Ïàëàñàòàÿ ë³òàðàòóðà. Ìåë³ Ðàöûþ ,,,,, ( ) F 8 49 (2430) XLVII, ,00. PL ISSN NR INDEKSU , , 2002,.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ïàëàñàòàÿ ë³òàðàòóðà. Ìåë³ Ðàöûþ ,,,,, ( ) F 8 49 (2430) XLVII, ,00. PL ISSN NR INDEKSU , , 2002,."

Väljavõte

1 PL ISSN NR INDEKSU û (2430) XLVII, ,00. Ìåë³ Ðàöûþ,,......, 2002,. -,, -.,.,,. -, -,.,,.. -, -,, -. -, -, -, ,,. -,,,. -., -,.,... -, , - -,,, -, -.. -, - :?!, -,!....,, -., ( - -!)., : Wolna Europa,?. live.,! :-) VII -. - (, ). Ïàëàñàòàÿ ë³òàðàòóðà, -, -,, -, - -.,., -, - - -, -, - :, -, -,, ( ), -, -,, ,,, :, -. - :, : :, -,, -,, -,, , -, -. -, :,,,. (,, -, -, ), -.,,. -,,,,,,., -, ,. -,, - -.,., ,. [ F 2], - [ F 5], F F , - -, ( ) F C, F , -,,, -,. F ,,. F 10,, ,. -,, -,.

2 Áåëàðóñü áåëàðóñû Ïÿòðî Êóçüì³ íå õî à âÿðíóööà Áåëàðóñü, , , -,.,. 30 -,. - ÁÀÆ óçíàãàðîäæàíû Çàëàòûì ïÿðîì ñâàáîäû 2002 ( ) , , ,, -, -. -, , -,, ,,, ( 1994.) -, -., , -. -,, ( - ), Ӏ , Íîâûÿ âàÿâîäñê³ÿ ëàäû ( ) -. : ( ), - ( ) ( ) ( ), -, -. - ( ) -, ( - ) ( ), - ( ), Ïîäï³ñû çà ñâàáîäó ñëîâà Íÿðî íàÿ ðî íàñöü ,. -, - -., -. -,,. -. ( ), - -, , -,,, -., -. -, -, - -., -, -.,,., - :., -., -, ,,,, - -, -,,,.,, -,, -.,, - -., -. -., - -, , - -,, - -., ,, , -.,,.. ÒÁÌ àòðûìàëà ïàïÿðýäæàííå , - - -, - XVII. -, - -, , -, ,. -., -,,, -. c , Polsat, -., , : -, - D, -. pahonia.promedia.by Ìåë³ Ðàöûþ [1 F ] , - 105,5,., -,...?,...,...?? :!!

3 Íå êààë³öûÿ, à ïàãàäíåííå -, -, ?,, -.,, -. -, -. -.,.,, - Äðóæáà ÿäíàå i , -. -, -, -, ? ( 5 - ) -.,,, ( - 10 ), ,,,., , , - -, -, , ,.. -,, - -, -, Ïëàíû ãàéíà ñêàãà áóðì³ñòðà Óçíàãàðîäà Êàíñòàíö³íó Ìàéñåíþ , -., -.., -. -, 10-15, ,, -.,, -, -, - :, ,. - -., -, - -,. -! -, 19, , -. -, - -,,. - -, ,,, 3, - -. ( ) ( ), -. -,., , - -,, , , -,

4 Áåëàðóñê³ êàìóí³çì - -.,, , , ,. - -,,, -. -, -., -, Àïàç³öûÿ íà ïðûöýëå,,, -,,, -.,.,. -. :,,,., - - -, -., - -, -, -, -, ,, -, , zdziesiątkowana. -, -.,,,, -.,, , - -, , ,. -, -,, ,,. -,, -, -, -. -, -, , -, , -,, -, -,. -,,, -, - -.,, -,.?.?.,, -,, -. -, ,, -, -, , ,,,, -., ,,,,. -, -, -, -, ,. -, ,,,., -., - -, -., 1996,.. -, -. -, -, , ,, -. -, -., -.,,, -. 31, , , -, -, , -, -.,, - -., ,,. -. -, -., -., -,., -,, , - -,., -, -., , -., -, -, ,.,,.,.. -. ( )

5 Ïàëàñàòàÿ ë³òàðàòóðà [1 F ] , - -,. - XII, - - :,.,. XII. : -,, , ( - ),, - : -??, - ( : - ).,, -. -,,,, - -., -,, - (,,, ). - -., -,, ;, -,, -, , -. -, -, ,. -, -,. (, ) -... ; -, -, - -. Ëåïøûÿ -, ( - ). -, -, -. :,, , ( ),,,,, -, -. -,,, -, - ;,,,, -.,, - -., - -., - ( ) -,,, -,,,,, -., - -, -,,,.. - -,, -,,,,, -.,, -,,,, , -. -,, ïðàöû VII Êîíêóðñó,,,,, -, , :, -,,..,, ( )., -.,, -.,,.. : - ( ). :, -,. Ïàíàäà -,. -.,..!,!,?,.,,.,. -,. -,. -, -.,.,, -.,, ,. -,. áåëàðóñêàé,,,...,.... -,, -.,,. :! -,,, -.,?? - -,! -,,! :.. -.,,!, -., -,.,,....,,,....,.! -, -. -.!,,, -. -!., -,,!..,, -, -, ,. -.,.?,?,, -..?, -!..,, -. -,.., -,. -.,,,. -.,...?.. - -,..,.,..., ïàýç³³ ³ ïðîçû,,,,,.,,,,,,.,. -,,.,,?.,,.?.,,..?.,,

6 Âåðøû ³êòàðà Øâåäà.. Àëüæáåòà Þø óê ³ãðàëà Øàïýíà.,.,,? ! -, , ,,.. - -,.,, ,,,. -.,, :.,,,,,.,.,,,?,,., III Ïîëüñêà-áåëàðóñêàÿ êðûæàâàíêà ¹ 49. ( - ).. Zapas Ser Stół Urok Koper Komórka Róg Odkurzacz Tratwa Grudzień Ślad Słowa Śnieg Ścieżka Pociąg Arka Jedzenie Żniwo - 45:,,,,,,,.,,,,,,,,., -, : -,, - -,,,.! Dal Ar Äç íí³ê ̳êîëû,. -, :! !...?,....,. -?, -,,...!?. -.!.!,.,,,. -!.?,.?!., -,.! -....,,?,,,, ,,., -.,!.,,, -., ( ) ( - )

7 Çîðêà ¹ Ìàìà íå âåðûëà, øòî ï³øó... #... ( ),...,, Íîæ.. -.,.,,, -.,. -,,..,.,,,....,,?,,, -. -,. -...,., -,., ,,,, ,,!, -, -. -, -.,,..,.., III,,,,.,!, - -,,, ,. -, ,. -,, -.,. -! -,,....?!,...,,?.. -?,. -,.,,!, -.,,., -...,., - VII -. ( - ) -..., -.?,......, -?!? -., -, : -,...?, -, -.,?,.?,. - -, -.,?!?.?,, ?.,..,..,??????, Áåëàðóñü ³ Íàïàëåîí - -.,. -. -, -, -. -, , , - -, , -,.,. ( )

8 Ç ãëûá³ (ãàðàäîöêàãà) ñýðöà * -, - -., -., 150, -.,, -,,, Gazety Gródeckiej -.,., -, - -,., - -, - Âûñòà êà ç þá³ëååì. - -., półkownikiem ;. -,, ,, -, 10. -,, : -, ,,.,, -. -,, -, -, ( - )..,, -., -, - -, - - ( - ). -,,, -.. -, -, ,, ( - ). -,, -, -. * Życiem pisane. Zbiór wierszy i prozy Grupy Literackiej Kłosy, działajacej przy GOK w Gródku; wydawca: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury; wydano przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Gródku; redakcja: Radosław Ciepłucha; grafika: Maria Mieleszko; projekt okładki: Jacek Chańko., -, 16 -, ,,, , -.,,.,, -.,. - -, -, -, -. ( ):,, - Âàêàëüíûÿ ìåëàñö³ V Z nutką za pan brat, , 60 -,. ( -, - - ) , - 9 -,. - -, -, , - - 5, -, ,. -. -, -,. ( - ),,.,.,.,,,.,.,,,.,, -,

9 Çà íåçàëåæíàñöü äà êàíöà -., -,.? -,...?,.,, -., -. -, -.,, : -! , -,,,, :, -, 45, 16, ,,,,. -,,. -, ,.,,,., , -. -, - XV..! -,.!.,,?,,....?, -.?., , -,,.,, -..,..,, -., ,,,, -, -., , -,, , - -, , -,. - : , -, ( ).? -,.,., -, ,,. -.,?! , : (1922), - (1924), (1926),.,, -,, ,, *.,,. * - -,, ãàäî ç áåëàðóñêàé ïåñíÿé ( ) ,, , ,,. :,, -, -.., , - -, - -, -. -, -. -, - -, «25»

10 , Òðûìàå íàñ òîëüê³ çàïàë - -.,, - BOJARO,.? 1977., -, -, -.,, -, -.,,,?,, 14 - ;., -. - : -, 25 -., -, - -,. -? , , ; , -, ( ).,,, -. -.,, -, - -..,.,,? -.,, : , ?, -., -, 40%, -.., -, 12- -, , -,. -, -, -.,,., -., -,., -. -.,, -. -,,,,.. Áåëàðóñê³ òðàêòàð ïà çÿìë³ ³ ïà âàäçå,.,. -.! ,,, ( Volkswagen ) -., -., -, -,., -,.,,,... -.,, - -,, -,,.. - -, Mauritius II -..,. -, -., -,,,, -,,.,, -,,,. ( - - ) -.,,. -! -., -,. -. :,.,,, -.. -, -..., -, -. -, -.,.,,, -,, ,

11 Ô³ëüìàâû âå àð ,. (Hollywood Ending) -., -, - - -,, ?, -, ( - )., -,, -. -,,,. (Jak to się robi z dziewczynami) -,. Âåð íå âåð!, -.,,,.,..,,,.?,... -, -,,. -., -,,... (, ),.,., -., -,,,.. -?,.,, - przełomy (,, ). - -, -. -,.,., -,. -,, !,, -, -. (Reign of Fire) ,, -.,,, , -.,,, ,!., -.,, -. -,.,,.,,?!!,., -,., (, ). :, -.,,.. -.,.,,. Äàðîã³ ³ ñëóïû - ( - )..? ( ),, - Ìàñòàê³ ç àðîìõ³ ,. -. Âàëåéáîëüíûÿ ñïàáîðí³öòâû , -,., , -. -, Çàëàòî êà äà çàëàòî ê³ -. -.,. -, -. -, -.?. -. -?...?,,,,, - -., -,,., ,.,, , -., , -,, -,.?, -, ,. :. :. : Białystok 2, ul. Zamenhofa 27, skr. poczt / : : (0 10xx 85) Internet: Zrealizowano przy pomocy finansowej Mi- nisterstwa Kultury. : :. : -. : -. : :, -, - -,,,,. : :. : -,. : Orthdruk, ul. Składowa 9, Białystok. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenumeratę na I kwartał 2003 r. upływa 5 grudnia 2002 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie woj. podlaskiego i oddziały Ruch na terenie całego kraju. 2. Cena prenumeraty na I kwartał 2003 r. wynosi 26,00 zł. 3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką za granicę pocztą zwykłą 115,00; pocztą lotniczą Europa 127,00; Ameryka Płn., Płd., Środk., Afryka, Azja, Australia 153,00. Wpłaty przyjmuje RUCH S.A., Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa, Nr Prenumeratę można zamówić w redakcji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wynosi 3,40 zł, a kwartalnie 44,20 zł; z wysyłką za granicę pocztą zwykłą 4,70 (kwartalnie 61,10), pocztą priorytetową: Europa 5,90 (76,70), Ameryka Płn., Afryka 6,60 (85,80), Ameryka Płd., Środk., Azja 7,40 (96,20), Australia 9,60 (124,80). Wpłaty przyjmuje Rada Programowa Tygodnika Niwa, Białystok, ul. Zamenhofa 27, nr konta PBK S.A., I Oddział Białystok,

12 ͳ êà ³ Äà ö³ïû Àíäðýÿ Ãà ðûëþêà :, -,., -,?, :. : ;. Êðûæàâàíêà : 3., , 9. -, 10., 11. -, 13. -, 15., 16. -, 20., 22., -, 23. -, 27. -,, 29. -, 30. -, 31., 32., 33., :! - -?!,? ;.,. -. :,.,,., : 1. -, 2., , 5., 6. -, 7. -, 12. -, 14., 16. -,, 17. 2,54., , 19., 21. -, 24., 25., 26., 27., ( ) -., -,. 43 :,, -,,,,,,,,. :,,,,,,,,,,. : Ó Ë³òàðàëüíûõ -. -,, -.?.,..,.,,,,,,,. -,,, -. -!, -,,, - -.,, -,! -.,, -.,,... -!. - -., -, -,,.,,,!,, 18.,,.,, -.,, -,, -.!!!, -.!! -,....,,,., -..? -?, -.,,. - 9.,!..?.?,,..., -..,,... -., -, -,,. Ïàäõâîñíàÿ ñòðàòýã³ÿ, ,. - ( - )...,,,, ,..., -? - - -,.?, -.?,.,!?.,,.,,,,, -,, -, -., -.,,. -...,.,,,,, ?, ?,.,., -..,., -., -,,,. -.,, ,, -.,,,.,,,.! -.,.,,,.., -,. ISSN

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas 3229 punktiga 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Karlis Kütt 2845 punktiga 2. koha Jäneda Kooli 1. klassi õpilane Harri Saareoks

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või

RATSAKOOLIDE MEISTRIVÕISTLUSED Kukrumäe TULEMUSED KOOLISÕIT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a Koht I II III IV V Või KOOLSÕT: skeem ABC-1 a) Lapsed kuni 15a 11 1 1 õistleja Hanna-Ly Aavik Kristina Gladysheva* Tallinna RK Susanna Kukke* Miriam Tamm Marleen Adama* Kätlin Nõgu* Johanna Randmann* Anne-Marie Luik* Laura Tälli*

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - Chapter N - Draws.doc

Microsoft Word - Chapter N - Draws.doc N Draws Round Robins Figure 1. Five Teams ice 1 ice 2 byes 1 vs 2 3 vs 4 5 3 vs 5 4 vs 2 1 2 vs 3 5 vs 1 4 5 vs 4 1 vs 3 2 4 vs 1 2 vs 5 3 Figure 2. Six Teams ice 1 ice 2 ice 3 1 vs 2 5 vs 6 3 vs 4 3 vs

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

IGIHALJAS RODODENDRON 'CATAWBIENSE GRANDIFLORUM' (enne 1850, Suurbritannia) Õis: suur, helelilla, V-VI Suurus: 2-3 m, 2-3 m 'CUNNINGHAM'S WHITE' (1830

IGIHALJAS RODODENDRON 'CATAWBIENSE GRANDIFLORUM' (enne 1850, Suurbritannia) Õis: suur, helelilla, V-VI Suurus: 2-3 m, 2-3 m 'CUNNINGHAM'S WHITE' (1830 IGIHALJAS RODODENDRON 'CATAWBIENSE GRANDIFLORUM' (enne 1850, Suurbritannia) Õis: suur, helelilla, V-VI Suurus: 2-3 m, 2-3 m 'CUNNINGHAM'S WHITE' (1830, Suurbritannia) Õis: valge, beežikas laik, V Suurus:

Rohkem

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards Puitkonstruktsioonide tulepüsivus Kandevõime Alar Just 18. oktoober 2016 Temperatuur Tulekahju Lahvatus Jahtumisfaas Algfaas: Süttivustundlikkus Aeg Väljaarenenud tulekahju Konstruktsioonide tulepüsivus

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

magistriöö.doc

magistriöö.doc Tallinna Ülikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika osakond Diana Pugatšova Koolide kodulehekülgede hindamisvõimalusi Magistritöö Juhendaja: Mart Laanpere Autor:......... 2005 Juhendaja:.........

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005

\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg nr.4 kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Võrtsjärv, Tarvastu polder,000 km. voor - ring.0.0 0: Qualifying started at 0:0: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 Meelis LIIS Mait PIKKOF Raik-Karl AARMA Kristjan KUTSAR Andre KURG Indrek PALUTEDER

Rohkem

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus

1/ Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Toide 230V Võimsus 1/32 Lüliti REVAL BULB 230V, IR puldiga 300W IP20 Tootekood 13231 Jaehind 23,32+KM Soodushind 10,00+KM Bränd REVAL BULB Võimsus 300W Kõrgus 87mm Laius 87mm Kaal 174g 0-100% LED dimmer LED Riba 2835 60LED

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1

Ruutvormid Denitsioon 1. P n Ütleme, et avaldis i;j=1 a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij 2 K ja K on korpus, on ruutvorm üle korpuse K muutujate x 1 Ruutvormid Denitsioon. P n Ütleme, et avaldis i;j= a ijx i x j ; kus a ij = a ji ; a ij K ja K on korus, on ruutvorm üle koruse K muutujate x ;;x n suhtes. Maatriksit =(a ij ) nimetame selle ruutvormi

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate CFDdega kauplemise hinnad ja tingimused... 5 Aktsiatega

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Socialia ja humanitaria Horisont 2020 tervise ja toidu-biomajanduse valdkondade teemades Argo Soon Estonian Teadusagentuur ERM, Tartu, 20.12.16 Et oleks selge: definitsioonid Sotsiaalteadused: sotsioloogia

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only])

(Microsoft PowerPoint - Juhtr\374hma kohtumine detsember 2015.pptx [Read-Only]) Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine RaM ja SoM 02.12.2015 Senine protsess Pensionisüsteemi eesmärkide ülevaatamine Suures osas analüüsitud, kuid osad sihttasemed vajavad veel täpsustamist.

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühiskomitee otsus nr 216/2016, millega muudetakse EMP lepingu

Rohkem

EE LCON Scarlet Hellmanns Caesar dressing 1L IS 3

EE LCON Scarlet Hellmanns Caesar dressing 1L IS 3 Page 1 of 10 Reason For Issue Chevigny _change recipe Key Words Key Word Customers / MSU Unilever Poland & Baltics Value Manufacturers Classification Üldine informatsioon Kirjeldus Creamy caesar dressings

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 441 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 61. aastakäik 7. detsember 2018 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet 2018/C 441 A/01 Vaba ametikoha

Rohkem

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae

Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Ae Ropka päevak 2018 Seiklushundi orienteerumispäevakute sügishooaja 8. etapp Seiklushundi päevakud kuuluvad RMK Eestimaa orienteerumispäevakute sarja Aeg ja koht: 7. november 2018 - Forseliuse park 15:00

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_1168;2006+A3;2011_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_1168;2006+A3;2011_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: november 2012 Jõustunud Eesti standardina: november 2011 BETOONVALMISTOOTED Õõnespaneelid Precast concrete products Hollow core slabs EESTI STANDARDI EESSÕNA See

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega

2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega 2014. aasta Superkrossi karikavo istluste u ldjuhend 1. Üldkorraldus 1.1 Superkrossi Karikavõistlused (edaspidi SKV) on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2016.a. Tänane plaan 1. Ülevaade IKT kasutusest õppeprotsessis 2. Kursuse ülesehitus Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

sotsiaalne_tarkvara

sotsiaalne_tarkvara Sotsiaalne tarkvara ja avatud sisu e-kursusel Hans Põldoja Tallinna Lilleküla Gümnaasium / UIAH Media Lab Millest juttu tuleb? Mis on sotsiaalne tarkvara? Jalutuskäik erinevates sotsiaalse tarkvara keskkondades

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2017 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 ASFALTSEGUD Materjali spetsifikatsioon Osa 7: Dreenasfalt Bituminous mixtures Material specifications Part 7:

Rohkem

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012 Võistlusjuhend Keila Rahvasprint 1+1 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr 65/RS "Keila Rahvasprint 2012" on EAL KV 3.etapp, Moskvich Liiga Sprindikarika 5 etapp ning Lääne Regiooni

Rohkem