(EMPs kohaldatav tekst)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(EMPs kohaldatav tekst)"

Väljavõte

1 L 131/101 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/628, 8. aprill 2019, milles käsitletakse teatavate loomade ja kaupade ametlike sertifikaatide näidiseid ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja rakendusmäärust (EL) 2016/759 sertifikaatide näidiste osas (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), ( 1 ) eriti selle artikli 90 esimese lõigu punkte a, c ja e ning artikli 126 lõiget 3, ning arvestades järgmist: (1) Määruses (EL) 2017/625 on sätestatud nõuded ametliku kontrolli ja muude kontrollitoimingute kohta, mida teevad liikmesriikide pädevad asutused, et kontrollida liidu õigusaktide järgimist muu hulgas toiduohutuse valdkonnas kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustusetappidel. Eelkõige on sellega ette nähtud ametlik sertifitseerimine, kui peetakse asjakohaseks tagada loomi ja kaupu käsitlevate ELi normide täitmine. (2) Määruse (EL) 2017/625 artikli 90 esimese lõigu punktiga a on komisjonile antud õigus võtta rakendusaktidega vastu selliste ametlike sertifikaatide näidised ja nende väljaandmist reguleerivad sätted, mille suhtes ei ole kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud normidega nõudeid kehtestatud. (3) Looma- ja kaubasaadetistega peab kaasas olema ametlik sertifikaat, mis võib olla paberil või elektroonilisel kujul. Seepärast on asjakohane kehtestada lisaks määruse (EL) 2017/625 II jaotise VII peatükis esitatud nõuetele ametlike sertifikaatide (paberil või elektroonilisel kujul) väljaandmist reguleerivad ühtsed nõuded. (4) Sertifikaatide näidised on lisatud komisjoni otsusega 2003/623/EÜ ( 2 ) loodud elektroonilisse süsteemi TRACES, et lihtsustada ja kiirendada haldusmenetlusi liidu piiridel ning võimaldada pädevate asutuste vahelist elektronsidet, mis aitab vältida võimalikku pettust või eksitavat tegevust ametlike sertifikaatide osas. (5) Alates aastast on arvutitehnika oluliselt muutunud ja süsteemi TRACES on muudetud, et parandada andmete kvaliteeti ja töötlemist ning andmevahetuse turvalisust. Selle tulemusena tuleks käesoleva määrusega kehtestatud näidissertifikaatide vorming ja sertifikaatide täitmist käsitlevad juhised kohandada süsteemiga TRACES, kajastades näiteks kombineeritud nomenklatuuri (CN) mitme koodi kasutamist või kolmnurkkaubanduse jälgitavust sel juhul, kui lähteriik ei ole saadetise päritoluriik. (6) Vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 133 lõikele 4 tuleb süsteem TRACES integreerida ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (edaspidi IMSOC ). Seepärast tuleks käesoleva määrusega kehtestatud tervisesertifikaadi näidised IMSOCiga kohandada. (7) Määruse (EL) 2017/625 artikli 90 esimese lõigu punktiga c on komisjonile antud õigus kehtestada rakendusaktidega eeskirjad, milles käsitletakse asendussertifikaatide väljaandmisel järgitavat korda. ( 1 ) ELT L 95, , lk 1. ( 2 ) Komisjoni 19. augusti aasta otsus 2003/623/EÜ ühtse veterinaariaalase elektroonilise süsteemi Traces väljatöötamise kohta (ELT L 216, , lk 58).

2 L 131/ (8) Selleks et ära hoida kuritarvitamist või vale kasutamist, on vaja määratleda juhtumid, mil asendussertifikaate võib välja anda, ning nõuded, mida tuleb selliste sertifikaatide puhul täita. Eelkõige peaksid need juhtumid piirduma selliste ilmsete haldusvigadega nagu konteineri ja plommi numbrid, mis ei ole õigesti üle võetud, või valesti kirjutatud aadressid või tootekirjeldused. (9) Määruse (EL) 2017/625 artikli 126 lõike 2 punktiga c on kehtestatud nõue, et teatavate looma- ja kaubasaadetistega peab kaasas olema ametlik sertifikaat, ametlik kinnitus või muu tõend, millest nähtub, et saadetis vastab kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud kohaldatavatele nõuetele. (10) Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/625 ( 3 ) on kehtestatud inimtoiduks ettenähtud kaupade ja loomade loetelu, eelkõige selliste loomsete saaduste, elusputukate ning idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete loetelu, millega peab liitu toomisel kaasas olema ametlik sertifikaat, kui need on ette nähtud turule laskmiseks. Liitu sisenemisel tehtavate ametlike kontrollide lihtsustamiseks tuleks vastavalt määruse (EL) 2017/625 artikli 90 esimese lõigu punktile a ja artikli 126 lõikele 3 kehtestada ametlike sertifikaatide näidis inimtoiduks ettenähtud kaupade ja loomade jaoks. (11) Rahvatervisega seotud põhjustel nõutavad näidissertifikaadid on praegu sätestatud eri õigusaktides. On asjakohane koondada need näidissertifikaadid ühte õigusakti, mis sisaldab neile tehtud ristviiteid. (12) Teatavate loomsete saaduste sertifitseerimisel loomatervisega seotud põhjustel kasutatakse ühtseid näidissertifikaate. Loomatervisega seotud põhjustel toimuva sertifitseerimise nõuded tuleks läbi vaadata 21. aprilliks 2021, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 ( 4 ) kohaldama hakkamise kuupäev. Ühtsed näidissertifikaadid peaksid kehtima kõnealuse läbivaatamise lõpuni. (13) Praegu komisjoni määrusega (EÜ) nr 2074/2005, ( 5 ) komisjoni määrusega (EL) nr 211/2013 ( 6 ) ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/759 ( 7 ) kehtestatud näidissertifikaadid tuleks ühtluse ja selguse huvides tuleks inkorporeerida käesolevasse määrusesse. Selle tulemusena tuleks määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja rakendusmäärust (EL) 2016/759 vastavalt muuta ning määrus (EL) nr 211/2013 tuleks kehtetuks tunnistada. (14) ELi nõuetele vastavuse kontrollimise lihtsustamiseks näib olevat asjakohane kehtestada lisaks uus tervisesertifikaadi näidis sulatatud loomarasvade ja kõrnete, putukate ja roomajate liha turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks. Sellised näidissertifikaadid lihtsustavad kolmandate riikide pädevate asutuste jaoks ELi nõuete mõistmist ning sellega hõlbustatakse sulatatud loomarasvade ja kõrnete, putukate ja roomajate liha liitu toomist. (15) Määruse (EL) 2017/625 artikli 90 esimese lõigu punktiga e on komisjonile antud õigus võtta rakendusaktidega vastu eeskirjad, milles käsitletakse selliste dokumentide vormingut, mis peavad loomade ja kaupadega pärast ametlikku kontrolli kaasas olema. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/624 ( 8 ) artikli 5 kohaselt peavad sellised tervisesertifikaadid olema kaasas tapamajja saadetavate, päritoluettevõttes tapaeelse kontrolli läbinud loomadega. Seepärast tuleks selliste sertifikaatide vorming kehtestada käesoleva määrusega. ( 3 ) Komisjoni 4. märtsi aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/625, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses teatavate inimtoiduks ettenähtud toodete ja loomade saadetiste liitu toomise nõuetega (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 18). ( 4 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, , lk 1). ( 5 ) Komisjoni 5. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 2074/2005, millega sätestatakse rakendusmeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 käsitletud teatavate toodete ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 käsitletud ametlike kontrollide suhtes, sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004 ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, , lk 27). ( 6 ) Komisjoni 11. märtsi aasta määrus (EL) nr 211/2013, milles käsitletakse idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete liitu importimiseks kehtestatud sertifitseerimisnõudeid (ELT L 68, , lk 26). ( 7 ) Komisjoni 28. aprilli aasta rakendusmäärus (EL) 2016/759, millega koostatakse loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, kehtestatakse sertifikaatide nõuded, muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/812/EÜ (ELT L 126, , lk 13). ( 8 ) Komisjoni 8. veebruari aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/624, milles käsitletakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 erieeskirju liha tootmise suhtes tehtava ametliku kontrolli ning elusate kahepoolmeliste karploomade tootmisja ülekandealade kohta (vt käesoleva lk 1).

3 L 131/103 (16) Väljaspool tapamaja tehtava hädatapmise puhuks on ühtluse ja selguse huvides asjakohane kehtestada käesoleva määrusega näidissertifikaat sellise deklaratsiooni jaoks, mille peab välja andma veterinaarjärelevalve ametnik (veterinaararst) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 ( 9 ) III lisa I jao VI peatüki punktile 6. (17) Kuna määrust (EL) 2017/625 hakatakse kohaldama alates 14. detsembrist 2019, peaks ka käesolevat määrust kohaldama alates samast kuupäevast. (18) Tuleks kehtestada üleminekuperiood, et võtta vajaduse korral arvesse enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva lähetatud ja sertifitseeritud loomade ja kaupade saadetisi. (19) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 1. Käesoleva määrusega kehtestatakse: Artikkel 1 Reguleerimisese ja kohaldamisala a) eeskirjad määruse (EL) 2017/625 artiklite 88 ja 89 ühetaoliseks kohaldamiseks seoses ametlike sertifikaatide allkirjastamise ja väljaandmise ning ametlike sertifikaatide usaldusväärsuse tagatistega, et kõnealuse määruse artikli 126 lõike 2 punkti c nõuded oleks täidetud; b) nõuded selliste ametlike sertifikaatide näidiste kohta, mida ei ole IMSOCisse edastatud; c) nõuded selliste ametlike sertifikaatide näidiste kohta, mis on IMSOCisse edastatud; d) nõuded asendussertifikaatide kohta. 2. Käesoleva määrusega kehtestatakse: a) ametlike sertifikaatide näidised liitu toodavate loomade, loomsete saaduste, liittoodete, loomse paljundusmaterjali ja loomsete kõrvalsaaduste jaoks ning juhised nende täitmiseks; b) ametlike erisertifikaatide näidised liitu toodavate järgmiste loomade ja kaupade jaoks, mis on ette nähtud inimtoiduks ja turule laskmiseks: i) loomsed tooted, mille puhul sellist sertifikaati on vaja vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2019/625 artiklile 13; ii) elusputukad; iii) idandid ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemned; c) ametlike sertifikaatide näidised päritoluettevõttes toimuva tapaeelse kontrolli või väljaspool tapamaja tehtava hädatapmise puhuks. Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: Artikkel 2 Mõisted 1) turule laskmine turule laskmine, nagu see on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 ( 10 ) artikli 3 punktis 8; ( 9 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, , lk 55). ( 10 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, , lk 1).

4 L 131/ ) idandid idandid, nagu need on määratletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 208/2013 ( 11 ) artikli 2 punktis a; 3) tapamaja tapamaja, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.16; 4) värske liha värske liha, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.10; 5) liha liha, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.1; 6) kodulinnud kodulinnud, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.3; 7) ulukid ulukid, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.5; 8) munad munad, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 5.1; 9) munatooted munatooted, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.3; 10) lihavalmistised lihavalmistised, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.15; 11) lihatooted lihatooted, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.1; 12) töödeldud maod, põied ja sooled töödeldud maod, põied ja sooled, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.9; 13) kahepoolmelised karploomad kahepoolmelised karploomad (molluskid), nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 2.1; 14) kalandustooted kalandustooted, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 3.1; 15) toorpiim toorpiim, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 4.1; 16) piimatooted piimatooted, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.2; 17) ternespiim ternespiim, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jao punktis 1; 18) ternespiimatooted ternespiimatooted, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jao punktis 2; 19) konnakoivad konnakoivad, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 6.1; 20) teod teod, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 6.2; 21) sulatatud loomarasv sulatatud loomarasv, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.5; 22) kõrned kõrned, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.6; 23) želatiin želatiin, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.7; 24) kollageen kollageen, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.8; 25) mesi mesi, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 ( 12 ) II lisa IX osa punktis 1; ( 11 ) Komisjoni 11. märtsi aasta rakendusmäärus (EL) nr 208/2013 idandite ja idandite tootmiseks ettenähtud seemnete jälgitavuse nõuete kohta (ELT L 68, , lk 16). ( 12 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, , lk 671).

5 L 131/105 26) mesindustooted mesindustooted, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 II lisa IX osa punktis 2; 27) roomajate liha roomajate liha, nagu on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2019/625 artikli 2 punktis 16; 28) putukad putukad, nagu on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2019/625 artikli 2 punktis ) külmveolaev külmveolaev, nagu on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2019/625 artikli 2 punktis 26; 30) külmutuslaev külmutuslaev, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 3.3; 31) tehaslaev tehaslaev, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 3.2; 32) tootmisala tootmisala, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 2.5; 33) väljastuskeskus väljastuskeskus, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 2.7; 34) lihamass lihamass, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.14; 35) ulukikäitlusettevõte ulukite käsitsemisettevõte, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.18; 36) lihalõikusettevõte lihalõikusettevõte, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.17; 37) ulukid ulukid, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.6. Artikkel 3 Nõuded selliste ametlike sertifikaatide näidiste kohta, mis ei ole IMSOCisse edastatud Kolmandatest riikidest või nende piirkondadest pärit loomade, loomsete saaduste, liittoodete, loomse paljundusmaterjali ja loomsete kõrvalsaaduste, idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete liitu toomiseks liidu õigusaktidega nõutavate ametlike sertifikaatide näidised, mis ei ole IMSOCisse edastatud, peavad vastama järgmistele nõuetele. 1. Sertifikaadil peab lisaks sertifikaati välja andva ametniku allkirjale olema ka ametlik pitser. Allkirja värv peab erinema trükiteksti värvist. Sama reeglit kohaldatakse ka pitserite suhtes, v.a reljeefpitserid ja vesimärgid. 2. Sertifikaati välja andev ametnik peab kinnitusi sisaldavas näidissertifikaadis läbi kriipsutama need kinnitused, mis ei ole asjakohased, kinnitades seda nimetähtede ning pitseriga, või sertifikaadist täielikult kustutama. 3. Sertifikaat koosneb: a) ühest lehest või b) mitmest lehest, mis kõik on jagamatud ja moodustavad lahutamatu terviku, või c) järjestikustest lehekülgedest, mis on nummerdatud nii, et see näitab kindlat lehekülge kogu järjestuses. 4. Kui sertifikaat koosneb järjestikustest lehekülgedest, on igal leheküljel määruse (EL) 2017/625 artikli 89 lõike 1 punktis a osutatud kordumatu kood, sertifikaati välja andva ametniku allkiri ja ametlik pitser. 5. Sertifikaat tuleb välja anda enne seda, kui on lõppenud selles käsitletud saadetise kontroll sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädevates asutustes.

6 L 131/ Artikkel 4 Nõuded selliste ametlike sertifikaatide näidiste kohta, mis on IMSOCisse edastatud 1. Kolmandatest riikidest või nende piirkondadest pärit loomade, loomsete saaduste, liittoodete, loomse paljundusmaterjali ja loomsete kõrvalsaaduste liitu toomiseks nõutavate ametlike sertifikaatide näidised, mis on IMSOCisse edastatud, peavad põhinema I lisas esitatud ametliku sertifikaadi näidisel. 2. Lõikes 1 osutatud ametlike sertifikaatide näidiste II osa peab sisaldama konkreetseid tervisetagatisi ja teavet, mis on nõutud kolmandatest riikidest või nende piirkondadest pärit loomade, loomsete saaduste, liittoodete, loomse paljundusmaterjali ja loomsete kõrvalsaaduste liitu toomiseks liidu õigusaktidega nõutavate asjaomaste ametlike sertifikaatide näidiste II osas. 3. Ametlik sertifikaat tuleb IMSOCisse edastada enne seda, kui on lõppenud selles käsitletud saadetise kontroll sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädevates asutustes. 4. Käesolevas artiklis sätestatud nõuded ei mõjuta määruse (EL) 2017/625 artikli 73 lõike 2 punktis b ja artikli 129 lõike 2 punktis a osutatud ametlike sertifikaatide laadi, sisu ja vormingut. Artikkel 5 Asendussertifikaadid 1. Pädev asutus võib asendussertifikaadi välja anda üksnes juhul, kui algses sertifikaadis olid haldusvead või algne sertifikaat on kahjustatud või kadunud. 2. Asendussertifikaadiga ei muudeta algse sertifikaadi teavet saadetise identifitseerimise, jälgitavuse ja tervisetagatiste kohta. 3. Lisaks sellele peab asendussertifikaat: a) sisaldama selget viidet määruse (EL) 2017/625 artikli 89 lõike 1 punktis a osutatud kordumatule koodile ja algse sertifikaadi väljaandmiskuupäevale ning selget kinnitust selle kohta, et sellega asendatakse algne sertifikaat; b) olema uue sertifikaadinumbriga, mis erineb algse sertifikaadi numbrist; c) kandma kuupäeva, millal see välja anti ja mis erineb algse sertifikaadi väljaandmiskuupäevast, ning d) olema originaalis esitatud pädevatele asutustele, välja arvatud juhul, kui IMSOCisse edastatakse elektrooniline asendussertifikaat. Artikkel 6 Juhised asendussertifikaatide täitmiseks Artiklites 12, 13 ja osutatud ametlike sertifikaatide näidised tuleb täita II lisas esitatud juhiste alusel. Artikkel 7 Ametlike sertifikaatide näidised kabiloomade värske liha turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb kabiloomade värske liha turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada komisjoni määruse (EL) nr 206/2010 ( 13 ) II lisa 2. osas esitatud ametlike sertifikaatide näidiseid BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW ja EQW. ( 13 ) Komisjoni 12. märtsi aasta määrus (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (ELT L 73, , lk 1).

7 L 131/107 Artikkel 8 Ametlike sertifikaatide näidised kodulindude, silerinnaliste lindude ja looduslike uluklindude liha, munade ja munatoodete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb kodulindude, silerinnaliste lindude ja looduslike uluklindude liha, munade ja munatoodete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada komisjoni määruse (EÜ) nr 798/2008 ( 14 ) I lisa 2. osas esitatud ametlike sertifikaatide näidiseid POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, E ja EP. Artikkel 9 Ametlike sertifikaatide näidised looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada komisjoni määruse (EÜ) nr 119/2009 ( 15 ) II lisas esitatud ametlike sertifikaatide näidiseid WL, WM ja RM. Artikkel 10 Ametliku sertifikaadi näidis lihavalmististe turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb lihavalmististe turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada komisjoni otsuse 2000/572/EÜ ( 16 ) II lisas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 11 Ametlike sertifikaatide näidised teatavate lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb teatavate lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada komisjoni otsuse 2007/777/EÜ ( 17 ) III lisas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Loomasoolte turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks tuleb siiski kasutada komisjoni otsuse 2003/779/EÜ ( 18 ) I A lisas esitatud veterinaarsertifikaati. Artikkel 12 Ametlike sertifikaatide näidised elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude turule laskmise eesmärgil liitu ( 14 ) Komisjoni 8. augusti aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, , lk 1). ( 15 ) Komisjoni 9. veebruari aasta määrus (EÜ) nr 119/2009, milles sätestatakse selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest võib importida ühendusse või vedada läbi ühenduse looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 39, , lk 12). ( 16 ) Komisjoni 8. septembri aasta otsus 2000/572/EÜ, milles sätestatakse loomade ja inimeste terviseohutuse nõuded ja veterinaarsertifikaadid hakkliha ja lihavalmististe importimiseks kolmandatest riikidest (EÜT L 240, , lk 19). ( 17 ) Komisjoni 29. novembri aasta otsus 2007/777/EÜ, millega kehtestatakse looma- ja inimtervishoiu nõuded ning näidissertifikaadid inimtoiduks ettenähtud lihatoodete ja töödeldud magude, põite ja soolte importimiseks kolmandatest riikidest ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/432/EÜ (ELT L 312, , lk 49). ( 18 ) Komisjoni 31. oktoobri aasta otsus 2003/779/EÜ, millega sätestatakse loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid loomasoolte impordil kolmandatest riikidest (ELT L 285, , lk 38).

8 L 131/ toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa I osa A peatükis esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Liiki Acanthocardia Tuberculatum kuuluvate töödeldud kahepoolmeliste karploomade turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks tuleb esimeses lauses osutatud sertifikaadile lisada käesoleva määruse III lisa I osa B peatükis esitatud näidisele vastav ametlik kinnitus. Artikkel 13 Ametlike sertifikaatide näidised kalandustoodete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks 1. Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb kalandustoodete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa II osa A peatükis esitatud ametliku sertifikaadi näidist. 2. Selliste kalandustoodete puhul, mis on püütud liikmesriigi lipu all sõitva laevaga ja saadetud kolmandatesse riikidesse neid seal ladustades või ladustamata, tuleb kasutada käesoleva määruse III lisa II osa B peatükis esitatud sertifikaadi näidist. 3. Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb kasutada käesoleva määruse III lisa II osa C peatükis esitatud, kapteni allkirjastatavat ametliku sertifikaadi näidist, kui kalandustooted on imporditud otse külmveo-, külmutus- või tehaslaevalt, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2019/625 artikli 11 lõikes 3. Artikkel 14 Ametlike sertifikaatide näidised toorpiima, ternespiima, piimatoodete ja ternespiimapõhiste toodete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb toorpiima, ternespiima, piimatoodete ja ternespiimapõhiste toodete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada komisjoni määruse (EL) nr 605/2010 ( 19 ) II lisa 2. osas esitatud ametlike sertifikaatide näidiseid Milk-RM, Milk-RMP, Milk-HTB, Milk-HTC ja Colostrum-C/CPB. Artikkel 15 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud jahutatud, külmutatud või valmistatud konnakoibade turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud jahutatud, külmutatud või valmistatud konnakoibade turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa III osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 16 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud jahutatud, külmutatud, kodadest vabastatud, keedetud, valmistatud või konservitud tigude turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud jahutatud, külmutatud, kodadest vabastatud, keedetud, valmistatud või konservitud tigude turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa IV osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. ( 19 ) Komisjoni 2. juuli aasta määrus (EL) nr 605/2010, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima, piimatoodete, ternespiima ja ternespiimapõhiste toodete Euroopa Liitu toomisel (ELT L 175, , lk 1).

9 L 131/109 Artikkel 17 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud sulatatud loomarasvade ja kõrnete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud sulatatud loomarasvade ja kõrnete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa V osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 18 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud želatiini turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud želatiini turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa VI osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 19 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud kollageeni turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud kollageeni turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa VII osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 20 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmise toorainete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmise toorainete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa VIII osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 21 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmise töödeldud toorainete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud želatiini ja kollageeni tootmise töödeldud toorainete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa IX osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 22 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud mee ja muude mesindustoodete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud mee ja muude mesindustoodete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa X osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist.

10 L 131/ Artikkel 23 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud kõrgrafineeritud kondroitiinsulfaadi, hüaluroonhappe, muude hüdrolüüsitud kõhre saaduste, kitosaani, glükoosamiini, laabi, kalaliimi ja aminohapete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud kõrgrafineeritud kondroitiinsulfaadi, hüaluroonhappe, muude hüdrolüüsitud kõhre saaduste, kitosaani, glükoosamiini, laabi, kalaliimi ja aminohapete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa XI osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 24 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud roomajate liha turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud roomajate liha turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa XII osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 25 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud putukate turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud putukate turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa XIII osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 26 Ametliku sertifikaadi näidis inimtoiduks ettenähtud ja artiklitega 7 25 hõlmamata loomsete saaduste turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb inimtoiduks ettenähtud ja artiklitega 7 25 hõlmamata muude loomsete saaduste turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa XIV osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 27 Ametliku sertifikaadi näidis idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb idandite ja idandite kasvatamiseks ette nähtud seemnete turule laskmise eesmärgil liitu toomiseks kasutada käesoleva määruse III lisa XV osas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 28 Ametliku sertifikaadi näidis päritoluettevõttes tehtava tapaeelse kontrolli puhuks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2019/624 artiklitega 5 ja 6 päritoluettevõttes tehtava tapaeelse kontrolli puhul kasutada käesoleva määruse IV lisas esitatud ametlike sertifikaatide näidiseid.

11 L 131/111 Artikkel 29 Ametliku sertifikaadi näidis väljaspool tapamaja tehtava hädatapmise puhuks Määruse (EL) 2017/625 artiklites 88, 89 ja artikli 126 lõike 2 punktis c sätestatud sertifitseerimisnõuete täitmiseks tuleb kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2019/624 artikliga 4 väljaspool tapamaja tehtava hädatapmise puhul kasutada käesoleva määruse V lisas esitatud ametliku sertifikaadi näidist. Artikkel 30 Määruse (EÜ) nr 2074/2005 muudatused Määrust (EÜ) nr 2074/2005 muudetakse järgmiselt: 1. artikkel 6 jäetakse välja; 2. VI lisa jäetakse välja. Artikkel 31 Rakendusmääruse (EL) 2016/759 muudatused Rakendusmäärust (EL) 2016/759 muudetakse järgmiselt: 1. artikkel 2 jäetakse välja; 2. II lisa jäetakse välja. Artikkel 32 Kehtetuks tunnistamine Määrus (EL) nr 211/2013 tunnistatakse kehtetuks. Viiteid määrusele (EL) nr 211/2013 käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda vastavalt käesoleva määruse VI lisas esitatud vastavustabelile. Artikkel 33 Üleminekusätted Loomsete saaduste saadetisi, millega on kaasas asjakohased sertifikaadid, mis on välja antud vastavalt määrusele (EÜ) nr 2074/2005, määrusele (EL) nr 211/2013 ja rakendusmäärusele (EL) 2016/759, võib liitu tuua kuni 13. märtsini 2020, tingimusel et sertifikaat on allkirjastatud enne 14. detsembrit Kuni 13. märtsini 2020 võib liitu tuua sulatatud loomarasvade ja kõrnete saadetisi, kui kasutatakse otsuse 2007/777/EÜ III lisas esitatud lihatoodete sertifikaati, ning artiklis 26 osutatud roomajate, putukate ja muude loomsete saaduste saadetisi võib liitu tuua ilma käesoleva määruse III lisas esitatud sertifikaadita. Artikkel 34 Jõustumine ja kohaldamine Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist s. Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

12 L 131/ Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel, 8. aprill 2019 Komisjoni nimel president Jean-Claude JUNCKER

13 L 131/113 I LISA AMLIKE SERTIFIKAATIDE NÄIDISED LIITU TOODAVATE LOOMADE, LOOMSE SAADUSTE, LIITTOODE, LOOMSE PALJUNDUSMATERJALI JA LOOMSE KÕRVALSAADUSTE JAOKS

14 L 131/

15 L 131/115

16 L 131/ II LISA LIITU TOODAVATE LOOMADE, LOOMSE SAADUSTE, LIITTOODE, LOOMSE PALJUNDUSMATERJALI JA LOOMSE KÕRVALSAADUSTE JAOKS TENÄHTUD AMLIKE SERTIFIKAATIDE NÄIDISTE TÄITMISE JUHISED Märgistage sobiva variandi lahter ristiga (X). Üldist Lühendi ISO kasutamisel on tegemist riiki tähistava rahvusvahelise kahetäheliste koodiga vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 3166 alpha-2 ( 1 ). Lahtrites I.15, I.18, I.20 ja I.22 võib valida ainult ühe variandi. Kui kaubasaaja, sisenemise piiripunkti või veo üksikasju (st transpordivahend ja kuupäev) muudetakse pärast sertifikaadi väljaandmist, peab saadetise eest vastutav ettevõtja teavitama sellest sisenemise liikmesriigi pädevat asutust. Sellise muudatuse puhul ei ole asendussertifikaati vaja taotleda. I osa: lähetatud saadetise andmed Riik: Lahter I.1. Lahter I.2. Sertifikaati välja andva kolmanda riigi nimi. Kaubasaatja/eksportija: saadetist lähetava füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress (tänav, linn ja piirkond, vajaduse korral provints või riik), mis peab olema kolmandas riigis, v.a Euroopa liidust pärit saadetiste taassisseveo puhul. Sertifikaadi viitenumber: kolmanda riigi pädeva asutuse enda liigituse kohaselt määratud kohustuslik kordumatu kood. See lahter on kohustuslik kõigi ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (edaspidi IMSOC ) edastamata sertifikaatide puhul. Lahter I.2.a IMSOCi viitenumber: IMCOCis automaatselt määratud kordumatu viitekood, kui sertifikaat on IMSOCis registreeritud. Seda lahtrit ei ole vaja täita IMSOCisse edastamata sertifikaatide puhul. Lahter I.3. Lahter I.4. Lahter I.5. Lahter I.6. Pädev keskasutus: sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädeva keskasutuse nimetus. Pädev kohalik asutus: vajaduse korral sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädeva kohaliku asutuse nimetus. Kaubasaaja/importija: selle füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, kelle jaoks saadetis on sihtliikmesriigis või transiidi korral kolmandas sihtriigis ette nähtud. Kõnealune teave ei ole siiski kohustuslik Euroopa Liidu kaudu veetavate saadetiste puhul. Saadetise eest vastutav ettevõtja: selle isiku nimi ja aadress, kes vastutab Euroopa Liidus saadetise eest, kui see on jõudnud piiripunkti, ning kes importijana või importija nimel esitab vajalikud deklaratsioonid pädevatele asutustele. Euroopa Liidu kaudu veetavate kaupade puhul: nimi ja aadress on kohustuslikud. Teatavate loomade puhul: nimi ja aadress on kohustuslikud, kui seda on nõutud asjaomaste Euroopa Liidu õigusaktidega. Turule lastavate loomade ja toodete puhul: nimi ja aadress ei ole kohustuslikud. Lahter I.7. Päritoluriik: Toodete puhul: selle riigi nimi ja ISO kood, kus tooted on toodetud, valmistatud ja pakendatud (varustatud identifitseerimismärgiga). ( 1 ) Riiginimed ja koodi elemendid:

17 L 131/117 Loomade puhul: elukohariik Euroopa Liidu asjaomases tervisesertifikaadis kehtestatud ajavahemiku jooksul. Euroopa Liitu taassisenevate registreeritud hobuste puhul tähendab päritoluriik seda riiki, kust nad viimati lähetati. Rohkem kui üht kolmandat riiki hõlmava kaubanduse (kolmnurkkaubandus) puhul tuleb eraldi sertifikaat täita iga päritoluriigi kohta. Lahter I.8. Lahter I.9. Päritolupiirkond: vajaduse korral Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt piirkondadeks jaotamise meetmetega hõlmatud loomade või toodete puhul. Tunnustatud piirkondade, tsoonide või nende osade kood tuleb märkida nii, nagu on määratletud asjaomastes Euroopa Liidu õigusaktides. Sihtriik: loomade või toodete sihtriigiks oleva Euroopa Liidu liikmesriigi nimi ja ISO kood. Transiidiks ettenähtud toodete puhul nõutakse kolmanda sihtriigi nime ja ISO koodi. Lahter I.10. Sihtpiirkond: vt lahter I.8. Lahter I.11. Lähtekoht: kui on nõutud Euroopa Liidu õigusaktidega, siis selliste majandite või ettevõtete nimi, aadress ja tunnustamisnumber, kust loomad või tooted on pärit. Lahter I.12. Sihtkoht: Loomade puhul: majand või muu ametliku järelevalve all olev põllumajandus-, tööstus- või äriettevõte, sealhulgas loomaaiad, lõbustuspargid ja loodus- või jahireservaadid, kus tavapäraselt peetakse või kasvatatakse loomi. Loomse paljundusmaterjali korral: seemendusjaamad või spermasäilituskeskused, või embrüokogumis- või tootmisrühmad. Muude toodete korral: toiduainete või loomsete kõrvalsaaduste sektori ettevõtte iga üksus. Märkida tuleb üksnes tooteid lähetava ettevõtte nimi. Rohkem kui üht kolmandat riiki hõlmava kaubanduse (kolmnurkkaubandus) puhul on lähtekoht ekspordiahela kolmanda riigi viimane ettevõte, kust lõplik saadetis Euroopa Liitu transporditakse. see teave ei ole kohustuslik, v.a transiitkaupade ladustamise puhul. Turule laskmise eesmärgil: koht, kuhu loomad või tooted lõplikuks mahalaadimiseks saadetakse. Vajaduse korral märkida sihtkoha majandite või ettevõtete nimi, aadress ja tunnustamisnumber. Transiitkauba ladustamise puhul: vabatsooni lao, tollilao või laevavarustaja nimi, aadress ja tunnustamisnumber. Lahter I.13. Laadimiskoht: Loomade puhul: loomade pealelaadimise linna või koha nimi ja eelneva kokkukogumise korral ametliku kogumiskeskuse andmed. Toodete puhul: selle linna nimi ja selle koha kategooria (nt ettevõte, majand, sadam või lennujaam), kus tooted lõplikult Euroopa Liitu sõitvale transpordivahendi peale tuleb laadida. Konteineri puhul riik, kus see Euroopa Liitu suunduva lõpliku transpordivahendi peale tuleb laadida. Parvlaeva puhul märkida koht, kus veoauto pardale paigutati. Lahter I.14. Väljumise kuupäev ja aeg: Loomade puhul: kuupäev ja kellaaeg, milleks on kavandatud loomade lahkumine transpordivahendis (lennuk, laev, raudtee- või maanteesõiduk). Toodete puhul: transpordivahendi (lennuk, laev, raudtee- või maanteesõiduk) väljumise kuupäev. Lahter I.15. Transpordivahend: lähteriigist väljuv transpordivahend. Transpordiliik: lennuk, laev, raudtee- või maanteesõiduk või muu. Muu tähendab nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2005 ( 2 ) reguleerimata transpordiliiki. ( 2 ) Nõukogu 22. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, , lk 1).

18 L 131/ Transpordivahendi identifitseerimisandmed: lennukite puhul lennu number, laevade puhul laeva nimi/nimed, raudteesõidukite puhul rongi tunnusandmed ja vaguni number ning maanteesõidukite puhul registreerimismärk ja vajaduse korral haagise registreerimismärk. Parvlaeva puhul märkida maanteesõiduki tunnus, vajaduse korral haagise registreerimismärk, ning reisiks kavandatud parvlaeva nimi. Lahter I.16. Sisenemise piiripunkt: märkida piirpunkti nimi ja selle IMSOCis määratud tunnuskood. Lahter I.17. Saatedokumendid: dokumendi liik ja viitenumber tuleb märkida, kui saadetisega on kaasas muud dokumendid, nagu CITESi luba, invasiivse võõrliigi luba (IAS) või äridokument (nt lennuveokirja number, laeva lastikirja number või raudtee- või maanteetranspordi puhul kaubasaatelehe number). Lahter I.18. Veotingimused: nõutud temperatuurikategooria toodete veo ajal (keskkonnatemperatuur, jahutatud, külmutatud). Valida võib ainult ühe kategooria. Lahter I.19. Konteineri nr/plommi nr: vajaduse korral vastavad numbrid. Konteineri number tuleb esitada, kui kaupa veetakse suletud konteinerites. Märkida tuleb üksnes ametliku plommi number. Ametlik plomm kehtib, kui plomm on konteineri, veoauto või raudteevaguni külge pandud sertifikaadi välja andnud pädeva asutuse järelevalve all. Lahter I.20. Kaubale antud kinnitus järgmisel eesmärgil: märkida loomade turule laskmise eesmärk või toodete kavandatud kasutus, nagu on täpsustatud asjaomases Euroopa Liidu tervisesertifikaadis. Loomasööt: kehtib üksnes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009 ( 3 ) osutatud loomasöödaks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste kohta. Heakskiidetud asutus: loomade vedu nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ ( 4 ) kohaselt heakskiidetud asutusse, instituuti või keskusse. Kunstlik seemendamine: kehtib üksnes loomse paljundusmaterjali kohta. Aretus/kasvatus: kehtib loomade, sh kasvanduste jaoks ettenähtud vesiviljelusloomade aretuse ja kasvatuse kohta. Konservitööstus: kehtib nt konservitööstusele ette nähtud tuunikala kohta. Tsirkus/näitus: kehtib registreeritud tsirkuse- ja näituseloomade ning akvaariumide või sarnaste äriettevõtete jaoks ning mitte edasimüügiks ettenähtud veeloomade kohta. Nuumamine: kehtib üksnes lammaste ja kitsede kohta. Edasine töötlemine: kehtib üksnes selliste toodete kohta, mida tuleb enne turule laskmist täiendavalt töödelda. Ulukivaru taastootmine: kehtib üksnes varude taastootmiseks ettenähtud ulukite kohta. Inimtoit: kehtib üksnes selliste inimtoiduks ettenähtud toodete kohta, mille puhul Euroopa Liidu õigusaktidega nõutakse tervise- või veterinaarsertifikaati. Muud: ette nähtud muudeks eesmärkideks kui käesolevas liigituses loetletud eesmärgid, sh õngitsemisteenust pakkuvatele kalamajanditele ettenähtud veeloomad. ( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, , lk 1). ( 4 ) Nõukogu 13. juuli aasta direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, , lk 54).

19 L 131/119 Lemmikloomad: koerte, kasside, valgetuhkrute ja lindude kaubanduslik vedu Euroopa Liitu. Kehtib selliste dekoratiivsete veeloomade kohta, kes on ette nähtud lemmikloomapoodide ja muude samalaadsete edasimüügiga tegelevate ettevõtete jaoks. Kasutamine farmaatsiatööstuses: muuks otstarbeks kui inimtoiduks või loomasöödaks ettenähtud loomsed kõrvalsaadused, nagu on osutatud määruses (EÜ) nr 1069/2009. Karantiin: muude lindude kui kodulindude puhul osutatakse komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 139/2013, ( 5 ) lihatoiduliste, primaatide ja nahkhiirte puhul direktiivile 92/65/EMÜ ja veeloomade puhul nõukogu direktiivile 2006/88/EÜ ( 6 ). Registreeritud hobuslased: vastavalt nõukogu direktiivile 2009/156/EÜ ( 7 ). Ülekandmine: kehtib üksnes veeloomade kohta. Tapmine: selliste loomade kohta, kes on ette nähtud otse või kogumiskeskuse kaudu tapamajja saatmiseks. Tehniline otstarve: muuks otstarbeks kui inimtoiduks või loomasöödaks ettenähtud loomsed kõrvalsaadused, nagu on osutatud määruses (EÜ) nr 1069/2009. Kaubanäidised: nagu on määratletud komisjoni määruse (EÜ) nr 142/2011 ( 8 ) I lisa punktis 39. Lahter I.21. Transiidi jaoks: üksnes Euroopa Liidu kaudu ühest kolmandast riigist teise kolmandasse riiki või kolmanda riigi ühest osast sama kolmanda riigi teise ossa veetavate loomade või toodete puhul. Märkida kolmanda sihtriigi nimi ja ISO kood. Lahter I.22. Siseturu jaoks: kõigi Euroopa Liidu turu jaoks ette nähtud saadetiste jaoks. Import vabaks ringluseks: seda võimalust tuleb kasutada üksnes selliste saadetiste puhul, mille suhtes on Euroopa Liidus kavas kohaldada vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri. Teatavate loomade puhul (nt registreeritud hobuslased) tuleb järgmistest võimalustest valida üksnes üks. Taassissevedu: seda võimalust tuleb kasutada üksnes selliste loomade puhul nagu registreeritud hobused, kellel pärast võidusõitudel, võistlustel ja kultuuriüritustel osalemisest tulenevat ajutist eksporti taas Euroopa Liitu siseneda lubatakse. Ajutine import: seda võimalust tuleb kasutada üksnes ajutiselt Euroopa Liitu importida lubatud loomade, näiteks vähem kui 90 päevaks liitu imporditavate registreeritud hobuste puhul. Lahter I.23. Pakkeüksuste üldarv: loomade transportimiseks kasutatavate kastide, puuride või latrite arv, paljundusmaterjali puhul külmutuskonteinerite arv või toodete puhul pakkeüksuste arv. Lahtise lasti puhul on selle lahtri täitmine vabatahtlik. Lahter I.24. Kogus: Loomade puhul: loomade või ühikutena väljendatud kõrte koguarv. Loomse paljundusmaterjali puhul: ühikutena väljendatud kõrte koguarv. toodete ja veeloomade (v.a dekoratiivkalad) puhul: kogubrutokaal ja netokaal kilogrammides. Kogunetokaal: netokaal määratletakse kaupade massina ilma kontaktpakendite ja muude pakenditeta. Kogubrutokaal: kogukaal kilogrammides. Brutokaal määratletakse toodete kogukaaluna koos kontaktpakendite ja muu pakendiga, välja arvatud transpordikonteinerid ja muu transpordivarustus. ( 5 ) Komisjoni 7. jaanuari aasta rakendusmäärus (EL) nr 139/2013, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil liitu (ELT L 47, , lk 1). ( 6 ) Nõukogu 24. oktoobri aasta direktiiv 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavatel veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, , lk 14). ( 7 ) Nõukogu 30. novembri aasta direktiiv 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 192, , lk 1). ( 8 ) Komisjoni 25. veebruari aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, , lk 1).

20 L 131/ Lahter I.25. Kauba kirjeldus: märkida Maailma Tolliorganisatsiooni määratletud asjaomane harmoneeritud süsteemi kood (edaspidi HS-kood ) ja jaotis, nagu on osutatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 ( 9 ). Kõnealust tollikirjeldust täiendatakse vajaduse korral loomade või toodete veterinaarseks liigitamiseks vajaliku lisateabega. Lisaks märkida kõik loomade või toodete laadi/töötlemisega seotud erinõuded, nagu need on määratletud asjaomases Euroopa Liidu tervise- või veterinaarsertifikaadi näidises. Tsoon: Euroopa Liidu õigusaktidega heakskiidetud tsoonide või piirkondade kehtestamisest mõjutatud loomade või toodete puhul. Tsoonid või tootmispiirkonnad (nt kahepoolmeliste karploomade puhul) peavad olema märgitud nii, nagu avaldatud Euroopa Liidu heakskiidetud ettevõtete loeteludes. Loomade puhul: liik, tõug või kategooria, identifitseerimismeetod, identifitseerimisnumber, vanus, sugu, kogus või netokaal ning katse. Loomse paljundusmaterjali puhul: kogumis- või tootmiskuupäev, keskuse või rühma tunnustamisnumber, kõrre identifitseerimisandmed ning kogus. Doonorloomade puhul lisaks liik, tõug või kategooria ning identifitseerimisandmed. Toodete puhul: liik, tooteliik, töötlemisviis, ettevõtte (tapamaja, töötlemisettevõte, külmhoone) tunnustamisnumber koos riigi ISO koodiga, pakkeüksuste arv, pakendi liik, partii number, netokaal ning lõpptarbija (st tooted on pakitud lõpptarbija jaoks). Liik: teaduslik nimetus või nagu määratletud kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega. Pakendi liik: pakendi liik kindlaks määrata vastavalt ÜRO kaubanduse hõlbustamise ja elektroonilise äritegevuse keskuse (edaspidi UN/CEFACT ) soovituse nr 21 ( 10 ) määratlusele. II osa: sertifitseerimine Selle osa peab täitma veterinaarjärelevalve ametnik või ametlik inspektor. Lahter II. Tervishoiualane teave: palun täitke käesolev osa vastavalt Euroopa Liidu tervisealastele erinõuetele, mis on seotud loomaliikide või toodete laadiga, ning nagu need on määratletud teatavate kolmandate riikidega sõlmitud samaväärsuslepingutes või Euroopa Liidu muudes õigusaktides, milles käsitletakse sertifitseerimist. kui saadetise kohta ei ole loomade või inimeste terviseohutuse kinnitusi, tuleb kogu see jagu välja jätta või tunnistada kehtetuks või jätta üldse esitamata vastavalt Euroopa Liidu konkreetsete tervisesertifikaatide II osa joonealustele märkustele. Lahter II.a. Sertifikaadi viitenumber: sama viitenumber nagu lahtris I.2. Lahter II.b. IMSOCi viitenumber: sama viitenumber nagu lahtris I.2.a. Sertifikaati välja andev ametnik: veterinaarjärelevalve ametnik või ametlik inspektor, nagu on määratletud asjaomastes Euroopa Liidu õigusaktides: nimi trükitähtedega, kvalifikatsioon ja ametinimetus, vajaduse korral pädeva asutuse registreerimisnumber ja originaaltempli jäljend ning kuupäev ja allkiri. ( 9 ) Nõukogu 23. juuli aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, , lk 1). ( 10 ) Viimane versioon: Muudatus nr 9, V ja VI lisa, avaldatud aadressil:

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

untitled

untitled 2009R0206 ET 01.07.2013 001.002 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 206/2009, 5. märts 2009, milles käsitletakse isiklikuks

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/ 429, märts 2016, - loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervis

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/ 429, märts 2016, - loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervis 31.3.2016 L 84/1 I (Seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/429, 9. märts 2016, loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühiskomitee otsus nr 216/2016, millega muudetakse EMP lepingu

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Juhendkiri veokulude tolliväärtussesse arvamise kohta Käesolev juhendkiri on ette nähtud teadmiseks ja juhindumiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Ühendusse imporditava kauba tolliväärtuse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend 1 Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhised (seisuga 11.04.18) (Seisuga 11.04.18 muudetud punkti 2.3 alapunkti 3 ja punkti 6.6 alapunkti 1) Sisukord 1. Õigusaktid......

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

SANTE/10280/2018-EN ANNEX

SANTE/10280/2018-EN ANNEX ET I lisa Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua inimtoiduks ettenähtud elusaid, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid,

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT Selgitavad märkused: 1) tärn veerus lahtri number tähistab

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 1.rtf

Microsoft Word - Lisa 1.rtf Rahandusministri 25. juuni 2014. a määrus nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba Rahandusministri saatedokumentide 25.juuni 2014. menetlemise a määruse kord nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. september 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema:

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

CL2005R0183ET _cp 1..1

CL2005R0183ET _cp 1..1 2005R0183 ET 23.04.2016 004.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 183/2005, 12. jaanuar 2005,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

guidance-customs-procedures_et.DOCX

guidance-customs-procedures_et.DOCX EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Brüssel, 11. märts 2019 SUUNIS ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA TOLLIKÜSIMUSED LEPPETA LAHKUMISE KORRAL Ühendkuningriik esitas 29. märtsil

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TRANSIIDIDEKLARATSIOONINA KASUTATAV ELEKTROONILINE VEODOKUMENT

Rohkem

Jvtasu_2017_en0612

Jvtasu_2017_en0612 Rahandusministeerium Meie: 07.12.2016 nr 1.4-3/2257 Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Austatud minister Maaeluministeerium esitab Teile kooskõlastamiseks maaeluministri määruse Toidu-

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem