlustuspoliis ehk poliis on dokument, mis tõendab kindlustuslepingu sõlmimist Kindlustuskaitse on kindlustuslepingus määratletud kindlustusandja kohustus maksta kindlustusjuhtumi toimumisel ja kindlustusvõtja poolt lepinguliste kohustuste täitmisel välja kindlustushüvitis või täita leping muul kokku lepitud viisil Kindlustusperiood on kindlustuslepingus nimetatud ajavahemik, mis on kindlustusmakse arvutamise aluseks. Kindlustusandja võib kindlustusliigi spetsiifikast tulenevalt kehtestada täiendavaid kindlustusmakse arvutamise aluseid. Kui kindlustuslepingust ei tulene teisiti, on kindlustusperiood üks aasta Kindlustusmakse on kindlustuslepingus kokku lepitud tasu kindlustuskaitse eest, mida kindlustusvõtja on kohustatud kindlustusandjale maksma Kindlustushüvitis on kindlustuslepingus ettenähtud rahaline või mitterahaline hüvitis, millega korvatakse kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju või mille kindlustusandja peab kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustuslepingu kohaselt tasuma Kindlustussumma on kindlustuslepingus kokku lepitud rahasumma, mis on kindlustusandjapoolseks maksimaalseks väljamaksusummaks kindlustusperioodi jooksul või maksimaalseks väljamaksusummaks kindlustusjuhtumi kohta, kui nii on kindlustuslepingus kokku lepitud Omavastutus on kindlustuslepingus summana, protsendina või muul moel fikseeritud osa hüvitatavast kahjust iga kindlustusjuhtumi korral. Omavastutus jääb alati kindlustusvõtja kanda ja kindlustusandja seda ei hüvita. Kui kindlustusandjal on lepingust tulenev täitmise kohustus kolmandale isikule (näiteks kohustuslik vastutuskindlustus), hüvitatakse kolmandale isikule kahju ja omavastutuse osa nõutakse sisse kindlustusvõtjalt Sidevahendi abil sõlmitud kindlustusleping on leping, kus lepingupoolte tahteavaldused lepingu sõlmimiseks, sealhulgas tarbija tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused, edastatakse eranditult üksnes sidevahendi, nagu telefon, arvuti, faks jne abil. 3. Kindlustuslepingu osad ja lepingu tõlgendamine 3.1. Kindlustuslepingu lahutamatuteks osadeks on kindlustuspoliis ja kindlustustingimused ning muud kindlustuspoliisil märgitud dokumendid, nagu kindlustusavaldus, kindlustuspakkumus, kindlustusvõtja nõusolek kindlustuslepingu sõlmimiseks, kindlustusobjekti või kindlustatud eseme ülevaatuse akt, kindlustatud esemete loetelu jmt Kindlustuslepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse kindlustuslepingust tervikuna. Vastuolude ilmnemise korral on primaarsed kindlustuspoliisile märgitud eritingimused, seejärel kindlustuspoliis, järgmisena kindlustusliigi tingimused ja viimasena üldtingimused Kindlustuslepingus kasutatud mõistete sisustamisel lähtuvad pooled neile kindlustuslepingus omistatud tähendusest Kui kindlustustingimused on tõlgitud võõrkeelde, lähtutakse vastuolude korral tingimuste tõlgendamisel kindlustustingimuste eestikeelsest tekstist Kindlustusvõtja võib kindlustuspoliisi kadumise või hävimise korral nõuda kindlustusandjalt asenduspoliisi väljastamist. Kindlustusvõtja võib nõuda ärakirja tema poolt lepingu suhtes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud tahteavaldusest. Kindlustusandja ei väljasta andmeid ega dokumentide koopiaid, kui nende väljastamine on vastuolus õigusaktides sätestatud nõuetega Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kindlustusandja ja kindlustusvõtja juhinduvad omavahelistes suhetes kindlustuslepingu tingimuste kõrval Eesti Vabariigi õigusaktidest, sh rahvusvahelise eraõiguse seadusest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest Kindlustustingimustega on võimalik tutvuda PZU Kindlustuse kontorites või kodulehel 4. Kindlustuslepingu sõlmimine 4.1. Kindlustusleping on sõlmitud, kui kindlustuslepingu pooled on saavutanud kokkuleppe lepingu olulistes tingimustes ja täidetud on vähemalt üks järgmistest eeldustest: kindlustusvõtja on kindlustusandjale tasunud kindlustusmakse või esimese osamakse; kindlustusvõtja on kindlustusandjale edastanud allkirjastatud või e-posti teel nõusoleku kindlustusandja pakkumusega nõustumise kohta; pooled on kindlustuslepingu kirjalikult allkirjastanud Kindlustusandja väljastab kindlustusvõtjale kindlustuslepingu sõlmimise kohta kindlustuspoliisi. Kindlustusandja allkiri poliisil võib olla digitaalne või tiražeeritud. Kindlustusandja võib poliisi kindlustusvõtjale kas üle anda või saata posti või e-posti teel Kindlustusandja edastab kindlustuslepinguga kehtima hakkavad PZU on AB Lietuvos draudimas Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB Lietuvos draudimas on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni.

2 kindlustustingimused kindlustusvõtjale hiljemalt koos kindlustuspakkumusega. Kindlustustingimused võib edastada ka elektrooniliselt või internetilehekülje lingina Kindlustusandjal on õigus otsustada, kas ta sõlmib asjaomase tahteavalduse teinud isikuga kindlustuslepingu või mitte. 5. Kindlustuslepingu jõustumine, kehtivus, muutmine ja uuendamine 5.1. Kindlustusleping jõustub selle sõlmimisel, kui ei ole kokku lepitud muud jõustumise tähtaega või tingimust Kindlustuskaitse algab üldjuhul pärast kindlustusmakse või esimese osamakse tasumist, kuid mitte enne kindlustuspoliisil märgitud kindlustusperioodi alguskuupäeva ning kehtib poliisil märgitud kindlustusperioodi lõpuni. Kindlustuskaitse algab enne kindlustusmakse või esimese osamakse tasumist, kui nii on poolte vahel eraldi kokku lepitud Kui kindlustusteenuse osutamine kindlustusvõtjale või kindlustatud isikule või soodustatud isikule on vastuolus või muutub vastuolus olevaks rahvusvaheliselt kehtestatud piirangute, keeldude või sanktsioonidega, ei kehti kindlustuskaitse alates päevast, mil nimetatud isikute suhtes kohaldatakse nimetatud piiranguid, keelde või sanktsioone Kindlustusleping on tähtajaline, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti Kindlustuslepingu muutmiseks peab kindlustusvõtja esitama kindlustusandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Muudatusega nõustumisel väljastab kindlustusandja kindlustusvõtjale muudetud kindlustuspoliisi või kindlustuslepingu lisa. Leping on muudetud alates nimetatud dokumentide väljastamisest, kui dokumendis pole märgitud teisiti Tähtajalise kindlustuslepingu uuendamiseks ehk järgmiseks kindlustusperioodiks uue kindlustuslepingu sõlmimiseks edastab kindlustusandja kindlustusvõtjale enne jooksva kindlustusperioodi lõppu uue kindlustuspakkumuse. Kindlustusleping loetakse sõlmituks, kui kindlustusvõtja nõustub kindlustuspakkumusega vastavuses üldtingimuste punktiga või tasub kindlustusmakse vastavuses üldtingimuste punktiga Tähtajatu kindlustuslepingu korral väljastab kindlustusandja kindlustusvõtjale igaks uueks kindlustusperioodiks uue kindlustuspoliisi, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 6. Kindlustuslepingu lõpetamine. Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine 6.1. Kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi lõppemisel, kindlustuslepingu ülesütlemisel, kindlustuslepingust taganemisel, poolte kokkuleppel, muudel seaduses ette nähtud alustel Tähtajatu kindlustuslepingu võib nii kindlustusvõtja kui ka kindlustusandja korraliselt üles öelda jooksva kindlustusperioodi lõpuks. Ülesütlemise soovist tuleb teisele poolele vähemalt üks kuu ette teatada Kindlustusandjal on õigus kindlustusleping üles öelda kui kindlustusvõtja on temast tuleneva asjaolu tõttu oluliselt rikkunud kindlustuslepingu tingimusi. Kindlustusandja võib kindlustuslepingu üles öelda ette teatamata ühe kuu jooksul alates rikkumisest teadasaamisest kui kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik on esitanud kindlustusandjale ebaõiget infot kindlustusjuhtumi asjaolude kohta. Kindlustusandja võib kindlustuslepingu üles öelda ette teatamata ühe kuu jooksul rikkumisest teadasaamisest kui kindlustusvõtja on kindlustuslepingu kehtivuse ajal suurendanud kindlustusriski võimalikkust ilma kindlustusandja nõusolekuta või ei ole kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest kindlustusandjat teavitanud. Loetelu asjaoludest, mis mõjutavad kindlustusriski võimalikkuse suurenemist, on toodud üldtingimuste punktis 14.1 ja kindlustusliigi tingimustes. Ülesütlemise tähtajad on märgitud üldtingimuste punktis kui kindlustusvõtja on jätnud ka pärast üldtingimuste punktis nimetatud täiendava maksetähtaja määramist tasumata teise või järgneva kindlustusmakse pärast kindlustusjuhtumi toimumist (üldtingimuste punkt 15.7) kui rahvusvaheliselt kehtestatud piirangud, keelud või sanktsioonid takistavad otseselt või kaudselt kindlustusteenuse osutamist kindlustusvõtjale või kindlustatud isikule või soodustatud isikule muudel seaduses sätestatud alustel Kindlustusandjal ei ole kindlustuslepingu ülesütlemise õigust, kui kindlustusvõtja kindlustuslepingus ette nähtud kohustuste rikkumisel (v.a järgmakse tasumata jätmine) ei ole olulist mõju kindlustusriski võimalikkuse suurenemisele või kindlustusandja täitmise kohustusele Kindlustusandjal on õigus kindlustuslepingust taganeda kui kindlustusvõtja ei teatanud lepingu sõlmimisel kindlustusandjale kõigist talle teada olevatest asjaoludest, millel on nende olemusest tulenevalt mõju kindlustusandja otsusele leping sõlmida või teha seda kokku lepitud tingimustel (üldtingimuste punkt 12.1). Kindlustusandja võib sellisel juhul lepingust taganeda ühe kuu jooksul, arvates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama kindlustusvõtja teatamiskohustuse rikkumisest; kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist tasunud kindlustusmakset või esimest kindlustusmakset. Kindlustusandja võib lepingust taganeda kuni kindlustusmakse tasumiseni (üldtingimuste punkt 7.3.1); 6.6. Kui kindlustusvõtjaks on tarbija, on tal õigus sidevahendi abil sõlmitud kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Kindlustuslepingu lõppemisel ülesütlemisega, taganemisega või mõnel muul põhjusel enne tähtaega on kindlustusvõtjal õigus saada tagasi lepingu lõppemisest kuni kindlustusperioodi lõpuni jääva aja eest tasutud kindlustusmakse, millest võidakse kinni pidada kindlustusandja mõistlikud asjaajamiskulud. Seda põhimõtet ei rakendata, kui kindlustusmakse arvutamise alusena ei kasutatud kindlustusliigi eripärast tulenevalt kindlustusperioodi. Kui kindlustusobjekt on kindlustusjuhtumi tagajärjel hävinud või kindlustushüvitis on kogu kindlustussumma ulatuses kindlustusperioodi jooksul välja makstud, lõpeb kindlustusleping enne tähtaega ja kindlustusandjal on õigus kindlustusmaksele kogu jooksva kindlustusperioodi eest. 7. Kindlustusmakse ja selle tasumine 7.1. Kindlustusvõtja on kohustatud tasuma kindlustuslepingus kokku lepitud kindlustusmakse kindlustuspoliisil märgitud maksetähtajaks või perioodilised kindlustusmaksed kindlustuspoliisil märgitud maksegraafiku järgi. Kindlustusmakse loetakse tasutuks, kui see on makstud pangaülekandega ja laekunud kindlustusandja arvelduskontole või makstud kindlustusandja esindajale sularahas või pangakaardiga. Kui kindlustusvõtja sõlmib kindlustuslepingu kindlustusvahendaja (kindlustusmaakleri või kindlustusagendi) vahendusel, siis võrdsustatakse kindlustusmakse kindlustusvahendajale tasumine kindlustusandjale tasumisega Kindlustusmakse tasumisega viivitamise korral on kindlustusandjal õigus nõuda viivist võlaõigusseaduse 113 lõikes 1 sätestatud määras Esimese kindlustusmakse tasumisega hilinemine: Kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist tasunud kindlustusmakset või esimest kindlustusmakset, võib kindlustusandja kuni makse tasumiseni lepingust taganeda Eeldatakse, et kindlustusandja on lepingust taganenud, kui ta ei esita kindlustusmakse sissenõudmiseks hagi kolme kuu jooksul arvates makse sissenõutavaks muutumisest Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse või esimene kindlustusmakse ei ole tasutud kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, vabaneb kindlustusandja oma täitmiskohustusest Järgmiste kindlustusmaksete tasumisega hilinemine: Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset tähtaegselt, võib kindlustusandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis määrata kindlustusvõtjale maksmiseks vähemalt kahenädalase (ehitise kindlustamise korral vähemalt ühekuulise) täiendava maksetähtaja Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset täiendava maksetähtaja jooksul, on kindlustusandjal õigus kindlustusleping ette teatamata üles öelda. Kindlustusandja võib täiendava maksetähtaja teates avaldada, et ta loeb tähtaja möödumisel lepingu ülesöelduks, kui kindlustusvõtja ei ole täiendava tähtaja jooksul makseid tasunud Kui kindlustusjuhtum toimub pärast täiendava maksetähtaja möödumist ja kindlustusvõtja ei ole kindlustusjuhtumi toimumise ajaks kindlustusmakset tasunud, vabaneb kindlustusandja oma täitmise kohustusest, v.a juhul kui kindlustusmakse tasumata jätmine toimus kindlustusvõtjast mittetuleneva asjaolu tõttu.

3 Kui kindlustusvõtja tasub kindlustusmakse(te) kõik võlgnevused ühe kuu jooksul arvates lepingu ülesütlemisest või maksmiseks määratud tähtaja möödumisest ja kindlustusjuhtumit ei ole enne tasumist toimunud, ei loeta lepingut ülesöelduks Kui kindlustusvõtja tasub kindlustusmakse hilinemisega, loeb kindlustusandja selle esmalt viiviste ja seejärel kõige varem tekkinud kindlustusmakse võlgnevuse katteks selle kindlustuslepingu alusel, mille eest kindlustusvõtja kindlustusmakse tasus Kindlustusvõtja peab kindlustusmakse tasumisel märkima, millise kindlustuspoliisi (kindlustuslepingu) ja kindlustusperioodi eest kindlustusmakse tasutakse. Kui nimetatud infot kindlustusmakse juures pole ja kindlustusandjal ei ole võimalik olemasoleva teabe põhjal otsustada, millise kindlustuslepingu eest kindlustusmakse on laekunud, loetakse kindlustusmakse mittetasutuks ja tasutud summa tagastatakse selle tasunud isikule Kui kindlustusvõtja tasub sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse kindlustuslepingus ettenähtust väiksemas ulatuses, võtab kindlustusandja kindlustusvõtjaga ühendust ja selgitab välja mittekohase maksega seonduvad asjaolud. Kindlustusmakse loetakse tasutuks alles siis, kui kogu sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse on laekunud Kui kindlustusvõtja tasub sissenõutavaks muutunud kindlustusmaksest suurema summa, loetakse enammakstud summa võimaluse korral tasutuks sama kindlustuslepingu sama kindlustusperioodi järgmise osamakse katteks. Sellist ettemaksu ei käsitleta laenuna ja kindlustusandjal puudub kohustus tasuda sellelt intressi. Kui kindlustusvõtja on kogu kindlustuslepingu kindlustusperioodi eest tasunud kindlustusmaksena või kindlustusmakse osamaksetena rohkem, kui tulnuks kindlustuslepingu kohaselt maksta, tagastab kindlustusandja enammakstud osa. 8. Soodustatud isiku määramine 8.1. Soodustatud isik määratakse ja määratud isikut muudetakse kindlustusvõtja tahteavalduse alusel. Kui kindlustuslepingus on määratud kindlustatud isik, on soodustatud isiku määramiseks või muutmiseks vaja ka kindlustatud isiku nõusolekut Pärast füüsilisest isikust kindlustusvõtja surma ei või kindlustusvõtja pärijad soodustatud isikut asendada Pärast füüsilisest isikust kindlustatud isiku surma ei ole võimalik soodustatud isikut muuta Kui soodustatud isik kaotab temast olenevate asjaolude tõttu õiguse kindlustushüvitisele või sureb enne kindlustusjuhtumi toimumist, loetakse, et soodustatud isikut ei ole määratud. 9. Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikud 9.1. Kindlustusvõtja vastutab kindlustuslepingu raames järgmiste isikute eest: kindlustatud isik; kindlustatud eseme seaduslik valdaja; kindlustusvõtjaga või kindlustatud isikuga koos elavad perekonnaliikmed või isikud, kes moodustavad kindlustusvõtjaga või kindlustatud isikuga ühise leibkonna; isik, kes on saanud kindlustatud eseme valduse või kasutusõiguse kindlustusvõtja või kindlustatud isiku nõusolekul; kindlustusvõtja töötajad, samuti isikud, keda kindlustusvõtja kasutab enda majandus- või kutsetegevuses või enda kohustuste täitmisel Kindlustusvõtja on kohustatud üldtingimuste punktis 9.1 nimetatud isikutele tutvustama ja selgitama ohutusnõudeid ning muid kindlustuslepingust tulenevaid kindlustusvõtja kohustusi, sh käesolevate üldtingimuste punktis 14 nimetatud kohustusi Üldtingimuste punktis 9.1 nimetatud isikute teadmine ja käitumine omistatakse kindlustusvõtjale. Kui üldtingimuste punktis 9.1 nimetatud isik rikub kindlustuslepingut, loetakse, et kindlustusvõtja on kindlustuslepingut rikkunud. 10. Kindlustusandja teatamiskohustus Kui kindlustuslepingu kehtivuse ajal muutub kindlustusandja nimi, õiguslik vorm, aadress või kontori aadress, kus kindlustusleping sõlmiti, samuti kindlustusjärelevalve või kindlustusvaidlusi lahendava organi aadress, teatab kindlustusandja sellest kindlustusvõtjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 11. Kindlustusvõtja teatamiskohustus Kindlustusvõtja peab kindlustuslepingu sõlmimisel edastama kindlustusandjale tõese ja täieliku informatsiooni kõigi kindlustusvõtjale teadaolevate oluliste asjaolude kohta, mis võivad oma olemuse tõttu mõjutada kindlustusandjapoolset kindlustusriski hindamist ja/või kindlustusandja otsust sõlmida kindlustusleping või teha seda kokku lepitud tingimustel (sh kindlustusmakse suurus). Teatamiskohustus kehtib ka juhul, kui kindlustusvõtja eeldab, et asjaolu võib olla kindlustusandjale juba teada Ennekõike, kuid mitte ainult, loetakse olulisteks asjaolud, mille kohta on kindlustusandja kindlustusavaldusel või enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustusvõtjalt teavet küsinud, samuti kindlustusliigi tingimustes nimetatud olulised asjaolud, millest kindlustusvõtja on kohustatud kindlustusandjat enne kindlustuslepingu sõlmimist informeerima Kindlustusvõtja peab kindlustusandjale viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama, kui kindlustuslepingu kehtivuse ajal on toimunud muudatused olulistes asjaoludes või muudes kindlustuslepingus märgitud andmetes või kui varem edastatud andmed on osutunud ebaõigeks; suurenenud kindlustusriski võimalikkus; võõrandatud kindlustatud ese; kinnisasi, millel asub kindlustatud ehitis, on koormatud hüpoteegiga. 12. Kindlustusvõtja poolt olulistest asjaoludest teatamiskohustuse rikkumise tagajärjed Kui kindlustusvõtja ei teavitanud kindlustusandjat kindlustuslepingu sõlmimisel olulistest (sh kindlustusriski mõjutavatest) asjaoludest, rikkudes sellega üldtingimuste punktis 11 sätestatud teatamiskohustust, või kui ta vältis tahtlikult olulisest asjaolust teadasaamist või andis olulise asjaolu kohta ebaõiget teavet, võib kindlustusandja lepingust taganeda ühe kuu jooksul arvates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama üldtingimuste punktis 11 sätestatud teatamiskohustuse rikkumisest Kindlustusandja ei või teatamiskohustuse rikkumisele tuginedes lepingust taganeda, kui kindlustusandja teadis talle edastatud teabe ebaõigsust või asjaolu, millest talle teada ei antud; kindlustusvõtja ei olnud süüdi olulistest asjaoludest teatamata jätmises või ebaõige teabe andmises; asjaolu, millest ei teatatud või mille kohta anti ebaõiget teavet, langes ära enne kindlustusjuhtumi toimumist; kindlustusandja, olles teadlik olulistest asjaoludest, on taganemise õigusest loobunud Kui kindlustusvõtja peab kindlustusandjat teavitama olulistest asjaoludest kindlustusandja esitatud küsimuste põhjal, võib kindlustusandja lepingust taganeda otseselt küsimata jäänud asjaolust teavitamata jätmise tõttu üksnes siis, kui tegemist on asjaolu tahtliku varjamisega Kui kindlustusandja ei või üldtingimuste punktides 12.2 ja 12.3 sätestatu alusel lepingust taganeda, võib ta siiski suurendada kindlustusmakset alates jooksva kindlustusperioodi algusest. Nimetatud alusel võib kindlustusandja kindlustusmakset suurendada ühe kuu jooksul arvates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama üldtingimuste punktis 11.1 sätestatud teatamiskohustuse rikkumisest. 13. Vorminõuded lepinguga seotud tahteavaldustele. Tahteavalduste edastamine Kõik teated, mis kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik on kohustatud kindlustuslepingu või õigusaktide kohaselt kindlustusandjale esitama, samuti kõik kindlustuslepinguga seotud avaldused ja nõusolekud tuleb saata kindlustuspoliisil näidatud kindlustusandja kontaktaadressil vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti Kindlustuspoliisi ja kindlustustingimused annab kindlustusandja kindlustusvõtjale üle üldtingimuste punktis 4.3 sätestatu kohaselt või edastab kindlustuspoliisil nimetatud kindlustusvõtja postiaadressil või e-posti aadressil Kõik teated, mis kindlustusandja peab kindlustuslepingu või õigusaktide kohaselt edastama kindlustusvõtjale, kindlustatud

4 isikule, soodustatud isikule või hüpoteegipidajale, saadab kindlustusandja kirjalikult või e-posti teel kindlustuspoliisil märgitud vastava isiku aadressil. Üldise iseloomuga teated avaldab kindlustusandja oma kodulehel või edastab massiteabevahendite kaudu Kindlustusandjal on õigus salvestada talle sidevahendite (sh telefoni, e-posti ja kodulehe) kaudu edastatud informatsiooni ning vestlusi kindlustusvõtja ja teiste kindlustuslepinguga seotud isikutega, samuti kasutada vajaduse korral asjakohaseid salvestusi nimetatud isikute tahteavalduste ja toimingute tõendamiseks ning tõlgendamiseks. 14. Kindlustusriski võimalikkuse suurendamine ja selle tagajärjed Kindlustusriski võimalikkuse suurenemisena või suurendamisena käsitatakse igasugust kindlustusriski realiseerumise, kindlustusjuhtumi toimumise või selle tagajärjel tekkiva kahju tõenäosuse suurenemist või suurendamist või selle suurenemise võimalikkust tulevikus Kindlustusvõtja ei tohi pärast kindlustuslepingu sõlmimist ilma kindlustusandja nõusolekuta suurendada kindlustusriski võimalikkust ega lubada selle suurendamist ka üldtingimuste punktis 9.1 nimetatud isikutel Kui kindlustusvõtja rikub üldtingimuste punktis 14.2 nimetatud kohustust ja kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusriski suurenemist, vabaneb kindlustusandja kindlustuslepingu täitmise kohustusest kindlustusriski võimalikkuse suurenemise ulatuses Kindlustusandja võib kindlustusvõtja poolt üldtingimuste punktis 14.2 sätestatud kohustuse rikkumisel kindlustuslepingu ette teatamata üles öelda. Kui rikkumine ei toimunud kindlustusvõtja süül, võib kindlustusandja kindlustuslepingu üles öelda, teatades sellest ette üks kuu Kindlustusvõtja peab kindlustusandjat kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest viivitamata teavitama, seda ka juhul, kui kindlustusvõtja hinnangul on riski suurenemise asjaolu üldteada ning ei mõjuta üksnes selle kindlustusvõtja kindlustusriski suurenemise võimalikkust Kui kindlustusvõtja rikub kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest teatamise kohustust, vabaneb kindlustusandja kindlustuslepingu täitmise kohustusest juhul, kui kindlustusjuhtum toimub pärast ühe kuu möödumist ajast, mil kindlustusandja oleks pidanud teate kätte saama Üldtingimuste punktides 14.3 ja 14.6 sätestatut ei kohaldata, kui kindlustusjuhtumi toimumise ajaks oli möödunud tähtaeg, mille jooksul võis kindlustusandja lepingu kindlustusriski võimalikkuse suurenemise tõttu üles öelda või nõuda selle muutmist, ilma et kindlustusandja oleks lepingut üles öelnud või selle muutmist nõudnud; kindlustusriski võimalikkuse suurenemisel ei olnud mõju kindlustusjuhtumi toimumisele; suurem kindlustusrisk ei oleks mõjutanud kindlustusandja täitmiskohustuse kehtivust ega ulatust; kindlustusriski võimalikkus suurenes kindlustusandja süül Kui kindlustusandja vabaneb punktis 14.3 või 14.6 sätestatu kohaselt täitmiskohustusest üksnes mõne kindlustatud eseme või isiku suhtes, vabaneb ta kogu täitmiskohustusest juhul, kui asjaolude järgi võib eeldada, et ta ei oleks lepingut samadel tingimustel üksnes selle osa suhtes sõlminud Kui kindlustusriski võimalikkus suurenes ilma kindlustusandja nõusolekuta kindlustusvõtja tehtud muudatuse tõttu ja kindlustusvõtja ei teatanud õigel ajal kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest, võib kindlustusandja nõuda lepingu muutmist tagasiulatuvalt, sh täiendava kindlustusmakse tasumist, alates kindlustusriski suurenemisest, või kindlustuslepingu üles öelda ühe kuu jooksul ajast, mil ta sai teada kindlustusriski suurenemisest Kui kindlustusrisk suureneb pärast lepingu sõlmimist kindlustusvõtjast sõltumata, võib kindlustusandja nõuda lepingu muutmist tagasiulatuvalt alates kindlustusriski suurenemisest. Kui kindlustusvõtja ei nõustu lepingu muutmisega või kui suurenenud kindlustusriski korral kindlustusandja ei oleks lepingut sõlminud, võib kindlustusandja lepingu üles öelda, teatades sellest ette üks kuu. Kindlustusandjal on õigus nõuda kindlustuslepingu muutmist või kindlustusleping üles öelda ühe kuu jooksul ajast, mil ta sai teada kindlustusriski suurenemisest Üldtingimuste punktides 14.9 ja nimetatud juhtudel on kindlustusandjal kindlustuslepingu ülesütlemise õigus ka juhul, kui kindlustusriski suurenemise eelne olukord taastub. 15. Kindlustusjuhtumi toimumine Kindlustusjuhtumi toimumise korral peab kindlustusvõtja tegutsema õigusaktidega kehtestatud korra kohaselt ja olenevalt kindlustusjuhtumi iseloomust teatama sellest viivitamata kas politseile, päästeametile või muule päästetöid või juhtumi asjaolude uurimist korraldavale organile ning võimaldama kindlustusjuhtumiga seotud asjaolude väljaselgitamise Kindlustusvõtja peab kindlustusjuhtumi toimumisest kindlustusandjat teavitama isiklikult või esindaja kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumisest teadasaamisest. Teade tuleb edastada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-posti, kirja, telefoni teel). Teates peavad sisalduma kõik kindlustusvõtjale teadaolevad andmed juhtumi kohta, sh juhtumi toimumise koht ja aeg (kuupäev, kellaaeg), andmed kahjustada saanud kindlustatud eseme ja/või kindlustusobjekti ning nende asukoha kohta, andmed kahjustatud isikute kohta, eeldatav kahju suurus, juhtumi asjaolude kirjeldus, andmed juhtumis osalenud isikute ja tunnistajate, samuti võimalike süüdlaste kohta, kindlustuspoliisi number, kindlustusvõtja nimi, isikukood, kontakttelefon ja (e-posti) aadress Kindlustusandja käsitleb üldtingimuste punktis 15.2 nimetatud kahjuteadet kindlustusvõtja kahju hüvitamise avaldusena. Kindlustusandjal on õigus nõuda kindlustusvõtjalt pärast teate esitamist lepingu täitmise kohustuse kindlakstegemiseks vajalikku teavet Kindlustusvõtja peab kindlustusjuhtumi toimumisel järgima käibes vajalikku hoolsust ja käituma heaperemehelikult, sh rakendama võimaluste piires kõiki abinõusid kahju edasiseks piiramiseks ja võimalike lisakahjude vältimiseks, samuti kindlustusjuhtumi asjaolude ning põhjuste, kahju suuruse, kahju tekitaja ja tunnistajate väljaselgitamiseks ning tõendite säilimiseks. Kindlustusvõtja peab järgima kindlustusandja juhiseid Kindlustusvõtja peab andma kindlustusandjale viivitamata igakülgset, õiget ja täielikku infot kindlustusjuhtumi ja selle asjaolude kohta (sh kahju suurus, kahju põhjustanud isikud). Kindlustusvõtja peab kindlustusandja nõudmisel esitama talle kindlustusjuhtumi asjaolude kohta dokumente, suuliseid ja kirjalikke selgitusi ning osalema kindlustusandja kutsel sündmuskoha või kahjustatud kindlustatud eseme ülevaatusel. Dokumentide näidisloetelu esitab kindlustusandja kindlustusliigi tingimustes või eraldi dokumendina Kindlustusvõtja peab tagama, et isikud, kelle eest ta üldtingimuste punkti 9.1 kohaselt vastutab, täidaksid üldtingimuste punktides ja sätestatud nõudeid Pärast kindlustusjuhtumi toimumist võib kumbki kindlustuslepingu pool ühe kuu jooksul kahju kindlakstegemise toimingute lõppemisest kindlustuslepingu üles öelda, teatades sellest teisele kindlustuslepingu poolele üks kuu ette. Kindlustusvõtja võib sel põhjusel kindlustuslepingu üles öelda hiljemalt jooksva kindlustusperioodi lõpust. 16. Kahju hüvitamine Kindlustusandja käsitleb kahju võimalikult kiiresti ja maksab välja kindlustushüvitise kindlustuslepingus kokku lepitud tingimustel ning korras Kindlustusvõtja on kohustatud esitama kindlustusandjale kõik vajalikud tõendid ja dokumendid kindlustusjuhtumi toimumise ja kahju tekkimise kohta, samuti kahju suuruse kindlakstegemiseks Kindlustusandja on kohustatud lõpetama kahjukäsitlustoimingud ja tegema kindlustusjuhtumi suhtes kahju hüvitamise otsuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast kahjujuhtumi toimumise asjaolude ja kahju suuruse kohta kõigi vajalike tõendite ja dokumentide saamist Üldtingimuste punktis 16.3 nimetatud vajalik tõend on üldtingimuste punktide 16.2 ja 16.3 mõistes ka kahjujuhtumiga seoses algatatud tsiviil-, kriminaal- või väärteomenetluses tehtav otsus, kui menetluse käigus tuvastatavatel asjaoludel on oluline tähtsus kindlustusandja täitmise kohustuse kindlaksmääramisel ja vastavaid asjaolusid ei ole võimalik tuvastada muude dokumentide ning tõenditega, mille kogumise võimalus on kindlustusandja pädevuses Kindlustusandjal ei ole rahalise kindlustushüvitise maksmise ko-

5 hustust enne, kui kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on teatanud kindlustusandjale kontonumbri, kuhu hüvitis kanda, kontoomaniku nime ja muud kontoga seonduvad vajalikud rekvisiidid Kindlustusandjal on õigus kindlustushüvitisest kinni pidada: kindlustusvõtja omavastutus, v.a kolmandale isikule kahju hüvitamise korral vastutuskindlustuse lepingu alusel, kus omavastutuse osa nõutakse sisse kindlustusvõtjalt; jooksva kindlustusperioodi eest tasumata kindlustusmaksed. Seda ka juhul, kui kindlustushüvitis tasutakse muule isikule kui kindlustusvõtjale (v.a kohustuslik vastutuskindlustus) Kui kindlustusandja viivitab kindlustushüvitise väljamaksmisega, on ta kohustatud kindlustushüvitist saama õigustatud isiku nõudmisel tasuma viivist 0,03% väljamaksmata kindlustushüvitisest iga viivitatud päeva eest. 17. Kindlustushüvitise vähendamine ja väljamaksmisest keeldumine Kindlustusandjal on õigus kindlustushüvitist vähendada või kindlustushüvitise väljamaksmisest keelduda, kui kindlustusvõtja on rikkunud kindlustuslepingus nimetatud kohustust, sh ohutusnõude täitmise kohustust, ja sellel rikkumisel on mõju kahju tekkimisele või kahju suurusele või kindlustusandja täitmiskohustuse ulatusele; kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu; kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi seoses kuriteo toimepanemise või selle varjamisega või aitas kuriteo toimepanemisele kaasa; kindlustusvõtja rikkus tahtlikult kindlustuslepingus nimetatud kohustust, mis tuli täita pärast kindlustusjuhtumi saabumist; esineb muu kindlustusliigi tingimustes ette nähtud alus kindlustushüvitise vähendamiseks või väljamaksmisest keeldumiseks; kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, sõda või sõjaline operatsioon, ülestõus, rahvarahutus, streik, töökatkestus, terrorism, tuumaenergia või radioaktiivsus, vara sundvõõrandamine; kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt Kindlustushüvitise väljamaksmisest keeldumisel või kindlustushüvitise vähendamisel, samuti kindlustushüvitise vähendamise ulatuse määramisel lähtub kindlustusandja muu hulgas rikkumise ulatusest, rikkumise vabandatavusest või süü määrast süülise vastutuse korral, rikkumise mõjust juhtumi toimumisele, kahju tekkimisele ja suurusele, samuti juhtumi asjaolude kindlakstegemisele Kui kindlustuslepingu rikkumine või kindlustushüvitise väljamaksmisest keeldumise või kindlustushüvitise vähendamise alus saab kindlustusandjale teatavaks pärast kindlustushüvitise väljamaksmist, on kindlustusandjal õigus makstud kindlustushüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui kindlustusandja oleks kindlustuslepingu rikkumisest või keeldumise või vähendamise alust teades kindlustushüvitise väljamaksmisest keeldunud või kindlustushüvitist vähendanud. 18. Nõude üleminek Kindlustusandjale läheb üle kindlustusvõtja, kindlustatud isiku või soodustatud isiku kahju hüvitamise nõue kahju tekitanud isiku vastu (edaspidi tagasinõue) kindlustusandja poolt hüvitatava kahju ulatuses. Kui tagasinõue on üleneja või alaneja sugulase või abikaasa vastu, samuti muu kindlustusvõtja, kindlustatud isiku või soodustatud isikuga koos elava perekonnaliikme vastu, on kindlustusandjal tagasinõude õigus ainult juhul, kui vastutava isiku vastutus on kindlustatud või kui ta tekitas kahju tahtlikult Kui kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik loobub oma nõudest kahju tekitanud isiku vastu või õigusest, mis seda nõuet tagab, vabaneb kindlustusandja oma täitmise kohustusest osas, milles ta oleks saanud nõuda hüvitamist selle nõude või õiguse alusel Kindlustusvõtja peab kindlustusandjale üle andma kõik kindlustusvõtja või üldtingimuste punktis 9.1 nimetatud isiku valduses olevad kahju hüvitamise nõuet tõendavad ning selle esitamist ja teostamist võimaldavad ning lihtsustavad dokumendid ja muud tõendid. Samuti peab kindlustusvõtja andma kindlustusandjale tagasinõude esitamiseks vajalikku teavet ja abistama kindlus- tusandjat tagasinõude esitamisel. Nimetatud kohustuse tahtlikul rikkumisel või juhul, kui rikkumise tõttu on kindlustusandja tagasinõude esitamine raskendatud, võib kindlustusandja kuni vastava kohustuse täitmiseni kindlustushüvitise väljamaksmist edasi lükata Kui kahju tekitanud või muu isik hüvitab kindlustusvõtjale tekkinud kahju, peab kindlustusvõtja sellest kindlustusandjat viivitamata teavitama. Kindlustusandjal on kolmandalt isikult saadud hüvitise võrra õigus kindlustushüvitist vähendada või juba tasutud kindlustushüvitis selles osas tagasi nõuda. 19. Nõuete aegumine Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaega hakatakse arvestama kalendriaasta lõpust, mil nõue muutub sissenõutavaks Kui kindlustusvõtja on esitanud kindlustusandjale nõude kahju hüvitamiseks ning kindlustusandja on teatanud kirjalikult kahju hüvitamata jätmisest või kindlustushüvitise vähendamisest, vabaneb kindlustusandja täitmise kohustusest, kui kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik ei esita ühe aasta jooksul pärast kahju hüvitamata jätmise või kindlustushüvitise vähendamise kohta kindlustusandjalt kirjaliku otsuse saamist hagi kohtusse. Kindlustusandja ei vabane oma täitmise kohustusest, kui ta ei teata kindlustusvõtjale oma kirjalikus otsuses üheaastase tähtaja möödumise õiguslikest tagajärgedest. 20. Kliendiandmete töötlemine ja kaitse Kindlustusandja töötleb kliendiandmeid kooskõlas PZU Kindlustuse isikuandmete töötlemise põhimõtetega, mis on avaldatud kindlustusandja veebileheküljel Kliendikaebuste menetlemine Kui kindlustusvõtja või mõni teine kindlustusandja klient ei ole rahul kindlustusandja tegevusega, on tal õigus esitada kindlustusandjale kaebus Kaebuse menetlemine toimub vastavuses PZU kliendikaebuste menetlemise korraga, mille põhimõtted on avaldatud PZU veebilehel Kaebusena registreeritakse kas kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kliendi rahulolematus. Kindlustusandja töötajad juhendavad vajaduse korral klienti kaebuse vormistamisel Kindlustusandja registreerib kliendi esitatud kaebuse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe tööpäeva jooksul arvates kaebuse laekumisest. Klienti teavitatakse kaebuse registreerimisest ja sellele vastamise tähtajast. Kaebusele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul arvates kaebuse edastamisest. Mõjuvatel põhjustel võib kindlustusandja kaebusele vastamise tähtaega pikendada, informeerides klienti uuest tähtajast ja vastamise edasilükkumise põhjustest kohe, kui selgub tähtaja pikendamise vajadus. 22. Vaidluste lahendamise kord Kindlustuslepingutest tulenevaid erimeelsusi ja vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide järgi Kindlustusvõtjal on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva kindlustuse lepitusorgani poole. Enne lepitusmenetlust peab kindlustusvõtja esitama pretensiooni kindlustusandjale ja andma võimaluse sellele vastata. Lisateavet lepitusmenetluse kohta saab Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehelt Tarbijast kindlustusvõtja võib lepingust tekkinud vaidlusega pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures asuva tarbijavaidluste komisjoni poole. Täpsem info tarbijavaidluste komisjoni menetlusreeglite kohta on veebilehel Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja tegevuse kohta kaebus Finantsinspektsioonile. Lisateavet Finantsinspektsioonile kaebuse esitamise kohta leiab kodulehelt

6 22.5. Vaidluse lahendamiseks on kindlustusvõtjal õigus pöörduda kohtusse õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevaid ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse tingimusi kohaldatakse ADB Gjensidige Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

arst2

arst2 Erialane tsiviilvastutuskindlustus Tallinna Arstide Liidu liikmetele Tallinna Arstide Liidu (edaspidi TAL) juhatus informeerib TAL liikmeid selles, et 24.09.2002. a kirjutati ERGO Kindlustuse AS ja Tallinna

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige EHITAJA KOGURISKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TR101 2005 Käesolevaid ehitaja koguriskikindlustuse tingimusi kohaldatakse AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Ehitusmasinate kindlustuse tingimused

Ehitusmasinate kindlustuse tingimused E100/2018 Käesolev dokument moodustab ühe osa AB Lietuvos draudimas Eesti filiaaliga (edaspidi PZU ) sõlmitud kindlustuslepingust, milles kindlustatud ese on ehitusmasin koos lisaseadmetega. Siin reguleerimata

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Seesam_soidukikindlustus.indd

Seesam_soidukikindlustus.indd SEESAMI SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED 1/2018 (Kehtivad alates 01.02.2018) SISUKORD KINDLUSTATUD ESE 2 Sõiduautode ja väikeveokite erimaksega osad 2 KINDLUSTUSTERRITOORIUM 3 KINDLUSTATAVAD RISKID JA KINDLUSTUSJUHTUM

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

(Microsoft Word - K\344esolev kokkuv\365te on koostatud AS SEB \334hisliisingu Kindlustusmaakler.doc)

(Microsoft Word - K\344esolev kokkuv\365te on koostatud AS SEB \334hisliisingu Kindlustusmaakler.doc) Käesolev kokkuvõte on koostatud AS-i SEB Kindlustusmaakler (edaspidi nimetatud: kindlustusmaakler) poolt vastavalt kindlustustegevuse seaduse 141 lg 1 punktidele 8 ja 9 ning see hõlmab järgmiste kindlustusandjate

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks  IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK-20191 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIMUSED TKK-20191 1 Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Veosekindlustuse üldtingimused TC if p&c insuranse as. äriregistri kood Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transpordit

Veosekindlustuse üldtingimused TC if p&c insuranse as. äriregistri kood Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transpordit Veosekindlustuse üldtingimused TC 20031 if p&c insuranse as. äriregistri kood 10100168 Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transporditavad kaubad, näituse või messi eksponaadid või muud

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

TK EST Sõidukikindlustuse tingimused-P&C.indd

TK EST Sõidukikindlustuse tingimused-P&C.indd Sõidukikindlustuse tingimused TK-20111-EST IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168 Tingimuste kohaldamine 1. Sõidukikindlustuse tingimusi kohaldatakse sõidukite ja töömasinate kindlustamisel koos

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

(Microsoft Word - Gjensidige s\365idukikindlustuse tingimused SK , kehtivad alates )

(Microsoft Word - Gjensidige s\365idukikindlustuse tingimused SK , kehtivad alates ) SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SK101 2015 Sõidukikindlustuse tingimusi kohaldatakse kindlustusandja AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaaliga (edaspidi Gjensidige) sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ehitusriskide kindlustamine Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL Alar Urm Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL Mai 2013 Päevakava 9.30 9.55 Registreerimine ja hommikukohv 9.55 10.00 Seminari

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Dokument

Dokument Kindlustuse lepitusorgan Liikluskindlustuse lepitusorgan 2018. AASTA ARUANNE Nagu muudes valdkondades, tuleb ka kindlustuses ette vaidlusi. Enamasti lahendavad pooled vaidluse läbirääkimiste teel. Kui

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem