Lisa Audru Vallavolikogu määrusele nr 27 JÕÕPRE KOOLI ARENGUKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa Audru Vallavolikogu määrusele nr 27 JÕÕPRE KOOLI ARENGUKAVA"

Väljavõte

1 Lisa Audru Vallavolikogu määrusele nr 27 JÕÕPRE KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

2 Sisukord 1. Sissejuhatus Arengukava olemus Arengukava vajalikkus Jõõpre Kooli üldandmed Asend Kooli nimi Ajalugu Kooliarenduse põhisuunad- ja valdkonnad Alushariduse missioon Jõõpre Kooli põhikooli missioon aasta arengukava analüüs Õppekeskkonna loomine , planeeritud tegevused Kokkuvõte õppekeskkonna täiustamisest a. arengukava eesmärk ja sellest tulenevad ülesanded Hetkeseis ja arengu eeldused Personalitöö Pedagoogilise personali analüüs Õpilaskontingendi prognoos ja analüüs Jõõpre Kooli tegevuskava kolmeks õppeaastaks Jõõpre Kooli arengu prioriteedid Jõõpre Kooli huvitegevuse arengukava Jõõpre Kooli traditsioonid Karjääriteenuste osutamine Jõõpre Koolis Jõõpre Kooli tegevused prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks Arengukava rakendamine Õppekeskkonna loomine Inventar Koolitöö planeerimine Õpetamine, õppimine Õpilaste osalus koolitöö planeerimisel Arengukava ja omavalitsus Jõõpre Kooli arengukava uuendamise kord

3 1. Sissejuhatus 1.1 Arengukava olemus Juhtimine eduka tuleviku suunas saab toimuda läbi arengukava, milles püstitame eesmärgid ja kavandame teed nende täitmiseks. Areng on strateegilise juhtimise tulemus, mille üheks vormiks on arengukava. 1.2 Arengukava vajalikkus Eesmärkide püstitamine ja nendeni jõudmise teede kindlaks määramine. Igale tegevusele eesmärgistatud suuna andmine. Tagasiside ja kontrolli võimaldamine Arengukava arenduse protsessi kaasatakse hoolekogu, personal, lapsevanemad ja õpilased. Kooli arengukava koostamise eesmärgiks on sellise arengustrateegia väljavalimine, mis võimaldaks maksimaalselt ära kasutada kooli tugevaid külgi ja talle avanevaid võimalusi ning vähendada samaaegselt nõrkuste ja ohtude mõju. Jõõpre Kooli arengukava on dokument, mis määrab arenduse põhisuunad, tegevuskava kolmeks õppeaastaks ja arengukava uuendamise korra. Jõõpre Kooli arengukava lähtub sisehindamise tulemustest, põhikooli ja lasteaia põhimäärusest ja Audru valla arengukavast aastateks

4 2. Jõõpre Kooli üldandmed 2.1 Asend Jõõpre Kool asub Pärnumaal Audru vallas Jõõpre külas Jõõpres, Kooli nimi Audru Vallavolikogu määrusega 5. aprillist 2012 nr 12 kehtestati 1. Kooli nimi Kooli nimi on Jõõpre Kool 2. Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm (1) Kool on Audru Vallavalitsuse hallatav põhikool (munitsipaalüldhariduskool) ja koolieelne lasteasutus, mis tegutsevad ühe asutusena. (2) Kool loob võimalused põhihariduse omandamiseks, koolikohustuse täitmiseks ja eelkooliealistele lastele tingimused heatasemelise alushariduse omandamiseks. (3) Kool juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest seadustest ning nende alusel vastuvõetud õigusaktidest ja Audru Vallavolikogu ning Audru Vallavalitsuse õigusaktidest. 3 Hariduse liik ja tase (1) Koolis omandatakse alusharidus ja üldharidus. Põhikoolis on õppekava täitmiseks arvestatud aeg üheksa aastat. (2) Haridustasemed on: 1) alusharidus - kaks lasteaiarühma; 2) põhiharidus - I kooliaste klass; II kooliaste klass; III kooliaste klass. 4

5 2.3 Ajalugu ALUSHARIDUSES: Jõõpre praegune lasteaed alustas tegevust aasta oktoobris lasteaiaringi nime all. Asutajateks olid Eve Köök ja Siiri Jõerand aastal nimetas Audru vald asutuse ümber mängurühmaks ning võttis enda hallata. Esimestel aastatel töötati Jõõpre klubi ruumides, tegevus toimus ühes liitrühmas, kus töötas 2 pedagoogi aasta septembris omistati asutusele lasteaia nimetus aasta sügisel koliti endise Jõõpre Põhikooli ruumidesse ning muudeti tööstruktuuri. Lasteaed alustas tööd kahe rühmaga: noorem 2-4-aastastega ja vanem 5-7-aastastega. Tööpäeva pikkuseks määrati 12 tundi, sh korraldati ka magamisvõimalused. Jõõpre Lasteaeda on juhtinud aastatel Eve Köök. Alates aasta sügisest hakkas Jõõpre Lasteaed kandma nime Jõmmu. Alates aastast on Jõõpre Lasteaia Jõmmu juhataja kt Mati Sutt. Alates aasta sügisest on Jõõpre Lasteaia Jõmmu direktoriks Mati Sutt ja õppejuhiks Keiu Pruul PÕHIKOOLIS: a on esimest korda mainitud kooli olemasolu Jõõpres a hakati regulaarselt kooliharidust andma a alates 6-klassiline algkool a ehitati uus koolimaja endisesse mõisa parki a alates 7-klassiline kool a alates 8-klassiline kool a alates 9-klassiline põhikool a alates Jõõpre Kool (9-klassiline) Audru Vallavolikogu o t s u s t a s 8. märtsil 2012 otsusega nr 16: 1. Korraldada ümber Jõõpre Põhikool ja Jõõpre Lasteaed 31. augustiks 2012 üheks haridusasutuseks, liites Jõõpre Lasteaia Jõõpre Põhikooliga. 2. Ümberkorraldatud haridusasutuse nimetuseks on Jõõpre Kool. 3. Lõpetada Jõõpre Lasteaia (registrikood ) tegevus 31. augustist a. 5

6 3. Kooliarenduse põhisuunad- ja valdkonnad 3.1 Alushariduse missioon Jõõpre Lasteaed Jõmmu annab emakeelse alushariduse vastavalt õppekavale 2-7-aastastele lastele, toetades kodukandi kultuuripärandi säilimist. Põhiväärtused: 1. Kvalifitseeritud, loov personal. 2. Emakeelse alushariduse omandamise võimalus. 3. Laste mitmekülgne arendamine, igakülgne ettevalmistus kooliks. 4. Kultuuripärandi säilitamine. 5. Avatus perekonnale. 6. Lasteaia paindlikkus ja omanäolisus. Lasteaed peab silmas laste ja lastevanemate, personali, ühiskonna, koostööpartnerite ja Audru Vallavalitsuse huve. Jõõpre Lasteaias on: mitmekesine, uuendustele avatud õppe- ja kasvatustegevus; hea õpikeskkond; optimaalne laste arv; väljakujunemisel hea meeskonnatöö; toimiv koostöö lastevanematega ja hoolekoguga; personalil võimalused enesetäiendamiseks ja arendamiseks. 3.2 Jõõpre Kooli põhikooli missioon Jõõpre Kool on Eestis tegutsev kool, mis võimaldab põhihariduse kohalikele lastele. Jõõpre Koolis väärtustatakse kaasaegset õpetamist, mõtestatud õppimist, arengut harituse suunas õpilaste teadmiste ja isiksuse kvaliteedi kujundamise kaudu. Usku looduse tarkusesse ja vaimsusesse selle kõige paremas tähenduses. Jõõpre Kool osaleb vabariigi hariduspoliitika elluviimises, samas otsides ka ise võimalusi õpilaste silmaringi laiendamiseks koostöös sõpruskoolidega. Jõõpre Kool püüab anda eeldused eluks vajalike oskuste kujundamisel. Jõõpre Kool väärtustab turvalisust meie ühiskonnas ning suunab õpilasi huvi tundma esmaabi vastu. Jõõpre Kool tagab kodulehekülje ( ja ekooli kaudu koostöö lastevanematega. Õpilasesindus aitab õpilastel sisustada vaba aega, kujundada traditsioone ning lahendada esilekerkinud probleeme. 6

7 Jõõpre Kool annab oskused tööks arvutiga, karjääriplaneerimise algteadmised ning kujundab sallivust omavahelistes suhetes, sealhulgas religioonialaste tegevuste kaudu. Jõõpre Kool suunab aktiivselt tegutsema kõiki õpilasi õppekavavälises tegevuses: noorteühingus Eesti 4H, Eesti Punase Risti Pärnumaa Seltsis, ringide töös, ürituste läbiviimisel ning korraldab õpilaste suvist tööd. Jõõpre Kool on Tervistedendavate Koolide võrgustiku liige ning peab oluliseks õpilaste tervislike eluviiside kujundamist aasta arengukava analüüs Õppekeskkonna loomine , planeeritud tegevused Ülesanne Aeg Iseloomustus Vastutaja Üleminek ekoolile 2009 Sülearvutid ja väljaõpe, teostatud Klassiruumide arvutitega 2009 e-kooli vajaduseks, varustamine teostatud Arvutiklassi uuendamine 2009 Arvutiside kaasajastamine, teostamine jätkuv Raamatukogu, 2009 Video, DVD, plasmateler, videoõppesaali vastavad arvutiprogrammid, kaasajastamine teostamine jätkuv Spordisaali/jõusaali jätkuv uuendamine 2009 Tehniliste vahenditega varustamine- teostamine jätkuv Vana õppehoone I klass 2009 Sanitaarremontteostamine jätkuv RESSURSID vallavalitsus E. Pedoson M. Pedoson vallavalitsus vallavalitsus Lasteaiaruumide ja 1. klassi ruumi juurdeehitus Projekt Ehitus- ei teostunud E. Köök Vana õppehoone renoveerimine Projekt Ümberehitus-ei teostunud vallavalitsus Kooli barokkaia arendamine Projekt Teostus teostumine jätkuv 7

8 3.3.2 Kokkuvõte õppekeskkonna täiustamisest Jõõpre Põhikooli üleminek ekoolile toimus kahes etapis. 2008/2009 õa olid paralleelselt kasutusel päevikud. 2009/2010 õa on Jõõpre Põhikool täielikult üle läinud ekoolile Jõõpre Põhikooli vana õppehoone renoveerimine ja lasteaiaruumide juurdeehitus a arengukava perioodil ei teostunud seoses esitatud toetuse taotluse tagasilükkamisega. Valmis Audru valla eelarvest finantseeritud juurdeehituse projekt. 2010/2011 õa rahastati Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt Jõõpre Põhikooli uue spordiväljaku valmisehitamist a. arengukava eesmärk ja sellest tulenevad ülesanded Õpilaste seisukohalt: 1. Igakülgne ettevalmistamine edukaks toimetulekuks pärast põhihariduse omandamist. 2. Oma võimete avamine ja avastamine, tunnetuslike vajaduste arendamine ja rahuldamine. 3. Ettevõtlikkuse, eneseusalduse ja suhtlemisoskuste arendamine. Ühiskonna seisukohalt: 1. Haridusstandardile vastava hariduse kättesaadavuse tagamine ja hariduslike valikuvõimaluste paljususe loomine, et suurendada Eesti ühiskonna konkurentsivõimet ja dünaamilisust. 2. Hea kasvatuse tagamine. 3. Eesti riigi seadusi austavate kodanike kasvatamine. Väärtustame: 1. Õpetajate kompetentsuse ja meeskonnatöö. 2. Õpilaste püüdlused ja teadmised. 3. Kasvatustöö. 4. Vastastikuse austuse, lugupidamise ja sõbralikkuse. 5. Töö erivajadustega õpilastega 3.5 Hetkeseis ja arengu eeldused Kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid on sätestatud Jõõpre Kooli sisehindamise läbiviimise korraga. (Jõõpre Põhikooli direktori 31. aug a käskkirjaga nr 316). 8

9 Õppekava arendustöö on olnud edukas ja pidevas arengus. Kuna infovahetus koolis on süsteemne, õpetajate enesetäiendus innukas ja võimaluste piires planeeritud, siis on kogu personal häälestunud õppekava arendustööle oma koolis. Kõikide struktuuriüksuste töö on planeeritud ning toimib eesmärkide saavutamise nimel. Ühiste eesmärkide nimel töötavad koos nii pedagoogiline kui ka teenindav personal. Kooli materiaalsed tingimused õppetöö läbiviimiseks on rahuldavad. Koolis kasutatav õppekirjandus on valitud haridusministeeriumi poolt kinnitatud nimekirjadest. Jõõpre Kooli direktor koordineerib kooli üldjuhtimise, tööjaotuse ja arengukava täitmist. Õppealajuhataja korraldab koolielu koostöös direktori ja õpetajatega. Algatab õppetegevuses tarvilikke uuendusi, koordineerib õppekava koostamist ja uuendamist, viib läbi sisehindamist, planeerib õpetajate täiendkoolitust, kontrollib koolikohustuste täitmist ja täidab õpilasraamatut, teostab kontrolli ringide tegevuse üle ning täidab muid kooli põhimääruses sätestatud ülesandeid. Tööjaotus ja vastutus direktori ja õppealajuhataja vahel on selge. Huvijuht vastutab koolis klassivälise tegevuse eest, korraldab õpilasüritusi koostöös õpilasaktiivi, klassijuhatajate, noorteklubide ja ringijuhtidega, koostab klassivälise töö korraldamise plaanid koostöös juhtkonna ja õpetajatega, organiseerib tähtpäevade tähistamisi, muuseumide, teatrite ühiskülastusi, organiseerib koolitraditsioonide loomist ja jätkamist, rakendab mitmesuguseid massiürituse vorme, vastutab kasvatustöö eest väljaspool õppetunde õpilasüritustel ja nende organiseerimisel. Suunab ja juhendab õpilasesindusese tööd. Klassijuhatajad lähtuvad oma töös kooli õppekasvatustöö prioriteetidest ja eesmärkidest, klassi probleemidest. Klassijuhataja planeerib, analüüsib, hindab ning koordineerib klassi õpilaste, õpetajate ja lastevanemate koostegevust, teeb koostööd teiste klassijuhatajatega ning kooli juhtkonnaga. Õpetajad teavad oma ülesandeid, otsustus- ja vastutuspädevust. Töös lähtuvad kooli arengukavast, õppekavast ning kooli juhtkonna, hoolekogu ning õppenõukogu otsustest. Järgivad töölepingutest määratletud ülesandeid, osalevad kooli arenduses. Õppenõukogu liikmed on koolis toimuvaga kursis, otsivad kooli probleemidele loovaid lahendusi. Õppenõukogu käib koos regulaarselt vastavalt kooli üldtööplaanile, käsitleb koolielu olulisi küsimusi. Õpilasesindus täidab oma ülesandeid vastavalt seaduse, kooli põhimääruse ja õpilasesinduse põhimäärusega antud õigustele ja kohustustele. Koolis on sisehindamise süsteem. Enesehindamine on suunatud strateegiliselt olulistele küsimustele ja töövaldkondadele ning aitab muutusi ette näha ja oma tegevust vajadusel korrigeerida. 9

10 Koolis kehtib kodukord, sisekorraeeskirjad ja ametijuhendid. Koolis on oma traditsioonid. Koolil on olemas otstarbekas asjaajamise kord, mida töös järgitakse. Dokumendid vormistatakse nõuetekohaselt. Dokumenteeritud on kõik kooli tähtsamad tegevused. Vahendite kasutamist on analüüsinud kooli juhtkond ja hoolekogu. Riigieelarvelisi eraldisi kasutatakse vastavalt kehtivale töötasustamise korrale. Täiendkoolitusraha kasutamine on seotud koolisiseste vajaduste ja üleriigiliste prioriteetidega. Hoolekogu koosseis ja juhtimine vastavad kehtiva seaduse nõuetele. Hoolekogu osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, aitab seda ellu viia. Hoolekogu tegutseb aktiivselt kooli huvides, on loonud head sidemed omavalitsusega, edastab kooliprobleeme ning püüab tagada, et materiaalseid ressursse eraldataks vastavalt kooli vajadusele. Vanematele toimuvad koosolekud ja ühisüritused. Vanematele antakse nõu, kuidas lapsi õppetöös toetada, et leevendada õppe- ja kasvatusraskusi. Vanemad tegutsevad aktiivselt. Õpilased aitavad kaasa kooli sisekorraeeskirjade ja kodukorra loomisel. Õpilased võtavad osa koolielu probleemide lahendamisest ning otsuste ettevalmistamisest ja elluviimisest. Õpilaste ja õpetajate suhted põhinevad vastastikusel austusel ja lugupidamisel. Õpitulemuste saavutamiseks arvestatakse õpilaste võimekust ja arengu eripärasid ning olemasolevaid vahendeid. Õpetaja suudab oma tegevust hinnata. Toimib metoodilise enesetäiendamise süsteem, mis kajastub kooli üldtööplaanis ning aitab tõsta kvalifikatsiooni. Pedagoogid täiendavad end aktiivselt nii koolis kui väljaspool seda, tegelevad plaanipäraselt ainealase arendustegevusega. Toimib õpilaste abistamine väljaspool õppetunde. Õpilastel on võimalus saada konsultatsioone aineõpetajatelt. Omavalitsuse poolt on korraldatud õpilaste logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline teenindamine. Õppetööd toetavad pikapäeva- ja õpiabirühmad. Omavalitsuses on tööle rakendatud alaealiste komisjon. Koolil on täielik ülevaade tema teeninduspiirkonnale kuuluvatest koolikohustuslikest õpilastest ning nõuetekohane arvestus koolikohustuse täitmise kohta vastavalt vabariigi valitsuse kehtestatud korrale. Kool peab nõuetekohast arvestust õpilasraamatus ja teistes nõutavates dokumentides. Täpsustab ja kontrollib esimesse klassi tulevate laste nimekirjad ja peab täpset arvestust õpilaste liikumise kohta. Kehtib arvestus puudumiste kohta. Kooli juhtkonna esindaja on läbinud töökaitsealase koolituse, vastav õpe on korraldatud ka personalile. Kooli töötajad ja õpilased on instrueeritud ohutustehnikast. Läbi on viidud õpilastele ja õpetajatele praktiline tuleohutusalane koolitus ja kooliperele evakueerimisõppus. Koolil on raamatukogu, mille töökorralduse aluseks on põhimäärus. Koolil on arvutiklass 18 arvuti ja töölauaga. Õpetajate kasutuses on 5 sülearvutit. 10

11 3.6 Personalitöö Personalitöö eesmärk on tagada töö suurem tulemuslikkus nii töötajate, organisatsiooni kui ühiskonna seisukohalt. Personalitöö valdkonnad on: 1) personali planeerimine 2) organisatsiooni kultuuri kujundamine 3) personali valik 4) personali uuringud 5) palgakorralduse väljatöötamine 6) tunnustamissüsteemi väljatöötamine 7) personalikoolitus ja arendamine Personali valikul lähtume eelkõige inimlikest väärtustest ja seejärel erialastest pädevustest: 1) inimlikkus 2) töökus 3) ausus 4) lugupidamine õpilaste ja kooli suhtes 5) loovus Isiklikele kogemustele toetudes väidame, et erialast kompetentsust saab tõsta täiendõppe ja kursuste kaudu, kuid inimlikke omadusi hiljem omandada pole võimalik. Kollektiivis korraldatud personaliuuringud on aluseks palgakorralduse väljatöötamisele ja tunnustamissüsteemi rakendamisele. 3.7 Pedagoogilise personali analüüs Jõõpre Koolis töötab 13 õpetajat: (ametikohti 12,2) 12 õpetajat kõrgem haridus 1 õpetaja kesk-eri (pedagoogiline) haridus Ametijärgud: vanemõpetaja 5 õpetaja 7 õpetaja - metoodik 1 11

12 3.8 Õpilaskontingendi prognoos ja analüüs 1. Jõõpre Kooli ruumiprobleemide lahenemisega on otseselt seotud õppetöö tulemuslikkus, alates 2011/12. õppeaastast töötavad kõik 8 klassikomplekti ühes koolihoones. 2. Õpilaste arv on eelmise arengukava perioodil vähenenud ning alates 2012/13. õppeaastast tegutseb koolis liitklass: klass. Eesti keele ja matemaatika ainetunnid on võimaldatud 1. ja 3. klassi õpilastele eraldi. 3. Järgnevatel aastatel on oodata õpilaste arvu vähenemist seoses vahepealsete aastate sündide vähesusega, noorte perede lahkumisega tööpuuduse tõttu. 4. Koolieelikute arv Jõõpre Põhikooli piirkonnas aastal: 7-aastased 8 6-aastased 8 5-aastased 10 4-aastased 8 3-aastased 10 2-aastased 7 1-aastased 12 Lisaks neile ootame Jõõpre Põhikooli 5. klassi õppima õpilasi ka Lavassaare Lasteaiast - Algkoolist. 5. Lavassaare LAK õpilased 2012/13 õ. a. klass - 1 õpilane klass - 3 õpilast klass - 2 õpilast klass - 3 õpilast Lavassaare lasteaias hetkel: vanemas rühmas 18 last (5-7 a) nooremas rähmas 9 last (2-5 a) 12

13 Kokku Lavassaares vanuses 1-7 aastat 29 last 7-aastased aastased aastased aastased aastased aastased aastased

14 4. Jõõpre Kooli tegevuskava kolmeks õppeaastaks 4.1 Jõõpre Kooli arengu prioriteedid 1. Õpilaste koolikohustuste täitmine läbi individuaalse lähenemise ja tingimuste loomine igale arengutasemele. 2. Kooli õpikeskkonna pidev kaasajastamine 3. ekooli võimaluste laialdasem kasutamine, sh aruandlus jms 4. Tegevused õppekasvatustöös: 1) Õpihuvi tagamine mitmetahulise õpetamisviisi kaudu, sh e-õppe laialdasem kasutamine. Õpimotivatsiooni tõstmine tunnustamissüsteemi kaudu (autahvel, jõulukingitus ja koolilõpupreemia, tunnustamine kooli direktori käskkirjaga ning kooli direktori vastuvõtt vabariigi aastapäeva eel, autasustamine kooli tänukirja või aupaberiga, väärika põhikoolilõpetaja nime ja foto kandmine kooli auraamatusse jms) vastavalt Jõõpre Kooli õpilaste tunnustamise korrale. 2) Õpilaste hindamise aluseks on õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord, kinnitatud direktori käskkirjaga nr 378, Õpilase hindamisega motiveerida õpilast sihikindlalt õppima, määratleda nende individuaalsed õpitulemused. Kasutada ka suulisi hinnanguid (1. klass, 1. poolaasta) ning kujundavat hindamist. 3) Lisaks koolis tegutsevatele huviringidele jätkata kooliväliste organisatsioonide (Eesti 4H ja Eesti Punase Risti Pärnumaa Seltsi) tööd ning arendada Audru Huvikooli muusika- ja kunstiosakondade tööd. 4) Side vanematega: üldkoosolek, klassi vanemate koosolekud (vastavalt vajadusele), perepäev novembris isadepäeval, emadepäeva pidulik tähistamine, ühine jõulupidu, rattaretk, Jaansoni kahe silla jooks/matk, jõulu- ja sõbrapäevakohvik jms 5) Tihedas koostöös aineõpetajate, klassijuhatajate ja vanematega tagada tugeva, terve, haritud ja teotahtelise lapse kasvatamine. 6) Koolikultuuris ja kasvatuses arvestada kooli missioonis püstitatud ülesandeid. 7) Hoida ja arendada edasi õpilaste tervislikke eluviise ja liikumist. Suunata õpilasi klassi ja koolivälistesse spordiringidesse, osavõtt spordivõistlustest. 14

15 5. Õppetöö analüüs ja hindamine 1) Fikseerida ainekavades kohustuslikud õpitulemused vastavuses riiklikele õppekavadele ja kontrollida nende täitmist. 2) Leida paralleelõpikute hulgast kõige sobivamad koolile ja klassile. Tegevõpetajatel esitada oma arvamused ja parandused õpikute autoritele ja kirjastustele. 3) Stimuleerida õpetajate pidevat enesetäiendamist, et pedagoog valdaks oma ainet ja uusi tehnilisi võimalusi, oleks tänapäevase ja avara silmaringiga. 4) Tagada õpilastele korralik põhiharidus, millega on võimalik konkureerida põhikoolile järgnevatesse õppeasutustesse. Suunata lõpetajad vastavalt võimetele ja huvidele edasi õppima, arvestades ka kodukoha vajadusi. 5) Teadvustada ühiselt kooli eesseisvad probleemid, otsida neile lahendusi, kuidas minna edasi, kooskõlastades ainekavad, arendades loovtegevusi, kasutades õpilaskeskseid õpetamisviise, koostööd tehes õpilasesindusega. 4.2 Jõõpre Kooli huvitegevuse arengukava 1. Jõõpre Kool on otsinud võimalusi, et õpilaste haaratus huvialasesse töösse muutuks rohkem ja rohkem kättesaadavamaks, et maakooli lõpetaja oleks sama arenenud ja laia silmaringiga kui linnalaps. Koolis töötavad aktiivselt ülemaailmse noorteorganisatsiooni Eesti 4H klubid. Eesmärgiks on jätkata õpilasorganisatsioonide tööd. Klassijuhatajate organiseerimisel toimuvad klassiõhtud, teatrikülastused, ekskursioonid, matkad, käiakse Pärnus erinevates spordi- ja vabaajaasutustes. Õpilased on kaasatud erinevatesse projektiüritustesse. Õpilasesinduse tööd juhendab huvijuht. Suvel töötavad Jõõpre Kooli lapsed ja õpetajad juhendajatena õpilasmaleva rühmades. Eestvedajaks on kooli direktor. Tegevuse eesmärgiks on anda võimalus teenida isiklikku taskuraha, töökogemuste omandamine ja vastutuse tunnetamine. Rühmade tegevust tuleks samas mahus jätkata. Jõõpre Koolil on sõpruskool Soome Vabariigis. Tegevus: kirjavahetus, õpilasvahetus, näituste vahetus, ekskursioonid. Eesmärgiks on jätkata sõprussidemeid ja leida uusi võimalusi koostöö tihendamiseks. 15

16 2. Koolis töötavad ringid: 2012/2013. õppeaastal: juhendaja ringi nimetus päev aeg klass ÜLLE HAAVASAAR Karjääriõpetus T 7.tund 9.klass Inglise keel E 4.tund 2.klass VAIKE RUUMET Õpiabi N 6.tund 4.klass Matemaatika N 7.tund 5.-6.klass Õpiabi K 7.tund 5.-6.klass ÜLLE VARIK NÜ 4H E 7.-8.tund 6.-9.klass Kodulehekülg E 4.-5.tund 6.-9.klass GRÜNET TRUMSI Mudilaskoor K 5.tund 1.-2.klass Lastekoor K 7.tund 5.-9.klass Mudilaskoor N 6.tund 3.-4.klass Ansambel K 8.tund 5.-7.klass Poisteansambel N 5.tund 5.-6.klass Plokkflööt R 5.tund 4.-5.klass MARIKA VAHTER Spordiring E,K,N E,N-8.tund K-9.tund 1.-9.klass K 9.tund 6.-9.klass HELLE KIRSI Õpiabi E 7.tund 9.klass T 7.tund 7.-8.klass Näitering R 7.tund 7.klass Näitering K 7.tund 1.-2.klass ANU KURM Folklooriring K 6.tund 1.-3.klass Rahvatants T 7.tund klass Õpiabi T 6.tund 1.-3.klass N 6.tund 1.-3.klass MERLE PEDOSON Infotehnoloogia K 5.tund 3.klass Infotehnoloogia E 5.tund 4.klass Internet E 8.-9.tund 1.-9.klass ÜLLE VARES Varia E 7.tund 1.-9.klass Käsitöö N 6.tund 1.-2.klass 3. Osaliselt on tasulised Audru Huvikooli muusika- ja kunstikooli osakonnad. Alates 1. sept a. töötab Jõõpre Koolis Audru Huvikooli muusikakool: Klaveriõpe (eriala) + muusikateooria - 4 õppeaasta järel muusikakoolitunnistus, lisandunud on ka kitarriõpe. Alates 1. sept a alustas tegevust Jõõpres Audru Huvikooli kunstikool: maal, graafika, kompositsioon, skulptuur, kunstiajalugu, õppeaeg 4 aastat. Lõpetamisel Haridusministeeriumi kunstikooli lõputunnistus. Kooli poolt korraldatakse ekskursioone kunstinäitustele, suvepraktika toimub maalilaagris. 16

17 4. Õhtuti on võimalik veeta vaba aega kooli spordisaalis: pallimängud, jõusaal, osaleda Jõõpre rahvamaja pakutavatel üritustel, käia Lavassaare klubis treeningutel või Noortekeskuses, Audru spordisaalis treeningutel. 5. Ringide komplekteerimisel on prioriteetideks: õpilaste soovide ja huvialade arvestamine; kooli võimalused (kvalifitseeritud ringijuhtide ja ringide tööks vajalike summade olemasolu); kooli vajadused (ülekoolilisteks üritusteks, aktusteks, pidudeks, esinemisteks kavade ettevalmistamine); õpilaste suurem kaasamine ringide tegevusse. Eeltoodust lähtuvalt on igal aastal rakendatud tööle järgmise suunitlusega ringid: 1) koorid (lastekoor, mudilaskoor) 2) ansamblid 3) näitering(id) 4) rahvatantsuring(id) 5) pallimängu- ja spordiringid poistele ja tütarlastele 6) ringid käelise tegevuse arendamiseks (voolimine, käsitöö, kunst vms) Kokkuleppel moodustatakse erinevaid huviringide gruppe ka täiskasvanutele. 6. Klassivälise töö võib tinglikult jaotada järgmiselt: 1) ringide töö 2) õpilasorganisatsioonide töö 3) traditsiooniliste ürituste korraldamine 4) maakondlikest üritustest osavõtt 5) osalemine vabariiklikes projektides 6) tunniväline ainealane töö 7) näituste, konkursside korraldamine 8) spordialase töö korraldamine 7. Huvitegevuse eesmärgid: 1. Mitmekülgse, laia silmaringi ja kultuurihuvidega inimese kasvatamine. 2. Õpilaste vaba aja mõtestatud ja eesmärgistatud sisustamine nii ülekooliliselt, vanuseastmete kaupa kui ka üksikute klasside lõikes. 3. Õpilaste kasvatamine ja arendamine ürituste praktilise planeerimise, ettevalmistamise ja läbiviimise kaudu. 4. Ringide töö kaudu võimaldada õpilastel oma huvialasid, võimeid ja suundumusi katsetada ning neid edasi arendada. 5. Õpilasesinduse ja kooli hoolekogu esindajate kaudu saada teavet õpilaste soovide ja ootuste kohta ning koolielu korraldamisel nendega igati arvestada. 6. Anda muusika- ja kunstikoolis, spordiringides osalemisega võimalus end sügavuti arendada nendes valdkondades. 7. Leida ja anda õpilastele võimalusi kaaslaste ees esinemiseks, enese proovilepanekuks, avaliku esinemise kogemuste saamiseks. 17

18 8. Leida ja anda õpilastele võimalusi erinevatest elukutsetest ja karjääriplaneerimisest ettekujutuse saamiseks karjääriõppe raames. 9. Juurutada õpilastes vastutustunnet, teadmist, et õigus üritust organiseerida, juhtida ja läbi viia, toob kaasa ka vastutuse. 10. Anda võimalus teenida isiklikku taskuraha, omandada töökogemusi ja tunnetada vastutust õpilasmaleva rühmades tegutsedes. 11. Aidata kaasa õpilaste mitmekülgsele arengule läbi vaimu tugevdamise ja hinge arendamise, osaledes noorteorganisatsiooni Eesti 4H tegevuses, karjääriõppega tegeledes. 12. Täiustada ja tihendada sõpruskooliga Soome Vabariigis õpilaste ja õpetajate, kirjaja näituste vahetusi, ekskursioone. 4.3 Jõõpre Kooli traditsioonid 1. Sümboolika Kooli lipp Kooli mark Koolisümbol ÖÖKULL (teeviit, vilistlaste kingitus koolile) Kooli tunnuslause Koolipildiga õpilaspäevik Kooli aupaber Kooli tänukiri Kooli diplom 8. klassi õpilaste kingitus põhikooli lõpetajatele Kooli ansambli vorm (pontšod öökullidega) 2. Fotokroonikad 1) Igal klassil on oma fotoalbum, mille saab kingituseks koolilt 1. klassi astudes ja kingib täidetult koolile 9. klassi lõpetamisel. Klassikroonikatega saab tutvuda kooli raamatukogus. 2) Fotokroonika traditsioonilistest ja meeldejäävamatest sündmustest koolielus, külalistest, reisidest, matkadest jne. 3. Jõõpre Kooli traditsioonilised üritused: 1. september tarkuse päev Tervisepäev Sügisene spordipäev Rattaretk Kooli sünnipäev ja vilistlaste päev Õpetajate päev Perepäev Kadripäev Advendiaeg advendiküünalde süütamine 18

19 Jõuluaeg o jõulunädal o jõulukontsert o tublimate õppurite vanematele jõuluteemalise kooli fotoga tänukaardi saatmine Sõbrapäev ja stiilinädal Talispordipäevad Vastlapäev Vabariigi aastapäeva aktus ja tublide tunnustamine Ainenädalad ja -päevad Lihavõtted Jüriööjooks Kevadmatk Emakeelenädal Emadepäeva kontsert + kevadpidu Kevadine spordipäev Viimane koolikell Kooli lõpupidu Traditsiooniline õpilasvahetus: aprill 4. nädal V klass Kriivaris Soomes; mai 1. nädal Soome õpilased Jõõpre Koolis Õppeaasta lõpuaktus + preemiad Koolilõpuaktus ja -pidu 4.4 Karjääriteenuste osutamine Jõõpre Koolis 1. Jõõpre Koolil on Karjääriteenuste korralduskava, mille eesmärgiks on kvaliteetsete teenuste pakkumine, huvitavad ja hästikorraldatud üritused noortele. 2. Parima praktika hulka ja traditsioonide hulka kuuluvateks tegevusteks karjääriõppe alal on olnud: EÕM- õpilaste suvise tegevuse organiseerimine Koostöö Pärnu Õppenõustamiskeskuse ja Pärnu Rajaleidja keskusega: o Infomessid o Kutsepäevad o Lahtiste uste päevad koolides o Infotunnid, seminarid o Koolitused o Ettevõtlusnädal o Karjääripäev Jõõpre Koolis (vestlused, testid, videofilmid) Ainering koolis Õppekäigud ettevõtetesse - ettevõtete huvitatus koostööst Koostöö hoolekogu ja vanematega - koostöö vajadus erinevate huvigruppidega Stend KARJÄÄRIINFO - operatiivse infoedastamise võimalus koolis 19

20 /13. õppeaastal on peamine ülesanne osalemine pilootkoolina karjäärialase tegevuse projektis ning karjäärikoordinaatori töölerakendamine 0,2 ametikoha ulatuses 13. Karjääriõpet toetavad tegevused erinevatel kooliastmetel: Õppekäigud kl. Klassiüritused kl. Karjäärimapp 9. kl. Tutvumine vanemate tööga kl. Ühisüritused vanematega koolis kl. Kohtumine vilistlastega kl. Vanemate töökohtade külastamine kl. Töövarjupäev 9. kl. Karjääripäev/ nädal koolis kl. 14. Lisaks eeltoodule tegutseb Jõõpres mitu aastat Hasartmängu Nõukogu poolt finantseeritav Õpilasmalev. Kutseõpetuse ideed Jõõpre Koolis toetab Tootsi Turvas Lavassaare jaoskond ja Plokkturvas OÜ, kus oodatakse tööd tundvat ja kultuurset järelkasvu oma kaadrile. Kutseõpetuse praktiline osa on suvine töö Õpilasmaleva rühmades. Lisaks töörühmadele on traditsiooniks kujunenud aastast huvialalaagrite korraldamine: maalilaager koos Soome Jurva kooliga liivaskulptuuride valmistamine Valgerannas talviste õppelaagrite korraldamine Jõõpre koolis: erialadest puulõige, nahaõmblemine, keraamika, vitraaž jne. Analoogseid laagreid korraldatakse Jõõpre Koolis ka järgmistel aastatel. 15. Jõõpre Koolis on loodud erinevaid tingimusi õppetööd rikastavatele tegevustele, mis toetavad õppekava aineüleste eesmärkide saavutamist, ainevaldkondade ja läbivate teemade omavahelist lõimumist. 16. Kuna Jõõpre Kool on tegutsenud ja tegutseb karjäärivaliku pilootkoolina, siis on planeeritud ja läbi viidud erinevaid tegevusi, mis toetavad õpilaste teadlikke valikuid. 8. Koolis on planeeritud mitmed tegevusvaldkonnad ja tegevused, mis on seotud otseselt või kaudselt karjääriõppega erinevates kooliastmetes: 1. Planeeritud ja toimiv ringitegevus koolis (aineringid, spordi-ja muusikaringid, näiteringid, rahvatantsu- ja folklooriringid jne) 2. Aktiivselt tegutsevad õpilasorganisatsioonid - NÜ 4H, õpilasesindus, Eesti Punane Rist Pärnumaa Seltsi organisatsioon 3. Suveperioodil töötavad erinevad õpilasmalevarühmad, mida juhendavad meie kooli pedagoogid ( 5 rühma) 20

21 4. Audru Huvikooli osakond - kunstikool, muusikakool (klaveri/ kitarri eriala) 5. Töö andekatega - aineolümpiaadide korraldamine koolis ja vallas; osalemine nii valla, maakonna kui ka vabariiklikel aineolümpiaadidel, -konkurssidel, erinevatel võistlustel 6. Hästiplaneeritud sportimisvõimalused - spordiringid, õhtune võimla ja jõusaali kasutamisvõimalus noortele. (Jõõpre Kool on tunnistatud maakonna tasandil põhikoolide hulgas spordis parimaks) 7. Ekskursioonid /õppekäigud/ matkad, sh ka vanemate töökohtade, erinevate ettevõtete ja õppeasutuste külastused 8. Pikapäevarühm kl. õpilastele 9. Laagrite korraldamine/laagrites osalemine - 4H, õpilasesindus, huvikoolkunstilaagrid, rahvatantsulaagrid, õpilasmaleva kokkutulek 10. Sõprussidemed Paimio valla Kriivari kooliga - õpilasvahetused 11. Osalemine erinevates projektides, näiteks terviseedendus vms 12. Tihe pikaajaline koostöö erinevate tegevuste planeerimisel ja neis osalemisel Pärnu Õppenõustamiskeskuse (erivajaduste noored) ja Pärnu Rajaleidja keskusega (karjääriõpe). 13. Läbimõeldult planeeritud huvitegevus, mis on ka otseselt seotud karjäärivaliku toetamisega - soengukonkurss, konkurss Kuldsuu, playback show, moeshow, sõbrapäeva kohvik/ piparkoogikohvik - küpsetamine + müügitegevus jms 14. Koostöö Audru valla psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi, oma kooli õpetajate, klassijuhatajate, ringijuhtide, juhtkonna ja karjäärikoordinaatori vahel. 21

22 5. Jõõpre Kooli tegevused prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks 5.1 Arengukava rakendamine Arengukava rakendub aastast 2013 ja jõustub hoolekogu koosoleku otsusega. Arengukava kinnitab Audru Vallavolikogu. Arengukavas esitatud ülesanded on täitmiseks kolme õppeaasta jooksul. Jõõpre Kooli tähtsaim eesmärk on õppekeskkonna kaasajastamine õppehoone võimaluste baasil. Antud alajaotus on koostatud loogilises järjestuses arvestades rahalisi võimalusi kabinettide kaasajastamisel ja tänapäevase töökeskkonna loomisel Õppekeskkonna loomine Ülesanne Aeg Iseloomustus Vastutaja ekooli võimaluste laialdasem rakendamine Klassiruumide väljavahetamine, internetiühenduse parandamine arvutite 2014/ 15 õa 2013/ 14 õa Sülearvutid kõikidele aineõpetajatele, olemasolevate uuendamine e-kooli paremaks toimimiseks vallavalitsus S. Sang, I. Pill Arvutiklassi uuendamine 2014/ 2015 a Raamatukogu, videoõppesaali kaasajastamine Spordisaali/jõusaali jätkuv uuendamine Vana renoveerimine õppehoone Tervise- ja loodusraja rajamine 2015/ 2016 a a 2014/ 15 õa 2015/ 16 õa Arvutipargi kaasajastamine, võimaluste laiendamine Video, DVD, plasmateler, vastavad arvutiprogrammid, raamatukogu ümberkorraldamine Tehniliste vahenditega varustamine, hoiutingimuste parandamine Koostöös Soome, Seinanjoe Ammatikorkekouluga koolitus- ja käsitöökeskuseks Taotleda projektitoetust ja valmis ehitada koostöös Õpilasmalevaga Mööbli ja töökohtade väljavahetamine S. Sang vallavalitsus vallavalitsus M. Vahter M. Ots Õpetajate toa sisutuse 2014/ kaasajastamine 15 õa Uue lasteaiahoone ehitus 2013/ Projekt ja teostus Audru 22

23 (koolihoone juurdeehitus) 2014 a valla eelarvest, mööbli ja metoodiliste vahendite soetamine toetussummadest vallavalitsus hoolekogu Lasteaia väljaehitamine õueala 2013/ 14 õa Projekt ja teostus koostöös ehitaja, hoolekogu, õpetajate ja valla aednikuga vallavalitsus hoolekogu Inventar Valdav osa Jõõpre Kooli inventarist on muretsetud: 1) Audru Vallavalitsuse finantseerimisel 2) Saadud humanitaarabina sõpruskoolidelt. Vajadus koolimööbel kaasajastada Ülesanne Aeg Vastutaja Klasside mööbli remont, uuendamine pidev Klassijuhatajad Vanemad Olmeruumide remont, mööbli uuendamine pidev, alates a eelarvest Söökla tehniliste vahendite ja mööbli uuendamine aasta eelarvest Jõusaali inventari uuendamine, staadioni renoveerimine Ainekabinettide sisustus ( loodusained, muusika, töökojad) Keelekabinetti salvestusseadmete hankimine põhikooli võõrkeele lõpueksamite suulise osa salvestamiseks- 2 komplekti pidev, aasta eelarvest M. Vahter 2014/15 õa Aineõpetajad aasta kevad Ü. Haavasaar Ü. Varik 23

24 5.1.3 Koolitöö planeerimine Koolitöö planeerimiseks on vaja seostada arengukava, õppeaasta üldtööplaan, ainekavad ja töökavad. Ülesanne Aeg Vastutaja Õppeaasta üldtööplaan Eesmärkide väljatöötamine Pidev 1x aastas Ü. Haavasaar Sisehindamise plaani koostamine ja täitmine Pidev Ü. Haavasaar Kooli arengukava järgimine, korrigeerimine ja täiendamine Pidev Kooli õpetajate, hoolekogu, vanemate informeerimine arengukava tööst 4x aastas hoolekogu lastevanemate koosolekud Õpetamine, õppimine Sisuks: - Ainealase töö planeerimine, õpetajate koostöö ja osalus õppekava kujundamises. - Uute õppevahendite ja materjalide kasutamine - e-õppe võimaluste laialdasem rakendamine - Metoodilise abi osutamine õpetajatele ja õpilastele. - Töö uue põhikooli riikliku õppekavaga. Eesmärk Aeg Vastutaja Kooli õppekava korrigeerimine lähtuvalt hetkeseisust 2013 Ü. Haavasaar Ainekavade ja töökavade vormistamise ühtlustamine Pidev Ü. Haavasaar Metoodiline töö Õppematerjalide tutvustus Täiendkoolituste planeerimine Pidev Ü. Haavasaar Avaldus sisehindamise nõustamise kohta REKK-le 1. märts 2016 Sisehindamise aruanne REKK-le 31. mai

25 5.1.5 Õpilaste osalus koolitöö planeerimisel Sisuks on õpilaste osalemine õpimiljöö kujundamises läbi õpilasesinduse, osalemine õpilasürituste korraldamisel, ettevalmistamisel. Tegevus Aeg Vastutaja Õpilasesinduse tegevus Pidev Ü. Vares Huvitegevus Õpilaste osalemine huvitegevuses on klassi- ja koolivälise töö tulemuslikkuse aluseks. Eesmärk Aeg Vastutaja Huvitegevuse aastaplaanide koostamine Ringide töö planeerimine Pidev Pidev Ü. Vares Ü. Vares Ü. Haavasaar Punase Risti töö koordineerimine koolis Pidev Ü. Haavasaar Sõprussidemete arendamine Pidev Ü. Vares Klassijuhatajad NÜ 4H töö koordineerimine Pidev Ü. Varik Suviste EÕM rühmade töö planeerimine Pidev Audru Huvikooli töö arendamine Pidev I. Sutt G. Trumsi Ü. Vares Õpilasesinduse töö koordineerimine Pidev Ü. Vares Osalemine erinevates Pidev projektides Ringijuhendajad Klassijuhatajad Direktsioon Huvijuhid 25

26 Sporditöö edendamine Pidev M. Vahter Ringide arvu Ressursside olemasolul ja suurendamine vajadusel 5.2 Arengukava ja omavalitsus Audru valla haridusasutuste kavandatava arendusprojekti kolm peamist suunda: 1. Erinevate haridusasutuste töökavade kooskõlastamine ja nende juurutamine nii, et ühe väljund vastaks järgmisse kooli astumise vajalikule tasemele. 2. Olemasolevaid võimalusi, sealhulgas infotehnoloogilisi võimalusi, kasutades jõuda võimalikult konkreetse õpilase omadusi arvestava koolituseni. 3. Audru vallas oleva materiaalse ja vaimse ressursi kasutamise kõigi huviliste, ka täiskasvanute, teadmiste laiendamiseks ja ühisosa suurendamiseks. Eesmärgi saavutamise tulemuse määravad teadmisjuhtimise ja avalikkusega suhtlemise võimaluste ärakasutamiseks tehtavad jõupingutused. Audru valla ja Lavassaare valla ühinemislepingus haridust puudutavad punktid on siduvad Jõõpre Kooli arengukavaga: 1. Säilitada jätkusuutlik haridusvõrgustik Lavassaare alevikus säilib klass seni, kuni riigi eelarvest hariduskuludeks vahendid katavad kooli pedagoogide töötasud. antavad Kaaluda Lavassaare LAK juhtimise ühendamist Jõõpre Kooliga. Lavassaare alevikus säilib lasteaiavõimalus soovijaile alates 1,5 eluaastast 2. Ühinenud vallas lastele kooli- ja huvihariduse tagamiseks tuleb vajadusel korrigeerida koolibussi marsruute ja kellaaegu. 26

27 6. Jõõpre Kooli arengukava uuendamise kord 1. Arengukava rakendatakse alates vastuvõtmisest. 2. Vastutajatel on eesmärgi täitmise nimel õigus moodustada töögruppe ja komisjone ning delegeerida ülesandeid. 3. Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse vastavalt vajadustele ja valitsemisest tingitud muudatustele. 4. Ettepanekud arengukava täiendamiseks teeb kooli direktor õppenõukogule. 5. Kooskõlastatult kooli hoolekoguga esitab direktor arengukava kinnitamiseks vallavolikogule. 27

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu

J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse a. Hoolekogu on andnud arvamuse a. Õppenõukogu J. V. Veski nimelise Maarja Põhikooli põhimäärus Õpilasesindus on andnud arvamuse 06.01.2015.a. Hoolekogu on andnud arvamuse 29.01.2015.a. Õppenõukogus läbiarutatud ja arvamus antud 30.01.2015.a. J.V.

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

V A H E A E G Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal

V A H E A E G Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal 1.-8..-15. 25.-29. 2.-6. 9.-13. 16.-20. 21.-29. 30.-3. Tarkusepäev Liiklusnädal 12. Lastevanemate koosolek võimlas kell 17 14. kergejõustik

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

основана Нарвская художественная школа

основана Нарвская художественная школа NKK Narva Kunstikool ARENGUKAVA 2020-2023 Narva Sisukord 1. Sissejuhatus......3 1.1. Narva Kunstikooli ülevaade ajaloost ja arengust..3-4 1.2. Narva Kunstikooli üldandmed.......4-6 2. Narva Kunstikooli

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori 10.10.2016 KK nr 1-2/4 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM GÜMNAASIUMI OSA ÕPPEKAVA Tallinn 2016 Sisukord 1. Üldsätted... 3 2. Gümnaasiumi õppekava aluseks olevad

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil

Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil Tallinna Prantsuse Lütseumi KODUKORD Vastu võetud TPL-i õppenõukogus nr 155 28. augustil 2015 ja kinnitatud direktori käskkirjaga nr 16-T 31. augustil 2015. Sisukord 1. Üldsätted... 2 2. Töökorraldus...

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord

Microsoft Word - Surju Põhikooli kodukord Surju Põhikool Kodukord Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 Surju Põhikooli kodukord on kehtiv alates 19. jaanuar 2011 Kooskõlastatud: hoolekoguga õpilasesindusega õppenõukoguga Kinnitatud direktori

Rohkem

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS

HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS HINDAMISE KORRALDUS PÄRNU-JAAGUPI GÜMNAASIUMIS Kehtiv alates 01.09.2011 Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis on trimestrid. I trimestri pikkus on 13 nädalat, II trimestri pikkus 12 nädalat III trimester 11 nädalat.

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Microsoft Word - NSGtegevusaruanne_pilootkoolid_dets_2012_IIvIII .doc

Microsoft Word - NSGtegevusaruanne_pilootkoolid_dets_2012_IIvIII .doc TEGEVUSARUANNE Käsundusleping nr : D17-5.2-9/173 Kool: Narva Soldino Gümnaasium Karjäärikoordinaator : Jelena Vassiljeva Periood: 01.09.2012 31.12.2012 Palume tööde sisu osas täita üksnes need etteantud

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS

MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. Reguleerimisala MAARDU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS 1. peatükk ÜLDSÄTTED LISA Maardu Linnavolikogu 29.aprill 2008 määrusele nr 162 Maardu Kunstide Kooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

VHK õppekava üldosa

VHK  õppekava üldosa Kinnitatud direktori 20.11.2013 Käskkirjaga nr. 1.2-3/17 VHK õppekava üldosa I Üldsätted (1) Vanalinna Hariduskolleegiumi õppekava (edaspidi VHK õppekava) lähtub põhikooli riiklikust õppekavast, gümnaasiumi

Rohkem