Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks"

Väljavõte

1 Töö nr ENE1611 Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Tallinn 2016 Meie oskused on Teie edu! Martna Vallavalitsus ÅF-Consulting AS Martna küla Akadeemia tee 21/ Vallamaja Tallinn Tel Tel martna.kovtp.ee

2 Sisukord Sisukord... 2 Eessõna... 4 Kokkuvõte Martna küla üldiseloomustus ja sotsiaalmajanduslik areng... 7 Geograafiline asend... 7 Majandus ja ettevõtlus... 8 Energiamajandus Martna küla katlamaja, kaugküttevõrk ja soojustarbijad Martna küla katlamaja Martna katlamaja kaugküttevõrk Martna katlamaja soojustarbijad Martna katlamaja kaugküttevõrgu soojuse tarbimine ja tootmine Soojuse tarbimine Kaugkütte katlamaja soojuse tootmine Koormusgraafik Perspektiivne soojuse tarbimine ja toodang Martna Põhikooli katlamaja, kaugküttevõrk ja soojustarbijad Martna Põhikooli katlamaja Martna Põhikooli kaugküttevõrk Martna Põhikooli katlamaja soojustarbijad Martna vallamaja soojusvarustus Vallamaja katel Martna vallamaja katla soojuse tootmine Majandushinnang Martna küla kaugküttega soojusvarustuse arendamise variandid Soojusvarustuse arendamise variantide majanduslik hinnang Variant 0 Martna katlamajas jätkub praegune soojuse tootmise olukord Variant 1 Martna katlamajas paigaldatakse uus 500 kw katel Variant 2 Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine Variant 3 Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine ja uue 500 kw katla paigaldamine Majandusarvutuste kokkuvõte Soojuspumpade kasutamine Kütuste ja soojuse hind ning tarbijate maksevõime Kütuste ja soojuse hind

3 Tarbijate maksevõime Paralleeltarbimine Ettepanekud energiasäästuks Energiasääst hoonetes Energiasääst soojusvarustus süsteemides Võimalikud toetused soojusmajanduse arendamiseks Järeldused Soovituslik tegevuskava Lisad

4 Eessõna Käesoleva arengukava koostamise aluseks on ÅF-Consulting AS ja Martna Vallavalitsuse vahel a sõlmitud töövõtuleping ENE1611. Arengukava tehnilised nõuded on määratud majandus- ja taristuministri määrusega nr 40 Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused; 10 Nõuded soojusmajanduse arengukavale. Töö eesmärgiks on analüüsida tellijalt saadud ning kohapeal kogutud andmete alusel Martna valla Martna küla kaugküttevõrgu tööd ja võimalusi selle arendamiseks aastatel Käesolev arengukava annab ülevaate Martna valla Martna küla kaugküttevõrgu tööst, soojuse tarbimisest, analüüsib võimalusi energia tarbimise säästlikumaks kasutamiseks, kaugküttevõrkude ja katlamaja renoveerimiseks. Käesoleva töö aruanne on vormistatud 47 lehel. Aruanne sisaldab 17 joonist, 23 tabelit ja 3 lisa. Töö tegemisel kasutati Martna Vallavalitsusest saadud ja kohapeal kogutud andmeid ning kirjandusest, seadusandlusest, avalikest dokumentidest, arendustöödest ja internetist kogutud täiendavat informatsiooni. Saadud andmete analüüsi, tehniliste- ja majandushinnangute põhjal on koostatud käesolev aruanne. Käesoleva arengukava koostasid konsultant Jelena Priss (volitatud soojusenergeetikainsener, EQF tase 8) ja vanemkonsultant volitatud soojustehnikainsener (EQF tase 8) Eimar Jögisu. Arengukava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 4

5 Kokkuvõte Martna vald on oma 269 km² pindalaga Läänemaa keskmine. Administratiivselt kuulub Martna valla koosseisu 34 küla. Martna vallas on seisuga a. 781 elanikku, sh Martna külas 133. Martna küla katlamaja Martna küla kaugküttevõrgu soojus toodetakse amortiseerunud katlamajas. Katlamajas on paigaldatud üks tahkel kütusel töötav veekatel KIVIÕLI-80 nimivõimsusega 800kW. Katlamajas ja tarbijatel ei ole paigaldatud soojusmõõtjaid. Kaugküttevõrk asub Martna küla keskuses, mis varustab soojusega 3 kortermaja ja lasteaeda koos päevakeskuse ja raamatukoguga nelja viimase aasta keskmise kogutarbimisega 956 MWh. Soojustarbijatel puuduvad soojussõlmed ja soojusmõõtjad. Soojust väljastatakse ainult kütteperioodil, temperatuuri graafikuga 50/40 C, rõhul 2-3 bar. Suitsugaaside puhastus puudub. Martna küla kaugküttevõrk on ca 500 m pikkune maapealne torustik. Suhteline soojuskadu jääb tellija andmetel kütteperioodil keskmiselt vahemikku 26 32%. Martna katlamaja talvine maksimaalne koormus on 500 kw. Katlamaja keskmine koormus kütteperioodil on kw. Suveperioodil katlamaja ei tööta. On soovitatav katlamaja ja kaugküttevõrgu renoveerimine. On mõistlik renoveerida Martna küla kaugküttevõrk ja katlamaja taotledes selleks SA Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toetust. Kaugküttevõrkude renoveerimisel paigaldada tarbijatele soojussõlmed ning soojusmõõtjad katlamajasse ja tarbijatele. Soojuse hind tarbijatele kujuneb pärast katlamaja ja kaugküttevõrkude renoveerimist 53,19 /MWh. Martna Põhikooli katlamaja Martna Põhikooli katlamajas on kaks halupuudel ja kivisöel töötavat keskküttekatelt 150 kw ja üks katel Universaal. Martna Põhikooli territooriumil on maa-alune uus eelisoleeritud torustik DN63, pikkusega 50 m. Katlamaja töötab temperatuurigraafikuga kütteperioodil 55-65/45-55 C, rõhul 2 bar. Põhikooli katlamajas puudub soojusmõõtja. Soojusmõõtja on paigaldatud ühel soojusetarbijal pastoraadil. Paigaldada katlamajasse ja koolile soojusmõõtjad. 5

6 Soojustarbijatel puuduvad soojussõlmed. Praegu on Põhikooli katlamaja maksimaalne koormus kuni 150 kw. Martna Põhikooli katlamaja a tegelike soojuse tootmine oli 176 MWh. Martna Põhikooli katlamaja ja kaugküttevõrk on heas seisukorras ja ei vaja renoveerimist. Martna vallamaja katel Martna vallamajas on 2016 aastal paigaldatud 93 kw pelletikatel. Lisaks on vallamajas ka vedelkütusega töötav keskküttekatel. Vallamaja soojusvarustus süsteem on heas seisukorras. Süsteem toimib hästi ja ei vaja renoveerimist. On soovitatav toetada Martna küla kortermajade elanikke korteriühistute moodustamist, hoonete energiaauditite tegemist ja kortermajade soojustamist, et vähendada elanike kulusid hoonete soojusvarustusele. 6

7 1. Martna küla üldiseloomustus ja sotsiaalmajanduslik areng Geograafiline asend Martna vald asub Lääne maakonna keskosas Matsalu lahe kirdekaldal, naabriteks on lõunas Lihula vald, ühispiiriks Kasari ja Rõude jõed, idas Kullamaa vald, põhjas Lääne-Nigula vald, läänes Ridala vald. Martna valda läbivad Tallinn-Virtsu maantee, Haapsalu-Laiküla maantee ja Palivere-Oonga maantee. Valla keskus, Martna küla, asub 25 km kaugusel Haapsalu linnast ning 36 km kaugusel Lihula linnast. Tallinn asub Martnast 100 km kaugusel. Martna vald on oma 269 km² pindalaga Läänemaa keskmine. Administratiivselt kuulub Martna valla koosseisu 34 küla. Külade kaugus valla keskusest on 10 kuni 15 km. Martna vallas on seisuga a. 781 elanikku, neist Martna külas 133. Martna valla rahvastik paikneb väga ebaühtlaselt. Nelja suurema küla: Martna, Kirna, Kasari ja Rõude elanike arv moodustab valla rahvastikust 45%. Haapsalu-Laiküla maantee, Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee, Ehmja-Martna-Kurevere tee ja Palivere-Oonga tee äärsetesse ning selle vahetusse ümbrusse on koondunud üle 70% valla elanikest. Valla rahvastiku keskmine asustustihedus on 4 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Joonis 1.1. Martna vald Vallast põhja, itta ja kagusse jäävad ulatuslikud Taebla ja Kullamaa metsamassiivid, kirdesse Marimetsa soo- ja rabamassiivid. 32 % vallast on kaetud metsaga ning 16 % looduslike rohumaadega. Viimastest suure enamuse moodustavad Kasari jõe luht ning Matsalu lahe ranna heina- ja karjamaad. Kohati on säilinud haruldaseks muutunud puisniite. Ligi 17 % vallast on raba, roostik või võsastunud liigniiske maa. Metsades on valitsevaks puuliigiks kask, millele 7

8 järgnevad lepp ja mänd. Martna vald paikneb Matsalu lahe valgala territooriumil, millest 25 % on looduskaitse all. Majandus ja ettevõtlus 2014 aasta seisuga on Martna vallas registreeritud 34 äriühingut. Palgatöötaja bruto keskmine tulu aastal 2014 on 891 eurot. Aastal 2015 on registreeritud 28 töötut. Turism Vaba aja ja puhkuse veetmisvõimaluste pakkujaid on vallas vähe. Kaasiku külas Palivere lähistel on planeeritud väiksema spordi- ja puhkekeskuse rajamine. Turismi vaatamisväärsusteks on Matsalu looduskaitseala, Rannajõe linnuvaatlustorn, Suure- Lähtru mõis, Martna kirik. Põllumajandus Põllumajandus on piirkonna valdav ettevõtlus haru. Jaguneb kahte põhisuunda loomakasvatus ning teraviljakasvatus. Loomakasvatuses on väga erinevaid suundi: sea-, lamba-, lihaveise ja piimakarja kasvatus. Tegutsevad veise suurfarmid on Keskkülas, Rõudes ja Ehmjas. Väike- Lähtrus on sugulinnukasvatus. Vähemal määral peetakse ka hobuseid, neid tavaliselt muude loomade kõrvalt. Lihaveiseid kasvatatakse (üle 100 looma) Kureveres. Lambaid ( ) looma kasvatatakse Keskveres ja Ohtlas. Väiketootjad tegelevad mesindusega, maasika ja astepaju kasvatusega. Martna valla piirkond on läbi aegade olnud põllumajanduse ja karjakasvatuse piirkond. See on kohalikku elanikkonda toitnud ja katnud ning teeb seda ka edaspidi. Metsandus Piirkonna suuremaks metsamajandamisega tegelevaks ettevõtteks on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Eraettevõtjaid metsanduse alal on vähe. Tööstusalad Suurtööstus piirkonnas puudub. Vähesel määral tegeletakse puidutöötlemisega. Vallas on üks turvast kaevandav ettevõte. Tehnoparke vallas ei ole ja lähiaastatel nende rajamist piirkonnas pole ette näha. 8

9 Energiamajandus Martna küla katlamajas toodetud soojust müüb Martna Vallavalitsus. Elanikele müüakse soojust arvestusliku hinnaga 1,6 euro/m 2 köetava pinna ruutmeetri kohta. Martna küla territooriumil on kaks puidukütusel töötavat katlamaja (Martna küla ja Põhikooli katlamaja). Lisaks on kaks katelt paigaldatud vallamajas. Katelde tehnilised andmed on toodud tabelis 1.1. Tabel 1.1. Martna küla katelde üldandmed Objekt Katla tüüp Kütus Kogus, tk Martna küla katlamaja Põhikooli katlamaja Vallavalitsuse hoone Kiviõli-80 Rolla UT 150 Universaal Pasqualicchio CS80 Halupuu, kivisüsi Halupuu, kivisüsi Halupuu, kivisüsi Võimsus, kw Katla tehniline seisukord halb Hea, vajab seadistamist 1 - Töökorras Pelletid 1 92,8 Hea - Õli 1 - Hea 9

10 2. Martna küla katlamaja, kaugküttevõrk ja soojustarbijad Martna küla katlamaja Martna küla kaugküttevõrgu soojus toodetakse amortiseerunud katlamajas (edasi Martna katlamaja). Katlamajas (vt joonis 2.1) on paigaldatud üks tahkel kütusel töötav veekatel KIVIÕLI-80. Soojusmõõtja katlamajas puudub, kuid plaanis on paigaldada. Joonis 2.1. Martna küla kaugkütte katlamaja ja veekatel KIVIÕLI-80 Martna vallas tegeleb soojuse tootmise ja müügiga vallavalitsus. Katlamaja kasutab kütuseks halupuid ja kivisütt. Halupuu hind 2015 aastal oli 20 /m 3. Tellija esitatud andmetel Martna küla soojusvõrgu müüdava soojuse hind aastal 2015 oli 56,72 /MWh. Soojuse hinna arvutus tuleb kütuse, tööjõude, elektri ja vee kuludest. Elanikele müüakse soojust arvestusliku hinnaga 1,6 euro/m 2 köetava pinna ruutmeetri kohta. Ruutmeetri hind on kinnitatud Martna Vallavalitsuses. Tabel 2.1. Martna katlamaja katla parameetrid Katla tüüp Kütus Kogus, tk Võimsus, kw Kiviõli-80 Halupuu, kivisüsi Maksimaalne rõhk, bar Maksimaalne temperatuur, C Seisund Halb Kaugküttevõrk asub Martna küla keskuses, mis varustab soojusega 3 kortermaja ja lasteaeda koos päevakeskuse ja raamatukoguga. Soojust väljastatakse ainult kütteperioodil, temperatuuri graafikuga 50/40 C, rõhul 2-3 bar. Suitsugaaside puhastus puudub. 10

11 Martna katlamaja kaugküttevõrk Martna katlamaja kaugküttevõrk on ca 500 m pikkune maapealne torustik (vt lisa 1). Martna küla kaugküttevõrkude tööparameetrid on järgmised: o Temperatuurigraafik kütteperioodil 50/40 o C o Maksimaalne töörõhk 2-3 bar Martna küla kaugküttevõrkude tehnilised andmed: o Soojusvõrgu torustiku kogupikkus 500 m o s.h. maapealne torustik 500 m Joonis 2.2. Martna küla maapealne kaugküttetorustik Olemasolevate maapealse torustike isolatsioon on kahjustatud, mis oluliselt suurendab soojuskadu kaugküttevõrgus, samas on torustik üle dimensioneeritud, peamagistraali torustik on D=250 mm. Tellija esitatud andmete põhjal (toodang ja müük) on arvutatud nelja viimase aasta keskmine soojuskadu, mis on võrdne 29%. Kaugküttevõrgu nelja viimase aasta keskmine tegelik soojuslik tarbimise erikoormus (tarbimise suhe torustiku pikkusesse) on 1,9 MWh/m. Martna Vallavalitsusel on kavas rekonstrueerida Martna küla kaugküttevõrk. 11

12 Martna katlamaja soojustarbijad Martna küla kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikuga 50/40 C. Praegu on katlamaja maksimaalne koormus kuni 500 kw. Katlamaja töötab vaid kütteperioodil. Kõikides majades on sooja vee saamiseks paigaldatud elektriboilerid. Lasteaias on lisa soojusallikana paigaldatud kolm õhk-õhk soojuspumpa. Martna külas on kaugküttevõrguga ühendatud 3 korterelamut ning lasteaed koos päevakeskuse ja raamatukoguga (vt joonis 2.3). Kaugküttevõrguga ühendatud hooned on Ehitisregistri andmetel ehitatud ajavahemikul Detailsemad andmed hoonete kasutuse, mahu, suletud netopinna ja energiamärgise kohta on esitatud tabelis 2.2. Martna küla kaugküttevõrguga ei ole otstarbekas ühendada teisi hooneid, näiteks vallamaja, kuna sellisel juhul suurenevad võrgu soojuskaod. Joonis 2.3. Martna küla korterelamu Kooli tänaval ja Martna küla lasteaed Tabel 2.2. Martna katlamaja kaugkütte soojustarbijad Aadress Hoone kasutus Ehitus Hoone Suletud netopind (m 2 ) märgis Energia -aasta maht (m 3 ) Kooli tn 4 Elamu Kooli tn 6 16 korteriga elamu Kooli tn 8 24 korteriga elamu Martna küla Martna küla lasteaed Kaugküttevõrgus olevad hooned on renoveerimata ja soojustamata. Tarbijatel puuduvad soojussõlmed ja soojusmõõtjad. Soojust tarbijatele jaotatakse köetava pinna ruutmeetrite järgi. Renoveerimistöid on alustatud lasteaias, kus soojustatakse katust. Martna Vallavalitsus müüb elanikele soojust arvestusliku hinnaga 1,6 euro/m 2 köetava pinna ruutmeetri kohta. Soojuse arvestuslik ja tegelik tootmine ja tarbimine on esitatud tabelis

13 Tabel 2.3. Martna katlamaja soojusetootmine Aadress Hoone kasutus Suletud netopind (m 2 ) Hoone maht (m 3 ) Arvestuslik soojuskoormus kw Arvestuslik soojuse tarbimine MWh Tootmisandmed MWh Tegelik tarbimine MWh Tegelik eritarbimine kwh/m² Kooli tn 4 Elamu Kooli tn 6, pool maja Kooli tn 8 Martna küla Kokku Martna katlamaja 16 korteriga elamu 24 korteriga elamu Martna lasteaed Soojustarbijate maksimaalne summaarne arvestuslik soojuskoormus on 343 kw, tegelik soojuskoormus oli kuni 500 kw. Arvestuslik summaarne hoonete soojuse tarbimine on 702 MWh, a tegelike soojuse tarbimine oli 956 MWh. Tegelik soojuse tarbimine oli 1,4 korda suurem arvestuslikust soojuse tarbimisest. Keskmine soojuse eritarbimine kütteks oli 177 kw/m². See on väga kõrge eritarbimine. Kõige suurem soojuse eritarbimine on lasteaias 254 kw/m². Kui siia lisada veel soojuspumpade elektri tarbimine, millise kohta andmed puuduvad, on lasteaia tegelik energia tarbimine soojusvarustuseks kaks korda suurem arvestuslikust soojustarbimisest. Kõrge eritarbimine iseloomustab soojustamata hoonete ebarahuldavat tehnilist seisukorda. Soojuse tarbimise vähendamiseks on vajalik hooned soojustada. 13

14 3. Martna katlamaja kaugküttevõrgu soojuse tarbimine ja tootmine Soojuse tarbimine Soojuse tarbimise osas käsitleme nelja viimase aasta ( ) igakuise tarbimise andmeid. Tarbimise andmeid on saadud tellijalt, arvestades et tarbimine on 1,6 euro/m 2 köetava pinna m 2 kohta. Martna katlamaja kaugküttevõrku ühendatud tarbijate tegelik arvestuslik soojuse tarbimine kuude lõikes perioodil on esitatud tabelis 3.1. Tabel 3.1. Martna katlamaja kaugküttevõrgu soojustarbijate tegelik tarbimine kuude lõikes perioodil , MWh Keskmine Kuu Tarbimine Tarbimine Tarbimine Tarbimine Tarbimine MWh MWh MWh MWh MWh Jaan Veebr Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Kokku Välisõhu temperatuur on viimastel aastatel olnud erinev a oli keskmisest jahedam ning 2013.a, 2014.a ja 2015.a talv olid keskmisest soojemad. Selleks, et analüüsida soojuse tarbimist erinevate aastate lõikes, on soojustarbimised üle viidud normaalaasta kliimatingimustele. Normaalaasta kliimatingimustele taandamisel kasutame TTÜ teadlaste ja KredExi poolt soovitatud metoodikat ja arvutusvalemit. Nelja viimase aasta tegelikud ja normaalaasta kliimatingimustele taandatud soojuse tarbimised on esitatud tabelis 3.2 ja joonisel 3.1. Tabel 3.2. Kraadpäevad ja Martna katlamaja kaugküttevõrgu soojustarbijate normaalaasta kliimatingimustele viidud soojuse tarbimine perioodil , MWh Keskmine Kuu Norm.a kraadpäevapäevad Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Tarbimine Norm.a MWh päevad MWh päevad MWh päevad MWh MWh MWh Jaan Veebr Märts Aprill Mai Juuni Juuli

15 Soojuse tarbimine, MWh Norm.a Keskmine Kuu kraadpäevapäevad Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Tarbimine Norm.a MWh päevad MWh päevad MWh päevad MWh MWh MWh Aug Sept Okt Nov Dets Kokku Tabelist 3.2 näeme, et nelja viimase aasta tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele taandatud soojuse tarbimine on olnud vastavalt 956 MWh ja MWh. Nelja viimase aasta soojuse tarbimine on vähenenud keskmiselt 9% aastas. Soojuse tarbimise vähenemise üheks põhjuseks oli viimaste aastate keskmisest kõrgem välisõhu temperatuur. Normaalaasta kliimatingimustel üle viidud keskmine aastane soojuse tarbimise vähenemine oli poole väiksem 4,5 % Tegelik Normaalaasta Joonis 3.1. Martna kaugküttevõrgu tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse tarbimine perioodil Kaugkütte katlamaja soojuse tootmine Martna katlamajas toodetud ja kaugküttevõrku suunatud soojuse kogus koosneb tarbijate poolt tarbitud soojuse kogusest ja jaotuskadudest (soojuskadudest kaugküttevõrgus). Martna katlamaja soojustoodangu osas on kasutatud nelja viimase aasta (2012, 2013, 2014 ja 2015) igakuiste soojustoodangute andmeid (vt tabel 3.3). Tabel 3.3. Martna katlamaja soojustoodangud perioodil , MWh Keskmine Toodang Toodang Toodang Toodang Toodang MWh MWh MWh MWh MWh Jaan Veebr Märts Aprill Mai

16 Soojustoodang, MWh Keskmine Toodang Toodang Toodang Toodang Toodang MWh MWh MWh MWh MWh Juuni Juuli Aug Sept Okt Nov Dets Kokku Katlamaja soojustoodangute andmete alusel on koostatud soojuse tegeliku tootmise tulpdiagramm vaadeldavate aastate kohta (joonis 3.2). Sama kuu tegelik soojuse tootmine võib eri aastatel oluliselt erineda. Nii oli aasta veebruaris keskmine välisõhu temperatuur 0,2 C ja katlamaja soojuse toodang 172 MWh ning aastal 2012 kuu keskmine välisõhu temperatuur veebruaris oli 4,5 kuni 11,5 C ja katlamaja soojuse toodang keskmiselt 257 MWh Joonis 3.2. Martna katlamaja soojuse tootmine Soojuse toodangu/väljastuse analüüsiks on reaalsed aastased soojustarbimised üle viidud normaalaasta kliimatingimustele. Nelja viimase kütteperioodi tegelikud ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse toodangud on esitatud tabelis 3.4 ja joonisel 3.3. Tabel 3.4. Martna katlamaja soojustoodangud normaalaastal Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. Norm.a Keskmine kraadpäevapäevad Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Norm.a MWh päevad MWh päevad MWh päevad MWh MWh Jaan Veebr Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug Sept

17 Soojus, MWh Soojustoodang, MWh Norm.a Keskmine kraadpäevapäevad Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Kraad- Norm.a Norm.a MWh päevad MWh päevad MWh päevad MWh MWh Okt Nov Dets Kokku Katlamaja kolme viimase aasta soojuse kogutoodang on olnud erinev. Aastal 2012, kui kõige külmemal kütteperioodil on olnud soojuse toodang suurim. Aastad 2014 ja 2015 olid tunduvalt soojemad ja ka soojuse toodangud olid kuni 1,4 korda väiksemad. Tegelik keskmine katlamaja soojustoodang oli 1343 MWh ning normaalaasta kliimatingimustele taandatud katlamaja soojuse toodang oli 1433 MWh. Ka normaalaasta kliimatingimustele üle viidud katlamaja soojuse toodangud on iga aasta vähenenud Tegelik Normaalaasta Joonis 3.3. Martna katlamaja tegelik ja normaalaasta kliimatingimustele üle viidud soojuse tootmine Tootmine Tarbimine Kadu Joonis 3.4. Soojuse tootmine, tarbimine ja kadu Martna kaugküttevõrgus Joonisel 3.4 on toodud koondandmed soojuse tootmise, tarbimise ja soojuskadude kohta neljal viimasel aastal. Aasta keskmine suhteline soojuskadu on tarbijalt saadud tootmise ja tarbimise andmetel 29%. 17

18 Katlamaja koormus, kw Soojus, MWh Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. Tootmine Joonis 3.5. Martna katlamaja keskmised soojustoodangud ja kaod kaugküttevõrgus Tulpdiagrammilt (joonis 3.5) nähtub, et soojuskaod energiaühikutes jäävad vahemikku MWh ja on maksimaalsed külmematel kuudel ja väiksemad soojematel kuudel. Suhteline soojuskadu jääb kütteperioodil keskmiselt vahemikku 26 32%. Kadu Koormusgraafik Võttes aluseks tellijalt saadud andmed kuu keskmise ja maksimaalse tarbimise kohta, joonistame välja Martna kaugkütte katlamaja koormusgraafiku (joonis 3.6). 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Soojuse tarbimine Joonis 3.6. Martna katlamaja koormusgraafik Soojuskadu Katlamaja talvine maksimaalne koormus oli kuni 500 kw. Katlamaja keskmine koormus kütteperioodil oli kw. Suveperioodil katlamaja ei töötanud. Koormusgraafiku tegemisel on arvestatud viimase aastate keskmisest soojamate talvede tarbimise andmed, sellega arvestame ka majandushinnangul uue katlavõimsuse valikul. 18

19 Soojustarbimine, MWh Perspektiivne soojuse tarbimine ja toodang Tulevaste perioodide soojuskoormuste planeerimisel peame arvestama järgnevate asjaoludega: soojuse tootmine ja tarbimine normaalaasta kliimatingimustel kaugküttevõrgus; soojuskadude vähenemisega seoses kaugküttevõrkude renoveerimisega. soojuse tarbimise vähenemine seoses korterelamutes rakendatud renoveerimis- ja energiasäästumeetmetega ning elanike arvu kahanemisega; potentsiaalsed uued soojustarbijad. Martna külas ei ole ette näha olulist uute soojustarbijate liitumist antud katlamaja kaugküttevõrguga. Kuna soojuse tarbimisest moodustavad enamuse korterelamud, siis on seoses korterelamute renoveerimismeetmete rakendamisega tulevikus ette näha mõningat tarbimise vähenemist. Arvutuste aluseks prognoosime elamute soojustarbimise vähenemist seoses küttesüsteemide seadistamisega igal aastal 2%. Hoonete soojustamine on vajalik, sellega võib soojuse tarbimine väheneda 20-30%. Kuid arvestades tegelikku olukorda, ei saa kõigi hoonete soojustamist lähiaastatel pidada reaalseks. Prognoositav soojustarbimise vähenemine on esitatud joonisel 3.7. See on aluseks võetud ka majandusanalüüsil. Prognoositav soojuse tarbimine aastal on 750 MWh Joonis 3.7. Soojustarbimise prognoos Martna küla katlamaja kaugküttevõrgus aastateks

20 4. Martna Põhikooli katlamaja, kaugküttevõrk ja soojustarbijad Martna Põhikooli katlamaja Martna Põhikooli katlamajas on kolm halupuudel töötavat keskküttekatelt (joonis 4.1). Katlade töö parameetrid on toodud tabelis 4.1. Joonis 4.1. Martna Põhikooli katlamaja halupuidu katlad Tabel 4.1. Martna Põhikooli katelde parameetrid Katla tüüp Kütus Kogus, tk Võimsus, kw Rolla UT 150 Universaal Halupuu, kivisüsi Halupuu, kivisüsi Maksimaalne rõhk, bar Maksimaalne temperatuur, C Tehniline seisukord ,4 95 Hea, vajab seadmist Töökorras 20

21 Martna Põhikooli kaugküttevõrk Martna Põhikooli territooriumil on maa-alune uus eelisoleeritud torustik DN63, 50 m (vt lisa 1). Martna Põhikooli kaugküttevõrgu tööparameetrid on järgmised: o Temperatuurigraafik kütteperioodil 55-65/45-55 o C o Maksimaalne töörõhk 2 bar Martna Põhikooli kaugküttevõrk on heas tehnilises seisukorras, kuid puudub soojusmõõtja katlamajas ja koolil. Soojusmõõtja on olemas ainult pastoraadil. Vajalik on paigaldada soojusmõõtja katlamajasse ja koolile. Martna Põhikooli katlamaja soojustarbijad Martna Põhikooli kaugküttevõrk töötab temperatuurigraafikuga 55-65/45-55 C. Praegu on katlamaja maksimaalne koormus kuni 150 kw. Katlamaja töötab vaid kütteperioodil. Hoonetes on sooja vee saamiseks paigaldatud elektriboilerid. Martna Põhikooli katlamajaga on kaugküttevõrguga ühendatud koolihoone ja pastoraat. Kaugküttevõrguga ühendatud hooned on Ehitisregistri andmetel ehitatud: pastoraat 1830 aastal ja koolimaja 1970 aastal. Detailsemad andmed hoonete kasutuse, mahu, suletud netopinna ja energiamärgise kohta on esitatud tabelis 4.2. Tabel 4.2. Martna Põhikooli kaugküttevõrk Aadress Hoone kasutus Ehitus Hoone Suletud netopind (m 2 ) märgis Energia -aasta maht (m 3 ) Martna küla Martna Põhikool Martna küla Elamu-pastoraat Martna Põhikooli hoonel on otsaseinad soojustatud ja vahetatud aknad. Martna Vallavalitsus müüb tarbijatele soojust arvestusliku hinnaga 1,6 euro/m 2 köetava pinna ruutmeetri kohta. Soojuse arvestuslik ja tegelik tarbimine on esitatud tabelis 4.3. Tabel 4.3. Martna Põhikooli katlamaja soojusetarbijad Aadress Hoone kasutus Suletud netopind (m 2 ) Hoone maht (m 3 ) Arvestuslik soojuskoormus kw Arvestuslik soojuse tarbimine MWh Tootmisandmed MWh Tegelik tarbimine MWh Tegelik eritarbimine kwh/m² Martna Martna Põhikool küla Martna Elamu-pastoraat küla

22 Aadress Hoone kasutus Suletud netopind (m 2 ) Hoone maht (m 3 ) Arvestuslik soojuskoormus kw Arvestuslik soojuse tarbimine MWh Tootmisandmed MWh Tegelik tarbimine MWh Tegelik eritarbimine kwh/m² Kokku Martna kooli katlamaja Soojustarbijatel puuduvad soojussõlmed. Kooli ja pastoraadihoone maksimaalne summaarne arvestuslik soojuskoormus on 149 kw. Arvestuslik summaarne soojuse tarbimine on 305 MWh, a tegelike soojuse tootmine oli tellija andmetel 471 MWh. Tegelik soojusetarbimine oli üle 1,5 korra suurem arvestuslikust soojustarbimisest. Koolimaja koos pastoraadihoonega soojuse eritarbimine oli 204 kwh/m², mis on väga kõrge eritarbimine. Hoonete soojustamisega ja keskküttesüsteemide seadistamisega on võimalik hoonete soojustarbimist vähendada 30-50%. 22

23 5. Martna vallamaja soojusvarustus Vallamaja katel Martna vallamajal on kaks katelt: pelleti ja vedelkütusega töötavad keskküttekatlad (joonis 5.1 ja 5.2). Pelletikatel anti käiku jaanuaris Katlade töö parameetrid on toodud tabelis 5.1. Tabel 5.1. Martna vallamaja katelde parameetrid Katla tüüp Kütus Kogus, tk Võimsus, kw Maksimaalne rõhk, bar Maksimaalne temperatuur, C Tehniline seisukord Pasqualicchio Pelletid 1 92, Hea CS80 - Õli Hea Joonis 5.1. Martna vallamaja pelletikatel Joonis 5.2. Martna vallamaja õlikatel ja tsirkulatsiooni pump Tsirkulatsiooni pumba tüüp on WILO TOP-S30/10, Pmax=10 bar, N=180 W. 23

24 Soojustoodang, MWh Martna vallamaja katla soojuse tootmine Martna vallamaja õlikatla soojustoodangu osas on kasutatud nelja viimase aasta ( ) kütuse tarbimise ja soojuse toodangu andmeid (vt tabel 5.2). Tabel 5.2. Martna vallamaja soojuse toodang aastatel , MWh keskmine Soojusetoodang MWh MWh MWh MWh MWh Vallamaja Vallamaja õlikatla soojustoodangute andmete alusel on koostatud soojuse tegeliku tootmise tulpdiagramm vaadeldavate aastate kohta (joonis 5.3) Joonis 5.3. Martna vallamaja õlikatla soojustoodang Tabel 5.3. Martna vallamaja katla vedelkütuse tarbimine Vallamaja Vedelkütus, t 18,2 18,7 16,4 17 Vallajamaja hoone on Ehitisregistri andmetel ehitatud aastal Detailsemad andmed hoonete kasutuse, mahu, suletud netopinna ja energiamärgise kohta on esitatud tabelis 5.4. Tabel 5.4. Martna vallamaja hoone Hoone maht Suletud netopind (m 2 ) märgis Energia Aadress Hoone kasutus Ehitusaasta (m 3 ) Martna küla Vallavalitsus Martna vallamaja hoone ei ole soojustatud. Soojuse arvestuslik ja tegelik tootmine on esitatud tabelis

25 Tabel 5.5. Martna vallamaja soojusetootmine Aadress Martna küla Hoone kasutus Suletud netopind (m 2 ) Hoone maht (m 3 ) Arvestuslik soojuskoormus kw Arvestuslik soojuse tarbimine MWh Tootmisandmed MWh Tegelik tarbimine MWh Tegelik eritarbimine kwh/m² Vallamaja Vallamaja maksimaalne summaarne arvestuslik soojuskoormus on 61 kw. Arvestuslik summaarne soojuse tarbimine on 125 MWh, a tegelike soojuse tarbimine oli 176 MWh. Tegelik soojusetarbimine oli 1,4 korda suurem arvestuslikust soojustarbimisest. Martna vallamaja soojuse eritarbimine oli 388 kwh/m², mis on ülikõrge eritarbimine. Hoone soojustamisega ja keskküttesüsteemi seadistamisega on võimalik hoone soojustarbimist vähendada kuni kaks korda. 25

26 6. Majandushinnang Martna küla kaugküttega soojusvarustuse arendamise variandid Martna vallavalitsus toetab kaugkütte säilimist ja arendamist. Kaugkütte soojuse tarbimise suhtes on avalik huvi. Martna küla soojusvarustus süsteemi parandamiseks on vajalik vähendada kaugküttevõrgu soojuskadu, tõsta süsteemi töökindlust ja saavutada katlamaja kõrgem kasutegur. Kaugküttesüsteemi arendamise võimalike variantidena käsitleme: Variant 0 Martna katlamajas jätkub praegune soojuse tootmise olukord. Variant 1 Martna katlamajas paigaldatakse uus 500 kw katel. Variant 2 Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine. Variant 3 Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine ja uue katla paigaldamine. Järgnevalt on toodut soojusvarustuse arendamise variantide majanduslik hinnang. Soojusvarustuse arendamise variantide majanduslik hinnang Majandusarvutuste metoodika Majandusanalüüs on teostatud kulude analüüsi metoodika alusel. Analüüsitakse kulude muutumist baasvariandiga võrreldes pärast soojusvarustuse skeemi muutmist ehk investeeringu teostamist. Investeeringute efektiivsuse hindamiseks on kasutatud põhiliselt diskonteeritud rahavoogudel põhinevaid näitajaid ja need on IRR ja NPV. Diskonteeritud rahavoogudel põhinevate näitajate kasutamise tulemused ja Konkurentsiameti piirhinna kinnitamise metoodika baasil arvutatud mõjud soojuse hinnale võivad erineda. Seega saab käesolevas arengukavas soojusvarustuse arendusvariantide majandusarvutusi lugeda hinnangulisteks. Majandusarvutustega leitakse järgmised arendusvariante iseloomustavad näitajad: summaarsed kulud enne investeeringut; soojuse hind enne investeeringut; summaarsed kulud pärast investeeringut; soojuse hind pärast investeeringut; aastane kasum/kahjum pärast investeeringut; ajaldatud tulu väärtus (NPV); tulu sisenorm (IRR); lihtne tasuvusaeg. 26

27 Majandusarvutuste lähteandmed ja tulemused Soojusvarustuse arendusvariantide käsitlemisel ja majandusarvutuste tegemisel on lähteandmetena kasutatud tellijalt saadud andmeid ja eelnevat analüüsi soojuse tootmise, müügi ja energia hindade kohta ning kogemuslikke tulevaste kulude hinnanguid. Soojuse tootmise ja müügi rahaliste kulude osas on kasutatud tellijalt saadud andmed kütuste maksumuse ja katlamaja üldkulude kohta. Majandusarvutustes on lähtutud investeeringu finantseerimisest laenurahadega. Arvutused on teostatud intressi määraga 5% ja laenu tagasimakse perioodiga 20 aastat. Laenu tagasimaksmine toimub nn. annuiteetlaenuna ehk võrdsete aastamaksetena. Majandusarvutuste variantides on arvestatud ka võimaliku 50%-lise investeeringu toetusega. Variant 0 Martna katlamajas jätkub praegune soojuse tootmise olukord Soojusvarustuse arendusvariantide majandusliku hinnangu baasvariandi (praegune olukord - variant 0) puhul on lähtutud tellijalt saadud kaugküttesoojuse praegusest hinnast (56,72 /MWh) ja kütuse maksumusest Martna katlamajas ning 2015 aasta müügimahust 814 MWh/a. Baasvariandi lähteandmed on esitatud tabelis 6.1. Tabel 6.1 Majandusarvutuste lähteandmed. Baasvariant Näitaja Ühik Väärtus Soojuse toodang MWh Soojuse müük MWh 814 Soojuskadu MWh 295 Suhteline soojuskadu % 27 Kütused: - halupuu m 3 /a kütuse maksumus /a käidukulud /a Kulud kokku /a Soojuse tootmishind /MWh 56,72 Variandi 0 kohaselt soojusvarustuse jätkamisel sõltub soojuse hind kütuste (peamiselt puitkütuse hinnast) hinnast ja soojuse müügimahust. Variant 1 Martna katlamajas paigaldatakse uus 500 kw katel Variandi 1 puhul arvestame, et Martna katlamajasse paigaldatakse uus 500 kw katel. Eelistuseks on halupuu katel, sellega saab hoida soojuse hind madalana, arvestades et kohalik tööjõud on odav. Selleks renoveeritakse olemasolev katlamaja. Katla võimsuse valikul on 27

28 arvestatud praeguse soojustarbimisega. Arvestades praegust olukorda pole näha soojuse tarbimise olulist vähenemist lähiaastatel. Antud variandi puhul on võimalik valida täisautomaatne hakkpuidu või pelletikatel, kuid sellel juhul tulevad suured investeeringud automaatikasüteemile ja kütuse etteande süsteemi väljaehitamiseks. Arvestades katlamaja väikest soojustoodangut, ei ole automaatse katlamaja rajamine antud juhul majanduslikult otstarbekas. Kuna tegemist on katlamaja renoveerimisega on vajalik korraldada hankekonkurss kaugküttevõrgu soojuse hankeks. Variandi 1 majandusarvutuste tegemisel on lähtutud tabelis 6.2 esitatud lähteandmetest, mis iseloomustavad soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi võrgupiirkonna hoonete soojusvarustuseks. Uue halupuu katla paigaldamisel paraneb katlamaja kasutegur ja vähenevad kulud kütusele. Tabel 6.2 Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 1 Näitaja Ühik Väärtus Baasvariant Soojuse toodang MWh/a Soojuse müük MWh/a 814 Soojuskadu MWh/a 295 Suhteline soojuskadu % 27 Kütuse liik halupuu - kütuse kütteväärtus MWh/m 3 1,3 - kütuse hind /m katla kasutegur % 61 - aastane kütuse kulu m 3 /a aastane kütuse maksumus /a Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks /MWh 29 Tegevuskulud /a Summaarsed aastased kulud /a Peale investeeringut Soojuse toodang MWh/a Soojuskadu MWh/a 295 Suhteline soojuskadu % 27 Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 814 Kütuse liik halupuu 28

29 Näitaja Ühik Väärtus - kütuse kütteväärtus MWh/m 3 1,3 - kütuse hind /m Katla kasutegur % 83 - kütuse energia MWh aastane kütuse kulu m 3 /a aastane kütuse maksumus /a Investeeringu maksumus Halupuu katel, 500 kw Santehnilised seadmed ja paigaldustööd (katla ja segamissõlme paigaldus, ühendus olemasoleva korstnaga, elektripaigaldis) Tegevuskulud /a Kokku kulud Intressi määr % 5 Laenu periood aastates 20 Diskontomäär % 6 Summaarsed aastased kulud /a Variandi 1 projekti investeeringu põhilised finantsnäitajad 100% omafinantseerimise korral on järgmised: Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat) 149 tuh eurot; Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat) 73 %; Lihtne tasuvusaeg 2,1 aastat. Soojuse hind 46,67 /MWh Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad järgmised: Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat) 158 tuh eurot; Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat) 172 %; Lihtne tasuvusaeg 0,9 aastat. Soojuse hind 46,29 /MWh Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul on variandi 1 investeering ainult omafinantseeringu korral majanduslikult heade tulemustega. Saavutatav kulude (kütuste efektiivsem kasutamine) kokkuhoid on piisav vajaliku investeeringu rahastamiseks ja katab tehtud investeeringukulud ning suureneb katlamaja töökindlus. Paraneb katlamaja kasutegur ja soojuse hind on madalam. Katlamaja summaarsed aastased kulud ei suurene ning baasvariandiga võrreldes on väliste tegurite mõju (kütuste hind, soojuse tarbimise muutumine) katlamaja summaarsetele kuludele väiksem. 29

30 Variant 2 Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine Variandi 2 korral arvestame, et kogu Martna küla kaugküttevõrk renoveeritakse ja paigaldatakse eelisoleeritud torustik (vt. lisa 2). Projekteerimis firma OLLMANN GR poolt on koostatud Martna küla kaugküttevõrgu renoveerimis projekt. Projektiga nähakse ehitada torustikud väljapoole hooneid maa-alusena. Läbi keldrite torustike rajamist ei saa pidada otstarbekaks, kuna kevadel tungib pinnasevesi majade keldritesse ja majade keldrid on uputatud. Samas, kui Martna vallal on võimalik lahendada majade keldrite uputamise probleemi, siis perspektiivse kaugküttetorustiku lahendus oleks otstarbekam teha läbi majade keldrite. Samuti on otstarbekas valida majade soojussõlmedele sobiv koht (Kooli tee 4), et vähendada kaugküttevõrgu kogupikkust. See võimaldaks tulevikus vähendada Martna küla kaugküttevõrgu soojuskadusid (vt. lisa 3). Martna küla kaugküttevõrgu renoveerimine variandi 2 majandusarvutuste tegemisel on lähtutud tabelis 6.3 esitatud lähteandmetest, mis kirjeldavad soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi soojusvarustuseks. Tabelis on toodud konsultandi poolt arvutatud investeeringu maksumus 508 m eelisoleeritud torustiku renoveerimiseks ja arvestuslikud soojuskaod eelisoleeritud torustikult. Tabel 6.3. Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 2 Näitaja Ühik Väärtus Baasvariant Soojuse toodang MWh/a Soojuskadu MWh/a 295 Suhteline soojuskadu % 27 Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 814 Kütuse liik halupuu - kütuse kütteväärtus MWh/m 3 1,3 - kütuse hind /m 3 20,0 - aastane kütuse kulu m 3 /a aastane kütuse maksumus /a Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks /MWh 29,4 Tegevuskulud /a Summaarsed aastased kulud /a Soojuse tootmishind /MWh 56,72 Peale investeeringut Investeeringu maksumus, eelisoleeritud torustik Soojuse toodang MWh/a 922 Soojuskadu (arvutuslik) MWh/a

31 Näitaja Ühik Väärtus Suhteline soojuskadu % 12 Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 814 Kütuse liik halupuu - kütuse kütteväärtus MWh/m 3 1,3 - kütuse hind /m katla kasutegur % 61 - aastane kütuse kulu m 3 /a aastane kütuse maksumus /a Investeeringu maksumus Intressi määr % 5 Laenu periood aastates 20 Diskontomäär % 6 Tegevuskulud /a Summaarsed aastased kulud /a Variandi 2 projekti investeeringu põhilised finantsnäitajad 100% omafinantseerimise korral on järgmised: Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat) 20 tuh eurot; Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat) 8 %; Lihtne tasuvusaeg 17 aastat; Soojuse hind 64,3 /MWh Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad järgmised: Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat) 74 tuh eurot; Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat) 18 %; Lihtne tasuvusaeg 8,7 aastat; Soojuse hind 59,68 /MWh Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul on variandi 2 investeering ainult kaugkütteettevõtte omafinantseeringu korral majanduslikult rahuldavate tulemustega. Investeeringu eeldatava 50% lise toetuse (investeeringu toetuse määr sõltub projekti elluviimise konkreetsetest tingimustest) korral on projekt majanduslikult tasuv. Katlamaja summaarsed aastased kulud vähenevad. Kuid suure investeeringu tõttu soojuse hind jääb kõrgeks. Soojusvõrkude renoveerimine on tasuv ja soojuse hind tõuseb ainult 5% võrreldes baasvariandiga, kui investeeringuks saab 50% toetust. 31

32 Variant 3 Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine ja uue 500 kw katla paigaldamine Variant 3 puhul arvestatakse, et renoveeritakse olemasolev katel ja kaugküttevõrk. On soovitav valida halupuu katel, nagu variandis 1, sellega saab minimiseerida investeeringu kulud ja hoida soojuse hinda madalana. Variandi 3 majandusarvutuste tegemisel on lähtutud tabelis 6.4 esitatud lähteandmetest, mis iseloomustavad soojuse tootmist ja selle rahalisi kulutusi soojusvarustuseks. Tabelis on toodud summaarsed investeeringud uue katla paigaldamiseks ja 508 m pikkuse kaugküttevõrgu renoveerimiseks. Tabel 6.4 Majandusarvutuste lähteandmed. Variant 3 Näitaja Ühik Väärtus Baasvariant Soojuse toodang MWh/a Soojuskadu MWh/a 295 Suhteline soojuskadu % 27 Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 814 Kütuse liik halupuu - kütuse kütteväärtus MWh/m 3 1,3 - kütuse hind /m 3 20,0 -katla kasutegur % 61 - aastane kütuse kulu m 3 /a aastane kütuse maksumus /a Kütuse maksumus 1 MWh soojuse tootmiseks /MWh 29,4 Tegevuskulud /a Summaarsed aastased kulud /a Soojuse tootmishind /MWh 56,72 Peale investeeringut Investeeringu maksumus, eelisoleeritud torustik kw katel EUR Soojuse toodang MWh/a 922 Soojuskadu (arvutuslik) MWh/a 108,4 Suhteline soojuskadu % 12 Soojusenergia tarbimine (müük) MWh/a 814 Kütuse liik halupuu - kütuse kütteväärtus MWh/m 3 1,3 - kütuse hind /m katla kasutegur % 83 32

33 Näitaja Ühik Väärtus - aastane kütuse kulu m 3 /a aastane kütuse maksumus /a Investeeringu maksumus Intressi määr % 5 Laenu periood aastates 20 Diskontomäär % 6 Tegevuskulud /a Summaarsed aastased kulud /a Variandi 3 projekti investeeringu põhilised finantsnäitajad on 100% omafinantseerimise korral järgmised: Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat) 89 tuh eurot; Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat) 13 %; Lihtne tasuvusaeg 11,9 aastat. Soojuse hind 58,54 /MWh Projekti eeldatava 50% omafinantseerimise korral on investeeringu põhilised finantsnäitajad järgmised: Puhas nüüdisväärtus NPV (20 aastat) 152 tuh eurot; Sisemine tasuvuslävi IRR (20 aastat) 27 %; Lihtne tasuvusaeg 5,9 aastat. Soojuse hind 54,97 /MWh Kasutatud majandusarvutuste lähteandmete puhul on variandi 3 investeering majanduslikult heade tulemustega. Saavutatav kulude (kütuste efektiivsem kasutamine soojuskadude vähenemise arvelt ja katla kasuteguri tõstmisel) kokkuhoid on piisav vajaliku investeeringu rahastamiseks ja katab tehtud investeeringukulud. Investeeringu eeldatava 50% lise toetuse (investeeringu toetuse määr projekti elluviimise konkreetsetest tingimustest) korral on projekt majanduslikult tasuv. Katlamaja summaarsed aastased kulutused vähenevad ja toodetava soojuse hind langeb Kõige otstarbekam ongi mõlemad meetmed rakendada koos: asendada kaugküttevõrk eelisoleeritud torustikuga ja samaaegselt paigaldada uus katel. Sellega saavutame soojuskadude vähenemise soojuse tootmisel ja edastamisel ning langeb soojuse hind. Majandusarvutuste kokkuvõte Martna küla kaugküttesüsteemi arendamise erinevate variantide majandusarvustuste tulemused on kokkuvõtlikult toodud tabelis

34 Tabel 6.5. Majandusarvutuste kokkuvõte Variant Kirjeldus Jätkub senine soojuse tootmise olukord amortiseerunud halupuu katlaga. Olulisi renoveerimisi ei tehta. Martna katlamajas paigaldatakse uus 500 kw katel. Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine. Olemasoleva kaugküttevõrgu renoveerimine ja uue 500 kw katla paigaldamine. Investeering Soojuse keskmine hind, /MWh IRR, % Lihtne tasuvusaeg tuh (20 a) (20 a) aasta 0 56, ,67 73% 2, ,29 172% 0, ,32 8% ,68 18% 8, ,97 13% 11, ,19 27% 5,9 Kõiki eelnevalt toodud investeeringute majandusarvutuste tulemusi tuleks vaadelda mitte lõplikena, vaid hinnangulistena, arvestades tulemuste tundlikkust võimalikele algandmete (nt kütuste hinnad, soojuse tarbimine, investeeringu suurus) muutustele, kui ka riskifaktoreid ehk renoveerimisprojekti õnnestumist ohustavaid faktoreid, millisteks võivad olla: pidevalt muutuv majandusolukord, seadusandlusest tingitud muutused tootmise finantsolukorras. Arendusvariantide elluviimine aitab leevendada väliste tegurite mõju (kütuste hinnad, soojuse tarbimise muutumine) soojuse hinnale. 34

35 7. Soojuspumpade kasutamine Soojuspumpade kasutamisel ei saa anda ühest lahendust. Iga tarbija puhul on vajalik analüüsida millist soojuspumpa saab kasutada sõltuvalt hoone asukohast, arhitektuurilisest ja ehituslikust lahendusest, vaba maa olemasolust ja teistest asjaoludest. Järgnevalt on vaadeldud kolme tüüpi Eestis kasutatavaid soojuspumpasid: Õhk õhk soojuspumbad; Õhk vesi soojuspumbad; Maakütte soojuspumbad. Õhk õhk soojuspumbad Õhk õhk tüüpi soojuspumbad on kõige lihtsamad, kuid ka soojuspumpadest kõige madalama soojusteguriga. Õhk õhk soojuspump võtab soojuse välisõhust, kompressorseadme abil tõstab õhu temperatuuri vajalikule tasemele ja soojendab ruumide siseõhku. Nende ühikvõimsus on kuni paarkümmend kw. Õhk õhk soojuspumpade soojustegur COP antakse tavaliselt välisõhu temperatuuril 7 C ja sellistel tingimustel on see 5. Kuid madala välisõhu temperatuuri korral COP langeb ja aasta keskmine COP õhk õhk tüüpi soojuspumpadel on 2,4 2,8. Õhk õhk soojuspumbad sobivad üksiku avatud planeeringuga hoone või korteri kütteks, kus soojuskoormus ei ületa paarkümmend kw. Õhk õhk tüüpi soojuspumbad vajavad madala välisõhu temperatuuri korral lisakütet tipukoormuse katmiseks. Kui õhk õhk soojuspump on valitud õigesti, suudab soojuspump katta enamuse eramu küttevajadusest ja vaid talvel madala välisõhu temperatuuriga tuleb anda lisakütet näiteks elektriga. Kaasaegsetel soojuspumpadel on juba sisse ehitatud süsteem, et madala temperatuuriga anda lisakütet. Täiendava elektrikütte juurde arvestamisel võib kujuneda aasta keskmiseks elektri ja soojuse suhteks 1,5 1,8. Õhk õhk soojuspumpadega ei saa lahendada suurte korterelamute soojusvarustust, Õhk õhk soojuspumpadega ei saa lahendada Martna küla kaugküttes olevate korterelamute ja ühiskondlike hoonete põhikütet. Õhk vesi soojuspumbad Õhk vesi soojuspumbad kasutavad samuti atmosfääri õhu soojust, kuid edastavad seda tarbijatele sooja veena. Selline soojuspump sobib hästi vesipõrandaküttega hoonete soojusvarustuseks. Õhk vesi soojuspumpade soojusvõimsus on kuni mõnikümmend kw. Soojustegur COP on õhk vesi tüüpi soojuspumpadel samal tasemel kui õhk õhk soojuspumpadel ja oleneb sellest, millise temperatuuriga vett soovitakse saada. Radiaatorkütte puhul on vaja kõrgema temperatuuriga vett kui põrandakütte puhul ning radiaatorküttega varustatud hoonetes on õhk vesi soojuspumpade efektiivsus madalam. Õhk vesi soojuspumbad on sobivad kaugküttevõrgust eraldi paikneva hoone kütteks, eriti kui hoonesse projekteerida põrandaküte. Radiaatorkütte puhul on õhk vesi soojuspumbad kasutatavad, kuid seal jääb soojusspumpade efektiivsus madalamaks. Käesoleval juhul ei saa õhk vesi soojuspumpade abil lahendada Martna küla kaugküttes olevate kortermajade ja 35

36 ühiskondlike hoonete põhikütet. Õhk vesi soojuspumbad jäävad alternatiivseks lahenduseks peamiselt kaugküttepiirkonnast välja jäävates hoonetes. Soojuspumpade kasutusele võtmine on reaalne majade renoveerimisel, kasutades ära ventilatsiooni heitõhu soojust näiteks vajaliku tarbevee soojendamiseks. Maakütte soojuspumbad Maakütte soojuspumbad kasutavad ära pinnasesse akumuleerunud energiat ja annavad seda edasi veele, mida saab kasutada hoone soojusvarustuseks. Maakütte soojuspumbad on vaadeldud soojuspumpadest kõige efektiivsemad ja parema soojusteguriga. Nende aasta keskmine soojustegur COP on 3 3,5. Soojustegur oleneb maapinna temperatuurist ja millise temperatuuriga soojuskandjat hoone soojusvarustuseks vajatakse. Soojuskandja madalama temperatuuri korral (vesipõrandaküte) on maakütte soojuspumba COP kõrgem. Maakütte kasutamine on kulukas esialgsete rahaliste investeeringute poolest. Olenevalt tehnilisest lahendusest on maakütte maksumus /kw. Samuti vajavad maakütte soojuspumbad vaba maapinda maakütte kollektorite paigaldamiseks. Vajalik vaba pind on m²/kw. Soovitada soojuspumpadega lahendusi suuremate elamute juures tiheasustusega piirkonnas ei saa. Sel juhul lähevad seadmed liiga suureks ja tekivad probleemid seadmete paigutamisel, tekkiva müraga, hooldamisega jm. Soojuspumpade kasutamine õigustab end kaugküttevõrgust kaugemal paiknevate väiksemate hoonete puhul, kus on piisavalt vaba maad maakütte torustiku paigaldamiseks. 36

37 8. Kütuste ja soojuse hind ning tarbijate maksevõime Kütuste ja soojuse hind Kütuste hinnad Eesti tarbijatele on väga muutlikud. Kogu kütuste hinna kulgu mõjutab oluliselt toornafta hinna muutumine maailmaturul. Sellest omakorda sõltub teiste kütuste ja ka soojuse hind. Vaatame toornafta 1 ja olulisemate Martna valla katlamajades kasutatavate või tulevikus kasutatavate kütuste hindade kujunemis 2003 aastast kuni käesoleva aastani, samuti Eesti statistilist keskmist soojuse hinda 2. Tabel 8.1. Kütuste hinnad 3 Kütus Hind Küttepuud /t 10,7 13,0 16,5 17,3 23,0 24,0 21,8 24,3 24,2 25,6 23,8 26,7 22,0 Puiduhake /m³ 4,2 4,4 4,5 6,2 7,3 10,0 12,4 12,5 13,0 15,8 12,4 11,6 11,0 Maagaas /tuh m³ 87,9 86,4 89,2 109,9 145,4 240,7 248,9 283,4 312,8 369,7 370,4 373,2 300,0 Põlevkiviõli /t 127,1 122,0 176,5 269,7 239,2 302,9 251,2 296,6 407,3 484,6 458,8 439,4 350,0 Kerge kütteõli /t 276,7 310,6 405,5 509,7 504,2 646,3 442,0 444,4 651,6 693,9 726,2 687,0 600,0 Soojus /MWh 21,9 23,9 23,6 27,1 32,2 44,2 44,1 44,3 44,5 52,7 55,6 60,1 52,0 Toornafta USD/bb 28,9 38,3 54,3 65,2 72,4 96,9 61,7 79,6 111,3 111,6 108,6 99,0 52,3 Tabelist 8.1. ja graafikult joonisel 8.1. näeme, et toornafta hind on tõusnud aastatel neljakordseks aastatel on toornafta hind langenud kaks korda. Käesoleva aasta algul toornafta hind langes saavutades miinimumi 20 jaanuaril 26 USD/bbl. Edasi on toornafta hind tõusnud ja 23-ndal nädalal oli toornafta hind üle 50 USD/bbl. Toornafta hinna muutumine on mõjutanud ka kõigi teiste kütuste ja soojuse hinda. 1 Toornafta Europe Brent Spot Price FOB; 2 Kütuste hinnad Eesti Statistikaameti andmetel; 37

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse

Võru Linnavolikogu määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse Võru Linnavolikogu 08.06.2016 määruse nr 23 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Lisa 4 Töö nr ENE1601 Võru linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 2027 Osa IV Võrukivi võrgupiirkond

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx

Microsoft Word - Nõva SMAKi täiendus 2.docx Pilvero OÜ NÕVA VALLA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016 2028 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 Nõva-Tallinn 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö alusel

Rohkem

Microsoft Word - Puhja SMAK docx

Microsoft Word - Puhja SMAK docx Pilvero OÜ Puhja valla kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017 2026 täiendus Ülo Kask Volitatud soojusenergeetika insener, tase 8 kutsetunnistus nr 086076 2018 Sissejuhatus Uurimis-arendustöö

Rohkem

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi

Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi Ridala valla Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukava. Aare Vabamägi 2015 1 Kokkuvõte. Ridala vald on tegelenud regulaarselt soojusmajanduse arendamisega, koostatud on eelnevalt 2 väga põhjalikku

Rohkem

ENERGIASÄÄSTUBÜROO ESCO-EESTI

ENERGIASÄÄSTUBÜROO  ESCO-EESTI Kadrina aleviku soojusvarustussüsteemi arengu perspektiiv Objekti nimetus Aasta Orienteeruv maksumus, EEK 1. Keskkatlamaja --- OÜ Kadrina Sport soojustrassi väljaehitamine 2005 250 000 2. Pargi tänava

Rohkem

Soojus

Soojus KINNITATUD Igor Krupenski, Volitatud soojusenergeetika insener tase 8 kutsetunnistus nr 096048 LOKSA LINNA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2015 2027 TALLINN 2014 2015 HeatConsult OÜ Katusepapi tn

Rohkem

Microsoft Word - A DOCX

Microsoft Word - A DOCX Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse tagamisel Kas elanikel on võimalik tarbida efektiivselt toodetud ja põhjendatud hinnaga energiat? Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 4. märts 2011

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T

Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AS INFRAGATE Eesti T Kinnitatud Tabivere Vallavolikogu 29. septembri 2016 määrusega nr 26 ARENGUKAVA TB2 TABIVERE SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA 2016-2030 Tallinn 2016 SISUKORD 1. Üldosa... 2 1.1. Töö nimetus... 2 1.2. Objekti

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse OÜ PILVERO OÜ Pilvero Võhma linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2025 KINNITANUD Siim Link Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutsetunnistus nr 096049 Võhma - Tallinn 2016 Sissejuhatus

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Harku Vallavolikogu määrus n

OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks Harku Vallavolikogu määrus n OÜ PILVERO OÜ Pilvero Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 Harku Vallavolikogu 30.03.2017 määrus nr 12 "Harku valla Tabasalu aleviku kaugkütte võrgupiirkonna

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Auditeerija: Helioest OÜ, reg. nr. 11352009 MTR registreering:

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 ÜLEVAADE KOGU RIIGI HOONETEST... 2

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK_XI_radar.ppt

Microsoft PowerPoint - TEUK_XI_radar.ppt Taastuvate energiaallikate alase teadlikkuse tõstmine läbi agro-energeetilise ahelate arendamise - Setomaa kogemused Ettekandja : Martin Kikas MTÜ Piiriääne Enegiaarendus TEUK XI 12.november 2009 Tartu

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS

Microsoft Word - Välisõhu abikalkulaatorite kasutamine infosüsteemis KOTKAS VÄLISÕHU ABIKALKULAATORITE KASUTAMINE INFOSÜSTEEMIS KOTKAS Õhusaaste abikalkulaator on vahend deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmise lihtsustamiseks. Kalkulaator võimaldab välja arvutada saasteainete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kuidas planeerida ühistu renoveerimise finantseerimist Mirja Adler SA KredEx 9.12.2011 Mis on KredEx? Finantsasutus, mis: Aitab eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem