Lüllemäe Põhikooli kirjalike tööde juhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lüllemäe Põhikooli kirjalike tööde juhend"

Väljavõte

1 Lüllemäe Põhikooli kirjalike tööde juhend 1. ÜLDSÄTTED Lüllemäe Põhikooli kirjalike tööde juhend on koostatud tuginedes Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kirjalike tööde vormistamise ettekirjutustele. Juhendi eesmärk on anda õpilasele ja õpetajale selged ja üheselt mõistetavad vormistamise nõuded järgmistele õpilastöödele: 1) uurimus; 2) projekti protsessikirjeldus; 3) kunstiteose loomise või selle interpretatsiooni protsessikirjeldus; 4) referaat; 5) arvutivormistusega muu kirjalik töö; 6) käsitsi vormistatud muu kirjalik töö. 7) essee Uurimuse, projekti- ning kunstiteose loomise või selle interpretatsiooni protsessikirjelduse olemust ja ülesehitust on selgitatud Lüllemäe Põhikooli III kooliastme loovtöö juhendis. Referaat on eri allikate põhjal tehtud kokkuvõtlik ülevaade. 1 Referaadis esitatakse eri autorite seisukohti ning võrdlusi, kuid ei eeldata uudsete seisukohtade väljatöötamist. Samas sisaldab referaat töö autori omapoolset arvamust ja järeldusi. Referaadi eesmärk on anda oskus töötada kirjalike allikatega ja arendada väljendusoskust. Referaadi osad on: 1) tiitelleht; 2) sisukord; 3) sissejuhatus (töö tutvustus); 4) töö põhiosa (materjali tutvustus, tulemused, järeldused); 5) kokkuvõte; 6) kasutatud kirjanduse loetelu. Lüllemäe Põhikooli kirjalike tööde juhendi järgimine on kõigi õpilastööde puhul kohustuslik. 1 Eesti keele seletav sõnaraamat. Vaadatud

2 2. VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED 2.1. Arvutivormistus Uurimuse, projekti protsessikirjelduse, kunstiteose loomise või selle interpretatsiooni protsessikirjeldus ja referaat vormistatakse üldjuhul arvutiprogrammiga, soovitavalt programmiga Microsoft Word. Arvutivormistusele üldiselt esitatud nõuded on neil õpilastöö vormidel ühised, samuti kõigil muudel arvutis vormistatavatel kirjalikel õpilastöödel Tekstilehekülg - Töö vormistatakse A4-formaadis valgetele lehtedele; - vasakusse leheserva jäetakse 3 cm laiune veeris, paremale, ülesse ja alla 2,5 cm laiune veeris; - tekst joondatakse nii paremast kui ka vasakust servast (rööpjoondus); - töö põhiosad algavad uuelt leheküljelt; - uut pealkirjastatud tekstiosa ei alustata lehe alläärest, kui pealkirja alla mahub kuni kaks rida teksti sellisel juhul viiakse kogu lõik üle uuele lehele Kiri - Kirja tüüp on Times New Roman; - kirja suurus on 12 punkti; - rea vahe on 1,5 sammu; - sõnade vahele käib üks tühik; - sõna ja kirjavahemärgi vahele üldjuhul tühikut ei lisata (erandiks on mõttekriips) Taanded ja vahed - Uue lõigu esimene rida algab 0,5 cm taandega või eraldab teksti lõike tühi rida mõlemat võimalust koos ei kasutata; - esimese astme pealkirjade ja järgneva teksti vahele jäetakse tühi rida; - teise astme pealkirjade ja eelneva teksti vahele jäetakse tühi rida, teise astme pealkirjadele järgnevate pealkirjade ja neile järgneva teksti vahele tühja rida ei jäeta; - kolmanda astme pealkirjade puhul ei jäeta tühja rida ei eelneva ega järgneva teksti ja pealkirjade vahele Leheküljenumbrid - Leheküljenumbreid loetakse alates tiitellehest; - leheküljenumbreid märgitakse alates teisest leheküljest; - lehekülgi nummerdatakse automaatselt; - leheküljenumber paigutatakse lehekülje alumise veerise paremasse serva; 2

3 - üldnumeratsiooni alla kuuluvad kõik leheküljed, kaasa arvatud kirjanduse loetelu ja lisad; - üldnumeratsiooni alla ei kuulu juhendaja kirjalik tagasiside Käsitsi vormistamine Käsitsi vormistamise nõudeid tuleb järgida kõigi A4 paberitele tehtavate tööde puhul, olenemata sellest, kas paber on valge, jooneline, ruuduline vm. Nõudeid tuleb täita kogu töö ulatuses ehk kõigi paberilehtede puhul, mida töö sisaldab. Nõuded kirjalike tööde käsitsi vormistamisel on: - enne töö alustamist joonitakse tööks vajalikud paberilehed hariliku pliiatsi ja joonlauaga külgedelt nii, et vasak veeris oleks 3 cm laiune ning parem veeris 2 cm laiune; - veeristele töö teksti ei kirjutata; - paberi esikülje parema veerise ülemisse serva kirjutatakse töö autoriks oleva õpilase nimi ning selle alla asjakohane kuupäev ilma aastaarvuta; - valgel vm. värvikujundusega paberil kirjutatakse pealkiri 5 cm kaugusele paberi ülaservast; - joonelisel paberil kirjutatakse pealkiri ülevalt lugedes kuuendale joonele; - ruudulisel paberil kirjutatakse pealkiri ülevalt lugedes kümnendale ruudureale; - pealkirja alla tõmmatakse joonlauaga joon; - pealkirja ja järgneva teksti vahele jäetakse üks tühi rida; - iga uut lõiku alustatakse umbes 0,5 cm laiuse taandega; - lõikude eraldamiseks ei kasutata tühja rida; - tekst kirjutatakse paberi mõlemale poolele; - teksti ja paberi ülemise serva vahele jäetakse 2 cm laiune veeris, mida ei joonita; - teksti ja paberi alumise serva vahele jäetakse 2 cm laiune veeris, mida ei joonita. 3

4 3. TÖÖ KEEL Kirjalikes töödes kasutatav keel peab olema neutraalne ja täpne. See tähendab, et tuleb vältida slängi, sisutühje ja ülekasutatud käibe- ja poeetilisi fraase ning üliemotsionaalseid ja hinnanguid väljendavaid omadussõnu. Samuti hoiduda võõrkeelte liigsest mõjust keelele. Töös kasutatavate mõistete tähendust peab autor täpselt teadma. Kõneviis ja -vorm peab olema kogu töö ulatuses ühtne. Mina-vorm on omal kohal, kui autor esitab omaenda arvamusi või kirjeldab materjali kogumist vmt. Võõrkeelsed tsitaatsõnad, mida vahel on tarvis eestikeelse mõiste selgitamiseks või täpsustamiseks, kirjutatakse kaldkirjas. Lühendi kasutamisel tekstis tuleb see esmakordsel mainimisel täielikult lahti kirjutada, TÜ (Tartu Ülikool). Kirjalikes töödes kirjutatakse arvud kuni üheksateistkümneni sõnadega välja, ülejäänud arvud numbritega. 4

5 4. TÖÖ OSADE SISU JA VORMISTAMINE 4.1. Tiitelleht (Lisa 1) - Tiitelleht on töö esimene leht. - Tiitellehe kirjatüüp on Times New Roman ja reavahe 1 samm. - Üldiselt on kirja suurus 12 punkti ning kasutatakse ainult esisuurtähti. - Pealkirja kiri on 20 punkti ning see kirjutatakse paksemas kirjas läbivalt suurtähtedega. - Tiitellehe tekst on joondatud keskele, välja arvatud juhendaja nimi, mis joondatakse paremasse serva. - Tiitellehel ei kasutata kirjavahemärke (punkt, koolon Juhendaja järel vm), välja arvatud vajadusel pealkirja sees (koma, koolon, mõttekriips). - Tiitellehel ei kasutata sõnade poolitamist ega lühendamist. Tiitellehelt on leitavad järgmised andmed: 1) õppeasutuse nimi (1. reale); 2) klassi number (2. reale); 3) autori ees- ja perekonnanimi (20. reale) 4) töö pealkiri (22. reale); 5) töö liik (pealkirja järele; nende vahele jäetakse üks tühi rida); 6) töö juhendaja (40. reale); 7) töö valmimise koht ja aasta (viimasele reale) Sisukord (Lisa 2) - Sisukord paikneb töö alguses, tiitellehe järel. - Sisukord lastakse peale töö valmimist arvutil automaatselt genereerida. Selleks peab tekst olema õigesti vormindatud, rakendades pealkirjalaade. - Sisukord koosneb töö jaotise pealkirjadest, nende ees olevatest järjenumbritest ja leheküljenumbritest. - Sisukorras ei ole kirjet Sisukord. - Järjenumbritega tähistatakse ainult sisulise osa peatükid ja nende allosad. - Sissejuhatus, kokkuvõte ja kasutatud kirjandus on ilma järjekorranumbrita, kuid loetletakse sisukorras. 5

6 - Lisad nummerdatakse eraldi ning loetletakse samuti sisukorras. - Lisa kirje koosneb järjekorranumbrist ja pealkirjast (nt Lisa 1. Fotod tööprotsessist) Sissejuhatus - Sissejuhatus asub töös sisukorra järel. - Sissejuhatuse eesmärk on äratada lugejas huvi töö vastu. - Sissejuhatus esitab töö põhiidee ja annab lugejale aimu, kuidas autor teemat käsitlema hakkab. - Sissejuhatus esitab teema valiku põhjenduse Kokkuvõte - Kokkuvõte asub töö põhiosa järel. - Kokkuvõtte eesmärk on töö sujuvalt ja selgelt lõpetada. - Kokkuvõte kordab töös esitatud põhiseisukohti. - Kokkuvõte kirjeldab tekkinud ja edaspidi uurimist vajavaid probleeme, kuid ei esita töö seisukohast uusi andmeid Kasutatud kirjandus (Lisa 3) - Kasutatud kirjanduse loetelu esitatakse töö lõpus, peale kokkuvõtet, kuid enne lisasid. - Kasutatud kirjanduse loetelu peab sisaldama kõiki viidatud allikaid ning ei tohi sisaldada ühtegi allikat, millele pole töös viidatud. - Kasutatud kirjanduse loetelusse lisatakse raamatud, perioodika, veebilehed ja teised allikad, mida töö tegemisel kasutatud on. - Kasutatud kirjanduse loetelus on kirjed tähestikulises järjekorras. - Kasutatud kirjanduse loetelu joondatakse erinevalt muust tööst vasakule. - Kasutatud kirjanduse loetelus on rea vahe 1 samm. Kasutatud kirjanduse kirjete vormistamise juhend ja näited. Näidetes esitatud kirjavahemärgistus, paksem kiri jms on reeglipärane ning osa juhendist. 1) Ühe autori raamat: autor, aasta, pealkiri, ilmumiskoht ja kirjastus. Raud, Eno Kalevipoeg. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus. 2) Mitme autori raamat: esimene autor (perekonnanimi esimesena), teine või enam autor (eesnimi esimesena), aasta, pealkiri, ilmumiskoht ja kirjastus. 6

7 Jacobsson, Anders, Sören Olsson Bert ja rannapruudid. Tallinn: Hotger. 3) Autorita raamat, on toimetaja ja/või koostaja: raamatu pealkiri, aasta, koostaja või toimetaja nimi, ilmumiskoht, kirjastus. Eesti kirjarahva leksikon Koost. ja toim. Oskar Kruus. Tallinn: Eesti Raamat. 4) Autorita ja toimetajata raamat: raamatu pealkiri, aasta, ilmumiskoht, kirjastus. EE 8 = Eesti Entsüklopeedia 8. köide Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 5) Artikkel kogumikust: autor, aasta, artikli pealkiri, kogumiku pealkiri, kogumiku koostaja või toimetaja, ilmumiskoht, kirjastus, artikli leheküljenumbrid. Põldsaar, Raili Naiselikkus ja mehelikkus. Kapiuksed valla. Toim. Brigitta Davidjants. Tallinn: MTÜ Eesti Gei Noored, ) Artikkel ajalehest: autor, aasta, artikli pealkiri, ajalehe nimi, ajalehe ilmumise kuupäev, ajalehe number. Hennoste, Tiit Teleuudised õlle kõrvale. Postimees. Kultuur 13. nov., nr 38. 7) Artikkel ajakirjast: autor, aasta, artikli pealkiri, ajakirja nimi, ajakirja number, artikli leheküljenumbrid. Lõhmus, Alo Võitlus näljaga. Imeline Ajalugu 9, ) Käsikirjalised allikad: autor, aasta, pealkiri, allika liik, allika asukoht. Lindström, Liina Võru murde suulise kõne sõnajärg. Bakalaureusetöö. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti keele osakonnas. 9) Artikkel, video või muu allikas internetileheküljelt: autor, aasta, artikli pealkiri, internetiaadress, kasutamise kuupäev ja aasta. Hellermaa, Joonas Vabadus sünnib julgusest teha vigu; Vaadatud PewDiePie Minecraft Part 1; Vaadatud ) Koduleht: kodulehe pealkiri, sulgudes märge, et tegemist on kodulehega, võimalusel aasta, artikli pealkiri, internetiaadress, kasutamise kuupäev ja aasta. Puumarket (koduleht). Kõik vajalik katuse ehitamiseks Puumarketist!; Vaadatud ) Koduleht lühendina: lühend, lühendi selgitus, aasta, artikli pealkiri, internetiaadress, kasutamise kuupäev. IMDb=Internet Movie Database Tõde ja õigus; Vaadatud

8 4.6. Lisad - Lisad sisaldavad tavaliselt materjali, mida on töö eesmärkide saavutamiseks vaja läinud, kuid mis töö sisuga ei ole nii otseselt seotud (nt küsitluslehed, suuremad plaanid ja kaardid). - Lisadesse paigutatakse ka illustreeriv lisamaterjal (dokumendi- või fotokoopiad). - Iga lisa koostatakse eraldi lehele ja antakse pealkiri ja number. - Lisad nummerdatakse, märkides lehekülje paremasse ülaserva (näiteks Lisa 7). - Lisadele tuleb töös kindlasti viidata. - Lisad ja nende pealkirjad tuuakse ära sisukorras. 8

9 5. JOONISED, VALEMID, LOETELUD, FOTOD 5.1. Joonised Joonis 1. Toitlustuskohtade arv maakonniti (EAS) - Joonise nimetuse alla kuuluvad kõik töös sisalduvad illustratsioonid tabelid, diagrammid, graafikud, geograafilised kaardid, joonistused, skeemid või fotod. - Joonistel on allkirjad, kus on joonise number, pealkiri ja kui joonis on esitatud kirjanduse andmete põhjal, ka viide allikale. - Joonised nummerdatakse ja allkirjastatakse. - Joonise number paigutatakse allkirja ette samale reale, eraldatakse punktiga ning eristatakse allkirjast erineva kirjaga. - Joonise numbri ja allkirja kirjasuurus on 10 punkti. Joonis 2. Välismaised investeeringud ühe elaniku kohta a. (Eesti Välisinvesteeringute Agentuur) 9

10 5.2.Loetelud - Loetelud tähistatakse tavaliselt kas araabia numbritega (1.; 2.; ), väiketähtedega ( a); b); ), mõttekriipsu või punktiga. - Kogu töö ulatuses tuleks kasutada ühtset loetelude esitust ning vältida liiga paljude erinevate stiilide kasutamist. 10

11 6. REFEREERIMINE JA TSITEERIMINE 6.1. Refereerimine - Refereerimine on teise autori mõtte oma sõnadega edasi andmine. - Refereeringu puhul ei kasutata jutumärke, kuid töö autori ja refereeritud mõtted tuleb selgesti eristada. - Teistelt autoritelt kasutatud materjal tuleb korrektselt viidata. - Refereerimine eeldab alusteksti sügavuti mõistmist Tsiteerimine - Tsiteerimine on alusteksti sõnasõnaline esitamine. - Tsitaat peab vastama originaalile sõnastuse, ortograafia, kirjavahemärkide, sõrenduste, kursiivide, kirjavigade jm osas. - Tsitaat võib olla lause osa, lause või ka pikem tekstilõik. - Tsitaat pannakse jutumärkidesse. - Tsitaadid tuleb korrektselt viidata. - Kui tsiteeritavast tehakse väljajätte, siis märgitakse see kahe punktiga, nt Et teadustekstid on keerulised, ei ole refereerimine sugugi lihtne ülesanne... Samas on refereerimine kõige parem meetod, et sundida end loetust aru saama: ilma teksti mõistmata pole võimalik refereerida. (Ehala 2000: 145) - Tsitaati kasutatakse siis, kui on oluline edasi anda just alusteksti sõnastus. 11

12 7. VIITAMINE Igas akadeemilises töös on selgelt eristatud enda looming kellegi teise omast. Kui töös ei ole viidatud teistele, siis eeldatakse, et kõik töös esitatud mõtted, ideed ja tulemused on autori looming. Kui kasutad kellegi teise loomingut oma töös, tuleb sellele viidata. Näiteks tuleb viidata ka empiiriliste andmete autoritele, allikale kui need on olemas. Teiste loomingu kasutamine enda autorluse all on plagiaat. 2 Viitamiseks võib kasutada kahte moodust, kuid üks valitud viitamissüsteem peab olema töös läbiv Viitamine autori nime ja aastaarvuga - Viide paikneb sulgudes. - Viites on autori perekonnanimi ilme eesnime või eesnimetäheta ning kasutatud allika ilmumisaasta, nt (Raud 1951), vajadusel ka leheküljenumber või -numbrid, nt (Raud 1951: 84 87). - Eesnimetäht on vajalik, kui viidetes on mitu sama perekonnanimega autorit, nt M. Erelt ja T. Erelt. - Ühest lausest koosneva refereeringu või tsitaadi puhul paikneb viide enne lauselõpupunkti, nt Kalevipoeg katsetas põrgupiiga näidatud imekübarat, muutes ennast piigasuuruseks (Raud 1951). - Mitmest lausest koosneva refereeringu puhul on viide viimase lause lõpus punkti järel, nt Loo lõpus lööb Kalevipoeg rusikaga nii kõvasti vastu kaljut, et see sinna kinni jääb. Nii valvab kangelane Põrgu väravaid. Aeg-ajalt püüab ta kätt lahti raputada, kuid asjata. Viimased värsid lubavad aga aega, mil Kalevipoeg pääseb vabaks ning tuleb taas eestlasi valitsema. (Raud 1951) - Kui autori nimi on töö kirjutaja enda lauses olemas, siis kirjutatakse viitesse ainult aastaarv ja vajadusel leheküljenumber või -numbrid, nt Raili Põldsaare (2010: 7) järgi on sõna mehelikkus olemasolu tõestuseks sellele, et mees olemine ja mehelik olemine ei ole loomulikult kattuvad mõisted. 2 Viitamine. Mare Ainsaar 2014, uuendatud 2016; Vaadatud

13 Raili Põldsaar toob välja (2010: 7), et sõna mehelikkus olemasolu on tõestuseks mees olemise ja mehelik olemise loomulikule mittekattumisele. 13

14 KASUTATUD KIRJANDUS Ainsaar, Mare 2014 (täiendatud 2016). Viitamine; Vaadatud Dreier, Taimi. Informaatika materjale põhikoolile; Vaadatud Eesti keele seletav sõnaraamat; Vaadatud Ehala, Martin Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees. Põldsaar, Raili Naiselikkus ja mehelikkus. Kapiuksed valla. Toim. Brigitta Davidjants. Tallinn: MTÜ Eesti Gei Noored, Raud, Eno Kalevipoeg. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus. Saksing, Liina Eesti ajaloo teemaliste luuletekstide käsitlemine kontsentrilise lõimingu põhimõttel gümnaasiumiastmes. Magistritöö; Vaadatud Uuspõld, Ellen Üliõpilastööde vormistamise juhend. Tartu: Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond, Eesti keele osakond. 14

15 Lüllemäe Põhikool LISA 1 8. klass Kati Karu KARUDE ETTEVALMISTUSED TALVEUNEKS uurimistöö Juhendaja Mati Karu Karula

16 SISUKORD LISA 2 Sissejuhatus Õppimine ja õpetamine tänapäeval Kaasaegne õppimise ja õpetamise käsitlus Motivatsioon Kirjanduseõpetus Luule õppimine ja õpetamine Luulepelgus Luule tõlgendamine Luule õpetamise meetodid Lõiming Kontsentriline lähenemine Kirjandusõpetuse ja ajalooõpetuse lõimimine Õpetajakonspektid Eesti ja eestlased läbi aja Ülesanne arvamuslugu (kohandatud Buehl 2001: ) Ülesanne ajatelg Ülesanne lugu ajas Küüditamine Ülesanne mis edasi? Ülesanne luule kuulamine ja lugemine Ülesanne jutustus Jüriöö ülestõus Ülesanne õige või vale Ülesanne luulepildid Ülesanne autor, looming ja ühiskond Kokkuvõte Kirjandus Summary Lisa 1. Eesti ja eestlased läbi aja tekst Peep Ilmet Taandujad tekst Margus Laidre: taandujad (arvamuslugu) tekst Anneli Ammas: Laulupeo puudutus (arvamuslugu) tekst Peep Ilmet: ise seisvad (arvamuslugu)

17 5. tekst Märt Avandi, Ott Sepp, Õ-fraktsioon Olla eestlane on halb (Kannatame ära!) tekst Paul-Eerik Rummo kohates igapäev ilmsi Lisa 2. Küüditamine tekst Jüri Üdi Lihtne luuletus tekst Kalju Lepik Kellele ma kaeban kurja tekst Thavet Atlas Rahvuse kooma Lisa 3. Jüriöö ülestõus tekst Gustav Suits Jüripäevaöö unistus tekst Mart Raud Jüriöö tuled tekst Erni Hiir Jüriöö tuled tekst Jüriöö ülestõus

18 KASUTATUD KIRJANDUS LISA 3 Ammas, Anneli Laulupeo puudutus. Postimees, 29. märts; Vaadatud Annus, Epp Kirjanduskaanon ja rahvuslik identiteet. Keel ja Kirjandus, nr 1, Atlas, Thavet Kõned kõrbes. Tartu: Sulemees. Avandi jt = Avandi, Märt, Ott Sepp, Õ-fraktsioon Olla eestlane on halb (Kannatame ära!) Vaadatud Bobõlski, Reet, Helin Puksand klassi eesti keele õpik. Peegel. Tallinn: Koolibri. Buehl, Doug Interaktiivõppe strateegiad klassiruumis. Tõlk. Tiina Nurm. Tartu: SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus. Burnett, Garry Õpime õppima. Tartu: Studium. Dymoke, Sue Opportunities or constraints? Where is the space for culturally responsive poetry teaching within high-stakes testing regimes at 16+ in Aotearoa New Zealand and England? English Teaching: Practice and Critique, v 11, n 4, 19 35; Vaadatud EE = Eesti Entsüklopeedia 2012; Vaadatud Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Segakooride laulik Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA (koduleht); Vaadatud EKL 2000 = Eesti kirjanike leksikon. Koost. Oskar Kruus, Heino Puhvel. Toim. Heino Puhvel. Tallinn: Eesti Raamat. ES 2012 = Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused; Vaadatud Gagné, Robert M., Marcy Perkins Driscoll Õppimise olemus ja õpetamine. Tartu Ülikool. GRÕK = Gümnaasiumi riiklik õppekava; Vaadatud Gustavsson, Bernt Haridus kaasajal. Tõravere: Eesti Vabahariduse Kirjastus. Hiir, Erni Luuletused. Tallinn: Eesti Raamat. Ilmet, Peep Linnamägi tuulte vallas. A Drumlin in the Wind. 18

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

1

1 LOOVTÖÖ-UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JUHEND Muhu Põhikooli 8.klassi õpilased kirjutavad uurimistöö, mille maht lisadeta on 10 15 lehekülge. Uurimistöö eesmärgid on: 1) uurimistöö metoodika õpetamine, 2) uurimistöö

Rohkem

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018

Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Tarvastu Gümnaasium LOOVTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND Mustla 2018 Sisukord 1. Loovtöö korraldamisest põhikoolis... 3 2. Loovtöö teema valimine... 4 3. Loovtöö juhendamine... 5 4. Töö kava ja üldistatud nõuded...

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Microsoft Word - UurimistOO_vormistamise_juhend

Microsoft Word - UurimistOO_vormistamise_juhend Uurimistöö vormistamise juhend Kinnitatud dir. kk. nr. 27, 18. detsember 2012 Uurimistöö osad: 1) tiitelleht 2) sisukord 3) sissejuhatus 4) põhiosa 5) kokkuvõte 6) kasutatud materjalid 7) lisa(d) (vajadusel).

Rohkem

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018

Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 Halliste Põhikool HALLISTE PÕHIKOOLI LOOVTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Halliste 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. LOOVTÖÖ KOOSTAMINE 4 1.1 Üldised nõuded õpilaste loovtöödele 5 1.2. Loovtöö hindamine

Rohkem

TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE VORMISTAMISE JUHEND TALLINN 2008

TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE VORMISTAMISE JUHEND TALLINN 2008 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE VORMISTAMISE JUHEND TALLINN 2008 1. ÕPILASUURIMUSE STRUKTUUR 1.1. Õpilasuurimused on referaat, essee, uurimuslik lõputöö. Õpilasuurimus koosneb: - tiitellehest,

Rohkem

Microsoft Word - UPT juhend-parandused_25jaan2019

Microsoft Word - UPT juhend-parandused_25jaan2019 Tartu Tamme Gümnaasium Õpilastööde koostamise ja vormistamise juhend gümnaasiumile Tartu 2019 1 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Juhendatava ja juhendaja rollid õpilastöö koostamisel... 5 2. Uurimistöö...

Rohkem

UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND

UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND Tallinna Rahumäe Põhikool LÕPUTÖÖ KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOLIS Juhend Koostaja: Triinu Pääsik Tallinn 2014 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Lõputöö liigid... 4 1.1. Loovtöö... 4

Rohkem

Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016

Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016 Abja Gümnaasium ABJA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Abja-Paluoja 2016 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 2. TÖÖ KOOSTAMINE... 4 2.1. Üldised nõuded õpilaste töödele... 4 2.1.1. Õpilase

Rohkem

Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018

Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018 Nõo Reaalgümnaasium UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE, VORMISTAMISE JA KAITSMISE JUHEND Nõo 2018 SISUKORD I. TÖÖ SISU JA EESMÄRK... 3 II. TÖÖLE ESITATAVAD PÕHINÕUDED... 5 1. Sisulised nõuded... 5

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

PKG_kirjalike_tööde_juhend_2018

PKG_kirjalike_tööde_juhend_2018 Pärnu Koidula Gümnaasium Pärnu Koidula Gümnaasiumi kirjalike tööde juhend Koostajad: I. Rohtlaan, T. Leibur, M. Rebane, K. Õun, R. Lume (2018) Pärnu 2018 Sisukord Sissejuhatus... 3 1. Õpilastööde liigid

Rohkem

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 1. ÜLDIST 1.1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 13 (ametlik tekst avaldatud Riigi Teatajas

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledž ÜLIÕPILASTÖÖDE JUHEND Pärnu 2018 SISUKORD Sissejuhatus... 4 1. Töö koostamine... 5 1.1. Tööde liigid... 5 1.2. Lõputöö teema valik ja laiendatud kava... 6 1.3. Erialakirjanduse

Rohkem

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019

JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019 JÕGEVAMAA GÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ JUHEND Jõgeva 2019 SISUKORD 1. Üldised nõuded... 4 2. Õpilasuurimuse olemus ja ülesehitus... 7 2.1. Tiitelleht... 7 2.2. Sisukord... 8 2.3. Kasutatud

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Doktoritöö malli kasutamise juhend koos Wordi selgitustega Sisukord Sissejuhatus see on numbrita esimese taseme pealkiri Doktoritöö malli kasut

Doktoritöö malli kasutamise juhend koos Wordi selgitustega Sisukord Sissejuhatus see on numbrita esimese taseme pealkiri Doktoritöö malli kasut Doktoritöö malli kasutamise juhend koos Wordi selgitustega Sisukord Sissejuhatus see on numbrita esimese taseme pealkiri... 2 1 Doktoritöö malli kasutamise selgitus peatükkide kaupa... 3 1.1 Tiitellehed...

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirj

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirj TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Veiko Berendsen, Krista Lepik, Lea Leppik Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Tartu 2017 SISUKORD

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - G uurimistoo alused

Microsoft Word - G uurimistoo alused Valikaine - uurimistöö alused Kooliaste: gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Valikainega Uurimistöö alused taotletakse, et õpilane: 1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik

TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik TARTU ÜLIKOOL Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Infokorralduse õppekava Üliõpilaste kirjalike tööde vormistamise juhend Lea Leppik, Veiko Berendsen, Krista Lepik Tartu 2016 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - JUHEND_13_14

Microsoft Word - JUHEND_13_14 Kinnitatud Gümnaasiumi Nõukogus 26. septembril 2006, lisatud muudatused 31. maist 2011 PÄRNU SÜTEVAKA HUMANITAARGÜMNAASIUM AASTATÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND Koostaja Gerli Laur PÄRNU 2011 2 SISUKORD

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Viitamine ja allikad Viitamine Töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad tsitaadid, arvandme

Viitamine ja allikad Viitamine Töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad tsitaadid, arvandme Viitamine ja allikad Viitamine Töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad tsitaadid, arvandmed, valemid jms tuleb varustada viidetega. Kõik töö

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ

Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva võ Loovtöö korraldamise põhimõtted Viljandi Kesklinna Koolis Kolmandas kooliastmes sooritavad 8. klassi õpilased õppekava läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha individuaalselt

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Binder1.pdf

Binder1.pdf Neeme Katt: Juhendaja peab olema kursis õpilasuurimuste metoodikaga ning omama ettekujutust töö tulemustest. Ainult nii saab anda õpilasele asjatundlikku nõu, tegemata samas midagi tema eest ära. Õpilaste

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Tallinna Tööstushariduskeskus KIRJALIKU TÖÖ VORMINDAMINE Tallinn 2011

Tallinna Tööstushariduskeskus KIRJALIKU TÖÖ VORMINDAMINE Tallinn 2011 Tallinna Tööstushariduskeskus KIRJALIKU TÖÖ VORMINDAMINE Tallinn 2011 2 SISUKORD SISUKORD... 3 Sisukorrakirjete märkimine... 3 Nummerduse lisamine pealkirjadele... 3 Sisukorra loomine valmispealkirjalaadide

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Leheküljenumbrite lisamine

Leheküljenumbrite lisamine PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ VORMISTAMINE ARVUTIL (MS Word 2013 baasil) Õppematerjal Tallinn 2018 SISUKORD 1. MICROSOFT OFFICE WORD 2013 TÖÖKESKKOND JA TÖÖAKEN... 3 2. LEHEKÜLJE

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

CSS juhend

CSS juhend Lehekülg 1/5 31.12.2012 21:11 CSS (Cascading Style Sheets) CSS on keel kujunduse loomiseks veebidokumentidele. Tänases praktikumis rakendame CSS-i veebidokumendile, kasutades programmi Dreamweaver. Töö

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem