LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE"

Väljavõte

1 LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1

2 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Baycox Iron, 36 mg/ml mg/ml süstesuspensioon põrsastele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml sisaldab: Toimeained: T oltrasuriil Raud (III) (gleptoferroonina 36,4 mg 182 mg 484,7 mg) Abiained: Fenool 5 mg Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus RAVIMVORM Süstesuspensioon. Kergelt viskoosne tumepruun suspensioon. 4. KLIINILISED ANDMED 4.1. Loomaliigid Siga (põrsad 48 kuni 72 tundi pärast sündi) Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid Koktsidioosi kliiniliste tunnuste (nagu kõhulahtisus) samaaegseks vältimiseks vastsündinud põrsastel farmides, kus on kinnitatud Cystoisospora suis`e põhjustatud koktsidioosi esinemine ning rauavaegusaneemia ennetamiseks Vastunäidustused Mitte kasutada vitamiin E ja/või seleeni defitsiidi kahtlusega põrsastel. Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes Erihoiatused iga loomaliigi kohta 2

3 Vastsündinud põrsastel võivad esineda koktsidioosi kliinililistele tunnustele (nagu kõhulahtisus) sarnased tunnused mitmel põhjusel (nt teised patogeenid, stress). Kui kliinilisi tunnuseid täheldatakse preparaadi manustamisele järgneva kahe nädala jooksul tuleb teavitada vastutavat loomaarsti. Samasse klassi kuuluvate algloomavastaste ravimite sage ja korduv kasutamine võib põhjustada resistentsuse väljakujunemist. Soovitav on manustada preparaati kõikidele põrsastele pesakonnas. Koktsidioosi kliiniliste tunnuste ilmnemisel, on peensool on juba kahjustunud. Seetõttu tuleks preparaati manustada kõikidele loomadele enne kliiniliste tunnuste arvatavat algust, st prepatentperioodil. Hügieenimeetmed võivad vähendada sigade koktsidioosi riski. Seetõttu on soovitatav probleemses farmis samaaegselt parandada ka hügieenitingimusi, eriti tagades kuivus ja puhtus. Preparaat ei ole soovitatav kasutamiseks põrsastel, kes kaaluvad vähem kui 0,9 kg Ettevaatusabinõud Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Ravimi manustamine on lubatud mitte rohkem kui ühekordselt. Kasutada veterinaarravimit ainult farmides, kus on ajalooliselt kinnitatud Cystoisospora suis esinemine. Vastutav loomaarst peab võtma arvesse kliinilise ülevaatuse ja/või roojaproovide tulemused ja/või farmi eelmises nakkusepisoodis C. suis olemasolu kinnitanud ajaloolised leiud. Veterinaarravimit ei ole soovitav kasutada põrsastel, kes kaaluvad vähem kui 0,9 kg, kuna preparaadi toime ja ohutus nii väikestel põrsastel ei ole kindlaks tehtud. Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule See preparaat sisaldab rauda (gleptoferrooni kompleksina), mida on seostatud süstimisejärgsete anafülaktiliste reaktsioonidega. Inimesed, kes on raua (gleptoferrooni kompleksina) suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Juhuslik ravimi süstimine iseendale võib põhjustada kõrvaltoimeid. Vältida hoolikalt juhuslikku ravimi süstimist iseendale. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. See preparaat võib olla kahjulik sündimata lapsele. Rasedad naised ja naised, kes plaanivad rasestuda, peavad vältima kokkupuudet veterinaarravimiga, eriti juhuslikku ravimi süstimist iseendale. Pesta käsi pärast kasutamist ja/või nahale sattumise korral. 3

4 4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) Süstekohal võib sageli täheldada mööduvat koe värvumist ja/või kerget turset. Harva võivad esineda anafülaktilised reaktsioonid. Parenteraalse raua manustamisejärgsetest surmadest põrsastel on teatatud harva. Neid surmajuhtumeid on seostatud geneetiliste faktoritega või vitamiin E ja/või seleeni puudusega. On teatatud põrsaste surmast, mille põhjuseks on peetud ajutisest retikuloendoteliaalsüsteemi blokeerimisest tingitud suurenenud vastuvõtlikkust infektsioonidele. Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: - Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) - Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) - Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) - Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal st ravitud loomast) - Väga harv (vähem kui 1-l loomal st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud) Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil Ei rakendata Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Ei ole teada Annustamine ja manustamisviis Intramuskulaarne manustamine. Enne kasutamist hoolikalt loksutada kuni visuaalselt homogeense suspensiooni moodustumiseni ja kuni klaasviaali (põhja) küljes ei ole kleepunud preparaadi jääke. Veterinaarravim tuleb manustada põrsastele 48 kuni 72 tunni jooksul pärast sündi ühekordse intramuskulaarse süstena, s.o 20 mg toltrasuriili/kg kehamassi kohta ja 100 mg rauda (gleptoferrooni kompleksina)/kg kehamassi kohta, mis on annusena 0,55 ml/kg kehamassi kohta. Õige annustamise tagamiseks tuleb põrsaste kehamass kindlaks määrata võimalikult täpselt. Iga põrsa süstimiseks tuleb kasutada 21 G süstlanõela. Eelistatud süstekohaks on kaelapiirkond (vaata illustratsiooni allpool). 4

5 1. Loksutada viaali hoolikalt enne kasutamist. 2. Tõmmata nahk kõrvale enne nõela sisestamist. 3. Sisestada nõel 90 nurga all ja süstida ravim. 4. Süstida intramuskulaarselt kõrva taha kaela. 5. Tõmmata nõel välja ja lasta nahk lahti. Viaali kummikorki võib ohutult punkteerida kuni 30 korda. Manustades preparaati loomarühmale, kasutada väljavoolunõela, mis on paigaldatud viaali punnkorki, et vältida korgi liigset läbistamist. Väljavoolunõel tuleb pärast manustamist eemaldada. Manustades preparaati suuremale loomarühmale, on soovitav kasutada automaatsüstalt (ventileeritava süstlalaadimisseadmega). Seadme annustaja tuleks seadistada vastavalt põrsaste kaalule enne süstimist Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel Veterinaarravimi taluvust hinnati pärast 5-kordse soovitatud annuse ühekordset intramuskulaarset manustamist ja pärast korduvaid manustamisi. 5-kordse soovitatava annuse ühekordne intramuskulaarne manustamine või soovitatava annuse 3 manustamist ei põhjustanud süsteemseid kõrvaltoimeid ega reaktsioone süstekohtades. 5

6 Pärast 3-kordse soovitatava annuse 2. või 3. manustamist täheldati kliinilisi tunnuseid nagu apaatia, hingeldus, kõrgenenud rektaalne temperatuur, nahapunetus, ataksia ja/või jalgade või liigeste kõrvalnähud (nagu polüartriit). Mõnedel juhtudel (n=13 3-kordse soovitatava annusega mitmekordselt ravitud loomadest n=29) põhjustas see loomade surma. Täheldatu põhjuseks oli arvatavasti raua ülekoormus. Transferriini rauaküllastatusaste võib põhjustada suurenenud vastuvõtlikkust bakteriaalsetele (süsteemsetele) infektsioonidele, valule ja põletikulistele reaktsioonidele ning abstsessi moodustumist süstekohal. Süstekohal võib tekkida püsiv lihaskoe värvumine. Pärast üleannustamist võib esineda iatrogeenset mürgistust, mis võib põhjustada järgmisi kliinilisi nähte: limaskestade kahvatus, hemorraagiline gastroenteriit, oksendamine, tahhükardia, hüpotensioon, hingeldus, jäsemete turse, lonkamine, šokk, maksakahjustus ja surm. Üleannuse korral võib kasutada toetavaid meetmeid nagu kelaadimoodustajad (nt deferoksamiin) Keeluaeg (-ajad) Lihale ja söödavatele kudedele: 53 päeva. 5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED Farmakoterapeutiline rühm: T oltrasuriil, kombinatsioonid ATCvet kood: QP51AJ Farmakodünaamilised omadused T oltrasuriil on triasinooni derivaat ja algloomade vastane aine. See omab koktsidiotsiidset toimet Cystoisospora perekonna kõikide rakusiseste arengustaadiumite vastu: merogoonia (sugutu sigimine) ja gametogoonia (suguline sigimine). Raud on hädavajalik mikrotoitaine. See on hemoglobiini ja müoglobiini koostisosa ja omab olulist rolli ensüümides, nagu tsütokroomid, katalaasid ja peroksüdaasid. Põrsad sünnivad üksnes mõõdukate rauavarudega ja põrsaste poolt tarbitav piim on kehv rauaallikas. Intensiivpõllumajanduse tingimustes puudub põrsastel ligipääs teistele rauaallikatele nagu muld. Seetõttu peavad põrsad rauda lisaks saama Farmakokineetilised andmed Pärast soovitatava annuse 20 mg toltrasuriili kg kehamassi kohta ühekordset intramuskulaarset manustamist põrsastele, iseloomustab toltrasuriili plasma 6

7 farmakokineetikat bioloogiline mitmekesisus. T oltrasuriil saavutab maksimaalse plasmakontsentratsiooni 4,17 kuni 6,43 mg/l 5 päeva jooksul. Kogu plasmakontsentratsioon ulatub 1046 ja 1245 mg*h/l vahemikku. T oltrasuriil elimineeritakse plasmast umbes 3 kuni 4 päevase poolestusajaga, metaboliseerudes olulisel määral toltrasuriilsulfoksiidiks ja toltrasuriilsulfooniks, mis on peamine aktiivne metaboliit. Toltrasuriilsulfoon saavutab maksimaalse plasmakontsentratsiooni 6,23 kuni 8,08 mg/l 11 kuni 15 päeva pärast lähteravimi süstimist. Kogu plasmakontsentratsioon ulatub 3868 kuni 4097 mg*h/l. T oltrasuriilsulfoon elimineeritakse plasmast umbes 5 kuni 7 päevase poolestusajaga. T oltrasuriil ja tema metaboliidid elimineeritakse peamiselt roojaga sapi kaudu ja vähesel määral uriiniga. Pärast intramuskulaarset manustamist imendub rauakompleks peamiselt lümfikudedesse, kus see jaguneb raud(iii) ioonide vabastamiseks. Plasma rauakontsentratsioon tõuseb esimese päeva jooksul ulatudes 6 tundi pärast süstimist maksimaalse kontsentratsioonini 548 mg/l. Vabad raud(iii)ioonid eemaldatakse plasmast ligikaudu 8-tunnise poolestusajaga. Alates 72. tunnist järgneb sellele väga aeglane plasmakontsentratsiooni vähenemine arvestatud 960 tunnise keskmise poolestusajaga, näidates tasakaalu tingimusi. Veres seonduvad vabad raud(iii) ioonid transferriiniga (transpordivorm) ja kasutatakse peamiselt hemoglobiini sünteesiks. Raud(III)ioonid säilitatakse ferritiinina peamistes säilitusorganites (nt maks, põrn ja retikuloendoteliaalsüsteem) ja raua elimineerimine ei oma kvantitatiivselt olulist rolli. Raua eritumiseks ei ole olemas spetsiifilist elundit. Rauda ei elimineerita kergesti; enamus rauast taaskasutatakse, samal ajal kui vaid väiksed kogused elimineeritakse. Peamised raua väljutamise teed on roojaga ja uriiniga, lisaks esinevad täiendavad väiksed kaod higi, juuste ja küüntega. 6. FARMATSEUTILISED ANDMED 6.1. Abiainete loetelu Fenool Polüsorbaat 80 Polüsorbaat 20 Naatriumkloriid Süstevesi 6.2. Sobimatus Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada Kõlblikkusaeg Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 7

8 6.4. Säilitamise eritingimused Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis Värvitu silikoonkattega II tüübi klaasist viaalid kloorbutüülist korgiga ja alumiiniumkattega, mis sisaldavad 100 ml. Pappkarp, milles 1 viaal Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 7. MÜÜGILOA HOIDJA Bayer Animal Health GmbH D Leverkusen Saksamaa 8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) EU/2/19/239/ ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 20/05/ TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt ( MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD Ei rakendata. 8

9 LISA II A. RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA B. TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID 9

10 A. RAVIMIPARTII VAB AS TAMIS E EES T VAS TUTAV TO O TJA Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress Produlab Pharma B.V. Forellenweg SJ Raamsdonksveer Holland B. TARNIMIS- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD Retseptiravim. C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID Baycox Iron`i toimeained on Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 kirjeldatud lubatud ained: Farmakoloogilise toimega aine Markerjää k Loomaliigi d Jääkide piirnor mid MRLs (µg/kg) Sihtko ed Muud sätted Terap eutilin e klassifi katsio on T oltrasuriil T oltrasurii lsulfoon Kõik imetajatest toiduloomad Lihas Rasv Maks Neeru d Sigalaste liikide puhul viitavad rasva ravimjääkid e piirnormid Parasii tidevas tased ained/ algloo made 10

11 Farmakoloogilise toimega aine Markerjää k Loomaliigi d Jääkide piirnor mid MRLs (µg/kg) Sihtko ed Muud sätted Terap eutilin e klassifi katsio on Kodulinnu d Lihas Nahk ja rasv Maks Neeru d normaalm õõtmetes nahale ja rasvale Mitte kasutada loomadel, kelle piima toodetakse inimestel kasutamisek s. Mitte kasutada loomadel, kelle mune toodetakse inimestel kasutamise ks. vastase d ained Raud (gleptoferroonina ) Ravimite piinormide jääk ei ole nõutav klassifikatsioon, mis on rauddekstraanil ja raudglükoheptonaadil peetakse kehtivaks gleptoferroonile, kuna gleptoferroonist eeldatakse rauddekstraani ja raudglükoheptonaadi vabastamist. Abiained, mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on kas lubatud ained, millele Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele, või Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvad, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis. 11

12 III LISA PAKENDI MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT 12

13 A. PAKENDI MÄRGISTUS 13

14 VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Välispakend 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Baycox Iron, 36 mg/ml mg/ml süstesuspensioon põrsastele toltrasuriil / raud (III) (gleptoferroonina) 2. TO IMEAINE(TE) S IS ALDUS 1 ml sisaldab 36 mg toltrasuriili ja 182 mg rauda (III) (gleptoferroonina) 3. RAVIMVORM Süstesuspensioon 4. PAKENDI SUURUS(ED) 100 ml 5. LO O MALIIGID Siga (põrsad 48 kuni 72 tundi pärast sündi) 6. NÄIDUSTUS(ED) 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) Intramuskulaarne manustamine. Loksutada hoolikalt enne kasutamist. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 8. KEELUAEG Keeluaeg: 14

15 Lihale ja söödavatele kudedele: 53 päeva. 9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 10. KÕ LBLIKKUSAEG EXP {kuu/aasta} Pärast esmast avamist kasutada kuni 28 päeva. 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD Hävitamine: vt pakendi infolehte. 13. MÄRGE AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 14. MÄRGE HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS Bayer Animal Health GmbH D Leverkusen Saksamaa 16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) EU/2/19/239/001 15

16 17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER Lot {number} 16

17 MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL Viaal 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Baycox Iron, 36 mg/ml mg/ml süstesuspensioon põrsastele toltrasuriil / raud (III) (gleptoferroonina) 2. TO IMEAINE(TE) S IS ALDUS 1 ml sisaldab 36 mg toltrasuriili ja 182 mg rauda (III) (gleptoferroonina) 3. RAVIMVORM Süstesuspensioon 4. PAKENDI SUURUS(ED) 100 ml 5. LO O MALIIGID Siga (põrsad 48 kuni 72 tundi pärast sündi) 6. NÄIDUSTUS(ED) 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) Intramuskulaarne manustamine. Loksutada hoolikalt enne kasutamist. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 8. KEELUAEG Keeluaeg: 17

18 Lihale ja söödavatele kudedele: 53 päeva. 9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 10. KÕ LBLIKKUSAEG EXP {kuu/aasta} Pärast esmast avamist kasutada kuni 28 päeva. 11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD 13. MÄRGE AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. 14. MÄRGE HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS Bayer Animal Health GmbH D Leverkusen Saksamaa 16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) EU/2/19/239/001 18

19 17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER Lot {number} 19

20 B. PAKENDI INFOLEHT 20

21 PAKENDI INFOLEHT Baycox Iron, 36 mg/ml mg/ml süstesuspensioon põrsastele 1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VAB AS TAMIS E EES T VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS Müügiloa hoidja: Bayer Animal Health GmbH Leverkusen Saksamaa Partii vabastamise eest vastutav tootja: Produlab Pharma BV Raamsdonksveer 4941 SJ Holland 2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Baycox Iron, 36 mg/ml mg/ml süstesuspensioon põrsastele toltrasuriil / raud (III) (gleptoferroonina) 3. TO IMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS Üks ml sisaldab: Toimeained: T oltrasuriil Raud (III) (gleptoferroonina 36,4 mg 182 mg 484,7 mg) Abiained: Fenool 5 mg Kergelt viskoosne tumepruun suspensioon. 4. NÄIDUSTUS(ED) Koktsidioosi kliiniliste tunnuste (nagu kõhulahtisus) samaaegseks vältimiseks vastsündinud põrsastel farmides, kus on kinnitatud Cystoisospora suis`e põhjustatud koktsidioosi esinemine ning rauavaegusaneemia ennetamiseks. 21

22 5. VASTUNÄIDUSTUSED Mitte kasutada vitamiin E ja/või seleeni defitsiidi kahtlusega põrsastel. Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes. 6. KÕRVALTOIMED Süstekohal võib sageli täheldada mööduvat koe värvumist ja/või kerget turset. Harva võivad esineda anafülaktilised reaktsioonid. Parenteraalse raua manustamisejärgsetest surmadest põrsastel on teatatud harva. Neid surmajuhtumeid on seostatud geneetiliste faktoritega või vitamiin E ja/või seleeni puudusega. On teatatud põrsaste surmast, mille põhjuseks on peetud ajutisest retikuloendoteliaalsüsteemi blokeerimisest tingitud suurenenud vastuvõtlikkust infektsioonidele. Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: - väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast) - sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast) - aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast) - harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10,000-st ravitud loomast) - väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud). Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. 7. LO O MALIIGID Siga (põrsad 48 kuni 72 tundi pärast sündi). 8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA MEETO D Intramuskulaarne manustamine. Enne kasutamist hoolikalt loksutada kuni visuaalselt homogeense suspensiooni moodustumiseni ja kuni klaasviaali (põhja) küljes ei ole kleepunud preparaadi jääke. Veterinaarravim tuleb manustada põrsastele 48 kuni 72 tunni jooksul pärast sündi ühekordse intramuskulaarse süstena, s.o 20 mg toltrasuriili/kg kehamassi kohta ja 100 mg rauda 22

23 (gleptoferrooni kompleksina)/kg kehamassi kohta, mis on annusena 0,55 ml/kg kehamassi kohta. Õige annustamise tagamiseks tuleb põrsaste kehamass kindlaks määrata võimalikult täpselt. Iga põrsa süstimiseks tuleb kasutada 21 G süstlanõela. Eelistatud süstekohaks on kaelapiirkond (vaata illustratsiooni allpool). 9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS 1. Loksutada viaali hoolikalt enne kasutamist. 2. Tõmmata nahk kõrvale enne nõela sisestamist. 3. Sisestada nõel 90 nurga all ja süstida ravim. 4. Süstida intramuskulaarselt kõrva taha kaela. 5. Tõmmata nõel välja ja lasta nahk lahti. Viaali kummikorki võib ohutult punkteerida kuni 30 korda. Manustades preparaati loomarühmale, kasutada väljavoolunõela, mis on paigaldatud viaali punnkorki, et vältida korgi liigset läbistamist. Väljavoolunõel tuleb pärast manustamist eemaldada. 23

24 Manustades preparaati suuremale loomarühmale, on soovitav kasutada automaatsüstalt (ventileeritava süstlalaadimisseadmega). Seadme annustaja tuleks seadistada vastavalt põrsaste kaalule enne süstimist. 10. KEELUAEG Lihale ja söödavatele kudedele: 53 päeva. 11. SÄILITAMISE ERITING IMUS ED Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi. Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja etiketil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Kõlblikkusaeg pärast konteineri esmast avamist: 28 päeva. 12. ERIH O IATUS ED Erihoiatused iga loomaliigi kohta Vastsündinud põrsastel võivad esineda koktsidioosi kliinililistele tunnustele (nagu kõhulahtisus) sarnased tunnused mitmel põhjusel (nt teised patogeenid, stress). Kui kliinilisi tunnuseid täheldatakse preparaadi manustamisele järgneva kahe nädala jooksul tuleb ühendust võtta oma loomaarstiga õige diferentsiaaldiagnoosi saamiseks. Samasse klassi kuuluvate algloomavastaste ravimite sage ja korduv kasutamine võib põhjustada resistentsuse väljakujunemist. Soovitav on manustada preparaati kõikidele põrsastele pesakonnas. Koktsidioosi kliiniliste tunnuste ilmnemisel, on peensool on juba kahjustunud. Seetõttu tuleks preparaati manustada kõikidele loomadele enne kliiniliste tunnuste arvatavat algust, st prepatentperioodil. Hügieenimeetmed võivad vähendada sigade koktsidioosi riski. Seetõttu on soovitatav probleemses farmis samaaegselt parandada ka hügieenitingimusi, eriti tagades kuivus ja puhtus. Preparaat ei ole soovitatav kasutamiseks põrsastel, kes kaaluvad vähem kui 0,9 kg.. Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Ravimi manustamine on lubatud mitte rohkem kui ühekordselt. 24

25 Kasutada veterinaarravimit ainult farmides, kus on ajalooliselt kinnitatud Cystoisospora suis esinemine. Vastutav loomaarst peab võtma arvesse kliinilise ülevaatuse ja/või roojaproovide tulemused ja/või farmi eelmises nakkusepisoodis C. suis olemasolu kinnitanud ajaloolised leiud. Veterinaarravimit ei ole soovitav kasutada põrsastel, kes kaaluvad vähem kui 0,9 kg, kuna preparaadi toime ja ohutus nii väikestel põrsastel ei ole kindlaks tehtud. Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule See preparaat sisaldab rauda (gleptoferrooni kompleksina), mida on seostatud süstimisejärgsete anafülaktiliste reaktsioonidega. Inimesed, kes on raua (gleptoferrooni kompleksina) suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Juhuslik ravimi süstimine iseendale võib põhjustada kõrvaltoimeid. Vältida hoolikalt juhuslikku ravimi süstimist iseendale. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. See preparaat võib olla kahjulik sündimata lapsele. Rasedad naised ja naised, kes plaanivad rasestuda, peavad vältima kokkupuudet veterinaarravimiga, eriti juhuslikku ravimi süstimist iseendale. Pesta käsi pärast kasutamist ja/või nahale sattumise korral. T iinus ja laktatsioon Ei rakendata. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Ei ole teada. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) Veterinaarravimi taluvust hinnati pärast 5-kordse soovitatud annuse ühekordset intramuskulaarset manustamist ja pärast korduvaid manustamisi. 5-kordse soovitatud annuse ühekordne intramuskulaarne manustamine või soovitatud annuse 3 manustamist ei põhjustanud süsteemseid kõrvaltoimeid ega reaktsioone süstekohtades. Pärast 3-kordse soovitatava annuse 2. või 3. manustamist täheldati kliinilisi tunnuseid nagu apaatia, hingeldus, kõrgenenud rektaalne temperatuur, nahapunetus, ataksia ja/või jalgade või liigeste kõrvalnähud (nagu polüartriit). Mõnedel juhtudel (n=13 3-kordse soovitatava annusega mitmekordselt ravitud loomadest n=29) põhjustas see loomade surma. Täheldatu põhjuseks oli arvatavasti raua ülekoormus. 25

26 Transferriini rauaküllastatusaste võib põhjustada suurenenud vastuvõtlikkust bakteriaalsetele (süsteemsetele) infektsioonidele, valule ja põletikulistele reaktsioonidele ning abstsessi moodustumist süstekohal. Süstekohal võib tekkida püsiv lihaskoe värvumine. Pärast üleannustamist võib esineda iatrogeenset mürgistust, mis võib põhjustada järgmisi kliinilisi nähte: limaskestade kahvatus, hemorraagiline gastroenteriit, oksendamine, tahhükardia, hüpotensioon, hingeldus, jäsemete turse, lonkamine, šokk, maksakahjustus ja surm. Üleannuse korral võib kasutada toetavaid meetmeid nagu kelaadimoodustajad (nt deferoksamiin). Sobimatus Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL Küsige palun oma loomaarstilt või apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt ( 15. LISAINFO Pakendi suurused: Pappkarp, milles on 1 viaal, mis sisaldab 100 ml. Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. België/Belgique/Belgien Bayer SA-NV J.E. Mommaertslaan 14 BE-1831 Diegem (Machelen) Tel/Tél: Lie tuva Magnum Veterinaaria AS Vae 16 EE Laagri Estonia Tel:

27 Ре публика Б ългария Възраждане-Касис ООД бул. България BG-Ловеч 5500 Teл: Česká republika Bayer s.r.o., Animal Health Siemensova 2717/4 CZ Praha 5 Tel: Danmark Bayer A/S Animal Health Arne Jacobsens Allé 13 DK-2300 København S Tlf: Luxembourg/Luxemburg Bayer SA-NV J.E. Mommaertslaan 14 BE-1831 Diegem (Machelen) Belgique/Belgien Tél/Tel: Magyarország Bayer Hungária Kft. HU-1123 Budapest Alkotás u. 50 Tel: Malta Bayer Animal Health GmbH DE Leverkusen Germany Tel: Deutschland Bayer Vital GmbH Geschäftsbereich Tiergesundheit DE Leverkusen Tel: Ee s ti Magnum Veterinaaria AS Vae 16 EE Laagri Tel: Ελλάδα Hellafarm AE Φλέμινγκ 15 EL Μαρούσι Αθήνα Τηλ.: Es pañ a Bayer Hispania, S.L. Av. Baix Llobregat, 3-5 Nederland Bayer B.V., Animal Health Energieweg 1 NL-3641 RT Mijdrecht Tel: Norge Bayer AS Animal Health Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Tlf: Österreich Bayer Austria GmbH Geschäftsbereich Tiergesundheit Herbststraße 6 10 AT-1160 Wien Tel: Polska Bayer Sp. z o.o. Animal Health Al. Jerozolimskie

28 ES Sant Joan Despí (Barcelona) Tel: France Bayer HealthCare Animal Health 10 Place de Belgique Paris La Défense FR La Garenne Colombes Tél: PL Warszawa Tel: Portugal Bayer Portugal, Lda. Rua da Quinta do Pinheiro, 5 PT Carnaxide T el: Hrvatska BAYER d.o.o. Radnička cesta 80 HR Zagreb Tel.: Ire land Bayer Limited T he Atrium Blackthorn Road IE-Dublin 18 Tel: România S.C. Bayer S.R.L. Sos. București-Ploiești nr. 1A, sector 1 București RO Tel: Slovenija Bayer d.o.o. Bravničarjeva 13 SI-1000 Ljubljana Tel: Ís land Icepharma hf. Lynghálsi 13 IS-110 Reykjavík Sími: Italia Bayer S.p.A. Viale Certosa, 130 IT Milano Tel: Κύπρος ACT IVET Ltd. Αντρέα Μιαούλη 50 CY-2415 Έγκωμη, Λευκωσία Τ ηλ: Slovenská republika Bayer s.r.o., Animal Health Siemensova 2717/4 CZ Praha 5 Česká republika Tel: Suomi/Finland Orion Oyj ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET Tengströminkatu 8, PL/PB 425 FI Turku/Åbo Puh/Tel: Sve rige Bayer A/S Animal Health Arne Jacobsens Allé 13 DK-2300 Köpenhamn S Danmark 28

29 T el: +46 (0) Latvija Magnum Veterinaaria AS Vae 16 EE Laagri Estonia Tel: United Kingdom Bayer plc 400 South Oak Way Green Park Reading RG2 6AD-UK Tel: +44 (0)

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Leucogen, INN-FeLV

Leucogen, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS LEUCOGEN, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud p45 FeLV

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Pirsue, INN-Pirlimycin

Pirsue, INN-Pirlimycin LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Pirsue 5 mg/ml intramammaarne lahus veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Toimeaine: 10 ml süstal sisaldab 50 mg pirlimütsiini

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted

HUMENZA, INN-pandemic influenza vaccine H1N1 split-virion inactivated adjuvanted LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS HUMENZA suspensioon ja emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks Pandeemilise gripi vaktsiin (H1N1) (purustatud virioon, inaktiveeritud, adjuveeritud)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS TICOVAC 0,5 ml, süstesuspensioon süstlis Puukentsefaliidi vaktsiin (inaktiveeritud täisviirus). 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

AJOVY, INN-fremanezumab

AJOVY, INN-fremanezumab I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml süsteemulsioon RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks 10 ml ampull emulsiooni sisaldab 20 mg etomidaati. Abiainete

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Klotrimasool GSK, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli INN. Clotrimazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

BYETTA,INN-exenatide

BYETTA,INN-exenatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Pangrol 25000, gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Pangrol 25000 üks gastroresistentne kapsel sisaldab toimeainena

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Moventig, INN-naloxegol

Moventig, INN-naloxegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Benfogamma, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv vitamiin

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Efexor and associated names, INN-venlafaxine

Efexor and associated names, INN-venlafaxine LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Austria

Rohkem

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel

Clopidogrel Sandoz, INN-Clopidogrel LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Clopidogrel Sandoz 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Spinraza, INN-nusinersen

Spinraza, INN-nusinersen I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Toujeo, INN-insulin glargine

Toujeo, INN-insulin glargine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Toujeo 300 ühikut/ml SoloStar, süstelahus pen-süstlis Toujeo 300 ühikut/ml DoubleStar, süstelahus pen-süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - efexor_depot_annexI_III_et

Microsoft Word - efexor_depot_annexI_III_et LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Belgia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS URSOSAN, 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 kõvakapsel sisaldab 250 mg ursodeoksükoolhapet. INN. Acidum ursodeoxycholicum

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

ADYNOVI, INN- rurioctocog alfa pegol

ADYNOVI, INN- rurioctocog alfa pegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem