KINNITATUD DKK nr 1-1/14. Harku vald VÄÄNA MÕISAKOOLI SISEHINDAMISE ARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KINNITATUD DKK nr 1-1/14. Harku vald VÄÄNA MÕISAKOOLI SISEHINDAMISE ARUANNE"

Väljavõte

1 KINNITATUD DKK nr 1-1/14 Harku vald VÄÄNA MÕISAKOOLI SISEHINDAMISE ARUANNE Vääna

2 Sisukord II OSA Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära 2 III OSA Kooli missioon, visioon ja põhiväärtused 4 IV OSA Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 6 V OSA Sisehindamise aruande analüüsiv osa 7 1. Kriteerium: Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 7 2. Kriteerium: Personalijuhtimine 8 2. Kriteerium: Koostöö huvigruppidega Kriteerium: Ressursside juhtimine Kriteerium: Õppe- ja kasvatusprotsess 14 I OSA Üldandmed Õppeasutus Vääna Mõisakool Koolijuht Heli Rannik Aadress Väänamõisa tee 1, Vääna küla, Harku vald Telefon Veebilehe aadress e-posti aadress Õpilaste/laste arv aruande esitamise hetkel Koolis 96, lasteaias 30 Personali arv 32 Pedagoogilise personali arv 16 Õppeasutuse pidaja Harku vallavalitsus, Kallaste 12, Tabasalu Sisehindamise periood õppeaasta II OSA Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära Vääna Mõisakool tegutseb 1855 aastast, asudes kultuuriväärtusliku pargiga ümbritsetud Vääna mõisa territooriumil. VMK on ajaloolisele järjepidevusele ja traditsioonidele tuginev, samas pidevas arengus ja uuendusmeelseid lahendusi otsiv alus- ja põhiharidust (lasteaed ja 1.-6.klass) ning mitmekülgset huvitegevust pakkuv sõbraliku keskkonnaga kool. 2017/2018 õa õppis koolis 96 õpilast ning lasteaias käis 30 last. Kokku töötab haridusasutuses 32 töötajat, kellest 16 on õpetajad. Väärtustame kõrgelt iga lapse personaalseid võimeid ning eripära, pakkudes mitmekülgset õppe- ja kasvatustööd rikastavaid metoodikaid alates lõimitud õppest kuni üldist silmaringi laiendavate ja õppekava omandamist toetavate õppekäikudeni. Meie eripäraks on projektõppe rakendamine erinevatele sihtrühmadele - alates silmapaistvalt andekatest kuni klassi- ja huvipõhiste teemaprojektideni välja, tagades seeläbi võimaluse säilitada ja luua 2

3 õpimotivatsiooni, mis omakorda viib laste ja õpilaste eduelamuseni ning soovini olla kaasatud oma haridustee kujunemisesse. Kooli lähiaastate prioriteet on sisult kaasaegse ja vormilt kultuuriväärtustele tugineva õpikeskkonna kujundamine. Põhieesmärk lasteaias on koostöös koduga lapse koolivalmiduse kujundamine. Põhieesmärk koolis on õpilase õpimotivatsiooni hoidmine, ettevalmistamine õpingute jätkamiseks põhikooli III astmes vastavalt võimetele ja huvidele ning aluse panemine elus väärikalt toimetulemiseks. Õpilased veedavad pikendatud koolipäeva mõisas, osaledes nii ande-, loodus-, keeleainete kui ka liikumise huviringides. Puhkamise aeg veedetakse õues, mõispargi mitmekesises keskkonnas. Õpetajad täiendavad end pidevalt püüdes leida ja rakendada meetodeid, kuidas anda lapsele võimalus saada kogemusi ning elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning väljendada oma maailmanägemist. Kooli õppekava arendamises on oluline osa lõimitud aine- ja keeleõppel, projekti- ja teemaõppel, väärtuskasvatusel, õuesõppel, keskkonnaharidusel, IKT alastel lahendustel õppeprotsessis, keelemetoodikal. Eesmärk on edastada reaalselt rakendatavaid ja praktilisi teadmisi, mis tulevad kasuks erinevates eluvaldkondades: probleemide lahendamine, analüütiline mõtlemine, verbaalne eneseväljendus, suhtlemisoskus, oskus õppida ja iseseisvalt mõelda ning otsustada. Õpetajad käsitlevad nii ainetundides kui ka kooli sündmuste raames õppe- ja kasvatustööd toetavaid prioriteetseid teemasid ja meetodeid. Lähtuvalt kooli põhiväärtustest on rõhuasetus järgmistel teemadel: keskkond ja jätkusuutlik areng õpilase kujunemine ja arendamine isiksuseks, kes on sotsiaalselt aktiivne, väärtustab jätkusuutlikkust, leiab lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele ning tuleb toime kiiresti muutuvas elu-, õpi- ja töökeskkonnas; kultuuriline identiteet õpilase kujunemine kultuuriteadlikuks ja -huviliseks inimeseks; väärtused ja kõlblus õpilase kujunemine isiksuseks, kes võtab omaks ühiskonnas üldtunnustatud väärtused ja kõlbluspõhimõtted. Koolis keskendutakse muutuva õpikäsituse rakendamisele. See väljendub õppijakeskses lähenemises, digipädevuste arendamises, loovuse toetamises. Õpilane võtab õpetaja toetusel järjest enam vastutust enda õppeprotsessi eest. See väljendub kirjaliku ja suulise eneseanalüüsi oskustes, probleemõppe ja projektõppe metoodikas. Haridusalaste otsuste langetamisse ja elluviimisesse kaasame kõiki osapooli, õpetajaid ja õpilasi, lapsevanemaid ning kogukonna liikmeid ja ühendusi. Haridusasutuses rakendatakse nii välis- kui ka sisehindamist, analüüsides kriteeriume, mis kirjeldavad õppekavade üldeesmärke. Õpetajate ja juhtkonna professionaalse arengu hindamiseks viiakse arenguperioodi jooksul läbi vähemalt ühel korral töötajate rahulolu uuring. Huvitegevuses on lähtuvalt kooli asukohast otstarbekas kasutada kompleksseid lahendusi: kool, raamatukogu, huvikool Faehna. Kooli juures toimub aktiivne huvitegevus, mis võimaldab lastel kodulähedases paigas kvaliteetselt aega veeta ning toimib ühtlasi sotsiaalse ennetusvahendina aidates vältida noortel sattumist kuritegelikule teele. 3

4 III OSA Kooli missioon, visioon ja põhiväärtused Moto Vääna Mõis - hariduse kodu läbi sajandite. Missioon Vääna Mõisakool on väärika ajalooga alus- ja algharidust pakkuv, õpihuvi ja individuaalsust väärtustav kool. Visioon Oleme iga lapse individuaalset arengut arvestav, elukestvat õpet toetav ja rahvuskultuuri väärtustav sõbraliku keskkonnaga uuendusmeelne kool. Eesmärk Valmistada kooliõpilasi ette edukaks haridustee jätkamiseks progümnaasiumi kooliastmes. Kooli peamised väärtused: ARENG - tähtsustame iga isiksuse mitmekülgset arengut; KOOSTÖÖ põhineb vastastikusel austusel ja lugupidamisel; SÕBRALIKKUS (märkamine, hoolimine ja hoidmine) märkame head endas ja teistes ning tunnustame seda. Õpilased on omavahelistes suhetes toetavad ja sõbralikud. Õpetajad ja õpilased austavad ja mõistavad üksteist. Õpetajad on kolleegide suhtes avatud erialaste heade praktikate edasiandmisele. Kooli ja kodu koostöö tugineb usaldusel, sallivusel, osapoolte panuse väärtustamisel. Kooli eesmärgid tulenevalt Harku valla haridusprioriteetidest ning Eesti elukestva õppe strateegiast 2020: Eesmärgid 2017/2018 VMK arengukava koostamine Riigi üldharidusprogramm on ellu viidud (digipööre, pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid, õppe- ja karjäärinõustamine) Muutuva õpikäsituse rakendamine õppe- ja kasvatustöös Tulemus Harku Vallavolikogu otsusega nr 35 kinnitati VMK arengukava VMK DKK nr 1-1/9 Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja INNOVE vahendusel rahastatud projekt "Grupiprotsessi juhtimine, kasutades suhtlusoskusi ja sotsiomeetrilisi tegevusi" (meede: Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid") Abikõlbulike kulude kogumaksumus 4402,5 Liitusime Samm-sammult tõenduspõhise õppeprogrammiga, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut, õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse tervele lastegrupile, mitte ainult kindlale sihtrühmale. Ühisprojekt Loode-Eesti looduskultuurilised õppefilmid ja - materjalid. Projekti number ja projekti periood a. Projekti valdkond: Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E- hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse 4

5 korraldamine (1.3.1). Koostööpartnerid: Keila Linn, Keila Kool, Keila Ühisgümnaasium, Ruila Mõisakool, Vääna Mõisakool. Projekti eesmärk Loode- Eesti ehk teisisõnu õpilaste kodupiirkonna loodus- ja kultuurilooliste paikade tundmaõppimine läbi video ülesvõtmise ja töötlemise. Arendada õpilaste üldpädevusi keskendudes õppekavas aineülestele läbivatele teemadele (elukestev õpe ja karjääri planeerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, ettevõtlikkus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus). Projektides osalevate koolidevaheline koostöö - kasutatakse samu ressursse, et jõuda ühise eesmärgini. Eesmärgini jõudmine on lihtsustatud, kuna tööülesanded on jaotatud koolide geograafilise asukoha järgi. Projekti tulemused: Õpilased oskavad seostada õppekavas õpitut erinevate ainevaldkondade vahel ja tuua näiteid kodupiirkonnast (nii loodus- kui ajaloo jne vallas). Õpilased saavad võimaluse praktiliseks tegevuseks meeskonnas. Õpilased omandavad filmitegemise ja videotöötluse alused. Õpetajad saavad arenguvõimaluse digivaldkonnas ning õppetöö korraldamiseks looduskeskkonnas. Projekti tulemusena valmivad Loode- Eesti piirkonna loodusja kultuuriloolistest paikadest filmid, mis lähevad partnerkoolidega ühiskasutusse ja arendavad piirkonna õpilaste looduskultuurilist maailmapilti. ProgeTiiger 2018 projekt. Valitud seadmete kasutamise peamiseks eesmärgiks on arendada Vääna Mõisakooli lasteaialaste digipädevust. valitud seadmete kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes suurendab lastes motivatsiooni ja huvi õppimise vastu ning pidades silmas motivatsiooni, kui tähtsat õppetulemuste ja arengu mõjutajat, on tehnoloogiliste vahendite variatiivsus õpikeskkonnas oluline. Projekti aruande esitamine a. KIK projekt VMK õuesõppe retked 2017/2018 õa. I ja II kooliasmel toimus õppekäik Puhta vee teemaparki (lõiming loodusõpetusega), Lasteaia suurtel lastel toimus õppekäik Väikeste Viikingite järveretk ning lasteaia väikesed lapsed külastasid Tallinna Loomaaeda, osaledes zookooli aktiivõppeprogrammis Koduloom ja lemmikloom. PRIA projekt Koolikava kaasnevad haridusmeetmed. LA õppekäik Esko talusse. 213,60 Kaardistatud on sihtrühmade arvamus, mis Viidi läbi lapsevanemate ja õpilaste rahulolu-uuring koolis, lapsevanemate rahulolu-uuring lasteaias ja töötajate rahulolu- 5

6 on sisendiks edasisteks tegevusteks VMK õppekava uuendamine uuring (aprillis 2018). Lastevanemate uuringule lisati 5 vallapoolset küsimust. Rahuloluküsitluste põhjal nii kooli, kui lasteaia lapsevanemad, õpilased hindavad kõrgelt oma kooli/lasteaeda. Kokkuvõtted on avaldatud kooli kodulehel. Kooli lapsevanemate rahulolu 86,5 % Lasteaia lapsevanemate rahulolu 97,3 % Töötajate rahulolu 93,7% Õppekava muudatused (kinnitatud DKK nr 1-1/5): kehalise kasvatuse uus ainekava tehnoloogiaõpetuse uus ainekava (programmeerimise alused, robootika) huvitegevuse lõimimine õppekavaga: spordipäev, sügisnunnukonkurss, õpetajatepäev, advendihommikud, jõuluball, emakeelepäev, Euroopa päev, õuesõppepäev, teaduspäev, tantsupäev, kevadkontsert, Känguru, Harjumaa laulu- ja tantsupidu, KIK-i projektid. IV OSA Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus Kooli sisehindamise süsteemi ülesehitamisel lähtutakse Deming i pideva parendamise tsüklist PDCA, tagades õppiva organisatsiooni meetodi rakendamise. Planeerimine (plan) määratletakse eesmärgid ja protsessid, mis on vajalikud püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Teostamine (do) - olulisemad tegevused eesmärkide saavutamiseks. Tulemuste hindamine (check) - tulemustele hinnangute andmise aluseks olevad mõõdikud, näitajad, andmed ning olulisemad järeldused: olulisemad tugevused ja parendusvaldkonnad. Parendustegevused (act) - parendustegevused ja uute eesmärkide püstitamine lähtuvalt saavutatud eesmärkidest. Sisehindamise üldine eesmärk on õppija arengu toetamine. Eesmärgi täitmiseks hinnatakse sisehindamise käigus asutuse õpikeskkonna arengut ja õppijate tulemuslikust kindlustavate eesmärkide täitmist. Lisaks analüüsitakse õppe- ja kasvatustööd ning selle tulemuslikkust, andes hinnang asutuse tegevusele ja tulemuslikkusele tervikuna. Hindamise aluseks on faktid, mõõdikud, näitajad, mis on erinevate kriteeriumide osas leitud. Kooli sisehindamist viib läbi kooli juhtkond koostöös pedagoogilise personaliga. Sisehindamise tulemusi analüüsitakse õppenõukogus, juhtkonna nõupidamistel ja arvestatakse järgmise õppeaasta eesmärkide püstitamisel. Sisehindamise objektideks on eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatustöö. Hindamisel on rõhk protsesside juhtimisel. Hindamise protseduuri käigus on kogutud kokku tõendid hinnatava objekti kohta ning lisatud võimalusel hinnatava objekti väärtus. Aruande koostamisel on kasutatud valdavalt minevikul põhinevaid hindamismeetodeid ning on suunatud protsesside edasisele arendamisele. Aruanne on koostatud 2017/2018 õppeaasta kokkuvõtte põhjal. 6

7 V OSA Sisehindamise aruande analüüsiv osa 1. Kriteerium: Eestvedamine ja strateegiline juhtimine Eesmärk Tegevused Parendusvaldkonnad Töötajad on Koolis toimusid iganädalased infominutid E kell 7.45 Dokumentatsiooni informeeritud ning 8.15, kus osales ka lasteaia esindaja. Lasteaias igal kuul uuendamine. kaasatud koosolekud. Infotundide sisu kohta koostati memod, mis VMK arengukava otsustamisprotsessi on kättesaadavad nii GD-s, kui ka avalikus Dokumentatsioon dokumendiregistris. elluviimise esimene vastab Harku Vallavolikogu otsusega nr 35 kinnitati etapp seadusandlusest VMK arengukava tulenevatele VMK hoolekogu koosseis kinnitati Harku vallavalitsuse nõuetele. korraldusega nr 707 Õppeaasta tegevused on kavandatud koostöös personaliga. Dokumentatsioon VMK sisehindamise kord (kinnitatud DKK nr 1-1/9) VMK õppe- ja kasvatustöö korraldus (kinnitatud DKK nr 1-1/10) 7

8 Direktori asendamise kord (kehtestatud DKK nr 1-1/11) VMK õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi hindamise ja tagamise kord VMK-s (kinnitatud nr 1-1/14) Huvikeskuse Faehna õppekava muudatused (kinnitatud nr 1-1/16) Õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord (kooskõlastatud VMK hoolekogus nr 1-3/1, kinnitatud DKK nr 1-1/1) VMK ametijuhendid (kinnitatud DKK nr 1-1/2) VMK õppekava (kehtestatud DKK nr 1-1/5) Arenguvestluste läbiviimise kord VMK lasteaias (kehtestatud DKK nr 1-1/6) VMK lasteaia uuendatud kodukord ( nr 1-1/7) VMK õpilaste ja lapsevanematega arenguvestluse läbiviimise kord (kehtestatud DKK nr 1-1/10) VMK privaatsuspoliitika (kinnitatud nr 1-1/11) 2. Kriteerium: Personalijuhtimine Eesmärk Tegevused Parendusvaldkonnad Personalivajaduse hindamine ja värbamine Ametikohtade koosseis on komplekteeritud 100%. Pedagoogid vastavad nõutud kvalifikatsiooninõuet ele. Augustis 2017 sõlmitud töölepingud: õppejuht-sotsiaalpedagoog 1. klassi klassiõpetaja huvijuht-haridustehnoloog inglise keele õpetaja 6. klassi klassiõpetaja logopeed majahoidja/koolitädi Jaanuaris sõlmiti leping abiõpetajaga Isikkoosseis oli täidetud 100% Ametikohtade koosseisu 100% komplekteerimine. Pedagoogide kvalifikatsioon vastab esitatud nõuetele. 8

9 Pedagoogige nõutavale kvalifikatsioonile ei vastanud üks pedagoog (6. klassi klassiõpetaja, tööleping sõlmiti üheks õppeaastaks) Personali arendamine ja täiendkoolitused Personali professionaalsus on ajakohane, toimib meeskonnatöö Pedagoogiliste kompetentside arendamisel arvestatakse kaasaegseid õpikäsitusi. Kolleegilt kolleegile pedagoogiliste Kokku osaleti 19 erineval koolitusel Kokku osaleti 4 seminaril/konverentsil Ühisõppe koolitused ESF rahastatud INNOVE projekt Grupirotsesside juhtimine toimus jaanuar - juuni 2018 a. Toimus tuletõrjekoolitus ja evakuatsiooniõppus a. Samm-sammult koolitus veebruar 2018 VERGE koolitus märts 2018 a. Esmaabi koolitus a. Robootikavahendite koolitus a. Kolleegilt kolleegile pedagoogiliste teadmiste vahetus muuta organisatsioonikultuur i üheks toimimise näitajaks. Lahtiste tundide andmine ja nendes osalemine. (Iga õpetaja annab vähemalt kaks lahtist tundi ja osaleb kahes tunnis) 9

10 teadmiste vahetus muuta organisatsioonikult uuri üheks toimimise näitajaks. Lahtiste tundide andmine ja nendes osalemine. Personali hindamine, motiveerimine ja tunnustamine Toimib personali enesehindamine ja motiveerimine läbi enesejuhtimise Õpetajate materiaalne motiveerimine on seotud tegevusaruandes toodud tegevustega Personali tunnustamine kooli ja EV sünnipäeval veebruaris ning õpetajate päeval oktoobris. Materiaalne motiveerimine õpetajate päeval ja kalendriaasta lõpus. Pidulikud lõunad jõuluajal ja kooliaasta lõpus VMK õpetajate tunnustamine Kumna mõisas (Anne Änlane, Katrin Järvlepp, Moonika Tanila) VMK töötajate tunnustamine EV100 pühendatud pidulikul aktusel Koolimeeskonna ühine jõulupidu Vääna külalistemajas Tegevusaruande põhjal viia vastavalt vajadusele sisse täiendusi ja parandusi. Töötada välja personali tunnustamise statuut. Personaliga seotud tulemused Juhtimisfunktsioon ide efektiivsem rakendamine personaliga seotud tulemuste parandamiseks. Töörahulolu uuring viidi läbi 2018 a aprillis. Saadud on sisend edasiste juhtimistegevuste parandamiseks. Uuringu kokkuvõte esitati kooli töötajatele läbi GD. Kooli ja lasteaia lastevanemate rahulolu uuring viidi läbi aprillis 2018 a ning uuringu kokkuvõtet analüüsiti ühisel töökoosolekul. Saadud ettepanekuid arvestatakse vastavalt võimalusele edasise õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel. Kokkuvõtted uuringutest on avalikustatud kooli kodulehel. Suunata ja innustada õpetajaid taotlema kõrgemat kutseastet. Esitada tublisid töötajaid tunnustamiseks maakonna piires. 10

11 Lastevanemate rahulolu uuringu tulemused on tutvustatud kooli personalile ning saadud sisend edasiste tegevuste parendamiseks. Positiivse organisatsioonikult uuri ja sisekliima hoidmine. Positiivset organisatsioonikultuuri sisekliimat toetab õpetajate rahvatantsurühma tegevus. Osalemine: Õpetajate Tantsufestivalil Kriteerium: Koostöö huvigruppidega Eesmärk Tegevused Parendusvaldkonnad Lapsevanemad Aprillis 2018 viidi läbi kooli ja lasteaia lapsevanemate Lastevanemate Lapsevanemad on rahuloluküsitlused. kaasamine sündmuste kaasatud erinevate Lastevanemad kaasati erinevate kooli sündmuste korraldusprotsessi ning kasvatustegevuste läbiviimisesse Öölaulupidu, Jõulukontsert, jõululaat kaassaatjateks läbiviimisesse. Kõikide lapsevanematega (kool ja lasteaed) toimusid õppekäikudele Lastevanemate kevadperioodil arenguvestlused. rahulolu uuring on Projekti Lapsevanemad kooli raames toimus avatud tund läbi viidud. 1. ja 2. klassile (1. klassi lapsevanem) Lastevanematega on läbi viidud lapse/õpilase arengupõhine arenguvestlus. 11

12 Hoolekogu Hoolekogu liikmed on informeeritud ning kaasatud juhtimisprotsessi Projekti Toidu revolutsioon läbiviimine. Hoolekgu kaasamine VMK arengukava koostamisesse Tugigrupp Pedagoogid toetavad igakülgselt õpilasi nii õppeprotsessis, kui ka käitumisproblee mide ennetamises ja lahendamises. Õpilaste individuaalse areng on toetatud. Õppeaastal 2017/18 toimus 4 hoolekogu koosolekut ja üks elektrooniline hääletus. Lasteaia-koolitoidu tasakaalustamine. Töörühma tekkimine Isad valmistasid isadepäeva üritusel profi koka juhendamisel õhtusöögi kogu kooliperele. Lasteaia erivajadustega lastele tugiisiku leidmine. Lasteaia isadepäeva müramisüritus isadele ja lastele koos maadlusaktivisti Martin Plaseriga. Lasteia liivakasti uus liiv ja kooli kaugushüppe kasti valmimine (rahastas SA VMK) Koostöö Harku valla koolide hoolekogudega. Koolivormi väärtustamine. Kooliaasta alguse ühine piknik Keraamikatunnid 1-6.klassi õpilastele Lasteaia vähemkindlustatud laste kaardistamine. Vihmariiete ja talvesaabaste soodustellimused. Lasteaiale varu vihmariiete, kinnaste ja saabaste ost. PRIA kaasneva haridusmeetmete toetus - Lasteaed Esko talus Mõisa rent (4 pulma, 2 juubelit, 1 koolitus) Kuulati ülevaadet VMK tuleohutus nõuete täitmisest ja toimunud evakueerimise õppusest. Tutvuti vanemate rahuloluküsimustiku tulemustega. Kuulati ülevaadet Vääna Mõisakool SA tegevusest. Toetati Harku valla lasteaednike ühistaotlust töötasu alammäärade suurendamiseks. Vajaduse korral saan vestelda õpetajaga oma lapse probleemidest Ümarlaud 3. klassi kiusamises osalenud õpilaste vanematega ja koolipersonaliga. Toimusid tunnid psühhodraama spetsialistiga Priit Ahte Psühholoog Viktoria Saat, kes nõustas õpetajaid ja vanemaid, vestles õpilastega. Koolis töötas abiõpetaja ja tugiisik. Koolis ööbimise sündmuse formaadi muutmine Vääna Mõisakooli koolivormi taaselluäratamine ning uute pakkujate leidmine Kaasabi uute huviringide avamiseks:militaarne seiklusring (Riigikaitse Rügement), spordiring (Korrus3, Martin Plaser) Märgata ja sekkuda enam õpilaste käitumismallide kujundamisse. Leida isikkoosseisu logopeed, (kool ja lasteaed, 1,0 koormusega) 12

13 Minu lapse saavutusi märgatakse ja tunnustatakse piisavalt Koolipidaja (Harku vald) Pidajaga toimib julge ja avatud suhtlemine, mis toetab asutuse igapäevatööd. Teised koostööpartnerid Muinsuskaitseamet SA Vääna Mõisakool SA Vääna Mõis Vääna Selts Mõisakoolide Ühendus Kokku toimus Harku valla hariduse ja kultuuriosakonna juhtimisel üheksa valla haridusasutuste juhtide koosolekut. Vallavalitsuse eestvedamisel toimunud koolitused: o Andmekaitse koolitus o Korruptsioonikoolitus o Arengukava koostamise koolitus o Kommunikatsioonikoolitus Harku valla arengukava haridusvaldkonna seminar Vääna Mõisakoolis a. Andmekaitse seadusest tulenevatele nõuetele vastavate protseduuriliste dokumentide väljatöötamine. Tehnoloogiõpetuse klassi rajamine mõisa keldrisse. Dokumentatsiooni kooskõlastamine Muinsuskaitseametiga. SA VMK finatseeris 3D printeri ostu Koostöös Huvikool Faehna ning SA Vääna Mõisakool toimus õppekava uuendamine ning õpilaste jaoks toimus lai valik huvialaringe (KOV ja SA VMK kokku 25 huviringi, eelmisel õppeaastal 21 huviringi). Toimus eelkool eelkooliealistele lastele oktoober 2017 aprill 2018, osalejaid 19, juhendaja Anne Änilane Koostöös Vääna Seltsiga toimusid koolilastele keraamika tunnid. Koostöö tulemusena toimusid Rannamõisa ja Pangapealse Lasteaedade koolitus Samm-sammult ning Verge koolitus (Muraste koolis) Kogukonnale suunatud kontsertide ja teiste sündmuste läbiviimine juuli, 4. august ja 18. august külastuspäev Unustatud Mõisad mõisahuvilistele Koostöös Varjase Muusika Stuudioga Cantores Vagantes toimus Öökontsert 15. juuni 2018 (plokkflööt - soolost kvintetini) Heliteraapia kontsert Teekond 17. juunil 2018 a. Osalemine Viimsis Harjumaa laulu- ja tantsupeol (3 koori, 3 rahvatantsurühma) Vääna Mõisakool valiti ERRS poolt parimaks algkooliks. Osalemine rahvusvahelisel tantsupäeval tantsuga Pärliine. Õpetajate naistantsurühma osalemine õpetajate tantsufestivalil Viljandis. Jätkata mõistlikku ja teineteist hindavat ning toetavat koostöövormi valla ametnikega erinevate koolielu puudutavat küsimuste lahendamisel ja kogukonnale suunatud ürituste läbiviimiseks. Rikastada huviringide tegevust, suurendades poistele mõeldud tegevusi, spordiringe. 13

14 Rahvatantsurühma AntsudLeenud osalemine Horvaatias peetaval rahvusvahelisel folkloorifestivalil "Adriatica Folk Fest 2018" 3. Kriteerium: Ressursside juhtimine Eesmärk Tegevused Parendusvaldkonnad Eelarveliste ressursside juhtimine Tagatud on eelarve säästlik kasutamine. Projektide abil on saavutatud eelarveliste vahendite kasv. Eelarve vahendeid kasutati optimaalselt lähtuvalt kooli ja lasteaia vajadustest turvalise ja otstarbeka õpi- ja töökeskkonna loomiseks. Lasteaia mänguväljaku valgustus Köögi renoveerimine. Materiaaltehnilise baasi arendamine Loodud on optimaalsed tingimused turvaliseks õppimiseks ja töötamiseks. Kõik õppeklassid on varustamine dataprojektoriga. Soetatud on vajadustele vastava kooli- ja lasteaia mööbli ning muu inventar. Akustika parendamine õppeklassides. Inforessursside juhtimine Esmaspäevahommikuste infotundide memode koostamine ja jagamine GD vahendusel kooli töötajatele. Arendada välja tõhus ning toimiv sise- ja väliskommunikatsioon. Koostöös hoolekogu ja Harku vallaga ehitati teerada bussipeatusest tõllakuurini Soetati 3D printer (SA Vääna Mõisakool). Kooli küttesüsteemi hooldus ja ventilatsiooni seadistamine. Klassiruumides/rühmades akustika parandamine (kardinad õppeklassidesse) Jätkub sise- ja väliskommunikatsiooni väljaarendamine (infokirjad, koduleht, FB). Toimusid esmaspäevahommikused ülekoolilised kokkusaamised/arutelud ning klassijuhataja tunnid. Puutööklassi sisustamine Inglise keele klassi projektor Kahte õppeklassi interaktiivsed tahvlid Turvalisus, säästlik majandamine ja keskkonnahoid Jätkusuutlik prügi sorteerimine sh komposteerimine. Õuesõpe metoodika toetab keskkonnahoiu alaseid teadmisi. Asjaajamises on vähendatud paberkandjate osakaalu. Vanapaber (ka aegunud raamatud) ning kooli jäetud riided ja jalanõud viiakse vastavasse kokkuostupunkti. Tarbepaberi jäägid ja muu põlev materjal põletatakse katlamajas/ahjus. Prügi sorteeritakse ja osa komposteeritakse toimus Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus toimus personali esmaabi koolitus Kooli territooriumi prügivaba hoidmine (sh tõllakuuri esine ja park) Lasteaia mänguväljaku valgustus 4. Kriteerium: Õppe- ja kasvatusprotsess Eesmärk Tegevused Parendusvaldkonnad 4.1. Õpilase areng Toimus 6. klassi riiklik tasemetöö matemaatikast Tegevusvaldkonna Toimusid tasemetööd 3.klassis (matemaatika, eesti keel) d on integreeritud Osaleti erinevatel konkurssidel, olümpiaadidel. erinevate Lõimitud õppe tõhusam arendamine. Projektõppe süsteemi edasiarendamine. Õpilastega seotud tulemused 14

15 ainevaldkondade vahel Õpilaste osalemine konkurssidel ja olümpiaadidel Koolis/lasteaias õpitu ja tehtud tööde esitamine lastevanematele/ kogukonnale Laste/õpilaste erivajadustega arvestatakse ning nende arengu toetamiseks on tagatud tugisüsteemid. Koolivalmidust on toetatud eelkoolis toimuva õppe kaudu. Laste/ õpilaste kontserdid-etteasted vanematele ja esmaspäevastel kogunemistel Sündmused õppe- ja kasvatustegevuste toetamiseks ja Spordipäev Sügissaaduste näitus Eesti Interpreetide Liidu liikmete kontsert Iiri muusika kontsert Programmeerimise päev klassi ettelugemise päev, külas näitleja Tiina Tauraite Tuleohutusalane koolitus Isadepäeva tähistamine Noorsoopolitseiniku Aveli Aal-Tjurini ohutusteemaline loeng ETNO PlayBox klass vaatas teatrietendust Väike Nõid Advendihommikud Heategevuslik jõululaat ja oksjon Jõuluball Kooli 163. sünnipäva tähistamine Külas käis lastekirjanik Ilmar Tomusk Vastlapäeva tähistamine Jeti jäähallis Sõbrapäev Külas käis Inimõiguste Instituudi nõukogu liige ja poliitik Mart Nutt EV100 tähistamine (külas käisid: Eesti ajakirjanik ja poliitik Liina Kersna, Päästeameti peadirektori koostöö nõunik Priit Laos, kaitseväe allohvitser ja missioonisõdur Kristo Pals, produtsent ja näitleja Anti Reinthal, Harku vallavanem Erik Sandla); Ülekooliline kaerajaani tantsimine Emakeelepäeva tähistamine Euroopa vanamuusika päeva kontsert Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine Lepatriinu teatri etendusega Eile, täna, homme ja 2. klassi loodustund loodusfotograafi Martin Suurojaga Õuesõppepäev Peatu, vaata, lehvita Inglise keele päev ehk Euroopa päeva tähistamine Emadepäevale pühendatud kevadkontsert klassi liikluspäev Õppereisid/-väljasõidud ja -päevad ja 2. klassi Riigikogu külastus klassi Riigikogu külastus klassi KUMU õppekäik kl õppereisil Kuutsemäe suusakeskuses klassi õppepäev Tervishoiumuuseumis ja 2. klassi õppereisil Loodusmuuseumis klassi teaduspäevtervishoiumuuseumis klassi teaduspäev Meremuuseumis klassi õppekäik Eesti Televisiooni klass õppereisil Kihnus Konkursid ja olümpiaadid annavad tagasisidet lastele/ õpilastele oma tulemustest. Võrdlusmoment teistega. Õpilaste/ laste esinemised- tagasiside lastevanematele koolis/ lasteaias tehtu kohta. Tegevusvahetundide ideede väljaarendamine ja elluviimine. Korrapidamise korraldamine vahetundides. 15

16 4.1. Õppekava Toimiv õppekava arendustegevus 4.3. Õpiabi süsteemi analüüs Õppe- ja kasvatustöös arvestatakse laste individuaalse arenguga Toimib logopeediline abi, konsultatsioonid, pikapäevarühm, õpiabi järeleaitamiseks 4.4. Huvitegevus Huvitöö toetab õppe- ja kasvatustööd Korraldatud on õpilaste õppetööväline vaba aeg kuni KOV-i rahastuse sai fotoring klass õppekäigul Tallinna Loomaaias klass õppereisil Viljandimaal klass õppereisil Elistvere loomapargis ja Jääaja Keskuses klass õppekäigul Padise Seikluspargis klassi tantsijad osalevad rahvusvahelisel tantsufestivalil Horvaatias Projektid Projekti Scale õpivisiit Vääna Mõisakooli 2.klassi projektõpe- Mine seenele! 3.klassi projektõpe- Ega leivategu pole Harjumaa laulu- ja tantsupidu. Osalesid kooliõpilaste segarühmad, õpetajate naisrühm ja kaks laulukoori. Rahvusvaheline tantsupäev 2018 (Pärliine) KIK projekt VMK õppekäigud 2017/2018 I ja II KA õppekäik Puhta vee teemaparki (lõiming loodusõpetusega), Lasteaia suurtel lastel toimus õppekäik Väikeste Viikingite järveretk ning lasteaia väikesed lapsed külastasid Tallinna Loomaaeda, osaledes zookooli aktiivõppeprogrammis Koduloom ja lemmikloom. Õppekavas uuendati kehalise kasvatuse I kooliastme ainekava. Õppekavas uuendati tehnoloogiaõpetuse ainekava kuni toimus logopeediline abiõpe õpilastele ja lasteaialastele 2x nädalas Töötas abiõpetaja ja tugiisik Töötas tugiisik lasteaialapsele (ebaregulaarselt) Toimis pikapäevarühm Tunniplaanis olid eraldi ajad konsultatsioonidele Huviringides osales enamus õpilasi klassini Lasteaias toimus kunsti, muusika ja tantsu huviring ning eelkool. Huviringid Osalejaid Juhendaja Arvutiõpe 1.klassile 18 Sirli Kirst Arvutiõpe 2.klassile 22 Anne Änilane Arvutiõpe 3.klsssile 18 Sirli Kirst Arvutiõpe 4.klassile 10 Sirli Kirst 1.klassi segarühm rahvatants 17 Svea Sokka 2.klassi segarühma rahvatants 16 Anne Änilane 3.-4.klassi segarühma rahvatants 14 Svea Sokka 5.-6.klassi segarühma rahvatants 12 Svea Sokka Lasteaia õppekava uuendamine 2018/2019 õppeaastal. Tõhustada pikapäevarühma korraldamist Lisada tunniplaani järelevastamiste ja konsultatsioonitundide ajad. Suurendada logopeedilist tuge. Leida lasteaeda tugiisikud Leida võimalusi poiste huvide realiseerimiseks (tehnika-, foto- jne ringid) 16

17 4.5. Õpilastega seotud tulemused ja koolikohustuse täitmine Klassikursuse kordajaid koolis ei ole Õpilaste õpitulemused on analüüsitud. Õpilased täidavad koolikohustust. Poistekoor 15 Katrin Järvlepp Lastekoor 16 Katrin Järvlepp Mudilaskoor 33 Katrin Järvlepp Tüdrukute käsitöö 12 Ulvi Valle Kunstiring (3.-6.klass) 10 Tiia Pällo Kunstiring (1.-2.klass) 13 Tiia Pällo Robootika 14 Allan Haak Puutöö 9 Allan Haak Karatering 10 Rene Toome Spordiring 24 Chris Moore Fotoring (4.-6.kl) 10 Sirli Kirst Tantsuring (1.-5.klass tüdr.) 18 Svea Sokka Inglise keele ring 8 Tanja Espe Lasteaia kunstiring 10 TiiaPällo Lasteaia tantsuring 10 Svea Sokka Eelkool 20 Anne Änilane Klassikursuse kordajaid 2017/2018 õppeaastal ei olnud Toimis õpilaste tunnustamine (trimestrite lõpus, olümpiaadidest ja võistlustest osavõtjad, kooli tähtpäevadel ja direktori vastuvõtt aasta lõpus) 6. klassi lõpetas 14 õpilast, kes jätkasid õpinguid valla ja maakonna erinevates üldhariduskoolides Õppeprotsessi toetab huvitegevus ja pikendatud koolipäev Toimusid riiklikud tasemetööd: 6. klass eesti keel: - klassi keskmine punktisumma 41,04 p 54-st - klassi keskmine sooritusprotsent 75,99 - Harju mk keskmine punktisumma 40,6 p 54-st - Harju keskmine sooritusprotsent 75,2 - Eesti keskmine punktisumma 40,1 p 54-st - Eesti keskmine sooritusprotsent 74,3 matemaatika: - klassi keskmine punktisumma 23,7 p 44,5-st - klassi keskmine sooritusprotsent 53,2 - Harju mk keskmine punktisumma 27,7 p 44,5-st - Harju keskmine sooritusprotsent 62,2 - Eesti keskmine punktisumma 26,6 p 44,5-st - Eesti keskmine sooritusprotsent 59,8 3. klass eesti keel: - klassi keskmine punktisumma 45 p 51-st - klassi keskmine sooritusprotsent 88% - Harju mk keskmine punktisumma 42,5 p 51-st - Harju mk keskmine sooritusprotsent 83,3 - Eesti keskmine punktisumma 43,1 51-st - Eesti keskmine sooritusprotsent 84,6 matemaatika: - klassi keskmine punktisumma 37,05 p 55-st - klassi keskmine sooritusprotsent 67,37 - Harju mk keskmine punktisumma 37,3 p 55-st Jätkata õpilaste osalemise toetamist ainealastel konkurssidel ja muudel võistlustel, projektides 17

18 - Harju mk keskmine sooritusprotsent 67,8 - Eesti keskmine punktisumma 36,5 p 55-st - Eesti keskmine sooritusprotsent 66,5 Koolikohustuse täitmisega koolis probleeme ei ole. Võistlused Robootikavõistlused FLL (First Lego League). Marten Männa, Otto Kaidor Grünberg, juhendaja Allan Haak Robootikavõistlus Robomiku lahing Jõhvi Gümnaasiumis. Marten Männa, Otto Kaidor Grünberg, Roland, juhendaja Allan Haak 6.klassi õpioskuste olümpiaad. Anete, Eliise, Helena, Aksel, Raimond klasside kirjanduspäev Jüri Keskkoolis. Elsa (1.koht, võistkond Leelo Tungal) ja Siim Stenver (3.koht, võistkond Oskar Luts) 2.ja 3.klasside programmeerimise päev Tabasalu Ühisgümnaasiumis- Programmeerin ise III koolinoorte Mathable i meisytrivõistlus. Artur, Joosep, Minna Marie klass osales Nuputa võistluse eelvoorus Aruküla Põhikoolis Maakondlik poiste joonistuspäev Ralliauto minevik, olevik ja tulevik Loksa Gümnaasiumis. Roland (preemia), Kerdo (preemia), Paul-Albert (preemia). Maakondlik tüdrukute joonistuspäev Eesti 100- minu maakonna rahvyusliku mustriga kleit Tabasalu Ühisgümnaasiumis. Elsa ja Elisa. Harku valla Laululaps. Morten (eripreemia- esinemine Tabasalu päeval), Johanna, Marten (eripreemia- esinemine tabasalu päeval), Marili (eripreemia- esinemine Harku valla emadepäeva kontserdil) Matemaatikavõistlused Känguru kokku 33 õpilast Osalemine koolinoorte spordivõistlusel Tähelepanu, start! Maakondlik 4.-6.klasside matemaatika olümpiaad. Elsa, Sonja, Anete. Maakondlik inimeseõpetuse teemapäev Turvalisus. Eliise, Raimond, Aksel, Karolin Ladus lugeja 2018 Tallinna Kesklinna Koolis. Silina (eripreemia), Ander Maakondlik 1.-3.klasside etluskonkurss Saku Gümnaasiumis- Silina (eripreemia), Heategevuslik teatejooks 5. ja 6. klass Nuputa võistlus. 2.klasside loodusmäng Tunne loodust, leia rada. Roland, Andre, Kertu. Õppenõukogu koosoleku protokoll nr 1-5/9 kuupäev

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

V A H E A E G Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal

V A H E A E G Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal 1.-8..-15. 25.-29. 2.-6. 9.-13. 16.-20. 21.-29. 30.-3. Tarkusepäev Liiklusnädal 12. Lastevanemate koosolek võimlas kell 17 14. kergejõustik

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019

EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019 EMILI KOOL Esimese ja teise kooliastme õppekava Tallinn 2019 Sisukord Sisukord 2 Sissejuhatus 4 Kooli missioon, visioon ja väärtused 6 Emili kooli eripära 9 Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 13 Õppekorraldus

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko

Järveküla Kooli arengukava Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava ko Järveküla Kooli arengukava 2018-2021 Arengukava määrab kooli arendustegevused kolmeks aastaks ning sätestab arengukava uuendamise korra. Arengukava koostamise protsessi kaasati koolipere, lapsevanemad,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem