LISA SAKSAMAA. järgmise dokumendi juurde: ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne ---

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LISA SAKSAMAA. järgmise dokumendi juurde: ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne ---"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2014) 38 final ANNEX 5 LISA SAKSAMAA järgmise dokumendi juurde: ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne --- ET ET

2 SAKSAMAA 1. SISSEJUHATUS PEAMISED ISEÄRASUSED JA TAUST Korruptsioonivastase võitluse raamistik Strateegiline lähenemine. Saksamaal peetakse korruptsioonivastases võitluses oluliseks nii korruptsiooni ennetamist kui ka tõkestamist. Saksamaa investeerib ennetusprogrammidesse, et ohjeldada kulutõhusalt korruptsiooni. Euroopa Nõukogu riikide korruptsioonivastane ühendus (GRECO) on tunnustanud Saksamaa avaliku sektori asutuste tööd korruptsiooni ennetamisel, sealhulgas korruptsiooni ennetamise suuniseid föderaalsetes haldusorganites 1. Avaliku sektori asutustes on üldiseks tavaks määrata korruptsiooni ennetamise kontaktisikud. Kingituste tegemine avalikus teenistuses on keelatud selgesõnaliste avaliku sektori eeskirjadega. Saksamaal on pikendatud eeskirjade, millega reguleeritakse kingituste ja meelehea saamist ning tegevuse avalikustamist, kehtivust viie aastani pärast teenistujate riigiteenistusest lahkumist 2. Avatud veebipõhise teabesüsteemiga (BundOnline2005) viidi föderaalsetesse haldusorganitesse sisse tsentraliseeritud elektroonilised hankemenetlused. Seaduste täitmist kontrollib riigikontroll (Bundesrechnungshof). Kuigi see ei ole veel üleriigiline tava, säilitab osa liidumaid registreid pakkujatest, kes on riigihankemenetlustest välja jäetud. Õigusraamistik. Saksamaa kriminaalõiguses ei ole täielikult reguleeritud valitud ametnike vastutus korruptsiooni korral ja teatavad teguviisid seoses korruptsiooniga erasektoris. Kuigi Saksamaa oli üks GRECO asutajaliikmetest ja allkirjastas aastal mõlemad Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase võitluse konventsioonid, on ta üks vähestest Euroopa riikidest, kes ei ole nimetatud konventsioone ega ÜRO korruptsioonivastast konventsiooni (UNCAC) senini ratifitseerinud 3. Saksamaa uue föderaalvalitsuse erakonnad teatasid aasta koalitsioonilepingus, et nad muudavad valitud ametiisikutele altkäemaksu andmisega seonduvaid kriminaalsätteid, 4 mis võib aidata kaasa ka ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni ratifitseerimisele aasta novembris viis GRECO läbi hindamise, millest tulenevalt osutati erakondade rahastamisega seotud teatavatele probleemidele, mis vajavad täiendavat tähelepanu 5. Kuigi Saksamaa on rakendanud mitmeid GRECO soovitusi seoses läbipaistvuse ja sanktsioonidega, on mõned muud soovitused jäänud veel rakendamata. GRECO on tõstnud eraldi esile, et Saksamaa on pööranud vähe tähelepanu soovitustele avaldada operatiivselt valimiskampaaniate arvepidamisi, muuta läbipaistvamaks otseannetused erakonnaliikmetest parlamendiliikmetele ja kandidaatidele ning anda Bundestagile täiendavaid vahendeid 1 Kõige värskemad suunised pärinevad aastast ning need avaldati aastal pealkirjaga Empfehlungen zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltunghttp, // _richtline_korruptionspraevention_de.pdf? blob=publicationfile. 2 Transparency International (TI). Building Integrity and Reducing Corruption Risk in Defence Establishment: Ethics and business conduct in defence establishments the improvement of national standards, Ben Magahy ja Mark Pyman, 2009, lk 23, 3 Peamiselt seetõttu, et Saksamaa ei täida ametnike kriminaalvastutust käsitlevaid ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni i eeskirju. 4 CDU/CSU/SPD Deutschlands Zukunft gestalten, lk 77, lk

3 erakondade rahastamise järelevalveks. Üldiselt hinnati kolmanda hindamisvooru soovituste täitmist valdavalt mitterahuldavaks. Sama hinnang anti ka aasta oktoobris 6. Institutsiooniline raamistik. Avaliku halduse asutuste tööd reguleeritakse üksikasjalike eeskirjadega. Terviklike käitumiseeskirjade eesmärk on ennetada korruptsiooni föderaaltasandil ja mitmetes liidumaades 7. Uuringute kohaselt rakendab 99 % küsitletud ametivõimudest nn nelja silma põhimõtet, mille kohaselt peavad olulised otsused saama kahe isiku heakskiidu; 80 % pädevatel asutustel on olemas korruptsioonivastased sise-eeskirjad; 74 % pädevatest asutustest teeb pistelist järelevalvet otsustusprotsessi üle valdkondades, kus korruptsioonioht on suurem; 62 % pädevatest asutustest on leidnud suure korruptsiooniohuga valdkondi ning 57 % on nimetanud korruptsioonivastase võitluse volinikke 8. Avaliku sektori töötajate seas on suhteliselt suur valmidus esitada kriminaalsüüdistusi korrumpeerunud kolleegide vastu 9. Mõned Saksamaa kohalikud omavalitsused on teistele eeskujuks oma kohalike heade tavadega avaliku sektori usaldusväärsuse edendamisel 10. Arvamusküsitlused Hinnangute uuringud aastal korraldatud Eurobaromeetri korruptsioonialase eriuuringus osalenutest 92 % väitis, et korruptsioon ei mõjuta nende igapäevaelu (ELi keskmine on 70 %). Samas on 59 % vastanute arvates korruptsioon riigis laialt levinud (ELi keskmine on 76 %). Korruptsioonikogemus. 1 % vastanutest väitis, et viimase 12 kuu jooksul küsiti või eeldati neilt altkäemaksu (ELi keskmine on 4 %), samas kui 9 % vastanutest tundis isiklikult mõnda inimest, kes oli võtnud altkäemaksu (ELi keskmine on 12 %). Ettevõtluse uuringud. Kuigi aastal Saksamaal läbi viidud Eurobaromeetri uuringus osalejatest oli 50 % (ELi suuruselt kolmas osakaal) arvamusel, et altkäemaks ja võimu kuritarvitamine isiklikes huvides on eraettevõtluses levinud, ei pidanud enamik ettevõtete esindajaid korruptsiooni Saksamaal ettevõtlusega tegelemise juures probleemiks. Vaid 3 % vastanute sõnul oli neilt eeldatud altkäemaksu maksmist 11. Riigihangete valdkonnas aastal läbi viidud Eurobaromeetri ettevõtlusuuringus väitis 20 % vastanutest, kes olid osalenud riigihankemenetlustes viimase kolme aasta jooksul, et nad ei osutunud edukaks korruptsiooni tõttu (ELi keskmine on 32 %). Vastustest tuleb välja, et peaaegu kõiki riigihangetega seotud taunitavaid teguviise esineb vähem kui ELis keskmiselt. Saksamaa vastajad tõid välja teatavatele ettevõtetele soodsate tehniliste kirjelduste koostamise 48 %-l juhtudest (ELi keskmine on 57 %). 54 % vastanutest pidas hankes osalejate kartellikokkuleppeid laialt levinuks (ELi keskmine on 52 %). Huvide konflikte pakkumiste hindamisel nimetas 47 % vastanutest (ELi keskmine on 54 %) ning 43 % nimetas ebaselgeid valiku- ja hindamiskriteeriume (ELi keskmine on 51 %). Taustteave Õiguskaitse ja kohtusüsteem. Kohtusüsteemis on astutud kindlaid samme altkäemaksu ja muude sarnaste kuritegudega võitlemiseks. Politsei ja prokuratuur osalevad 6 GRECO RC-III (2013) 15E. 7 GRECO (2004) Teise hindamisvooru aruanne Saksamaa kohta, Strasbourg, lõiked Salvenmoser et al. Kriminalität im öffentlichen Sektor, 2010, PricewaterhouseCoopers, Frankfurt a.m., lk Salvenmoser et al. (2010), ibid., lk aasta Eurobaromeetri kiiruuring

4 ennetusprogrammides. Kuueteistkümnest liidumaast kaheksas on prokuratuurides olemas korruptsioonivastase võitluse eriüksused. Saksamaa on üks vähestest ELi liikmesriikidest, kus avaldatakse politseis registreeritud juhtumite ja algatatud kriminaaluurimiste ülevaatlikku statistikat, mida föderaalne kriminaalpolitsei (BKA) igal aastal koostab aastal registreeriti BKA andmetel politseis korruptsioonijuhtumit ning käimas oli 1528 uurimist; uurimiste arv oli võrreldes aastaga (1813 uurimist) langenud. Ühe hiljutise uuringu andmetel ei poolda 83 % Saksamaa kohtunikest ja prokuröridest justiitsministrite õigust prokuröre teatud juhtumites juhendada 13 ning 50 % nendest arvab, et see õigus tuleb tühistada 14. Riigiprokuratuurid peavad täitma täidesaatva võimu juhiseid, kuigi mõnes liidumaas on vastav minister avalikult teatanud, et ta ei kavatse anda juhiseid eraldi juhtumite kohta 15. Huvide konflikt ja varade avalikustamine. Saksamaa parlamendisaadikud ei ole kohustatud oma varasid deklareerima 16. Parlamendiliikmete lisasissetuleku suurus ja läbipaistvus on tõusnud viimase aja arutelude keskmesse aastal võttis Bundestag vastu eeskirjad, mis kohustavad parlamendiliikmeid avaldama tulevikus rohkem üksikasju, nii et nad peavad vähemalt märkima ära kategooria, kuhu kõrvalisest tegevusest saadud sissetulek liigitub. Uued eeskirjad jõustusid uue parlamendikoosseisu ametiaja algusega aastal 17. Saksamaal ei ole kehtestatud poliitikutele ega kõrgematele riigiteenistujatele avalikust sektorist erasektorisse tööle suundumiseks üleminekuaega. Teabevabadus aastal vastu võetud teabele juurdepääsu föderaalseaduse 18 reguleerimisala hõlmab föderaalseid haldusorganeid ja ameteid. Esimese liidumaana võttis teabevabaduse seaduse aastal vastu Brandenburg, siis aastal Berliin ja seejärel ka teised. Samas on teabevabaduse valdkond veel reguleerimata viies liidumaas kui Baden- Württemberg esitas vastava seaduseelnõu aastal, 19 siis neljal (Baierimaa, Hesse, Alam- Saksimaa 20 ja Saksimaa) liidumaal puuduvad avalikule teabele juurdepääsu reguleerivad õigusaktid. Eraldi tasub esile tõsta Hamburgi vastavaid õigusakte, kuna nendega kohustatakse veebis ennetavalt avaldama andmeid, dokumente ja lepinguid ilma kodaniku eelneva taotluseta 21. Rikkumistest teatamine. Kuigi juriidilised tagatised kaitsevad avaliku ja erasektori töötajaid omavolilise vallandamise eest, ei ole Saksamaal rikkumistest teatajate kaitse eraldi õiguslikult 12 BKA: Bundeslagebild 2011 (lk 6), node.html? nnn=true. 13 Roland Rechtsreport (2014) Sonderbericht: das deutsche Rechts- und Justizsystem aus Sicht von Richtern und Staatsanwälten, lk 10, Aruanne põhineb 1770 Saksa kohtunikku ja prokuröri hõlmanud representatiivsel uuringul ning koostati koostöös Saksa kohtunike liiduga. 14 Roland Rechtsreport, lk 10, 16, Vt GRECO esimese hindamisringi aruanne, lõige 83 jj; Transparency International Germany (2012) Nationaler Integritätsbericht Deutschland 5. sammas / õiguskaitse; vt ka Nordrhein-Westfaleni justiitsministri avaldus juhiste mitteandmise kohta. 16 GRECO tõi välja, et ametiisikud ei ole kohustatud esitama tulu ega varasid kajastavaid deklaratsioone (v.a seoses maksude maksmise ja lisatööga), kuna selline nõue läheks vastuollu Saksa riigiõiguse ja andmekaitseõigusega. GRECO esimese hindamisvooru I hindamisaruanne (2001) 12E lõplik, lõige Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes. Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), Alam-Saksi valitsus on teatanud oma kavatsusest kohaldada teabevabaduse seadust, mis peaks vastama Hamburgi vastavale seadusele: SPD/BÜNDNIS90-DIE GRÜNEN (2013) Erneuerung und Zusammenhalt Koalitionsvereinbarung , lk 68, 21 Hamburgisches Transparenzgesetz, 4

5 reguleeritud. Bundestag on arutanud mitmeid seaduseelnõusid, kuid ühtegi õigusakti ei ole vastu võetud 22. Ühe uuringu andmetel kehtib 44 % föderaalse tasandi, 36 % liidumaa ja 23 % kohaliku või piirkondliku omavalitsuse asutuses oma rikkumistest teatamise süsteem vihjeliini, veebilehe või ombudsmani näol 23. Samuti on eraalgatusel loodud tehniline lahendus rikkumistest teatajate kaitsmiseks. Business Keeper Monitoring System, mida kasutavad näiteks Alam-Saksimaa avaliku sektori asutused, võimaldab anonüümseks jäädes teatada korruptsioonist elektroonilisel teel ning selle eesmärk on paljastada varakult ja mõjusalt ettevõtetes ja avaliku sektori asutustes ilmnenud ohte 24. Lobitöö läbipaistvus. Lobitöö ei ole Saksamaal seadusega reguleeritud. Lobitöötajate registreerimise või ametiisikute ja lobitöötajate vahelistest kontaktidest aruandmise kohustust ei ole sätestatud. Ühendused võivad vabatahtlikkuse alusel lisada end föderaalparlamendi vastavasse nimistusse 25. Praegu on registreerunud üle organisatsiooni 26. Sarnased vabatahtlikud nimistud on ka Brandenburgis ja Rheinland-Pfalzis 27. Küll aga piirduvad nimistud vaid ühendustega ning eraldi ei registreerita iseseisvalt tegutsevaid lobitöötajaid, juriste, mõttekodasid ega vabaühendusi. 2. OLULISEMAD PROBLEEMID Ametnike kriminaalvastutus Saksamaa kriminaalseadustiku järgi paneb ametiisik altkäemaksu andes või võttes toime kuriteo. Samas ei ole parlamentide ja kohalike omavalitsuste liikmed kriminaalseadustiku määratluse järgi riigiteenistujad (Amtsträger) 28. Altkäemaksusätteid kohaldatakse teiste seas kõigile ametiisikutele, sealhulgas valitud ametnikele, nagu linnapead (kommunale Wahlbeamte). Samas ei loeta ametiisikuteks rahvaesindajaid (s.t assambleede liikmeid) ja neile kohaldatakse piiratud kriminaalvastutust (vastavalt kriminaalseadustiku paragrahvile 108e piirdub see häälte ostmise või müümisega). Rahvaesindajad 29 on Euroopa Parlamendi, liitvabariigi parlamendi või liidumaade parlamentide, kohalike omavalitsuste volikogude (seadusandjana toimivad) ja kohalike omavalitsuste liitude volikogude liikmed. Kohalike omavalitsuste volikogude valitud liikmeid (Gemeinderatsmitglieder) loetakse ametiisikuteks vaid administratiivülesannete täitmise raames ja mitte seadusandja rollis. Kriminaalseadustiku paragrahvi 108e (häälte ostmine ja müümine) kohaldatakse neile kui seadusandjatele. Sama põhimõtte kehtivust kohalike omavalitsuste volikogude suhtes on kinnitanud riigikontrolli praktika 30. Seega kuigi altkäemaksu võtmine ja andmine on kuritegu, piirdub valitud ametnike (assambleede liikmete) kriminaalvastutus häälte ostmise või müümisega ning passiivse või 22 Bundestagis arutusel olnud rikkumistest teatajate kaitsmist käsitlevad eelnõud: BT-Drs. 17/8567 ja BT- Drs. 17/ Salvenmoser et al. PricewaterhouseCoopers, lk Vt Bundestagi kodukorra lisa Strafgesetzbuch (StGB) Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das durch Artikel 5 Absatz 18 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3799) geändert worden ist, 29 Vastavalt kriminaalseadustiku paragrahvile 108e. 30 Föderaalkohtu 9. mai aasta otsus 5 StR 453/05; =pm&blank=1;and judgement of 12 July StR 557/05: Kohalike omavalitsuste volinikud ei ole ametiisikud, kui nad ei täida konkreetseid haldusfunktsioone, mis lisanduvad nende vabale mandaadile kohaliku omavalitsuse volikogus ja sellega kaasnevatele ülesannetele. 5

6 aktiivse korruptsiooni eest kriminaalkaristust ei kaasne 31. See küsimus on üks peamisi põhjuseid, miks Saksamaa ei ole ratifitseerinud Euroopa Nõukogu korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni ega ÜRO korruptsioonivastast konventsiooni. Seda põhjendatakse muu hulgas mandaadi teostamise vabadusega, mis on kaitstud Saksamaa põhiseaduse artikliga 38. Sellele küsimusele on üritatud korduvalt leida seadusandlikku lahendust, kuid seni ei ole see õnnestunud. GRECO on kritiseerinud asjaolu, et teatavate korruptiivsete tegude puhul on parlamendiliikmed kriminaalvastutusest vabastatud aastal teatas GRECO, et Saksamaa ei ole rakendanud mitmeid soovitusi, ning kutsus seadusandjat üles karmistama olemasolevaid ja viima sisse uusi kriminaalõigussätteid, mis on peamiselt seotud valitud ametiisikute ja välisriigi ametiisikute korruptsiooni kriminaliseerimisega 32. Hea näide taolisest rikkumiste puudulikust kuriteoks tunnistamisest on olukorrad, kus parlamendiliikmed või kohalike omavalitsuste liikmed kasutavad väljaspool avaliku sektori ülesannete täitmist oma mõjuvõimu, et saada lubamatuid eeliseid iseendale või kolmandatele isikutele. Valitud ametnike taoline käitumine ei ole praegu kuriteoks tunnistatav. Nii ongi Saksamaal palju selliseid ametnikke, kes on vaikimisi vabastatud kriminaalvastutusest altkäemaksuga seotud süütegude eest 33. Nagu GRECO on välja toonud, on vastutusest vabastatud ka kohalike omavalitsuste organite (nt valla- ja linnavolikogud ja maakonnavolikogud) need liikmed, kes ei täida administratiivülesandeid 34. Ametiisikutel on üldiselt keelatud võtta vastu hüvesid. Kuna valimiskampaania tarbeks tehtavaid annetusi (sõltumata nende suurusest) loetakse hüveks, ähvardab valitud ametnikke kriminaalvastutuse oht, kui nemad või nende erakonnad võtavad vastu annetusi, hoolimata sellest, et valimiskampaaniat toetavad annetused on õiguspärased. See võib panna ametis oleva teenistuja palju ebasoodsamasse olukorda, kuna tema konkurent ei ole veel avalikus teenistuses ning teda ei loeta seega ametiisikuks. Et tagada valimiskampaania ajal õiglane ja võrdne kohtlemine nii ametis olijale kui ka tema konkurendile, otsustas föderaalkohus juhtumis Wuppertal/Kremendahl, et ametis olija valimiskampaaniale annetuse tegemine on kuritegu vaid juhul, kui annetuse eesmärk on osta mõjuvõimu tulevase teenistuja üle 35. Korruptsioon erasektoris Maailma majandusfoorumi aasta üleilmse konkurentsivõime aruande järgi on Saksamaa majandus konkurentsivõimelt 152 riigi seas neljandal kohal 36. Saksamaa on võtnud 31 Hoolimata pealkirjast: Abgeordnetenbestechung 108e StGB 108e StGB: (1) Wer es unternimmt, für eine Wahl oder Abstimmung im Europäischen Parlament oder in einer Volksvertretung des Bundes, der Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbände eine Stimme zu kaufen oder zu verkaufen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach Absatz 1 kann das Gericht die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, und das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, aberkennen. Vt: 32 GRECO (2009) Kolmas hindamisvoor, kuriteoks tunnistamise aluseid käsitlev hindamisaruanne Saksamaa kohta (I teema), Strasbourg, lõige 107 ( suur tühimik ) ja lõige 123; GRECO (2011) Kolmas hindamisvoor, Saksamaa vastavusaruanne, lõiked aastal viitas GRECO hinnanguliselt enam kui valitud ametnikule: &anz=

7 üle raamotsuse 2003/568/JSK korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris 37. Samas on kaheldav, kas mõned altkäemaksusüüteo aspektid on piisavalt kajastatud. Erinevalt raamotsuse artikli 2 lõikest 1, mis hõlmab mitmeid eri olukordi, on kriminaalseadustiku paragrahvis 299 süüteo reguleerimisala piiratud konkurentsi moonutamisega kaupade ja äriteenuste ostmisel ja konkurentsi tingimustes ebaõiglase eelistamisega. Kui konkurentsi moonutamist ei ole võimalik tõestada, ei kehti järelikult ka nimetatud säte 38. Ka GRECO kutsus Saksamaad üles muutma erasektoris altkäemaksu võtmist ja andmist puudutavaid eeskirju ja laiendama süütegude reguleerimisala nii, et need ei piirduks ainult ebaõiglase eelistamisega kaupade ja äriteenuste konkureerival ostmisel ja hõlmaksid kõiki olukordi, kus süütegu pandi toime äritegevuse käigus 39. Lisaks ei ole Saksamaa kriminaalseadustikus selgesõnalist karistust vahendatud korruptsiooni eest, nagu on sätestatud raamotsuse artikli 2 lõikes 1. Taoline teguviis võib olla kaudselt hõlmatud muude süütegudega, nagu ilmneb kohtupraktika tõlgendustest 40. GRECO on samuti täheldanud, et mõjuvõimuga kauplemine mis on määratletud kui keelatud hüve lubamine, andmine või pakkumine isikule, kes kinnitab, et ta saab otsuseid lubamatult mõjutada, ning taolise hüve pakkumise palumine, vastuvõtmine või heakskiitmine 41 ei ole Saksamaal kuriteoks tunnistatav 42. Seega ei ole Saksamaa õiguses sellist süütegu, mis tooks kaasa mõjutamiskeelu Euroopa Nõukogu korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni artiklis 12 määratletud tähenduses 43. Küll aga on taolised teod hõlmatud suuresti muude süütegudega Saksamaa õiguses. Altkäemaksu andmine kolmanda isiku (vahendaja) kaudu või kolmandale isikule (nii et altkäemaks jääb kolmanda isiku kätte) on süütegu kriminaalkoodeksi paragrahvi 331 järgi. Peale selle, kui ettevõttes tõstetakse varasid ümber nn musta kassasse, selleks et neid kasutada ettevõttele eeliste tekitamiseks altkäemaksu või mõjuvõimu ostmise kaudu, on varade selline kõrvalesuunamine ja varus hoidmine kriminaalseaduse paragrahvi 266 kohaselt karistatav ettevõtte usaldamise kuritarvitamisena. Vastutus tekib sõltumata sellest, kas raha kasutusviis on karistatav või mitte. Ka ei mängi sellisel juhul rolli ettekääne kasutada raha ettevõtte majanduslikes huvides. Hiljuti on käivitunud avalik arutelu korruptsioonist erasektoris seoses tervishoiu- ja ravimisektoriga. Kuna tegemist on erasektoriga, ei kohaldata eratervishoiuteenustele sätteid, mis keelavad tänutäheks kingituste tegemise või hüvede pakkumise, et tekitada avalikus sektoris tänulikkust või sõltuvust. Näiteks ei riku altkäemaksureegleid eraettevõtjatest arstid, kes võtavad ravimitööstuselt vastu kingitusi või raha aastal langetas föderaalkohus otsuse, mille järgi ei ole see kriminaalseadustiku paragrahvi 332 mõistes süütegu, kui riikliku sotsiaalkindlustuse ettevõtetega lepingulistes suhetes arstid võtavad vastu altkäemaksu Komisjoni aruanne, mis põhineb nõukogu 22. juuli aasta raamotsuse 2003/568/JSK (korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris) artiklil 9; KOM/2007/0328 lõplik. 38 Raamotsuse vastuvõtmise ajal Saksamaa esitatud avaldus aegus aastal. 39 Kolmas hindamisvoor, kuriteoks tunnistamise aluseid käsitlev hindamisaruanne Saksamaa kohta GRECO EVAL III Rep (2009) 3E, lõige 112.; GRECO (2011) Kolmas hindamisvoor, Saksamaa vastavusaruanne, lõiked Kolmas hindamisvoor, kuriteoks tunnistamise aluseid käsitlev hindamisaruanne Saksamaa kohta, GRECO EVAL III Rep (2009) 3E, lõige Rahvusvaheliselt tunnustatud määratlus on toodud Euroopa Nõukogu korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsiooni artiklis Kolmas hindamisvoor, kuriteoks tunnistamise aluseid käsitlev hindamisaruanne Saksamaa kohta, GRECO EVAL III Rep (2009) 3E, lõige 114.; GRECO (2011) Kolmas hindamisvoor, Saksamaa vastavusaruanne, lõiked Saksamaa ei ole nimetatud konventsiooni ratifitseerinud. Konventsiooni nimetatud sätte kohta võib esitada reservatsiooni märtsi aasta otsus, GSSt 2/11; 7

8 Saksamaa Liitvabariigi tervishoiuminister tegi ettepaneku muuta õigusakte, et võimaldada taoliste juhtumite eest vastutusele võtmist. Rahvusvahelised altkäemaksujuhtumid Võitluses rahvusvaheliste altkäemaksujuhtumite vastu on Saksamaa olnud edukas. OECD on tunnustanud Saksamaa järjekindlust õigusaktide jõustamisel selles valdkonnas. Tänu tehtud pingutustele on uuritavate juhtumite arv alates aastast pidevalt kasvanud ning isikutele on esitatud süüdistusi ja määratud karistusi seoses rahvusvaheliste altkäemaksujuhtumitega. OECD tervitas ka seadusandlikke meetmeid ja kohtupraktikat, tänu millele maksuametnikud on hakanud sagedamini teatama rahvusvahelise altkäemaksu kahtlustest. Küll aga on OECD soovitanud võtta täiendavaid meetmeid, et karistused oleksid mõjusad, proportsionaalsed ja hoiatavad, ning toonud välja, et üksikisikutele määratud vanglakaristused on pigem leebed ja et enamik vanglakaristusi peatatakse 45. Saksamaa muutis õigusakte seoses OECD soovitusega juriidiliste isikute kohta ja suurendas oluliselt korruptsioonijuhtumite puhul määratava haldustrahvi maksimummäära aastal oli Saksamaa organisatsiooni Transparency International altkäemaksuandjate indeksis 28 riigi seas neljandal kohal seoses riikide ettevõtjate tajutava valmidusega anda välisriigis altkäemaksu 47. Viimaste aastate jooksul on erasektori vastavuskontrolli süsteeme oluliselt edasi arendatud, eriti rahvusvaheliste äritehingutega tegelevates globaalsetes ettevõtetes. Selle põhjuseks olid laialdast tähelepanu saanud juhtumid, mis muutsid oluliselt suhtumist korruptsiooni eriti just Saksamaa hargmaistes suurettevõtetes 48. Korruptsioonivastaste nõuete järgimine on muutunud oluliseks küsimuseks, mida on osaliselt õhutanud USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni algatatud uurimised, millega võivad kaasneda ulatuslikud trahvid 49. Seetõttu on mitmed suurettevõtted (2011. aastal 59 % ettevõtetest) rakendanud vastavuskontrolliprogramme, luues vastavuskontrolli osakondi ja taandudes mõnel juhul suure korruptsiooniohuga turgudelt 50. Osa nimetatud programme, näiteks Siemensi, Daimler-Benzi, Volkswageni ja Deutsche Banki programme, peetakse rahvusvahelisteks suunanäitajateks 51. Hea tava näide Siemensi vastavuskontrolli süsteem Saksamaa erasektor on viimastel aastatel investeerinud ulatuslikult korruptsioonivastastesse meetmetesse ja vastavuskontrolli. Täpsemalt on mitmed Saksa suurettevõtted rakendanud ulatuslikke vastavuskontrolli strateegiaid, loonud vastavuskontrolli osakondi ja taandunud teatavatel juhtudel suure korruptsiooniohuga turgudelt. Üks näide taolistest sammudest on Siemensis sisse viidud vastavuskontrolli süsteem. Siemens AG vastu algatatud kohtumenetlus seoses raskete altkäemaksusüüdistusega sai lahendi aastal Müncheni ja Washington DC prokuratuuris. Juhtumis langetatud kaks otsust muutsid ettevõtlussektori suhtumist vastavuskontrolli. Siemens maksis ära trahvid ja tagastas kriminaaltulu Saksamaal (u 600 miljonit eurot) ja USA-s (u 620 miljonit eurot) ning viis 45 OECD rahvusvahelistes äritehingutes altkäemaksu vastu võitlemise töörühm, rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikule altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni rakendusaruanne, vastu võetud 17. märtsil Seadusandlik muudatus, millega juriidiliste isikute haldustrahvid kümnekordistusid (s.t ühelt miljonilt eurolt 10 miljonile eurole) jõustus 30. juunil aastal. (BGBl. 2013, Teil I nr 32, S. 1738) Karl Sidhu, Anti-Corruption Compliance Standards in the Aftermath of the Siemens Scandal, 10 German Law Journal (2009), Bussmann, K. / Nestler, Cl. / Salvenmoser, S. (2011) Wirtschaftskriminalität Frankfurt a.m./halle, lk Bussmann, K. / Nestler, Cl. / Salvenmoser, S. supra, lk 60. 8

9 lisaks sisse vastavuskontrolli programmi, et vältida USA võimude pädevuses olevaid kõrgeimaid trahve. Programmi raames pööratakse võrdset tähelepanu sobimatu käitumise ennetamisele ja avastamisele ning taolise käitumise kahtlustele reageerimisele. Lisaks ettevõttesisestele meetmetele nõustus Siemens kokkuleppe raames maksma 15 aasta jooksul 100 miljonit dollarit selliste organisatsioonide ja projektide toetuseks, mis võitlevad korruptsiooni ja pettustega ühistegevuse, väljaõppe ja koolitamise abil. Lisaks sellele tutvustas Saksamaa majanduskoostöö ja -arengu ministeerium hiljuti korruptsioonivastase võitluse uut lähenemisviisi, mille eesmärk on vähendada korruptsiooni arengu- ja koostööprojektides 52. Pärast mitmeid altkäemaksujuhtumeid julgeolekusektoris 53 on kaitseministeerium kehtestanud uue üksikasjaliku altkäemaksu ja korruptsiooni ennetamise menetluse 54. Samas ei ole väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes äriühingu üldjuhtimise programmid ja vastavuskontroll veel eriti levinud EDASISED SAMMUD Saksamaa on rahvusvahelises võrdluses üks eesrindlikumaid korruptsiooni vastu võitlejaid ja riigi tulemused selles valdkonnas on püsivalt ühed paremad. Saksamaa avaliku sektori asutused ja eraettevõtjad on kasvatanud head mainet seoses hiljutiste sammudega välismaise korruptsiooni ennetamisel ja ohjeldamisel. Saksamaa avaliku sektori asutused ja mõjukad tegijad, nagu suurettevõtted, on sageli näidanud üles valmidust lahendada probleeme ja eeskirjadest möödahiilimise intsidente. Selle suuna jätkamine mängib otsustavat rolli tulevases korruptsioonivastases töös. Mõne probleemiga ei ole veel tegeletud, nagu näiteks valitud ametnike korruptsiooni karistamatuse ja nn pöördukse fenomeniga (võtmeisikute liikumine avaliku ja erasektori vahel), eriti just avalikus sektoris. Täiendavaid samme võiks astuda usaldusväärsuse edendamiseks ja rahvusvahelise altkäemaksualase teadlikkuse suurendamiseks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate seas. Suuremat tähelepanu tuleks pöörata järgmisele. Hoiatavate kriminaal- ja halduskaristuste sisseviimine kõige olulisemates valdkondades, nagu passiivne ja aktiivne korruptsioon valitud ametnike seas riigi kõikidel tasanditel. Ennetavate meetmete edasine tugevdamine seoses erakondade rahastamisega, võttes arvesse GRECO soovitusi valimiskampaaniate arvepidamiste ja annetuste kohta. Raamotsust 2003/568/JSK (korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris) ülevõtvate õigusaktide laiendamine seoses altkäemaksu süüteo mõningate aspektidega. Usaldusväärsuse edendamine ja rahvusvahelise altkäemaksu alase teadlikkuse suurendamine väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate seas. 52 Bundesministerium Für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (2012) Antikorruption und Integrität in der deutschen Entwicklungspolitik Berlin. 53 Näiteks aastal aset leidnud nn allveelaevade juhtumis mõistis Müncheni kohus süüdi ühe Saksa ettevõtte juhid altkäemaksu andmise eest seoses Portugali ja Kreekaga sõlmitud hankelepingutega. 54 Transparency International. Codes of conduct in defence ministries and armed forces: What makes a good code of conduct?, mai 2011, lk 28 31; BMVg-ES Fighting Corruption in the German Bundeswehr (15. oktoober 2001). 55 National Integrity System Report Germany. Transparency International Germany, Vt 13. sammas. 9

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil L 284/22 Euroopa Liidu Teataja 12.11.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil EUROOPA PARLAMENT JA

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Ametiisiku huvide deklareerimine kui korruptsioonivastane meede Marika Aaso magistritöö 2014

Ametiisiku huvide deklareerimine kui korruptsioonivastane meede Marika Aaso magistritöö 2014 TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Riigi- ja haldusõiguse õppetool Marika Aaso AMETIISIKU HUVIDE DEKLAREERIMINE KUI KORRUPTSIOONIVASTANE MEEDE Magistritöö Juhendaja dr iur Vallo Olle Tartu 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS...3

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Toiduainete tarneahela vertikaalsete suhete heade tavade põhimõtete rakendamise ja elluviimise raamistik 25. jaanuar 2013 Allakirjutanud: ainult organ

Toiduainete tarneahela vertikaalsete suhete heade tavade põhimõtete rakendamise ja elluviimise raamistik 25. jaanuar 2013 Allakirjutanud: ainult organ Toiduainete tarneahela vertikaalsete suhete heade tavade põhimõtete rakendamise ja elluviimise raamistik 25. jaanuar 2013 Allakirjutanud: ainult organisatsioonid, kes raamistiku heaks kiidavad 1 I. Sissejuhatus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE

ANSWERS TO DRAFT QUESTIONNAIRE ET ARUPÄRIMINE EUROOPA PARLAMENDIS VOLINIKUKANDIDAADI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE Hr Joaquín ALMUNIA (majandus- ja rahaküsimused) A osa Üldküsimused I. Isiklik ja ametialane taust 1. Milliseid oma ametialastest

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem