Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 7. veebruar 2020 (OR. en)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 7. veebruar 2020 (OR. en)"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 7. veebruar 2020 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0204(COD) 5722/20 JUSTCIV 17 EJUSTICE 16 COMER 15 CODEC 73 I/A-PUNKTI MÄRKUS Saatja: Saaja: Eesistujariik Eelmise dok nr: 5534/20 Komisjoni dok nr: 9622/18 Teema: Alaliste esindajate komitee (COREPER II)/nõukogu Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ( dokumentide kättetoimetamine ) Üldine lähenemisviis 1. Komisjon võttis eespool nimetatud läbivaatamise ettepaneku 1 vastu 31. mail 2018 ning esitas selle nõukogule ja parlamendile. Ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 81 (õigusalane koostöö tsiviilasjades) ja selle suhtes kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust. 2. Nõukogu võttis detsembril 2019 toimunud istungil vastu üldise lähenemisviisi eespool nimetatud ettepaneku, ent mitte selle lisade suhtes / /20 kn/mt/nr 1 JAI.2 ET

2 3. Tsiviilõiguse töörühm (dokumentide kättetoimetamine / tõendite kogumine) tuli kokku 8. jaanuaril 2020 ja tsiviilõiguse küsimustega tegelevad JSK nõunikud (dokumentide kättetoimetamine / tõendite kogumine) tulid kokku 20. jaanuaril 2020, et vaadata eesistujariigi koostatud teksti alusel läbi lisade tekst. JSK nõunikud leppisid oma 30. jaanuaril 2020 toimunud koosolekul kokku eesistujariigi esitatud tekstis, tingimusel et seda mõnevõrra muudetakse. 4. Kõnealusel läbivaatamisel selgus, et üldise lähenemisviisi teksti ja kehtiva määruse teksti on vaja muuta, et võtta arvesse need lisade muudatused, milles oldi kokku lepitud. 5. Aluslepingutele lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikli 3 kohaselt on Iirimaa ja Ühendkuningriik otsustanud osaleda selle ettepanekuga kavandatud meetmete vastuvõtmisel ja kohaldamisel 2. Kohaldades aluslepingutele lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta), ei osale Taani kavandatavate meetmete vastuvõtmisel. 6. Sellest tulenevalt palutakse alaliste esindajate komiteel soovitada nõukogul kiita täiendava üldise lähenemisviisina heaks I lisas esitatud dokumentide kättetoimetamist käsitleva määruse lisade tekst ning II lisas esitatud üldises lähenemisviisis ja kehtivas määruses vajalike muudatuste tekst ühe oma eelseisva istungi päevakorra A-punktina. 2 Põhjendused osalemise / osalemisest loobumise (opt-in/opt-out) kohta tuleks hiljem läbi vaadata, võttes arvesse Ühendkuningriigi olukorda liidu õiguse kohaldamise osas. 5722/20 kn/mt/nr 2 JAI.2 ET

3 I LISA VORM A DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE TAOTLUS (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) + artikkel 2) Viitenumber: 1. EDASTAV ASUTUS 1.1. Nimi: 1.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: 1.3. Telefon: 1.4. Faks ( ): 1.5. E-post: + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 3

4 2. VASTUVÕTTEV ASUTUS 2.1. Nimi: 2.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: 2.3. Telefon: 2.4. Faks ( ): 2.5. E-post: 3. TAOTLEJA(D) Nimi: 3.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: 3.3. Telefon ( * ): 3.4. Faks ( * ): 3.5. E-post ( * ): Ei ole kohustuslik. 1 Rohkem kui ühe taotleja korral esitage punktis 3.1. osutatud teave /20 kn/mt/nr 4

5 4. ADRESSAAT 4.1. Nimi: Sünnikuupäev (võimaluse korral) 4.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: 4.3. Telefon ( * ): 4.4. Faks ( * ): 4.5. E-post ( * ): 4.6. Isikukood / sotsiaalkindlustusnumber / registrikood / muu samalaadne tunnus ( * ): 4.7. Mis tahes muu teave adressaadi kohta ( ): KÄTTETOIMETAMISVIIS 5.1. Adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt 5.2. Järgmisel konkreetsel viisil: Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 5

6 Kui nimetatud viis on vastuolus adressaatliikmesriigi õigusega, tuleb dokument (dokumendid) kätte toimetada selle liikmesriigi õiguse kohaselt: Jah Ei 6. KÄTTETOIMETATAV DOKUMENT 6.1. Dokumendi liik kohtudokument kohtukutse otsus/kohtuotsus edasikaebus muu (täpsustada): kohtuväline dokument 6.2. Kuupäev või tähtaeg, pärast mida kättetoimetamine ei ole enam nõutav (*):.(päev) (kuu).(aasta) 6.3. Dokumendi keel: originaal (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, muu) (täpsustada): tõlge ( ) (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV, muu) (täpsustada): Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 6

7 6.4. Lisade arv: 7. KEEL, MILLES ADRESSAATI TEAVITATAKSE TEMA ÕIGUSEST KEELDUDA DOKUMENDI VASTUVÕTMISEST Artikli 8 lõike 1a kohaldamisel märkige lisaks taotluse saanud liikmesriigi keelele, millises järgmistest keeltest tuleb teave esitada: [...] 7.1. Päritoluliikmesriigi ametlik keel või üks ametlikest keeltest: (BG, ES, CZ, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV ) Teise liikmesriigi ametlik keel, millest adressaat saab aru: (BG, ES, CZ, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV ) 8. KOOS KÄTTETOIMETAMISTEATISEGA TAGASTADA DOKUMENDI KOOPIA (määruse (EÜ) nr / artikli 4 lõige 4) 8.1. Jah (sellisel juhul saata kättetoimetatavast dokumendist kaks eksemplari) 8.2. Ei 9. Põhjused, miks edastamiseks ei kasutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi (artikli 3a lõige 4) 2 Elektrooniline edastamine ei olnud võimalik järgmistel põhjustel: IT-süsteemi häire erakorralised asjaolud 1 Seda punkti kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kus on mitu ametlikku keelt. 2 Seda punkti kohaldatakse alles alates detsentraliseeritud IT-süsteemi kohaldamise alguskuupäevast vastavalt artikli 2 lõikele /20 kn/mt/nr 7

8 1. Määruse EÜ nr / artikli 7 lõike 2 kohaselt olete kohustatud tegema kõik dokumendi kättetoimetamiseks vajalikud toimingud nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest. Kui dokumenti ei ole võimalik ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest kätte toimetada, tuleb sellest teavitada asjaomast asutust dokumentide kättetoimetamise või kättetoimetamata jätmise teatise punktis Kui Te ei saa käesolevat kättetoimetamistaotlust edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, olete määruse EÜ nr / artikli 6 lõike 2 kohaselt kohustatud asjaomase asutusega puuduva teabe või puuduvate dokumentide saamiseks ühendust võtma, kasutades vormi E. Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: 5722/20 kn/mt/nr 8

9 VORM B TAOTLUS SELLE ISIKU AADRESSI KINDLAKSTEGEMISEKS, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) 1 artikli 3c lõike 1 punkt a) Edastava asutuse viitenumber: 1. EDASTAV ASUTUS 1.1. Nimi: 1.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: 1.3. Telefon ( * ): 1.4. Faks ( * ): 1.5. E-post: 1 Käesolevat vormi kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kes annavad abi vastavalt artikli 3c lõike 1 punktile a. Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 9

10 2. TAOTLUSE SAANUD ASUTUS 2.1. Nimi: 2.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: 2.3. Telefon ( ): 2.4. Faks ( * ): 2.5. E-post: 3. ADRESSAAT 3.1. Nimi: 3.2. Viimane teadaolev aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 10

11 3.3. Adressaadi (kui on füüsiline isik) teadaolevad isikuandmed (võimaluse korral): Sünninimi: other known name(s) Sünniaeg ja -koht: Isikukood / sotsiaalkindlustusnumber / või muu samalaadne tunnus: Ema sünninimi: Muu teave 3.4. Adressaadi (kui on juriidiline isik) teadaolevad isikuandmed (võimaluse korral): Registrikood / või muu samalaadne tunnus: Juhatuse liikme/esindaja nimi (nimed) 3.5. Telefon ( * ): 3.6. Faks ( ): 3.7. E-post ( * ): 3.8. Muu teave (võimaluse korral):... Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 11

12 VORM C VASTUS TAOTLUSELE SELLE ISIKU AADRESSI KINDLAKSTEGEMISEKS, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) 1 artikli 3c lõike 1 punkt a) Taotluse saanud asutuse viitenumber: Edastava asutuse viitenumber: 1. ADRESSAAT 1.1. Nimi: 1.2. Teadaolev aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: 1 Käesolevat vormi kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kes annavad abi vastavalt artikli 3c lõike 1 punktile a. 5722/20 kn/mt/nr 12

13 1.3. Uut aadressi ei olnud võimalik kindlaks teha 1.4. Muu teave: Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: 5722/20 kn/mt/nr 13

14 VORM D KÄTTESAAMISTEATIS (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) ++ artikli 6 lõige 1) See kinnitus tuleks saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu või muul viisil. 1 Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: Adressaat: 1. KÄTTESAAMISE KUUPÄEV: Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: ++ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. 1 Kohustust saata kinnitus detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu kohaldatakse alles alates detsentraliseeritud IT-süsteemi kohaldamise alguskuupäevast vastavalt artikli 2 lõikele /20 kn/mt/nr 14

15 VORM E TAOTLUS LISATEABE SAAMISEKS DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE EESMÄRGIL, MILLELE ON OSUTATUD Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõige 2 (ELT L...) Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: Adressaat: 1. Taotlust ei saa täita ilma järgmise lisateabeta [...]: 1.1. Adressaadi identiteet ( ) 1.2. Sünnikuupäev ( * ): 1.3. Isikukood / sotsiaalkindlustusnumber / registrikood / muu samalaadne tunnus ( * ): 1.4. Muu (täpsustada):. Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 15

16 2. Taotlust ei saa täita ilma järgmiste dokumentideta: 2.1. Kättetoimetatav dokument ( ) 2.2. Makse põhjendus ( * ) 2.3. Muu (täpsustada): Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 16

17 VORM F TAOTLUSE JA DOKUMENDI TAGASTAMISE TEATIS (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) + artikli 6 lõige 3) Taotlus ja dokument tuleb kättesaamisel tagastada. Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: Adressaat: 1. TAGASTAMISE PÕHJUS: 1.1. Taotlus on selgelt väljaspool määruse reguleerimisala: aadress teadmata dokument ei kuulu tsiviil- või kaubandusõiguse valdkonda tegemist ei ole liikmesriikidevahelise kättetoimetamistaotlusega muu (täpsustada):... + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. 5722/20 kn/mt/nr 17

18 1.2. Kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu: dokument ei ole selgelt loetav tüüpvormi täitmiseks kasutatud keel ei ole õige muu (täpsustada): 1.3. Kättetoimetamisviis on vastuolus asjaomase adressaatliikmesriigi õigusega (määruse EÜ nr / artikli 7 lõige 1) Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number. 5722/20 kn/mt/nr 18

19 VORM G TEATIS TAOTLUSE JA DOKUMENDI EDASISAATMISE KOHTA ASJAKOHASELE VASTUVÕTVALE ASUTUSELE (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) + artikli 6 lõige 4) Taotlus ja dokument on edastatud järgmisele vastuvõtvale asutusele, kellel on territoriaalne pädevus see kätte toimetada: Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: Adressaat: 1. ASJAKOHANE VASTUVÕTTEV ASUTUS 1.1. Nimi: 1.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. 5722/20 kn/mt/nr 19

20 Asula ja sihtnumber: Riik: 1.3. Telefon: 1.4. Faks ( ): 1.5. E-post: Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 20

21 VORM H TERRITORIAALSELT PÄDEVA VASTUVÕTVA ASUTUSE KÄTTESAAMISKINNITUS EDASTAVALE ASUTUSELE (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) + artikli 6 lõige 4) See kinnitus tuleks saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu või muul viisil. 1 Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: Adressaat: 1. KÄTTESAAMISE KUUPÄEV: Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. 1 Kohustust saata kinnitus detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu kohaldatakse alles alates detsentraliseeritud IT-süsteemi kohaldamise alguskuupäevast vastavalt artikli 2 lõikele /20 kn/mt/nr 21

22 VORM I TEABETAOTLUS DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄTMISE KOHTA (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) 1 artikli 7 lõige 3) Dokument toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumenti ei ole olnud võimalik kätte toimetada ühe kuu jooksul selle saamisest, teavitab vastuvõttev asutus sellest edastavat asutust. Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber (kui see on kättesaadav): 1. TAOTLUS SAADETI, KUID TEAVET KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄTMISE KOHTA EI OLE SAADUD 1.1. Taotlus saadeti kuupäev Kättesaamistõend saadi kätte kuupäev Muu teave saadi kätte... 1 Selle vormi kasutamine ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 22

23 2. EDASTAV ASUTUS 2.1. Nimi: Nende andmete esitamine on vabatahtlik, kui on lisatud dokumentide kättetoimetamise taotluse koopia: 2.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: 2.3. Riik: 2.4. Tel: 2.5. Faks: ( ) 2.6. E-post: 3. VASTUVÕTTEV ASUTUS 3.1. Nimi: Nende andmete esitamine on vabatahtlik, kui on lisatud dokumentide kättetoimetamise taotluse koopia: 3.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 23

24 3.3. Riik: 3.4. Tel: 3.5. Faks: ( * ) 3.6. E-post: 4. ADRESSAAT 4.1. Nimi: Sünnikuupäev (võimaluse korral): Nende andmete esitamine on vabatahtlik, kui on lisatud dokumentide kättetoimetamise taotluse koopia: 4.2. Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: 4.3. Telefon ( ): 4.4. Faks ( * ): 4.5. E-post ( * ): Ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 24

25 4.6. Isikukood / sotsiaalkindlustusnumber / registrikood / muu samalaadne tunnus (*): 4.7. Mis tahes muu teave adressaadi kohta ( * ):... Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: 5722/20 kn/mt/nr 25

26 VORM J VASTUS TEABETAOTLUSELE DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄTMISE KOHTA (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) 1 artikli 7 lõige 3) Taotluse saanud asutuse viitenumber: Edastava asutuse viitenumber: Adressaat: 1. TEAVE DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE STAATUSE KOHTA 1.1. Taotlust ei ole saadud Taotlust ei saa täita ühe kuu jooksul alates selle kättesaamisest järgmistel põhjustel: Adressaadi praegune aadress on kindlakstegemisel Kättetoimetamine on pooleli dokumendid saadeti adressaadile, kuid nende kättetoimetamist ei ole veel kinnitatud Kättetoimetamine on pooleli dokumendid saadeti adressaadile, kuid nendest keeldumise tähtaeg ei ole veel saabunud. 1 Selle vormi kasutamine ei ole kohustuslik. 5722/20 kn/mt/nr 26

27 Kõiki kättetoimetamisvõimalusi ei ole veel ära kasutatud Kättetoimetamine on juba aset leidnud, vt lisatud teatise koopiat Taotlusele vastati (kuupäev). Vastus on lisatud Lisateabe või dokumendi taotlemine on pooleli Muu 1.3. Taotluse täitmise eeldatav kuupäev Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: 5722/20 kn/mt/nr 27

28 VORM K TEATIS DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄTMISE KOHTA (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) + artikkel 10) Dokument toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumente ei ole pärast nende vastuvõtmist olnud võimalik ühe kuu jooksul alates nende vastuvõtmisest kätte toimetada, teavitab vastuvõttev asutus sellest edastavat asutust (vastavalt määruse (EÜ) nr / ++ artikli 7 lõikele 2) Edastava asutuse viitenumber: Vastuvõtva asutuse viitenumber: Adressaat: 1. KÄTTETOIMETAMINE 1.1. Kättetoimetamise kuupäev ja aadress: 1.2. Dokument on toimetatud kätte adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt, nimelt + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. ++ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number. 5722/20 kn/mt/nr 28

29 toimetatud kätte adressaadile isiklikult muule isikule Nimi: Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: Seos adressaadiga: pereliige töötaja muu adressaadi aadressil muul aadressil (täpsustada) postiteenuseid kasutades vastuvõtuteatiseta lisatud vastuvõtuteatisega, mis saadi adressaadilt 1 Aadress, mille vastuvõttev asutus on määranud vastavalt artikli 3c lõike 2 punktile c. 5722/20 kn/mt/nr 29

30 muult isikult Nimi: Aadress: Tänav ja maja number/postkast: Asula ja sihtnumber: Riik: Seos adressaadiga: pereliige töötaja muu elektrooniliselt kätte toimetatud (märkida, kuidas): kätte toimetatud muul viisil (märkida, kuidas): kätte toimetatud järgmisel konkreetsel viisil (märkida, kuidas): Dokumendi adressaadile on kirjalikult teatatud vastavalt artikli 8 lõikele 1a, et ta võib keelduda selle vastuvõtmisest, kui see ei ole talle arusaadavas keeles ega kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või kui dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest. 2. Määruse (EÜ) nr / + ARTIKLI 7 LÕIKE 2 KOHANE TEAVE Dokumenti ei olnud ühe kuu jooksul alates selle kättesaamisest võimalik kätte toimetada. 3. DOKUMENDI VASTUVÕTMISEST KEELDUMINE 3.1. Kasutatud keele tõttu keeldus adressaat dokumendi vastuvõtmisest Kättetoimetamiskatse kuupäev: Keeldumise kuupäev (võimaluse korral): + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number. 5722/20 kn/mt/nr 30

31 3.2. Dokument on lisatud käesolevale teatisele Jah Ei 4. DOKUMENDI KÄTTE TOIMETAMATA JÄTMISE PÕHJUS 4.1. Aadress teadmata Aadressi kindlakstegemiseks on astutud samme 1 jah ei 4.2. Adressaadi elu- või asukoht teadmata 4.3. Dokumenti ei olnud võimalik kätte toimetada enne dokumentide kättetoimetamise taotluse (vorm A) punktis 6.2 määratud kuupäeva või tähtaega Muu (täpsustada): Dokument on lisatud käesolevale teatisele. Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: 1 Käesolevat punkti kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kes annavad abi vastavalt artikli 3c lõike 2 punktile c. 5722/20 kn/mt/nr 31

32 VORM L ADRESSAADI TEAVITAMINE TEMA ÕIGUSEST JÄTTA DOKUMENT VASTU VÕTMATA (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr /... (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) + artikli 8 lõige 1) Adressaat: I. TEAVE ADRESSAADILE Lisatud dokument toimetatakse kätte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr / + kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. Te võite keelduda dokumenti vastu võtmast, kui see ei ole koostatud Teile arusaadavas keeles või kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või kui dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest. Kui Te soovite nimetatud õigust kasutada, peate keelduma dokumendi vastuvõtmisest vahetult selle kättetoimetamise ajal, tagastades dokumendi seda kättetoimetavale isikule, või saates kahe nädala jooksul allpool esitatud aadressile käesoleva enda poolt täidetud tüüpvormi või mis tahes kirjaliku avalduse, milles märgite, et Te keeldute dokumendi vastuvõtmisest keelelistel põhjustel. Pange tähele, et kui Te keeldute dokumenti vastu võtmast, kuid kohus või asutus, kelle poole pöörduti kohtumenetluses, mille käigus kättetoimetamine osutus vajalikuks, otsustab hiljem, et keeldumine ei olnud põhjendatud, võib ta kohaldada siseriiklikus õiguses ette nähtud õiguslikke tagajärgi kättetoimetamisest põhjendamatu keeldumise korral, näiteks pidada kättetoimetamist kehtivaks. + Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse number ning joonealusesse märkusesse avaldamisviide. 5722/20 kn/mt/nr 32

33 II. AADRESS, KUHU VORM TULEKS SAATA: 1 1. Nimi: 2. Aadress: 2.1. Tänav ja maja number/postkast: 2.2. Asula ja sihtnumber: 2.3. Riik: 3. Viitenumber: 4. Tel: 5. Faks ( * ): 6. E-post: III. ADRESSAADI AVALDUS: 2 Keeldun kättetoimetatud dokumendi vastuvõtmisest, kuna see ei ole kirjutatud ei mulle arusaadavas keeles ega kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest ning dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest. Saan aru järgmis(t)est keel(t)est: bulgaaria leedu hispaania ungari tšehhi malta 1 Täidab kättetoimetamist täidesaatev asutus 2 Täidab ja allkirjastab adressaat. 5722/20 kn/mt/nr 33

34 saksa hollandi eesti poola kreeka portugali inglise rumeenia prantsuse slovaki iiri sloveenia horvaadi soome itaalia rootsi läti muu (täpsustada): Koht: Kuupäev: Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel: 5722/20 kn/mt/nr 34

35 II LISA Üldine lähenemisviis põhjenduses 4e asendatakse sõnad I lisas esitatud tüüpvormile sõnadega tüüpvormile D. Üldine lähenemisviis põhjenduse 10 esimeses reas asendatakse sõna lisasid sõnadega vorme (I lisa) ; neljandas reas asendatakse sõnad I ja II lisa sõnadega I lisa. Üldine lähenemisviis artikli 3c lõike 1 punkti a tuleks muuta järgmiselt: edastavate asutuste võimalus taotleda teise liikmesriigi pädevatelt asutustelt abi selle isiku aadressi kindlaks tegemiseks, kellele dokument tuleb kätte toimetada, kasutades tüüpvormi B. Taotluse saanud pädevad asutused vastavad kasutades tüüpvormi C. Üldine lähenemisviis artikkel 4. Lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad I lisas esitatud tüüpvormi sõnadega tüüpvormi A. Üldine lähenemisviis artikkel 6. Lõikes 1 asendatakse sõnad I lisas esitatud tüüpvormi sõnadega tüüpvormi D. Üldine lähenemisviis artikkel 6. Lõikes 2 asendatakse sõnad I lisas esitatud tüüpvormi sõnadega tüüpvormi E. Üldine lähenemisviis artikkel 6. Lõikes 3 asendatakse sõnad I lisas esitatud tüüpvormi sõnadega tüüpvormi F. Üldine lähenemisviis artikkel 6. Lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad I lisas esitatud tüüpvormi sõnadega tüüpvormi G. Lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad I lisas esitatud tüüpvormi sõnadega tüüpvormi H. Kehtiv määrus artikkel 7. Lõike 2 punktis a asendatakse I lisas esitatud tüüpvormis sõnadega tüüpvormis K. 5722/20 kn/mt/nr 35 I

36 Kehtiv määrus artiklisse 7 lisatakse uus lõige 3: Kui taotluse täitmise kohta ei ole ühe kuu möödumisel saadud mingit teavet, võib edastav asutus taotleda sellist teavet vastuvõtvalt asutuselt. Sellise taotluse esitamiseks võib kasutada tüüpvormi I. Vastamiseks võib kasutada tüüpvormi J. Üldine lähenemisviis artikkel 8. Lõike 1a punktis a asendatakse sõnad II lisas esitatud tüüpvormi sõnadega tüüpvormi L. Üldine lähenemisviis artikkel 8. Lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad II lisas esitatud tüüpvormi sõnadega tüüpvormi L. Üldine lähenemisviis artikkel 10. Lõikes 1 asendatakse sõnad I lisas esitatud tüüpvormi sõnadega tüüpvormi K. Üldine lähenemisviis artikli 17 pealkirjas asendatakse sõna Lisade sõnadega I lisa. Üldine lähenemisviis artiklis 17 asendatakse sõnad I ja II lisa sõnadega I lisa. Kehtiv määrus artikli 25 lõikes 2 asendatakse sõnad III lisasse sõnadega II lisasse. 5722/20 kn/mt/nr 36 I

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Tarbijaküsimused Kasutusjuhend Euroopa väiksemate

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3546. istung (justiits- ja siseküsimused) 8. 9. juunil

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS Saatja: Saaja: Eesistujariik Nõukogu Eelmise dok nr:

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem