Massaažiterapeutide töökoormuse ja -keskkonna, kehaasendite ning tööga seotud liikumisaparaadi vaevuste omavahelised seosed

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Massaažiterapeutide töökoormuse ja -keskkonna, kehaasendite ning tööga seotud liikumisaparaadi vaevuste omavahelised seosed"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Taavi Metsma Massaažiterapeutide töökoormuse ja -keskkonna, kehaasendite ning tööga seotud liikumisaparaadi vaevuste omavahelised seosed The relationship with workload, -environment, working posture and work-related musculoskeletal disorders in massage therapists Magistritöö Füsioteraapia õppekava Juhendaja: PhD, D. Vahtrik Tartu

2 SISUKORD LÜHIÜLEVAADE... 3 ABSTRACT... 4 SISSEJUHATUS KIRJANDUSE ÜLEVAADE Massaažiterapeutide optimaalne kehaasend massaaži teostamisel Massaažilaua optimaalne kõrgus ja töökeskkond Massaažiterapeutide kaela asend Massaažiterapeutide käte asend Valu ja vigastuste esinemine massaažiterapeutidel TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED METOODIKA Vaatlusalused ja uuringu korraldus Ankeetküsiltus Videoanalüüs Andmete statistiline analüüs TÖÖ TULEMUSED Liikumisaparaadi vaevuste esinemine Liikumisaparaadi vaevused ja töökoormus, -staaž ja vanus Massaažiterapeutide kehaasendid ja võtted Massaažiterapeutide töökeskkond Liikumisparaadi vaevuste ennetus ja ravi TULEMUSTE ARUTELU JÄRELDUSED KASUTATUD KIRJANDUS LISAD Lisa 1. Ankeetküsitlus Lisa 2. Inimuuringute eetikakomitee taotlus AUTORI LIHTLITSENTS TÖÖ AVALDAMISEKS

3 LÜHIÜLEVAADE Käesoleva töö eesmärk on hinnata massaažiterapeutide (MT) tööasendite, -võtete, -koormuse, keskkonna ja terapeutide liikumisaparaadi vaevuste (LAV) vahelisi seoseid. Uuritavaid (n=12) filmiti ühel kaela-õlavöötme 20-minutilisel massaažiprotseduuri teostamisel, mis leidis aset uuritavate endi tööruumides. Videoanalüüsilt hinnati erinevate kehaasendite ja töövõtetele kuluvat aega, kehaasendite ja töövõtete vastavuses olekut ergonoomika nõuetega ning massaažilaua ja töökeskkonna seisukorda Lisaks täitsid vaatlusalused ankeetküsitluse taustaandmete ja LAV-te välja selgitamiseks. Töö tulemused näitasid, et: 1) MT-de seas on tööga seotud LAV-te esinemine suur (83%). 2) MT-de tööga seotud LAV-te esinemine on kõige tugevamalt seotud töökoormusega (R=0,73). Rohkem kui neli tundi töötavatel MT-l suureneb oluliselt nii LAV-te esinemissagedus (p=0,044), kui ka igapäevaste (p=0,007) ja tugeva valuga (p=0,042) hinnatud LAV-te hulk. 3) MT-de kael on suur osa massaažiteraapia ajast (96%) ettepainutatud asendis. 4) MT-d kasutavad massaaži ajal surve avaldamiseks rohkem labakäsi ja sõrmi (97%) kui küünarnukke ja käsivart (3%). 5) Kõige efektiivsemat vehkleja asendit surve avaldamiseks kasutatakse massaaži teostamisel haruharva (2%) 6) Paljudel MT-del (83%) pole piisavalt ruumi massaažilaua ümber LAV-ste ennetamiseks tuleks MT-del töökoormustele, ergonoomikale ja töökeskkonnale rohkem tähelepanu pöörata. Märksõnad: Massaaži terapeudid, ergonoomika, tööga seotud tugiliikumisaparaadi vaevused 3

4 ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the relationship with workload, -environment, working posture and work-related musculoskeletal disorders (MSD) in massage therapists (MT). 12 MT-s were filmed in their own working environment during one 20- minute upper back and neck massage session. Analysis of recording was used to evaluate MT-s working environment, time spent in different body postures and the use of correct ergonomical postures and techniques. In addition, questionnaire was used to determine their prevalance of work-related MSD-s and other complaints. It was concluded that: 1) Prevelance of work-related MSD-s among MT-s is high (83%) 2) Work-load has the highest impact on the development of MSD-s (R=0,73). MT-s who worked more than 4-hours per day where more likely to have MSD-s (p=0,44) and the severity (p=0,042) and frequency of every day complaints (p=0,007) where also higher 3) MT-s head and neck is flexed most of the time (96%) during massage 4) For applying pressure, MT-s mostly use hands and fingers (97%) rather than elbows and forearms (3%) 5) Body alignement for the most effective way to apply pressure is only used 2% of time 6) Many MT-s (85%) don t have enough space around the massage table It can be summarized that MT-s need to be more thoughtful about work-load, posture and working environment to prevent MSD-s Keywords: Massage therapists, ergonomics, work-related musculoskeletal disorderds 4

5 SISSEJUHATUS Massaažiterapeutide (MT) arv suureneb nii spa- kui meditsiini valdkonnas nii Eestis kui mujal maailmas (Sotsiaalministeerium, 2014). MT-i majanduslik tulu oleneb suuresti sellest, kui hästi ja kui palju massaažiprotseduure teostatakse. MT-de väsimus ja ülekoormusvigastused võivad aga massaaži kvaliteeti ja kvantiteeti oluliselt mõjutada. Massaažil on kliendile/patsiendile mitmeid kasulikke toimed, sealjuures valu ja lihaspingete vähendamine ning lihaste funktsionaalsuse parandamine (Ilves et al, 2006). Paradoksaalne on see, et aidates klienti, võib MT endale ise tekitada erinevaid liikumisaparaadi vaevusi (LAV). Kutsehaigused on massaaži tegevate tervishoiutöötajate seas väga levinud, paljudel esinevad need juba õpinguaastate jooksul ning mitmed terapeudid peavad hiljem seetõttu vahetama ametit füüsiliselt vähemnõudlikuma töö vastu (Glover, 2002; Albert et al, 2008). Võimalik, et terviseprobleemide tekkimine ja väsimus on vähemalt osaliselt seotud sellega, kui suure koormusega, milliste töövõtete ja tööasenditega massaaži tehakse ning milline on massaažiruum ja -laud. Et pöörata rohkem tähelepanu MT-de tööga seotud LAV-ste esinemisele ja ennetamise strateegiatele, peab käesoleva töö autor oluliseks uurida MT-de igapäevaseid töövõtteid, -keskkonda, -asendeid ja -koormust, ning vaadata, kuidas need on seotud LAV-ste tekkega. Teades tegureid, mis LAV-ste teket mõjutavad, saavad MT-id oma töö planeerimisel ja teostamisel olla tähelepanelikumad, et kasvatada töö kvaliteeti ja jätkusuutlikust ning ennetada võimalikke terviseprobleeme. 5

6 1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 1.1. Massaažiterapeutide optimaalne kehaasend massaaži teostamisel Klassikalise massaaži tegemisel on MT-il vaja jälgida oma kehaasendit, et mitte kahjustada enda tervist. Massaaži ergonoomika üldine põhimõte on, et oma selg tuleb hoida võimalikult sirge, pingevaba, keha raskuskese viia pisut kõverdatud põlvedega allapoole ning olla pidevas kerges dünaamilises liikumises, mis algab põlvedest (Ilves et al., 2006). Ergonoomika rakendamiseks peaks MT-i asend massaažilaua ümber olema läbimõeldud juba enne kui hakatakse teostama massaaži. Samuti tuleks terapeudi keharaskust ära kasutada nii, et rakendada survet vastavalt massaažitehnika liikumissuunale. Kehaasendit peab kontrollima enne igat massaažitehnika rakendamist nii, et asend lubaks MT-l kanda keharaskust ette ja taha ning küljelt küljele vabalt. Samuti peab olema võimalik käte ja keha vaheline koordineeritud tegevus (Cassar, 2003). Et vähendada lihaste aktiivsust, suurendada rakenduva jõu suurust ja pikendada rakenduva surve aega, tuleb ära kasutada keha raskust ja hoida liigesed üksteise suhtes ühel teljel nii, et erinevad lihaste aktiivsust nõudvad rotatsioonliigutused oleksid minimaalsed (Fritz, 2009): Joonis 1. Vehkleja asend. Korrektne ja kõige efektiivsem jõu rakendamise viis massaažil (Fritz, 2009). Mohr (2010) tõestas, et nais MT-d suudavad ergonoomiliselt õiget vehkleja asendit kasutades 99%-l saavutada vajaliku surve, kuid ainult 40%-l õnnestub see kasutades ebaõiget jalgade asendit, kui üks jalg ei ole teisest tahapoole viidud ja 60%-l õnnestub see, kasutades ebaõiget küünarliigese asendit, kui küünarliigesed ei ole surve avaldamise ajal sirged. Ühe 6

7 hüppeliigese asetus teisest tahapoole ja küünarliigeste sirge asend olid kõige enam survet mõjutavad tegurid. Surve suurus on õige kehaasendi korral üle 21%-i suurem (Mohr, 2010) Massaažilaua optimaalne kõrgus ja töökeskkond Salvo (2003) toob välja soovituslikud meetodid massaažilaua kõrguse valimisel. Optimaalne massaažilaua kõrgus peaks jääma massööri sõrmeotste ja randme vahele, kui seista massaažilaua kõrval. Kui eesmärgiks on avaldada tugevamat survet, tuleb valida pigem madalam laua kõrgus ja nõrgema surve korral kõrgem massaažilaua kõrgus. Kõige tähtsamaks teguriks teraapialaua kõrguse valikul tuuakse välja massööri enda enesetunne. Valides õiget massaažilaua kõrgust, on oluline arvestada ka kliendi kehamõõtudega. Birukov ja Savin (2008) uurisid massaažilaua kõrguse mõju massööride ergonoomilisusele, väsimusele ja efektiivsusele, et välja selgitada optimaalseim massaažilaua kõrgus igale indiviidile. Ülevaade tehti 20 erineva uuringu tulemuste põhjal, milles oli kasutatud EMG näitusid MT-de õlavöötme-, alaselja-, reie tagumiste- ja säärelihastes erinevatel laua kõrgustel. Analüüsi põhjal selgus, et iga MT-i optimaalseim massaažilaua kõrgus klassikalise massaaži tegemise ajal jääb seistes massaažilaua kõrval, massööri väljasirutatud sõrmede ja rusikasse painutatud sõrme kõrguse vahele (joonis 2). Sellise kõrgusega laua taga töötades on keharaskuse ära kasutamine kõige efektiivsem ja koormused õlavöötme, alaselja ja jalalihastele kõige väiksemad. Joonis 2. Massaažilaua kõrguse valimine keha pikkuse järgi (Birukov ja Savin, 2008) 7

8 On leitud, et tööpinna kõrgus mõjutab kiropraktikute selja fleksiooni ulatust, pinget alaselja ligamentidele ja kaasuvat valu. Alaselja manipulatsioonide puhul osutus kõige paremaks keskmine laua kõrgus (655mm) ja kaela manipulatsioonide jaoks kõrgem laua kõrgus (855mm), madal laua kõrgus (455mm) tekitas kõige suuremat pinget nii alaselja kui kaela manipulatsioonide juures. Sellest võib järeldada, et liikudes ühe kehapiirkonna käsitluse juurest teisele, tuleks vahetada ka töölaua kõrgust. Ülakeha ja ülajäseme pinged ei olnud antud uuringus laua kõrgusega seotud (Lorme ja Naqvi, 2003). Siinjuures on oluline välja tuua, et kiropraktikud veedavad ühele patsiendile teraapiat tehes vähem aega. Massaažiprotseduur seevastu kestab minutit, suurendades kumulatiivseid koormuseid. Käesoleva töö autori andmetel ei ole massaažiruumi sisustamise eripärade ja ümbritseva töökeskkonna ruumikuse mõju MT-dele uuritud. Minimaalne nõue teraapiaruumidele on Eesti töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ilu ja isikuteenuste osutamises, mille kohaselt peab kosmeetiliste protseduuride ruum olema vähemalt 7m² suurusega (Riigi teataja, 2014) Massaažiterapeutide kaela asend Alanen (2014) tegi oma diplomitöös ühe 45 minutilise massaažiprotseduuri vaatluse ja massaažiõpetaja ning õppuri intervjuu põhjal järeldused, et massaaži tegemine on füüsiliselt raske töö ja massöör peab selleks olema heas kehalises vormis. Kõige ebaneutraalsemas asendis oli tema hinnagul massööri kael. Veel enam oli massöörile tagasiside andes kaela asendi korrektsioon massöörile kõige üllatuslikum. Kaela asendile tähelepanu pööramine jäetakse ergonoomikast tihti välja ja seetõttu võiks massööridele rohkem soovitada pea püsti hoidmist massaaži ajal Massaažiterapeutide käte asend Käte asendi juures on oluline vältida pinget terapeudi kätes, mis võib lihtsasti üle kanduda patsiendile ja vähendada massaaži lihaslõõgastavat toimet. Survejõud massaažitehnika soorituseks peab tulema terapeudi keharaskusest, mitte kätest. Siis on käelihaste kontraktsioonid võimalikult minimaalsed. Palpatsioon ja kudede pingete hindamine on samuti efektiivsem kui terapeudi käed on lõõgastunud (Cassar, 2003). 8

9 Surve avaldamisel tuleks randmes vältida hüperekstensiooni. Sobilik randme nurk peaks jääma kraadi vahele. See vähendab oluliselt korduvatel liigutustel tekkivaid vigastusi nagu näiteks karpaalkanali sündroom. Terapeudi käed, käsivarred, õlad, selg ja jalad peaksid kõik olema joondunud liigutuse suunaga, et vähendada vigastusi ja lihtsustada massaaživõtte rakendamist (Salvo, 2003). Käte asetus peaks olema võimalusel üksteist dubleeriv ja asetsema sirgelt keha ees, et oleks võimalik keharaskust maksimaalselt läbi käte kanda. Erinevad kõrvalkalded käte asetuses keha keskpunktist kaugemale, suurendavad lihaste pinget ning kulutavad rohkem energiat. Eelöeldust lähtuvalt peavad käed asetsema keha keskjoonel kõikide massaaživõtete ajal (Jelveus, 2011). Triggerpunkti teraapia käigus tuleb MT-l hoida pidevat staatilist pinget. Uuringus, kus vaadeldi küünarliigesega surve avaldamist pika perioodi vältel, selgus, et ühe käega võte nõuab MT-ilt oluliselt suuremat lihasaktiivust, kui dubleerides survet teise käe kaasabil (Smith, 2009). Wajon kaaskolleegidega (2007) leidis seose pöidla asendi ja pöidlavalu vahel. Autorid uurisid 129 MT-i, kellel oli esinenud tööga seotud pöidlavalu. Massööride ülesandeks oli teostada pöidlaga kompressiooni suunaga endast eemale, jäljendades tehnikat, mida nad kasutavad tavapäraselt massaaži tehes. Samal ajal pildistati terapeutide pöidla metakarpo- ja interfalangeaalliigeste asendit. Leiti, et terapeutide seas, kes suutsid säilitada pöidla metakarpo- ja interfalangeaalliigesed sirgena, esines vähem kaebusi pöidlavalule. Sarnastele tulemustele jõudis ka Mcmahon oma kaaskollegidega (2008) Valu ja vigastuste esinemine massaažiterapeutidel Eestis diagnoositud kutsehaiguste hulgas on füüsilise ülekoormuse haigused esikohal, kuid haigestumiste arv on tegelikkuses veelgi suurem, kui neid kutsehaigustena on registreeritud. LAV-e põhjustavateks teguriteks on liigset väsimust põhjustavate sundasendite ja korduvate samatüübiliste liigutuste teostamine, mis tekitab kudedes ülekoormussündroomi. Nende kestev või sage kordumine põhjustab kudedes patoloogilisi muutusi ja terviseprobleeme, mis võivad tulla ilmsiks alles aastate pärast (Loogna, 2007). 9

10 Eestis tehtud uuringus, kus osales 37 inimest (neist 15 füsioterapeuti), leiti, et 86%-l taasturavi osakonna personalist esines LAV-seid. 89% hooldajatest, 69%-l õdedest ja 100%-l füsioterapeutidest kurtis valu ühes või enamas kehapiirkonnas. Probleemseimateks kehapiirkondadeks olid alaselg, kael ja õlavööde ning füsioterapeutidel esines kõige enim probleeme õlavöötmes. Põhjustena toodi enim välja koormav töö ja sundasendid, kuigi otsest seost just tööga seotud tugi-liikumisaparaadi probleemidega uurimustöö ei rõhutanud (Jaanus, 2011). Käesoleva töö autor on varasemalt uurinud MT-de pöidla ja alaselja jõu ja liikuvuse näitajaid seoses massaaži tegemisest tingitud pöidla ja alaselja valudega. Väikesegrupilises uuringus statistiliselt olulisi erinevusi vaevuste ja vaevusteta gruppide vahel ei leitud, kuid töö tulemused näitasid, et põhilisi ergonoomilisi asendeid ning tehnikaid ei kasutatud igapäevatöös piisavalt, vaatamata olemasolevatele teadmistele (Metsma, 2009). Glover (2002) leidis rahvusvaheliste uuringutulemuste kokkuvõttena, et LAV-ste esinemissagedus füsioterapeutide seas on enim seotud suure töökoormuse ja korduvliigutuste osaga tööülesannete täitmisel. Tööga omandatud LAV-ste esinemissagedus võib olla kohati kõrgem kui 90% ja eriti levinud on see alla 30ndates eluaastates füsioterapeutide seas, seda juba esimese 4-5 tööaasta jooksul. Vigastuste tõttu pidi ametit vahetama üks füsioterapeut kuuest. Selgus ka, et enamik füsioterapeute ei otsi oma probleemile asjakohast abi, proovides kas ise või kolleegi abiga end ravida. Cromie (2000) uuringust selgus, et 536 füsioterapeudil esines tööga seotud LAV-e tööea jooksul 91%-l, nendest 80%-l püsis vigastus ka viimase aasta jooksul. Sama teadlane tõdeb, et enamus (56,4%) vigastusi tekib juba esimese viie tööaasta jooksul. Manuaalsed võtted olid ainsad füsioterapeutilised meetodid, millest olid tingitud pöidla ja alaselja vigastuste esinemine ning nende raskusaste suurenes koos töökoormusega. Teistes kehapiirkondades esinevad vigastused ja töövõtted ei olnud mõjutatud töö koormuse suurenemisest. Veel leidis Cromie (2000), et erasektoris töötavatel füsioterapeutidel on suurem risk LAV-ste tekkeks. Kuna füsioterapeudid peavad oma teadmisi LAV-ste kohta väga heaks, siis jäetakse enda ülekoormusvigastused tähelepanuta või ravitakse end ise töötamist jätkates. Saliku ja tema kaaskolleegide (2004) uuringust selgub, et suurem osa tööga seotud vigastusi esineb füsioterapeutidel alaseljas (26%), käes-randmes (18%), õlgades (14%) ja kaelas (12%). Kõige enam põhjustab vigastusi patsientide tõstmine (15%), korduvate ülesannete sooritamine 10

11 (13,9%), füüsiliselt väsinuna töötamine (12%), manuaalteraapia sooritamine (9%) ja muutumatu kehaasendi säilitamine pika perioodi vältel (9,2%). 69% vigastatutest otsis ka oma probleemile abi, ent sellele vaatamata ei lühendanud 67% uuritavatest patsiendi vastuvõtuaega pärast enda vigastuse tekkimist. Uuringust järeldub, et oht vigastuste tekkele füsioterapeutide seas on suur ning paljud uuringus osalejad on tundnud, et selle vältimiseks tuleks töö iseloomule ja -võtetele enam tähelepanu pöörata (Salik et al., 2004). Albert et al poolt teostati 2008 aastal ankeetküsitlus, kus osales 502 MT-i. Üle 60%-i MT-st kurtis tööga seotud alaseljavalu ja üle 80% valulikkust randmes ja pöidlas. Neist 30-50% kurtsid valu esinemist lähema nädala jooksul ja 24-52% lähema kuu jooksul. Kõige rohkem esines vigastusi nooremate seas, mis kattub eelnevate uuringute tulemustega. Seoses sellega jõuti ka järeldustele, et massaaži teostamise ergonoomikale ja ergonoomika õpetamisele juba õpinguaastate jooksul, tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Manuaalseid töövõtteid kasutavate töötajate seas läbiviidud uuring näitas, et vaatamata korrektsele tööasendite õpetamisele ning perioodilisele õpetuse kordamisele, ei kohanenud suurem osa töötajatest biomehaaniliselt korrektsete tõstmisvõtetega. Selle asemel eelistati füsioloogiliselt vähemnõudlikke tehnikaid, mis võimaldavad neuromuskulaarse väsimuse tekke vähendamist. Uuringu autorid, Kuarinka kaaskolleegidega (1994) järeldasid, et peamine põhjus eelkirjeldatud käitumiseks on piisava ruumi puudus õigete võtete sooritamiseks ning töövõtete keerukus. Käeoleva töö autor teeb siinkohal järelduse, et ka massaaživõtete õiget sooritust võib mõjutada töökeskkond ja töölaad. Mitmete uuringute tulemuste analüüsiga leiti, et kõige efektiivsem on ravida kutsehaigusi erinevaid ravimeetodeid kombineerides, koos individuaalsete lähenemiste ning pideva tööergonoomika kordamisega (Silverstein, 2004). Samuti peaksid MT-id rohkem arvestama ametiga kaasnevate füüsiliste nõudmistega ning pöörama tähelepanu isikuomadustega vastavuses olevale kutsesobivusele, et ennetada LAV-seid (Loogna, 1999). Jang et al (2006) leidis, et MT-l on suur kutsehaiguste risk. Lisaks esinemissagedusele uuriti võimalikke põhjuseid. 161 uuritava LAV-e võrreldi tööasenditega. Tulemused näitasid, et 71,4% MT-st esineb vähemalt üks LAV ühe aasta jooksul. Kõige rohkem seostati ülajäseme kaebuste teket üle 20 aastase töökogemusega, üle 4 tunnise päevase töökoormusega ja sõrmede pigistusjõuga vähem kui 7kg. Kaela ja seljaprobleemide esinemise riski suurendasid kõige rohkem kaela ebaneutraalne asend ja vale töölaua kõrgus. 11

12 2. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED Käesoleva töö eesmärk on hinnata massaažiterapeutide tööasendite, -võtete, -koormuse, keskkonna ja terapeutide LAV-ste vahelisi seoseid vaadates ühte kaela-õlavöötme massaažiprotseduuri. Töös püstitati järgmised ülesanded: Selgitada massaažiterapeutide töökoormus ja tööga seotud LAV-sed Hinnata massaažiterapeutide tööasendeid ja võtteid ühe massaažiprotseduuri ajal. Hinnata massaažiterapeutide töökeskkonda. 12

13 3. METOODIKA 3.1. Vaatlusalused ja uuringu korraldus Käesolevas uurimustöös osales kolm Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku ja üheksa Elva Haigla taastusravi ja rehabilitatsiooni osakonna füsioterapeuti ja massööri vanuses aastat. Vaatlusalustest (n=12) oli 10 naisterapeuti ja 2 meesterapeuti. Vaatlusaluste massaažialane tööstaaž oli uurimustöö ajal 2-32 aastat. Uuritavaid filmiti ühel 20-minutilisel massaažiprotseduuril, lisaks täitsid vaatlusalused ankeetküsitluse taustaandmete ja LAV-ste välja selgitamiseks (Lisa 1). Uuuringu praktiline osa viidi läbi 2013 aasta kevadel. Uuritavate antropomeetrilised näitajad on välja toodud tabelis 1. Sugu Arv Vanus (a) Pikkus (cm Kaal (kg) Kehamassiindeks (kg/m²) N 10 39±12 168±7,1 69±8,9 24,2±4,4 M 2 25±3 179±1 75±5,5 22±1,2 Tabel 1. Vaatlusaluste antropomeetrilised andmed Uuring viidi läbi uuritavate tööruumides, uuritavaga eelneva kokkuleppe alusel. Uuringus osalemine oli vabatahtlik, jättes võimaluse uuringust loobumiseks igal ajal. Uuringus kasutatavad andmed on anonüümsed ja visuaalseid uuringumaterjale kasutatakse ainult andmete analüüsiks. Antud uuringu teostamiseks saadi luba Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt (Lisa 2) Ankeetküsiltus Uuritavad täitsid ankeetküsitluse ühekordselt. Ankeetküsitlus baseerus Rosa (2008) ja Babatunde ning tema kolleegide (2007) poolt tehtud küsimustikele, mida modifitseeriti käesoleva töö autori poolt (Lisa 1). Küsitluse täitmisel tekkivate küsimuste osas said uuritavad töö autoriga vajadusel konsulteerida. 13

14 Ankeetküsimustik sisaldas kolme küsimuste kategooriat: 1) Demograafilised ja faktilised küsimused, kus selgitati välja uuritavate massaažialane tööstaaž ja töötamise tingimused; 2) Tööga seotud LAV-sed, kus selgitati välja erinevates kehapiirkondades esinev valu, väsimus ja vigastused; 3) Tööga seotud LAV-ste ravi ja ennetamise strateegiad. Ankeetküsitluse juures oli rõhutatud, et ära tuleb märkida ainult massaaži tööga seotud LAVsed ja selle nõude täitmist kontrolliti ankeedi üleandmisel. Uurijal analüüsi käigus tekkinud küsimused ja täpsustused lahendati vajadusel järelküsitluse teel Videoanalüüs Videoanalüüsi eesmärgiks oli hinnata MT-de poolt enamkasutatud tööasendeid massaažiprotseduuri ajal, töövõtteid ja töökeskkonda, kasutades Sony (DCR-SR55E, Jaapan) videokaamerat. Video tehti uuritavate tööruumides, nende tavapärases töökeskkonnas. Masseeritavateks olid õlavöötme probleemidega naispatsiendid, keda informeeriti eelnevalt uuringu käigust ja kes andsid uuringus osalemiseks vabatahtlikult oma kirjaliku nõusoleku. Massaažiprotseduuri ettenähtud pikkus oli määratud töökoha poolt ja selleks oli 20 minutit. Enne filmimist selgitati MT-ile uuringu läbiviimise korda. Vältida tuli uuringu teostajaga otsest suhtlemist. Osapooled leppisid kokku, et töövõtted ning asendid oleksid sellised, mida MT tavapäraselt kasutab. Rõhutati, et videoanalüüsi ei avalikustata ja selle eesmärk on hinnata massööride igapäevatööd, mitte massaaži kvaliteeti. Filmimise ajal liikus uuringu teostaja koos kaameraga nii, et videolt saaks võimalikult täpselt hinnata terapeudi kehasendit ja käte tööd. Võimalikult sarnaste tingimuste loomiseks tehti video kõigi uuritavate töönädala lõpus, neljal uuritaval neljapäeval ja kaheksal reedel. Üheksal uuritaval oli tegu tööpäeva esimese massaažiga ja kolmel uuritaval teisega. 14

15 Tulemuste analüüsil hinnati: 1) Erinevate kehaasendite ja töövõtetele kuluvat aega 2) Kehaasendite ja töövõtete vastavuses olekut ergonoomika nõuetega 3) Massaažilaua ja töökeskkonna seisukorda Andmete statistiline analüüs Ankeetküsitlustest saadud vastused ja videoanalüüsililt mõõdetud ajalised näitajad kanti MS Excelisse. Mõõtmistulemusi analüüsiti kasutades Microsoft Excel tabelarvutussüsteemi ning leiti mõõtmistulemuste: aritmeetiline keskmine standardhälve (SD) näitajate omavaheliste seoste tugevuse hindamiseks kasutati korrelatsioonifunktsiooni näitajate erinevuste olulisust hinnati t-testiga. 15

16 4. TÖÖ TULEMUSED 4.1. Liikumisaparaadi vaevuste esinemine 12 uuritava seas esines 10-l (83%) tööga seotud LAV-seid. Nende seas toodi välja 29 tööga seotud LAV-st. Kaela-õlavöötmes esines tööga seotud LAV-seid 8-l uuritaval ja alaseljas samuti 8-l uuritaval. Käsivarre ja randmepiirkonnas esines LAV-seid 6-l uuritaval, neist kahel bilateraalselt, pöidlapiirkonnas 3-l uuritaval, neist ühel mõlemas pöidlas. Unilateraalsed kaebused randmes ja pöidlas esinesid kõigi uuritavate domineerival käel. Alajäsemetes esines LAV-seid ühel uuritaval. Teistes keha piirkondades kaebusi ei esinenud. Joonis 3. Massaažiterapeutide liikumisaparaadi vaevused kehapiirkondade kaupa Liikumisaparaadi vaevused ja töökoormus, -staaž ja vanus Suurema töökoormusega töötavate MT-de seas esines rohkem LAV-d. Töötundide ja LAVste esinemise vahel leiti tugev seos (R=0,73). Samuti oli LAV-seid rohkem pikema tööstaažiga MT-de seas. Uuritavate tööstaaži ja kaebuste vahel leiti keskmine seos (R=0,51). Uuritavate vanuse ja LAV-ste esinemise vahel leiti nõrk seos (R=0,29). 16

17 Joonis 4. Korrelatsioon töötundide ja liikumisaparaadi vaevuste vahel Alla 4 tunni päevas töötavate MT-de seas (n=6) esines 11 LAV-st (keskmiselt 1,5 LAV MT-i kohta) ja üle 4 tunni töötavate MT-de seas (n=6) esines 18 LAV-st (keskmiselt 3,3 LAV MTi kohta). Üle nelja tunni töötavate MT-de seas esines oluliselt rohkem LAV-seid (p=0,044). Kahel uuritaval, kelle keskmine töötundide arv tööpäevas oli alla tunni, ei esinenud ka massaažitööga seotud liikumisaparaadi vaevuseid. Alla 4 tunni töötavate MT-de seas oli 1 LAV-s selline, mille valu sagedust hinnati igapäevaseks, kuid ühelgi alla 4 tunni töötavatel MT-del ei esinenud tugevat valu. Keskmist valu esines kuni 4 tunnise tööpäeva jooksul töötavate MT-de seas 2 korral. Üle 4 töötunni päevas töötavate MT-de seas hinnati 18-st liikumisaparaadi vaevusest 5 tugeva ja 5 keskmise valuga ning igapäevaselt esines 13 kaebust. Üle nelja töötunni tegevate MT-de seas oli oluliselt rohkem igapäevaselt esinevaid LAV-seid (p=0,007) ning tugeva valuga esinevaid LAV-seid (p=0,042). Joonis 5. Massaažiterapeutide liikumisaparaadi vaevuste esinemine töötundide kaupa 17

18 4.3. Massaažiterapeutide kehaasendid ja võtted Protseduuriks ette nähtud 20 minutit kasutasid uuritavad erinevalt ära. Kõige lühemalt tehti protseduuri koguajast massaaži 15 minutit ja 40 sekundit ning kõige pikemalt 23 minutit ja 24 sekundit. Uuritavate vaheliseks võrdluseks teisaldati kõik ajad iga uuritava koguajaga vastavalt protsendilisteks väärtusteks. Suurem enamus (97%) võtteid tehti kasutades sõrmi ja käelaba. Küünarvart ja -nukke kasutati kontaktpinnana harva või üldse mitte (keskmiselt 3%). Teisi kehapiirkondi surve avaldamiseks ei kasutatud. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Surve avaldamiseks kasutatavad kehapiirkonnad Küünarnukkide/käsivarre kasutusaeg Labakäe/sõrmede kasutusaeg Joonis 6. Uuritavate labakäe/sõrmede ja küünarnukkide/käsivarre kasutamise suhe massaaži tegemiseks Uuringute tulemusel kõige efektiivsemat jõu rakendamise asendit ehk vehkleja asendit, kasutasid lühiaegselt (2%) neli terapeuti. Kõik neli terapeuti kasutasid seda staatilise surve rakendamiseks või aeglastel muljumisvõtetel õlavöötme piirkonnas. Kolm MT-i asetsesid Vehkeja asendi sissevõtmise ajal massaažilaua päitsis ja üks kõrval. Ülejäänud ajal ei olnud MT-de küünarliigesed surve avaldamisel sirged või üks jalg ei asetsenud teisest jalast tagapool. 18

19 Joonis 7. Vehkeleja asendis oldud aeg 96% ajast vaatasid uuritavad alla nii, et pea oli keha suhtes eespool ja painutatud. Teise ja kolmanda uuritava kaela joondus oli lühiajaliselt korrektne, egonoomika reeglitele vastav, aknast välja vaadates. Aken oli kõikide uuritavate tööruumides, MT ees või külgedel, välja arvatud 7. ja 8. terapeudi tööruumis. Esimese ja kaheteistkümnenda uuritava kaela joondus paranes peeglisse vaadates, kusjuures peegel oli antud uuritavatel ainult ühes seinas ja need uuritavad olid ainsad, kellel oli võimalus oma tööruumis peeglisse vaadata. Teadlikult pea asendit ei korrigeeritud. Joonis 8. Massaažiterapeutide pea ja kaela asend massaažiprotseduuri ajal. 19

20 4.4 Massaažiterapeutide töökeskkond Kõigil uuritavatel oli ligipääs igalt poolt massaažilauda. Neli uuritavat (33%) vastasid ankeetküsitluses, et massaaži tegemiseks pole siiski piisavalt ruumi. Lisaks oli videoanalüüsilt näha, et kolmel uuritaval (25%) ei olnud vehkleja asendiks vajamineva väljaaste tegemiseks üldse ruumi, ning seitsmel uuritaval (58%) oli selleks võimalus vaid ühel poolt teraapialauda. Töökeskonna küsiltuse tulemused on välja toodud tabelis 2. Ebapiisav Vastuseta Valgustus 5 7 Umbne Haisev Vastuseta Ventilatsioon Liialt soe Liialt külm Vastuseta Temperatuur Ebapiisav Vastuseta Ruumikus 4 8 Ei ole reguleeritav Liialt lai Väga hea Massaažilaud Tabel 2. Töökeskkonna küsitluse tulemused Kõikidel uuritavatel oli võimalik oma laua kõrgust kohandada laua elektrilise mootori abil pedaalile vajutades, kuid 8 uuritavat (66%) ei kohandanud oma laua kõrgust õlavöötme massaažiprotseduuri ajal. Kõik uuritavad, kes oma laua kõrgust kohandasid, tegid seda üleminekul selja keskosalt kaela-õlavöötme masseerimisele. Kolm uuritavat kasutasid selgelt sellist massaažilaua kõrgust, mis ei võimaldanud keharaskuse efektiivset ära kasutamist läbi sirgete käte. Ankeetküsitlusest selgus, et kõik uuritavad teavad, kui kõrgel peaks asetsema massaažilaua kõrgus keha suhtes. Kõigil uuritavatel olid juurdepääs ümber laua, kuid 51% ajast tehti massaaži domineeriva käe lauapoolel seistes, 34% ajast mittedomineeriva käe poolsel ja 15% ajast seistes, istudes või kükitades päitsis. Uuritavatest oli 11 paremakäelist ja üks vasakukäeline. Kõik uuritavad veetsid domineeriva käe pool lauda rohkem aega. Kõige väiksem erinevus laua poolte kasutamise vahel oli 40 sekundit ja kõige suurem 8 minutit. 20

21 Joonis 9. Massaažiterapeutide positisoon massaažilaua ümber massaaži tegemise ajal 4.5 Liikumisparaadi vaevuste ennetus ja ravi Pooled MT-id (6) on otsinud oma LAV-stele abi. Ravistrateegiatena toodi välja massaaž neljal korral, füsioteraapia kolmel korral, füüsikalise ravi protseduurid kolmel korral ja kaks uuritavat olid pidanud oma tööga seotud LAV-ste tõttu operatsioonile minema. Neist üks karpaalkanali ja ja teine lateraalse epikondüliidi tõttu. Ühegi uuritava väitel ei ole nad LAV-ste tõttu vähendanud massaažile kuluvat aega ega langetanud massaaži teostamise kvaliteeti, kuid kolm uuritavat (25%) on LAV-ste tõttu pidanud kohandama töövõtteid või kehaasendeid 8 uuritavat teevad töö jaoks heas kehalises vormis olemiseks trenni. Treeningtüüpidest mainiti jooksmist viiel korral, jalgrattasõitu kahel korral, ujumist ühel korral, jalutamist ühel korral, poksi ühel korral ja koduseid võimlemisharjutusi ühel korral. Massaažiprotseduuride vahel tegelesid iseseisvate võimlemisharjutustega neli uuritavat 21

22 5. TULEMUSTE ARUTELU Sarnaselt mitmetele teistele uuringutele (Jaanus 2011, Glover 2002, Cromia 2000, Salik 2004, Albert 2006) leidis käesoleva töö autor, et tööga seotud LAV-ste esinemine MT-de seas on suur (83%). Samuti on sarnasusi kaebuste esinemise piirkondade vahel, millest kõige dominantsemad on kaela-õlavööde, alaselg ja käsi ning pöial. Käte kaebustest esinesid enamus domineeriva käe poolel, mis võib viidata massaaži töö asümmeetrilisusele.. Kõige suurem tegur, mis massaažiga seotud skeletilihasüsteemi probleeme mõjutab on liigne töökoormus. Käesoleva uuringu tulemused näitavad, et kõikidel uuritavatel esines töös ergonoomilisi vigu, kuid vaatamata ebaõigele töö ergonoomikale, ei esinenud tööga seotud LAV-seid uuritavatel, kelle töö koormus jäi väiksemaks kui üks massaažitund tööpäeva kohta. Alla 4 töötunni tegevatel MT-el esines ka oluliselt vähem kaebusi, ning selliseid LAVseid, mis ei esinenud igapäevaselt ja polnud tugeva valuga. Veel enam, suurenes üle nelja töötunniga MT-de seas just igapäevaste ja tugeva valuga LAV-ste hulk. See ühtib mõnevõrra Albert (2006) ja tema kaaskolleegidega tehtud uuringuga, kus leiti, et alles neljanda kuni viienda 45-minutilise massaažiprotseduuri poolt põhjustatav kumulatiivne koormus alaseljale on vigastuste tekkeriski oluliselt suurendav tegur. See on oluline teadmine MT-de LAV-ste vältimisel, millega töö planeerimisel saab arvestada. Fritz (2009) väidab, et väljaastes sirgete kätega asend on surve avaldamiseks kõige efektiivsem. Vaatamata sellele kasutatakse vehkleja asendit surve avaldamiseks liiga harva, et see annaks olulist efekti LAV-ste ära hoidmisel. Üheks põhjuseks, miks Vehkleja asendiks vajaminevat väljaaste asendit sisse ei võta, võib olla ruumipuudus, kuna tahaaste tegemiseks on vaja piisavalt ruumi massaažilaua ümber. Pidev ruumipuudus võib muuta ebaõiged kehaasendid harjumuslikuks, mistõttu ei pruugi MT-d ka ruumikamas kohas hakata eelistama ergonoomiliselt paremaid kehaasendeid. Lisaks oli kolme terapeudi massaažilaua kõrgus selline, et nad ei saanud kordagi rakendada survet läbi sirgete käte, kasutades selleks ära oma keha raskust. Autori arvates tuleks ergonoomikale tähelepanu pöörata juba õpinguaastate jooksul, kui tööasendeid õpitakse. Jelveus (2011) väidab, et MT-i käed peavad massaaživõtete ajal asetsema keha keskjoone lähedal ja surve suuna muutmiseks tuleb pidevalt kohandada keha asendit massaažilaua ümber. Ruumipuuduse tõttu võivad MT-id aga oluliselt piirata liikumist massaažilaua ümber, mistõttu keha kasutamise asemel surve avaldamiseks kasutatakse rohkem käte jõudu. See võib 22

23 osaliselt selgitada ka suurt kaebuste esinemissagedust kaela-õlavöötmes ja kätes. Waters ja Dick (2014) uurisid pika seismisajaga seotud terviseprobleeme ja nende võimalikke ravistrateegiaid. Pika seismisajaga on järjepidevalt seotud probleemid nagu alaseljavalu ägenemine, füüsiline väsimus, lihasvalu ja väsimus, jalgade tursed ja ebmugavustunne üksikus kehaosas. Väljatoodud ravistrateegiateks pakuti põrandamattide, tallatugede, kompressioonsukkade ja istumisvõimaluste kasutamist, kuid kõige efektiivsemaks osutus dünaamilise liikumise võimalus seisval töökohal - võimalus vajadusel pikka järjestikkust seismist asendada kõndimise, jalalt jalale koormuse kandmise või istumis-seismis võimaluse vahetamisega. Samuti anti soovitused, et järjestikkune seismine üle 1 tunni või päevane seisuaeg üle 4 tunni, suurendavad terviseprobleemide riski oluliselt, mistõttu võib terviseprobleemide ravis olla olulisel kohal tööaja oskuslik planeerimine selliselt, et üks töötaja ei peaks järjest liiga kaua seisma. Võrreldes käesoleva uuringuga on siin taaskord kokkulangevus töökoormuste ajalise kestvuse ja LAV-ste esinemissageduse suhtes. Lisaks võib MT-de ruumipuudus ka oluliselt liikumisvabadust piirata. Siiski esines LAV-seid alajäsemetes vaid ühel uuritaval. Käelaba ja sõrmede töö koormust vähendab küünarvarte ja -nukkide kasutamine, mida aga kasutasid mõned üksikud terapeudid väga vähesel määral. Sellel võib olla mitmeid põhjuseid. Esiteks harjumatus ja vähene küünarvarte- ja nukkide kasutamine õpetus juba kooliajal. Teiseks nõuavad küünarvarte ja nukkidega võtted laua tõstmist kõrgemale, et vältida liigset kehatüve painutust. See võib olla põhjuseks, miks küünar- ja käsivarsi nii lühiajaliselt kasutati. Kuna uuritavad kurtsid tihti ruumipuudust siis üheks võimalikuks põhjuseks võib olla ka elektilise laua kõrgust kohandava pedaali halb asetus, mida ei hakata massaaži tegemise ajal otsima või on pedaal raskesti kättesaadav. Küünarliigese ja õlaliigese tööga seotud kaebuseid ei esinenud ühelgi uuritaval. Suurendades küünarnukkide ja käsivarre kasutust massaaži ajal, aitaks see MT-del vähendada koormust kätele, mis on üks peamiseid piirkondi, kus MT-d LAV-seid kaebavad. Buck et al. (2007) seadsid eesmärgiks hinnata massööride ülajäseme ja selja asendeid ning lihastele rakenduvaid nõudeid 15- minutilise massaaži tegemise ajal massaažilaual ja massaažitoolil. Kaksteist naissoost massaažikooli õpilast teostasid regionaalse seljamassaaži täisriietuses kliendile nii massaažitoolil kui ka massaažilaual. Teostades massaaži teraapialaual oli terapeutide keha oluliselt rohkem aega ette painutatud, toolil teostatud massaaži ajal olid aga terapeutide õlaliigesed rohkem painutatud ja randmed 23

24 radiaaldeviatsioonis. Leiti, et massaažitoolil tehtaval massaažil esines suurem lihasaktiivsus ülajäsemetes ning randmetes ja õlgades esines rohkem mitteneutraalseid asendeid. Massaažilaual tehtava massaaži ajal olid rohkem aktiivsed kerelihased ning mitteneutraalseid asendeid esines rohkem randmes. Kuna paljud kliendid soovivad just õlavöötme massaaži, võib massaažitooli olemasolu olla hea vaheldus MT-dele, jaotamaks koormust erinevate kehapiirkondade vahel. Massaažilaua päitsisse on võimalik samuti klient istuma panna, sarnaselt massaažitoolile. Vaatamata sellele, et kõikidel uuritavatel paluti käesoleva uuringu käigus teostada kaela-õlavöötme massaažiprotseduur, palusid kõik uuritavad kliendil ikkagi massaažilauale kõhuli heita. See tegur võib olla seotud ka kliendi enda sooviga. Üheks kõige levinumaks probleemiks MT-de seas olid kaela-õlavöötme probleemid. Vidoanalüüsil vaadeldi MT-de pea asendit keha suhtes, et hinnata võimalikku koormust MT-i kaela-õlavöötmele. Leiti, et enamus ajast oli MT-i pea kehast eespool, vaadates alla. Sarnaseid tulemusi on leidnud Alanen (2014), kelle arvates võib see selgitada ka suurt kaelaprobleemide esinemist MT-de seas. Teadlikult sellist asendit ei korrigeeritud, mis näitab, et on tegureid, millele MT-d tähelepanu ei oska pöörata. Pärast videoanalüüsi MT-le tagasisidet andes, olid pea ebaõigele asendile tähelepanu pööramine uuritavaid kõige rohkem üllatanud. Ainukesed korrad, kus pea asetses keha kohal, oli siis, kui MT vaatasid massaažiruumi aknast välja või vastasseinas olevasse peeglisse. Osaliselt võib MT-de pikka kaela painutusasendit mõjutada ka uuringu metoodiline eripära, kuna uuritavatel paluti video tegemise ajal kaameraga mitte suhelda. Siiski võib MT-de pea asendile tähelepanu pööramine ja peeglite, postrite ning akende olemasolu massaažiruumis olla abiks, et vähendada massaaži ajal MT-de pea painutatud asendit keha suhtes. Laua kõrgust said muuta kõik MT-d pedaali abil. Laua kõrgust muutis 3 terapeuti 12-st ja kõik tegid seda massaaživõtete üleminekul keskselja osast kaela-õlavöötmele. Märkimist vääriv on ka asjaolu, et kaks terapeuti, kes laua kõrgust kohandasid, oli ruumide vastasseinas peegel. Taaskord võib oletada, et peegel massaažiruumis või kaasa aidata MT-de õigete ergonoomiliste kehaasenditele tähelepanu juhtimisele. Massaažilaua õiget kõrgust teadsid küsitluse põhjal kõik MT-id kuid reaalses töösituatsioonis ei kasutanud seda 3 uuritavat. Siiski on Salvo (2003) välja toonud, et massaažilaua kõrguse valikult on MT-i mugavustunne kõige tähtsamaks teguriks. Birokov (2008) arvas aga, et optimaalseim kõrgus keha koormuste vähendamiseks jääb ikkagi terapeudi sõrmeotste ja randme vahele. 24

25 MT-de töös esineb erinevus parema ja vasaku kehapoole koormamises. 51% protseduurist teostasid MT-d massaaži enda domineeriva käe poolsel laual ja 34% vastaspoolel. Kuigi domineeriva ja vastaskäe massaaživõtete arvu on töö laadi tõttu videolt väga raske hinnata, võib sellise paiknemise erinevuse tõttu väita, et MT-id kasutavad domineerivat kätt oluliselt rohkem. Üks võimalik põhjus võib olla massaaži ajal vajalikkus töövõtteid paremini tunnetada ja täpselt sooritada, mida on domineerivama käega kindlam teha. Selline asümmeetria võib soosida LAV-ste teket. Samuti esines 9-st ülajäseme piirkonna valu kaebavast uuritavast 9-l probleemid just domineerival käel ja 3-el lisaks veel vastaskäel. Seetõttu peaksid MT-d rohkem tähelepanu pöörama massaažiga seotud asümmeetriate vähendamiseks, üritades võrdsustada kehapoolte ja käte koormust. Asümmetriaid võib suurendada ka olemasolu, et 58%-l uuritavatest oli piisavalt ruumi vaid ühel pool lauda. Massaažitöö asümmeetrilisust pole käesoleva töö autori andmetel varasemates teadustöödes käsitletud. LAV-ste ennetamisel kasutavad paljud MT-d erinevaid ravistrateegiaid, mis on neile kõige kättesaadavamad. Glover (2002) väitis, et paljud terapeudid ei otsi enda probleemidele alati asjakohast ravi, üritades oma LAV-ga ise või kolleegide abiga toime tulla. Võimalik, et kuna MT-de tulu sõltub nende tööst siis jätavad nad paljud LAV-ste õigel ajal ravita. Cromie (2000) väitel on just erasektoris töötavate MT-de seas seetõttu kõige rohkem LAV-seid. Antud uuringus osalenud ei töödanud uuringu läbiviimise ajal erasektoris. Järgnevad uuringud võivad võrrelda era- ja avalikus sektoris töötavate MT-de LAV-ste esinemise erinevusi, et Cromie (2000) väidet kinnitada. Tööks vormis hoidmisega tegelesid 8 uuritavat, kuid nimetatud treeningstiilidest olid enamus kõik aeroobsete treeningute baasiga. Irwin (2014) näitas oma süsteemaatilises ülevaates, et aeroobsetel treeningutel on vähene/olematu mõju tööga seotu LAV-ste esinemisele. Tööga seotud LAV-ste ennetamisel on kõige efektiivsemad jõutreeningud. Seetõttu võiksid MT-d rohkem kasutada jõutreeninguid, et hoiduda tööga seotud LAV-test. Eelöeldule tuginedes võib väita, et MT-de töö on suure liikumisaparaadi vaevuste esinemise riskiga, mistõttu tuleb MT-el rohkem tähelepanu pöörata töökoormuse jaotamisele, planeerimisele, töökeskkonnale ja kehaasenditele. Kuna LAV-ste on MT-de seas suur, tuleks MT-el olla tööks heaks kehalises vormis ja MT-de õppeperioodil mõelda kutsesobivuse hindamisele ja meetoditele ergonoomika kinnistamiseks. Lisaks peaksid MT-id tegelema üldkehalise ettevalmistusega, sealhulgas just jõutreeningutega. 25

26 Uuringu piiranguteks võib välja tuua väikese valimi hulga ja vähese uuritava homogeensuse. Keeruliseks osutus videoanalüüsil kehatüve asendite hindamine alaseljas, kuna kaamera nurka ei olnud võimalik alati hoida nii, et MT-i külg oleks täies ulatuses nähtav. Ka uuritavate tööriided tegid kehaasendite väljalugemise keeruliseks, mistõttu tuleks järgevates videoanalüüsides kindlasti kasutada uuritavate kehal märke, mille järgi kehaasendite omavahelist paiknemist paremini hinnata saaks. Kuna vidoanalüüsil kasutati uuritavate endi tööruume, andis see hea ülevaate MT-de reaalsetest töötingimustest, ning autori arvates jõuti tänu sellele huvitavate tulemusteni. Autor mainiks siinkohal, et kaheteistkümnelt 20- minutiliselt videolt andmete kogumine osutus äärmiselt aega nõudvaks tegevuseks, millega järgnevate uuringute korral tuleks arvestada, eriti kui käsitlemisele tuleb rohkem videomaterjali. Järgnevad uuringud võiksid tähelepanu pöörata MT-de LAV-stele ja ergonoomikale pärast sekkumist, et hinnata, kas kehaasendi parandamine ja töökoormuse planeerimine aitab MT-de LAV-seid vähendada, ning kas neid reaalses töösituatsioonis ka kasutama hakatakse. LAV-ste vältimiseks võiks rohkem luua strateegiaid, kuidas MT-de kumulatiivseid töökoormuseid jaotada ja vähendada. Kokkuvõtlikult arvab töö autor, et sellised uuringud, mis teostatakse uuritavate reaalsetes töötingimustes, võivad osutuda kasulikuks, et leida uusi LAV-ste teket mõjutavaid aspekte. 26

27 6. JÄRELDUSED 1) Massaažiterapeudide seas on tööga seotud liikumisaparaadi vaevuste esinemine suur. Kõige rohkem tööga seotud liikumisaparaadi vaevusi esineb massaažiterapeutide alaselja ja kaela-õlavöötmes ning domineeriva käe randmes ja pöialdes. 2) Massaažiterapeudide tööga seotud liikumisaparaadi vaevuste esinemine on kõige tugevamalt seotud töökoormusega. Rohkem kui neli tundi töötavatel massaažiterapeutidel suureneb oluliselt nii liikumisaparaadi vaevuste esinemissagedus, kui ka igapäevaste ja tugeva valuga hinnatud liikumisaparaadi vaevuste hulk. 3) Massaažiterapeutide kael on suur osa massaažiteraapia ajast ettepainutatud asendis. 4) Massaažiterapeudid kasutavad massaaži ajal surve avaldamiseks rohkem labakäsi ja sõrmi kui küünarnukke ja käsivart. 5) Kõige efektiivsemat vehkleja asendit surve avaldamiseks kasutatakse massaaži teostamisel haruharva 6) Massaažiterapeutidel pole piisavalt ruumi massaažilaua ümber 27

28 8. KASUTATUD KIRJANDUS Alanen J. Heads Up! Ergonomical Guide for Massage Students. Diplomitöö. Soome: Satakunta University of Applied Sciences Albert WJ, Currie-Jackson N, Duncan CA. A survey of musculoskeletal injuries amongst Canadian massage therapists, J Bodyw Mov Ther :86-93 Albert WJ, Duncan C, Currie- Jackson N, Goudet V, Callaghan JP. Biomechanical assessment of massage therapists, Occ Erg, : 1-11 Babatunde OA, Adegoke A., Ashiyat K, Akodu T., Adewale O. Work-related musculoskeletal disorders among Nigerian Physiotherapists. BMC Musculoskelet disord : 112 Birukov A. A, Savin D. N. The optimum sizes of table for performing classical massage. Sport Pedagogy : 5-18 (vene keeles) Buck FA, Kurunganti U, Albert WJ, Babineau M, Orserd S, Currie-Jackson N. Muscular and Postural Demands of Using a Massage Chair and Massage Table. J of Man and Physiol Ther, : Cassar M.P, Handbook of clinical massage: Complete guide for students and professionals. Edinburg; New York: Churcill Livingstone Cromie JE, Robertson VJ, Best MO. Work-Related Musculoskeletal Disorders in Physical Therapists: Prevalence, Severity, Risks, and Responses. Ph Ther : Fritz S. Fundamentals of Therapeutic Massage. IV ed, Missouri, Elsevier, lk 224 Glover W. Work-related Strain Injuries in Physiotherapists : Prevalence and prevention of musculoskeletal disorders. Physiotherapy, : Ilves M, Rannamaa L, Müür M, Kartau A.K. Klassikalise massaaži õpik. Tallinn. M.I. Massaazikool Irwin E, Munhall C, Preventing musculoskeletal disorders: Findings from a systematic review update. Messages. Canada. Institute for Work & Health

29 Jaanus A. Tugi-liikumisaparaadi probleemide preventsioon ja esinemine. Diplomitöö. Tartu: Tartu Tervishoiu Kõrgkool Jang Y, Chi CF, Tsauo JY, Wang JD. Prevalence and risk factors of work-related musculoskeletal disorders in massage practitioners. J. Occup Rehabil : Jelveus A. Integrated Sport Massage Therapy. Work postures, hand placements, and Basic massage strokes. USA. Churchill Livingstone Lk Kuarinka, Lourtie M, Gautreau M. Manual handling in warehouses: the illusioon of correct working postures, Ergon : Loogna N. Kutsehaigused: Riskitegurid ja ennetamine. Tallinn: Teabekirjanduse OÜ, 2007 Loogna N., Loogna G. Füüsiline töö ja ülekoormushaigused. Tallinn: Ten-team OÜ Lorme KJ, Naqvi SA, Comparative analysis of low-back loading on chiropractors using various workstation table heights and performing various tasks. J. Manipulative Physiol Ther : McMahon M, Stiller K, Trott P.Aust. The prevalence of thumb problems in Australian physiotherapists is high: an observational study. J Physiother : Metsma T. Massaažispetsilistide alaselja ja pöidla funktsionaalne analüüs. Diplomitöö. Tartu. Tartu tervishoiu Kõrgkool Mohr E. Proper body mechanics from an engineering perspective. J of BW and Mov Ther, : Riigi teataja. Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele ( ) Rosa T. Survey of musculoskeletal injuries among massage therapists in Australia ( ) Salik Y, Özcan A. Work-related musculoskeletal disorders : A survey of physical therapists in Izmir-Turkey. BMC musculoskeletal disorders :27 Salvo S.G. Massage therapy: Principles and practise, St. Loius, Mo : Saunders,

30 Silverstein B, Clark R, Interventions to reduce work-related musculoskeletal disorders, J of Electrom and Kin, : Smith EK, Magarey M, Argue S, Jaberzadeh S. Muscular load to the therapist's shoulder during three alternative techniques for trigger point therapy. J of BW and Mov Ther, : Sotsiaalministeerium. Tervishoid. Taastusravi arengukava k.pdf ( ) Wajona A, Adaa L, Refshaugea K. Work-related thumb pain in physiotherapists is associated with thumb alignment during performance of PA pressures. Man Therapy, : Waters TR, Dick RB. Evidence of Health Risks Associated with Prolonged Standing at Work and Intervention Effectiveness. Rehabil Nurs :

31 LISAD Lisa 1. Ankeetküsitlus 1. Üldinformatsioon Vanus... Kehakaal... Pikkus... Töökoht - TÜ Kliinikum [ ] - Elva Haigla [ ] Ametinimetus - Massöör [ ] - Füsioterapeut [ ] - Muu [ ]... Kus omandasite massööri kutse? Mitu aastat olete teinud massaaži/töötanud massöörina?... Kui pikk on Teie tööpäev?... Mitu tundi tööpäevast teete massaaži?... Kui pikad puhkepausid on Teie massaažiprotseduuride vahel?... Kas on tegureid massaažiruumis sisustuse juures, mis häirivad massaaži tegemist? *Valgustus (Ebapiisav; liialt ere; ebaühtlane; muu) *Ventilatsioon (Umbne õhk; muu) *Temperatuur (liialt soe; liialt külm tööruum; muu) *Ruumikus (Liialt vähe ruumi; liialt palju massööre/füsioterapeute ühes väikses ruumis; muu) 31

32 *Massaažilaud (Kõrgust ei ole võimalik reguleerida; kõrguse reguleerimine ei ole võimalik elektriliselt; laud on liiga kitsas; laud on liiga lai; laud on liiga lühike; ei ole peatuge; ei ole käetugesid; ei ole mitmelt poolt lauale ligipääsu; muu) Kas kasutate massaaži tegemisel abivahendeid? Kui jah, siis milliseid ning millisel eesmärgil?... Kas on midagi, mis võiks massaaži tegemist ergonoomilisemaks muuta? (massaaži laud; abivahendid; tööruum; muu) 2. Kutsehaigused/vigastused Kas massaaži tegemine on Teie jaoks väsitav? - Jah, tunnen väsimust pärast igat protseduuri [ ] - Jah, tunnen väsimust pärast pikemaid ja raskemaid protseduure [ ] - Jah, aga tunnen väsimust alles tööpäeva lõpus [ ] - Jah, aga tunnen väsimust alles töönädala lõpus? [ ] - Pigem mitte [ ] - Ei [ ] Kui vastasite eelmisele küsimusele jah, siis mis on Teie arvates väsimuse peamiseks põhjuseks? - Sundasendid [ ] - Pikka aega seismine [ ] - Jõu kasutamine [ ] - Halb massaažilaud [ ] - Ebasobivad abivahendid [ ] 32

33 - Vähe abivahendeid või abivahendid puuduvad [ ] - Halb tervislik seisund [ ] - Halb füüsiline vorm [ ] - Muu [ ], palun täpsustage... Millised massaaživõtted on Teie jaoks kõige väsitavamad? Mis võiks olla selle põhjuseks? Millist kehapiirkonda on Teie arvates füüsiliselt kõige raskem masseerida? Mis võiks olla selle põhjuseks? Millised kehaasendeid on kõige raskem säilitada? Miks? Kas te kasutate massaaži tegemisel ergonoomilisi töövõtteid/tööasendeid? Kui ei siis põhjendage, miks? Kuidas tuleks hinnata oma massaažilaua kõrgust? Milline piirkond väsib klassikalist selja/õlavöötme massaaži tehes kõige enam? - Kael [ ] - Õlg [ ] - Ülaselg [ ] - Küünarnukk 33

34 - Küünarvars [ ] - Alaselg [ ] - Ranne [ ] - Käsi [ ] - Pöial [ ] - Puus [ ] - Reis [ ] - Põlv [ ] - Säär [ ] - Labajalg [ ] 2.1 Alaselja valu ja vigastused Kas Teil on esinenud alaseljas valu? - Iga päev [ ] - Tihti [ ] - Mõnikord [ ] - Harva [ ] - Mitte kunagi [ ] Kui tugevalt hindate alaselja valu? 0 - valu puudub [ ] 1 - nõrk valu [ ] 2 - keskmine valu [ ] 3 - tugev valu [ ] Kui alaselja valu puudub, siis jätkake küsimustega 2.2 Millal Te esmalt kogesite alaseljas valu? - Füsioterapeudi, massööri õpinguaastatel [ ] - Esimese 5 tööaasta jooksul [ ] - Esimese 5-10 tööaasta jooksul [ ] - Esimese tööaasta jooksul [ ] - Pärast 15ndat tööaastat [ ] - Ei tea [ ] Kas alaselja valu on viimase aasta jooksul tugevnenud? - Jah [ ] - Ei [ ] Mis on Teie arvates valu põhjuseks? 34

35 Kas alaselja valu on piiranud Teie töökvaliteeti? - Jah, sageli [ ] - Jah, mõningal määral [ ] - Ei [ ] Kas Teil on esinenud tõsisemaid alaselja vigastusi? Milliseid? Kas alaselja valu on ühesuguse tugevusega mõlemal kehapoolel? Kas alaselja valu kiirgub: - Tuharasse [ ] - Reie eesmisele pinnale [ ] - Reie tagumisele pinnale [ ] - Sääre eesmisele pinnale [ ] - Sääre tagumisele pinnale [ ] - Labajala dorsaalsele pinnale [ ] - Labajala plantaarsele pinnale [ ] - Muu [ ], palun täpsustage... - Ei kiirgu [ ] Kas Teil on diagnoositud alaselja (nimme-ristluu piirkonna) haiguseid? - Radikulopaatia [ ] - Lumbalgia [ ] - Põletik [ ] - Osteokondroos [ ] - Muu [ ], palun täpsustage... - Ei [ ] 2.2 Randme valu ja vigastused Kas Teil on esinenud randmes valu? - Iga päev [ ] - Tihti [ ] - Mõnikord [ ] 35

36 - Harva [ ] - Mitte kunagi [ ] Kui tugevaks hindate randme valu? 0 - valu puudub [ ] 1 - nõrk valu [ ] 2 - keskmine valu [ ] 3 - tugev valu [ ] Kui randmevalu ei esine, siis jätkake küsimustega 2.3 Kuna Te esmalt kogesite randmes valu? - Füsioterapeudi, massööri õpinguaastatel [ ] - Esimese 5 tööaasta jooksul [ ] - Esimese 5-10 tööaasta jooksul [ ] - Esimese tööaasta jooksul [ ] - Pärast 15ndat tööaastat [ ] - Ei tea [ ] Kas randme valu on piiranud Teie töökvaliteeti? - Jah, sageli [ ] - Jah, mõningal määral [ ] - Ei [ ] Mis on Teie arvates randmete valu põhjuseks? Kas Teil on diagnoositud randmepiirkonnas haigusi? Kui jah, siis milliseid? On Teil esinenud tõsisemaid randme vigastusi? Milliseid? 2.3 Sõrmede, välja arvatud pöidla, valu ja vigastused Kas Teil on esinenud sõrmedes valu? - Iga päev [ ] - Tihti [ ] - Mõnikord [ ] - Harva [ ] 36

37 - Mitte kunagi [ ] Kui tugevalt hindate sõrmede valu? 0 - valu puudub [ ] 1 - nõrk valu [ ] 2 - keskmine valu [ ] 3 - tugev valu [ ] Kui sõrmedes valu ei esine, siis jätkake küsimustega 2.4 Kuna sa esmaselt kogesid sõrmedes valu? - Füsioterapeudi, massööri õpinguaastatel [ ] - Esimese 5 tööaasta jooksul [ ] - Esimese 5-10 tööaasta jooksul [ ] - Esimese tööaasta jooksul [ ] - Pärast 15ndat tööaastat [ ] - Ei tea [ ] Kas sõrmede valu on piiranud Teie töökvaliteeti? - Jah, sageli [ ] - Jah, mõningal määral [ ] - Ei [ ] Mis on Teie arvates sõrmede valu põhjuseks? Kas Teil on diagnoositud sõrmede piirkonnas haigusi? Kui jah, siis milliseid? On Teil esinenud tõsisemaid sõrmede vigastusi? Milliseid? 2.4 Pöidla valu ja vigastused Kas Teil on esinenud pöidlas valu? - Iga päev [ ] - Tihti [ ] - Mõnikord [ ] - Harva [ ] - Mitte kunagi [ ] 37

38 Kui tugevaks hindate pöidla valu? 0 - valu puudub [ ] 1 - nõrk valu [ ] 2 - keskmine valu [ ] 3 - tugev valu [ ] Kui pöialdes valu ei esine siis jätkake küsimustega 2.5 Kuna sa esmaselt kogesid pöidlas valu? - Füsioterapeudi, massööri õpinguaastatel [ ] - Esimese 5 tööaasta jooksul [ ] - Esimese 5-10 tööaasta jooksul [ ] - Esimese tööaasta jooksul [ ] - Pärast 15ndat tööaastat [ ] - Ei tea [ ] Kuidas andis valu esmalt tunda? - Järk-järgult [ ] - Äkitselt [ ] - Õnnetuse tagajärjel [ ] Kas pöidla valu on piiranud Teie töökvaliteeti? - Jah, sageli [ ] - Jah, mõningal määral [ ] - Ei [ ] Mis on Teie arvates pöidlavalu põhjuseks? Kas Teil on esinenud tõsisemaid pöidla vigastusi? Milliseid? 2.5 Muud tööga seotud valu ja vigastused Kas Teil on esinenud valu/vigastusi/ebamugavustunnet muudes kehapiirkondades lisaks eelpool küsitletule, mida seostate massaaži tegemisega? - Jah [ ] - Ei [ ] Kui jah, siis palun täpsustage 38

39 Kas olete muutnud oma massaaži tehnikat(id) terviseprobleemi ilmnemisel? - Jah [ ] - Ei [ ] Kas olete muutnud oma tööasendeid terviseprobleemi ilmnemisel? - Jah [ ] - Ei [ ] Kas olete vähendanud massaažiprotseduuri kestvust terviseprobleemi tekkimisel? - Jah [ ] - Ei, vaatamata sellele, et terviseprobleem tekkis [ ] - Massaaži ajal pole mul vigastusi ette tulnud [ ] 3. Ravi/ennetamine Kas olete oma valule või vigastusele otsinud ravi? - Jah [ ] - Ei [ ] Kui olete saanud ravi, siis palun täpsustage, millist? Kas tegelete kergemate võimlemisharjutustega massaažiprotseduuride vahelisel ajal? - Jah, pidevalt [ ] - Jah, vahetevahel [ ] - Ei [ ] Kas tegelete väljaspool tööaega spordiga, et hoida end heas füüsilises vormis? - Jah, pidevalt [ ] - Jah, vahetevahel [ ] - Ei, töö hoiab mind vormis [ ] - Ei [ ] Kui jah siis kuidas?... Tänan vastamast! 39

40 Lisa 2. Inimuuringute eetikakomitee taotlus 40

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd

Reumayhendus_Jalgadele_REPRO_2010_CS4_UUS.indd Omal jõul HARJUTUSED alajäsemetele TALLINNA REUMAÜHENDUS 2010 Igale inimesele on antud üks kord olla noor, kuid ta ise valib aja selle jaoks Omal jõul on võimlemisharjutuste komplekt reumatoloogilistele

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Ergonoomiliste riskide hindamine töökohal.

Ergonoomiliste riskide hindamine töökohal. Kas kontoritöötajad on tervemad kui tööstustöölised? Viive Pille Kutsehaiguste ja töötervishoiu keskus SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 26.05.2017 Euroopa töötajaskonna uuringust selgus, et 52% töötajaid

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Arstiteaduskond Õendusteaduse osakond Kätlin Lünekund TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMI ÕDEDEL ESINEVAD LUU-LIHASKONNA VALUD JA NENDE SEOS PSÜHHOSOTSIAALSETE TEGURITEGA TÖÖL Magistritöö õendusteaduses

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

KUTSESTANDARD Massaažiterapeut, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja

KUTSESTANDARD Massaažiterapeut, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja KUTSESTANDARD Massaažiterapeut, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoul

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoul TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Kristiina Ojamäe Nutikaelast tingitud kaela- õlavöötmevaevused ja füsioteraapia Neck and shoulder grindle complaints caused by text-neck and physiotherapy

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades

TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades TARTU ÜLIKOOL Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Svetlana Amelina Venitusharjutuste rakendamisvõimalused füsioteraapia erinevates valdkondades The implementation opportunities of stretching exercises

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016

Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia trahheostomeeritud patsiendiga MARIA VELGAN, FÜSIOTERAAPIA MSC 2016 Füsioteraapia intensiivravi osakonnas Intensiivravi osakonnas rakendatav füsioteraapia parandab elukvaliteeti ja funktsionaalset

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Labakäte taastusravi võimalusi

Labakäte  taastusravi võimalusi Kairi Lees, tegevusterapeut Ida-Tallinna Keskhaigla II taastusravi osakond Osteoartroosi võib nimetada liigeste kulumise haiguseks ehk liigesekulumuseks. Haigus ei kahjusta üksnes liigese kõhre, vaid haarab

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tavapärase komplekteerimismeetodi peamised puudused Loetakse komplekteerimislehelt noppekoha aadress Loetakse komplekteeritav kogus Tehakse komplekteerimislehele märge noppe kohta Registreeritakse infosüsteemis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Curriculum vitae

Curriculum vitae ÜLDANADMED Ees- ja perekonnanimi Merle Leiner Sünniaeg ja koht 02.11.1978, Tartus Kodakondsus eesti Aadress Jõgeva maakond Tabivere vald Pataste küla Põlluvahi talu Telefon + 372 55 646 906 E-post merle.leiner@vireo.ee

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem