Arendusprotsessi täiustamine ja juurutamine ettevõttes ByteLife Solutions OÜ

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Arendusprotsessi täiustamine ja juurutamine ettevõttes ByteLife Solutions OÜ"

Väljavõte

1 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Informaatikainstituut Infosüsteemide õppetool Arendusprotsessi täiustamine ja juurutamine ettevõttes ByteLife Solutions OÜ Magistritöö Üliõpilane: Üliõpilaskood: Juhendaja: Anna-Liisa Roomet IABM Gunnar Piho Tallinn 2015

2 Autorideklaratsioon Kinnitan, et olen koostanud antud lõputöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud. (kuupäev) (allkiri)

3 Annotatsioon Töö eesmärgiks on analüüsida ettevõtte ByteLife Solutions OÜ tarkvaraarendusprotsessi, leida peamised murekohad protsessis ja täiustada protsessi nii, et loodav tarkvara oleks kvaliteetsem ja usaldusväärsem. Töös leitakse, et arendusprotsessis on hetkel vähe tagasisidet. Samuti on dokumenteerimist vähe ja puudulik on hilisem kontroll. Seetõttu ei saa protsessi täiendada nii, et see muutuks kvaliteetsemaks. Töö tulemuseks on täiustatud tarkvaraarendusprotsess ByteLife s, mis on vastavuses CMMI teise taseme nõuetega ja ettevõttes kasutusel olevate arendusmetoodikatega. Uus protsess võimaldab protsessi jälgida ja täiustada. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning on kirjutatud 74-l leheküljel, millest 5 on lisad. Töös on koos sissejuhatuse ja kokkuvõttega 9 peatükki, 14 joonist ja 10 tabelit.

4 Abstract The aim of the research is to analyze the software development process of ByteLife Solutions OÜ, to find the main problem areas and to improve it to increase the quality and reliability of the product developed. In the research, it was found that there is not enough feedback in the development process. Too little documentation is done and the control later is inconsistent, the research has shown. The abovementioned problems make the process to lack increase in quality. The result of the work is the improved software development process in Bytelife, valued against the capability maturity defined level of CMMI: The new process is traceable and improvable, that is quality control. The thesis is in Estonian and contains 74 pages of text including 5 pages of extras, 9 chapters including introduction and summary, 14 figures, 10 tables.

5 Lühendite ja mõistete sõnastik ByteLife ByteLife Solutions OÜ Ettevõtte nimi CMMI Capability Maturity Model Integration Küpsuse mudel, kogum parimaid praktikaid, et aidata ettevõtetel täiustada oma protsesse nii, et toote kvaliteet paraneks CMMI-DEV CMMI for development arendusalane CMMI SEI Software Engineering Institute Tarkvaratehnika instituut Carnegie Mellon Ülikooli juures mantisbt mantisbt Vigade raporteerimiseks mõeldud programm, mida kasutatakse ka ByteLife s. 5

6 Jooniste nimekiri Joonis 1 Tarkvaraarendusprotsess enne osa Joonis 2 Tarkvaraarendusprotsess enne - osa Joonis 3 Arhitektuurifaas Joonis 4 KanbanFlow tahvel Joonis 5 Arendusfaas ühe ülesande näitel Joonis 6 Täidetud KanbanFlow tahvel Joonis 7 Retrospektiivi tahvel Joonis 8 Pidev protsess [5] Joonis 9 Astmeline protsess [5] Joonis 10 Rakenduse koodi ja ühiktestide suhe [8] Joonis 11 v-mudel [10] Joonis 12 Muudetud arendusprotsessi mudel osa Joonis 13 Muudetud arendusprotsessi mudel osa Joonis 14 Muudetud aredusfaas: ühe ülesande protsess

7 Tabelite nimekiri Tabel 1 Faasid ja rollid esialgses protsessis Tabel 2 Võimekuse ja küpsuse tasandite võrdlus [5] Tabel 3 Protsessi valdkonnad, kategooriad ja küpsuse tase [5] Tabel 4 CMMI esimese taseme üldeesmärgi tegevused Tabel 5 CMMI teise taseme üldeesmärgi tegevused Tabel 6 Protsessi ja toote kvaliteedi tagamise spetsiifilise eesmärgi nr 1 tegevused Tabel 7 Protsessi ja toote kvaliteedi tagamise spetsiifilise eesmärgi nr 2 tegevused Tabel 8 Faasid ja rollid muudetud protsessis Tabel 9 CMMI üldistes eesmärkides tehtud muudatused Tabel 10 CMMI konkreetsetes eesmärkides tehtud muudatused

8 Sisukord 1. Sissejuhatus Taust ja probleem Eesmärk Metoodika Ülevaade tööst Arendusprotsessi kirjeldus Arenduskeskkondade loomine Disainifaas Arendusfaas Paigaldus Hooldus ja konsultatsioon Rollid ja faasid CMMI CMMI-DEV Tasandid Protsessi analüüs CMMI teise taseme põhjal Üldised eesmärgid ja tegevused Spetsiifilised eesmärgid ja tegevused Analüüs Testimine Funktsionaalne testimine

9 5.1.1 Ekvivalentsklassid Piirolukorrad Veaotsing Automaatsed kasutajaliidese testid Funktsionaalse testimise kokkuvõtteks Ühiktestid Testimine programmi teksti põhjal Staatiline testimine Küsimustikud Elutsükli V-mudel Testide sobivus ettevõttele Protsessi täiendamine Arendusprotsess Projekti alustamine ja arhitektuurifaas Arenduskeskkondade loomine ja disainifaas Arendusfaas Süsteemitestid ja vastuvõtutestid Projekti analüüs Rollid ja faasid Uue protsessi vastavus arendusmetoodikale Muudatuste vastavus CMMI-le Juurutamine Juurutamine projektis FlowGrab Juurutamine uue projekti puhul

10 7.3 Kaugel ollakse ja mida teha edasi Tehtud töö analüüs ja arutelu Töö võimalikud edasiarendused Kokkuvõte Summary Kasutatud kirjandus Lisa Lisa

11 1. Sissejuhatus 1.1 Taust ja probleem ByteLife Solutions OÜ on infotehnoloogia ettevõtte, mis tegeles varem põhiliselt infrastruktuuri loomisega ja seadistamisega, samuti võrguseadmete ja riistvara müügiga. Varasemalt tegeleti ka automatiseerimisega, millest on paari aasta jooksul välja kasvanud tarkvaraarendus. Hetkel on ByteLifes teiste tiimide kõrval ka automatiseerimise tiim, kes tegeleb igapäevaselt tarkvaraarendusega. Selles töös keskendungi automatiseerimise tiimile. Kuna tarkvaraarendus on ettevõttes suhteliselt uus valdkond, siis alles katsetatakse ja proovitakse, milline meetod on parim. Siit aga tulenebki probleem, et tarkvara pole alati nii kvaliteetne nagu soovitakse. Paljud vead tulevad välja arenduse hilises faasis, mistõttu kulub nende parandamisele rohkem ressurssi ja kui vead on jõudnud juba kliendini, siis kahjustab see ka mainet. 1.2 Eesmärk Töö eesmärgiks on analüüsida praegust arendusprotsessi ByteLife s ja leida protsessis kohad, mis vajavad täiustamist. Teine eesmärk on välja töötada arendusprotsess ByteLife i jaoks, mis muudaks tarkvara kvaliteetsemaks ja usaldusväärsemaks. Kolmandaks eesmärgiks on protsessi täiendada testimisega. 1.3 Metoodika Praeguse protsessi hindamiseks ja analüüsimiseks kasutatakse CMMI mudelit. Testimisprotsess koostatakse uurimuste, artiklite, konspektide ja raamatute põhjal kirjeldatud testimismeetodite analüüsi alusel. Samuti kasutatakse uue protsessi välja töötamisel CMMI standardit ning Scrumi ja Kanbani põhimõtteid. 1.4 Ülevaade tööst Töö järgmises osas kirjeldatakse arendusprotsessi hetkeolukorda firmas ByteLife Solutions OÜ. Ära on toodud detailne protsessikirjeldus projekti arendusetappide kaupa. Kirjeldatud on kasutatavaid programme ja meetodeid, protsess on ka ära toodud mudelina. 11

12 Arendusprotsessi ja selle tulemuse kvaliteedi parandamiseks on protsessi vaja võrrelda usaldusväärse mõõdikuga, et leida võimalikud puudused ja seejärel lahendused. Organisatsioon ei saa liialt ootama jääda vaid tublidele töötajatele, vaja oleks protsessi, mille toimimine tagaks kvaliteedi püsimise ka siis, kui mõni olulise kogemusega inimene kollektiivist lahkub. Töö kolmandas osas antaksegi ülevaade CMMI-DEV meetodist, mis on SEI (Software Engineering Institute) loodud raamistik, mis hõlmab endas parimaid praktikaid ja mis aitab ettevõtetel välja töötada kvaliteetseid tarkvara arendusprotsesse. ByteLife i arendusprotsessi hinnatakse neljandas osas just CMMI-DEV meetodile tuginedes ning leitaksegi ByteLife i küpsuse ja võimekuse taseme parandamiseks vajalikud eesmärgid ja tegevused. CMMI järgi selgus, et vaja oleks rohkem dokumenteerida, jälgida protsessi ja teha kontrolle. Samuti selgus, et firma enda töötajad viitasid eelkõige puudusele testimisel, seetõttu keskendutaksegi töös testimisprotsesside täiustamisele ja parendamisele. Viiendas osas kirjeldatakse enamkasutatavaid testimise meetodeid, mida oleks võimalik kasutada arendusprotsessi täiustamisel. Kuuendas osas täiendatakse nende abil protsessi. Selles osas on ka ära toodud uus protsessikirjeldus, selle sobivust on võrreldud CMMI-ga ja ByteLife s kasutatavate arendusmetoodikatega. Protsessi täiendatakse ühiktestide, testikirjelduste ja küsimustike loomisega. Viimast kahte kasutatakse funktsionaalsuse testimiseks. Samuti võetakse kasutusele testimine programmikoodi põhjal ja luuakse automaatsed kasutajaliidese testid. Seitsmendas osas antakse juhiseid muudatuste juurutamiseks ja tuuakse välja punktid, millega tuleb ByteLife s uue protsessi kasutusele võtmisel arvestada. Selle osa lõpetuseks tuuakse välja, mida on ByteLife juba jõudnud kasutusele võtta ja mis veel tegemist vajab. Töö kaheksandas osas võrreldakse tehtud tööd teiste analoogsete töödega. 12

13 2. Arendusprotsessi kirjeldus Tarkvaraarendus algab ettevõttes ByteLife tavaliselt sellest, kui keegi ettevõttesiseselt leiab, et oleks vaja luua mingi toode või siis kui klient tellib mingi konkreetse tarkvara. Hetkel on ByteLife s käsil sellise toote arendus, mis on välja kasvanud meeskonna enda ideest, samas kõik ülejäänud projektid on konkreetsete klientide tellimused. Arendusprotsess on mõlemal juhul sarnane, üldiselt kirjeldatakse töös konkreetsele kliendile loodava tarkvara arendusprotsessi, aga kui see erineb ettevõtte enda initsiatiivil loodava toote arendusprotsessist, siis on see täiendavalt ära toodud. Järgnevalt on arendusprotsess ära toodud mudelina, millele järgneb detailsem seletus. Joonistel on protsess parema loetavuse saavutamiseks kahte ossa jaotatud. Esimesel joonisel (Joonis 1) on kujutatud protsessi selle algusest kuni disainifaasi lõpuni, teisel joonisel (Joonis 2) on protsess arendusfaasi algusest projekti lõpuni. 13

14 Joonis 1 Tarkvaraarendusprotsess enne osa 1 14

15 Joonis 2 Tarkvaraarendusprotsess enne - osa 2 15

16 Kõigepealt saab kliendiga kokku müügimeeskond, kes saab kliendiga suheldes teada, mida klient sooviks või millised on nende vajadused, nõudmised ning huvid. Tavaliselt on kaasas ka tehniline konsultant või arhitekt, kes müügimeeskonda aitab. Selles etapis saab selgeks üldine idee ja eesmärk, millega edasi minna. Seejärel arutatakse idee läbi ettevõttesiseselt, kaasates kõiki asjaosalisi. Müügitiim kirjeldab tehnilisematele inimestele, mida klient soovis ja milline eesmärk tuleb saavutada ning koos pannakse paika esialgne tehniline plaan: mõeldakse läbi, kas toodet on võimalik tehniliselt realiseerida, kui kaua see aega võtab, millised on nõuded ja põhifunktsionaalsus. Üldjoontes pannakse kokku üldine disain. Sellega tegelevad arhitekt ja projektijuhid. Disaini eest vastutab toote omanik. Selle etapi lõpuks tuleb saada nimekiri (list) üldistest funktsionaalsustest, mis kirjeldatakse toote tegemata tööde loetelus, samuti peaks olema selge, millal töödega on võimalik alustada ja millised funktsionaalsused on prioriteetsemad. Seejärel esitletakse disaini kliendile, arutatakse veelkord läbi, kas kirjapandud funktsionaalsused on need, mida klient soovis, vajadusel neid kirjeldusi muudetakse, lisatakse või kustutatakse. On võimalik, et tuleb muuta ka prioriteetsust. Kui klient on otsustanud, et ta tahab toodet vastava funktsionaalsusega, siis sõlmitakse leping, kus on täpselt kirjas, mida looma hakatakse. Kliendiga lepitakse tavaliselt ka kokku, kui palju ta tahab toote arenduses osaleda ehk siis see, kui tihti talle tagasisidet antakse ja realiseeritud funktsionaalsusi näidatakse. 2.1 Arenduskeskkondade loomine Järgmise etapina tuleb konkreetselt läbi mõelda toote arenduskeskkonnad, toote üldine arhitektuur ja tehnoloogiad ning raamistikud, mida kasutama hakatakse. Üldise arhitektuuri loomisega tegeleb tavaliselt tiimijuht, kes on sel hetkel arhitekti rollis. Tavaliselt käib see etapp nii, et arhitekt mõtleb enda jaoks läbi, milline on toode, kellele see on mõeldud ja läbi selle mõtleb välja, millised on nõudmised tootele: kas on vaja andmebaasi, kui on, siis millist kasutada, millised nõuded on serverile ja nii edasi. Lühidalt öeldes, arhitekt koostab esialgse arhitektuurilahenduse, mida seejärel ülejäänud meeskonnale tutvustatakse. Sel hetkel ei kaasata reeglina veel testijaid ega arendajaid, välja arvatud juhtivarendajat, kes järgmises etapis detailse arhitektuuri koostab. Seejärel saab ülejäänud tiim teha ettepanekuid selle kohta, mida peaks muutma ja mis on juba hästi. Arutelu tulemusena peaks valmima toote üldine arhitektuur, mille eest vastutab arhitekt. 16

17 Kui arhitektuur on paigas, suurendatakse tiimi nii, et sellega liituvad ka arendajad ja testijad. Neid viiakse just selleks toimuval koosolekul kogu eelnevaga kurssi ja seejärel on juhtivarendaja ülesandeks välja mõelda detailne arhitektuur ning vajadusel ka raamistikud ja tehnoloogiad, mida hakatakse kasutama. See toimub sarnaselt üldise arhitektuuri loomisele: arendaja mõtleb enda jaoks projekti läbi ja teeb vastavalt esialgse plaani, mis kogu tiimiga läbi arutletakse. Sellest valmib tavaliselt ka joonis, mis pannakse siseveebi ülesse. Vajadusel tehakse muudatusi ja parandusi ning tulemuseks on madalama taseme arhitektuur, mida on võimalik hiljem ka muuta ja täiendada. Järgenvalt on arhitektuurifaasi tegevused ära toodud joonisel. 17

18 Joonis 3 Arhitektuurifaas 18

19 2.2 Disainifaas Kui arhitektuur on paigas, siis hakatakse mõtlema tarkvara kasutajaliidese peale. Tehakse koosolekuid, kus mõeldakse välja ja joonistatakse veebilehtede kavandid. Pannakse paika, milliseid lehti on vaja, juhul kui tegemist on veebilehega, ja millised need välja näevad, sealhulgas mõeldakse välja ka väljade nimed ja tüübid ning vajalikud piirangud. Disainikoosolekutel osaleb kas terve tiim või siis osa tiimist, see sõltub projektist. 2.3 Arendusfaas Pärast disaini loomist algab tavaline arendustsükkel. Hetkel kasutatakse Scrumi [1], millele on lisatud ka Kanbani [2] põhimõtteid. Arendustsükkel on jagatud iteratsioonideks, mis kestavad kaks nädalat. Sprint algab planeerimiskoosolekuga ja lõpeb retrospektiiviga. Kui on vajadus näidata demoversiooni, siis tehakse seda planeerimiskoosoleku alguses. Iteratsiooni jooksul on igal hommikul 15-minutiline koosolek, kus iga tiimiliige ütleb, mis ta eelmisel päeval tegi, mis ta täna teeb ja millised mured tal on tekkinud. Samuti tehakse nendel koosolekutel täpsustusi nõuetes, juhul, kui see on vajalik. Planeerimiskoosolekul pannakse paika kahe järgneva nädala jooksul tehtavad ülesanded. Kõigepealt võetakse ette varem loodud toote tegemata tööde loetelu, kus keskendutakse kõige prioriteetsematele funktsionaalsustele [3]. Seejärel hakatakse neid väiksemateks ülesanneteks tegema, lähtudes põhimõttest, et iga ülesanne peab olema nii väike kui võimalik, ent siiski peab ülesanne andma lisaväärtust tootele. [4] Samuti tuleb mõelda, kas ülesannet on võimalik testida või mitte. Kui ei ole võimalik testida, siis tuleb talle lisada vastav märge. Mõnikord, eriti enda algatusel tehtud toodetega, juhtub nii, et enne kui funktsionaalsust saab detailsemalt lahti kirjutada, tuleb teha veel koosolekuid, kus arutatakse, mida konkreetse üldise funktsionaalsuse all mõeldi ja millised on konkreetsed sammud, kuidas seda teha. Tavaliselt tehakse sel juhul nii, et planeerimiskoosolekul pannakse sprindi tegemata tööde loetellu üks üldisem ülesanne, mis pärast koosolekuid detailsemaks tehakse. Esimese sprindi jaoks võetakse suvaline hulk ülesandeid, vastavalt arendajate arvamusele, mitu nad valmis jõuavad. Edaspidi võetakse aluseks eelmisel iteratsioonil valmis saadud ülesannete hulk ja kui arendus on kestnud kauem kui kolm iteratsiooni, siis võetakse aluseks kolme viimase sprindi tehtud tööde keskmine [3]. Näiteks kui esimeses sprindis tehti valmis 10 ülesannet, 19

20 teises 8 ja kolmandas 11, siis võetakse neljandas sprindis ( )/3 = 9,6 ehk siis 9 ülesannet. See tähendab seda, et kui funktsionaalsus on jagatud väiksemateks ülesanneteks, siis 9 prioriteetsemat võetakse sprindi tegemata tööde loetellu ja ülejäänud jäävad esialgu toote tegemata tööde loetellu. Selleks, et oleks parem jälgida, kes mida arendab ja millised ülesanded on sprindi tegemata tööde loetelus ja toote tegemata tööde loetelus ning millised ülesanded on juba valmis, kasutatakse programmi nimega KanbanFlow. [3] Tegemist on justkui Kanbani tahvliga, kus konkreetselt meie projektides on 6 lahtrit nimedega toote tegemata tööde loetelu, sprindi tegemata tööde loetelu, arenduses, testimiseks valmis, testimises ja lõpetatud ehk valmis ülesanded (vaata Joonis 4). Joonis 4 KanbanFlow tahvel Süsteem on järgmine: kõigepealt on kõik ülesanded sprindi tegemata tööde loetelus nii, et kõige üleval on prioriteetsemad ülesanded ja allpool on vähem prioriteetsed. Iga arendaja, kellel pole parasjagu midagi teha, võtab kõige ülemise ülesande ja hakkab seda tegema. Sel hetkel tõstab ta ülesande sprindi tegemata tööde loetelust arenduses olevate ülesannete alla ja lisab juurde oma nime. Juhul kui ülesanne on valmis, paneb ta selle testimiseks valmis olevate ülesannete alla. Iga testija, kellel pole parasjagu ülesannet, võtab kõige ülemise ülesande testimiseks valmis olevate ülesannete hulgast ja lisab juurde oma nime nagu arendajadki. Seejärel hakatakse testima. 20

21 Kui testija veendub, et testitav ülesanne töötab nii nagu ette nähtud, siis tõstab ta selle tehtud tööde listi. See, milline on ülesande õige käitumine, on selgeks tehtud planeerimise koosolekul. Selle eest, et ülesanne oleks tehtud nii nagu peab, vastutab testija. Juhul kui ülesanne ei tee seda, mida vaja, on testija kohustus see tagasi sprindi tegemata tööde loetellu tõsta, kust arendajad seda uuesti valida saavad ja seejärel parandada. Juhul kui keegi avastab vea, siis tehakse selle kohta mantisbt-sse vearaport, samuti tuleb viga panna kirja toote tegemata tööde loetellu, kus seda järgmisel planeerimiskoosolekul valida saab. Järgneval joonisel on ära toodud protsess, mille läbib iga ülesanne. Joonis 5 Arendusfaas ühe ülesande näitel Järgevalt on näitena ära toodud täidetud KanbanFlow tahvel. Kasutatud on hetkel käimas oleva projekti funktsionaalsusi ja ülesandeid. Magistritöö jaoks on need tõlgitud eesti keelde. Punastes kastides on parandamist vajavad vead, sinised on sellised ülesanded, mida eraldi ei testita ja kollased on tavalised arendusülesanded. 21

22 Joonis 6 Täidetud KanbanFlow tahvel 22

23 Sprint lõpeb retrospektiiviga. See on koosolek, kus meeskonnaliikmed saavad avaldada arvamust selle kohta, mis läks hästi ja mida tuleb protsessis parandada. Kõigepealt kirjutab iga tiimiliige enda paberile, mis oli tema meelest hästi ja mis halvasti. Sildid pannakse vastavalt lahtritesse: kõik, mis läks hästi, pannakse rohelisse lahtrisse, mis läks halvasti, pannakse punasesse ja mis on vahepealne, läheb kollasesse lahtrisse (Joonis 7).Hästi läinud tegevused ja omadused pannakse kõrvale nii, et alles jäävad keskmised ja halvad sündmused. Seejärel grupeeritakse sarnased märkused. Joonis 7 Retrospektiivi tahvel Gruppidele hakatakse panema punkte, see on vajalik seetõttu, et hiljem võetakse kolm kõige rohkem punkte saanud gruppi ja neile tehakse analüüs, kuidas nendes gruppides olukorda parandada. Iga tiimi liige saab kokku anda kolm punkti, need võib jagada välja ühe kaupa, kaks punkti ühele grupile ja 1 teisele või siis kõik kolm punkti ühele grupile. Kolm punkti antakse ühele grupile juhul, kui tiimiliige arvab, et selles grupis on olukord väga tõsine ja sellega tuleb kohe tegeleda. Kolmes kõige enam punkte saanud grupis tehakse muudatusettepanekuid, et olukorda parandada. Näiteks kui ülal joonisel on probleem, et koosolekutel räägitakse muud juttu ja kui on tekkinud grupp koosolekud, siis võib muudatusena välja tuua, et scrumi meister kontrolliks, et tiimiliikmed teemast kõrvale ei kalduks. Järgneval retrospektiivi koosolekul vaadatakse kõigepealt üle eelmisel koosolekul kirja pandud muudatused ja kontrollitakse, kas neid on rakendatud. Kirjapaneku eest vastutab toote omanik, aga iga konkreetse ülesande juurde pannakse samuti konkreetne vastutaja. Mõnikord selgub hilisemas faasis, et esialgu taheti funktsionaalsusi, millest hiljem loobutakse või mida tuleks muuta. Kui leping on varasemalt sõlmitud, siis on kaks varianti, kas 23

24 funktsionaalsus ikkagi luuakse või siis räägitakse kliendiga läbi, kas on võimalik teha üks funktsionaalsus teise asemel. Sel juhul peavad need olema enam vähem sama suure mahuga. Kui sellises asjas jõutakse kokkuleppele, siis arutletakse planeerimiskoosolekul uuesti üle prioriteedid ja lisatakse uus funktsionaalsus oma õigele kohale. Rohkem muudatusi tuleb ette juhul, kui toode on enda ettevõtte initsiatiivil loodud ja otsest klienti veel ei ole. Iseenesest on protsess aga mõlemal juhul sarnane. Planeerimiskoosolekul arutatakse läbi, kui prioriteetne on uus funktsionaalsus ja lisatakse ta toote tegemata tööde loetelus õigele kohale. Edasi toimib arendus samamoodi nagu varem seletatud. 2.4 Paigaldus Kliendile loodud tooted on valmis juhul, kui kõik lepingus olevad funktsionaalsused on valmis. Kui toode on valmis, tuleb tegeleda selle paigaldamisega ja hiljem kasutajatoe pakkumisega. Paigaldust saab reeglina teha kahel viisil: kaugelt ehk üle võrgu või siis kliendi juurde kohale minnes. Mõlemal viisil pakutakse tavaliselt ka konsultatsiooni. Kohale minnes tehakse ka koolitus. Paigalduse, koolituse ja konsultatsiooniga tegeleb ettevõttes üks ja sama inimene, kes on administraatori ja koolitaja rollis. Pärast paigaldust saab klient toodet proovida ja testida. Juhul, kui kliendi keskkonnas tekivad vead, saadab klient vearaporti, millele järgneb veaparandus meie poolt. Parandus toimub samamoodi sprindina nagu tarkvaraarendus. Kui vead on parandatud, paigaldatakse uus versioon kliendile, kes seda uuesti testib. Nii jätkub protsess, kuni vead on parandatud. Kui hilisemas faasis mõni viga tekib, siis on olemas kasutajatugi, kes sellega tegeleb. Ettevõttes on kaks või kolm inimest, kellele kliendid saavad e-kirju saata. Juhul, kui kirja saaja ise ei suuda veale lahendust leida, siis saadab ta probleemi kirjelduse tervele ettevõtte arendustiimile Skype i teel. Kui kohe vea põhjust ei teata, siis tavaliselt on keegi vastutajaks, kes veaga tegeleb. Olenevalt vea suurusest ja olulisusest otsustatakse, mida sellega teha. Kui tegu on kriitilise veaga, siis läheb see kohe parandusse, vähem kriitilised vead pannakse aga kirja mantisbt-sse. Hetkel on toodete nimekirjas ka veebileht, mille puhul otseselt paigaldust ei ole. Selliste toodete puhul toimuvad vastavalt vajadusele veebilehe uuendused. Selle eest, et toode toimiks enne üles panemist nii, nagu hetkel vaja, vastutab juhtivarendaja ja selle eest, et uus versioon õigesti üles pannakse, vastutab tiimijuht. 24

25 2.5 Hooldus ja konsultatsioon Ka veebilehe puhul pakutakse kasutajatoe teenust. Kõik, kellel tekib probleeme või küsimusi, saavad ühendust võtta tiimiga. Kolmel inimesel tiimist on ligipääs e-kirjadele ja protsess toimib samamoodi nagu kliendipõhise rakenduse kasutajatoe puhul. Edaspidist hooldust pakutakse tasulistele enterprise versioonidele, muul juhul pakutakse ainult koolitusi, konsultatsioone ja kasutajatuge. 2.6 Rollid ja faasid Tabelis 1 on ära toodud, missuguses faasis missugune roll tegev on. Tabel 1 Faasid ja rollid esialgses protsessis Rollid/faasid Projekti algus Arhitektuurifaas Disainifaas Arendusfaas Paigaldus Hooldus Müügitiim X Projektijuht X X X X X X Tiimijuht X X X X X X Keskkondade seadistaja X Juhtiv arendaja X X X Arendaja X X Testija X X Paigalduse ja hooldusega tegelev isik X X 25

26 3. CMMI Ettevõttel on soov muuta oma loodud tooted kvaliteetsemaks. Selleks tuleb aga teada, mis on hetkel valesti ja kus protsessis on vaja teha täiendusi. Selleks, et hinnata, millistes etappides ja missuguseid muudatusi teha, uuritakse töös hetke arendusprotsessi vastavust CMMI tasemetele. CMMI on SEI (Software Engineering Institute) loodud raamistik, mis aitab ettevõtetel protsesse küpsemaks muuta. CMMI mudelid ise ei ole protsessid ega ka konkreetsed protsesside kirjeldused, need on lihtsalt juhtnöörid. Konkreetne protsess sõltub siiski konkreetsest ettevõttest. On olemas kolm mudelit: CMMI tarkvaraarendusele (CMMI for Development), CMMI teenustele (CMMI for Services) ja CMMI sisseostmisele (CMMI for Acquisition). Selle töö raames vaadatakse edaspidi CMMI mudelit, mis on mõeldud tarkvaraarenduse protsesside jaoks ehk CMMI-DEV i. [5] 3.1 CMMI-DEV CMMI-DEV on konkreetselt tarkvaraarendusprotsesside parendamiseks mõeldud mudel. See on kohandatud arendamisele ja katab projektijuhtimise, protsessijuhtimise, süsteemiprojekteerimise ja tarkvaraarenduse. Mudel võimaldab rakendada CMMI parimaid praktikaid, mis aitavad luua kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, mis katavad klientide ja kasutajate vajadusi. [5] CMMI-DEV mudel koosnev 22-st komponendist ehk protsessi valdkonnast. Põhjuslik analüüs ja lahendus (CAR) Konfiguratsiooni juhtimine (CM) Otsuste analüüs ja lahendus (DAR) Integreeritud projekti juhtimine (IPM) Mõõtmine ja analüüs (MA) Organisatsiooniline protsessi definitsioon (OPD) Organisatsiooniline protsessi fookus (OPF) Organisatsiooniline tootlus/jõudluse juhtimine (OPM) Organisatsiooni protsessi käitumine (OPP) Organisatsiooniline õppus (OT) Toote integreerimine (PI) 26

27 Projekti jälgimine ja kontroll (PMC) Projekti kavandamine (PP) Protsessi ja toote kvaliteedi kindlustamine (PPQA) Kvantitatiivne projektijuhtimine (QPM) Nõuete arendamine (RD) Nõuete haldamine (REQM) Riskijuhtimine (RSKM) Tarnelepingu juhtimine (SAM) Tehnilised lahendused (TS) Valideerimine (VAL) Verifitseerimine (VER) Igal valdkonnal on oma spetsiifiline eesmärk (SG), mis aitab konkreetset protsessi parendada. Spetsiifilist eesmärki aitavad saavutada spetsiifilised tegevused (SP). Kui mitmel valdkonnal on ühine eesmärk, siis nimetatakse seda üldiseks eesmärgiks (GG) ja seda aitavad saavutada üldised tegevused (GP). [5] Organisatsiooni arenguetapi mõõtmiseks kasutatakse tasandeid. Neid on kahte liiki: üks, mida kasutatakse konkreetse protsessi hindamiseks ja teine, mis on mõeldud protsesside kogumi hindamiseks. Pideva lähenemise protsessi hinnatakse võimekuse tasandiga ja on mõeldud konkreetse protsessi hindamiseks. Protsesside kogumi hindamiseks kasutatakse astmelist lähenemist ja hinnatakse küpsuse tasandiga. Hindamise eesmärk on aru saada, kui hästi organisatsioon või selle protsess toimib. [5] Tabel 2 Võimekuse ja küpsuse tasandite võrdlus [5] Tasand Pideva protsessi võimekuse tasand Astmelise protsessi küpsuse tasand 0 Pooleli X 1 Tehtud Algne 2 Juhitud Juhitud 27

28 Tasand Pideva protsessi võimekuse tasand Astmelise protsessi küpsuse tasand 3 Defineeritud Defineeritud 4 X Kvantitatiivselt juhitud 5 X Optimeeriv Selleks, et mingit tasandit saavutada, tuleb kõik selle tasandi eesmärgid täita, hoolimata sellest, kas tegemist on võimekuse või küpsuse tasandiga. Mõlemad on oma olemuselt samasugused. Järgenvalt on ära toodud pideva ja astmelise protsessi struktuurid. Joonis 8 Pidev protsess [5] 28

29 Joonis 9 Astmeline protsess [5] Tasandid Võimekuse tasandid Võimekuse tasand on saavutatud, kui kõik selle tasandi üldeesmärgid on saavutatud. Bytelife eesmärk on organisatsiooni võimekust tõsta, mida tuleb saavutada protsesside küpsuse saavutamisega. CMMI järgi ollakse võimekuse tasandil 0 juhul kui protsessi ei ole veel üldse loodud või kui seda on tehtud osaliselt. Tasemele 1 jõutakse siis, kui protsess on tehtud ja konkreetse taseme eesmärgid on saavutatud. Sellel tasemel ei ole veel parendamist. Tasemel 2 võib öelda, et protsess on juhitud. On loodud protsess ja selle täitmist kontrollitakse. Vastavalt vajadusele tehakse parandusi. [5] Kolmanda taseme oluline erinevus tasandiga 2 on, et on olemas projektiülesed organisatsiooni standardid, protsessikirjeldused ja protseduurid, mis on ühised kõigile protsessidele olenemata konkreetsest projektist. Samuti on protsessid kirjeldatud rangemalt kui tasandil 2: selgelt on 29

30 kirjas eesmärk, sisend, tegevused, rollid, mõõdikud, kontrollisammud, väljundid, valmimise kriteeriumid. [5] Võimekuse tasand näitab seda, mis tasemel ollakse konkreetses protsessivaldkonnas. Konkreetses töös vaadatakse valdkonda protsessi ja toote kvaliteedi kindlustamine. ByteLife s on küll loodud protsess tarkvaraarenduseks, ent mitte kvaliteedi kindlustamiseks. Kõik spetsiifilised eesmärgid ei ole täidetud, seega võib väita, et selles protsessis ollakse CMMI järgi võimekuse tasemel 0. Küpsuse tasandid Küpsuse tasandid koosnevad seotud konkreetsetest ja üldistest tavadest (praktikatest) eeldefineeritud protsessivaldkondades, mis parandavad organisatsiooni kogu toimimist. [5] Küpsuse tasand 1. Esialgne Protsessid on kaootilised, organisatsioon ei paku teotust protsesside stabiliseerimiseks. Ohuks on kulude ja ajakava ületamine ning inimeste kangelaslikkuse ärakasutamine. Küpsuse tasand 2. Juhitud Protsesse kavandatakse ja viiakse ellu vastavalt eeskirjale, kasutatakse oskustega inimesi, kellel on piisavalt vahendeid, et luua kontrollitud väljundid, asjaomased osapooled on kaasatud; protsessid on jälgitud, kontrollitud ja üle vaadatud; ja hinnatud vastavus protsessi kirjeldusele. Projekte täidetakse ja juhitakse vastavalt dokumenteeritud kavale. Asjaomased osapooled on delegeeritud, töö tulemust on sobivalt kontrollitud. Töö tulemus vastab konkreetsele protsessi kirjeldusele, standardile ja protseduurile. [5] CMMI järgi on veel olemas küpsuse tasandid 3, 4 ja 5, ent antud töös neid ei vaadelda. Kuna on teada, et ByteLife s puudub protsessi kontroll ja seega on juba teada, et kõik teise taseme eesmärgid ei ole täidetud, siis võib öelda, et ByteLife on esimesel tasemel. Selleks, et saavutada küpsustaset 2, peavad kõik teise tasemega seotud protsessi valdkondade tasemed vastama võimekuse tasandile 2 või 3. Järgnevas tabelis on välja toodud teise taseme protsessi valdkonnad koos kategooriatega. 30

31 Tabel 3 Protsessi valdkonnad, kategooriad ja küpsuse tase [5] Protsessi valdkond Kategooria Küpsuse tase Configuration Management (CM) Konfiguratsiooni haldamine Tugi 2 Measurement and Analysis (MA) Mõõtmine ja analüüs Tugi 2 Project Monitoring and Control (PMC) Projekti jälgmine ja kontroll Projekti juhtimine 2 Project Planning (PP) Projekti kavandamine Projekti juhtimine 2 Process and Product Quality Assurance (PPQA) Protsessi ja Toote kvaliteedi kindlustamine Tugi 2 Requirements Management (REQM) Nõuete haldamine Projekti juhtimine 2 Supplier Agreement Management (SAM) Tarnelepingute haldamine Projekti juhtimine 2 Kuna kõigis seitsmes valdkonnas vajaliku taseme saavutamine on mahukas töö, siis keskendutakse konkreetses töös protsessi ja toote kvaliteedi kindlustamisele. Alustatakse sellest, sest see on kõige otsesemalt seotud kvaliteedi tagamisega, mis on hetkel ettevõtte suurim murekoht. Seega konkreetse töö eesmärgiks on parendada arendusprotsessi vastavalt 31

32 protsessi ja toote kvaliteedi kindlustamise valdkonnale. Selleks, et teada, mida parandada, on vaja teha analüüs, mis on juba olemas ja kus ollakse praegu. 32

33 4. Protsessi analüüs CMMI teise taseme põhjal Järgnevas peatükis analüüsitakse arendusprotsessi vastavust CMMI teisele tasemele. 4.1 Üldised eesmärgid ja tegevused Üldiseid eesmärke on kolm, kusjuures numbrid vastavad tasemele, nt GG1 on esimese taseme saavutamise eesmärk. CMMI järgi, kui tahetakse saavutada teist taset nagu antud juhul, siis peavad olema täidetud eesmärgid GG 1 ja GG 2. Mõlemal eesmärgil on ka tegevused, mis aitavad eesmärke saavutada. Järgnevalt on ära toodud eesmärgid ja tegevused ja antud hinnang, kas antud eesmärk on täidetud. Kõik tegevused on võetud CMMI tehnilisest raportist (kasutatud kirjandus [5]). GG 1 - Protsessivaldkonna spetsiifilisi eesmärke toetab protsess, mis muudab tuvastatud sisendi tuvastatud töötulemiks. Tabel 4 CMMI esimese taseme üldeesmärgi tegevused Tegevus Olukord ettevõttes GP 1.1 Luuakse tooteid või teenuseid (vajalik ei ole dokumenteeritud protsessi ega plaani järgimine) ByteLife tegeleb tarkvara arendusega, mille käigus luuakse uusi tooteid. GG 2 Protsess on juhitav Võib öelda, et kui ollakse saavutanud teine tase, siis on loodud poliitika, mis aitab protsessi järgida ja kontrollib, et seda tehtaks. On olemas plaan, et protsessi järgida, selleks on eraldatud ressursid, paika on pandud vastutusalad ja läbi on viidud vajalikud koolitused. Lühidalt; protsess on kavandatud ja jälgitud. 33

34 Tabel 5 CMMI teise taseme üldeesmärgi tegevused Tegevus Olukord ettevõttes GP 2.1 Luua ja säilitada organisatsiooni poliitika protsessi planeerimiseks ja teostamiseks (printsiibid, direktiivid) Organisatsioonil on poliitika protsesside planeerimiseks. GP 2.2 Teha plaan protsessi täitmiseks Plaan protsessi täitmiseks luuakse. Pannakse paika ressursside jaotumine ja vastutusalad. Protsess vastab nendele ettevõtte poliitikatele, mis on olemas, samuti Eesti Vabariigi seadustele. Kokku on lepitud, et kasutatakse Scrumi ja Kanbani põhimõtteid. GP 2.3 Varusta vahenditega (raha, oskustega inimesed, tööriistad, programmid) Projekti planeerimise käigus tehakse vajalik analüüs, kas on piisavalt ressurssi projektiga tegelemiseks. Selle käigus määratakse ka ära, kui palju aega, raha ja tööjõudu projekti peale kulub. GP 2.4 Määrata vastutaja Mõned vastutusalad on määratud töölepinguga ja teised vastutusalad pannakse paika vastavalt projektile. Vastavalt Scrumile on projekti vastutaja Toote omanik, tiimi eest vastutab Scrumi meister. Kuigi Scrumi järgi vastutab kõige eest ühiselt tiim, on siiski määratud vastutaja testimise, arendamise ja keskkondade seadistamise jaoks. GP 2.5 Koolitada inimesi Kuigi valdavalt tegelevad inimesed sellega, milles nad on tugevad, on siiski sama tööga tegelevate inimeste tase hetkel erinev. Ettevõttes on võimalik tellida raamatuid, otsida enda jaoks koolitusi ja teha sertifikaate, aga ühiseid, ettevõtte poolt pakutud koolitusi ei ole. 34

35 Tegevus Olukord ettevõttes GP 2.6 Kontrollida töö tulemust Hetkel on kontroll töö tulemuse üle nõrk, uue funktsionaalsuse puhul testitakse seda manuaalselt, kirja pannakse ainult vead. Enne väljalaskeid kontrollitakse üle kogu funktsionaalsus. Puuduvad automaatsed testid ja testide raportid. GP 2.7 Määrata huvigrupid Huvigrupid on määratud. Klientidega lepitakse projekti planeerimise ajal kokku, kui tihedalt nad projektiga seotud tahavad olla, kui tihti tahetakse uusi funktsionaalsusi näha jne. Kuna igal reedel on üldine koosolek, kus osalevad kõik töötajad ja kus viiakse üksteist kurssi nädala jooksul tehtud töödega, siis on kõik teadlikud üldiselt ettevõttes toimuvaga. Juhtkond arutab projekte ka kinnisemas seltskonnas. GP 2.8 GP 2.9 Kontrollida ja jälgida protsessi Hinnata objektiivselt vastavust standarditele, protseduuridele ja protsessile Konkreetse projekti puhul kontrollib toote omanik, et jälgitaks Scrumi ja Kanbani metoodikaid viisil nagu need on protsessis kirjas. Kuid üldisem protsessi kontroll puudub ja standardite mittejälgimist ei dokumenteerita. GP 2.10 Tippjuhid vaatavad üle protsessi tulemuse Kord kuus toimuvad koosolekud, kus juhtkond vaatab läbi kõik käimas olevad projektid. 4.2 Spetsiifilised eesmärgid ja tegevused SG 1 hinda objektiivselt tööprotsessi ja töö tulemust Tabel 6 Protsessi ja toote kvaliteedi tagamise spetsiifilise eesmärgi nr 1 tegevused Tegevus Alamtegevused Olukord ettevõttes SP 1.1 Hinda objektiivselt töö protsessi, et see vastaks On ära määratud, mida ja millal hinnatakse, kes on Toote omanik kontrollib, et jälgitaks Scrumi ja Kanbani 35

36 Tegevus Alamtegevused Olukord ettevõttes protsessikirjeldusele, hindamisega seotud ja kuidas metoodikaid vastavalt sellele, standarditele ja see läbi viiakse. kuidas on varasemalt kokku protseduuridele. lepitud. Kui esineb mitte-vastavusi, Määratleta kõik nõuetele siis need arutletakse läbi ja mittevastavused parandatakse, aga ei dokumenteerita Määratle, mida õpiti Kirja õpitut ei panda. On ära määratud, mida ja Tulemust kontrollitakse uue millal hinnatakse, kes on funktsionaalsuse loomisel, hindamisega seotud ja kuidas enne kliendile üle andmist või see läbi viiakse. enne väljalaset. Kõik nõuetele SP 1.2 Hinda objektiivselt töö tulemit Määratleta kõik nõuetele mittevastavused pannakse kirja vearaportite kujul. Iga funktsionaalsus mittevastavused kontrollitakse käsitsi läbi, selle eest vastutavad testijad. Vigade parandamise eest vastutavad arendajad. Määratle, mida õpiti Ei dokumenteerita, peetakse lihtsalt meeles SG 2 Mittevastavused on objektiivselt hinnatud ja kommunikeeritud, lahendused on leitud 36

37 Tabel 7 Protsessi ja toote kvaliteedi tagamise spetsiifilise eesmärgi nr 2 tegevused Tegevus Alamtegevused Olukord ettevõttes Kõik mittevastavused, Lahendada mittevastavused mis avastatakse, ka lahendatakse Kui mitte vastavused on konkreetselt toote funktsionaalsetes nõuetes, nii et süsteem ei tee seda, mida nõutakse, Dokumenteerida mittevastavused siis see (panna kirja, mis ei ole vastav ja dokumenteeritakse kuidas seda parandada, vajadusel vearaportitena. Kui Nõuetele mittevastavused muuta protsessi) mitte: vastavused on SP 2.1 on kirja pandud ja programmide meeskonnaga läbi arutatud kasutamises, iganenud tehnoloogias ja muudes kohtades, siis neid ei dokumenteerita hetkel. Kui mittevastavus on seotud mõne Kui mittevastavus on muu osakonnaga, siis delegeerida seotud teise osakonnaga, see neile siis see delegeeritakse. Olenevalt huvigrupist ja Teata huvigruppidele mittevastavusest teavitatakse ka huvigruppe. SP 2.2 Tehakse märkmeid Kirjutada ja üle vaadata kvaliteedi tagamise tegevused Hetkel ei tehta 37

38 Tegevus Alamtegevused Olukord ettevõttes Koostatakse logid ja kvaliteedi raport Logisid koostatakse, kvaliteediraporteid mitte 4.3 Analüüs Ülaltoodud tabelitest tuleb välja, et kõige suuremad puudujäägid on dokumenteerimises ja kontrollimistes. Kvaliteedi tagamiseks on vaja, et olemasolevaid protsesse vastavalt vajadusele parandataks. CMMI järgi saab toodet paremaks teha ainult juhul, kui on teada, mis on valesti ja miks on valesti. Hetkel on probleem selles, et ei teata, mis on projektis valesti ja seda kahel põhjusel: testitakse juhuslikult mitte süstemaatiliselt, mistõttu puudub järjepidev kontroll. Nõuete dokumenteerimise puuduse tõttu ei saada teada, mis on valesti ja nõuete ebatäpsustest jäävad testimisel sisse teadmatusest tulenevad vead. Lisaks ülaltoodule küsiti ka ByteLife i töötajatelt endilt, mis on nende jaoks kõige olulisem asi, mis aitaks tõsta toodete kvaliteeti. Seda tehti, et arvestada muudatuste tegemisel kõigi osapoolte, ka kaastöötajate arvamusi. Töötajad pakkusid välja järgnevaid lahendusi: Testimist tuleks muuta järjekindlamaks ja mitmekesisemaks: hetkel on testimine liiga kaootiline ja suvaline. Tuleks teha rohkem automaatseid teste ja erinevamaid teste, et leida nõuetele mittevastavusi. Tuleks kirja panna, mida testiti ja milline oli tulemus, et saaks analüüsida Inimesi tuleks koolitada, et tase oleks ühtlasem Tuleks õppida raamistikke kasutama ja neid ka järgida Rohkem väliseid arvamusi Pidada protsessist kinni Kuna kõiki CMMI küpsuse ja võimekuse teise tasandi saavutamiseks vajalikke kvaliteedi tõstmisega seotud tegevusi ja asjaolusid selles töös uurida ei jõuta, siis esmajärjekorras keskendutakse sellele, mida tõid välja töötajad ja jälgitakse, et see oleks vastavuses CMMI eesmärkidega. Olemasolevat protsessi täiendatakse testidega, dokumenteerimisega ja analüüsiga. 38

39 5. Testimine Selleks, et toimuks mitmekülgsem ja suuremamahulisem testimine, tuuakse järgnevas peatükis välja mõned enamkasutatavad testimise liigid ja tüübid. 5.1 Funktsionaalne testimine Funktsionaalse testimise korral vaadatakse programmi kui musta kasti. Oluline ei ole, missugune on programmi kood, vaid tema sisend-väljund käitumine. Konkreetsete sisendite puhul eeldatakse konkreetseid väljundeid. Need väljundid tulenevad spetsifikatsioonist. Kuna võimalikke sisendeid on tavaliselt väga palju, siis oleks hea need kuidagi süsteemselt ära jaotada. Üks võimalus on kasutada ekvivalentsiklasse. [6] Ekvivalentsklassid Ekvivalentsklasside moodustamise idee on selles, et sisendandmed jaotuvad töötluse suhtes enamasti rühmadesse nii, et need andmed, mis on ühes rühmas, neid töödeldakse ühtemoodi. Eeldatakse, et kõik andmed, mis on ühes klassis, käituvad ühtemoodi. Kui esimesest klassist leitakse viga, siis leitakse see viga kõikide andmetega samast klassist ja kui mingi konkreetse andmega ei leita viga, siis ei leita seda ka ükskõik, millise teise andmega samast klassist. Kui klassid on moodustatud, siis luuakse nende põhjal testolukorrad. Selleks võib kasutada järgmiseid põhimõtteid. Kui ekvivalentsklass on järjestatud tõkestatud vahemik, siis võtta testid vahemiku seest, enne vahemikku ja pärast vahemikku järjestatud tõkestamata vahemik, siis võtta testid vahemiku seest ja väljast hulk, siis võtta testid hulga seest ja väljast tingimus, siis proovida mõlemaid variante (tingimus täidetud/täitmata) Iga testolukorra jaoks koostatakse test. Selleks, et testidelt kokku hoida, siis võib teha nii, et õigeid klasse, mis ei tekita viga, üritatakse testolukorda panna maksimaalselt. Vigu tuleks aga testida ühekaupa. Samuti tuleks vaadata sisendandmete omavahelisi sõltuvusi, sest on olukordi, kus ainult mingite andmete kooskasutamine tekitab vea. [6] 39

40 Näiteks FlowGrabis on palju välju, mille korral saab luua ekvivalentsklasse. Näiteks tiimi loomisel on nime väljal võimalik luua järgnevad ekvivalentsklassid: ainult ladina tähed, ainult erisümbolid, ainult numbrid. Samuti on võimalik luua erinevaid kombinatsioone, näiteks ladina tähed ja numbrid, ladina tähed ja erisümbolid või erisümbolid ja numbrid. Kuna on teada, et mõned erisümbolid on lubatud (näiteks punktid ja kriipsud) ja ülejäänud ei ole lubatud, siis saab erisümbolitest luua kaks või rohkem klassi. Ühes klassis on sümbolid, mida kasutades antakse veateade. Lubatud sümbolid saab teha kõik eraldi klassideks, kuna on võimalik, et programm käitub punkti puhul teistmoodi kui sidekriipsu puhul Piirolukorrad Kuna on leitud, et paljud vead esinevad ekvivalentsklasside piiridel, siis tuleks teha ka piirolukordade teste. Kui piiriks on näiteks reaalarv, siis testitakse väärtusi R, R+e ja R-e, kus e on vähim väärtus, mis on rakenduse või arvuti seisukohast eristatav. Kui piiriks on täisarv N, siis testitakse väärtustega N, N-1 ja N+1. Kui ülemist või alumist piiri pole, siis testitakse suvalise väga suure positiivse või negatiivse arvuga. Piirjuhte ei teki kui sisendandmeteks on järjestamata hulgad. [6] Eelmises peatükis toodud näite põhjal ei saa koostada piirjuhtusid, kuna tegemist on järjestamata hulkadega. Küll aga saab piirjuhte sisse tuua juhul, kui on teada ka konkreetne välja pikkus. Kui tiimi nimi peab olema vähemalt kolm tähemärki pikk ja maksimaalselt 32 tähemärki pikk, siis saab luua kõigepealt ekvivalentsklassid: vähem kui 3 tähemärki, 3 kuni 32 tähemärki ja pikem kui 32 tähemärki. Sel juhul on piirolukorraks 3 ja 32 ja testida tuleks väärtustega 2,3,4,31,32 ja Veaotsing Kogenenum arendaja ja testija oskavad vea-kohti ette aimata. Osad vead sõltuvad konkreetsest valdkonnast või rakendusest ja neid on tavaliselt raske formaliseerida. Veaotsingut võib teha süsteemselt või intuitiivselt. Esimesel juhul kasutatakse mingeid küsimustike konkreetse valdkonna kohta, mida süsteemselt läbi vaadatakse. See on abiks testijatele, kellel on vähem teadmisi ja kogemusi. Kogenud testijad võivad pigem testida juhuslikult, sest nad oskavad veakohti paremini ette näha ja hoiavad sealjuures aega kokku. Tõenäoliste vigade leidmine sõltub mitut sorti eelteadmistest, milleks on üldised teadmised, teadmised konkreetse rakendusvaldkonna kohta, teadmised riist- ja tarkvarakeskkonna kohta, teadmised arendusmetoodika ja konkreetse arendaja või tellija kohta. [6] 40

41 5.1.4 Automaatsed kasutajaliidese testid Kasutajaliidese teste luuakse selleks, et kontrollida, kas kasutajaliides vastab spetsifikatsioonile ja nõuetele. Teste on võimalik kirjutada funktsionaalsuse kohta ja lehe enda kohta. Lehetestid testivad lehe terviklikust ja õiget viitamist. Kui lehel on mõni nupp, siis sellele vajutades peab avanema mingi kindel leht. See on lehetestide ülesanne kontrollida, et see nii oleks. Samuti tuleb kontrollida, kas väljad on vajadusel õigesti eeltäidetud või tühjad. [7] Teste, mis kontrollivad funktsionaalsust, on võimalik luua sama testikirjelduse järgi nagu käsitsi funktsionaalsust testides. Tarkvara uuendatakse koguaeg ja funktsionaalsuse kasvades peaks tegelikult testima uuesti üle ka kogu varem loodud funktsionaalsuse. Seetõttu on hea luua kohe automaatne kasutajaliidese test kui uus funktsionaalsus on loodud. Sellisel juhul ei pea seda enam edaspidi käsitsi kontrollima, piisab vaid loodud testide käivitamisest. Näiteks FlowGrabis on olemas leht nimega indeks ja sellel lehel on e-posti sisestamise väli ja nupp nimega registreeri. Kui e-posti lahter ära täita ja nuppu vajutada, siis kuvatakse registreerimisleht, millel on eeltäidetud meili väli. Ülejäänud lahtrid peavad olema tühjad. Lehetest peab seega kontrollima kõiki lahtreid Funktsionaalse testimise kokkuvõtteks Kõige efektiivsem (maksumus on väiksem) on tavaliselt vea-otsing, siis piirjuhud ja ekvivalentsiklassid. Seetõttu tasuks alustada esimesest. Funktsionaalse testimise võib jagada järgevalt etappideks: 1. eristada sisend- ja väljundandmete ekvivalentsiklassid, sealhulgas erinevate sisendite/väljundite kombinatsioonid 2. leida igas klassis, nende piiridel ja vajadusel kombinatsioonidel esinevad testolukorrad 3. leida igale testolukorrale vastavad sisend-väljundandmed 4. identifitseerida testid, koostada testimise plaan 5. testida, võrrelda tulemusi, hinnata Funktsionaalne testimine eeldab põhjalikku spetsifikatsiooni. Kõige kasulikum on testid koostadagi samal ajal kui spetsifikatsioon. Sel juhul saab ühtlasi ka spetsifikatsiooni täiendada. Samas tuleb arvestada, et selline testimine võib olla väga mahukas, eriti kui ekvivalentsklassi 41

42 on palju ja nad on omavahel sõltuvuses. Kui funktsionaalseid teste korralikult teha, on tulemuseks testikomplekt, mis katab kogu funktsionaalsuse. [6] 5.2 Ühiktestid Ühikteste kirjutatakse programmikoodi kohta. Iga programmiühiku nt meetodi kohta tuleks teha testid. Testid peavad kontrollima konkreetse ühiku käitumist, vajalik on teha üks test õige käitumise kohta ja üks või mitu testi vale käitumise kohta. Testide arv sõltub meetodist. Järgnev joonis näitab koodi ja ühiktestide suhet. Joonis 10 Rakenduse koodi ja ühiktestide suhe [8] Oluline on, et ühikteste saaks käivitada eraldi ülejäänud programmikoodist, nii et testimine toimub isoleeritult. Ühiktestid peavad olema iseseisvad ja nad ei tohi sõltuda teistest komponentidest. Hästi kirjutatud ühiktestid on lühikesed ja konkreetsed, testides ainult konkreetset ühikut. Ühikteste on võimalik luua enne ja pärast programmikoodi kirjutamist. Ühiktestid koosnevad kolmest osast: esimene on muutujate initsialiseerimine, teine on testitava meetodi käivitamine ja kolmas on kontroll. Selline ülesehitus teeb testid kergesti loetavaks ja on kõigile arusaadav. [8] 42

43 5.3 Testimine programmi teksti põhjal Tekstipõhisel testimisel võetakse ette programmikood ja püütakse selle põhjal teste luua. Kui teha ainult funktsionaalset testimist, siis võivad osad asjad testimata jääda nagu näiteks harud, mida tavalisel täitmisel ei läbita. Tekstipõhisel testimisel võib lähtuda juhtimisest või andmetest. Juhtimisest lähtuv tekstipõhine testimine püüab süstemaatiliselt läbida programmi osasid nt harusid või lauseid. Andmete põhisel testimisel kasutatakse ekvivalentsklasse, piirjuhte ja veaotsingut nagu ka funktsionaalne testimise korral. Sisendandmed valitakse sel juhul aga programmi tekstis antud andmestruktuuride alusel. Erinevus funktsionaalse ja andmepõhisel testimisel on selles, et piirolukorrad võivad tekkida programmis antud kitsendustest nagu näiteks massiivide pikkus, reaalarvu võimalik väärtus vms. Programmiteksti põhine testimine eeldab, et on olemas programmitekst. [6] 5.4 Staatiline testimine Staatiliste meetodite puhul ei käivitata tarkvara nagu dünaamiliste meetodite puhul. Staatiliste meetodite puhul vaadeldakse tarkvara ja tehakse sellele analüüs. Üks viis seda teha on luua küsimustikud ja hiljem programmi luues neile vastata. [9] Küsimustikud Küsimustikud aitavad testijatel laiemalt mõelda ja kasutada ekspertteadmisi. Küsimustikud võivad olla valdkonna, programmeerimiskeele või programmi kohta ja on seetõttu väga erineva mahuga. Küsimustikud sisaldavad momente, millele muidu ei osata tähelepanu pöörata. Küsimustiku näide on lisas Elutsükli V-mudel V-mudel toimib põhimõttel, et iga arendusetapi jaoks luuakse oma testid. Kuna etapid on erinevad, võivad ka testid ja mudelid olla erinevad. Alloleval joonisel on näidatud tüüpiline v- mudel. 43

44 Joonis 11 v-mudel [10] Kui kirjutatakse koodi, siis tuleks kirjutada koodile vastavaid ühikteste, seda kirjeldati ülal. Disainietapis tuleks luua integratsioonitestid, spetsifikatsiooni kohta süsteemitestid ja nõuetele vastavad vastuvõtutestid. Integratsioonitestid testivad seda, kuidas üksikud moodulid koos töötavad. Kui ollakse veendunud, et ühiktestid üksinda töötavad, luuaks integratsioonitestid. Ülaltoodud kasutajaliidese testid aitavad samuti testida seda, kas kõik komponendid koos töötavad. Süsteemitestid testivad süsteemi kui tervikut. Testimise käigus testitakse ära kõik funktsionaalsed ja mitte-funktsionaalsed nõuded. Nende hulgas kuuluvad süsteemitestide alla ka koormustestid, taastamis-, taluvus- ja turbetestid. Süsteemitest tehakse siis kui toode on valmis. [11] Vastuvõtutestid kontrollivad, kas programm teeb seda, mida talt nõutakse. Neid teste teeb tavaliselt ka kasutaja ise. Testid tehakse tavaliselt enne toote kliendile üleandmist. [6] [10] 44

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Tarkvaratehnika

Tarkvaratehnika Kaspar Loog Kaspar Loog Austa kõiki teisi loengutes ja praksides viibijaid Meeskonnatöös küsi endalt, Kas kõigi arvamust on arvestatud? Ole positiivne ja haara initsiatiivi Õppejõu käest võib küsida kõike,

Rohkem

Tarkvaratehnika

Tarkvaratehnika Kaspar Loog Kaspar Loog - Know IT Estonia Kaspar Loog Know IT Estonia Austa kõiki teisi loengutes ja praksides viibijaid Meeskonnatöös küsi endalt, Kas kõigi arvamust on arvestatud? Ole positiivne ja haara

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

1 Sissejuhatus 1 1 Sissejuhatus 1.1 Tarkvaraviga ehk puuk Määratlus 3 Sissejuhatus Määratlus 1 Sissejuhatus 1.1 Tarkvaraviga ehk puuk 2 1 Sissej

1 Sissejuhatus 1 1 Sissejuhatus 1.1 Tarkvaraviga ehk puuk Määratlus 3 Sissejuhatus Määratlus 1 Sissejuhatus 1.1 Tarkvaraviga ehk puuk 2 1 Sissej 1 1.1.1 Määratlus 3 Sissejuhatus Määratlus 2 1.1.1 Määratlus 4 Põhiidee Tarkvaraviga ehk puuk Tarkvaraviga ehk puuk (Am ingl bug putukas) on tarkvara omadus, mida tal ei tohiks olla. On kasutusel palju

Rohkem

MTAT Loeng 2 ( )

MTAT Loeng 2 ( ) Disainiprotsessi juhtimine. Juhisdokumendid (1/28) Disaini protsess (2/28) Kasutajasõbraliku disaini protsess Disaini ülesanne on tagada tellijate ja tegijate ühtne arusaam süsteemi käitumisest ja välimusest

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013

3D mänguarenduse kursus (MTAT ) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 3D mänguarenduse kursus (MTAT.03.283) Loeng 3 Jaanus Uri 2013 Teemad Tee leidmine ja navigatsioon Andmete protseduuriline genereerimine Projektijuhtimine Tee leidmine Navigatsiooni võrgustik (navigation

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug

X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesug X Window System tuntud kui: X11, X, X-Windows akendussüsteem/akendesüsteem rastergraafikat toetavatele ekraanidele UNIX-maailmas väga levinud mitmesugused realisatsioonid ka Windowsile erinevad realisatsioonid

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

View PDF

View PDF Fitbit Ionic - ikoonilisest nutikellast natuke puudu, kuid spordiks ja kontoriks käib 11. aprill 2018-1:27 Autor: Kaido Einama Fitbiti nutikellad on balansseerinud pulsikella ja nutikella piiril ning viimasel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: GIMP Script-Fu 1 Skriptimiskeeli: Perl v1.0 loodud Larry

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Innar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical

Innar Liiv, Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical ANDMELADUDE KASUTAMISEST LADUDES Innar Liiv Juhataja, Vertical Ettekande sisu Mis on andmeladu ja millised on sellele püstitatud eesmärgid? Mis kasu sellest on? Paindlikum aruandlus; Automaatne kaupade

Rohkem