TARTU LASTEAED POKU ARENGUKAVA Tartu 2013

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU LASTEAED POKU ARENGUKAVA Tartu 2013"

Väljavõte

1 TARTU LASTEAED POKU ARENGUKAVA Tartu 2013

2 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS ÜLDINE ÜLEVAADE TARTU LASTEAED POKU ÜLDANDMED LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA ARENGUKAVA LÄHTEALUSED EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE PERSONALIJUHTIMINE KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA RESSURSSIDE JUHTIMINE ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS ARENGUKAVA ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD TARTU LASTEAED POKU VISIOON JA MISSIOON Visioon Missioon ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD VALDKONNITI AASTATEKS Eestvedamine ja juhtimine Personalijuhtimine Koostöö huvigruppidega Ressursside juhtimine Õppe- ja kasvatusprotsess ARENGUKAVA MUUTMISE JA TÄIENDAMISE KORD TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS...19

3 1. SISSEJUHATUS Tartu Lasteaed Poku arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad aastateks Arengukavas on esitatud kolmeks aastaks lasteaia üldeesmärk, prioriteedid, tegevuskava ning arengukava uuendamise kord. Lasteaia arengukava lähtub eelmise arengukava ( ) analüüsist, sisehindamise aruandest, õppeaastate analüüsidest, õpetajate eneseanalüüsidest ja arenguvestluste kokkuvõtetest. Lisaks arvestati Tartu linna arengustrateegiat Tartu 2030 ja Tartu linna arengukava aastateks Sisehindamise aluseks on asutuse arengukavas seatud mõõdetavad eesmärgid ja planeeritud tegevused. Tulemusi hinnatakse nii ühe kui ka kolme õppeaasta lõikes. Pikema perioodi hindamine toob välja asutuse arengutrendid lasteaia tugevused ja arendamist vajavad valdkonnad. Lasteaia tegevuse hindamine ja planeerimine toimus järgnevates võtmealades: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess. Arengukava koostamine toimus koostöös lasteaia personali, lastevanemate ja lasteaia hoolekoguga. Meetoditena kasutati küsimustikke, grupitööd ning suulisi vestlusi (arenguvestlused töötajatega) ja SWOT analüüsi. 3

4 2. ÜLDINE ÜLEVAADE 2.1. Tartu Lasteaed Poku üldandmed Liik Munitsipaallasteasutus Registrikood Koolitusluba 4679HTM (välja antud ) Aadress Anne 69, Tartu Kontakt (telefon, kodulehekülg) Teeninduspiirkond Tartu linn Õppekeel Eesti keel Lasteaia eripära Poku temaatika Loodusesuunitlus Terviseedendus Liikluskasvatus 2.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära Lasteaed Poku, asukohaga Tartu linn, Anne tänav 69, alustas oma tegevust 16. jaanuaril 1975.a. 12 rühmaga. Sel ajal kandis asutus nimetust Tartu 34. Lastepäevakodu. Lasteaias oli üks vaimse alaarenguga rühm, kaks logopeedilist rühma (liitrühmad), kaks sõimerühma ja seitse 3-7 a. ühevanuseliste laste rühma. Alates jaanuar 1999.a. kannab endine lastepäevakodu nime - Tartu Lasteaed Poku. Poku lasteaias on 12 rühma: 1-2 sõimerühma (vastavalt vajadusele) 14 last rühmas; 2 tasandusrühma 12 last rühmas ja 8-9 erineva vanusega aiarühma 20 last rühmas. Lasteaias on olulisel kohal looduskasvatus ja -armastus, mida muudavad mängulisemaks ja huvitavamaks pokud. Lasteaia rühmade nimed tulenevadki Pokumaailmast: Sooru, Puuko, Metsavana, Liblikad, Öökull, Lepatriinud, Rähnipojad, Käokukud, Sipelgad, Ämblikud, Tsirgud ja Mesimumm. Poku temaatika läbib ka erinevaid traditsioonilisi üritusi (nt Suure ja Väikse Poku sünnipäev, õiesoengupäev), lasteaia sisekujundust ja õueala, kodulehekülge ning sümboolikat. Alates aastast kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade (edaspidi TEL) võrgustikku ning sellega seoses oleme propageerinud nii laste kui töötajate seas tervislikke eluviise. Alates 4

5 2009. aastast alustasime liikluskasvatuse tõhustamist õppe- ja kasvatustöös eesmärgiga tõsta laste ja vanemate teadlikkust ohutusest ja turvalisusest. Lasteaed on saanud rohkelt tunnustust nägusa-, hubase- ning turvalise õpi- ja kasvukeskkonna kujundamise eest aukirjade ja tänukirjade näol. Näiteks aastal osalemise eest konkursil "Kaunis Eesti kodu 2012" pälvisime tiitli "Kaunis Tartu kodu" (Tartu Linnavalitsus, linnapea Urmas Kruuse ). 5

6 3. ARENGUKAVA LÄHTEALUSED Hetkeseisu analüüs põhineb SWOT analüüsil ja sisehindamise aruande tulemustel. Arengukava lähtealustena tuuakse välja eelmise arengukavas planeeritud tegevused ning nende täitmise hetkeseis esitatakse kordaminekutena Eestvedamine ja juhtimine Planeeritud tegevused: Arengukava rakendamine, analüüsimine ja parenduste tegemine; Arengukava paremaks elluviimiseks iga-aastase tegevuskava koostamine, selle rakendamine ning hindamine; Sisehindamissüsteemi täiustamine. Kordaminekud: Arengukava on täies mahus rakendunud, mõnedes valdkondades ettenähtust suuremas mahus (näiteks õueala vahendite soetamine); Õppeaasta tegevuskavade (nii rühma kui ka maja üldtegevuskava) koostamine ja hindamine on aasta-aastalt toimunud põhjalikumalt ja läbimõeldumalt; Sisehindamist on pidevalt täiustatud ja süstematiseeritud läbi töötajate eneseanalüüside ja õpetajate avatud tegevuste vaatlusprotokollide; Meeskonnatööna on läbi mõeldud ja sõnastatud visioon ja missioon; Uuendatud erinevaid asutusesisest tööd reguleerivad dokumendid (töökorralduse reeglid, palgajuhend, vaba ametikoha täitmise kord, kodukord, iseseisva enesetäiendamise kord, tuleohutusjuhend jne); Personali kaasatus läbi toimivate töörühmade (juhtgrupp, pedagoogiline, liikluskasvatuse, õuesõppe ja terviseedenduse töörühmad); Laste ja töötajate ohutu kasvu- ja töökeskkonna hindamiseks viiakse regulaarselt läbi riskianalüüs; Lasteaeda on tunnustatud nägusa ja hubase õpi- ja kasvukeskkonna eest. 6

7 3.2. Personalijuhtimine Planeeritud tegevused: Regulaarselt viiakse läbi töötajatega arenguvestlusi, mis annab hea ülevaate töötajate arengust ja arenemisvõimalustest ning lisaks töötajate rahulolust tööga ja töötingimustega; Töötajaid tunnustatakse ning antakse võimalus tõsta ametijärku. Kordaminekud: Kõik vabad ametikohad on aastate jooksul täidetud (Tabel 1). 0,25 ja alla selle koormusega kohad on jagatud oma asutuse siseselt. Tabel 1. Poku lasteaia ametikohtade loetelu Direktor 1 Õppealajuhataja 1 Majandusjuhataja 1 Õpetaja 24 Kunstiõpetaja 0,25 Muusikaõpetaja 1,5 Liikumisõpetaja 1,5 Üldlogopeed 1 Erirühma logopeed 2 Õpetaja abi 12 Tervishoiutöötaja 0,6 Infojuht 0,5 Remonditööline 0,75 Pesumasinist 0,15 Peakokk 1 Kokk 2 Valvur 0,25 Üldkoristaja 1 Aednik 1 Kokku 52,50 7

8 Lasteaias on kohusetundlik, loominguline, töökas ja kvalifitseeritud personal. Hetkel 1 liikumisõpetaja omandamas kvalifikatsioonile vastavat õpetajakutset Tartu Ülikoolis (Tabel 2); Lasteaias töötab kolm kvalifitseeritud logopeedi. Tabel 2. Pedagoogid hariduse järgi Haridustase Kvalifikatsioonile mittevastav Noorempedagoog Pedagoog Vanempedagoog Kõrgem Kesk/Keskeri Kokku Arengukava perioodi jooksul on omistatud järgnevad ametijärgud: 3 korral pedagoogi ametijärk, 7 korral vanempedagoogi ametijärk, millest 6 olid taasomistatud vanempedagoogi ametijärk. Tabel 3 annab ülevaate lasteaia töötajate vanusevahemikest. Pedagoogide keskmine vanus on 47,8 aastat ja kogu personali keskmine vanus 49,4 aastat. Tabel 3. Ülevaade töötajatest vanuse järgi a a a a 60 ja enam Pedagoogid Tehniline personal Kokku Personalile on võimaldatud mitmekülgne majasisene ja väljaspool maja toimuv koolitus. Koolituste korraldamisel on lähtutud õppeaasta prioriteedist ja personali huvist. Vabakuulajatena on võimalus osaleda koolitustel ka abipersonalil. Õpetajate kutsemeisterlikkust on tõstetud järgnevate koolitustega: erivajadustega laste märkamise ja abistamise alased koolitused, koostöö Tartu Laste Tugikeskusega, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed, Herbert Masingu Kooli 8

9 direktori Tiina Kallavusega ja osalemisega Põnniõppe projektis Aita mind. Lasteaias on täiustatud tunnustamissüsteemi (nt Kõige Suurema Poku ja 3 Poku Abilise tiitli väljaandmine). Iga-aastaselt on läbi viidud arenguvestlused personaliga Koostöö huvigruppidega Planeeritud tegevused: Koostööd tehakse erinevate huvigruppidega laste arenguvõimaluste parendamise eesmärgil; Lastevanematega planeeritakse õppeaasta jooksul mitmeid suurüritusi (nt Mihklilaat, spordipäev, kevadpidu). Kordaminekud: Lasteaial on aktiivne hoolekogu (nt otsib koostöös lasteaia juhtkonnaga ise probleemidele lahendusi); Lapsevanemad on aktiivselt kaasatud läbi vestlusringide ja erinevate ürituste (talgud, spordipäev, kevadpidu); Poku traditsioonidega seonduv väga hea koostöö SA Pokumaaga ja kirjastus Elmatariga; Koostöö teiste TEL võrgustikku kuuluvate lasteaedadega (TEL lasteaedadega kokkusaamine ja kogemuste vahetamine, TEL suvekool), Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonnaga, Tervise Arengu Instituudiga, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (edaspidi PRIA); Liikluskasvatuse valdkonnas koostöö Maanteeameti, Politsei, Kiirabi ja Päästeametiga; Koostöö teiste Eesti lasteaedadega kogemuste vahetamisel eriti õpi- ja kasvukeskkonna kujundamise, õuesõppe, terviseedenduse ja liikluskasvatuse valdkondades; Praktikabaasiks olemine Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonnale ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile; 9

10 Koolivalmiduse selgitamise eesmärgil lastevanematele koostöö lähiümbruse koolide algklassideõpetajatega (esinemised lastevanemate koosolekutel, vestlusring õpetajatega); Koostöö rahvateatri näitleja Mati Linnokiga maja ühisüritustel Puuko rollis ja jõulupidudel jõuluvana; laste ja õpetajate näiteringi esinemised Tiigi Seltsimajas, Tähtvere päevakeskuses, Kodukotus, Liiva tänava hooldekodus, Pimedate Ühingus jt kohtades; Lähiümbruse lasteaedadega rühma teatrietendustele kutsumine ja etendustega teistes lasteaedades esinemas käimine; Huviringina tegutseb inglise keel, kus keeleõpe on põimunud mängulise muusikalise ja tantsulise tegevusega; Koostööd on tehtud ka Kõrgema Sõjakooliga: Vabariigi aastapäeva üritusel sõdurite elukorralduse tutvustamine Ressursside juhtimine Planeeritud tegevused: Iga-aastane eelarve koostatakse eelmise aasta tegelikke tulusid ja kulusid aluseks võttes ning järgmise aasta vajadusi ja võimalusi silmas pidades; Eelarve süstemaatiline jälgimine ja täitmine; Ressursside planeerimisel ja kasutamisel lähtutakse säästlikkuse, kuid eelkõige laste ja personali jaoks turvalisuse põhimõttest. Kordaminekud: Lasteaial on innovatiivne õpi-, kasvu- ja töökeskkond: õueala, õpitoad (õppeköök, kunsti- ja pokutuba); Kogu majas on hästi toimiv arvutivõrk ning head tehnilised võimalused (dataprojektor, sülearvuti, video õppefilmide ja -materjalide kasutamiseks) ja sisevõrgu kaudu toimiv infovahetus; Pidevalt kasinatest vahenditest hoolimata on teostatud remont koostöös lastevanemate abi ja sponsorlusega; Läbi PRIA koolipiima ja -puuvilja programmi on rikastatud tervislikku toiduvalikut; 10

11 Lisaks eelarvelistele ressurssidele on saadud aruandeperioodil lisavahendeid ka liiklusprojektide kaudu: projekt Arukas liikleja krooni (383,47 eurot); projekt Osav rattur eurot. Projektide tulemusena täienes liikluskasvatusealane õppevara: kaks liiklusõpperada, jalg- ja tõukerattad, liiklusmärgid ja turvavarustus; Arengukava perioodi jooksul renoveeritud järgnevaid objekte: mitmeid rühmaruume, esimese ning teise korruse üldkoridorid, logopeedi, tervishoiutöötaja, muusika-ja liikumisõpetajate kabinetid, puhkeruumi-õppeköögi ja kunstitoa renoveerimine; Uuendatud mööblit osades rühmaruumides: kapid- riiulid õppevahenditele, lauad ja toolid õpetajatele ja lastele, garderoobi kapid; Välja vahetatud ja täiendatud puidust välimänguvahendeid (auto, laev-liivakast, ronimismaja, pugemisrõngad, poomid, roigaskiiged, liivakasti piirded, tasakaalukiiged); Tervisekaitsenõuetele vastavalt paigaldatud nelja rühma nõudepesuruumidele lükanduksed ja 11 rühma wc-kabiinid; Renoveeritud ja uuendatud on köögi inventari (roostevabad töölauad, riiulid, kombiahi, riivid ja viilutusterad, saumikser, aurutusvannid); Tartu Linnavalitsuse abiga on kohandatud arendusrühm aiarühmaks, parandatud lasteaia väravate sulgurmehhanismid ja osaliselt lapitud aiavõrku ning teostatud osaline asfaldi vahetus; Algatatud keldrisse võimlemissaali ehitamiseks projekti kirjutamine (tellitud eskiisprojekt) Õppe- ja kasvatusprotsess Planeeritud tegevused: Lasteaia õppekava täiendamine tervisekasvatuse ning loodus- ja keskkonnakasvatuse ainevaldkondadega ning nende suundade rakendamine õppekasvatustöösse; Õppekava toetavate projektide kaasamine õppetegevusse; Laste arengu analüüsimise ning tagasisidestamise tõhustamine lapsevanemale; Liikluskasvatuse tegevuse tähtsustamine õppe- ja kasvatustöös. 11

12 Kordaminekud: Õppe- ja kasvatusprotsessi rikastamine väljaspool lasteaeda (teatrid, muuseumid, loodus- ja õppekäigud vms) ning laste aktiivne osavõtt nendest üritustest; Õppetöös arvestatakse arenguliste erivajadustega lastega (edaspidi AEV lastega) ning võimaldatakse logopeedilist abi. Arengukava perioodi jooksul tekkis vajadus moodustada üheks õppeaastaks sobitusrühm. Erivajaduste väljaselgitamisel ja koolipikenduse vajadusel koostöö Hariduse Tugiteenuste Keskusega ja Anni Mängumaaga; Läbi arenguvestluste lastevanematega on iga-aastaselt välja selgitatud vanemate rahulolu; On parendatud laste arengu ja koolivalmiduse hindamist: arenguhindamislehed, arenguvestlused, koolivalmiduskaart, individuaalsed nõustamised; Laste edasijõudmise tagasiside kooli algklassi õpetajate aruannete ja vestlusringide kaudu; Tervis-, loodus- ja keskkonnakasvatus olid arengukava perioodi jooksul läbivateks õppeaastate eesmärkideks, mis kajastusid tegevustes, üritustes, sisehindamises; Arengukava perioodi jooksul sai kaardistatud terviseedenduse hetkeseis ja määratletud arengusuunad; Tervisliku eluviisi propageerimine ja selleks vajalike harjumuste kujundamine nii töötajate kui ka laste hulgas. Näiteks töötajatele korraldatud tervisenädal ja võimlemine; lastele ja töötajatele igahommikused võimlemised saalis ning erinevad temaatilised üritused; Tervisekasvatuse tegevuste rikastamiseks osaleti/osaletakse järgnevates projektides: Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna tudengite projektis Kaisukaru haigla, Tervise Arengu Instituudi IDEFIKS (Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health Effects In Children and infants) toitumisprojektis, PRIA koolipiima ja kooli puuviljaprogrammis; Õuesõppe võimalused täienesid õuesõppe kaardi, mööbli ja kõrvitsamäel taimekasvatuse näol; Liikluskasvatuse järjepidev viljelemine õppe- ja kasvatustöös teemanädalate ja ürituste näol. Õppekava sai täiendatud liikluskasvatuse valdkonnas. Läbi töörühmade toimib pidev süstemaatiline õppekasvatuse arendustöö. Ellu viidud kaks Maanteeameti poolt rahastatud liikluskasvatusalast projekti: Arukas liikleja ja Osav rattur. 12

13 4. ARENGUKAVA ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 4.1. Tartu Lasteaed Poku visioon ja missioon Visioon Suured ja väikesed Pokud on: Loovad, julged, erinevusi väärtustavad; Loodusthoidvad ja säästvad; Avatud ja koostööaldid; Vääriliselt hinnatud Missioon Poku lasteaed on lapsele vaimselt ja füüsiliselt turvaline kasvu- ja õpikeskkond, kus hinnatakse ühiseid väärtusi ja väärtustatakse üksteist Arendustegevuse põhisuunad valdkonniti aastateks Eestvedamine ja juhtimine Põhieesmärk: Huvipoolte rahulolu. Hindamise kriteeriumid: Lasteaia arendustegevuse aluseks on arengukava, mis määrab lasteaia arengut mõjutavad strateegilised eesmärgid ja õppeaastate prioriteedid; Positiivne trend personali ja lastevanemate rahulolu-uuringutest kolme aasta lõikes. Tegevused eesmärgi saavutamiseks: Kollektiivi demokraatlik kaasatus juhtimisse ning seeläbi osalusjuhtimise rakendamine; Teha tööd juhtkonna ühtsete arusaamade kujunemise ning kogu maja töötajaskonna ühtsustunde tekkimise eesmärgil; 13

14 Kaardistada lasteaia kui organisatsiooni väärtused ja väärtuskasvatuse põhimõtted; Strateegiliste dokumentide (arengukava, tegevuskavad, sisehindamine) süstemaatiline analüüs; Rahulolu-uuringute läbiviimise juurutamine ning tulemuste analüüs Personalijuhtimine Põhieesmärk: Lasteaias töötab motiveeritud, pühendunud ja professionaalne personal. Hindamise kriteeriumid: Positiivne tagasiside personali rahulolu-uuringust ja arenguvestlustelt; Vabad töökohad täidetud motiveeritud ja kvalifitseeritud uute töötajatega. Tegevused eesmärgi saavutamiseks: Tõhustada värbamissüsteemi; Täiendada motiveerimis- ja tunnustamissüsteemi, sh täpsustada õpetajate eneseanalüüsikriteeriume; Toetada nooremõpetajat tema esimesel tööaastal; Personali terviseedendusele kaasaaitamine; Tõhustada lasteaia töökorraldust (töötajate asendamised, suvine töökorraldus); Personali rahulolu-uuringute traditsiooni juurutamine. Koolituspõhimõtted: Võimalusel külastatakse teisi haridusasutusi, et saada teadmisi/oskusi praktikutelt; Majasisesed koolitused kõigile pedagoogidele; Koolitusvõimaluste planeerimine logopeedidele, muusikaõpetajatele ja liikumisõpetajatele; Koolitusplaani põhjalikum analüüs (arvestada töötajate eneseanalüüsil põhinevat koolitusvajadust), läbimõeldumad nõudmised koolitajatele; Võimalusel viiakse läbi sisekoolitusi kasutades oma maja töötajate, lapsevanemate ja koostööpartnerite teadmisi ja oskusi; Lisaressursside leidmine koolitusteks projektides osalemise abil; Koolitusi korraldatakse võimalusel koostöös teiste lasteasutustega. 14

15 Personali koolituse prioriteetsed valdkonnad: Kiusamisest vaba lasteaed koolitused meeskondadele; Pedagoogide arvutialaste oskuste ja teadmiste täiendamine; Seadusest tulenevad koolitused; Väärtuskasvatusega seotud koolitused Koostöö huvigruppidega Põhieesmärk: Lasteaia tegevusse on aktiivselt kaasatud erinevad huvigrupid (lapsevanemad, hoolekogu, omavalitsus, sponsorid jt). Hindamise kriteeriumid: Huvipoolte aktiivne osavõtt lasteaia üritustest; Positiivne tagasiside lastevanemate ja hoolekogu rahulolu-uuringutest. Tegevused eesmärgi saavutamiseks: Jätkata aktiivset koostööd lasteaia hoolekoguga; Teha koostööd erinevate huviringi teenuse pakkujatega ning seeläbi juurutada huviringide pakkumise traditsiooni lasteaias; Otsida võimalusi võimalike sponsorite leidmiseks; Sõprussuhete tihendamine teiste lasteaedadega üle Eesti: sõprusrühmad, kogemuste vahetamine, ühisüritused; Laste sujuvamaks üleminekuks kooli suurendada koostööd koolidega; Lastevanemate aktiivsem kaasamine õppekasvatusprotsessi läbi erinevate ühisürituste, koolituste ja vestlusringide; Laiendada koostööd Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudiga läbi praktikabaasiks olemise Ressursside juhtimine Põhieesmärk: Turvaline kasvu- ja töökeskkond. Hindamise kriteeriumid: Efektiivne ressursside juhtimine 15

16 Lasteaia kogu personal osaleb lasteaia kujundamisel vaimselt ja füüsiliselt turvaliseks kasvukeskkonnaks; Lasteaia ruumid ja mööbel vastavad tervisekaitsenõuetele; Laste ja personali vajadusi rahuldav kaasaegne kasvu- ja töökeskkond. Tegevused eesmärgi saavutamiseks: Parendatakse laste ja töötajate olmetingimusi (rühmaruumide ja mööbli renoveerimine, personali wc, rulood); Teha koostööd Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonnaga lasteaia katuse, fassaadi, asfaldi, piirdeaia ja rühmaruumide wc-pottide remontimise/renoveerimise osas; Vajadustest lähtuv õuealavahendite uuendamine (nt õuepaviljonide uuendamine); Otsitakse võimalusi ruumikitsikuse vähendamiseks (spordisaali väljaehitus keldris kaasates lisaressursse projektide näol); Personal on kaasatud eelarveliste vahendite planeerimise ning eelarve täitmise analüüsi protsessi. Lasteaia õppevahendite uuendamise põhimõtted: Lasteaia eripärast lähtudes; Õppeaasta eesmärke ja laste vajadusi arvestades; Prioriteediks on töökasvatusega seotud vahendid Õppe- ja kasvatusprotsess Põhieesmärk: Poku lasteaiast läheb kooli enesega toimetulev, uudishimulik, inimesi, loodust ja tööd väärtustav laps. Hindamise kriteeriumid: Positiivne tagasiside koolist lasteaia lõpetanud laste edasijõudmise (sh sotsiaalse toimetuleku) kohta; Kaasajastatud ja laste vajadustele vastava õppekava olemasolu ja rakendamine; Toimiv lapse arengu hindamise süsteem ja lastevanemate nõustamine lapse kooliks ettevalmistamise teemadel. 16

17 Tegevused eesmärgi saavutamiseks: Õppekava täiendada töökasvatuse suunal ning pöörata suuremat tähelepanu töökasvatusele õppe- ja kasvatustöös; Jätkata looduskasvatuse suuna mitmekesistamist õppe-kasvatustöös; Laste sotsiaalsete oskuste arendamine läbi Kiusamisest vaba lasteaed metoodika rakendamise; Parendada laste arengu toetamis- ja hindamissüsteemi (sh tugiteenuste tõhustamine); Täpsustada vanemate ootusi lapse arengu toetamiseks koostöös kodu ja lasteaia vahel läbi lastevanemate rahulolu-uuringute; Õppekava toetavate projektide kaasamine õppetegevusse. 17

18 5. ARENGUKAVA MUUTMISE JA TÄIENDAMISE KORD Arengukava elluviimine on pidev protsess, mille täitmise kokkuvõte ja analüüs tehakse 1 kord aastas, jaanuaris. Analüüsimise käigus hindab asutuse juht arengukava muutmise vajadust. Arengukava muudatus- ja parandusettepanekuid võivad esitada pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu liikmed. Arengukava muutmisettepanekud koos täidetud redaktsiooniga menetletakse samas korras asutuse arengukava vastuvõtmisega. Arengukava kinnitab Tartu Linnavalitsus. 18

19 6. TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS 1. Eestvedamine ja juhtimine Põhieesmärk: Huvipoolte rahulolu Tegevus Saavutatav tulemus Vastutaja 1.1. Eestvedamine Lasteaia väärtuste sõnastamine Hästi sõnastatud ja lahti seletatud väärtused on eelduseks ühtsete väärtuste tekkimisele x x x Õppealajuhataja Iganädalased juhtkonna nõupidamised Toimiv töökorraldus juhtkonna ja kogu maja meeskonna tasandil x x x Direktor Personali ühisürituste korraldamine Ühtsustunne juhtkonna ja töötajaskonna vahel x x x Direktor Suvise töökorralduse parendamine (lasteaia ajutine sulgemine suveperioodil; tava-ja tasandusrühmade lahtiolek) Töötajate ja lastevanemate rahulolu x x x Direktor 1.2. Strateegiline juhtimine Arengukava rakendamine, analüüsimine ja parenduste tegemine Süsteemne ja toimiv arengukava x x x Direktor Õppeaasta tegevuskava koostamine ja analüüsimine Analüüsitud ja parendusettepanekuid arvestav tegevuskava x x x Juhtkond/õpetajad Lasteaia keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamine Riskianalüüs x x x Majandusjuhataja Sisehindamissüsteemi parendamine (rahulolu-uuringute küsimustike koostamine) Täiendatud sisehindamissüsteem x Õppealajuhataja Analüüs ja hinnang lasteaia Sisehindamisaruande koostamine toimimisele x Direktor Arengukava koostamine Arengukava x Direktor 19

20 Köögi enesekontrolliplaani tõhususe auditeerimine Toimiv ja nõuetelevastav töökorraldus köögis x x x Peakokk/ tervishoiutöötaja Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine ja esitamine Enesekontrolli tuleohutusaruanne x x x Majandusjuhataja Töökeskkonna ja tööohutuse hindamine Töökeskkonna riskianalüüs x x x Majandusjuhataja 2. Personalijuhtimine Eesmärk: Lasteaias töötab motiveeritud, pühendunud ja professionaalne personal Tegevus Saavutatav tulemus Vastutaja 2.1. Personali vajaduse hindamine ja värbamine Personalivajaduse hindamine ja analüüs Täidetud ametikohad x x x Direktor Personalipoliitika kujundamine lähtudes lasteaia eesmärkidest Arenemis- ja koostöövõimeline kvalifikatsiooninõuetele vastav meeskond x x x Direktor Tõhustada õpetajate/õpetajaabide asendamise korraldust nende äraoleku ajal, sh töökorraldusreeglite ülevaatamine ja kaasajastamine Toimiv töökorraldus x majandusjuhataja 2.2. Personali kaasamine ja toetamine Töötajaskonna kaasatus juhtimisse läbi Osalusjuhtimise olemasolu töörühmade tegevuse x x x Õppealajuhataja Nooremõpetaja toetamine esimesel tööaastal Toimiv mentorsüsteem x x x Õppealajuhataja Töötajate seas rahulolu-uuringu läbiviimine Tagasiside töötajate rahulolust x x Direktor 20

21 2.3. Personali arendamine 2.4. Personali hindamine ja motiveerimine Koolituste kavandamine läbi koolitusprioriteetide ja koolituspõhimõtete Iga-aastase koolitusplaani olemasolu ja selle analüüs x x x Direktor Õpetajate lahtised tegevused kogemuste vahetamiseks ja koostöö tõhustamiseks Kutsemeisterlikkuse tõus ja tõhus koostöö x x x Õppealajuhataja Õppeaasta eesmärkidest lähtuvad koolitused: Teadmised väärtuskasvatusest Õppealajuhataja Kiusamisest vaba lasteaed koolitused meeskondadele x x x Väärtuskasvatusega seotud koolitused x x Pedagoogide arvutialaste oskuste ja teadmiste täiendamine Täienenud arvutialased oskused x x x Õppealajuhataja Kogemuste jagamine õpetajalt õpetajale ja töökogemuslikud õppekäigud teistesse lasteaedadesse Õpetajate kutsemeisterlikkuse tõus ja tõhus koostöö x x x Õppealajuhataja Seadustest tulenevad koolitused töötajatele Koolitatud personal x x x Majandusjuhataja Motiveerimis- ja tunnustussüsteemi täiustamine ja juurutamine Motiveeritud ja hinnatud personal x x x Töötajate enesehindamiskriteeriumite analüüsimine ja töösse rakendamine Toimiv eneseanalüüs x x x Töötajatega arenguvestluste läbiviimine Personali ametijuhendite analüüsimine ja uuendamine Õppealajuhataja Majandusjuhataja/ Õppealajuhataja Toimiv meeskonnatöö ja töötajate areng x x x Juhtkond Lasteaia vajadusi arvestav ametijuhend x Direktor 21

22 Personali terviseedendusele kaasaaitamine Regulaarsed terviseedenduslikud tegevused/üritused personalile x x x Õppealajuhataja/ liikumisõpetajad/ tervishoiutöötaja 3. Koostöö huvigruppidega Eesmärk: Lasteaia tegevusse on aktiivselt kaasatud erinevad huvigrupid (lapsevanemad, hoolekogu, omavalitsus, sponsorid jt). Tegevus Saavutatav tulemus Vastutaja 3.1. Koostöö kavandamine Hoolekogu töö planeerimine Hoolekogu sihipärane tegevus x x x Hoolekogu esimees Laiendada koostööd TÜ Haridusteaduste instituudi Tartu Õpetajate Seminariga (lasteaiaõpetaja erialal õppijatele praktikalasteaiaks kujunemine) Koostöölepingu olemasolu x Direktor Teha koostööd erinevate huviringi teenuse pakkujatega Toimiv huviringide korraldus x x x Direktor Oma töötajate oskusi ja huvi ära kasutades pakkuda lastele kunstialaseid huvitegevusi kunstitoas Toimiv kunstiring huviringina x Õppealajuhataja 22

23 3.2. Huvigruppide kaasamine Võimalike lasteaia sponsoritega koostöö kavandamine ja sponsorite tunnustamissüsteemi läbimõtlemine Lastevanemate aktiivsem kaasamine õppekasvatusprotsessi: Lahtiste uste päevade läbiviimine ning lasteaia igapäevaelu tutvustamine Lastevanemate kaasamine lasteaia üritustesse ja vestlusringidesse Sponsorite olemasolu Lapsevanemad osalevad aktiivselt lasteaia tegevustes x x x x Direktor Õpetajad/ õppealajuhataja Kaardistada lastevanemate koolitusvajadus ja võimalusel pakkuda vähemalt kord õppeaasta jooksul koolitusi lastevanematele kasutades selleks majasiseseid ressursse (nt teisi lapsevanemaid, lasteaia töötajaid) Hea koostöö lastevanematega x Direktor Laste sujuvamaks üleminekuks kooli suurendada koostööd koolidega (nt õppeekskursioonid kooli, koolilaste kaasamine ühisüritustele) Laste sujuv üleminek lasteaiast kooli x x x Koostöö tõhustamine teiste lasteaedadega (nt koostöös Krõlli lasteaiaga ürituse korraldamine) Hea koostöö teiste lasteaedadega ja õppekasvatustöö mitmekesistamine x x x Õpetajad/ õppealajuhataja õppealajuhataja/ õpetajad 23

24 3.3. Huvigruppidega koostöö hindamine Koostöö Tervise Arengu Instituudi ja teiste TEL lasteaedadega Mitmekesisem terviseedendus x x x Õppealajuhataja Koostöö jätkamine Pokumaaga Traditsioonide jätkamine x x x Õppealajuhataja/ õpetajad Ohutusalane koostöö Politsei, Kiirabi, Päästeameti ja Maanteeametiga Mitmekesine õppekasvatustöö x x x Õpetajad/ õppealajuhataja Koostöö FIE-de, lasteteatrite ja muuseumidega lastele suunatud tegevuste kaudu Hea koostöö olemasolu x x x Õppealajuhataja Koostöö jätkamine Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna ja Tervishoiu Kõrgkooliga praktikabaasiks olemise osas Rahulolevad praktikandid ja juhendajad x x x Direktor Koostöö tarnijate ja teenusepakkujatega Kvaliteetsed teenused ja tooraine x x x Rahulolu-uuringute läbiviimine majandusjuhataja Süstemaatiliselt läbiviidud rahuloluuuringud x x Direktor 4. Ressursside juhtimine Eesmärk: Turvaline kasvu- ja töökeskkond. Kasutatud lühendid: LVO tegevused on planeeritud koostöös linnavarade osakonnaga Tartu linna eelarve võimaluste olemasolul Tegevus Saavutatav tulemus Vastutaja 4.1. Eelarveliste ressursside juhtimine Eelarveliste ressursside planeerimine ja kasutamine lähtuvalt arengukava tegevuskava elluviimiseks Arengukava tegevuskavas planeeritud on täidetud x x x majandusjuhataja 24

25 Personal on kaasatud eelarveliste vahendite planeerimise ning eelarve täitmise analüüsi protsessi Personal on teadlik eelarve planeerimise ja täitmise protsessist x x x 4.2. Materiaaltehnilise baasi arendamine Rühmaruumide renoveerimine: Uuendatud õpi- ja kasvukeskkond Tsirgude rühmaruum x Metsavanade rühmaruum x Liblika rühma koridor x Ämbliku rühma koridor x Mööbli uuendamine: Ohutu ja kaasajastatud mööbel Tsirgude rühm x Rähnipoegade rühm x Sipelgate rühm x Mesimummide rühma rulood x Kunstituppa mööbli muretsemine x majandusjuhataja majandusjuhataja majandusjuhataja Personali wc remont Renoveeritud personali wc x majandusjuhataja Vahetada rühmaruumides wc-potid Säästvad ja korras wc-potid x x x LVO Lasteaia katuse renoveerimine Uus katus x LVO Välisfassaadi renoveerimine Soojustatud ja ohutu fassaad x LVO Vundamendi soojustamine Soojustatud vundament x LVO Köögis ventilatsioonisüsteem vahetada Toimiv ventilatsioon köögis x LVO Lasteaia piirdeaia renoveerimine Turvaline ja korras piirdeaed x LVO Asfaltkatte vahetus Turvaline teekate x LVO Vigursõiduraja taastamine Korras vigursõidurada Õppealajuhataja/ õpetajad 25

26 4.3. Inforessursside juhtimine Keldrikorruse signalisatsioonisüsteemi uuendamine Toimiv signalisatsioonisüsteem x Majandusjuhataja/ LVO Õuepaviljonide renoveerimine Ohutud ja õuesõpet võimaldavad õuepaviljonid x x x LVO Õuealavahendite täiendamine ja majandusjuhataja renoveerimine Ohutud mänguvahendid x x x Lisavahendite hankimine sponsorluse ja heategevuslaatade (mihklilaat, jõululaat) kaudu Lisavahendite olemasolul täide viidud eesmärgid x x x majandusjuhataja Lisavahendite hankimine projektide abil Rahastatud projektid x x x Direktor Lisaressursside leidmine võimlemissaali ehitamiseks Laiendatud sportimisvõimalused ja rahastatud projekt x x x majandusjuhataja Lasteaia juubel 40 tähistamine Õnnestunud pidu x majandusjuhataja Töötajatel on võimalus tööks kasutada arvutit Tartu Linnakantselei Infotehnoloogia Arvutivõrgu uuendamine x x x teenistus Kodulehekülje pidev arendamine Toimiv kodulehekülg x x x Õppealajuhataja 5. Õppe- ja kasvatusprotsess Eesmärk: Poku lasteaiast läheb kooli enesega toimetulev, uudishimulik, loodust, tööd ning inimesi väärtustav laps Tegevus Saavutatav tulemus Vastutaja 5.1. Lapse areng Lapse vajaduste ja soovidega ning laste ealiste, sooliste, kultuuriliste ja individuaalsete iseärasustega arvestamine Lapsekeskne õppe- ja kasvatustöö x x x Õppealajuhataja/ õpetajad 26

27 5.2. Õppekava 5.3. Õppekorraldus ja - meetodid Tugiteenuste võimaluste tõhustamine (eesti keele õpe muukeelsetele lastele, vajadusel eripedagoogi kaasamine) On arvestatud laste erivajadustega x x x Õppealajuhataja IAK koostamine ja rakendamine Lapsele on tagatud tema võimetele vastav õpetus x x x Õpetajad Lapse arengu hindamine ja arenguvestluste läbiviimine Lapse arengu toetamine x x x Õppealajuhataja/ õpetajad Täpsustada vanemate ootusi lapse arengu toetamiseks koostöös kodu ja lasteaia vahel (rahulolu-uuring lastevanemate seas) Koostöövalmis ja teadlikud lapsevanemad x x Direktor Lapsevanemate teadlikum suunamine tugiteenuste leidmiseks Infovoldiku olemasolu x Õppealajuhataja Õppekava täiendamine töökasvatuse osas (sh kokandus) ja väärtuskasvatuse osas Toimiv õppekava x Õppealajuhataja Õppekava toetavate projektide kaasamine õppetegevusse Mitmekesisem õppe-ja kasvatustegevus x õppealajuhataja Terviseedenduslike tegevuste/ürituste läbiviimine Tervislike eluviiside järgimine x x x Õppealajuhataja/ liikumisõpetajad Väärtuskasvatus ja selle viljelemine Ühiste väärtuste järgimine x x x Õppealajuhataja Töökasvatus ja selle viljelemine Tööoskuste kujunemine x x x Õpetajad Õuesõpperaja täiendamine ja töösse rakendamine Mitmekesisemad loodus- ja õuesõppevõimalused x x x Õppealajuhataja Kiusamisest vaba lasteaed metoodika rakendamine Laste sotsiaalsete oskuste areng x x x õpetajad 5.4. Väärtused ja eetika Lasteaia kodukorra täiendamine Uuendatud lasteaia kodukord x Direktor 27

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl

LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitl LEHOLA KOOLI ARENGUKAVA aastateks 2015 2017 1 SISSEJUHATUS (1) Arengukava on lasteasutuse tegevuse üldeesmärke ning nende saavutamise abinõusid käsitlev dokument. (2) Arengukava on dokument, mis määrab:

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta

Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Ta Tabasalu lasteaed Tibutare Väärtuskasvatus lasteaias: lasteaed ja pere üheskoos KONKURSITÖÖ Tahad latva ronida, hakka tüvest peale /Eesti vanasõna/ Tabasalu 2012 SISSEJUHATUS Pildikesi ajaloost Tabasalu

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V

Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Keila Lasteaed Miki arengukava kinnitamine V Väljaandja: Keila Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2002, 69, 1652 Vastu võetud 27.08.2002 nr 23 Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349;

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU

Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGU Kinnitatud Kiviõli Linnavalitsuse 26.11.2014 määrusega nr 6 Tee kõik, mida suudad - ressursiga, mida omad ja seal, kus asud! KIVIÕLI VENE KOOLI ARENGUKAVA 2015-2020 SISUKORD I Sissejuhatus....................................................

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

SISEHINDAMISE ARUANNE

SISEHINDAMISE ARUANNE 2016-2018 SISEHINDAMISE ARUANNE PALDISKI LASTEAED SIPSIK SISU 1. Üldandmed õppeasutuse kohta...2 2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära...3 3. Õppeasutuse arengukava eesmärgid...4 4. Sisehindamissüsteemi

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord

Microsoft Word - Häädemeeste+lasteaia+kodukord HÄÄDEMEESTE LASTEAIA KODUKORD 1.Üldinfo 1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. 1.2. Kodukord on avalikustatud e-lasteaias ja on igas rühmas olemas

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem