B LISA VEOVAHENDEID JA -OPERATSIOONE PUUDUTAVAD SÄTTED

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "B LISA VEOVAHENDEID JA -OPERATSIOONE PUUDUTAVAD SÄTTED"

Väljavõte

1 B LISA VEOVAHENDEID JA -OPERATSIOONE PUUDUTAVAD SÄTTED

2 8. OSA Nõuded sõiduki meeskonnale, varustusele, tööle ja dokumentatsioonile

3

4 PEATÜKK 8.1 VEOÜKSUSEID JA NENDE VARUSTUST PUUDUTAVAD ÜLDNÕUDED Veoüksused Ohtlike veostega laaditud veoüksus ei või mingil juhul hõlmata rohkem kui ühte haagist (või poolhaagist) Veoüksuses veetavad dokumendid Lisaks muude eeskirjadega nõutud dokumentidele tuleb veoüksuses vedada järgmisi dokumente: a) jaos määratud veodokumendid, mis hõlmavad kõiki veetavaid ohtlikke veoseid, ning vajadusel jaos määratud konteineri/sõiduki pakkimise tunnistus; b) jaos määratud kirjalikud juhised; c) (reserveeritud); d) fotoga isikut tõendav dokument sõiduki iga meeskonna liikme kohta vastavalt alajaole Juhul, kui ADR-i sätted nõuavad järgmiste dokumentide koostamist, peavad ka need olema veoüksuses: a) jao kohane kasutusluba iga veoüksuse või selle elemendi kohta; b) jaos määratud juhi koolitustunnistus; c) alajao punktis c või d või alajaos nõutud juhtudel pädeva asutuse loa koopia Jaos ette nähtud kirjalikud juhised peavad olema kergesti kättesaadavad (Kustutatud) Tahvelmärgised ja markeerimine ohu tunnusnumbriga Ohtlikke veoseid vedavad veoüksused peavad olema varustatud tahvelmärgistega ning tähistatud peatüki 5.3 kohaselt

5 8.1.4 Tuletõrjevahendid Järgmises tabelis on toodud miinimumsätted ohtlikke veoseid vedavate veoüksuste, välja arvatud alajaos osutatud veoüksuste kantavate tulekustutite kohta tuleohtlikkuse klasside 1 A, B ja C jaoks: (1) Veoüksuse maksimaalne lubatav mass (2) Tulekustutite miinimumarv (3) Minimaalne kogumaht veoüksuse kohta (4) Kustuti, mis sobib tulekahju kustutamiseks mootoris või kabiinis. Vähemalt ühe kustuti minimaalne maht on: (5) Lisakustuti(te) nõue. Vähemalt ühe kustuti miinimummaht on: 3,5 tonni 2 4 kg 2 kg 2 kg > 3,5 tonni 7,5 tonni 2 8 kg 2 kg 6 kg >7,5 tonni 2 12 kg 2 kg 6 kg Mahud on kuiva pulbriga kustutite jaoks (lubatud on samaväärses ulatuses muu sobiv kustutusaine) Alajao kohaseid ohtlikke veoseid vedavad veoüksused peavad olema varustatud ühe kantava tulekustutiga tuleohtlikkuse klasside Error! Bookmark not defined. A, B ja C jaoks, mis sisaldab minimaalselt 2 kg kuiva pulbrit (või samaväärses ulatuses sobivat tulekustutusainet) Kantavad tulekustutid peavad sobima sõidukil kasutamiseks ja vastama kohastele standardi EN 3 Kantavad tulekustutid 7. osa (EN 3-7: A1:2007) nõuetele. Juhul, kui sõiduk on varustatud automaatse või kergelt töölerakendatava püsiva tulekustutiga tulekahju kustutamiseks mootoris, ei pea kantav tulekustuti sobima tule kustutamiseks mootoris. Tulekustutusained peavad olema sellised, et nad ei vabastaks mürgiseid gaase juhikabiini või tule kuumuse mõjul Alajagude või sätetele vastavad kantavad tulekustutid peavad olema varustatud plommiga, mis tõendab, et neid ei ole kasutatud. Tulekustutid peavad läbima riiklike standardite kohase korralise ülevaatuse, et oleks tagatud ohutus nende kasutamisel. Nad peavad kandma pädeva asutuse tunnustatud standardi tähist ning tähist, mis näitab vähemalt järgmise ülevaatuse aega (kuu, aasta) või maksimaalset kasutamise aega, nagu kohane Tulekustutid tuleb veoüksustele paigaldada selliselt, et nad oleksid sõiduki meeskonnale kergelt juurdepääsetavad. Tulekustutid tuleb paigaldada nii, et nad oleksid kaitstud ilmastikutingimuste eest selliselt, et need ei mõjutaks tulekustutite kasutusohutust. Veo ajal ei tohi täituda alajaos nõutud kuupäev. 1 Tuleohtlikkuse klasside definitsiooni vt standardist EN 2: A1:2004 Tulekahjude klassifitseerimine

6 8.1.5 Muu varustus ja isiklikud kaitsevahendid Iga ohtlikke veoseid vedav veoüksus peab olema varustatud alajao kohaste üldiste ning isiklike kaitsevahenditega. Vahendid valitakse vastavalt koormaks oleva veose ohumärgise numbrile. Ohumärgise numbri võib leida veodokumendist Veoüksus peab olema varustatud järgmiste vahenditega: - iga sõiduki jaoks tõkisking, mille suurus sobib sõiduki täismassi ja ratta läbimõõduga; - kaks toestatud ohutähist; - vedelik silmade loputamiseks 2 ja iga sõiduki meeskonna liikmele - ohutusvest (nt standardi EN ISO kohane); - jao sätetele vastav kantav valgustusseade; - paar kaitsekindaid ja - silmade kaitsevarustus (nt kaitseprillid) Teatavate klasside puhul nõutakse järgmist lisavarustust: - ohumärgiste number 2.3 või 6.1 kohasel veol hingamisteede kaitsevahendid 3 igale kaubaveoüksuse meeskonna liikmele; - kühvel 4 ; - äravoolutõke 4 ; - kogumisnõu Ei ole vajalik ohumärgiste number 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ja 2.3 korral. Näiteks standardis EN 141 kirjeldatule sarnanev A1B1E1K1-P1 või A2B2E2K2-P2 tüüpi kombineeritud gaasi/tolmufiltriga näomask. Vajalik ainult nende tahkete ainete ja vedelike korral, mille ohumärgise number on 3, 4.1, 4.3, 8 või

7

8 PEATÜKK 8.2 SÕIDUKI MEESKONNA VÄLJAÕPET PUUDUTAVAD NÕUDED Reguleerimisala ja juhtide väljaõpet puudutavad üldised nõuded Ohtlikke veoseid vedavate sõidukite juhtidel peab olema pädeva asutuse väljaantud tunnistus, mis tõendab, et nad on osalenud väljaõppel ning sooritanud eksami nende nõuete kohta, mida peab täitma ohtlike veoste veol Ohtlikke veoseid vedavate sõidukite juhid peavad läbima põhiväljaõppe. Väljaõpe tuleb korraldada pädeva asutuse poolt kinnitatud kursusena. Selle peamiseks eesmärgiks on teadvustada juhte ohtlike veoste veost tulenevatest ohtudest ning anda neile põhilist informatsiooni, mis on hädavajalik õnnetuste toimumise tõenäosuse vähendamiseks ning võimaldab neil õnnetuse toimumisel rakendada meetmeid, mis võivad osutuda vajalikuks nende enese ja elanikkonna ning keskkonna ohutuse tagamiseks, et piirata juhtumi mõju. See kursus, mis peab hõlmama praktilisi individuaalseid harjutusi, peab olema väljaõppe aluseks kõikide juhikategooriate jaoks ning käsitlema vähemalt alajaos määratletud teemasid. Pädev asutus võib kinnitada teatud ohtlike veostega, teatud klassi või teatud klassidega piirduva põhiväljaõppe. Selline piiratud põhiväljaõpe ei võta ära õigust osaleda alajaos viidatud kursustel Sõidukite või MEMU-de juhid, kes veavad ohtlikke veoseid püsi- või kergpaakides, mille maht ületab 1 m 3, üle 1 m 3 kogumahuga anumakogumiga sõidukite juhid ning veoüksuse kohta üle 3 m 3 mahuga paakkonteinerites, teisaldatavates paakides või MEGC-des ohtlikke veoseid vedavate sõidukite või MEMU-de juhid peavad osalema eriväljaõppel, mis käsitleb vedu paakides ning hõlmab vähemalt alajaos defineeritud teemasid. Pädev asutus võib kinnitada teatud ohtlike veostega, teatud klassi või teatud klassidega piirduva eriväljaõppe, mis käsitleb vedu paakides. Selline piiratud põhiväljaõpe, mis käsitleb vedu paakides, ei võta ära õigust osaleda alajaos viidatud kursustel Klassi 1 ohtlikke veoseid, välja arvatud jao 1.4 sobivusgrupi S aineid ja esemeid (vt S1 peatükis 8.5) või klassi 7 aineid ja esemeid, vedavate sõidukite juhid peavad osalema erikursustel, mis hõlmavad vähemalt alajagudes või määratletud teemasid Kõik õppekursused, praktilised harjutused, eksamid ja pädevate asutuste roll peavad vastama jao sätetele Kõiki käesoleva jao nõuetele vastavaid koolitustunnistusi, mille kokkuleppeosalise pädev asutus on andnud välja kooskõlas alajaoga , peavad teiste kokkuleppeosaliste pädevad asutused aktsepteerima nende kehtivuse ajal Juhtide väljaõpet puudutavad erinõuded Vajalikud teadmised ja oskused tuleb anda väljaõppega, mis hõlmab teoreetilisi kursusi ning praktilisi harjutusi. Teadmisi peab kontrollima eksamiga Koolitusasutus peab kindlustama, et koolitajatel on head teadmised, ning võtma arvesse hiljutisi muutusi eeskirjades ja koolitusnõuetes, mis puudutavad ohtlike veoste vedu. Väljaõpe peab olema seotud praktikaga. Koolitusprogramm peab vastama alajaos viidatud heakskiidule alajagudes kuni toodud teemade poolest. Väljaõpe peab hõlmama ka individuaalseid praktilisi harjutusi (vt alajagu ) Väljaõppe struktuur

9 Väljaõpe tuleb läbi viia põhikursuse ning, kui kohane, siis ka erikursuse vormis. Põhi- ja erikursus võivad toimuda kompleksse kursusena, mille viib terviklikult läbi sama koolitusasutus samaaegselt Põhikursus peab hõlmama vähemalt järgmisi teemasid: a) ohtlike veoste vedu puudutavad üldnõuded; b) ohtude peamised liigid; c) informatsioon keskkonnakaitse kohta jäätmete teisaldamisel; d) erinevate ohuklasside ennetus- ja ohutusmeetmed; e) mida teha pärast õnnetust (esmaabi, liiklusohutus, põhiteadmised kaitsevahendite kasutamisest, kirjalikud juhised jne); f) tähistamine, ohu- ja tahvelmärgiste ning oranžide tahvlitega varustamine; g) mida juht peab ohtlike veoste veo ajal tegema ja mida ta ei tohi teha; h) sõidukite tehniliste seadmete eesmärk ja töötamise meetodid; i) samasse sõidukisse või konteinerisse kooslaadimise keelud; j) ohtlike veoste peale- ja mahalaadimise ajal järgitavad ettevaatusabinõud; k) tsiviilvastutust puudutav üldinformatsioon; l) informatsioon multimodaalsete veooperatsioonide kohta; m) saadetiste teisaldamine ja lastimine; n) liikluspiirangud tunnelites ja tunnelites käitumise juhendid (ennetus ja ohutus, tegutsemine tulekahju või teiste hädaolukordade korral, jne); o) turvateadlikkus Paakides veo erikursused peavad hõlmama vähemalt järgmisi teemasid: a) sõidukite käitumine teel, kaasa arvatud lasti liikumine; b) sõidukite erinõuded; c) üldised teoreetilised teadmised erinevatest täitmis- ja tühjendamissüsteemidest; d) spetsiifilised lisasätted asjaomaste sõidukite kasutamiseks (veo- ja kasutusload, lubade tähised, tahvelmärgiste ja oranžide tahvlitega varustamine jne)

10 Klassi 1 ainete ja esemete vedu puudutavatel erikursustel tuleb käsitleda vähemalt järgmisi teemasid: a) lõhke- ja pürotehniliste ainete ning neid sisaldavate esemetega seotud spetsiifilised ohud; b) klassi 1 ainete ja esemete kooslaadimist puudutavad erinõuded Klassi 7 radioaktiivsete materjalide vedu puudutavatel erikursustel tuleb käsitleda vähemalt järgmisi teemasid: a) ioniseeriva kiirgusega seotud spetsiifilised ohud; b) radioaktiivse materjali pakkimist, teisaldamist, kooslaadimist ja lastimist puudutavad erinõuded; c) radioaktiivse materjaliga seotud avarii korral rakendatavad erimeetmed Õppetund kestab 45 minutit Üldjuhul ei tohi ühel koolituspäeval olla rohkem kui kaheksa õppetundi Individuaalsed praktilised harjutused peavad olema seotud teoreetilise väljaõppega ning hõlmama vähemalt esmaabi, tulekahju kustutamist ning avarii või õnnetuse korral toimimist Esmaõppe programm Iga esmaõppe kursuse teoreetilise osa või kompleksse kursuse osa minimaalne kestus peab olema järgmine: Põhikursus Paakides veo erikursus Klassi 1 ainete ja esemete veo erikursus Klassi 7 radioaktiivsete materjalide veo erikursus 18 õppetundi 12 õppetundi 8 õppetundi 8 õppetundi Põhikursuse ja paakides veo erikursuse korral on alajaos osutatud praktiliste harjutuste jaoks vajalikud täiendavad õppetunnid olenevalt sellest, mitut juhti õpetatakse Kompleksse kursuse kogukestuse võib määrata pädev asutus, kes peab säilitama põhikursuse ja paakide erikursuse kestuse, kuid võib täiendada seda klasside 1 ja 7 lühendatud erikursustega Täiendusõppe programm Regulaarsete ajavahemike tagant toimuvate täienduskursuste eesmärk on hoida sõidukijuhte kursis muutustega; kursused peavad hõlmama uusi tehnilisi, juriidilisi ning ainetega seotud muutusi Individuaalseid praktilisi harjutusi sisaldava täienduskursuse kestus peab olema vähemalt kaks päeva, kui tegemist on kompleksse kursusega, või vähemalt pool vastava esmase põhikursuse või esmase erikursuse kestusest, mis on täpsustatud alajaos , kui tegemist on individuaalse kursusega Juht võib asendada täienduskursuse ja eksami vastava esmase kursuse ja eksamiga

11 Koolituse heakskiit Õppekursustel peab olema pädeva asutuse heakskiit Heakskiit antakse ainult kirjaliku taotluse alusel Heakskiidu taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid: a) detailne õppeprogramm, kus on ära näidatud õpetatavad teemad ja ajakava ning planeeritavad õppemeetodid; b) koolituspersonali kvalifikatsioon ning tegevusalad; c) informatsioon kursuste toimumiskoha, õppematerjalide ning praktiliste harjutuste läbiviimise koha kohta; d) kursustest osavõtu tingimused, näiteks osalejate arv Pädev asutus peab organiseerima väljaõppe ja eksamite järelevalve Pädev asutus annab kirjaliku heakskiidu järgmistel tingimustel: a) väljaõpe peab toimuma esitatud dokumentide kohaselt; b) pädeval asutusel peab olema õigus saata volitatud isikuid väljaõppe kursuseid ja eksameid jälgima; c) pädevat asutust tuleb varakult informeerida individuaalsete väljaõppe kursuste kuupäevadest ja toimumise kohast; d) heakskiidu võib tagasi võtta, kui selle saamise tingimused ei ole täidetud Heakskiit peab näitama, kas tegemist on põhi- või erikursustega, esmaõppe või täiendusõppe kursustega ja kas need piirduvat teatud ohtlike veoste, teatud klassi või klassidega Juhul, kui koolitusasutus kavatseb pärast heakskiidu saamist teha detailides mis tahes muudatusi, mis mõjutaksid heakskiidu saamist, peab ta selleks eelnevalt pädevalt asutuselt luba küsima. See puudutab eriti muudatusi koolitusprogrammis Eksamid Põhikursuse eksamid Põhiõppe, kaasa arvatud praktiliste harjutuste lõpetamise järel tuleb põhikursuse kohta korraldada eksam Kandidaat peab eksamil tõestama, et tal on põhikursuse ulatuses olemas teadmised, arusaamine ning oskused ohtlikke veoseid vedava sõiduki juhi ameti pidamiseks Sel eesmärgil peab pädev asutus koostama küsimuste kataloogi alajaos toodud teemade kohta. Eksamiküsimused tuleb võtta sellest kataloogist. Enne eksamit ei tohi kandidaadid teada kataloogist valitud küsimusi Komplekskursustele võib korraldada ühe eksami

12 Pädev asutus peab kontrollima eksamite liike, mille hulka kuuluvad vajaduse korral elektrooniliste eksamite taristu ja organiseerimine vastavalt alajaole , kui neid korraldatakse Eksam peab olema kirjalik või kombinatsioon kirjalikust ja suulisest eksamist. Igalt kandidaadilt tuleb põhikursuse kohta küsida vähemalt 25 kirjalikku küsimust. Täienduskursusele järgneval eksamil tuleb küsida vähemalt 15 kirjalikku küsimust. Eksam peab kestma vastavalt vähemalt 45 või 30 minutit. Küsimused võivad olla erineva raskusastmega ning erineva kaaluga Igal eksamil peab olema tagatud valve. Mis tahes manipuleerimine või pettus peab olema maksimaalselt välistatud. Kandidaadi isikusamasust tuleb kontrollida. Kõik eksamidokumendid tuleb salvestada ning hoida alles väljatrükitud kujul või elektroonilise failina Kirjaliku eksami võib korraldada osaliselt või tervikuna elektroonilise eksamina, mille vastused salvestatakse ja mida hinnatakse elektroonilise andmetöötluse protsesside abil, kui järgmised tingimused on täidetud: a) Pädev asutus peab kontrollima riist- ja tarkvara ning andma neile heakskiidu; b) Tagada tuleb korrektne tehniline toimivus. Seadmete ja rakenduste tõrgete puhul peab olema korraldatud see, kas ja kuidas eksamit jätkatakse. Sisendseadmetel ei tohi olla abivahendeid (näiteks elektroonilise otsimise funktsioon); seadmed ei tohi võimaldada kandidaatidel eksami ajal suhelda teiste seadmetega; c) Iga kandidaadi viimasena sisestatud vastused tuleb logida. Tulemuste määramine peab olema läbipaistev. d) Kasutada tohib ainult eksamit vastuvõtva organi pakutavat elektroonilisi vahendeid. Kandidaadil ei tohi olla võimalust saada elektroonilise vahendi vahendusel täiendavaid andmeid; ta võib ainult vastata esitatud küsimustele Vedu paakides või klassi 1 ainete ja esemete või klassi 7 radioaktiivsete materjalide vedu käsitlevate erikursuste eksamid Kui kandidaat on sooritanud põhikursuse eksami ning lõpetanud erikursused, mis käsitlevad vedu paakides või klassi 1 ainete ja esemete või klassi 7 radioaktiivsete materjalide vedu, tuleb ta lubada vastavale eksamile See eksam tuleb korraldada ja seda tuleb kontrollida samadel alustel nagu alajaos toodud eksamit. Küsimuste kataloog peab hõlmama alajaos , või loetletud teemasid Iga erikursuse kohta tuleb küsida vähemalt 15 kirjalikku küsimust. Täienduskursusele järgneval eksamil tuleb küsida vähemalt 10 kirjalikku küsimust. Eksam peab kestma vastavalt vähemalt 30 või 20 minutit Kui eksam põhineb piiratud põhikursusel, piirab see erikursuse eksamit vastavalt Juhi koolitustunnistus Alajao kohane tunnistus tuleb välja anda: a) pärast põhikursuse lõpetamist tingimusel, et kandidaat on edukalt sooritanud alajao kohase eksami;

13 b) kui kohane, siis pärast vedu paakides või klassi 1 ainete ja esemete või klassi 7 radioaktiivsete materjalide vedu puudutavate erikursuste lõpetamist või peale peatüki 8.5 erisätetes S1 ja S11 toodud teadmiste omandamist tingimusel, et kandidaat on edukalt sooritanud alajao kohase eksami; c) kui kohane, siis pärast piiratud põhikursuse või paakides veo piiratud erikursuse lõpetamist tingimusel, et kandidaat on edukalt sooritanud alajao või kohase eksami. Tunnistusel tuleb selgelt näidata, et see kehtib vaid asjakohaste ohtlike kaupade või klassi(de) kohta Juhi koolitustunnistus kehtib viis aastat alates kuupäevast, mil juht sooritab esmase põhi- või komplekskursuse eksami. Tunnistust uuendatakse, kui kandidaat esitab tõendid oma osalemise kohta alajao kohasel täienduskursusel ja on edukalt sooritanud alajao kohase eksami: a) kaheteist kuu jooksul enne tunnistuse aegumist. Pädev asutus annab välja uue tunnistuse, mis kehtib viis aastat alates eelmise tunnistuse aegumise kuupäevast; b) varem kui kaheteist kuu jooksul enne tunnistuse aegumist. Pädev asutus annab välja uue tunnistuse, mis kehtib viis aastat alates täienduskursuse eksami sooritamise kuupäevast. Kui juht laiendab tunnistuse kehtivusajal selle kehtivuse ulatust, täites alajao punktide b ja c nõuded, on uuel tunnistusel sama kehtivusaeg nagu eelmisel tunnistusel. Kui juht on sooritanud erikursuse eksami, kehtib spetsialiseerumine tunnistuse aegumise kuupäevani Tunnistus peab vastama alajaos toodud näidisele. Tunnistuse mõõtmed peavad vastama standardile ISO 7810:2003 ID-1 ja see peab olema plastist. Värvus peab olema valge musta kirjaga. Tunnistusel peab olema täiendav turvaelement, nagu hologramm, UVtrükk või giljoššmuster Tunnistus tuleb koostada selle välja andnud pädeva asutuse riigi keeles, keeltes või ühes neist keeltest. Kui ükski neist keeltest ei ole inglise, prantsuse või saksa keel, peavad tunnistuse pealkiri, punkti 8 pealkiri ja tagaküljel olevad pealkirjad olema ka inglise, prantsuse või saksa keeles

14 Ohtlikke veoseid vedavate sõidukite juhtide koolitustunnistuse näidis Esikülg JUHI ADR KOOLITUSTUNNISTUS ** (juhi foto) * 1. (TUNNISTUSE NR)* 2. (PEREKONNANIMI)* 3. (EESNIMI)* 4. (SÜNNIAEG pp/kk/aaaa)* 5. (KODAKONDSUS)* Tagakülg KEHTIV JÄRGMISTE KLASSIDE VÕI ÜRO NUMBRITE SUHTES: PAAGID VEOVAHENDID 9. (Märkida klass 10. (Märkida klass TEISED * Asendada tekst sobivate andmetega. ** Rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukite eraldusmärk (1968. aasta teeliikluse konventsiooni või aasta teeliikluse konventsiooni osalisriikidele, millest on teavitatud ÜRO peasekretäri kooskõlas esimesena nimetatud konventsiooni artikli 45 lõikega 4 või viimati nimetatud konventsiooni 4. lisaga) Lepinguosalised peavad esitama UNECE sekretariaadile näidise sellele jaotisele vastavatest väljaantavatest riikliku tunnistuse mudelitest koos kehtivate tunnistuste näidistega. Lepinguosaline võib esitada ka täiendavaid märkusi. UNECE sekretariaat peab tegema saadud info kättesaadavaks kõigile lepinguosalistele

15 8.2.3 Väljaõpe ohtlike veoste maanteeveoga seotud isikutele, välja arvatud sõidukijuhtidele, kes omavad jaole vastavat tunnistust. Isikud, kelle kohustuste hulka kuulub ohtlike veoste maanteevedu, peavad olema läbinud selliste veoste veo nõudeid puudutava väljaõppe, mis puudutab nende kohustusi ja vastutust peatüki 1.3 alusel. See nõue kehtib ohtlike veoste maanteeveoga seotud isikutele, nagu maanteesõiduki operaatori või kaubasaatja poolt tööle võetud töötajatele, ohtlike veoste peale- ja mahalaadimisega tegelevatele töötajatele, ekspedeerimis- ja kaubasaatmise firmade töötajatele ning muudele sõidukijuhtidele peale nende, kes omavad alajaole vastavat tunnistust

16 PEATÜKK 8.3 ERINEVAD NÕUDED, MIDA SÕIDUKI MEESKOND PEAB TÄITMA Reisijad Peale sõiduki meeskonna liikmete ei tohi ohtlikke kaupu vedavas veoüksuses vedada mingeid reisijaid Tuletõrjevahendite kasutamine Sõiduki meeskond peab teadma, kuidas tuletõrjevahendeid kasutada Saadetiste avamise keeld Juht või juhi abi ei tohi avada ohtlikke veoseid sisaldavat saadetist Kantavad valgustusseadmed Kantavad valgustusseadmed ei tohi sisaldada mingeid metallosi, mis võivad sädemeid tekitata Suitsetamise keeld Suitsetamine on keelatud teisaldamisoperatsioonide ajal sõidukite läheduses ja sõidukite sees. See suitsetamise keeld kehtib samuti elektrooniliste sigarettide ja sarnaste seadmete kohta Mootori töötamine peale- ja mahalaadimise ajal Välja arvatud juhul, kui mootorit peab kasutama pumpade või muude sõiduki peale- või mahalaadimisseadmete töötamiseks ning kui selle riigi seadused, kus sõiduk töötab, sellist kasutamist lubavad, peab mootor olema peale- ja mahalaadimise operatsioonide ajal välja lülitatud Seisupiduri kasutamine ja tõkiskingad Ühtegi ohtlikke veoseid vedavat sõidukit ei tohi parkida ilma seisupidurit kasutamata. Ilma piduriseadmeteta haagiseid tuleb takistada liikumast vähemalt ühe tõkiskingaga, nagu on kirjeldatud alajaos Juhtmete ühendamine Mitteblokeeruva pidurisüsteemiga varustatud veoüksuse korral, mis koosneb mootorsõidukist ja üle 3,5 tonnise maksimaalse lubatud massiga haagisest, peavad alajaos viidatud elektrilised ühendused veduki ja haagise vahel olema ühendatud kogu veo vältel

17

18 PEATÜKK 8.4 SÕIDUKITE VALVAMIST PUUDUTAVAD NÕUDED Peatüki 8.5 erisätetes S1 (6) ja S14 kuni S24 antud ainete kohta peatüki 3.2 tabeli A veerus (19) toodud kogustes ohtlikke veoseid vedavaid sõidukeid tuleb valvata või neid võib alternatiivselt ilma valvamata parkida suletud garaažides või tehase kinnisel territooriumil. Juhul, kui selliseid kohti ei ole, võib sõiduki pärast korralikku sulgemist parkida eraldatud kohas, mis vastab järgmiste punktide a, b või c nõuetele: a) valvatavas parklas, mille valvurit on teavitatud koorma iseloomust ning juhi asukohast; b) avalikus või eraparklas, kus sõiduk tõenäoliselt ei saa teiste sõidukite poolt kahjustada, või c) sobival avatud alal, kus inimesed tavaliselt ei käi ega kogune ning mis on eraldatud avalikust maanteest ja hoonetest. Punktis b lubatud parkimiskohti võib kasutada ainult juhul, kui punktis a nimetatud kohti ei ole ning punktis c nimetatud kohti võib kasutada ainult juhul, kui punktides a ja b nimetatud kohti ei ole Koormaga MEMU-sid tuleb valvata või parkida need alternatiivina valvega jaama või valvega tehaseterritooriumile. Sellest nõudest on vabastatud tühjad puhastamata MEMU-d

19

20 PEATÜKK 8.5 TEATUD KLASSIDE VÕI AINETE KOHTA KEHTIVAD LISANÕUDED Lisaks peatükkide 8.1 kuni 8.4 nõuetele kehtivad nende ainete või esemete veol järgmised nõuded juhul, kui nendele on viidatud peatüki 3.2 tabeli A veerus (19). Kui tekivad vastuolud peatükkide 8.1 kuni 8.4 nõuetega, kehtivad käesoleva peatüki nõuded. S1: Lõhkeainete ja neid sisaldavate esemete (klass 1) vedu puudutavad nõuded (1) Juhtide eriväljaõpe Juhul, kui kokkuleppeosalises riigis kehtivate muude eeskirjade kohaselt on juht läbinud alajaos määratud teemasid hõlmava samaväärse väljaõppe erinevatel tingimustel või erineval eesmärgil, võib eriväljaõppe kursuse täielikult või osaliselt ära jätta. (2) Pädev ametnik Juhul, kui siseriiklikud eeskirjad selliselt sätestavad, võib ADR-i kokkuleppeosalise riigi pädev asutus nõuda, et sõidukis sõidaks vedaja kulul kaasas pädev ametnik. (3) Suitsetamise, tule ja lahtise leegi keeld Suitsetamine, tule ja lahtise leegi kasutamine on keelatud. klassi 1 aineid ja esemeid vedavates sõidukites, nende läheduses ja nende ainete ning esemete peale- ja mahalaadimise ajal. See suitsetamise keeld kehtib samuti elektrooniliste sigarettide ja sarnaste seadmete kohta (4) Peale- ja mahalaadimise kohad a) klassi 1 ainete ja esemete peale- ja mahalaadimine ei tohi toimuda hoonestatud alal avalikus kohas ilma pädeva asutuse eriloata; b) keelatud on klassi 1 ainete ja esemete peale- ja mahalaadimine muudes kohtades kui hoonestatud aladel, ilma sellest pädevat asutust eelnevalt teavitamata, välja arvatud juhul, kui need operatsioonid on ohutuse tõttu vältimatud; c) juhul, kui mingil põhjusel tuleb laadimisoperatsioone teostada avalikus kohas, tuleb erinevat liiki ained ja esemed ohumärgiste alusel eraldada; d) juhul, kui klassi 1 aineid ja esemeid vedavad sõidukid on kohustatud peale- või mahalaadimise operatsioonide läbiviimiseks peatuma avalikus kohas, tuleb seisvate sõidukite vahel hoida vähemalt 50 m vahet. See vahemaa ei kohaldu sõidukitele, mis kuuluvad samasse veoüksusesse. (5) Konvoid a) Juhul, kui klassi 1 aineid ja esemeid vedavad sõidukid liiguvad konvois, tuleb veoüksuste vahel hoida vähemalt 50 m vahet; b) pädev asutus võib määrata eeskirjad konvoide koosseisu või moodustamise kohta

21 (6) Sõidukite valve Peatüki 8.4 nõuded kehtivad ainult siis, kui sõidukis veetavate klassi 1 ainete ja esemete kogu lõhkeaine puhasmass ületab allpool esitatud piirmäärasid: Jaotis 1.1: 0 kg Jaotis 1.2: 0 kg Jaotis 1.3 sobivusgrupp C: 0 kg Jaotis 1.3 muud sobivusgrupid, välja arvatud C: 50 kg Jaotis 1.4, välja arvatud allpool loetletud ained ja esemed: 50 kg Jaotis 1.5: 0 kg Jaotis 1.6: 50 kg Jaotisse 1.4 kuuluvad ained ja esemed ÜRO numbritega 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 ja 0500: 0 kg Segatüüpi koormate puhul kehtib kogu koorma suhtes veetavate ainete või esemete madalaim piirmäär. Lisaks tuleb neid aineid ja esemeid igal ajal valvata, et hoida ära mis tahes kuritahtlikud teod ning hoiatada juhti ja pädevaid asutusi ainete väljapääsemise ja tulekahju korral. Erandiks on tühjad puhastamata pakendid. (7) Sõidukite lukustamine EX/II sõidukite uksed ja jäigad katted ning klassi 1 kuuluvaid aineid ja esemeid vedavate EX/III sõidukite kõik avad veoseruumides peavad olema veo ajal, välja arvatud laadimise ja mahalaadimise ajal, lukustatud. S2: Tuleohtlike vedelike või gaaside vedu puudutavad lisanõuded (1) Kantavad valgustusseadmed Kuni 60 ºC leekpunktiga vedelikke või klassi 2 tuleohtlikke aineid või esemeid vedavate suletud sõidukite veoseruumidesse ei tohi siseneda isikud, kes kannavad kantavaid valgustusseadmeid, mis on konstrueeritud ja ehitatud selliselt, et need võivad süüdata mingeid tuleohtlikke aurusid või gaase, mis võivad olla pääsenud sõiduki sisemusse. (2) Leeksoojendite töötamine peale- või mahalaadimise ajal FL-tüüpi sõidukite (vt 9. osa) leeksoojendite töötamine on keelatud peale- ja mahalaadimise ajal ning laadimiskohtades. (3) Ettevaatusabinõud elektrostaatiliste laengute vastu FL-tüüpi sõidukite puhul (vt 9. osa) tuleb enne paakide täitmist või tühjendamist luua hea elektriühendus sõiduki šassii ja maa vahel. Lisaks tuleb piirata täitmise kiirust. S3: Nakkusohtlike ainete vedu puudutavad erisätted Alajao tabeli veergude 2, 3 ja 5 ning jao nõuded ei kehti

22 S4: Vt jagu MÄRKUS: käesolev säte S4 ei kehti alajaos viidatud ainete kohta, kui need ained on stabiliseeritud keemiliste inhibiitorite lisamise teel selliselt, et SADT on kõrgem kui 50 ºC. Viimasel juhul võidakse nõuda temperatuuri kontrolli, kui veotingimuste kohaselt võib temperatuur ületada 55 ºC. S5: Ainult klassi 7 radioaktiivsete materjalide vabasaadetistes (ÜRO nr 2908, 2909, 2910 ja 2911) veole omased erisätted Alajao punkti b ja jagude 8.2.1, ja kirjalike juhiste nõuded ei kehti. S6: Klassi 7 radioaktiivsete materjalide veole (peale vabasaadetiste veo) omased erisätted S7: (Kustutatud) Jao sätted ei kehti sõidukitele, mis veavad ainult kategooria I-VALGE ohumärgiseid kandvaid saadetisi, veopakendeid või konteinereid. Jao sätted ei kehti tingimusel, et puudub kaasnev oht. Muud lisa- või erinõuded S8: Juhul, kui neid aineid on veoüksusesse laaditud rohkem kui 2000 kg, ei tohi teeninduspeatuseid teha asustatud või külastatavate paikade lähedal niivõrd, kui see võimalik on. Pikem peatus selliste kohtade lähedal on lubatud ainult pädeva asutuse nõusolekul. S9: Nende ainete veol ei tohi teha teeninduspeatuseid asustatud või külastatavate paikade lähedal niivõrd, kui see võimalik on. Pikem peatus selliste kohtade lähedal on lubatud ainult pädeva asutuse nõusolekul. S10: Ajavahemikus aprillist oktoobrini, kui sõiduk sel ajal seisab ja kui seda nõuab selle riigi seadusandlus, kus sõiduk seisab, peavad saadetised olema efektiivselt kaitstud päikese eest, näiteks mitte vähem kui 20 cm kõrgusele lasti kohale paigutatud katetega. S11: Juhul, kui kokkuleppeosalises riigis kehtivate muude eeskirjade kohaselt on juht läbinud alajaos määratud teemasid hõlmava samaväärse väljaõppe erinevatel tingimustel või erineval eesmärgil, võib eriväljaõppe kursuse täielikult või osaliselt ära jätta. S12: Juhul, kui veoüksuses veetavate radioaktiivset materjali sisaldavate saadetiste koguarv ei ületa 10 ja veoindeksite summa ei ületa 3 ning kaasnevad ohud puuduvad, siis ei ole alajaos toodud nõuet sõidukite juhtide väljaõppe kohta tarvis rakendada. Kuid juhid peavad sel juhul saama kohase väljaõppe radioaktiivsete materjalide veose osas, mis on nende ülesannetega kooskõlas. See väljaõpe annab neile arusaamise radioaktiivsete materjalide veoga seotud kiirgusohust. Sellist väljaõpet peab tõestama tööandja poolt antava tunnistusega. Vt ka S13: (Kustutatud) S14: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad neid aineid vedavate sõidukite suhtes olenemata ainete kogustest. S15: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad neid aineid vedavate sõidukite suhtes olenemata ainete kogustest. Kuid peatüki 8.4 sätteid ei ole vaja rakendada, kui veoseruum on lukustatud ja veetavad saadetised on muul viisil kaitstud igasuguse lubamatu mahalaadimise eest

23 S16: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad, kui nende ainete kogumass sõidukis ületab 500 kg. Lisaks tuleb sõidukeid, millega veetakse üle 500 kg neid aineid, igal ajal valvata, et hoida ära igasuguseid kuritahtlikke tegusid ning hoiatada juhti ja pädevaid asutusi ainete väljapääsemise ja tulekahju korral. S17: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad, kui nende ainete kogumass sõidukis ületab 1000 kg. S18: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad, kui nende ainete kogumass sõidukis ületab 2000 kg. S19: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad, kui nende ainete kogumass sõidukis ületab 5000 kg. S20: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad, kui nende ainete kogumass või -maht sõidukis ületab pakendatud kaupade puhul kg või paakides 3000 liitrit. S21: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad kogu materjali kohta, olenemata massist. Lisaks tuleb neid aineid igal ajal valvata, et hoida ära mistahes kuritahtlikud teod ning hoiatada juhti ja pädevaid asutusi ainete väljapääsemise ja tulekahju korral. Kuid peatüki 8.4 sätteid ei ole vaja rakendada, kui: a) laaditud ruum on lukustatud ja veetavad saadetised on muudviisi kaitstud igasuguse lubamatu mahalaadimise eest ja b) doosikiirgus ei ületa 5 µsv/h sõiduki välispinna mis tahes juurdepääsetavas punktis. S22: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad, kui nende ainete kogumass või -maht sõidukis ületab pakendatud kaupade puhul 5000 kg või paakides 3000 liitrit. S23: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad, kui ainet veetakse puistveosena või paakides ja kui selle kogumass või -maht sõidukis ületab vastavalt 3000 kg või 3000 liitrit. S24: Sõidukite valvet puudutavad peatüki 8.4 sätted kehtivad, kui nende ainete kogumass sõidukis ületab 100 kg

24 PEATÜKK 8.6 OHTLIKKE VEOSEID VEDAVATE SÕIDUKITE PIIRANGUD MAANTEETUNNELITE LÄBIMISEL Üldsätted Käesoleva peatüki sätted kehtivad, kui sõidukitele on maanteetunnelite läbimisel kehtestatud jao kohased piirangud Ohtlikke veoseid vedavate sõidukite läbisõitu reguleerivad liiklusmärgid või viidad Pädeva asutuse poolt alajao kohaselt määratud tunnelikategooria teatud maanteetunnelile, mille eesmärk on ohtlikke veoseid vedavate veoüksuste läbisõidu piiramine, tuleb näidata liiklusmärkide ja signaalidega järgmiselt: Märk ja viit Märk puudub Märk koos lisatahvliga, millel on täht B Märk koos lisatahvliga, millel on täht C Märk koos lisatahvliga, millel on täht D Märk koos lisatahvliga, millel on täht E Tunnelikategooria Tunnelikategooria A Tunnelikategooria B Tunnelikategooria C Tunnelikategooria D Tunnelikategooria E Tunneli piirangute koodid Piirangud, mis on kehtestatud teatud ohtlikele veoste veole läbi tunnelite, põhinevad nende kaupade tunneli piirangu koodil, mis on ära toodud peatüki 3.2 tabeli A veerus (15). Tunneli piirangu koodid on toodud lahtri alumises osas sulgudes. Kui tunneli piirangu koodide asemel on toodud ( ), ei ole neile ohtlikele kaupadele kehtestatud ühtegi tunneli piirangut; ÜRO nr 2919 ja 3331 alla määratud ohtlike kaupade puhul võib aga läbisõit tunnelitest olla erikorralduse osa, mille on heaks kiitnud pädev(ad) asutus(ed) alajao põhjal Kui mõni veoüksus sisaldab ohtlikke veoseid, millele on määratud erinevad tunneli piirangu koodid, tuleb kogu lastile määrata nendest tunneli piirangu koodidest kõige rangem Tunneli piirangu koodid ei kehti ohtlikele veostele, mida veetakse vastavalt jaole 1.1.3, ning neid ei võeta kogu veoüksusele tunneli piirangu koodi määramisel arvesse, välja arvatud juhul, kui veoüksus tuleb tähistada vastavalt jaole 3.413, võttes arvesse jagu Piirangud ohtlikke veoseid läbi tunnelite vedavatele veoüksustele Tunnelite läbimise piirangud kehtivad: - veoüksuste kohta, mis tuleb tähistada jao kohaselt, võttes arvesse jagu , E-kategooria tunnelite puhul, ja - veoüksuste kohta, mis tuleb jao tähistada kohaselt oranži tahvliga, vastavalt alltoodud tabelile, kui veoüksuse kogu lastile on kindlaks määratud tunneli piirangu kood

25 Kui kogu veoüksusele on määratud tunneli piirangu kood, kehtivad sellele veoüksusele järgmised tunnelitest läbisõidu piirangud: Tunneli piirangu kood kogu koormale B B1000C B/D B/E C C5000D C/D C/E D D/E Piirang Läbisõit B-, C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud Läbisõit B-, C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui lõhkeaine puhasmass ühe veoüksuse kohta ületab 1000 kg; läbisõit C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui lõhkeaine puhasmass ühe veoüksuse kohta ei ületa 1000 kg Läbisõit B-, C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui vedu toimub paakides; muude vedude puhul on keelatud läbisõit D- ja E-kategooria tunnelitest Läbisõit B-, C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui vedu toimub paakides; muude vedude puhul on keelatud läbisõit E-kategooria tunnelitest Läbisõit C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud Läbisõit C, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui lõhkeaine puhasmass ühe veoüksuse kohta ületab 5000 kg; läbisõit D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui lõhkeaine puhasmass ühe veoüksuse kohta ei ületa 5000 kg Läbisõit C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui vedu toimub paakides; muude vedude puhul keelatud läbisõit D- ja E-kategooria tunnelitest Läbisõit C-, D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui vedu toimub paakides; muude vedude puhul keelatud läbisõit E-kategooria tunnelitest Läbisõit D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud Läbisõit D- ja E-kategooria tunnelitest keelatud, kui vedu toimub puistveosena või paakides; muude vedude puhul keelatud läbisõit E-kategooria tunnelitest E Läbisõit E-kategooria tunnelitest keelatud Läbisõit kõikidest tunnelitest lubatud (ÜRO nr 2919 ja 3331 puhul vt ka alajagu ) MÄRKUS 1: näiteks on D- ja E- kategooria tunnelitest keelatud läbi sõita veoüksustel, mis veavad ÜRO nr 0161, püssirohtu, suitsuta, klassifikatsioonikood 1.3C, tunneli piirangu kood C5000D, koguses, mille lõhkeaine puhasmass on 3000 kg. MÄRKUS 2: E-kategooria tunnelite läbimise piirangud ei kehti IMDG koodeksi kohaselt tähistatud konteinerites või veoüksustel veetavate piiratud koguses pakitud ohtlike veoste kohta, kui piiratud koguses pakitud ohtlikke veoseid sisaldavate saadetiste kogumass ei ületa 8 tonni veoüksuse kohta

26 9. OSA Sõidukite ehitust ja kasutusluba puudutavad nõuded

27

28 PEATÜKK 9.1 REGULEERIMISALA, DEFINITSIOONID JA SÕIDUKITELE KASUTUSLOA ANDMISE NÕUDED Reguleerimisala ja definitsioonid Reguleerimisala Definitsioonid Osa 9 sätted kehtivad ohtlike veoste veoks ette nähtud N- ja O-kategooriate sõidukitele, nagu defineeritud Euroopa Majanduskomisjoni sisetranspordi komitee ühisotsuse lisas 7 sõidukite ehituse kohta (R.E.3) 1. Need nõuded kehtivad sõidukite ehitusele, tüübikinnitusele, ADR-i kohasele loale ja igaaastasele tehnilisele ülevaatusele. IX osa mõistes: sõiduk tähendab mis tahes sõidukit, kas komplektset, mittekomplektset või komplekteeritut, mis on ette nähtud ohtlike veoste veoks maanteel; EX/II sõiduk või EX/III sõiduk tähendab sõidukit, mis on ette nähtud lõhkeainete ja neid sisaldavate esemete (klass 1) veoks; FL sõiduk tähendab: a) sõidukit, mis on ette nähtud vedama vedelikke leekpunktiga mitte üle 60 ºC (välja arvatud diiselkütus, mis vastab standardile EN 590: A1:2017, gaasiõli ja kütteõli (kerge) ÜRO nr standardiga EN 590: A1:2017 määratud leekpunktiga) püsipaakides või kergpaakides mahuga üle 1 m 3 või paakkonteinerites või teisaldatavates paakides, mille üksiku paagi maht ületab 3 m 3, või b) sõidukit, mis on ette nähtud tuleohtlike gaaside vedamiseks püsipaakides või kergpaakides mahuga üle 1 m 3 või paakkonteinerites, teisaldatavates paakides või MEGC-des, mille üksiku paagi maht ületab 3 m 3, või, c) anumakogumiga sõidukit, mille kogumaht ületab 1 m 3 ning mis on ette nähtud tuleohtlike gaaside veoks, või d) sõidukit, mis on ette nähtud stabiliseeritud vesinikperoksiidi või üle 60% vesinikperoksiidiga stabiliseeritud vesinikperoksiidi vesilahuse (klass 5.1, ÜRO nr 2015) vedamiseks püsipaakides või kergpaakides mahuga üle 1 m 3 või paakkonteinerites või teisaldatavates paakides individuaalse mahuga üle 3 m 3 ; AT sõiduk tähendab: a) sõidukit, välja arvatud EX/III või FL sõidukit või MEMU-t, mis on ette nähtud ohtlike ainete vedamiseks püsipaakides või kergpaakides mahuga üle 1 m 3 või paakkonteinerites, teisaldatavates paakides või MEGC-des, mille üksiku paagi maht ületab 3 m 3, või 1 ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni dokument TRANS/WP.29/78/rev

29 b) anumakogumiga sõidukit, mille kogumaht ületab 1 m 3, välja arvatud FL-sõidukid; MEMU tähendab sõidukit, mis vastab jaos esitatud mobiilse lõhkeainete tootmisüksuse mõistele; komplektne sõiduk tähendab mis tahes sõidukit, mida ei ole enam vaja täiendada (nt ühes komplekteerimisastmes valmistatud furgoonid, veoautod, traktorid, haagised); mittekomplektne sõiduk tähendab mis tahes sõidukit, mis vajab täiendavalt vähemalt ühte komplekteerimisastet (nt kabiiniga rung, haagise rung).; komplekteeritud sõiduk tähendab mis tahes sõidukit, mis on mitmeetapilise protsessi tulemus (nt rung või kabiiniga rung, millele on paigaldatud kere). tüübikinnitusega sõiduk tähendab mis tahes sõidukit, millele on antud luba vastavalt ÜRO eeskirjale nr ; ADR-i luba tähendab kokkuleppeosalise pädeva asutuse kinnitust, et ohtlike veoste veoks ette nähtud sõiduk vastab asjakohastele käesoleva osa tehnilistele nõuetele kui EX/II, EX/III, FL või AT sõiduk või kui MEMU EX/II, EX/III, FL ja AT sõidukite ning MEMU-de kasutusluba Üldist MÄRKUS: peale EX/II, EX/III, FL ja AT sõidukite ning MEMU-de ei nõuta teistelt sõidukitelt muid spetsiaalseid tunnistusi kui need, mida sõidukitelt üldjuhul päritoluriigi üldiste ohutuseeskirjade alusel nõutakse. EX/II, EX/III, FL ja AT sõidukid ning MEMU-d peavad vastama käesoleva osa asjakohastele nõuetele. Kõikidele komplektsetele või komplekteeritud sõidukitele peab pädev asutus tegema esimese ülevaatuse vastavalt käesoleva peatüki nõuetele, et kontrollida vastavust peatükkide 9.2 kuni 9.8 asjakohastele tehnilistele nõuetele. Pädev asutus võib loobuda esimesest ülevaatusest poolhaagise veokile, mis on saanud tüübikinnituse vastavalt alajaole ning mille kohta tootja, tootja ettenähtud korras volitatud esindaja või pädeva asutuse poolt tunnustatud organ on esitanud tõendi peatüki 9.2 nõuetele vastavuse kohta. Sõiduki vastavust peab sertifitseerima jaole vastava kasutusloa väljastamisega. Juhul, kui sõidukid peavad olema varustatud aeglustisüsteemiga, peab sõiduki tootja või tootja ettenähtud korras volitatud esindaja välja andma teatise ÜRO eeskirja nr 13 3 lisa 5 nõuetele vastavuse kohta. See teatis tuleb esitada esimesel tehnilisel ülevaatusel. 2 ÜRO eeskiri nr 105 (Ühtsed nõuded ohtlike kaupade veoks kasutatavate sõidukite tunnustamise kohta, pidades silmas nende konstruktsiooni eripärasid). 3 ÜRO eeskiri nr 13 (Ühtsed sätted, milles käsitletakse M-, N- ja O-kategooria sõidukite tüübikinnitust seoses pidurdamisega)

30 Nõuded tüübikinnitusega sõidukitele Sõiduki tootja või tootja ettenähtud korras volitatud esindaja nõudmisel võib ADR-i alajao kohast luba vajavatele sõidukitele anda tüübikinnituse pädev asutus. Peatüki 9.2 asjakohased nõuded võib lugeda täidetuks, kui pädev asutus on tüübikinnituse väljastanud kooskõlas ÜRO eeskirjaga nr tingimusel, et nimetatud eeskirja tehnilised nõuded vastavad käesoleva osa peatükile 9.2 ja et sõidukile tehtavad kohandused ei muudaks selle kehtivust. MEMU-de puhul võib ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 105 kohaselt kinnitatud tüübikinnitusmärk näidata, kas sõiduk on MEMU või EX/III. See, et tegemist on MEMU kui sellisega, tuleb näidata ära ainult jao kohaselt väljastatud kinnitussertifikaadil. Seda tüübikinnitust, mille on väljastanud üks kokkuleppeosaline, peavad tunnistama teised kokkuleppeosalised sõiduki vastavuse tagatisena, kui üksikule sõidukile tehakse ADR-i loa saamiseks ülevaatust. Ülevaatusel tuleb ADR-i loa saamiseks kontrollida peatüki 9.2 kohaldatavatele nõuetele vastavuse osas ainult neid tüübikinnitusega mittekomplektse sõiduki osi, mis on lisatud või mida on muudetud komplekteerimisprotsessis Iga-aastane tehniline ülevaatus Kasutusluba EX/II, EX/III, FL ja AT sõidukitele ning MEMU-dele kehtib iga-aastase tehnilise ülevaatuse nõue nende registreerimise riigis, et kindlustada nende vastavus käesoleva osa asjakohastele sätetele ja selles riigis kehtivatele üldistele ohutuseeskirjadele (pidurite, tulede jne osas). Sõiduki vastavust tuleb sertifitseerida kas kasutusloa kehtimise pikendamisega või jao kohase uue loa väljastamisega EX/II, EX/III, FL ja AT sõidukite ning MEMU-de vastavus käesoleva osa nõuetele tuleb vormistada registreerimisriigi pädeva asutuse poolt kasutusloana (ADR-i kasutusluba 4 ) iga sõiduki kohta, mis saab ülevaatusel rahuldava tulemuse või millele väljastatakse peatüki 9.2 nõuetele vastavuse tõend kooskõlas alajaoga Ühes kokkuleppeosalises riigis väljaantud kasutusluba selles riigis registreeritud sõiduki kohta peavad loa kehtivuse ajal aktsepteerima teise kokkuleppeosalise riigi pädevad asutused Kasutusluba peab olema samasuguse kujundusega kui alajaos toodud näidis. Selle mõõtmed peavad olema 210 mm x 297 mm (formaat A4). Kasutada võib paberi mõlemat poolt. Värv peab olema valge, roosa diagonaaltriibuga. Luba tuleb koostada väljaandva riigi ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest. Kui see keel ei ole inglise, prantsuse või saksa keel, tuleb loa nimetus ja kõik märkused nr 11 all koostada ka inglise, prantsuse või saksa keeles. Vaakum-jäätmepaagi kasutusluba peab kandma märget vaakum-jäätmepaak. 2 ÜRO eeskiri nr 105 (Ühtsed nõuded ohtlike kaupade veoks kasutatavate sõidukite tunnustamise kohta, pidades silmas nende konstruktsiooni eripärasid). 4 Kasutusloa koostamise juhistega võib tutvuda ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) sekretariaadi kodulehel (

31 Jao nõuete kohaselt lõhkeainete paakides vedamiseks mõeldud EX/III sõidukite kasutusluba peab sisaldama nr 11 all järgmist märkust: ADR-i jaole vastav sõiduk lõhkeainete vedamiseks paakides Kasutusluba lõpeb mitte hiljem kui üks aasta pärast tunnistuse väljaandmisele eelnenud tehnilise ülevaatuse kuupäeva. Järgmise loa kuupäev peab olema sellegipoolest seotud viimase nominaalse kehtivusaja lõpu kuupäevaga, kui tehniline ülevaatus on sooritatud ühe kuu jooksul pärast või enne viimatimainitud kuupäeva. Kuid nende paakide puhul, mis peavad läbima korralise ülevaatuse, ei tähenda see säte seda, et tiheduse (lekkekindluse) proovid, surveproovid või paakide sisemised ülevaatused tuleb läbi viia lühemate ajavahemike tagant kui need, mis on sätestatud peatükkides 6.8 ja

32 Teatud ohtlikke veoseid vedavate sõidukite autoveole lubamise tunnistuse näidis SÕIDUKI TEATUD OHTLIKE VEOSTE AUTOVEOLE LUBAMISE TUNNISTUS CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS Käesolev tunnistus tõendab, et allpool kirjeldatud sõiduk vastab ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) nõuetele 3. Sõiduki VIN-kood 1. Tunnistuse nr 2. Sõiduki tootja 4. Sõiduki registreerimismärk (tehasetähis) 5. Omaniku, operaatori või vedaja nimi (ärinimi) ja ametlik aadress 6. Sõiduki kirjeldus: 1 7. Sõiduki määratlus ADR kohaselt: 2 EX/II EX/III FL AT MEMU 8. Aeglustisüsteem: 3 Ei ole nõutav Efektiivsus on ADR kohaselt piisav veoüksusele täismassiga... tonni 4 9. Püsipaagi (-paakide) / anumakogumiga sõiduki kirjeldus 9.1 Paagi tootja: 9.2 Paaksõiduki / anumakogumiga sõiduki tüübikinnituse number: 9.3 Paagi tootja seerianumber /anumakogumiga sõiduki elementide identifitseerimine: 9.4 Tootmise aasta: 9.5 Paagi kood vastavalt ADR alajaole või : 9.6 Erinõuded vastavalt ADR alajao erisätetele TC ja TE (kui on nõutav) 6 : 10. Veoks lubatud ohtlikud veosed: Sõiduk vastab tunnistuse punktis 7 märgitud ohtliku veose sõiduki määratlust tulenevatele nõuetele EX/II või EX/III sõiduki korral 3 lubatud klassi 1 veostele, sealhulgas sobivusgrupi J veostele lubatud klass 1 veostele, välja arvatud sobivusgrupi J veosed 10.2 Paakveoki / anumakogumiga sõiduki korral 3 lubatud vedada ainult aineid, mis on lubatud paagikoodi ja mis tahes nr 9 all toodud erisätete kohaselt 5 või lubatud vedada ainult järgmisi aineid (klass, ÜRO number, vajadusel ära märkida pakendigrupp ja aine tunnusnimetus): Vedada võib ainult aineid, millel ei ole kalduvust ohtlikult reageerida korpuse, tihendite varustuse ja kaitsevooderdusega (kui on kasutusel). 11. Märkused:: 12. Kehtiv kuni: Väljastaja pitser Koht, kuupäev, allkiri Jõuallikaga sõidukite ja N ja O kategooria haagiste definitsiooni kohaselt, nagu toodud Euroopa Majanduskomisjoni sisetranspordi komitee ühisotsuses sõidukite ehituse kohta (R.E.3) või direktiivis 2007/46/EÜ. Mittevajalik maha kriipsutada. Märkida vajalik. Märkida vajalik väärtus. Väärtus 44 t ei piira registreerimisdokumendis näidatud maksimaalset lubatud registri-/töömassi. Number 9 all nimetatud paagikoodi või alajagudes või hierarhia kohaselt lubatud paagikoodi alla määratud ained, arvestades erisätteid (kui need on olemas). Ei nõuta, kui lubatud ained on nimetatud nr 10.2 all

33 13. Kehtivuse pikendamine Kehtivus pikendatud Väljastaja pitser, koht, kuupäev, allkiri kuni MÄRKUS: tunnistus tuleb tagastada selle väljastanud asutusele, kui sõiduki kasutamine on lõpetatud või sõiduk on üle antud punktis nr 5 märgitust erinevale vedajale, operaatorile või omanikule või tunnistuse kehtivus on lõppenud või sõiduki põhiandmed on muutunud

34 PEATÜKK 9.2 SÕIDUKITE EHITUST PUUDUTAVAD NÕUDED Vastavus käesoleva peatüki nõuetele EX/II, EX/III, FL ja AT sõidukite peavad vastama käesoleva peatüki nõuetele alljärgneva tabeli kohaselt. Muud sõidukid peale EX/II, EX/III, FL ja AT sõidukite: - kõikidele sõidukitele, mis on esmakordselt registreeritud (või kui registreerimist ei nõuta, kasutusele võetud) pärast 30. juunit 1997, kehtivad alajao (piduriseadmed vastavalt ÜRO eeskirjale nr 13 või direktiivile 71/320/EÜ) nõuded; - kõikidele mootorsõidukitele, mille maksimaalne mass ületab 12 tonni ning mis on esmakordselt registreeritud pärast 31. detsembrit 1987, ning kõikidele mootorsõidukitele, mille maksimaalne mass on üle 3,5 tonni, aga mitte rohkem kui 12 tonni ning mis on registreeritud pärast 31. detsembrit 2007, kehtivad jao nõuded (kiiruspiirik vastavalt ÜRO eeskirjale nr 89 või direktiivile 92/24/EMÜ)

35 SÕIDUKID MÄRKUSED TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON EX/II EX/III AT FL ELEKTRISEADMED Üldsätted X X X X Juhtmestik X X X X Täiendav kaitse X a X X b X a Kehtib sõidukitele, mille täismass ületab 3,5 tonni ja mis on esmakordselt registreeritud (või kasutusele võetud, kui registreerimine ei ole kohustuslik) alates 31. märtsist 2018 b Kehtib sõidukitele, mis on esmakordselt registreeritud (või kasutusele võetud, kui registreerimine ei ole kohustuslik) alates 31. märtsist Sulav- ja automaatkaitsmed Akud X X X X Valgustus X X X X X b X X b X Kehtib sõidukitele, mis on esmakordselt registreeritud (või kasutusele võetud, kui registreerimine ei ole kohustuslik) alates 31. märtsist Elektriühendused X c X X b b X Kehtib sõidukitele, mis on esmakordselt registreeritud (või kasutusele võetud, kui registreerimine ei ole kohustuslik) alates 31. märtsist 2018 c Kehtib mootorsõidukitele, mis on mõeldud transportima üle 3,5-tonnise täismassiga haagist ja üle 3,5-tonnise täismassiga haagistele, mis on esmakordselt registreeritud (või kasutusele võetud, kui registreerimine ei ole kohustuslik) alates 31. märtsist Pinge X X Aku pealüliti X X Pidevalt pingestatud vooluringid X X PIDURISEADMED Üldsätted X X X X

ANNEX B

ANNEX B 9. OSA Sõidukite ehitust ja kasutusluba puudutavad nõuded - 641 - PEATÜKK 9.1 REGULEERIMISALA, DEFINITSIOONID JA SÕIDUKITELE KASUTUSLOA ANDMISE NÕUDED 9.1.1 Reguleerimisala ja definitsioonid 9.1.1.1 Reguleerimisala

Rohkem

PART 5

PART 5 TÕLGE INGLISE KEELEST EESTI KEELDE 5. OSA Kaubasaatmise juhised PEATÜKK 5.1 ÜLDSÄTTED 5.1.1 Rakendamine ja üldsätted Käesolev osa käsitleb ohtliku veose saadetisest teavitamist: ohumärgistega varustamist,

Rohkem

Väljaandja: Teede- ja Sideminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.1

Väljaandja: Teede- ja Sideminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.1 Väljaandja: Teede- ja Sideminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.12.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.11.2007 Avaldamismärge: Ohtlike veoste autoveo eeskiri

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

The International Carriage of Dangerous Goods by Rail

The International Carriage of Dangerous Goods by Rail VII OSA Saadetise veo, peale- ja mahalaadimise ning veose käsitlemise tingimusi puudutavad sätted Peatükk 7.1 Üldsätted 7.1.1 Ohtlike veoste veoks on kohustuslik kasutada käesoleva peatüki ja peatüki 7.2

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (

Majandus- ja kommunikatsiooniministri a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 ( Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011. a määrus nr 49 Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded Lisa 3 (majandus- ja taristuministri 27.08.2014.a määruse nr

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem