Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi sisehindamise aruanne õppeaastal

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi sisehindamise aruanne õppeaastal"

Väljavõte

1 Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi sisehindamise aruanne Sisehindamise alus õppeaastal Sisehindamise läbiviimise aluseks on Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori 29. märtsi aasta käskkirjaga nr. 1-3/5 kinnitatud Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi sisehindamise kord. Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi (edaspidi TVTG) sisehindamise aruanne analüüsib kooliarenduse põhisuundi ja valdkondi aastatel Sisehindamise aruande koostamisel osales kogu kooli töötajaskond. Sisehindamise aruande koostamisel on arvesse võetud kooli hetkeseisu, ressursse ja vajadusi. Aruanne valmis koostööseminaride, sisehindamise perioodiliste aruannete ning rahuloluuuringute tulemusena. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium (TVTG) on munitsipaalne üldhariduskool, mis lähtub oma töös Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest ning üldharidust reguleerivatest õigusaktidest ning annab täiskasvanutele võimaluse oma katkenud haridusteed jätkata. Kooli võetakse vastu põhihariduse omandanud õpilasi ning neil on võimalik valida vastavalt oma vajadustele järgmisi õppevorme: mittestatsionaarne õpe 24 õppetundi nädalas; e-õpe - õppetöö toimub Moodle`i keskkonnas; eksternatuur põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine aine- või lõpueksamitena; üksikainete õppimine osakoormusega õpe, kus õpilane valib omandamiseks teatud õppeained. Õppetöö toimub igal argipäeval kahes vahetuses ajavahemikus 9: , välja arvatud reedeti, mil õppetöö kestab kuni kella

2 Õppetöö hulka arvatakse ka õpilase arengut toetav nõustamine ja individuaalkonsultatsioonid. Mittestatsionaarses õppes võib õppida ka üksikuid õppeaineid. Mittestatsionaarses õppes õppivatel õpilastel on üks kord kolme aasta jooksul õigus võtta õppetööst puhkust kuni üks aasta. Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis on võimalik lõpetada kool eksternina põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi. Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi eripära tuleneb järgmistest asjaoludest: õppimine on paljude õppijate jaoks mitte põhitegevus, vaid lisakoormus töö kõrvalt; õppijate keskmine vanus on 3-4 aastat kõrgem päevakooli õpilastest; kooli astumise vabatahtlikkus; õpetamise metoodika ja õppija- õpetaja suhetes lähtutakse andragoogika põhimõtetest; õppijate erinev motivatsioon; õppijate õppeprotsessis osalemise erinevad eesmärgid. Sisehindamise temaatika Kooli sisehindamise käigus kontrolliti järgmisi valdkondi: Eestvedamine ja juhtimine Õppe ja kasvatustöö Personalijuhtimine Ressursside juhtimine Koostöö huvigruppidega Sisehindamise aruanne on üles ehitatud järgnevalt: üldandmetes antakse ülevaade kooli põhiandmestikust ning kooli arengusuunajatest. Järgmises viies osas käsitletakse hetkeolukorra analüüsi, eesmärke ja tegevusi valdkonniti: õppe ja kasvatusprotsess, eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine. Sisehindamise aruande koostamisel kasutati järgmisi dokumente ja analüüse: 1. Kooli dokumentatsioon: Arengukava ; Õppekava; Üldtööplaan ja õppeaasta eesmärgid 2019/ õppeaastal Perioodiliselt läbi viidud sisehindamise aruanded

3 1. TVTG töötajate tagasiside küsitlused (Kooli sisene dokument) ja Innove poolt läbi viidud õpilastele aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluste tagasiside 2. Õppenõukogu koosolekute protokollid Hoolekogu protokollid Personali koolitused Õpilaste arvud Sisehindamise ajavahemik Sisehindamise aruanne täiendati ajavahemikus jaanuar / veebruar Sisehindamise aruande koostamiseks kasutati ümarlauameetodit, mille kaudu said osalejad kaasa rääkida kõikides kooli juhtimise valdkondades. SWOT analüüsi kaudu kaardistati iga juhtimisvaldkonna probleemid ning ideed või probleemi lahendused, mis on kõige sobivamad. Osalejad kaardistasid hetkeolukorra ka laiemalt kasutati erinevaid meetodeid. Sisehindamise aruande koostasid : 1. direktor Robert Ossipov 2. õppealajuhataja Krista Grau 3. metoodik (ekstern ja üksikaine õppejuht) Tiiu Voodla 1. Eestvedamine ja juhtimine AK kooli arengukava ÕN õppenõukogu protokollid Eestvedamine AK lk efault/files/pdf/tvt G_Arengukava_ pdf Direktor alates aastast. Organisatsioonis toimub avatud ja kaasav juhtimine, mida iseloomustab töötajasõbralik toetav tegevus. Loodud on töötav motivatsioonisüsteem, toimib motiveerimine läbi erinevate ühisürituste ja tegevuste. Eestvedamine on jaotatud ja töötajad on juhtimisse kaasatud (AK lk. 20)

4 Planeeritud ja ellu viidud muudatustest ülevaade (AK lk. 20). Kooli juhtimisse on kaasatud erinevad huvigrupid. Tähtsamad huvigrupid on kooli hoolekogu, õpilasesindus, õpetajate esindajad, Tallinna Haridusamet; Kooli dokumentatsiooni kaasajastamine ja digiteerimine (sisehindamise kord, töötasujuhend, töölepingute lisalehed, õppekava/ ainekavad, lõpueksamite protokollid, kooli vastuvõtu kord, tunniplaan). Juht töötab igapäevaselt ja aktiivselt järgmiste dokumendi ja infosüsteemidega: Tallinna linna töötajate portaal (töötajate puhkused), Tallinna hariduse infosüsteem (töötajate tarifikatsioonid, õppurite arvud), EKIS (dokumendihaldus), SAPweb (kooli eelarve), SapPortal (töötajatabelid, dokumentatsioon, palgad), EHIS (õppurite andmebaas), E-kool (õpetajate ja õppurite õppetöö), Omniva (arvekeskus), RIKS (raamatukogu infosüsteem). Toimuvad iganädalased juhtkonna (õppealajuhataja, metoodik, majandusjuhataja, sekretär, IT- juht) koosolekud ja nädala info edastatakse õpetajatele meilile, õpetajate toas kättesaadav kõigile töötajatele. Protokollid arhiveeritakse õppeaasta lõpus. Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti taotlemine (2018) ja projekti tegevuste kinnitamine perioodil Teisel ringil targaks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis II Vabariigi täiskasvanute gümnaasiumide juhtidega, õpetajatega ja õppijatega töine ning tegus koostöö. Pärnu, Viljandi, Haapsalu, Kuressaare ja Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi külastused 2018.aastal; Narva Täiskasvanute Gümnaasiumi juunis 2019; Oktoobris 2019 korraldati koostöös huvigruppidega konverents 100 aastat täiskasvanuõpet Tallinnas. Tunnustati tublisid õppijaid, staažikaid õpetajaid ja juhte. Tallinna Haridusameti positiivne tunnustus kuukirjades kooli tegevusele. Märtsis 2019 kandideeriti Tallinna Haridusameti konkursile Haridusuuendus 2019, osalemine Tallinna Haridusameti Nutikuu tegevustes.

5 Küsitlused õpetajatelt ja õppuritelt on andnud positiivset tagasisidet kooli juhtimisele. (TVTG tagasiside küsitluste kokkuvõtted). Aktiivselt ja sisukalt on tegeletud kooli mainega. Välja on antud teos Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 100. Kooli Facebooki leht on aktiivne ja toimiv list õpilasomavalitsusele. Kaasaegne koduleht, mis on ka nutitelefoni sõbralik ( ) ja info edastamine kodulehe linkide kaudu; Kooli veebilehele kavandatud materjalid on süsteemiselt lisatud. Valminud on kooli bänner, mis valmis koostöös õppijatega ja õpetajatega. Bänner asub kooli fuajees. Kaasajastatud on kooli infovoldikuid, valminud on uued sulepead, kruusid ja taldrikud; valminud on kooli tutvustav film (koostöös endiste ja praeguste õpilastega). ( ); valminud on kooli laul. Kooli 2 hoonele paigaldati (oktoobris 2019) klaastahvel, hoone varasema ajaloo ja vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi tegevuse kohta. Arengukava ja selle elluviimine Välja on töötatud kooli arengukava aastateks , mis lähtub õppijate vajadustest ja on ühiselt kavandatud kooli meeskonna koostöös oluliste sihtgruppide kaasamisel; Kooli arengukava ja selle elluviimine vastavuses ( ÕN protokollid, hoolekogu protokollid ); Kooli arengukava eesmärgid on tihendalt seotud üldtööplaani ja õppeaasta eesmärkidega; Arengukava eesmärkide määratlemine meeskonnatööna

6 Asutuse komplekteerimine Organisatsioon on komplekteeritud (28 pedagoogi / 10 majanduspersonali). Muutusi ametikohtades ei ole toimunud. Organisatsioonis töötab kvalifitseeritud, ennast arendav, õpilasi innustav ja ühistele väärtustele tuginev meeskond. Keskmine vanus on 54. Organisatsioonis õpib: õpilast õpilast õpilast õpilast õpilast Järgmise perioodi prioriteetsed parendustegevused TVTG arengukava täitmine; Euroopa Liidu struktuurivahendite taotlemine hariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse ning vastava projekti elluviimine ; Õpetajate e-õppe koolituste toetamine ja uute e-õppematerjalide loomine (õppevideod); Valmisolek e-riigieksamite rakendamiseks TVTG-s;

7 2. Õppe- ja kasvatustegevustöö AK lk VÕTA Varasemate õpi ja töötulemuste arvestamine MÕK muutunud õpikäsitus TERITA Teisel ringil targaks (Euroopa Liidu Sotsiaalfondi tegevused) Õppe-kasvatuse korraldus Klassikomplektid 2015/2016 õ.a. põhikoolis 1 klassikomplekt, gümnaasiumis 16 klassikomplekti, neist 10.klasse 5 11.klasse 6 12.klasse 5 Üksikaineõppijad: klass 9 õppurit Eksternõppijad 88 õppurit 2016/2017 õ.a. põhikoolis 1 klassikomplekt, gümnaasiumis 16 klassikomplekti, neist 10. klasse klasse 6 12.klasse 5 Üksikaineõppijad klass 28 õppurit Eksternõppijad 79 õppurit, neist TVTG õpilasi /2018 õ.a. gümnaasiumis 18 klassikomplekti, neist 10.klasse 6 11.klasse klasse7 Üksikaineõppijad klass 23 õppurit, neist TVTG õpilasi 13. Eksternõppijad 103 õppurit, neist TVTG õpilasi /2019 õ.a. gümnaasiumis 18 klassikomplekti, neist

8 10.klasse 5 11.klasse klasse7 10.klasse 5 11.klasse klasse7 Õppevorm 2019/2020 õ.a. gümnaasiumis 18 klassikomplekti, neist 2015/2016 võttis õppepuhkuse 8 õppurit 2016/2017 võttis õppepuhkuse 8 õppurit, 2017/2018 võttis õppepuhkuse 7 õppurit; 2018/2019 võttis õppepuhkust 6 õppurit, 2019/2020 võttis õppepuhkust 10 õppurit 2017/2018 õppeaastal astus kooli 418 õppurit ( klass) nendest 257 õppurit käib kooli kõrvalt tööl ja 161 õppurit ei tööta; 2018/2019 õppeaastal astus kooli 675 õppurit 2019/2020 õppeaastal astus kooli 657 õppurit Mittestatsionaarne õppevorm, kool töötab kahes vahetuses; Mitmekülgne õppekorraldus ( e-õpe, eksternõpe, üksikainete õpe); Võõrkeeled: vene keel, inglise keel, saksa keel; Kontakttunnid Kooli päevakava koostatakse asc Timetable tarkvaraga, päevakava on kättesaadav kooli kodulehel, päevakava muutused ja vajadusel asendustunnid kättesaadavad kooli kodulehel; 2019/2020 päevakava uuendusena alustatakse õppetööd kell 9:00 ning päevaõppes on tunniplaan üles ehitatud paaristundidena. Õhtused klassid jäid endiseks. Selline päevakava ülesehitus on saanud positiivset tagasisidet õpetajatelt ja ka õppuritelt, õppetöö on vähem killustatud aidates paremini keskenduda, aeglasema tempoga õpilased ei ole enam nii ärevad, et ei jõua töid sooritada. Õppeprotsess Kooli õppekava, ainekavad, õpetaja töökavad; Töökavade koostamisel jälgitakse ainetevahelise lõimingu

9 printsiipi; Ainekavad on kättesaadavad kooli kodulehel; MÕK arendustegevuses on õpetaja õpilastega koostöös läbi viinud projekte, mis toetavad lõimingut; tavapäraseks on saanud IKT vahendite ja erinevate õpiplatvormide kasutamine õppetunnis; õppeainetes on kursuste kaupa koostatud õpetajate poolt õppevideod, mis annavad õpilasele võimaluse materjali kodus uuesti korduvalt vaadata ja kinnistada. Õpikeskkonnana kasutatakse kooli saukoha ümbrust nt.valikkursus Tallinna ajalugu, mille kaudu on hea arendada ka üldpädevusi; Õppurite digipädevuste arendamiseks kasutatakse tunni ilmestamiseks erinevaid vabavaralisi õpikeskkondi mis töötavad nutiseadmetes; TERITA projekti raames on läbi viidud õppekäike, õuesõppe päevi; Praktiliste tööde osakaal on kasvanud, õppurite tööd on koolis eksponeeritud; Koolis on rakendunud VÕTA süsteem nii formaalse hariduse osas kui ka informaalse hariduse osas just eriti uurimis- ja praktiliste tööde osas; Õppurite individuaalne arendamine Tugiteenused: raamatukogu, õppurite saadikud, TERITA tasanduskursused Tugiteenused Õpilastele toimuvad tasanduskursused, matemaatikas, keemias, füüsikas; Aineõpetajate iganädalased konsultatsioonid; Kaks korda nädalas töötab järele vastamise klass õhtuti; Õpilastele on e-kooli kaudu kättesaadavad õppevideod erinevate õppeainete kaupa raskusi valmistavate teemade kohta; e-õppuritele on võimalus osaleda veebinaridel k.a. järele vaatamise võimalusega; Eksternõpilastel on võimalus osaleda ainetundides, Moodle ja e-kooli kaudu kättesaadavad õppematerjalid; Iga klassijuhataja ja aineõpetaja on ka õppenõustaja;

10 Metoodik toetab eksternõppijaid ja üksikainete õppijaid; Koolis on vabatahtlikkuse alusel õpilased nn õppurite saadikud, kelle poole õppurid saavad pöörduda oma probleemidega; TÕN raames toimuvad seminarid, infopäevad õppuritele; Raamatukogu infosüsteem RIKS kaudu on võimalik laenutada õppekirjandust ja ilukirjandust; Raamatukogus on õppuritel võimalik kasutada paljundusmasinat, arvutit; Kaasava hariduse ellu rakendamine-e-õppe võimalus kus ka HEV õpilasel on võimalik oma tempo alusel õppes osaleda (nt. ärevushäire, asbergi sündroom, autismispekter jm.); TERITA projekti raames toimub õpilastele õppenõustamise teenus; eesti keel teise keelena pagulasõppuritele koostöös Integratsiooni Sihtasutuse ja Eesti majaga : eesti keele õpe, sotsialiseerumine; Üksikaine õppuritele ja eksternõppuritele osalemine üksikutes õppeainetes klassiõppe juures; Ühe õppeaastaga läbida kaks klassikursust võimaldatakse klass eriti andekatele õppuritele. Koolis on loodud sõbralik ja toetav keskkond õppimiseks, arvestatakse õppurite individuaalsusega, samuti ollakse valmis õppuritele vajadusel nt. töökoormuse suurenemine, lapse haigestumine jm. pakkuma õpiülesandeid ja materjale, mida saab teha kodus, samuti on töögraafikute muutuste puhul võimalus õpilasel teatud tundides olla teise kassi tundides kui kellaaeg paremini sobib. Koolile on omane paindlikkus ja õppuri emotsionaalne toetus, et koolitee ei katkeks jälle ja õppur ei kaotaks taas eneseusku. Õppurite tunnustamine Kiituskirjaga tunnustamine väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes; Juhtkonna vastuvõtt tublidele õppuritele; Õppekäikudel osalemine: Vargamäe, Kurgja, ERM, Kumu, Kadrioru

11 loss, Stenbocki maja, AHAA keskus, Mektory jm; Gümnaasiumi lõpetamisel tunnustatakse hea õppeedukuse või koolielu korraldamise kaasaaitamisel raamatu ja kooli meenega; 2016 tunnustati 1 õppurit Tallinna linna Aasta õppija tiitliga ; 2017 tunnustati 1 õppurit Tallinna linna Mitmekülgne õppija tiitliga; 2017 tunnustati 2 õppurit TÕN tegevuse eest; 2018 tunnustati 1 õppurit tubli e-õppija eest ja 1 õpilast Tallinna linna Mitmekülgne õppija 2019 tunnustati 2 õpilast Aasta õppija tiitliga Õppurite tulemused Kuld- või hõbemedaliga lõpetajad 2015/2016 Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi 2 õpilast; Hõbemedaliga lõpetas gümnaasiumi 2 õpilast; 2016/2017 Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi 2 õpilast; Hõbemedaliga lõpetas gümnaasiumi 2 õpilast; 2017/2018 Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi 3 õpilast; Hõbemedaliga lõpetas gümnaasiumi 4 õpilast; 2018/2019 Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi 2 õpilast; Hõbemedaliga lõpetas gümnaasiumi 2 õpilast; Aineolümpiaadid 2016/2017 osales füüsika koolivoorus 1 õppur, matemaatika koolivoorus 6 õppurit; 2017/2018 osales ajaloo koolivoorus 1 õppur; 2019/2020 osales bioloogia koolivoorus 1 õppur; Traditsiooniliselt toimub iga aastane koolisisene matemaatikaolümpiaad klassile; Alates 2017/2018 õppeaastast lõpetati põhikooli klassi komplekteerimine

12 kuna gümnaasiumisse soovijate arv suur. Gümnaasiumi riigieksamite tulemused 2015/2016 kooli keskmine vabariigi keskmine eesti keel 53,2 58,1 matemaatika kitsas 23,6 36,5 matemaatika lai 30,6 30 inglise keel B1 36,7 B2 34,8 56,3 2016/2017 eesti keel 51,8 62,6 matemaatika kitsas 18,3 38,4 matemaatika lai 31,8 28,3 inglise keel B1 35,9 B2 43,5 54,4 eesti keel teise keelena 98 46,8 2017/2018 Eesti keel 49,1 62,2 Matemaatika kitsas 20,35 37,4 Matemaatika lai 31,8 55,6 Inglise keel 72 74,7 2018/2019

13 Eesti keel 47,4 62 Matemaatika kitsas 18,4 36,4 Matemaatika lai 23,5 51,1 Inglise keel 72 74,7 Koolieksamite tulemused Õppeaine 2015/ / / /2019 kooli kooli kooli kooli keskmine keskmine keskmine keskmine ühiskonnaõpetus 4,1 3,5 3,6 3,0 geograafia 3,3 3,4 3,0 3,5 ajalugu 4,0 4,0 4,0 4,3 vene keel 4,6 4,6 4,5 4,5 saksa keel 4,0 4,5 keemia 3.0 3,0 2,0 2,8 kunst-muusika komplekseksam uurimustöö, praktiline töö 4,0 4,5 4,3 4,4 4,1 4,5 4,5 bioloogia 4,5 4,5 4,0 3,0 füüsika 3,0 3,0 3,0 inglise keel 5,0 5,0 2018/2019 toimusid koolieksamid ühiskonna õpetuses, geograafias, vene

14 keeles Moodle keskkonnas e-testina. Õpilaste õpijõudlus Õpilaste arvud klassiti kes õppisid meie koolis kogu gümnaasiumi astme. klass arv Lõpetas kooli 2016/17 Lõpetas koli 2017/18 Lõpetas kooli 2018/19 12A B C D E K /2017 õppeaastal osales riigieksamitel 235 õppurit, 2017/2018 osales 289 õppurit. 2018/2019 osales 256 õppurit. 2019/2020 osaleb riigieksamitel 210 õppurit osaleb kool Innove poolt korraldataval emakeele ja kirjanduse IV kooliastme e- testi eelkatsetusel. Keskmine vanus 2017 riigieksamitel osalejate seas oli 23, keskmine vanus 2018 osalejate seas oli 22 eluaastat. Alates 2017/2018 õppeaastast avati lisaks üks 12 klass. Sageli vahetatakse päevakooli vastu mittestatsionaarne õpe õppeaasta keskel. Võrreldes kooli riigieksamite tulemusi vabariigi keskmise tulemusega on õppurite sooritused väga head inglise keeles, jäädes vabariigi keskmisele tasemele suulises osas ja ületades taset kirjalikus osas. Eesti keeles on tase hea, kindlasti tuleb ka edaspidi rohkem tähelepanu pöörata funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele, pöörata kontakttundides rohkem tähelepanu

15 sellesisulistele ülesannetele, ka teistes ainetundides esitada ülesandeid, mis aktiveeriks lugemisoskuse arendamist. Matemaatika riigieksami tulemused on rahuldavad, jäädes vabariigi tulemustele ca10 punkti võrra alla. Ka kooli vahetamise põhjuseks on sageli mitte edasijõudmine just matemaatikas. Jätkata tuleb valikkursuse ettevalmistus riigieksamiks matemaatikas pakkumist kooli õppekavas, tasanduskursuseid matemaatikas. Tulevikus võib õpilasi julgustada rohkem osalema veebipõhistel õpikeskkondadel pakutavatel matemaatika kursustel, samas on paljude õppurite tase madal ja lüngad teadmistes suured, et ilma õpetaja poolse abita ei ole õppurid võimelised materjali omandama. Konsultatsiooni tundides teevad matemaatika õpetajad õppuritega individuaalset tööd. Koolieksamite tulemusi võib lugeda heaks lõpetajate hulgas suurenes VÕTA informaalse hindamise osa just uurimis- ja praktilise töö ülekandmisel STARR meetodi abil. 2019/2020 täiendati e-õppe võimalusi ka nendele õppuritele, kes ei viibi alaliselt Eestis. Õpe toimub Moodle keskkonnas, kaks korda õppeaastas on arvestuste periood, millele eelnevad kontakttundidena konsultatsioonid. Järgmise perioodi prioriteetsed parendustegevused Muutused õpikäsituses: Osaleda TERITA jätkuprojektis: Jätkata e-õppe Moodle kursuste täiustamist, kaaluda võimalust ka teistel õppevormidel olevatel õpilastel Moodle kasutus; Jätkata õppevideode loomist, et igas õppeaines oleks õpilastele kättesaadav õppematerjal; Pöörata rohkem tähelepanu õppurite iseseisva töö oskuste arendamisel, õpioskuste arendamisele; Jätkata tasanduskursuste pakkumist matemaatikas, füüsikas, keemias; Õppurite digipädevuste arendamiseks soetada kooli vastav riistvara; Täiendada kooli õpikufondi e- õpikute osas; Võimalusel uue TERITA projekti raames pakkuda õppuritele supervisiooni teenust kuna järjest rohkem tuleb päevakoolist üle

16 õpilasi ärevushäirete, depressiooni, unehäirete pärast ja ka selleks, et hoida õpilaste vaimset tervist; Personalijuhtimine AK lk Personali planeerimine Kõik ametikohad on täidetud; Töötajate arv 38, neist 28 õpetajat, 10 muu personal; Lapsehoolduspuhkusel 1 õpetaja; Personali tasakaalustatud arendamine Koolitus Arvestust õpetajate täiendkoolituse üle peetakse EHIS-e õpetajate registris ja koolituspäevade üle töötajate tööaja arvestuse tabelis; Koolitusplaani koostamisel arvestatakse võimalusel lisaks kooli eesmärkidele ka töötajate isiklikku koolitussoovi; Isikliku koolitussoovi esitavad õpetajad juhtkonnale; Pidevalt jälgitakse Haridusameti poolt pakutavaid koolitusprogramme, ANDRAS koolitusprogramme; Õpilaskesksete ja uuenduslike õpetamismeetodite kasutamise soodustamiseks ja uute IKT vahendite kasutusele võtmiseks toimuvad haridustehnoloogi poolt sisekoolitused erinevate vabavaraliste programmide tutvustamiseks, et mitmekesistada õppetööd; Töö tervishoiu ja tööohutuse koolitused: esmaabi, töökoht ja töövahendid; Õppeaasta jooksul viiakse läbi õppuritele ja personalile tuletõrje evakuatsiooni õppus; 2018 viidi läbi koostöös Euroopa Sotsiaalfondi projekti Pädevad ja

17 motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid ; Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks ; TAT kood: Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis Muutunud nõuded sisehindamisele, arengukava struktuurile ja arengukava tegevuskava koostamisele koolis koolitus koolimeeskonnale; Igal õppeaastal viiakse õpetajatele läbi rahuloluküsitlus, tulemusi tutvustatakse personalile, hoolekogule; 2017/2018 osaleti SA Innove poolt korraldatud rahuloluküsitluses; 2020 osaletakse SA Innove poolt korraldataval rahuloluküsitlusel; Personali tunnustamine ja turvalisus Tunnustamine Tänuüritus õpetajate päeva puhul ühise kohvilaua ja ekskursiooniga; Jõuluaegne tänuüritus; Kooli aastapäeval õpetajate tunnustamine 5/10/15/20/25/30/... tööaasta täitumise puhul, tänukiri ja meene, endiste koolitöötajate tänuüritus; Tähtpäevade tähistamine kontserdiga; Turvalisus Koolitöötajatele on vaimne ja füüsiline turvalisus tagatud. Töökeskkond on turvaline ja tervisekaitsenõuetele vastav; Ruumid on ventileeritud, nõuetekohane valgustus, klassid on varustatud vajalike töövahenditega: arvuti, SMART tahvel, kõlarid, projektor, kriiditahvel; Järgmise perioodi prioriteetsed parendustegevused Jätkata õpetajate digipädevuste arendamist läbi sisekoolituste; Arvestada töötajate isiklikku koolitussoovi;

18 Ressursside juhtimine AK lk Eelarve Kõik aruanded eelarveosakonda on esitatud tähtaegselt ja korrektselt; Eelarve on stabiilselt täidetud; Kooli eelarve määrab riik + linn. Eelarve on suurenenud erinevate tegevuste rahastamiseks ja õpetajate palkade maksmiseks seoses Euroopa Liidu Sotsiaalfondi tegevustele; Säästlik ja keskkonnahoidlik majandamine; Omatulu teenimine (kohvikurentimine ). Omniva e-keskkond on kasutajasõbralik ja juht omab ülevaadet tehtud tehingutest. Füüsiline õpikeskkond Füüsiline keskkond on stabiilselt hea; Kooli 2 hoonele on paigaldatud klaastahvel hoone ajaloo kohta. Õppimist toetav keskkond on väga hea; Õppeklassid on sisustatud kõikide e-lahendustega; Kooli koridoride seinte illustreerimine (nt. Kooli ajalugu, õpilaste praktilised tööd). Kooli fuajee illustreerimine temaatiliselt (nt. Teemapäevad) Kooli fassaadi tööd teostati 2018.a suvel. Alustatud on õppeklasside valgustuse uuendamisega Vanavara utiliseerimine toimus jaanuaris Koolimaja katuse remonttöödeks on esitatud taotlus lisavahenditeks. Remonttööd on planeeritud 2020.a suveks. Asutuse haldamine Asutust haldab Tallinna linn; Ruumid ja territoorium on korras igapäevaseks kasutamiseks; Asutuse vara on hoitud (inventuur on teostatud elektoonselt 2019.a

19 sügisel, arhiiv on korrastatud 2019.aasta kevadel). Hoone tehnosüsteemid toimivad (igakuine kontroll on tagatud). Kooli dokumentatsiooni arhiveerimine e-keskkondades. Järgmise perioodi prioriteetsed parendustegevused Omatulu suurendamine, ruumide rent: Koolimaja katuseremont Koostöö huvigruppidega AK lk Koostöösuhted huvigruppidega ja haridusasutuse avatus Avatus kool on koostöövalmis ja avatud. Koolil on hea maine. Kooli Facebooki leht on aktiivne ja samuti kooli õpilasomavalitsuse list; Maine kujundamiseks: TVTG koduleht on kaasajastatud, ilmunud on artiklid meedias (Kesklinna sõnumid), kooli ajalooraamat Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 100, Kooli 2 hoone klaastahvel, kooli bänner. Toimib eesmärgistatud koostöö huvigruppidega (täiskasvanute gümnaasiumid ja ETKA Andras). Rahvusvaheline koostöö Erasmus + ja Euroopa Liidu täiskasvanuharidust andvate koolidega (Saksamaa, Ungari, Bulgaaria, Rootsi, Holland, Türgi); Osalemine Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projektis; Karjäärinädalate korraldamine (sügisel ja kevadel) gümnaasiumi õpilastele koostöös Rajaleidja, Töötukassa, pankade ja ülikoolidega.

20 Järgmise perioodi prioriteetsed parendustegevused Mainekujundus erinevatel messidel ja täiskasvanuhariduse üritustel;

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl

Taotleja Projekti TEST täiskasvanud II voor taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotl Taotleja Projekti "TEST täiskasvanud II voor" taotlus Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j

Lisa 1 KEHTESTATUD direktori a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused j Lisa 1 KEHTESTATUD direktori 03.10.2018. a käskkirjaga nr 1-2/135 Võru Gümnaasiumi õppekava üldosa I PEATÜKK Üldsätted 1. Õppekava koostamise alused ja ülesehitus (1) Võru Gümnaasiumi (edaspidi kooli)

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta

Microsoft Word - Tegevusaruanne majandusaasta kohta Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tegevusaruanne 2016 majandusaasta kohta. 1 Asutuse tegevusvaldkond: haridusvaldkond. 2 Osutatav teenus : Põltsamaa Ühisgümnaasium on munitsipaalkool, kus osutatakse haridusteenust,

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

12.2 lisa KÜG Arengukava

12.2  lisa  KÜG Arengukava KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a KEILA 2010 KEILA ÜHISGÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2010-2013 a SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 3 1.1 Arengukava (eelmine arengukava) täitmine... 3 1.2 Kooli hetkeolukord...

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka

Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppeka Viljandi Gümnaasiumi õppekava kehtestatakse kooli õppenõukoja otsuse alusel direktori käskkirjaga. 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Viljandi Gümnaasiumi õppekava kaudu rakendatakse Vabariigi Valitsuse määrusega

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem