MAJANDUSAASTA ARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: tänava/talu nimi, Lai 29 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond postisihtnumber: telefon: e-posti aadress: veebilehe aadress:

2 Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 24 Bilanss 24 Tulemiaruanne 25 Rahavoogude aruanne 26 Netovara muutuste aruanne 27 Raamatupidamise aastaaruande lisad 28 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 28 Lisa 2 Raha 32 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed 32 Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 33 Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad 33 Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud 34 Lisa 7 Materiaalne põhivara 35 Lisa 8 Immateriaalne põhivara 36 Lisa 9 Kapitalirent 36 Lisa 10 Kasutusrent 37 Lisa 11 Laenukohustused 38 Lisa 12 Võlad ja ettemaksed 39 Lisa 13 Võlad töövõtjatele 39 Lisa 14 Eraldised 40 Lisa 15 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 40 Lisa 16 Annetused ja toetused 41 Lisa 17 Tulu ettevõtlusest 42 Lisa 18 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 42 Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud 43 Lisa 20 Tööjõukulud 43 Lisa 21 Seotud osapooled 43 Lisa 22 Projektide tulud valdkondade kaupa 44 Lisa 23 Sihtkapitalid 46 2

3 1 Eestimaa Looduse Fondi aasta tegevusaruanne majandusaruande juurde Sisu Sissejuhatus... 2 Eestile omaste koosluste ja maastike säilimine... 5 Looduskaitse andmebaas... 5 Kaitsekorralduskavade koostamine... 5 ELFi mereprogramm... 6 Merealade planeerimine... 6 Merealade väärtuste kaardistamine ja merekaitsealade ettepanekud... 6 Eutrofeerumine... 6 Paldiski LNG terminal... 8 Naftareostuse ennetamine ja tõrjevõimekus... 8 ELFi metsaprogramm... 8 Metsaprogrammi tegevused... 8 ELFi märgalade programm Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine Sookoosluste taastamine Soode inventuur Ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitse Lendorav Nahkhiired Hülged Ilves Hunt Konnad teel(t) Metsloomade taastuskeskus Põllumajandusmaastiku liigid Võõrliigid Loodusvarade jätkusuutliku kasutuse edendamine Kasvuhoonegaasid Geneetiliselt muundatud organismid (GMO) Energeetika... 16

4 2 Globaalsed keskkonnaprobleemid Loodust hoidva mõtlemise ja käitumise levitamine ühiskonnas ELFi talgute aasta Teeme Ära Palupõhja looduskool Muraste looduskool Looduskaitse uudiste veebiportaal Roheline Värav Loodushelid Keskkonnahariduse areng Välja antud stipendiumid ja toetused ELFi koostööpartnerid Sissejuhatus SA Eestimaa Looduse Fond (ELF) on mittetulunduslik valitsusväline keskkonnaorganisatsioon, mis loodi aastal. ELFi tegevuse eesmärk on Eesti looduse ja keskkonna kaitsmine. ELFi missioon: 1) Eestile omaste koosluste ja maastike säilitamine 2) Ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitsmine 3) Loodusvarade jätkusuutlike kasutuse edendamine 4) Loodust hoidva mõtlemise ja käitumise levitamine ühiskonnas 5) Lahenduste otsimine tulevastele põlvedele puhta elukeskkonna säilitamiseks. Oma eesmärgi saavutamiseks ELF: 1) kogub ja jaotab sihipäraselt loodus- ja keskkonnakaitseks raha ja muid vahendeid, 2) organiseerib majanduslikku ja moraalset toetust loodus- ja keskkonnakaitsealastele projektidele, mis näevad ette probleemi uurimist, praktiliste kaitseabinõude rakendamist ja avalikkuse informeerimist, 3) algatab ja viib vajaduse korral läbi loodus- ja keskkonnakaitsealaseid projekte, annab välja stipendiume aasta käive oli 845 tuhat eurot. Eesti riiklike fondide ja riigieelarve toetuste raha moodustas ELFi eelarvest aastal 44,1%, tasulised teenused 18,1% ja eraannetused 3,9 % aastal jätkus Eesti riigipoolne toetus ELFi projektidele, sh SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastus, sealjuures oli jätkuvalt oluline kaasrahastus EL toel erinevates INTERREG programmides läbiviidavatele tegevustele. Samuti oli oluline KÜSKi toetus. Võrreldes varasemate aastatega on EL rahastuse kasutamisel omafinantseeringu vahendite leidmine ja ettefinantseerimiseks vajalike vahendite tagamine KIKi kaasabil olnud suureks toeks projektide elluviimisel ja loodame, et need võimalused säilivad ka edaspidiselt. Vastasel korral on raskendatud EL rahastuse taotlemine ja kasutamine, kuna riskid kaasrahastuse mitteleidmise puhul ja tegevuste elluviimiseks rahaliste vahendite olemasolu tagamisel on väga suured. Kõigi ELFi INTERREGi projektide kaasrahastus on suuremas osas kaetud KIKi omafinantseeringuga ja alates a sügisest

5 3 sõlmiti KIKiga projektide ettefinantseerimiseks ka vastav laenuleping, mille tagasimakse tähtaeg on detsembris Tagatiseks on seatud ELFi kinnisvara aadressi Riia 185a aastal plaanime rahastuse osas esitada tegevuste läbiviimiseks taotlusi nii Eesti kui ka ELi fondidele. Kuigi ELFi juhatus on viimasel ajal teinud pingutusi eratoetuste osakaalu suurendamiseks eelarves, on selline tegevus raskesti planeeritav ja eratoetuste osas suuremaid muutusi ette ei prognoosita. Töölepingu alusel töötas 2013 aastal ELFis keskmiselt 22 inimest (17 täisajaga töökohta), lisatöid telliti töövõtulepingu alusel 30 inimeselt ja 61 juriidiliselt isikult. Töötajate palgakulu koos maksudega oli aastal 364 tuhat eurot. Tegevjuhtkonna (juhatuse esimees, juhatuse aseesimees ja raamatupidaja) töötasud koos sotsiaalmaksuga olid aastal 70,2 tuhat eurot. ELFi nõukogu töötas vabatahtlikkuse alusel. Tasusid ja soodustusi kõrgema juhtorgani liikmetele ei makstud a jätkas juhatus tööd kolmeliikmelisena. Juhatuse esimehena jätkas Silvia Lotman. Juhatuse liikmete Tarmo Tüür ja Kadri Kalmus volitusi taaspikendati aasta võrra. ELF ei väljastanud garantiisid. Kuna SA Eestimaa Looduse Fond koos Eesti Rohelise Liikumisega loobusid 18. jaanuaril 2005.a. saadud Tallinna Ringkonnakohtu otsuse edasikaebamisest, tühistamaks keskkonnaministri otsust Saaremaa sadama keskkonnamõjude hindamise aruande heakskiitmise kohta, kuulub kohtuotsuste järgi SA Eestimaa Looduse Fondilt koos Eesti Rohelise Liikumisega väljamõistmisele krooni (2273 eurot). Keskkonnaministeeriumi kasuks aastal suurendati moodustatud eraldist 2273 euroni sihtotstarbeluiselt kogutud annetuste jäägi arvelt. Seni pole Keskkonnaministeerium nõuet nimetatud summa väljamaksmiseks esitanud Eraisikust toetajaid Tegevustes osalenud vabatahtlikke ~500 ~ Vabatahtlike töötunde ~5000 ~ ~5100 ~6430 ~7200 ~ Käimasolevaid projekte : Looduskaitses Loodushariduses Säästva arengu valdkonnas

6 4 Mets Märgalad Meri Muud (sh keskkonnaõigus) Töölepinguga töötajaid Täisajaga töökohti Lisatöödes hõivatud inimesi TULUD (tuh. krooni/ eurot): eurot eurot eurot Tulud kokku Laekumisi välismaistest allikatest s.h. Euroopa Liidu fondid s.h. WWF Eesti riigieelarvelised ja riiklike fondide vahendid Laekumisi annetustest s.h. Eraisikust toetajad s.h. Äriorganisatsioonide toetus Projektide tulu teenustest, ettevõtlustulu Muu tulu, ettevõtlustulu KULUD (tuh. krooni/eurot): eurot eurot eurot Kulud kokku Tööjõu palgakulu koos maksudega s.h. Nõukogu, juhatuse tasud ja soodustused ** ,6 0 Projektide otsesed kulud Tegevuskulud s.h. Ettevõtluskulud Muud kulud (finantskulud, maamaks, põhivara kulum)

7 5 ** - alates a dets sõlmiti juhatuse liikmetega lepingud ja kaotati senised töölepingud tegevjuhi, avalike suhete juhi ja raamatupidajaga, alates a aprillist töötavad tegevjuht, avalike suhete juht ja raamatupidaja taas töölepingu alusel. Finantssuhtarvud: Maksevõime üldine tase = käibevara/ lühiajalised kohustused 1,12 1,18 Kohustuste ja varade suhe 0,69 0,92 Rahaliste vahendite tase = raha/lühiajalised kohustused 0,45 0,38 Teadus- ja arendustegevuse osakaal aastal 34,67 % Eestile omaste koosluste ja maastike säilimine Looduskaitse andmebaas ELFi looduskaitse-andmebaas hõlmab enamikku Eesti elupaigatüüpe ja loodusväärtusi. Läbi viidud üle-eestiliste inventuuride [põlismetsad ( ); puisniidud ( ); märgalad ( ); niidud ( ); sood ( ) jt.] andmed on täielikult digitaliseeritud ja süstematiseeritud. Andmebaas koosneb seisuga kirjest (millele lisandub 6975 niidukirjet), iga kirje on ühe konkreetse elupaiga kohta (hõlmab tavaliselt 0,5 100 ha) ja sisaldab andmeid selle seisundi, väärtuste ja liigilise koosseisu kohta. Andmebaas vastab Euroopa kriteeriumidele ja võimaldab selle kasutust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Väljavõtteid kaitstavate liikide ja väärtuslike koosluste kohta on edastatud Keskkonnaregistrile (EELIS), Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonnale, Euroopa Komisjonile jt asjakohastele institutsioonidele, aga ka Eesti floora levikuatlasele (Tartu 2005). Lisaks "traditsioonilisele" väljavõttele on Keskkonnaregistris ka eraldi teemakiht 'sood', mille materjal põhineb ELFi ja a. välitöödel; seda andmekihti oleme ka 2013.a. parandanud ja täiendanud. ELFi andmebaas on oluline, püüdmaks tagada Natura 2000 protsessi objektiivsust looduskaitselistest aspektidest lähtuvalt. Samuti on oluline seirata Natura kriteeriumite täitmist Eesti riigi ja arendajate poolt (arendustegevus, sh planeeringud; riikliku ülevaate koostamine Natura-alade kaitse osas; Natura-aladel loodushoiutööde rahastamine). Nendele tegevustele aitab kaasa osalemine Eestisisestes ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes (Eesti Keskkonnaühenduste Koda, WWF, CeeWEB, IUCN). Kaitsekorralduskavade koostamine aastal oli ELFis töös Koorküla looduskaitseala ning Matsalu rahvuspargi, Rajametsa hoiuala, Haeska hoiuala ja Puiatu merikotka püsielupaiga (osa Väinamere linnu- ja loodusalast) kaitsekorralduskavad. Koorküla looduskaitseala kaitsekorralduskava valmis aastal, vastutavaks eksperdiks Helen Toom. Matsalu rahvuspargi jt kaitsekorralduskava põhiosa valmis aastal, kuid tööde lõplik kooskõlastamine ja üleandmine Keskkonnaametile jäi aasta algusesse, kava koostamisel oli vastutavaks eksperdiks Aleksei Lotman.

8 6 ELFi mereprogramm Merealade planeerimine ELF on võtnud initsiatiivi Eesti merealade ruumilise planeerimise vajaduse selgitamisel ning protsessi edasiviimisel. ELFi survel on riigi poolt alustatud merealade planeeringutega, algatatud ja käimas on Hiiu ja Pärnu maakondade merealade planeeringud tähtajaga aastal osales ELFi ekspert Alekseid Lotman mainitud planeeringute juhtkomisjoni töös. ELF on endiselt seisukohal, et ka teiste maakondade merealade ruumilised planeeringud tuleks algatada lähiajal. Merealade väärtuste kaardistamine ja merekaitsealade ettepanekud 2013.a. töötasid ELFi tellimusel KIKi poolt rahastatava projekti raames Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ja Eesti Ornitoloogiaühing merepõhja elupaikade ja merelindudele oluliste alade modelleerimise kallal. Modelleerimistulemuste põhjal on võimalik saada infot potentsiaalselt väärtuslike alade kohta, mis vajaksid täiendavaid inventuure ja ilmselt ka kaitset. Modelleerimise tulemused laekuvad ja avalikustatakse aastal. Projekti juhtis aastal Helen Toom, projekti peaeksperdina töötas Aleksei Lotman. Endiselt on teadmata ELFi poolt aastal inventeeritud ja kaitse alla võtmise ettepanekuna esitatud Krassgrundi madaliku kaitse alla võtmise menetluse seis. Ühtlasi jälgib ELF riigi poolt aastaks kavandatud mereseaduse alast tegevust, kuigi senini ei ole Keskkonnaministeerium eelnõud koostama asunud. Eutrofeerumine aasta ELFi tegevusi eutrofeerumise ehk mere ja teiste veekogude ületoitelisuse probleemi alast tegevust ilmestavad põllumajandusest tuleneva hajureostuse vähendamise abinõude kavandamine, sealhulgas ka pidev tegevus Euroopa Liidu Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformiga seonduvate määruste eelnõude menetluste jälgimine ja kommenteerimine, samuti uue perioodi Eesti maaelu arengukava, eelkõige selle keskkonnameetme kujundamises osalemine. Regulaarselt on osaletud Maailma Looduse Fondi (WWF) Läänemere võrgustiku (Baltic Ecoregion Programm BEP) töös. BEPi raames anti välja Läänemere sõbraliku taluniku auhind mahedale piimatootja Saidafarmi juhile Juhan Särgavale, kes valiti aastal ka rahvusvahelise samanimelise konkursi võitjaks. Kohtumistel Põllumajandusministeeriumiga ja koostöös Eesti Keskkonnaühenduste Kojaga rõhutati vajadust lisada uue perioodi maaelu arengukavasse põllumajandusliku hajureostuse takistamise meetmeid. Avaliku debati hoidmiseks osaleti Postimees Online korraldatud väitluses mahepõllumajanduse teemal ning teavitati avalikkust WWFi ja BCG koostöös valminud raportist A Business Plan for the Baltic Sea. Jätkusid laevadest õhku paisavatavate väävli ja lämmastiku oksiidide emissiooni piiramisele suunatud tegevused, eelkõige asjaomaste dokumentide läbitöötamine. Paraku on endiselt lahtine lämmastikuheitmete piiramise küsimus, mis on otsesemalt seotud eutrofeerumisega ja sedakaudu ka mereelupaikade seisundiga.

9 7 Projekt: Toitainete koormuse vähendamine Läänemerre ja pärandkoosluste majandamine (SNOWBAL - Saving the Sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/grasslands BALtically). Projekti eesmärk oli bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja suurendamisele kaasa aitamine, vähendades ühtlasi ka põllumajandusest pärit toitainete kannet Läänemerre pärandkoosluste majandamist parandades. Eesmärgi saavutamiseks kaasati piirkonna põllumajandustootjaid, kuna majanduslikult tõhus, kuid samal ajal keskkonnasõbralik tootmine peaks negatiivseid suundumisi vähendama. Loomakasvatuse oluline komponent sõnniku käitlemine on üks valdkondi, mis vajab tähelepanu: eesmärgiks on vähendada taimetoitainete jõudmist veekogudesse ja Läänemerre, see aga nõuab läbimõeldud sõnniku käitlemist. ELF viis projekti läbi koos partneritega: Upplandi Fond Rootsist ja Läti Looduse Fond a. toimusid SNOWBALi raames talgud, õppereisid talunikele, seminarid ning talunike individuaalne nõustamine välisekspertide poolt. Korraldatud on mitmeid kohtumisi ja arutelusid põllumajanduspoliitika ja uue maaeluarengukava ettevalmistamisega seoses (nt kõne Eesti Talupidajate Keskliidu kongressil). Läbi on viidud küsitlus talunike hulgas sõnnikumajanduse ja pärandkoosluste hooldamise teemadel. Koostati ja trükiti väga populaarseks osutunud käsiraamat Lihaveisekasvatus pärandkooslustel. Projekti rahastas Central Baltic Interreg IVA programm, kaasrahastasid KIK ja WWF Rootsi. Projekt lõppes detsembris Projekt: Meatbal ( Making Ecologically Approaches Transforms Baltic Area Livelihoods ) Projekti eesmärk oli põllumajandusliku reostuse vähendamine Läänemerre ja elurikkuse säilitamisele kaasa aitamine. Selleks uuriti pilootaladel veere iimi, et nende looduslikkust taastada - nõukogude aegsed sirged kuivenduskraavid on muutnud rannaniidud liialt kuivaks, see aga takistab nt niidurüdil, naaskelnokal jt kaitsalustel liikidel edukat pesistemist. Vesi peaks lageda rannaniidu lompides säilima vähemalt juuli alguseni, mis võimaldaks kurvitsalistel pehmest mudast pisikesi selgrootuid toiduks otsida. Ka haruldane juttselg-kärnkonn e kõre vajab oma elupaigaks ja edukaks kudemiseks palju pisemaid lompe ja sonne. Märgalad ja kraavid, kus vesi aegalsemalt voolab, vähendavad samuti eutrofeerumist põhjustavate toitainete jõudmist merre aastal teostati vanade kraavide laugemaks ja aeglasema veevooluga tegemiseks pinnase tööd Matsalu Rahvuspargi piiranguvööndis Salmi rannaniidul. Samuti projekteeriti Matsalu Rahvuspargi Salmi rannaniitu läbiva kasevälja peakraavi looduslikkuse taastamine ning valminud tööprojekti täiendades on võimalik tulevikus kraavi looduslikkus taastada. Projekti toetas Rootsi WWF, projekt lõppes detsembris Projekt: Põllumajandusliku hajukoormuse vähendamise meetmed Projekti eesmärk on tutvustada ja modelleerida kaheksat põllumajandusliku hajukoormuse takistamise meedet Porijõe valgalal ja Võrtsjärve valgalal aastal viidi läbi hulk veeanalüüse uuritaval alal ning modelleeriti põllumajanduslikku hajureostust ning võimalikke takistavaid meetmeid. Põllumajandustootjatele korraldati avalik seminar ning viidi läbi individuaalsed intervjuud veekaitse meetmete rakendamiseks valmisoleku teemal. Projekti rahastab KIK ja projekt kestab kuni oktoobrini Eutrofeerumise alases tegevuses töötasid ELFi aastal eksperdid: Aleksei Lotman, Kristjan Piirimäe, Indrek Talpsep, Kuno Kasak, Kaia Lepik ja Lia Rosenberg.

10 8 Paldiski LNG terminal võttis Paldiski linnavalitsus vastu otsuse nr 51, millega kehtestati Paldiski LNG terminali teemaplaneering. Planeeringuga kavatsetakse rajada Pakri linnualale vedelgaasi terminal ja sellega seotud rajatisi. ELF koos Eesti Ornitoloogiaühinguga (EOÜ) on kaevanud otsuse kohtusse, kuna leiavad, et sellise suurobjekti rajamine toob kaasa pöördumatut kahju Pakri poolsaare ümbruse linnustikule ja arendust ümbritsevale Pakri maastikukaitsealale aastal toimusid arendajaga kohtuvälise kokkuleppe kohtumised nii eraldi kui kohtu vahendusel, kuid kokkuleppele ei jõutud. Kohtuistung toimus ning Tallinna halduskohus otsustas ELFi ja EOÜ kaebust mitte rahuldada, siiski kohus tunnistas ELFi ja EOÜ kaebeõigust ning jättis kohtukulud kummagi poole enda kanda. Pärast kohtuotsusega tutvumist esitasid ELF ja EOÜ apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule. Kohtumenetlus jätkub aastal, ELFi ja EOÜd esindab menetluses Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Siim Vahtrus. Naftareostuse ennetamine ja tõrjevõimekus aastal ELFis aktiivset tegevust naftareostustõrje võimekuse tõstmiseks ei toimunud, kuna puudusid ressursid. Kohtutud on korduvalt Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi, Keskkonnaameti ja Päästeameti ametnikega, et selgitada ELFi muret reostustõrje võimekuse puudulikkuse üle (Eesti ei vasta hetkel HELCOMi seatud kriteeriumitele), vajadust nn õlifondi loomise ja vabatahtlike koolituse järele. ELF kogub jätkuvalt naftareostuse likvideerimisest vabatahtlikult huvitatud inimeste kontakte, et neid informeerida korraldatavatest koolitustest ja kohadest ja olukordadest, kus on abi vajalik. Tegevusi koordineeris vabatahtlikuna Agni Kaldma. ELFi metsaprogramm Metsaprogrammi tegevused aastal viidi enamus ELFi metsaprogrammi tegevusi läbi Euroopa Majanduspiirkonna Vabaühenduste Fondi vahenditest rahastatud projekti ELFi ja teiste keskkonnaühenduste metsanduspoliitikaalase eestkoste suutlikkuse tõstmine. Projekti esimeses etapis telliti Keskkonnaõiguse Keskuselt juriidiline analüüs Eesti metsaseaduse muudatustest viimastel aastatel, mis on kättesaadav siit: Projektijuht on osalenud Keskkonnaministeeriumi poolt kokku kutsutud range kaitsega metsade töörühmas ja metsa majandamise eeskirja avalikustamisel. Töörühmas on leitud, et saamaks teada, kui palju on Eestis ranget kaitset vajavaid metsi, on esmalt vajalik leppida kokku, millise meetodi alusel metsapindala arvutatakse. Samuti leiti, et bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks metsaökosüsteemides ollakse lähedal, sest range kaitse all on hetkel 9,8 % metsade kogupindalast (vajalik on vähemalt 10 %). Samas on vaja, et mõnede metsatüüpide proportsioon selles oleks suurem. ELF on olnud vastu herbitsiidide kasutamisele metsanoorendike hooldamisel, sest tegemist on keskkonnaohtlike ainetega, lisaks on antud tegevus vastuolus Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Looduskaitse arengukavaga.

11 9 Projekti raames osaleti Riigikogu Keskkonnakomisjoni kohtumisel Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) esindajatega, kohtumine toimus 3. juunil Koosoleku käigus tutvustas projektijuht olulisemaid puudujääke metsaseaduses: säilikpuude hulga suurenemist planeeritakse hakata nõudma vaid suurematel lageraielankidel, ent see ei too kaasa olulisi muudatusi, sest enamikel raielankidel jääb säilikpuude nõutav kogus samaks. Samuti on vaja erametsaomanikele suunata senisest rohkem teavet metsaga seotud loodusväärtustest, vastavasisulised koolitused peaksid jõudma erametsaomanikeni senisest enam. Samuti esitas ELF oma kriitika Riigikogu Keskkonnakomisjonis toimunud metsaseaduse arutelul septembris, kuid ELFi ettepanekuid metsaseaduse eelnõusse ei lisatud. Augustis viis ELF läbi kaks õppereisi vabaühendustele ja metsandusekspertidele: esimene püsimetsanduse teemal Läti püsimetsanduse mudelaladele ning teine säilikpuude teemal Eestis firma Stora Enso raielankidele. Septembris korraldati Facebooki kampaania puuseente pildistamiseks, mille tulemusena valmis virtuaalne näitus, mis on vaadeldav siin: Metsandust puudutav kommentaar edastati raadiole: 19. aprillil 2013 kell 9.00 eetris olnud Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) uudistes räägiti Tartus toimuvast metsanduse visioonikonverentsist, projektijuht kommenteeris konverentsil allkirjastatavat metsanduse hea tava lepet. Projektijuht osales ettekandega Põlismets elurikkuse etalon Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitsekomisjoni ettekandepäeval 5. juunil 2013 Tartus. Ajakirjanikule jagati kommentaare metsade elurikkusest, vastav artikkel ilmus 8. mail 2013 veebiväljaandes Roheline Värav: Lisaks meediakommentaaridele alustas ELF oma kodulehel metsablogi pidamist, mis on kättesaadav siit: Projektijuhina ja metsaeksperdina töötas aastal Indrek Sell, looduskaitse ekspertitena Silvia Lotman, Eerik Leibak ja Lauri Lutsar. ELF võttis aastal osa ühisprojektist MTÜde kompetentsi suurendamine metsakaitsealases tegevuses lõunaboreaalses ja kesktaigavööndis, mille raames inventeeriti Eestis 20 potentsiaalselt kaitseväärtuslikku metsaala ning valiti välja 15 keskmise või kõrge kaitseväärtusega metsa, mis koondati koos Soome, Rootsi ja Venemaa koostööpartneritega ühisele Google Maps kaardile. Kaart sisaldab ka valitud metsade fotosid ja kirjeldusi ning on kättesaadav siit: Projekti teine eesmärk oli välja selgitada erinevused osavõtvate riikide kaitsealade käsitluses ning töötada välja ühine arusaadav klassifikatsioon, mis hõlmab lõunaboreaalset ja kesktaigavööndit Soomes, Rootsis, Eestis ja Vene Karjalas. Ühtlasi arutleti metsakaitse probleemide üle erinevates riikides ning igas riigis koostati valitud probleemi põhjal juhtumianalüüs, mis Eesti puhul käsitleb Otepää looduspargis asuva Pilkuse sihtkaitsevööndi osalist muutmist piiranguvööndiks ning on ingliskeelsena kättesaadav Edasiseks sihiks on kaardimaterjali abil kõrge kaitseväärtusega, kuid praegu kaitse alt väljas olevate metsade hulga täpsustamine ning nende kaitse alla võtmisele kaasa aitamine. ELFi koostööpartnerid olid Soome Looduskaitseliit (SLL), Rootsi Looduskaitseühing (SSNC) ja Karjala piirkondlik looduskaitseühendus SPOK ning koostööd on plaanis samade partneritega jätkata. Projekti koordineeris metsaspetsialist Kaarin Parts.

12 10 ELFi märgalade programm Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine Alates aastate algupoolest on ELF ühes teiste keskkonnaorganisatsioonidega tegutsenud, et Tartu linna külje all võetaks kaitse alla oluline loodusväärtustega Ropka-Ihaste kaitseala a. kaitseala menetlemise protsess keskkonnaministeeriumis lõpuks taaskäivitati, kuid hetkel on kaitseeeskirja kinnitamine Vabariigi Valitsuses takerdunud siseministeeriumi eriarvamuse taha. Sookoosluste taastamine Viimastel aastatel on Lääne-Euroopa eeskujul Eestiski rohkem tähelepanu pööratud kaitsealuste sookoosluste taastamisele (peamiselt maaparanduskahjustuste elimineerimisele). Esimeseks pääsukeseks oli ELFi initsiatiivil 2007.a. valminud Kuresoo kaguosa (Soomaa RP) taastamiskava. Järgnesid aastal Coca-Cola toetusega ette valmistatud esildised ja põhjendused veel kümne soo-osa taastamiseks teistel Ramsari aladel ( Mitmetele neist on juba valminud tööprojektid ning tegevustega alustatud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti või RMK eestvedamisel aastal ei olnud ELFis lepinguliselt tööl soode taastamise eksperti, tulevaste sellealaste tegevuste planeerimisel on konsulteeritud Marko Kohviga. Soode inventuur 1997.a. toimunud, Maailmapanga poolt rahastatud soode inventuuri lõpuks olid olemas andmed Eesti suuremate, väljaspool tollaseid kaitsealasid paiknevate soode kohta. Koos järgneval kümnel aastal tehtud välitöödega oli aasta lõpuks piisavalt andmeid arvult ca 12% ja pindalalt ca 40% Eesti lage- ja puissoo kohta (ligi hektaril) a. õnnestus EEA Norra finantsmehhanismi, Keskkonnaameti, Ahti Heinla ja KIKi toetusel inventeerida lisaks võimalikku sookooslust, millest soodeks osutus 8676 ala umbes hektaril. Niisiis oli a. projekti lõpuks olemas kohane andmestik 96,9% eeldatavate lage- ja puissoode kohta (pindalaliselt 96,2% kohta); inventeerimata või puudulikult inventeeritud oli 786 ala. Seetõttu algatati a. täiendav projekt "Soode looduskaitselise inventeerimise lõpetamine", mida soostus rahastama KIK a. välitöödel inventeeriti 178 ala, ülejäänud 632 ala kohta laekus 2012.a. aga andmeid 759 kirjena, misjärel 100% Eestis teadaolevatest lage- ja puissooaladest on ühtse metoodika alusel inventeeritud. Selliste soode kogupindala võime hinnata umbes hektarile, mis moodustab ca 5,3% Eesti maismaast. Alates aastatest on soode pindala kahanenud 2,7-2,8 korda. Praegu on suurem osa väärtuslikest sookooslustest kaitse alla võetud, suuremad vajakud puudutavad allikasoid ja liigirikkaid madalsoid a. esitasime keskkonnaministeeriumile esialgsed põhjendused 10 kõige olulisema soo kohta, mis tuleks kaitsealade võrgustikuga liita. Edasise analüüsi käigus tuleb need (ja võibolla veel mõned) ettepanekud seadusnõuetele vastavalt ka ametlikult vormistada a. kevadel valmis projekti lõpufaasis vastav eestikeelne trükis ("Eesti soode seisund ja kaitstus"), millest ühe eksemplari said planeeringute tegemise tarbeks ka kõik Eesti omavalitsused. Vabamüüki trükis ei jõua, peamist tiraa iosa levitas keskkonnaministeerium. Trükise elektroonilise versiooniga ja

13 11 Eesti soode kaardirakendusega saab tutvuda siit: eestikeelse trükisena ja kaardirakendusena, vt täpsemalt: a. keskpaigani oli ELFi juhtivaks märgalaeksperdiks ja projektijuhiks Eerik Leibak, teisel poolaastal oli vastav positsioon ressursside puudumisel täitmata. Ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitse Lendorav Lendorava projekti põhieesmärgiks on olnud ja jääb ka tulevikus aktuaalse info kogumine lendorava esinemispaikade kohta. Selleks inventeeritakse lendoravatele sobivaid metsi nii varasemates esinemiskohtades kui nende ümbruses. Praegu on keskkonnaregistrisse kantud 111 lendorava leiukohta. Kuid kõik neist pole igal aastal asustatud. Et saada ülevaadet lendoravate olukorrast tema peamisel asualal, Alutagusel, kontrolliti aastal koostöös Eesti Looduseuurijate Seltsiga sealsete registreeritud leiukohtade asustatust ning inventeeriti piirkonnas leiduvaid lendoravatele sobivaid metsi aastal kontrollitud 75-st keskkonnaregistrisse kantud lendorava leiukohast oli asustatud vaid 24 leiukohta. Lendoravatele sobivate metsade inventuuri käigus leiti aastal leiti siiski ka neli uut lendoravate poolt asustatud elupaika. Uutest lendoravate leiukohtadest asus üks varasema leiukoha vahetus läheduses. See leiukoht kaardistati teada olnud leiukoha laiendustena ning arvestati asustatud elupaikade hulka. Samas leiti teadaolevate leiukohtade vaheliste liikumiskoridoride olemasolu ja seisundi hindamiseks tehtud välitöödel ning prognoosmudeli kasutatavuse kontrollimisel lisaks kaks uut leiukohta (üks Taga-Roostojal ja teine Uljaste-Liival). Ühe uue lendorava leiukoha kohta Viru-Kabalast tuli teade metsa langetajatelt. Kahjuks oli selleks ajaks suur osa lendoravale sobivas elupaigast juba maha võetud. Kokkuvõttes oli aastal Alutaguse piirkonnas teada veel vaid 27 asustatud lendorava leiukohta. Kui lendoravate leiukohad on omavahel metsadega ühenduses, asustavad lendoravad tühjaks jäänud sobiva elupaiga mõne aasta jooksul uuesti. Samas on Alutagusel nii tormide kui raiete tõttu elupaikade isoleeritus väga suur, mis raskendab või teeb võimatuks tühjaks jäänud elupaikade taasasustamise. Asustatud leiukohad kohti asustatud eesmärk Joonis 1. Asustatud lendorava elupaikade arv ja keskkonnastrateegiline eesmärk

14 12 Et vältida lendoravate elupaikade edasist killustumist jätkati aastal alustatud lendorava leiukohti ühendava võrgustiku kavandamist. Leiukohti ühendavates koridorides on oluline säilitada vähemalt meetri kõrgune sidus mets, et lendoravad saaksid nii jooksuajal kui noorloomade hajudes neid mööda sobivate elupaigalaikude vahel liikuda. Esialgne liikumiskoridoride paiknemise skeem ja uute lendoravate püsielupaikade moodustamise ettepanekud on esitatud Keskkonnaametile ja Keskkonnaministeeriumile. Raadiosaatjate abil jälgiti aastal pikemalt 2 ja lühemal perioodil veel 1 lendoravat. Selgitati lendoravate kodupiirkonna suurusi, mis isasloomadel on tunduvalt suurem ulatudes ha ja emastel 7 26 hektarini. Samuti täpsustati lendoravate ruumikasutust, elupaikade struktuuri, loomade poolt kasutatud pesa- ja redupaiku. Viimastel aastatel on edu saavutatud tehisõõnsuste (pesakastide) paigaldamisel. Väljatöötatud tüüpi pesakastide paigaldamine noorematesse metsadesse, kus lendoravatele vajalikud looduslikud õõnsused puuduvad, võimaldab lendoravatel ka neid metsi asustada aasta kevadel valmistati ette uus lendorava kaitse tegevuskava, mille eelnõu on edastatud ja kaitstud Keskkonnaametile. Edaspidised plaanid aastal 1. Jätkata lendoravale sobilike metsade inventuure ning raadiotelemeetrilisi uuringuid. 2. Jätkata lendoravate elupaikade sidusa võrgustiku loomist. Selleks on vajalik inventeerida ja kaardistada teadaolevate leiukohtade vahelisi võimalikke liikumiskoridore. Juba praegu käib koostöö RMK-ga, et kehtestada lendorava liikumiskoridorides nende sidusust tagav metsamajandamine. Samalaadsed kokkulepped on vaja saavutada ka erametsa omanikega. 3. Anda soovitusi raiete kavandajatele ja raieteatiste kooskõlastajatele lendorava metsades tööde läbiviimiseks või tingimuste esitamiseks. 4. Alustada töid lendorava tehistingimustes paljundamise ja tühjaks jäänud, kuid jätkuvalt perspektiivsetesse elupaikadesse taasasustamiseks. 5. Leida võimalusi lendoravatele oluliste erametsade võõrandamiseks. Lendoravaga seotud teemadega tegeleb praegu suuremas või väiksemas mahus 5-6 inimest. Rahastus on viimastel aastatel tulnud peamiselt Keskkonnaameti kaudu, kuid aastal kaitsetegevuste teostamiseks töid ei tellitud. Seetõttu on annetustest kogutud rahad olnud oluliseks allikaks hädavajalike vahendite soetamisel. Nii on lendoravate jälgimiseks soetatud liikumisanduriga kaamera loomade ööpäevase aktiivsuse registreerimiseks, raadiosaatjaid, öövaatlusseadmed öisteks loomade jälgimiseks, endoskoop õõnsuste sisu uurimiseks, kaks binoklit, lampe, akusid jmt. Samuti on osa annetustest kogutud raha kasutatud inventuuride ja nendega seotud transpordikulude katmiseks. Projektijuht: Uudo Timm.

15 13 Nahkhiired Nahkhiireprojektiga on ELFis tegeldud juba selle asutamisest saadik, aastast a. jätkus nahkhiirte kaitse korraldamiseks vajaliku teabe kogumine, nahkhiirte kaitse küsimustes nõustamine ja vajadusel vaiete esitamine. Nõustati Eesti keskkonnaameteid, Narva Linnavalitsust ja hulgaliselt eraisikuid. Jätkus infovahetus ELFi poolt hallatavas nahkhiirtehuviliste postiloendis. Hoiti ühendust EUROBATSi nõuandekomitee töörühmaga, mis kogub ja analüüsib andmeid tuuleturbiinide mõju kohta nahkhiirtele (Intersessional Working Group on Wind Turbines and Bat Populations). Lähtuvalt selles töörühmas koostatud juhistest on ELF püüdnud Eestis teadvustada vajadust hinnata paigaldatavate tuuleturbiinide mõju nahkhiirtele ja valida tuuleparkide asukohtadeks alasid, kus nahkhiirte hukkumise tõenäosus on väiksem. Nahkhiirte kaitse alane tegevus on hetkel ELFis alarahastatud ning aasta oluliseks eesmärgiks on leida rahastus olulistele tegevustele sh nahkhiirte kolooniatega hoonete haldajate nõustamiseks ja muude nahkhiirte kaitsega seotud konfliktide ennetamiseks aastal juhtis nahkhiirtega seotud tegevusi ELFis Lauri Lutsar. Hülged ELFi töö hüljestega on suunatud hüljeste seisundi ja elukäigu selgitamisele. Jälgitakse ka, et rakendatavad looduskaitse ja -kasutuse meetmed täidaksid tõhusalt püstitatud eesmärki - kindlustada Läänemere hüljestele tulevik tänasest tervislikumas elukeskkonnas. Läänemeres elavad viiger-, hall- ja randalhüljes. Kuna hülged asuvad ökoloogilise tasandi järgi kiskjate hulgas toitumisahela tipus, siis akumuleeruvad neis kõikvõimalikud ohtlikud ja toksilised ained. Eriti PCB ja toksiinid. Hülged hukkuvad ka võrkudesse kinnijäämise tagajärjel. ELFi hülgetöid on kavandanud ja ellu viinud kogenud hülgeuurijad, vennad Mart ja Ivar Jüssi. Neile on olnud abiks üliõpilased ja vabatahtlikena mitmed merel ja rannikul oma igapäevast tööd tegevad inimesed. Hülgeprojekt on Eestimaa Looduse Fondi vastutusel olnud fondi asutamisest alates ja ka täna tagab ELFi-poolne tugi senitehtu järjepidevuse ning uute ettevõtmiste õnnestumise aastal tehti eeltööd aastal tähistatavale viigerhülge aastale ning viigerhülge uuringutele Soome lahes. Ilves Maailma Looduse Fondi (WWF) Poola osakonna poolt läbi viidava projeki Active protection of the lowland lynx population in Poland üheks eesmärgiks on ilvesepopulatsiooni taastamine Kirde-Poolas Massuurias. Üheks tegevuseks vastavas projektis on Eestis loodusest püütud ilveste ümberasustamine Piska ja Napiwodzko-Ramuckie metsa Massuurias. Vastavalt Poola WWF-i ja ELFi vahel sõlmitud lepingule on viidud Eestist Poola kokku 4 täiskasvanud ilvest. Ilvesed püüti Imavere ja Päinurme jahipiirkondadest Järvamaal. Lisaks püüti ja saadeti Poola aastal üks emane ilves aastal on kavas püüda veel üks isane ilves ning Poola WWFi soovil sõlmida leping veel ühe isase ilvese püüdmiseks ja ümber asustamiseks. Ilveste ümberastustamise projekti eksperdid olid aastal Raido Kont ja Marko Kübarsepp ning ilvese tervise eest vastutas veterinaar Madis Leivits. Hunt aasta oli ELFi, Looduskalendri, Looduse Omnibussi ja ajakirja Looduse Sõber poolt kuulutatud hundi aastaks. Hundiaasta raames kirjutati artikleid hundist ning viidi läbi hunditeemalisi loodusõhtuid. ELF viis läbi kaks õppereisi karjakasvatajatele, kuidas hoida oma kari hundikindlates

16 14 aedades. Õppereise kajastas ka Aktuaalne Kaamera. Projektist lähemalt: ELFi huvi on jätkata hundi ja karjakasvatajate konflikti leevendamisega ning esitatud on rahastustaotlus KIKile tegevuse jätkamiseks. Suurkiskjate ekspert: Peep Männil, õppereiside projektijuht Triin Nõu. Konnad teel(t) Kahepaiksete hukkumine järjest kasvava liikluskoormusega teedel ohustab tõsiselt konnapopulatsioonide tulevikku. Paljud kevadel kudema ja sügisel talvituma rändavad konnaliigid läbivad aastast aastasse samu rändeteid. Nii võib konnade rändeteedega ristuvatel maanteedel hukkuda vaid mõne tunni jooksul tuhandeid loomi. Sellistesse kohtadesse oleks tarvis rajada tunnelid konnade turvaliseks liikumiseks. Seni, kuni tunneleid pole rajatud, on meil siiski võimalik konni hukkumisest päästa. Selleks korraldas ELF KIKi toel ja koostöös Maanteeameti, Keskkonnaameti ning MTÜga Põhjakonn ja kevadel vabatahtlike abiga konnatalguid. Konnad teel projekti raames toimusid aastal talgud viies erinevas kohas. Igas kohas toimusid talgud 7-8 päeva. Konnarände algust ja kestvust on raske hinnata, kuna sõltub väga palju ilmast ning on seetõttu raskesti ennustatav. Algul arvatud kuni neljast päevast koosneva rände asemel toimub ränne tegelikult nädal või rohkem, kuna vahepeal võis olla päevi, mille jooksul tegevusi ei toimunud, sest ilm ei olnud konnade rändeks sobilik. Seetõttu on operatiivse tegutsemise jaoks hea omada kohalikke aktiviste, kes saavad igapäevaselt toimuval silma peal hoida. Veel sai tutvustatud Konnad teel(t) kampaaniat Jänku-Jussi Loodusraamatu esitlusel ning Leie koolis. Sarnaselt eelmisele aastale toimus ka sellel aastal meediakampaania, mille raames hoiatati autojuhte konnarändest. Laekus infot uutest konnarände asukohtadest, kuid inimesed pöördusid ELFi poole ka teiste konnadega seotud probleemidega (surnud konnad tiigis, konnad kaevudes). Kahepaiksete kevadine rändeinfo koondus MapInfo kaardikihile. Lisaks tõstatus konnamärkide teema, et millist liini pidi toimub nende ülespanek teede äärde. Tegevused on kaasa toonud inimeste teadlikkuse tõusu ning tuhandete kahepaikse elu. Kokku päästeti 2012 ja 2013 aastal ca kahepaikse elu, kes suure tõenäosusega oleks autorataste all hukkunud. Kokku osales kahepaiksete üle tee aitamise talgutel 2013a 150 vabatahtlikku, kes panustasid looduse heaks 200 töötundi. Projektijuht aastal oli Teele Jairus, vabatahtlike koordinaator Paul Hunt.

17 15 Metsloomade taastuskeskus aastal esitas ELF KIKi taotluse metsloomade taastuskeskuse ettevalmistamise II etapiks. Projekt sai rahastuse ning projekti juhina asus tööle Agni Kaldma ning veterinaarina Madis Leivits. Tulevasele taastuskeskusele sobivaks asukohaks on valitud Aruküla ning sõlmitud AS Eleringiga krundi kasutamiseks koostööleping. Samuti kehtib koostöölepe Maaülikooliga metsloomade meditsiini arendamiseks ning kolmepoolne koostöölepe Maaülikooli ja Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet kohustus katma I ja II kategooria kaitsealuste liikide ravikulud. Maaülikoolis toimus aastal veterinaaria tudengitele metsloomade rehabilitatsiooni kursus. Avalikkuse teavitamiseks töötab veebileht samuti Facebooki leht. ELF kogub jooksvalt annetusi metsloomahaigla rajamiseks. Põllumajandusmaastiku liigid Põllumajandusmaastik on elupaigaks paljudele Eesti looduslikele liikidele, kelle elupaigad ja toitumistingimused sõltuvad otseselt põllumajandustootjate praktikatest aastal jätkus ELFi ja Keskkonnaameti riigihanke raames sõlmitud leping maaelu arengukava meetmete ettevalmistamise juures konsulteerimiseks. Projekti raames viidi läbi uuringud põllulindudele sobivatest teravilja viljeluse meetoditest, samuti rakendusuuring konnakotkastele sobivatest maakasutustüüpidest. Inventeeriti põllulindude esinemise alasid ning edastati andmed EELISe ja e-elurikkuse infosüsteemidesse. Keskkonnaametit nõustati poollooduslike koosluste meetme ettevalmistamiseks, selleks telliti koosluste hooldamise majanduslikud analüüsid OÜ Consultarelt, samuti liigikaitselised soovitused mitmetelt elurikkuse ekspertidelt. Viidi läbi kaks koolitust poollooduslike koosluste hooldajatele ning osaleti konsultatsioonikoosolekutel Põllumajandusministeeriumiga. Põllumajandusmaastiku elurikkuse eksperdid olid aastal ELFis Silvia Lotman ja Triin Nõu, lisaks nõustasid projektis Eerik Leibak, Helen Toom ja Indrek Hiiesalu. Võõrliigid Inimtegevusega loodusesse sattuvad võõrliigid on looduslikele liikidele oluliseks ohuallikaks aastal oli ELF kaasatud nii läbi Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) kui ka Kesk- ja Ida-Euroopa looduskaitse organisatsioonide võrgustiku CEEweb üleeuroopalise võõrliikide regulatsiooni koostamisse. Eestis on üheks olulise mõjuga võõrliigiks ameerika naarits ehk mink, kelle loodusesse sattumise põhiliseks allikaks on mingifarmid. Koos EKO liikmete, Terioloogia Seltsi ja loomakaitse organisatsioonidega osales ELF aktiivselt Keskkonnaministeeriumi konsultatsioonides mingifarmide tegevuse keelustamiseks. Kuigi tänaseks pole mingifarmide tegevust Eestis keelustatud, on aastase teemale tähelepanu juhtimise tulemuseks kõikides tegutsevates farmides topeltaedade rajamine ja sõnnikumajanduse korda tegemine esitasid ELF, EOÜ, Eesti Roheline Liikumine, Pärandkoosluste Kaitse Ühing ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering ühise kaebuse Keskkonnaameti otsuse, millega anti Nuckö Farm OÜle luba mingi tehistingimustes pidamiseks Suurekivi kinnistul Noarootsi vallas, tühistamiseks. Kaebajad leidsid ühiselt, et sellises kohas mingifarmi avamine omab olulist keskkonnamõju eelkõige naabruses asetsevate looduskaitsealade elustikule aasta jooksul kogus kohus menetluse osalistelt kirjalikke arvamusi, kuid kohtuistung on määratud toimuma aastal. Kaebajaid esindab kohtus Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kärt Vaarmari.

18 16 EKO liikmed nimetasid aasta keskkonnakirve tiitli saajateks karusloomafarmid mingifarmide keskkonnamõju mitte tunnistamise ja regulatsioonidele vastu seismise eest. Loodusvarade jätkusuutliku kasutuse edendamine Kasvuhoonegaasid aastal valmis ELFis koostöös Tartu Ülikooli ja Säästva Eesti Instituudiga Keskkonnaministeeriumi tellitud uuring madala süsinikumajanduse teemal Eestis. ELFi ülesanne oli koostada analüüsid maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse teemal. Projekti jooksul analüüsiti jätkusuutlikke metsanduslikke raiemahte, põllumajandusmaade, rohumaade ja kasutamata maade osakaalu ning nende kasutusviise. Töö jooksul koostati kolm stsenaariumit erineva süsinikukoormusega majanduse tuleviku kohta. Uuringu peamiseks tulemuseks oli, et süsinikumajanduse mõttes jätkusuutliku metsamajanduse raames oleks Eestis võimalik maksimaalne raiemaht 8,5 miljonit tihumeetrit aastas. Uuringu raames töötasid analüütikutena Jüri-Ott Salm ja Kaarin Parts. Geneetiliselt muundatud organismid (GMO) Aktiivset geneetiliselt muundatud organismidega seotud tegevust aastal ELFis ei toimunud, kuna kogu tegevus oli vabatahtlikel alustel ning ajalist ressurssi oli selleks vähe. ELFi nõukogu liige Henri Laupmaa jätkas osalemist Keskkonnaministeeriumi juurde loodud Geenitehnoloogia Komisjoni töös, kus arutatakse uute GMO taotluste lubamist Euroopa Liitu (sh Eestisse). Geenitehnoloogia Komisjonis jätkab EKO esindajana tööd ka Peeter Laas. Energeetika Jätkusuutliku taastuvenergia arengu toetamiseks taotles ELF koos Läti Looduse Fondi ja Soome Looduskaitseliiduga rahastust Põhjamaade Ministrite Nõukogust projektile EKOenergia märgise rakendamine Eestis ja Lätis. EKOenergia märgis on taastuvelektri märgis, mis tagab taastuvelektri vastamise jätkusuutlikkuse kriteeriumitele ning toetab nii keskkonnakaitset kui taastuvenergia arengut. Projekti raames viidi läbi mitu arutelu Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmetega sh väljasõit Kihnu tuulepargi uuringute jaama, samuti kohtuti Eleringi esindajatega tutvumaks Eesti elektri päritolutunnuste süsteemiga. Novembris korraldati seminar EKOenergia päev, mille esinejad andsid ülevaate nii taastuvelektri tootmisega seotud keskkonnakonfliktidest kui ka sektori arengutest üldiselt. Seminarist pikemalt: Projekti koordineeris Piret Väinsalu. Globaalsed keskkonnaprobleemid ELFi kodulehel on endiselt alalehel võimalik tutvuda globaalsete keskkonnaprobleemide teemadega. Aktiivset tegevust aastal globaalsete keskkonnaprobleemide teemal ELFis ei olnud, küll aga on ELF endiselt Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ) liige ning valmis teemasid Eestis laiemalt tutvustama.

19 17 Loodust hoidva mõtlemise ja käitumise levitamine ühiskonnas ELFi talgute aasta 2013 aasta oli ELFi talgutele taas enneolematult tihe. Kokku toimusid 62 talgud 42-s erinevas paigas: Tori kandi metsades, Palupõhjas (6), Kuresel, Permiskülas, Pirital, Soomaal (5) Pärnu rannaniidul, Ruhnus, Nigula rabas (3), Haanjamaal (2), Rannakülas, Saarnakil, Kesselaiul, Põgari-Sassi rannaniidul (3), Nedrema (2) Kõinastu leedel, Laelatul, Viidumäel, Suti rannaniidul, Harilaiul, Rammu saarel (2), Osmussaarel (3), Abrukal, Pikknurme luhal, Laidevahes, Ulluta laiul, Ähijärvel, Vilsandi saarel, Kumari laiul, Käina lahe ääres, Kassaris, Elda kandis, Pivarootsis, Manijal,Vormsil (3), Aegnal, Kablis, Mustallikal, Saastnas, Mäetagusel, Mustojal ja Kilingi-Nõmme kandi metsades. Kokku osales talgutel 927 vabatahtlikku, kes panustasid looduse heaks 8388 tundi tööd. Talgutööd olid suunatud põhiliselt pärandkoosluste hooldamisele ja taastamisele, märgala taastamisele ning spetsiifiliste liigikaitseliste tööde tegemisele: niitmine, võsavõtmine, karjaaedade ehitus, kuivenduskraavide tammitamine. Hooldati ka kõre ja harivesilike sigitiike ning niidurüdi võtmeelupaiku, loendati suurimetajaid ja neljadel talgutel tehti mitmeid erinevaid töid Palupõhja looduskooli heaks. Talgute läbiviimisel ja kohapealsel korraldamisel lõid kaasa 44 talgujuhti ja saeabilist. Hooaja eel toimus talgujuhtidele koolitused esmaabist, saagide ja võsalõikajate ohutust käsitlemisest ning loodustalgute juhtimisest. Avalikkusele olid osalemiseks avatud 44 talgud, neist neljast teavitati üksnes vene keeles. Ülejäänud üritustel osalesid sõpruskonnad, ettevõtete kollektiivid ja vabaühendused. Talgute korraldamist rahastasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), RMK, Coca-Cola Foundation, EL elukestva õppe ja piiriülese koostöö programmide kaudu, eraannetajad ning talgutel osalejad aastal käivitatud talguhuvilisi koondava infolisti Talguteatajaga oli a lõpuks liitunud 2191 inimest. Vene keelses talgute listis oli lisaks veel 253 liiget. Aastatel ELFi korraldusel toimunud 383 talguüritust, millel on 6569 osalise ühisel jõul tehtud vabatahtlikku tööd aasta oli ELFi talgute rüdi aasta. Selle raames toimus 7 talgut niidurüdi võtmealadel 5 paigas Lääne-Eestis ja saartel. Kevadel viidi läbi niidurüdi rekti, milledel osales üle 50 inimese. Valmis niidurüdi teemaline alaleht talgud.ee lehele ning viidi läbi logokonkurss, mille võitis 6 aastane Emma Angerpik aastal jätkus ka Conservation Volunteer Alliance i programm La Team, mille raames saatis ELF 4 oma noort vabatahtliku Kreeka, owmaa ja Prantsusmaa organisatsioonide juurde ning võõrustas ise 4ks kuuks noort vabatahtlikku Heloise Sagan it Bretangist. Esmakordselt viidi ellu ka üle 50-aastaste vabatahtlike vahetuse projekt koostöös Suurbritannia organisatsiooniga TCV. Selle raames saatis ELF Edela-Inglismaale 6 oma vabatahtlikku ning võõrustas 5 vabatahtlikku 3 nädala vältel Laelatul ning Alam-Pedjal. Sooviavaldusi vahetusest osa saamiseks laekus lausa 84.

20 18 Talguprojekti töötajad aastal olid: Siim Kuresoo, Tarmo Tüür, Piret Väinsalu ja Paul Hunt. La Team i programmi tegevusi vedas Triin Nõu. Talgujuhte aitas vabatahtlikuna koolitada Epp Adler aastal jätkuvad talgud sarnaselt eelmistele aastatele. Aasta teema on liblikad ning pidulikkust lisab asjaolu, et tähistatakse 15. järjepidevat talguhooaega. Teeme Ära aastal oli ELF üle-eestilise Teeme Ära ettevõtmise talgupäeva peakorraldaja. Talgupäeva eesmärk oli panustada Eesti kodanikuühiskonna arengusse, edendades kodanikes aktiivset hoiakut, tugevdades kohalikke kogukondi ja toetades nende liidrite kujunemist. Talgupäeva peamiseks tunnuseks ongi see, et iga kogukond, ühendus või aktiivne kodanik saab ise otsustada, mis vajab ärategemist ning milleks teisi inimesi kaasa kutsuda. Sellises formaadis toimus talgupäev juba kolmandat korda, ELFi eestvedamisel teist korda aasta talgupäeva peeti 4. mail, talgupäeva raames korraldatud 1522 talgul osales kokku eestimaalast (3,1% elanikkonnast). Suurima talgute ja talguliste arvuga maakond oli Harjumaa, kus osales 374 talgul kokku inimest. Omaette rekord püstitati aga Saaremaal, kus peetud 155 talgul lõi kaasa 11,7% sealsest elanikkonnast. Koostöös ERMiga jätkati talgulugude kogumist, erinevatest paikadest ja aastakümnetest. Nii talgupäeva lood, videod, pildid kui ka talgujuhtide tagasiside annavad tunnistust talgutraditsioonide kandvusest ja kogukondliku läbikäimise olulisusest inimeste jaoks. Tagasisidet andnud 412-st talgujuhist on 99% on valmis talguid korraldama ka edaspidi. Talgulugusid ja pilte saab vaadata ning jagada aadressil Talgupäeva korraldati koostöös Eesti Külaliikumisega Kodukant, Eesti Muinsuskaitse Ümarlauda, Teeme Ära Minu Eesti, ja Vabaühenduste Liidu EMSLiga. Partneritena lõid kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Dorpat Hotel, Nordic Hotel Forum, Pakendikeskus, Refonda, Statoil, Tamrex, Vizeum, Clin jt a jätkus vabatahtlike võrgustiku poolt ka Teeme ära Maailmakoristuse idee tutvustamine: Eestist ärgitusel ning eeskujul toimusid koristusaktsioonid ligi poolesajas riigis üle maailma. Eesti võttis sarnase prügikoristuse mäletatavasti ette Maailmakoristuse aktsioon jätkub ka Aastal, mil on plaanis korraldada koristustalgud Vahemere riikides. Teeme Ära eestvedajad ELFis on Tarmo Tüür ja Mariliis Tago. Palupõhja looduskool Palupõhja looduskooli loodushariduslikud tegevused käivitusid septembris 2004, mil LKÜ Kotkas, ELF ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus sõlmisid koostöölepingu programmilise loodusharidusliku tegevuse arendamiseks Palupõhja looduskoolis aastal Palupõhja looduskool töötas ja arenes, toimus palju erinevaid loodushariduslikke üritusi erinevatele sihtgruppidele ning paranesid tingimused ürituste korraldamiseks, tegutses Palupõhjade sõprade klubi. Küsimused, mis endiselt lahendust ootavad, on tiigi taastamine vana lina leotamistiigi kohale (veeelustiku programmide läbiviimiseks ja esmaseks veesõidukite õppeks), sauna ja pesukompleksi rajamine looduskooli

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

erl infokiri aprill 2015 Üheskoos ELi ja USA vabakaubandusleppe vastu Eesti Rohelise Liikumise arengu hüppest ERL alustas keskkonnaalase arengukoostöö

erl infokiri aprill 2015 Üheskoos ELi ja USA vabakaubandusleppe vastu Eesti Rohelise Liikumise arengu hüppest ERL alustas keskkonnaalase arengukoostöö erl infokiri aprill 2015 Üheskoos ELi ja USA vabakaubandusleppe vastu Eesti Rohelise Liikumise arengu hüppest ERL alustas keskkonnaalase arengukoostöö projekti Millega tegeletakse Puhta Läänemere Ühenduses?

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R

Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks R Täiendatud KÜSKi juhatuse otsusega 18.05.2016.a. Muudetud KÜSK nõukogu koosolekul otsusega 29.09.2016.a. 1. Üldine raamistik konkursi korraldamiseks Reisitoetuste konkursi tingimused 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Soode kaitse ja taastamine 25.11.2016 Rakvere Päevakava 15:00 Keskkonnaameti avasõnad 15:05 Ülevaade projektist Soode kaitse ja taastamine, projektijuht Jüri-Ott Salm, ELF 15:20 Soode taastamise põhimõtted

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

EstBatLIFE projekt Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade parandamine Eestis ( Improving the Pond Bat (Myotis dasycneme) habitats in Estonia ) Pr

EstBatLIFE projekt Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade parandamine Eestis ( Improving the Pond Bat (Myotis dasycneme) habitats in Estonia ) Pr EstBatLIFE projekt Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade parandamine Eestis ( Improving the Pond Bat (Myotis dasycneme) habitats in Estonia ) Prügikoristustalgud Vääna-Posti projektialal Kaevise

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem