Põlluäkke kasutusjuhend AS 600 M1, AS 900 M1, AS 1200 M1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Põlluäkke kasutusjuhend AS 600 M1, AS 900 M1, AS 1200 M1"

Väljavõte

1 Põlluäkke kasutusjuhend AS 600 M1, AS 900 M1, AS 1200 M1 Palun lugege enne kasutuselevõtmist hoolikalt läbi! Versioon: 1.2 EE / Art nr: ALGUPÄRASE KASUTUSJUHENDI TÕLGE

2 Sisukord CE-ühilduvus Seadme identifikatsioon Teenindus Garantii Ohutusjuhised Üldised ohutustehnilised juhised ja töökaitse-eeskirjad Ohud kasutamisel (külgeühendatud seadmed) Ohud remondi teostamisel (hooldus, rehvid) Turvasildid Põlluäkke kasutusjuhend Masina kirjeldus Traktori külge ühendamine AS 600 M1 / AS 900 M1 jäiga mudeli turvaline lahtiühendamine AS 900 M1 / AS 1200 M1 käärliigendiga mudeli turvaline lahtiühendamine Põlluäkke kokkupööramine testimiseks (hüdraulilise pööramise korral) Tööasend ja töösügavuse seadistamine Hüdrauliline piide reguleerimine (lisavarustus) Üldkasutatavatel teedel transportimine (üldosa) Hooldus ja korrashoid Piide vahetamine Remont ja korrashoid Tehnilised andmed Põlluäkke ja pneumaatilise külviseadme võimalikud kombinatsioonid Hüdraulikaskeem Valgustuse lülitusskeem Käitusest eemaldamine, ladustamine ja jäätmekäitlus Masina eemaldamine käitusest Masina ladustamine Jäätmekäitlus Taimekasvatusalased soovitused põlluäkke kasutamisel Lisavarustus Indeks Lehekülg 2 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

3 CE-ühilduvus EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ järgi Käesolevaga deklareerime, et järgnevalt kirjeldatud masinad vastavad EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ lisa I põhilistele ohutusnõuetele. See deklaratsioon kaotab kehtivuse mittesihipärase kasutamise ja masinate muutmise korral, mille osas pole tootjaga kokku lepitud. Tootja: APV-Technische Produkte GmbH, ZENTRALE, Dallein 15, A-3753 Hötzelsdorf Toote nimetus: Põlluäke AS 600 M1 Number: Seerianumber: kõik seerianumbrid Põlluäke AS 600 M1 Toote nimetus: Põlluäke AS 900 M1 Number: Seerianumber: kõik seerianumbrid Põlluäke AS 900 M1 Toote nimetus: Käärliigendiga põlluäke AS 900 M1 Number: Seerianumber: kõik seerianumbrid Käärliigendiga põlluäke AS 900 M1 Toote nimetus: Põlluäke AS 1200 M1 Number: Seerianumber: kõik seerianumbrid Põlluäke AS 1200 M1 Tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks volitatud juriidiline isik: APV-Technische Produkte GmbH, ZENTRALE, Dallein 15, A-3753 Hötzelsdorf Vastavusmenetlus: Masinadirektiivi 2006/42/EÜ lisa I Vastavus järgnevate direktiivide nõuetele: 2006/42/EÜ masinadirektiiv 2004/108/EÜ EMÜ direktiiv Rakendatud standardid: EN 349 Masinate ohutus. Minimaalsed vahekaugused vältimaks inimese kehaosade muljumisohtu EN Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed ISO Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted ISO Masinaohutus. Ohutusvahemikud. ISO Põllumajandus- ja metsatöömasinad. Elektromagnetiline ühilduvus. Katsetusmeetodid ja vastavuskriteeriumid Dallein, 01/2020 Koht, kuupäev Ins Jürgen Schöls Tegevdirektor APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 3

4 1 Seadme identifikatsioon Põlluäkke saab järgnevate tüübisildil toodud andmete alusel üheselt mõistetavalt identifitseerida. Nimetus Mudel Tootmisnumber Tüübisildi asukoht Tüübisilt asub põhiraami küljes ülemiste tõmmitsate haakepunkti kõrval (vaata Joonis 12). Joonis 1: Tüübisildi asukoht Tüübisildi kujutis Järgneval pildil on kujutatud tüübisildi ehitust: Tüübisildil toodud andmetel on järgmine tähendus: Joonis 2: Tüübisildi ehitus Nr Tähendus 1 Nimetus 2 Mudel 3 Tootmisnumber 4 Mass 5 Tootmisaasta JUHIS! Küsimuste või garantiijuhtumite korral nimetage meile palun oma masina tootmisnumber. Lehekülg 4 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

5 2 Teenindus Pöörduge meie teeninduse poole järgmistel juhtudel: Kui teil on selles kasutusjuhendis toodud teabest hoolimata küsimusi Vario-äkke käsitsemise kohta Varuosade tellimiseks Hooldus- ja remonditööde tellimiseks Teeninduse aadress: APV - Technische Produkte GmbH ZENTRALE Dallein Hötzelsdorf ÖSTERREICH Telefon: +43 (0) Faks: +43 (0) E-post: Internet: 3 Garantii Palun kontrollige kohe peale seadme vastuvõtmist sellel võimalike transpordikahjustuste esinemist. Hilisemaid reklamatsioone transpordikahjustuste osas ei ole võimalik arvestada. Anname kuuekuulise tehasegarantii alates tarnimiskuupäevast (garantiidokumendina kehtib teie arve või saateleht). See garantii kehtib materjali- või konstruktsioonivigade puhul ja ei kata osasid, mis on kahjustatud normaalsest või ülemäärasest kulumisest tulenevalt. Garantii kaotab kehtivuse, kui kahjud tekivad välise jõu rakendumisel. kui on tegemist käsitsemisveaga. kui kw/hj piirangut ületatakse oluliselt. kui ilma meie nõusolekuta muudetakse, täiendatakse seadet või kasutatakse võõrtootjate varuosi. 4 Ohutusjuhised See peatükk sisaldab üldiseid käitumisreegleid seadme sihipäraseks kasutamiseks ja ohutustehnilisi juhiseid, mida peate oma ohutuse huvides kindlasti järgima. Loend on väga mahukas, mõned juhised ei kehti eranditult tarnitud seadme kohta. Samas tuletab juhiste ülevaade teile meelde sageli alateadlikult eiratud turvareegleid masinate ja seadmete igapäevasel kasutamisel. 4.1 Sihipärane kasutamine Seade on eranditult ehitatud tavapäraseks kasutamiseks põllutöödel (sihipärane kasutamine). Iga muud sellest erinevat kasutust loetakse mittesihipäraseks. Nendest tulenevate kahjude korral tootja ei vastuta, kogu riski kannab ainuüksi kasutaja. Sihipärase kasutamise hulka kuulub ka tootja poolt ettenähtud käitus-, hooldus- ja remonditingimustest kinnipidamine. Seadet tohib kasutada, hooldada ja remontida ainult personal, kes on sellega tutvunud ja keda on ohtudest instrueeritud. Andke kõik ohutusjuhised ka teistele kasutajatele edasi. APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 5

6 Järgida tuleb asjakohaseid töökaitse-eeskirju ning muid üldtunnustatud ohutustehnilisi, töötervishoiualaseid ja liikluseeskirju. Seadme omavolilised muutmised välistavad tootja vastutuse tekkivate kahjude osas. 4.2 Üldised ohutustehnilised juhised ja töökaitse-eeskirjad Kontrollige iga kord enne kasutuselevõtmist seadme ja traktori liikus- ja käitusohutust! Järgige üldkehtivaid ohutus- ja töökaitse-eeskirju! Seadmele paigaldatud hoiatus- ja viitesildid annavad tähtsaid juhiseid ohutu käituse kohta; nende järgimine on teie ohutuse huvides! Üldkasutatavatel teedel sõitmisel tuleb järgida vastavaid eeskirju! Tutvuge enne töö alustamist kõikide seadiste ja rakenduselementide ning samuti nende funktsioonidega. Töö ajal on selleks liiga hilja! Kasutaja riietus peab olema liibuv! Vältige laia riietust! Tuleohu vältimiseks hoidke masin puhas! Kontrollige enne sõidu alustamist ja enne kasutuselevõtmist lähipiirkonda! (Lapsed!) Pöörake tähelepanu piisavale nähtavusele! Töö ja transportsõidu ajal ei ole lubatud tööseadme peal kaasa sõita! Haakige seade nõuetekohaselt külge ja kinnitage ainult ettenähtud seadiste külge! Seadmete traktori külge haakimisel ja traktori küljest lahtihaakimisel tuleb olla eriti ettevaatlik! Viige külge- ja lahtiühendamisel tugiseadised vastavasse asendisse! (Seisukindlus) Kinnitage raskused alati nõuetekohaselt selleks ettenähtud kinnituspunktide külge! Pidage kinni teljekoormusest, täismassist ja transportmõõtmetest! Kontrollige ja paigaldage transportseadised, nagu nt valgustus, hoiatusseadised ja vajadusel kaitseseadised! Kiirliitmike vabastusseadised peavad rippuma vabalt ja ei tohi madalas asendis iseseisvalt lahti tulla! Ärge mitte kunagi lahkuge sõidu ajal juhikabiinist! Sõiduomadusi, juhitavust ja pidurdusvõimet mõjutavad ka külgemonteeritud või külgeriputatud seadmed ja ballastraskused. Jälgige seetõttu piisava juhitavuse ja pidurdusvõime olemasolu! Arvestage kurvides sõitmisel seadme laia üleulatust ja/või inertsi! Võtke seade käitusse ainult siis, kui kõik kaitseseadised on paigaldatud ja kaitseasendis! Töötsoonis viibimine on keelatud! Ärge viibige seadme pöörde- ja kallutusalas! Hüdraulilist pöördraami võib käitada ainult siis, kui ükski isik ei viibi pöördepiirkonnas. Välise jõu mõjul (nt hüdrauliliselt) rakendatavate seadmete juures on muljumis- ja lõikekohad! Jälgige käsitsi pööratavate seadmete puhul alati enda turvalist seisukindlust! Maapinnal liikuvate tööseadistega kiiresti sõitvate seadmete puhul võivad tööseadised inertsi mõjul maapinnast üles põrkuda! Minge lähemale alles siis, kui seadmed on täielikult seiskunud! Langetage enne traktori kabiinist lahkumist seade maapinnale, seisake mootor ja eemaldage süütevõti! Traktori ja seadme vahel ei tohi mitte keegi viibida, kui sõiduk ei ole veeremahakkamise vastu seisupiduri ja/või tõkiskingade abil blokeeritud! Fikseerige kokkupööratud raamid ja väljatõsteseadised transportasendis! Pöörake pakkeri konsoolid enne üldkasutatavatel teedel transportimist kokku ja fikseerige! Blokeerige jäljemarker transportasendis! Vaade külgeühendatud heinamaaäkkele ja ohtlikule liikumispiirkonnale peab olema (toimingu kontrollimiseks) tagatud. Hooldusjuhendis soovitatakse puhastamist. Sealjuures tuleb toimida vastavalt hooldusjuhendile ja kanda kaitsevarustust. Masina all ei ole lubatud töötada. Käitaja peab regulaarselt (iga kord enne kasutamist) kontrollima seadmetel purunenud kohtade, mõrade, hõõrdunud kohtade, lekete, lahtiste poltide, vibratsioonide ja märgatava müra esinemist ning nõuetekohast talitlust. Vajadusel tuleb kasutada kuulmiskaitsevahendit. Lehekülg 6 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

7 Käitaja pab montaaži käigus järgima eelkõige traktorile esitatavatele nõuetele vastavust, see hõlmab kasutusjuhendis toodud võimsust, teljekoormuseid ja massijaotust ning samuti kasutusjuhendile vastavate liitmike nõuetekohast ühendust. Traktorihüdraulika liitmikud tuleb seadme montaaži käigus käitaja poolt hoolikalt ja puhtalt ühendada. Tööprotsesside läbiviimisel tuleb hoida traktori sõidukiirus vastavalt kasutusjuhendile vahemikus 6 ja 12 km/h. Vajadusel tuleb remondi- ja hooldustööde juures kasutada täiendavat valgustust (nt käsilampi). 4.3 Ohud kasutamisel (külgeühendatud seadmed) Viige enne seadmete kolmepunktikinnituse külge ühendamist ja lahtiühendamist käsitsusseadised asendisse, mille puhul on tahtmatu tõstmine või langetamine välistatud! Kolmepunktikinnituse külge ühendamisel peavad traktori ja seadme paigalduskategooriad ühtima või need tuleb omavahel ühtlustada! Kolmepunktikinnituse piirkonnas on muljumisest ja lõikekohtadest tulenev vigastusoht! Kolmepunktikinnituse traktorivälise käitamise korral ärge astuge traktori ja seadme vahele! Jälgige seadme transportasendis alati traktori kolmepunktikinnituse piisavat külgsuunalist blokeeringut! Ülestõstetud seadmega üldkasutatavatel teedel sõitmisel peab käsitsushoob olema langetamise vastu blokeeritud! Käitaja peab montaaži käigus ühendama heinamaaäkke traktori külge metallist liitmiku abil. Operaator peab jälgima, et ükski isik ei viibi heinamaaäkke läheduses, kui seda või selle komponente liigutatakse traktorihüdraulika abil või kui tõstetakse või langetatakse külgkonsoole. Visuaalne kontrollimine juhi poolt! Üldkasutatavatel teedel sõitmisel, mis on lubatud ainult ülestõstetud heinamaaäkke või kokkupööratud külgkonsoolide korral, on heinamaaäkke ja ülespööratud külgkonsoolide langetamine hüdraulikasilindri juhtploki poolt blokeeritud (täiendavalt on fikseeritud ketiga). See on tagatud ka traktorihüdraulika tõrke korral. 4.4 Hüdraulilised ohud (hüdraulikasüsteem) Hüdraulikasüsteem on suure surve all! Hüdraulikasilindrite ja -mootorite ühendamisel tuleb järgida hüdraulikavoolikute ettenähtud liitmikku! Hüdraulikavoolikute ühendamisel traktorihüdraulikaga tuleb jälgida, et hüdraulika on nii traktori- kui ka seadmepoolselt survevaba! Traktori ja seadme vaheliste hüdrauliliste talitlusliitmike puhul peavad ühendusmuhvid ja pistikud olema tähistatud, et oleks välistatud valekäitused! Liitmike vahetusseminekul on vastupidine funktsioon (nt tõstmine/langetamine)! Õnnetusoht! Kontrollige hüdraulikavoolikuid regulaarselt ja vahetage kahjustuse või vananemise korral välja! Vahetusvoolikud peavad vastama seadme tootja tehnilistele nõuetele! Vigastusohu tõttu kasutage lekkekohtade otsingul sobivaid abivahendeid! Suure surve all väljatungivad vedelikud (hüdraulikaõli) võivad tungida läbi naha ja põhjustada raskeid vigastusi! Pöörduge vigastuste korral viivitamatult arsti poole! (Nakkusoht!) Langetage enne hüdraulikasüsteemis tööde teostamist seadmed alla, lülitage süsteem survevabaks ja seisake mootor! Ühendage turvaketid lahti alles pärast nende koormuse alt vabanemist! (Silinder tuleb õliga täita) 4.5 Ohud remondi teostamisel (hooldus, rehvid) Teostage remondi-, hooldus- ja puhastustöid ning talitlushäirete kõrvaldamist põhimõtteliselt ainult seisatud mootoriga väljalülitatud ajami korral! Eemaldage süütevõti! Kontrollige regulaarselt mutrite ja poltide tugevat kinnitust ja vajadusel pingutage! Hooldustööde teostamisel ülestõstetud seadme juures kindlustage alati sobivate tugiseadmete abil! APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 7

8 Kasutage lõiketeradega tööseadiste vahetamisel sobivaid tööriistu ja kindaid! Jäätmekäidelge õlid, määrded ja filter nõuetekohaselt! Katkestage enne elektripaigaldises tööde teostamist alati toitepinge! Ühendage traktori ja külgeühendatud seadmete juures elektriliste keevitustööde teostamisel generaatori ja aku kaabel lahti! Varuosad peavad vastama vähemalt seadme tootja poolt kindlaksmääratud tehnilistele nõuetele! See on tagatud originaalvaruosade puhul! Kasutage puhastamiseks vett või suruõhku. Puhastamist tuleb teostada langetatud, seisatud ja taaskäivitamise vastu blokeeritud masina juures. Rehvide juures tööde teostamisel tuleb jälgida, et seade on turvaliselt paigaldatud ja eemaleveeremise vastu blokeeritud (tõkiskingad). Rataste ja rehvide monteerimine eeldab piisavaid teadmisi ja nõuetekohaseid montaažiseadmeid! Rehvide remonttöid võivad teostada ainult spetsialistid selleks sobivaid montaažiseadmeid kasutades! Kontrollige rehvirõhku regulaarselt! Pidage kinni nõutekohasest rehvirõhust! TÄHELEPANU! Võivad esineda trükivead, andmete õigsust ei kinnitata. 5 Turvasildid Palun järgige seadme peale kinnitatud kleepse, kuna need viitavad erilistele ohtudele! Tõstke seade maapinnalt üles ja pöörake ainult aeglaselt kokku või lahti. Ohupiirkonnas (pöördetsoonis) viibimine on keelatud! Tähelepanu muljumisoht! Lehekülg 8 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Laadimishaak Kinnitage masina laadimisel trossid või ketid nende kohtade külge!

9 Lugege ja järgige enne kasutuselevõtmist kasutusjuhendit! Ärge seiske sõidu ajal masina peal! Ettevaatust väljatungiva kõrgsurvevedeliku korral! Järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid! Seadmete külgeriputamisel ja hüdraulika rakendamisel ei tohi ükski isik viibida masinate vahel! Ärge ronige pöörlevate osade peale, kasutage selleks ettenähtud treppe! Seisake enne hooldustöid kindlasti mootor ja eemaldage võti! Ärge mitte kunagi pange kätt muljumisohuga piirkonda, kui osad võivad seal veel liikuda! Pingutage pärast lühiajalist töötamist kõiki polte ja mutreid. 6 Põlluäkke kasutusjuhend 6.1 Masina kirjeldus Põlluäke AS 600 M1 AS 900 M1 AS 900 M1 käärliigendiga AS 1200 M1 on mullaharimisseade, mida saab kolmepunktikinnituse abil veduki külge kinnitada. 6.2 Traktori külge ühendamine Rasketes töötingimustes võib olla soovitatav kasutada rataste küljes täiendavaid raskuseid. Vaata ka traktori tootja kasutusjuhendit. APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 9

10 Traktori esiosa tuleb koormata piisava ballastmassiga, et oleksid tagatud juhitavus ja pidurdusvõime. Esisillal on nõutav on vähemalt 20 % sõiduki tühimassist. Tõstelatid peavad vasakul ja paremal olema seadistatud samale kõrgusele. Seade tuleb monteerida traktori 3-punktikinnituse külge. Kinnitage ülemised tõmmitsad selliselt, et nendel on ka töötamise ajal kalle traktori suunas. (Järgige traktori tootja andmeid.) Seadistage külgmised hoovad selliselt, et seade saab põllul vabalt pendeldada, kuid on ülestõstetud asendis fikseeritud. 6.3 AS 600 M1 / AS 900 M1 jäiga mudeli turvaline lahtiühendamine Masinavariantide AS 600 M1 ja AS 900 M1 jäiga mudeli puhul pöörake esmalt mõlemad tugijalad Joonis 5 kujutatud viisil alla. Ka tagumine tugijalg tuleb seada alla. Kõik tugijalgade poldid peavad olema soovimatu lahtituleku vastu vedrusplintidega fikseeritud. Paigalduspind peab olema lahtiühendamiseks sobiv, st aluspind peab olema kandev ja horisontaalne, et jalad ei tungiks pinnasesse ja äke ei saaks eemale veereda. Joonis 3: AS 600 M1 Joonis 4: AS 900 M1 jäik mudel Hüdraulilise pööramise korral tuleb turvaketid kinnitada külgkonsoolide külge ja täiendavalt blokeerida sulgekraan (olemasolu korral), mis asub pööramissilindri küljes. Seejärel tuleb traktori hüdraulikavoolikud lülitada survevabaks. Lehekülg 10 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

11 Joonis 5: Eesmised tugijalad Joonis 6: Tagumine tugijalg 6.4 AS 900 M1 / AS 1200 M1 käärliigendiga mudeli turvaline lahtiühendamine Ka AS 900 M1 käärliigendiga mudeli ja AS 1200 M1 konstruktsiooniga masinavariantide puhul tuleb turvalise lahtiühendamise tagamiseks mõlemad tagumised tugijalad kinnitustest (Joonis 7) välja võtta ja avaga õõnesprofiili (joonis 8) sisse lükata. Tugikonsoolide rasteravade abil valitakse sobiv kõrgus ja kinnitatakse poltidega. Poldid fikseeritakse soovimatu lahtituleku vastu vedrusplindiga. Paigalduspind peab eelnevate masinavariantidega sarnaselt olema lahtiühendamiseks sobiv, st aluspind peab olema kandev ja horisontaalne, et jalad ei tungiks pinnasesse ja äke ei saaks eemale veereda. Lisaks sellele tuleb ka lahtiühendamisel jälgida mõlema sisemise puuteratta piisavat rehvirõhku (max 3,4 baari), et lahtiühendamisel ei tekiks rehvidel lamendunud kohti. Nagu ka alalõigus 5.2 tuleb hüdraulilise pööramise korral turvaketid külgkonsoolide külge kinnitada ja täiendavalt blokeerida sulgekraan (olemasolu korral), mis asub pööramissilindri küljes. Seejärel tuleb traktori hüdraulikavoolikud lülitada survevabaks. Joonis 7 Joonis Põlluäkke kokkupööramine testimiseks (hüdraulilise pööramise korral) 1. Pöörake ainult maapinnalt ülestõstetud seadet. APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 11

12 2. Jälgige, et ükski isik ei viibi ohupiirkonnas! 3. Ühendage hüdraulikavooliku pistikud. (Jälgige, et need on alati puhtad!) 4. Täitke seejärel silinder õliga (kokkupööramine). Silindrid on täidetud kohe, kui turvaketid on koormuse alt vabastatud. 5. Ühendage turvaketid lahti. 6. Transportasendisse kokkupööramisel tuleb seade samuti maapinnalt üles tõsta ja piid EI tohi olla eelsurvestatud. 7. Ühendage turvaketid pärast äkke kokkupööramist uuesti külge. TÄHELEPANU! Äkke kokkupööramine on lubatud ainult siis, kui äkkepiid on sisse liikunud ja EI OLE täielikult eelsurvestatud. TÄHELEPANU! Tööasendis (kogu töötsükli ajal) peab traktori juhtseade olema äkke pööramissilindri jaoks survevaba. 6.6 Tööasend ja töösügavuse seadistamine Töökiiruse kaudu mõjutatakse olulisel määral äestamise intensiivsust. Normaalne kiirus on vahemikus 4 ja 12 km/h, sõltuvalt põllukultuuri tundlikkusest ja kasvustaadiumist. Optimaalsed tulemused saavutatakse juba alates kiirusest 6 km/h. Piide asetust saab vastava äkkesektsiooni rasteravade abil (vaata Joonis 9) seadistada ja poltide ning vedrusplintide abil kinnitada. Iga äkkesektsiooni 6 piiderida kokku 48 piiga ja 31,25 mm reavahega tagavad ühtlaselt töödeldud äestamistulemuse. JUHIS! Ideaalne oleks pii kuluvotsa ja pinnase vaheline täisnurk ( ) (vaata Joonis 10 keskel). Eelsurvestamise teel saavutatakse täisnurk alles sõidu ajal. Joonis 9 Joonis 10: Ideaalne on nurk Puuterattad on oluliseks komponendiks pinnasega kohandamisel ja need tuleb selle tõttu nõuetekohaselt reguleerida. Neid saab rööpmelaiusest sõltuvalt raami küljes nihutada. Mida kõrgemale seadistatakse puuterattad raami küljes, seda suurem on töösügavus. Siin tuleb samaaegselt muuta ka piide seadistust ja ülemiste tõmmitsate väljaulatust. Kogu töölaiuse ulatuses ühtlase töösügavuse saavutamiseks peavad kõik piideread tungima pinnasesse sama sügavalt. Pinnaseliigist sõltuvalt saab piisid raami ja sektsioonide kaudu täiendavalt koormata, selleks viiakse ülemised tõmmitsad pikemalt välja. Sealjuures kalduvad äkkeraamid ja äkkesektsioonide tiislid tahapoole ja rakendavad selliselt täiendavat survet äkkesektsioonidele. Selle juures kahjustuste vältimiseks paigaldati äkkesektsioonidele plastpõsed. Lehekülg 12 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

13 Äkkesektsioonide ketid tuleb ühtlaselt kinnitada äkkesektsioonide tiislite külge ja vedrusplintidega fikseerida. TÄHELEPANU! Langetatud äkke korral ei ole traktoriga tagasisuunas nihutamine või tagasiveeremine lubatud, kuna see võib tekitada piide või äkkesektsioonide liiga tugevaid kahjustusi. TÄHELEPANU! Langetage äke maapinnale alles siis, kui sõiduk juba liigub. Kui äke langetatakse seisu ajal liiga kiiresti maapinnale, võib see põhjustada masina kahjustusi. TÄHELEPANU! Pärast pikemaajalist üldkasutatavatel teedel transportimist või seisakut võivad hüdraulikavoolikutes õlitemperatuuri muutuste tõttu tekkida hüdraulilise piide seadistuse diferentsid. Selle tõttu suruge piisid hüdrauliliselt kaks korda täiesti ette ja uuesti tagasi. Seadistage seejärel piide soovitud asend. See peab toimuma langetatud seadme juures. TÄHELEPANU! Kurvides sõitmine on keelatud. Kui see peaks siiski vajalik olema, siis tuleb neid kurve sõita väga suure raadiusega. 6.7 Hüdrauliline piide reguleerimine (lisavarustus) Hüdraulilise piide reguleerimise (järelseadmestatav) korral monteeritakse ühe äkkesektsiooni kohta üks kahepoolse toimega hüdraulikasilinder. Sellega saab sõidu ajal piide asendit seadistada. Kõik hüdraulikasilindrid on kokku ühendatud ühte õliringlusse ja neid juhitakse järjestikuselt. (Reguleerimine toimub kahepoolse toimega juhtseadme kaudu). Selle tõttu on kõikidel hüdraulikasilindritel alati sama rõhk. Kui langetate äket sellisel määral, et äkkesektsioonide piid toetuvad maapinnale ja rakendate siis Joonis 11 hüdraulilise piide reguleerimise kahepoolse toimega juhtseadet, toimub vastavate äkkesektsioonide hüdraulikasilindrite omavaheline õlirõhu ühtlustamine ja piide surve kohandub ühtlaselt kogu töölaiuse ulatuses. Põlluäkke transportimine maanteel 6.8 Üldkasutatavatel teedel transportimine (üldosa) Puhastage pärast põllutööd maanteel sõitmiseks äkkesektsioonid äestamise jääkidest (pinnas, hein jms). Järgige oma riigi seadusandlikke määruseid. Külgeühendatav seade tuleb riigipõhiselt tähistada hoiatustahvlite või valge-punaste kaldjoontega kiledega (DINi, ÖNORMi või vastavate STANDARDITE nõuete järgi). Liiklust ohustavad või ohtlikud osad (piid) tuleb kinni katta ja täiendavalt märgistada hoiatustahvlite või kiledega. APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 13

14 Seade ei tohi veduki valgustusseadmeid kinni katta, vastasel juhul tuleb külgeühendatavale seadmele paigaldada vastav varustus. Sõidurežiimis võivad hoiatustahvlid või kiled olla sõiduteest max 150 cm kõrgusel. Hoiatustahvlite kinnitus (lisavarustus) monteeritakse keskraami peale (vaata peatükk 14 Lisavarustus). Veduki teljekoormust ja täismassi ei tohi ületada. Lisaseade ei tohi mõjutada või halvendada traktori juhitavust! Sadulhaakeseadise külge ühendatud seadmeid võib üldkasutatavatel teedel transportida ainult kasutusloa olemasolul. Pöörake hüdraulilised seadmed transportasendis kokku. Jälgige, et sulgekraan (olemasolu korral) on suletud või turvaketid kinnitatud. Vabastage hüdraulikavoolikud traktori juhtseadme ujuvasendi abil koormuse alt alles vahetult enne veduki küljest lahtihaakimist. Vabastage hüdraulikavoolik alles kodus traktori juhtseadme ujuvasendi abil koormuse alt. Kontrollige ka, et töötamise ajal ei ole ükski nõelsplint kaduma läinud. 6.9 Massisuhete arvutamine veduki teljekoormuste ja ballastide kohta 3-punktikinnitusega seadmed muudavad veduki täismassi ja teljekoormuseid. Need väärtused ei tohi ületada lubatud suuruseid. Järgige sealjuures ka rehvide kandevõimet. Traktori esisild peab olema koormatud vähemalt 20 % omamassist. Vajaliku ballasti ja tegelikud teljekoormused saate kindlaks teha järgnevate valemitega Andmed: T L Traktori omamass T V Tühja traktori esisillakoormus T H Tühja traktori tagasillakoormus G H Tagumise haakeseadme täismass Eesmise haakeseadme täismass G V Joonis 12 a b c d Vahekaugus eesmise haakeseadme raskuspunktist kuni esisilla keskpunktini Traktori teljevahe Vahekaugus tagasilla keskpunktist kuni alumise veoraua kuuli keskpunktini Vahekaugus alumise veoraua kuuli keskpunktist kuni tagumise haakeseadme raskuspunktini (d AS 600 = 72 cm, d AS 900 = 74 cm, d AS 1200 = 105 cm) Massiarvutused 1. Vähima eesmise ballasti arvutamine tagumiste haakeseadmete puhul G V min: See tulemus kandke järgmisse tabelisse. Lehekülg 14 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

15 2. Vähima tagumise ballasti arvutamine eesmiste haakeseadmete puhul G H min: Kandke ka see tulemus leheküljel Fehler! Textmarke nicht definiert. tabelisse. 3. Tegeliku esisillakoormuse arvutamine T v tat: Kui eesmise haakeseadmega (G V) ei saavutata nõutavat vähimat eesmist ballasti (G V min), tuleb suurendada eesmise haakeseadme massi kuni vähima eesmise ballasti massini! Kandke nüüd väljaarvutatud tegelik ja traktori kasutusjuhendis antud lubatud esisillakoormus järgnevasse tabelisse. 4. Tegeliku täismassi arvutamine G tat: Kui tagumise haakeseadmega (GH) ei saavutata nõutavat vähimat tagumist ballasti (GH min), tuleb suurendada tagumise haakeseadme massi kuni vähima tagumise ballasti massini! Kandke nüüd väljaarvutatud täismass ja traktori kasutusjuhendis toodud lubatud täismass järgmisse tabelisse. 5. Tegeliku tagasillakoormuse arvutamine T H tat: Kandke nüüd väljaarvutatud tegelik ja traktori kasutusjuhendis antud lubatud tagasillakoormus järgnevasse tabelisse. 6. Rehvide kandevõime: Kandke lubatud rehvide kandevõime kahekordne väärtus (kaks rehvi) (vaata nt rehvide tootja dokumentatsiooni) järgnevasse tabelisse. TÄHELEPANU! Minimaalseks ballastiks tuleb traktori külge kinnitada lisaseade või ballastraskus! Arvutatud väärtused ei tohi olla suuremad kui lubatud väärtused! 6.10 Massivahekordade tabel Minimaalne ballast esiosa/tagaosa tegelik väärtus arvutuse järgi kg lubatud väärtus kasutusjuhendi järgi rehvide kahekordne lubatud kandevõime (2 rehvi) Täismass kg kg kg APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 15

16 Esisillakoormus kg kg kg Tagasillakoormus kg kg kg 7 Hooldus ja korrashoid Palun järgige seadme hea seisukorra säilitamiseks ka pärast pikka käitusaega järgnevalt toodud juhiseid: Originaalosad ja tarvikud on spetsiaalselt masina või seadme jaoks välja töötatud. Me juhime üheselt tähelepanu sellele, et osad ja tarvikud, mis ei ole meie poolt tarnitud, ei ole ka meie poolt kontrollitud ja kooskõlastatud. Selliste toodete paigaldamine ja/või kasutamine võivad seega teatud juhtudel teie seadme konstruktsioonist tulenevaid omadusi negatiivselt muuta või mõjutada. Mitte originaalosade ja - lisavarustuse kasutamisest tulenevate kahjude puhul on tootja vastutus välistatud. Masina omavolilised muutmised ning komponentide ja lisaseadiste kasutamine masina küljes välistavad tootja vastutuse. Pingutage kõiki keermesliitmikke hiljemalt 3 ja veelkord umbes 20 töötunni möödumisel ja kontrollige hiljem regulaarselt. Lahtised poldid võivad põhjustada ulatuslikke kaasnevaid kahjusid, mida garantii ei kata. Määrige regulaarselt liigendite ja laagrite määrimiskohti (umbes iga 10 töötunni järel universaalmäärdega). Kontrollige esimese 10 töötunni järel ja järgnevalt iga 50 töötunni järel hüdraulikaagregaatide ja torustike tihkust ja vajadusel pingutage kinnitusi. Kontrollige iga kord enne kasutuselevõtmist hüdraulikavoolikutel kulumise esinemist. Tähelepanu!!! Suure surve all väljatungivad vedelikud võivad tungida läbi naha. Pöörduge õnnetuse korral viivitamatult arsti poole!!! Pärast puhastamist määrige kõiki määrimiskohti ja jaotage määrdeaine ühtlaselt laagrikohtadele (nt viige läbi lühike proovikäivitus). Ärge kasutage survepesurit laagri- ja hüdraulikaosade puhastamiseks. Suure surve all puhastamise tõttu võivad tekkida värvikahjustused. Kaitske talvel seadet keskkonnasõbralike vahendite abil rooste vastu. Paigaldage seade ilmastiku eest kaitstult. Jätke nii hüdrauliliselt kui ka mehaaniliselt pööratavad seadmed seisma ainult kokkupööratud olekus. Jätke seade seisma selliselt, et piisid ei koormata liigselt. Kontrollige aeg-ajalt rehvirõhku (rehvid 18x8,50 umbes 3 baari). JUHIS! Kui seade on maapinnalt üles tõstetud, siis peavad raami mõlemad külgkonsoolid olema vähesel määral allapoole kaldu. Kui see nii ei ole või kui konsoolid ripuvad liiga suurel määral allapoole, siis tuleb seadistada sisemise ja välimise külgraami vahel liigendipunktis liigendi tõkispolte või tõkise reguleerpolte. Lehekülg 16 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Joonis 13

17 7.1 Piide vahetamine Sellsielt vahetate defektseid või kulunud piisid: Keerake mutter lahti ja tõmmake vana pii ülespoole välja. Lükake uus pii sisse. Fikseerige uus pii poldiga (vaata Joonis 18). Jälgige, et polt on tugevalt vastu piid ja kõik piid moodustavad sirge joone. Suur alusseib peab olema vastu piid. Soovitatav pingutusmoment: 40 Nm 7.2 Remont ja korrashoid Palun pöörduge põlluäkke rikke või kahjustuse korral tootja poole. Kontaktandmed leiate peatükis 2 Teenindus. APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 17

18 8 Tehnilised andmed Tüübitähis: AS 600 M1 AS 900 M1 Tööviis: AS 900 M1 käärliigendiga AS 1200 M1 6-realiselt paigaldatud ümarad vedrupiid kobestavad pinnast kerge ülesviskega vahemikus 1-5 cm Töölaius: 6 m 9 m 9 m 12 m Transportlaius: kõik mudelid 3 m Mõõtmed (K x L x S m) pööratult: 3 x 3 x 2,2 3,8 x 3 x 2,2 3,55 x 3 x 2,4 3,55 x 3 x 2,4 Töösügavus: kõik mudelid 0-30 mm (pinnasetingimustest sõltuvalt) Piide arv: 192 tükki 288 tükki 288 tükki 384 tükki Ridade vahekaugus: Külgehaakimine/külgeühendamine (kolmepunktikinnitus, ): kõik mudelid 31,25 mm Külgeühendamine KAT 2 / KAT 3N Omamass: 670 kg 945 kg kg kg Tööorganid: Ümarad vedrupiid (Ø6 / Ø7 / Ø8 mm) Pinnasega kohandumine: Üksikud 1,5 m laiused äkkesektsioonid on kettidega raami külge kinnitatud Ujuvkinnitus, võimaldab pinnasega kohandumist Traktori vähim võimsus: Erivarustus: (vaata lehekülg 25) 44 kw / 60 hj 51 kw / 70 hj 58 kw / 80 hj 58 kw / 80 hj + Valgustusega hoiatustahvlid + Platvormikomplekt PS seeria jaoks + Töötunnilugeja + Paigalduskomplekt pneumaatilise külviseadme jaoks PS Andurikomplekt ratas + ülemiste tõmmitsate tõstemehhanismi andur + Andurikomplekt GPSa + ülemiste tõmmitsate tõstemehhanismi andur (andurid kombinatsioonis pneumaatilise külviseadmega) Järelseadmestatav koos: PS 120 M1 PS 500 M2 (vaata peatükk 8.1) Lehekülg 18 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

19 Sügavus T Laius B 8.1 Põlluäkke ja pneumaatilise külviseadme võimalikud kombinatsioonid hj PS 120 E PS 200 E PS 200 H PS 300 E PS 300 H PS 500 E PS 500 H Mõõtmed PS KxLxS [cm] Mass [kg] AS AS600M1 90x60x80 cm 45 kg 300x300x220cm 890 kg 100x70x90 cm 60 kg 300x300x220cm 905 kg AS900M1 EI EI AS900M1 käärliigendiga AS1200M1 EI EI EI EI 100x70x110 cm 83 kg 110x80x100 cm 70 kg 110x80x115 cm 93 kg kombineeritud olekus: mõõtmed KxLxS [cm] ja mass [kg] 300x300x220cm 928 kg 380x300x280cm kg 355x300x300cm 1468 kg 355x300x300cm kg 300x300x220cm 915 kg EI EI EI 300x300x220cm 938 kg 380x300x280cm kg 355x300x300cm 1478 kg 355x300x300cm kg 125x80x120 cm 93 kg 300x300x280cm 938 kg EI EI EI 125x80x125 cm 116 kg 300x300x280cm 961 kg 380x300x280cm kg 355x300x300cm kg 355x300x300cm kg Montaažiks vajalik osa Paigalduskompl ektid PS-i jaoks vaata punkt 0 Paigalduskompl ektid PS-i jaoks vaata punkt 0 Paigalduskompl ektid PS-i jaoks vaata punkt 15 Paigalduskompl ektid PS-i jaoks vaata punkt 0 Laius B Sügavus T Joonis 14: Äke - pealtpoolt vaade transportasendis Joonis 15: Pneumaatiline külviseade - pealtpoolt vaade APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 19

20 9 Hüdraulikaskeem Põlluäkke hüdrauliline pööramine: AS 600 M1 AS 900 M1 jäik mudel Traktoripoolne Seadmepoolne Joonis 16 1 Juhtseade 2 Ühendusmuhv BG 2 3 Ühenduspistik BG 2 4 Tõkkeplaat 5 2/2 kuulkraan 6 kahepoolse toimega hüdrauliline silinder pööramise jaoks Lehekülg 20 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

21 AS 900 M1 käärliigendiga AS 1200 M1 Traktoripoolne Seadmepoolne Joonis 17 1 Juhtseade 2 Ühendusmuhv BG 2 3 Ühenduspistik BG 2 4 T-keermesliide 5 Tõkesti 6 Tõkkeplaat 7 kahepoolse toimega hüdrauliline silinder pööramise jaoks APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 21

22 10 Valgustuse lülitusskeem 1 7 kontaktiga pistik 12 V 2 Parem tagatuli 2.1 Suunatuli 2.2 Tagatuli 2.3 Pidurituli 3 Vasak tagatuli 3.1 Pidurituli 3.2 Tagatuli 3.3 Suunatuli PAREM Pistikute ja kaablite paigutus: Nr Tähistus Värv Funktsioon 1 L Kollane Vasak suunatuli 2 54g Valge Massijuhe 4 R Roheline Parem suunatuli 5 58R Pruun Parem tagatuli 6 54 Punane Pidurituli 7 58L Must Vasak tagatuli VASAK Joonis Käitusest eemaldamine, ladustamine ja jäätmekäitlus 11.1 Masina eemaldamine käitusest Masina talitlusvõime säilitamiseks ka pikemate käituspauside korral on tähtis, et ladustamise jaoks rakendatakse ennetavaid meetmeid: Vastavad juhised turvalise ja nõuetekohase seismajätmise kohta on iga masinavariandi kohta toodud punktides 6.3 AS 600 M1 / AS 900 M1 jäiga mudeli turvaline lahtiühendamine ja 6.4 AS 900 M1 / AS 1200 M Masina ladustamine Masinat tuleb ladustada kuivas ja ilmastikumõjude eest kaitstud kohas, selliselt püsib masin pikema ladustusaja jooksul talitlusvõimelisena Jäätmekäitlus Masin tuleb jäätmekäidelda vastavalt masinatele kehtivatele kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Lehekülg 22 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

23 12 Taimekasvatusalased soovitused põlluäkke kasutamisel Äkke toime põhineb peamiselt raputamisel, umbrohtude väljatõmbamisel ja maapinna kobestamisel. Teraviljade puhul stimuleeritakse täiendavalt võrsumist. Kobestitega võrreldes on põlluäkkel kaks suurt eelist: põlluäke töötab külviridadest sõltumatult ja saavutab võrdlusena väga kõrge pinnajõudluse. Külviks ettevalmistatud mulla külvisügavus ja pealispinnastruktuur on väga tihedalt seotud äestamisel saavutatud umbrohutõrje õnnestumisega. Sealjuures välistab liiga madal külv tärkamiseelselt igasuguse äestamise. Hiljem saab siiski teha pinnasesse juurdunud taimedele umbrohutõrjeks äestamist. 3-4 cm külvisügavuste puhul on vastava madala töösügavuse kasutamisel võimalik umbrohutõrjeks äestamist teha ka tärkamiseelsel ajal. Siiski ei tohi selle töö juures äkkepiid puutuda vastu idanevat külvist. Üldiselt on põllukultuuri kasvus oluline, et idulehe staadiumis viiakse läbi äestamisega umbrohutõrje ja kultuurtaimi kaitstakse sealjuures võimalikult suurel määral. Selleks sobiv tööviis sõltub suuresti pinnasest, taimedest ja ilmastikutingimustest. Optimaalse asukohast sõltuva tööviisi saab väga kiiresti kindlaks teha töösügavuse kohandamise ja kiiruse muutmisega. Äkke põhiseadistusena tuleks sealjuures reguleerida piiotsad umbes püstiselt maapinna suhtes. Liiga intensiivse äestamise ohumärgid on väljatõmmatud juurtega, väljaraputatud või murdunud kultuurtaimed enam kui 10% kogupinnast. Kultuurtaimede väiksemaid kadusid saab eelnevalt kompenseerida külvise vähese lisakogusega. Taimede lõplik tihedus ei tohi sealjuures pärast kõikide töötsüklite lõpetamist langeda alla taimekasvatuses nõutavate väärtuste. Põlluäkkega pinnatöötlemisega kaasnevad täiendavad efektid, nagu pinnase õhutamine, veetasakaalu reguleerimine, allakülvide seemnete muldaviimine ja teravilja võrsumise stimuleerimine soodustavad oluliselt kultuurtaimede kasvu. Efektiivne ja õnnestunud äestamine on kokkuvõtlikult järgnev: Olulisteks eeldusteks on tasane külvipind, piisavalt sügaval paiknevad seemned, ühtlane tärkamine, sõmerjas mullapind, vähe sõiduradu ja kuiv ilm. Ebaõnnestunud äestamist EI OLE võimalik korvata. Äestamine ei ole püsiva toimega => vajalikud on mitmed üksteisele järgnevad töötsüklid. Optimaalne äestamine toimub kultuurtaimede taluvuse piiril, kahtluse korral tehke kindlaks kultuurtaimede kaod. Arvestage väljakülvi juures kultuurtaimede kadusid. Äkke umbrohutõrjeefekt saavutatakse osaliselt juba madalatel sõidukiirustel (alates umbes 2 km/h). Äkke optimaalne seadistamine võib võtta palju aega. Siin kirjeldatakse ainult äkke kasutamise võimalusi! Äestamise edukus sõltub lõppkokkuvõttes kasutaja oskustest ja kogemustest. APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 23

24 13 Loodus- ja keskkonnakaitse juhised 13.1 Mürasaaste vähendamine kasutamise ajal Asjatu müra vältimiseks tuleb kõik lahtised osad (nagu nt ketid) kinnitada Energiatõhus kasutamine Põlluäkke piid ei peaks tungima pinnasesse sügavamalt kui vajalik. Selliselt ei koormata vedukit rohkem kui tingimata vajalik ja võimalik on kütuse kokkuhoid Ringlussevõetavad toorained jäätmekäitlusel Paljud põlluäkke osad on valmistatud terasest või vedruterasest (nagu keskraam, külgraam, äkkesektsioon, piid, ) ning jäätmekäitlusettevõte saab need vastu võtta ja anda ringlusse. Lehekülg 24 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

25 14 Lisavarustus Põlluäkke hoiatustahvlid ja valgustus Põlluäkke jaoks on lisavarustusena saadaval ka hoiatustahvlid ja valgustus. Need on vajalikud, kui soovite põlluäkkega sõita üldkasutatavatel teedel. Artikli nr: (AS 600 M1)) (AS 900 M1) (AS 900 M1 käärliigendiga) (AS 1200 M1) Joonis 19 Töötunnilugeja Vibratsiooniandur tuvastab masina võnked ja käivitab töötunnilugeja. Artikli nr: Joonis 20 Lisavarustuskomplekt AS 600 / AS 900 Selle lisavarustuskomplektiga saab AS 600 M1 järelseadmestada varustusega AS 900 M1. Töölaius suureneb sellega 6 meetrilt 9 meetrile. Artikli nr: Joonis 21 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 25

26 Lisavarustuskomplekt AS 900 / AS 1200 Selle lisavarustuskomplektiga saab AS 900 M1 käärliigendiga mudelit järelseadmestada varustusega AS 1200 M1. Töölaius suureneb sellega 9 meetrilt 12 meetrile. Artikli nr: Joonis 22 Lisavarustuskomplekt PS jaoks Ette nähtud pneumaatilise külviseadme monteerimiseks põlluäkke peale. Artikli nr: (AS 600 M1) (AS 900 M1) (PS 300 ei ole võimalik) (AS 900 M1 käärliigendiga) Joonis 23 Lisavarustuskomplekt PS jaoks paigalduspukiga On ette nähtud põlluäkke peale kuni 500 l punkrimahuga pneumaatilise külviseadme monteerimiseks, kuid ainult kombinatsioonis paigalduspuki lisavarustuskomplektiga ( ). Joonis 24: Paigalduspukk ( ) Lehekülg 26 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

27 Artikli nr: (AS 600 M1) (AS 900 M1) Joonis 25: Lisavarustuskomplekt AS 600 M1 ja AS 900 M1 jäiga mudeli jaoks Artikli nr: (AS 900 M1 käärliigendiga) (AS 1200 M1) Joonis 26: Lisavarustuskomplekt AS 900 M1 käärliigendiga mudeli jaoks ja AS 1200 M1 jaoks Hüdrauliline piide reguleerimine Piide asendi hüdrauliliseks reguleerimiseks mh sõidu ajal. Artikli nr: (AS 600 M1) (AS 900 M1) (AS 900 M1 käärliigendiga) (AS 1200 M1) Joonis 27 Lisavarustuskomplekt teise puuterataste paari jaoks AS 600 M1 puhul Täiendav puuterataste paar külgraami jaoks. Artikli nr: Joonis 28 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 27

28 Platvormikomplekt AS-i jaoks Platvormikomplekt võimaldab ülesronimist põlluäkke peale monteeritud pneumaatilise külviseadme täitmiseks. Ettenähtud PS-i paigalduskomplektist sõltuvalt tuleb valida sobiv platvormikomplekt. Artikli nr: (AS 600 M1 AS 900 M1) kombinatsioonis ilma paigalduspukita Joonis (AS 600 M1 AS 900 M1) kombinatsioonis paigalduspukiga Joonis (AS 1200 M1 AS 900 M1 käärliigendiga) kombinatsioonis paigalduspukiga Joonis 31 Lehekülg 28 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

29 GPSa anduri lisavarustuskomplekt On ette nähtud pneumaatilise külviseadme kiirusest sõltuvaks väljakülviks ja väljakülvi seiskamiseks masina ülestõstmisel põllupeenral. Artikli nr: Joonis 32 AS rattaanduri lisavarustuskomplekt On ette nähtud pneumaatilise külviseadme kiirusest sõltuvaks väljakülviks ja väljakülvi seiskamiseks masina ülestõstmisel põllupeenral. Artikli nr: Joonis 33 MX ülemiste tõmmitsate tõstemehhanismi anduri lisavarustuskomplekt On ette nähtud pneumaatilise külviseadme väljakülvi käivitamiseks ja seiskamiseks masina ülestõstmisel põllupeenral. Artikli nr: Joonis 34 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 29

30 15 Indeks Direktiiv... 3 Garantii... 5 Hooldus... 7 Hooldus ja korrashoid Hooldus- ja remonditööd... 5 Hüdraulikasilinder Hüdraulikaskeem Hüdraulikasüsteem... 7 Hüdrauliline piide reguleerimine Jäätmekäitlus Käitusest eemaldamine Kleepsud... 8 Külgeühendatud seadmed... 7 Kurvides sõitmine Ladustamine Lahtiühendamine... 10, 11, 22 Lisavarustus Loodus- ja keskkonnakaitse Maanteel transportimine Masina kirjeldus Masinadirektiiv... 3 Massiarvutused Massisuhete arvutamine Massivahekordade tabel Minimaalne ballast Ohud... 8 Ohutusjuhised... 5 ohutustehnilised juhised ja töökaitse-eeskirjad. 6 Piide asetus Piide vahetamine Pistikute ja kaablite paigutus Platvormikomplekt Pööramine Puuterattad Rehvid... 7 Remont ja korrashoid Sihipärane kasutamine... 5 Soovitused Teenindus... 5 Tehnilised andmed Tööasend Töökiirus Töösügavus Tootmisnumber... 4 Tööviis Traktori külge ühendamine Turvasildid... 8 Tüübisilt... 4 Ühilduvus... 3 Valgustuse lülitusskeem Varuosade tellimised... 5 Võimalikud kombinatsioonid Lehekülg 30 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

31 Märkmed APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge Lehekülg 31

32 APV Technische Produkte GmbH ZENTRALE Dallein 15, 3753 Hötzelsdorf, Österreich Telefon: +43 (0) 2913 / 8001 E-post: Faks: +43 (0) 2913 / 8002 Internet: APV Kompetenz-Center Nord GmbH Westerburger Weg 49a, Wardenburg, Deutschland Telefon: +49 (0) 4407 / E-post: Faks: +49 (0) 4407 / Internet: Impressum APV Technische Produkte GmbH, Geschäftsführer: Ing. Jürgen Schöls, Markus Alschner, Dallein 15, 3753 Hötzelsdorf, Österreich, UID: ATU APV Kompetenz-Center Nord GmbH, Geschäftsführer: Ing. Jürgen Schöls, Markus Alschner, Westerburger Weg 49a, Wardenburg, Deutschland, +49 (0) 4407 / , Steuernummer: 64/213/01979, Registergericht: Oldenburg, DE, UID-Nr.: DE Fotocredits: Werksfotos APV Konzept & Text: Mag. Michaela Klein, Julia Zach, M.A., Claudia Redl Grafik: Jürgen Undeutsch, M.A. (Undeutsch Media eu), Carina Fressner, B.A. (Undeutsch Media eu), Claudia Redl Lehekülg 32 APV põlluäkke algupärase kasutusjuhendi tõlge

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta

Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustusta Peugeot Boxer eriversioonid Hinnad ja varustused Diisel Mootor ja kere Käigukast Võimsus (kw/hj) Keskmine kütusekulu (l/100km) VARUSTUSTASE Varustustaseeuro 3.5t BlueHDi 140 Chassis Double Cab L2 Pro 23

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

Test_Pub

Test_Pub Esirinnas: InnoTech Atira sahtlisüsteem Kiirelt põhiargumendid InnoTech Atira: esirinnas InnoTech Atira on sahtlisüsteem individualistidele. Selle puhtad defineeritud kontuurid loovad karismaatilise disaini

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

5/8/ Dacia SANDERO Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI

5/8/ Dacia SANDERO Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI 02.04.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) ACCESS SA2-AC75GEC Luukpära Sce 75 Bensiin 54/73 manuaal 7 490 AMBIANCE SA2-AM75GEC

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc

Microsoft Word - Qualitätskriterien 011 Frami+Zubehör.doc 10/2002 Kvaliteedi kriteeriumid Doka rendiraketisele Doka seinapaneel Frami ja lisatarvikud 1 Sissejuhatus Järgnevad kvaliteedi kriteeriumid on Doka rendimaterjali väljastamise ja tagastamise aluseks.

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

kuhn _estonien_GF_6m40

kuhn _estonien_GF_6m40 GF Rootorkaarutid töölaius 6,40 m ja rohkem HEINATEGU PARIMAL VIISIL! KUHN rootorkaarutid Maailma juhtiv rootorkaarutite tootja KUHN jätkab põllumeeste varustamist seadmetega, mis aitavad suurendada saagikust,

Rohkem