IT 1 Kontsept - rohumaa seemnesegude väljatöötamine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "IT 1 Kontsept - rohumaa seemnesegude väljatöötamine"

Väljavõte

1 IT 1 Kontsept - rohumaa seemnesegude väljatöötamine ROHUSÖÖTADEL PÕHINEV LIHAVEISEKASVATUS Uno Tamm PhD, Eesti Taimekasvatuse Instituut Karjatamisel põhinevas lihaveisekasvatuses peetakse veiseid üle poole aasta karjamaal. Karjatamine annab enamasti häid kasvutulemusi kevadel ja varasuvel. Kesksuvel ja sügisel kasvavad aga karjatatavad loomad aeglasemalt, sest värsket karjamaarohtu ei jätku piisavalt. Aeglasema kasvu tulemusena esineb veiseliha kvaliteedis muutusi. Samuti pikendab loomade aeglasem kasv realiseerimise aega. Karjamaal põhinevaks tootmiseks sobivad hästi lihatõugude mullikad ja härjad. Lihatõugude mullikaid saab reeglina tapamajja saata kuu vanuselt, lihatõugude härgi kuu vanuselt. Mahe lihaveisekasvatuses on loomade karjatamiseks kasutusel põldudel paiknevad püsirohumaad (PR) ja looduslike rohumaade pool-looduslikud kooslused aru-karjamaadel, rannakarjamaadel ning luhaniitudel. Karjamaarohu toiteväärtus on kevadisel noorel rohul kõrge (10-12 MJ/ kg ka), vähenedes suvel ja sügisel ebapiisava hooldamise ning süsteemitu kasutamise korral hea kuni keskmise väärtuse (8,0-9,5 MJ/kg ka) tasemele. Kui teha karjamaade hooldustöid järelniitmine, äestamine ning kasutada kopliviisilist karjatamist, siis saab oluliselt parandada sügisese rohu kvaliteeti. Lisaks sellele on kogemustega lihaveisekasvatajatel kombeks kasutada sügisel karjamaadeks alasid, kust kevadel tehti silo või suvel heina. Nende põldude ädala kvaliteet on üsna hea. Karjamaarohi on väga mahlakas ja tekitab veistel kergesti kõhulahtisust (eriti ristikud ja lutsern), siis sööb loom heameelega kõrvale ka pisut kuiva heina. Seda probleemi on enamasti kevadel mai alguses ja sügise lähenedes augustis-septembris. Kõrreliste rohumaal ja pool-loodusliku taimikuga aladel on karjamaarohu toiteväärtus enamasti madalam ja kõhulahtisusega veistel probleeme ei ole. Loomulikult lõpeb tulemusliku karjatamise periood olenevalt aastast kas septembri lõpus või oktoobris. Kui karjatamine on õigesti korraldatud hoiavad karjatatavad loomad rohu pidevalt võrsumisfaasis. Sellise rohu kiusisaldus on väike ja energia- ning proteiinisisaldus piisav. Rohu küllaldasel olemasolul on karjamaal peetavate aberdiin-anguse ja herefordi tõugu lihaveiste noorloomade juurdekasv olnud grammi päevas (elusmass 16 kuuselt kuni 450 kg). Ammlehmad kasutavad karjamaal kg rohtu päevas, millega kaetakse põhiliste toitefaktorite päevane tarve. Nende seedetrakt on väga hästi arenenud ja sellest tulenevalt saavad toitainete vajaduse katta ka keskmise väärtusega rohusöötade korral. Karjamaanuuma rakendamisel peab karjamaa rohukamar koosnema kõrge väärtusega liikidest, millele lisandub hea hooldamine. 1

2 Toiteväärtuse alusel hinnatakse heintaimeliike järgmiselt: - kõrge toiteväärtusega liigid - valge ristik, lutsernid, punane ristik, raiheinad, aasnurmikas; - hea toiteväärtusega liigid roosa ristik, timut, harilik aruhein, roog-aruheina pehmelehelised sordid, alaska luste, punane aruhein; - keskmise toiteväärtusega liigid ohtetu luste, päideroog, kerahein, aas-rebasesaba, kasteheinad. Rohumaadel kasvavad heintaimed mitmest liigist koosnevate segudena. Kõrgema toiteväärtusega liikidel on suuremad nõuded kasvutingimuste suhtes ja seepärast on nende liikide kasutuskestus lühem. Liigilise väärtuse alusel võib haritavatel maadel püsirohumaade taimikuid heaks lugeda 3-4 aasta kestel. Hiljem asendavad väljalangenud külvatud liike vähemväärtuslikud kõrrelised ja rohundite rühma kuuluvad taimed. Soodsa leviku saavad tülikad rohumaade umbrohud (võilill, kollakas, luht-kastevars, oblikad, tulikad, teelehed). Pool-looduslikud taimikud püsivad vastavalt kasutustingimustele väikeste muutustega aastaid väljakujunenud kooslustena. Saadav saak on keskmise väärtusega. Talvesööt. Söödakultuuride kasvatamise ja koristamise optimaalne süsteem, mis põhineb heintaimede liikide, sortide ja segukülvide agrobioloogial, võimaldab muuta rohusööda toiteväärtuse loomade nõuetele vastavaks, tagades vajaliku energiatiheduse. Kõrge toiteväärtusega rohusööda tootmisel rakendatakse mitmeniitelist koristust. Rohusöötade kuivaine ainevahetusliku energiasisalduse määrab põhiliselt ära orgaanilise aine seeduvus. Seeduvus korreleerub tihedalt rohusööda süsivesikute kiulise fraktsiooniga. Nooremas arengufaasis taimed sisaldavad kiudu alati vähem võrreldes vanema materjaliga. Kiusisalduse soovitud taset on võimalik rohusöötades tagada heintaimede arengufaasi ja kasvuaja optimaalse pikkuse arvestamisega. Rohusöötade struktuuril on oluline osa toiteväärtuse kujunemisel. Söödaproovide keskmiste näitajate alusel oli metaboliseeruva energia sisaldus karjamaarohu kuivaines 10 MJ kg -1, rohusilos 9 MJ kg -1 ja heinas 8 MJ kg -1. Proteiinisisaldus rohusilos ja heinas oli karjamaarohuga võrreldes vastavalt 1,2 ning 2,1 korda väiksem. Vegetatsiooniperioodi algul toimub heintaimedel kiire kasv ja areng. Nende vegetatiivmass, keemiline koostis ja saadav sööda kvaliteet muutuvad pidevalt, kusjuures massi suurenemine ja sööda toiteväärtus on pöördvõrdelises seoses. Toiteväärtuse põhinäitajad (seeduvus, proteiinisisaldus jm.) vähenevad kasvuperioodi pikenemisel, kuid arvuline väärtus sõltus nii liigist kui ka sordist. Sortide ja liikide valikuga oli võimalik optimaalset koristusaega pikendada 3- nädalasele perioodile. Püsirohumaade tootmisvõime säilitamiseks on tulnud kasutusele taimiku uuendamise tehnoloogiad. Väiksema kuluga ja kergemini teostatav on spetsiaaltehnika olemasolul otsekülv. See annab paremaid tulemusi noorematel ja vähem umbrohtunud taimikutel. Pikka aega kasutusel olnud, väetamata ja puudulikult hooldatud püsirohumaad vajavad põhjalikumat uuendust (uuskülvi). Tehnoloogilisi tootmiskatseid on seni vähe korraldatud. Rohusööda toiteväärtuse mõju lihaveiste tootmistulemustele ad libitum söötmisel saab uudsena hinnata söömuse, kuivaine seeduvuse ja ainevahetusenergia näitajate alusel. Loomade elusmassi ja ööpäevase massi-iibe järgi arvutatud energiatarve tuleks ratsiooni koostamisel laudas või söötmisplatsil rohusilo söötmisel võtta vähemalt 10%-lise ülekattega. Mida nooremad on loomad, seda suurema toiteväärtusega rohusööta tuleb neile anda (tabel 1). Lihaveiste elusmassi juurdekasv sõltub rohusööda liigist ja toiteväärtusest. Tabel 1. Erineva toiteväärtusega rohusöötade efektiivsus Rohusööt ME/MJ kg Söömus, % Juurdekasv g/päevas, elusmassiga Karjamaarohi: -kõrge toiteväärtusega -hea toiteväärtusega 11,0 9,0 3,0 2,5 300 kg 500 kg Rohusilo: -hea toiteväärtusega 10,0 2,

3 -keskmise toiteväärtusega 8,5 2, Hein: -keskmise väärtusega 8,0 2, Praktikast lähtuvalt teatakse, et ainult rohusöötadega (karjamaarohi, silo, hein) on noorloomade keskmised juurdekasvud kuni 1000 g/päevas. Kui tahta rohkem, siis on vaja anda lisaks jõusööta. Samuti sõltub juurdekasv suurel määral kasvatatavast tõust. Samal karjamaal erinevad tõud annavad tihti väga erinevaid tulemusi. Võrreldes karjas šaroleed, simmentali ja herefordi selgus, et šarolee ja simmental kasvasid paremini kui hereford, kusjuures sama elusmassi juures on olnud šarolee tapatulemused paremad kui simmentalil. 3

4 Lühiülevaade mujal lihaveiste rohumaade seemnesegudest Soome Soomes koosneb rohumaa tavaliselt ainult timuti ja hariliku aruheina segust. Need liigid on kõige vastupidavamad Soome karmile talvele ja sügavale lumele aga samuti ka kuumale suvele ja intensiivsele majandamisele. Tavaliselt on selliste rohumaade tootlikkus 5 t kuivainet hektarilt (KA/ha). Tootlikkuse suurendamiseks otsustati proovida rohumaasegu, mis on kasutusel Inglismaal. Seemnesegu koosneb: 55% - timut 15% - roog-aruhein 15% - harilik aruhein 15% - karjamaa-raihein kg valge, punase ja roosa ristiku segu Külvati kg/ha ja teostati pealekülv järgmisel kevadel 10 kg/ha Tulemused on olnud väga positiivsed nii karjamaapinna katvuse kui ka KA saagi osas (10 t/ha). Seega uuenduslik ja liigirikas karjamaasegu on ennast igat õigustanud (Gregson, 2015). Naturcom Oy on Ruukki põllumeeste poolt asutatud ettevõte, tegev üle 30 aasta seemnekasvatuse valdkonnas. Nende poolt on välja pakutud alljärgnev segu lihaveiste karjamaale, külvimäär 20-25kg/ha ( 33 % timut Grindstad 15 % harilik aruhein Kasper 8 % karjamaa-raihein SW Birger 7 % karjamaa-raihein Mathilde 10 % aasnurmikas Balin 10 % roog-aruhein Retu/Swaj 5 % punane aruhein Gondolin 5 % valge ristik Jõgeva 4/SW Hebe, bakteriga töödeldud 5 % roosa ristik Frida bakteriga töödeldud 2 % punane ristik SW Yngve/Bjursele/Rozeta, bakteriga töödeldud kvaliteetne ja hästi toimiv põhisegu karjatamiseks sobib siloks ja ka heinaks timut on segus põhiliik, mis kindlustab algsuve saagi roog-aruhein 'Retu' peab hästi vastu tallamisele, põuale ja on talvekindel hariliku aruheina saak ja ädala kasv on hea karjamaa-raiheina kasv on kiire juba külviaastal. Tema ädala kasv on hea. Karjamaa-raihein parandab söödavust ja tõstab esimese aasta saaki aasnurmikas on püsiv, tallamiskindel ja suhteliselt saagirikas punane aruhein on hästi vastupidav, vähenõudlik, püsiv, tallamist taluv ja väga põuakindel. British style swards are boosting Finland s silage yields by Sara Gregson Aug 4, 2015 Farming & Food Liblikõielisterohked rohumaad 4

5 Euroopa rohumaateadlased on uurinud esparseti (Onobrychis viciifolia Scop) ja nõiahamba (Lotus corniculatus L.) lisamist rohumaasegudesse ja nende mõju kariloomade tervisele. Kokkuvõttes on välja toodud taimikus 30-50% liblikõieliste osakaalu kasulikud näitajad: 1. Suurenenud rohumaade saagikus 2. Õhulämmastiku lisamine mulda liblikõieliste mügarbakterite abil (puudub fossiilse energia kulu ja kasvuhoonegaaside emissioon) 3. Liblikõieliste taimede poolt seotud lämmastikuga väetatakse ka teisi rohumaa taimi, mis ei seo lämmastikku 4. Suurem söömus ja parem rohu toiteväärtus lihaveistele 5. Loomade kaalu kiirem juurdekasv 6. Esparsett ja nõiahammas sisaldavad tanniine, mille sisaldus taimedes aeglustab proteiinide lagunemist ja seega ka parandab proteiinide omastatavust. See omakorda parandab loomade tervist ja vähendab kulutusi ravimitele. Potential of legume-based grassland livestock systems in Europe: a review (2014), Grass and Forage Science, 69: A. Lüscher*, I. Mueller-Harvey, J. F. Soussana, R. M. Rees and J. L. Peyraud *Agroscope, Institute for Sustainability Sciences, Zurich, Switzerland, School of Agriculture, Policy and Development, University of Reading, Reading, UK, INRA, Grassland Ecosystem Research, Clermont-Ferrand, France, Scotland s Rural College, Edinburgh, UK, INRA, UMR PEGASE, St Gilles, France Kanada Kanada teadlased uurisid 54 karjamaa taimekooslust ja soovitasid tulemustest lähtudes 5 heinaseemne segu. Segud osutusid muutlikele ilmastikutingimustele vastupidavaks ja omasid kõrgemat söödaväärtust kui liigipuhtad /väheliigilised taimikud. Segude koostis avaldab mõju lihaveiste arengule ja kasvukiirusele. Loomade kehakaalu juurdekasvu uuriti sonograafia abil mitme kuu vältel. Eesmärgiks oli saavutada 3mm seljarasva kihi juurdekasv testperioodi lõpuks? Parimate heinaseemnesegude koostises olid: lutsern, harilik nõiahammas, timut ja harilik kerahein. (Kahjuks ei avaldatud täpset seemnesegude koostist) Elizabeth McMillan CBC News Posted: Jan 13, :20 AM AT Last Updated: January 13,

6 Taani Taani teadlased on tähtsustanud rohumaade liigirikkust. Katsetesse külvatud liigid: karjamaa-raihein, aru-raihein, valge ristik, punane ristik, lutsern, nõiahammas, sigur, süstlehine teeleht, harilik köömen, harilik mustnupp, aed-harakputk, esparsett. Tabel 1. Taanis läbiviidud katse erinevate mitmeliigiliste segudega. Sort Liik 1000 seemne kaal (g) 3-mix 10-mix 12-mix kg ha -1 Kõrrelised Karjamaa-raihein Lolium perenne L. 1) 2,7 21,3 17,2 7,4 Aruraihein Festulolium braunii K.A. Perun 3,7 8 Liblik- Valge ristik Trifolium repens L. 0,7 3,7 3 1,3 õielised Punane ristik Trifolium pratense L. Rajah 1,8 1 0,8 0,3 Lutsern Medicago sativa L. Pondus 2,1 4 Nõiahammas Lotus comiculatus L. Lotanova 1,1 0,5 0,5 Esparsett Onobrychis viciifolia Scop. 3) 17,3 0,8 0,8 Rohundid Sigur Cichorium intybus L. Spadona 1,5 0,7 0,7 Süstlehine teeleht Plantago lanceolata L. 2) 1,6 0,8 0,8 Köömen Carum carvi L. Sylvia 2,9 0,8 0,8 Harilik mustnupp Sanguisorba minor Scop. 3) 5,3 0,8 0,8 Aed-harakputk Anthriscus cerefolium L. 3) 2,2 0,6 0,6 1) Taanis müüdav segu karjamaa-raiheina ja valge ristikuga (85% karjamaa-raiheina, millest 30% keskvalmiv tetraploidne, 27% hiline diploidne ja 28% hiline tetraploidne sort; 15% valge ristikut 11% suureleheline ja 4% keskmise lehesuurusega sort) 2) Metsik (looduslik) vorm; 3) Sordi nime pole lisatud. doi: /journal.pone t001 Tulemused näitasid, et liigirikkamad rohumaad on tootlikumad võrreldes kolmeliigilistega. Liigirikkad rohumaad olid suurema saagiga ja kestvamad, seda eriti kui segus oli ka lutsern. Liigirikkal rohumaal esines ka vähem umbrohte. 6

7 Kuivaine saak aastas (keskmine ± standardviga) liikide arvukuse suurenedes 1 4 aasta vanustel rohumaadel. Rohukamarate kärpimisrežiim avaldas avaldas olulist mõju: pidev karjatamine või niitmine vähendas tootlikkust kõikidel liikidel. Katsetest lähtuvalt on oluline tasakaalustada domineerivad liigid mittedomineerivatega. Keerukas on erinevate liikide külvisenormi optimeerimine segus, mis tagaks stabiilse ja kõrge toiteväärtusega sööda tootmise. Species Diversity Effects on Productivity, Persistence and Quality of Multispecies Swards in a Four-Year Experiment. Jingying Jing, Karen Søegaard, Wen-Feng Cong, Jørgen Eriksen* Department of Agroecology, Aarhus University, Tjele, Denmark (2017). USA Utah Ülikoolis tehtud katsed nõiahambaga tõestasid sööda eriti kõrget toiteväärtust madalat kiudude ja kõrget energia sisaldust. Madal tanniinide sisaldus nõiahambas aitab kaasa valkude paremale kasutusele. Nõiahamba lõppnuumal toodetud veiseliha oli õrnem ja mahlasem võrreldes jõusöödapõhise ratsiooniga. Rohumaadel karjatatud veiste lihas oli Omega-6 ja Omega-3 rasvhapete suhe sarnane (vahemikus 2-3, tervislik on < 4), jõusööda baasil toodetud loomade lihas oli vastav suhe aga Saadud tulemused näitavad, et lihaveiseid on võimalik nuumata kõrge toiteväärtusega rohumaadel ühe hooajaga. Nõiahammas vähendab parasiitide hulka ja nende võimet nakatada loomi, samuti vähendab metaani ja ammoniaagi eritumist. Nõiahammas suurendab loomade juurdekasvu, kuna temas sisalduvate valkude lagunemine on aeglasem ja täielikum. Taimes on kõrgem 7

8 mittekiuliste süsivesikute kontsentratsioon võrreldes lutserniga, seega on valkude ja süsivesikute suhe võrdsem, mis tagab parema seeduvuse (MacAdam and Griggs, 2013). Legume-finished beef. By Jennifer Macdam, (2018), Hay & Forage Grower. MacAdam, J.W. and T.C. Griggs Irrigated birdsfoot trefoil variety trial: Forage nutritive value. Utah StateUniv. Ext. Fact Sheet AG/Forages/ pr, Logan, UT. Available online at: pr.pdf MacAdam, J.W. and T.C. Griggs Irrigated birdsfoot trefoil variety trial: Forage nutritive value. Utah StateUniv. Ext. Fact Sheet AG/Forages/ pr, Logan, UT. Available online at: pr.pdf. MacAdam, J.W., J. Brummer, A. Islam, and G. Shewmaker The benefits of tannincontaining forages. Utah State Univ. Ext. Fact Sheet AG/Forages/ pr, Logan, UT. Available online at: Uus-Meremaa Erinevate liblikõieliste ja maitsetaimede kasutamine lammaste ja veiste karjatamisel. Katses uuriti liblikõieliste ja maitsetaimedega rohumaa toiteväärtuse mõju lammaste ja veiste kaalu juurdekasvule. Lammaste kehakaalu juurdekasv oli 70% suurem kui nad toitusid rohumaal, mis sisaldas ka sigurit, süstlehist teelehte, punast ja valget ristikut võrreldes nende lammastega, kes toitusid ainult karjamaa-raiheinast. Tabel 1. Erinevate liikide suhtelised söödaväärtused lammaste eluskaalu juurdekasvu põhjal kui valge ristiku väärtus on 100. Liik Väärtus Valge ristik 100 Sigur 95 Harilik nõiahammas 87 Soo-nõiahammas 84 Tetraploidne itaaliaraihein 83 Lutsern 82 Punane ristik 70 Timut 67 Karjamaa-raihein 52 Harilik kastehein 46 Uus-Meremaa teadlased on leidnud, et maitsetaimede ja liblikõieliste segu soodustab loomadel kõrgema toiteväärtusega rohu suuremat söömust võrreldes karjamaa-raiheinaga (Barry, 1998). Maitsetaimede ja liblikõieliste segu seeduvus ja metaboliseeruva energia sisaldus on kõrgemad ja neutraalkiu sisaldus on madalam kui karjamaa-raiheinal. Rohumaa, kus kasvavad koos sigur, süstlehine teeleht, punane ristik ja valge ristik, on rohu juurdekasv hooajaliselt ühtlasem kui need liigid kasvaksid eraldi. Teeleht on kevadel varajasema 8

9 kasvuga kui teised siintoodud liigid, samas aga sigur ja punane ristik on saagikamad suvel põuaperioodil võrreldes teelehe ja valge ristikuga. Tihti arvatakse, et karjamaa-raiheina ja valge ristiku rohkeid karjamaid tuleks uuendada iga 10-ne aasta tagant, kuid agronoomilised uuringud on näidanud nende saagikuse vähenemist juba pärast 3-5 aastat (Sanderson & Webster, 2009). The use of legume and herb forage species to create high performance pastures for sheep and cattle grazing systems (2010), Peter David Kemp1, Paul Richard Kenyon1, Stephen Todd Morris1 1 Massey University, Palmerston North, New Zealand. BARRY, T.N. The feeding value of chicory (Chichorium intybus) for ruminant livestock. Journal of Agricultural Science, v.131, p , SANDERSON, K.; WEBSTER, M. Economic analysis of the value of pasture to the New Zealand economy. Report to Pasture Renewal Charitable Trust. Wellington: BERL, p.42. BROCK, J.L.; HAY, M.J.M. White clover performance in sown pastures: a biological/ecological perspective. Proceedings of the New Zealand Grassland Association, v.63, p.73-83,

10 Miks kasutada liigirikkaid rohumaid? Kokkuvõte Aberystwyth i ja Bangor i Ülikooli (UK) põldkatsete põhjal Liigirikka rohumaa eelised: Pikendab karjatamisperioodi, sest erinevate taimeliikide kasvumaksimumid järgnevad kevadest sügiseni Õhulämmastiku sidumine - liblikõielised taimed seovad mulda õhulämmastiku, mida teised liigid saavad kasutada Sügavajuurelised taimed toovad mineraale nagu kaltsium, magneesium ja raud ülemistesse mullakihtidesse, kus teised liigid neid kasutavad Sügavajuurelised maitsetaimed ja heintaimed (nt lutsern, roog-aruhein) on loomadele söödaks põuaperioodil Sügavajuureliste taimede juurestik läbistab tihenenud mullakihi ja suurendab mulla orgaanilise aine sisaldust Liigirikkal rohumaal kasvavad liblikõielised, kõrrelised ja maitsetaimed kindlustavad veisekasvataja majandusliku edukuse! 10

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Põllumajandusministri 24

Põllumajandusministri 24 SÖÖDAKULTUURIDE SEEMNE KATEGOORIATE KVALITEEDINÕUDED 1. Söödakultuuride sertifitseeritud seemne kategooria kvaliteedinõuded on järgmised: Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 Söödakultuuride

Rohkem

Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus

Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus Sisukord Sissejuhatus... 3 Mahe- ja tavalihaveisekasvatus Eestis... 3 Peamised lihaveisetõud Eestis... 4 Üleminek mahelihaveisekasvatusele... 12 Pidamine... 13 Tervis...

Rohkem

Folie 1

Folie 1 Mäletsejalised: pole probleem. Küsimus on pigem selles, kas ratsioonis on suure proteiinisisaldusega söötasid (nagu sojakook) üldse vaja kasutada. Lindude söötmine on keerulisem kui sigade söötmine. Lindude

Rohkem

Mahepõllumajanduslik LIHAVEISEKASVATUS

Mahepõllumajanduslik LIHAVEISEKASVATUS Mahepõllumajanduslik LIHAVEISEKASVATUS Sisukord Sissejuhatus... 3 Mahe- ja tavalihaveisekasvatus Eestis... 3 Üleminek maheveisekasvatusele... 4 Pidamine... 6 Tervis... 9 Söötmine...11 Loomade toomine ettevõttesse...

Rohkem

sordileht_lisa

sordileht_lisa Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded ning järelevalve

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU õllumajanduskultuur Maakasutustüübid Märkus Otstarve* Teravili talinisu uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks talinisu allakülviga uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013–2016 Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 2021 rakendusuuring Ants-Hannes

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Sisukord

Sisukord TSELLOBAKTERIINI MÕJUST VEISTE PRODUKTIIVSUSELE H. Kaldmäe, M. Vadi Probiootikud kujutavad endast reeglina piimhappebakterite või streptokokkide ja teiste seedetrakti mikroorganismide eluskultuure (Wren,

Rohkem

KULTUURROHUMAA MULLA TOITAINETE SISALDUS, BOTAANILINE KOOSSEIS JA SAAGIKUS TAVA- NING MAHETALUS

KULTUURROHUMAA MULLA TOITAINETE SISALDUS, BOTAANILINE KOOSSEIS JA SAAGIKUS TAVA- NING MAHETALUS 3 TEADUSTÖÖD KULTUURROHUMAA MULLA TOITAINETE SISALDUS, BOTAANILINE KOOSSEIS JA SAAGIKUS TAVA- NING MAHETALUS ABSTRACT: Nutritive status of soils, botanical composition and yielding ability of grasslands

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

SÖÖDARATSIOONI MUUTUSE MÕJU EESTI MAATÕUGU LEHMADE

SÖÖDARATSIOONI MUUTUSE MÕJU EESTI MAATÕUGU LEHMADE SÖÖDARATSIOONI MUUTUSE MÕJU EESTI MAATÕUGU LEHMADE PIIMAJÕUDLUSELE K. Kalamees, O. Saveli, T. Kaart Eesti maatõugu lehma omanik teab selle tõu eeliseid ja puudusi, kuid laiem veisekasvatajate ring tunneb

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt

Microsoft PowerPoint - 01_maheaed.ppt Köögivili maheaias Priit Põldma EMÜ, aianduse osakond Kui palju peaks köögivilja sööma Tervislikku toitumist silmas pidades peaks ¼ toiduratsioonist moodustama puu- ja köögiviljad. Tarbimisnorm 1 inimese

Rohkem

(Microsoft Word - Ots Meelis, ROBOT, l\365pparuanne.doc)

(Microsoft Word - Ots Meelis, ROBOT, l\365pparuanne.doc) Riikliku programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009 2014 Eesti Maaülikool Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut Lehmade söötmise korraldamine erinevate tehnoloogiliste

Rohkem

Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020

Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020 Kinnitatud põllumajandusministri 28.10.2014 käskkirjaga nr 52 Lisa 1 x ARENGUKAVA EESTI SEEMNEMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2014 2020 SISUKORD Sisukord... 2 1. SISSEJUHATUS... 3 2. ARENGUKAVA EESMÄRGID...

Rohkem

Lihaveisekasvatus aastal 2011

Lihaveisekasvatus aastal 2011 Lihaveiste käitlemine Targo Pikkmets OÜ Talu ja tulu juhatuse liige 16. - 30. märts 2017 OÜ Talu ja tulu mahetootja, maad kasutuses 125 ha, sellest omandis 97 ha, kõik püsirohumaad heinaküün 300 m 2, kiletunnel

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biogaasi tootmise ressurss Saaremaa loomafarmide ja toiduainetööstuse biolagunevate jäätmete baasil Peep Pitk, Tallinna Tehnikaülikool peep,pitk@ttu,ee + 372 55604106 Kes ja kust? TTÜ Keemiainstituudi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Keskkonnas\365bralik toidutootmine_loplik.pptx) Keskkonnasõbralik toidutootmine ja tarbimine Rahvaarvu eeldatav kasv aastani 2050 Doktorant Mariana Maante Magistrant Jorma Kütt Foto: L. Talgre https://et.wikipedia.org/ Haritav maa per capita Toitumine

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel Uuringu aruanne Tartu,

Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel Uuringu aruanne Tartu, Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde nõuete rakendamine aastatel 2013 2016 Uuringu aruanne Tartu, 2016 1 Uuring Põllumajanduslike otsetoetuste raames minimaalsete hooldustööde

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Sisukord.doc

Microsoft Word - Sisukord.doc TAIMETOODANGU INSPEKTSIOONI TEATAJA Sordikaitse ja sordileht. Lisa 2/2006 Estonian Plant Production Inspectorate Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing Addition 2/2006 20.04.2006 Sisukord

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võduvere (fotol nr 1) Põllumassiivi nr: 63951595991 1.

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc Indikaatori Ettevõtjatulu analüüs 2015. aasta andmetel, aruande lühikokkuvõte 2016 Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Ere Ploomipuu, ere.ploomipuu@pmk.agri.ee Töö teostaja: OÜ AgriNet,

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.09.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2016 Avaldamismärge: RTL 2004, 108, 1724 Põletusseadmetest

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne

MAK ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne MAK 214-22 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse kiviaia taastamine hindamisaruanne 218. aasta kohta Foto: Ere Ploomipuu M A K 2 1 4-2 2 4. j a

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

untitled

untitled õllumajanduslik keskkonnatoetus Sisukord I OSA. TAOTLEMINE... 3 1. 2008. aasta maaelu arengukava pindalatoetused... 3 2. Taotluse esitamine...4 3. Toetuste üldised nõuded... 7 3.1. Taotleja...7 3.2. Toetusõiguslik

Rohkem

Kuidas alustada? Mesila asukoha valik Korjemaa iseärasused ja sellest tingitud valik

Kuidas alustada?  Mesila asukoha valik Korjemaa iseärasused ja sellest tingitud valik Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Korjemaa valimine Mesilaste korjetaimede mitmekesisus Marje Riis Tallinn, 14.02.2017 Käsitletavad teemad Korjemaa, korjebaasi

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

untitled

untitled ABIKS TAOTLEJALE Sisukord 1. ÕIGUSAKTID... 3 2. ÕLLUMAJANDUSLIKUD OTSETOETUSED... 5 2.1. Kes saab toetust... 5 2.2. õllumajandusmaa kasutusõigus... 6 2.3. Toetusõiguslik põllumajandusmaa... 6 2.4. üsirohumaa

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Solmprobleeme lehmade sootmisel

Solmprobleeme lehmade sootmisel Sõlmprobleeme lehmade söötmisel Olav Kärt Jäneda 04.03.2011 Millest juttu? 1) Rusikareeglid lehmade söötmisel. 2) Söötmisstrateegilised võtted lehmade söötmisel üleminekuperioodil. 3) Mida arvestada tänases

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEHNOLOOGIAPLATVORMI KUJUNDAMINE (Manufuture) Tallinn, 20.04.2011 Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC) is co-financed by Enterprise Estonia and European Union Regional

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

PLM2010.pdf

PLM2010.pdf PÕLLUMAJANDUSLOENDUS AGRICULTURAL CENSUS EESTI STATISTIKA STATISTICS ESTONIA PÕLLUMAJANDUSLOENDUS AGRICULTURAL CENSUS TALLINN 2012 Kogumik esitab 2010. aasta põllumajandusloenduse andmeid majapidamiste

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Kalev.doc

Microsoft Word - Kalev.doc 3 ILMASTIKU MÕJU ERINEVAT TÜÜPI PÕLDHERNESORTIDE SAAGILE JA SAAGI KVALITEEDILE ABSTRACT. Weather effects on yield and quality of yield of different field pea types. The trials of different types of field

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade Põllumajandussektori 2018. aasta I poolaasta ülevaade Vastutav toimetaja Urve Valdmaa, urve.valdmaa@agri.ee Kaanefoto Urve Valdmaa Tallinn, 10. september 2018 Sisukord 1 2018. aasta II kvartali ilmastik

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Vihmaussid – viljaka mulla ehitajad

Vihmaussid – viljaka mulla ehitajad Vihmaussid viljaka mulla ehitajad Vihmausside tähtsus ja soovitused nende soodustamiseks põllumajanduses Lühidalt Tänapäeval teatakse palju vihmausside üldisest taksonoomiast ja bioloogiast, samas on suhteliselt

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem