Mikro Hi-Fi süsteem MCM277. Eestikeelne kasutusjuhend. Klienditoe saamiseks registreerige oma seade internetis

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Mikro Hi-Fi süsteem MCM277. Eestikeelne kasutusjuhend. Klienditoe saamiseks registreerige oma seade internetis"

Väljavõte

1 Mikro Hi-Fi süsteem Klienditoe saamiseks registreerige oma seade internetis MCM277 Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 SISUKORD LISA Üldine informatsioon Komplekti kuuluvad tarvikud...3 Informatsioon keskkonna kohta...3 Hooldus- ja ohutusinformatsioon...3 Juhtimine Peaseadmel asuvad funktsioonid...4 Kaugjuhtimispult...6 Paigaldamine MCM277 seadmele koha leidmine...7 Aluse kinnitamine seadme külge...7 MCM277 seadme kinnitamine seinale...7 Tagumised ühendused...8 Lisaseadme ühendamine...9 USB lisaseadme või mälukaardi ühendamine...9 Mitte-USB lisaseadme ühendamine...10 Voolujuhtme kasutamine...10 Ettevalmistused Kaugjuhtimispuldi kasutamine...11 Patareide asendamine kaugjuhtimispuldis Kellaaja õigeks seadmine...11 Põhifunktsioonid Seadme sisse ja välja lülitamine ning funktsioonide valimine...12 Seadme lülitamine puhkereþiimi ja energiasäästlikku Eco Power puhkereþiimi...12 Automaatne puhkereþiimi lülitamine...12 Helitugevuse ja -funktsioonide reguleerimine...12 Helitugevuse reguleerimine...12 Vaigistamine...12 Helifunktsioonide reguleerimine...13 DSC...13 DBB...13 Kellaaja näidu kuvamine...13 CD plaadi funktsioonid Taasesitamiseks sobivad plaadid...14 Informatsioon MP3/ WMA plaatide kohta...14 Plaatide taasesitamine...14 Valimine ja otsimine...15 Muu pala valimine...15 Lõigu leidmine plaadilt taasesitamise ajal...15 Palade programmeerimine...16 Programmeeringu kustutamine...16 Erinevad taasesitusreþiimid: kordusesitus (REPEAT) ja segaminiesitus (SHUFFLE)...17 Pala kohta käiva informatsiooni kuvamine (ainult MP3/WMA palade puhul)...17 Raadio seaded Raadiojaamade otsimine...18 Raadiojaamade eelhäälestamine...18 Autostore: Automaatne eelhäälestamine...18 Käsitsi eelhäälestamine...18 Eelhäälestatud raadiojaama kuulamine...18 RDS (Radio Data System - raadio andmesüsteem)...19 RDS informatsiooni sirvimine...19 Programmitüübi häälestamine (PTY)...19 RDS kella seadistamine...19 RDS uudistefunktsioon ja liiklusteated (TA)...19 Uudistefunktsiooni NEWS sisse lülitamine...19 Uudistefunktsiooni NEWS välja lülitamine)...19 USB USB mäluseadme kasutamine...20 Selle süsteemi kõlarite kaudu on teil võimalik kuulata USB mäluseadmele salvestatud muusikat.20 Muusika taasesitamine USB mälupulgalt...20 Sobivad USB mäluseadmed...20 AUX AUX (muusika kuulamine lisaseadmelt)...21 Taimer Taimeri seadistamine...22 Taimeri (TIMER) aktiveerimine ja deaktiveerimine...22 Unetaimer SLEEP...22 Toote tehnilised andmed Hooldus Probleeemide lahendamine Lisad Riputage kõlarid, nagu näidatud joonisel. Kõlar (vasak) Peaseade MCM277 Kinnituskohad KLASS 1 LASERTOODE Kõlar (parem) MCM277 seadme paigaldamine seinale...26 Seinale kinnitamise komplekt sisaldab...26 Tarvis läheb veel...26 Ettevalmistused...26 MCM277 seinale kinnitamine

3 LISA ÜLDINE INFORMATSIOON MCM277 seadme paigaldamine seinale TÄHTIS! Süsteemi peaks seinale kinnitama selleks kvalifitseeritud isik! Süsteemi seinale kinnitamiseks kutsuge endale appi vastav spetsialist. Seinale kinnitamise komplekt sisaldab: 1 x joonis (juhis seinale kinnitamiseks) 2 x kruvi Tarvis läheb veel Tööriistu puurimiseks (näiteks elektridrell). Ettevalmistused Seinale kinnitamiseks sobiva asukoha leidmiseks sooritage esmalt kõik vajalikud ühendused (lugege lähemalt peatükist Paigaldamine). Süsteemi seinale kinnitamiseks kutsuge endale appi vastav spetsialist, kes: kindlustab, et puurimisega ei teha viga seintes olevatele torudele, kaablitele jne. valib sobivad puurimistööriistad. võtab kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. MCM277 seinale kinnitamine Joondage joonis soovitud kohas seinale. Märgistage pliiatsiga kohad puurimiseks (nagu näidatud joonisel). Puurige kaks 6mm diameetriga auku. 3. Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse, nii et välja ulatuks 5 mm osa kruvist. 4. Aluse kinnitamisekslá A. Hoidke all PRESS nuppe, nagu näidatud joonisel. B. Tõmmake alus seinale kinnitamiseks välja. 5. Kinnitage seade seinale ja kinnitage kruvid. Õnnitleme teid selle seadme ostu puhul ning tervitame teid Philipsi kasutajate hulka. Täieliku Philipsi kasutajatoe saamiseks soovitame teil oma seadme registreerida internetis: Komplekti kuuluvad tarvikud 2 kõlarit (ning 2 kõlarijuhet) Kaugjuhtimispult (CR2025 patareiga) MW silmusantenn FM traatantenn alus paigaldamiskomplekt Informatsioon keskkonna kohta Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vaht- plast). Teie Hi-Fi süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ette- võttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju. Ohutusinformatsioon Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjali- dest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöö- tlemise kohta. Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Ohutusinformatsioon Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele. Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele. Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede, laualina, kardinatega jm. Vältige seadme, patareide ja plaatide kokku- puutumist liigse niiskuse ning kõrge temperatu- uriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva sat- tumist seadmesse. Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, näiteks vaasi. Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija umbes tunniks ajaks tuppa, kuni niiskus aurustub. Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikan- te, seadet ei tohi ise õlitada. Kui seade on lülitatud puhkereþiimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemal- damiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist 26 3

4 FUNKTSIOONID PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Kaugjuhtimispult ei tööta Taimer ei tööta Lahendus Valige õige allikas (näiteks CD või TUNER) enne vajutust funktsiooninupule (,, ). Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel. Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -). Asendage patarei uuega. Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile. Veenduge, et seade oleks välja lülitatud. Seadistage kellaaeg õigesti. Taimeri sisselülitamiseks vajutage klahvile TIMER. Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti. 4 25

5 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE TÄHELEPANU! Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga. Probleem Ekraanil on kiri NO DISC Osasid USB seadmele salvestatud faile ei kuvata Raadiovastuvõtt on halb Süsteem ei hakka tööle, kui vajutatakse klahvidele Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud Lahendus Sisestage plaadiliugurisse plaat. Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus. Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. Kasutage korralikult lõpetatud ja formatitud CD-RW või CD-R plaati. Veenduke, et kaustade koguarv ei ületaks 99 ja palade koguarv 999. Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. Liigutage Mini HiFi süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale. Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade uuesti sisse. Reguleerige helitugevust Ühendage lahti kõrvaklapid. Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult. Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud. Veenduge, et MP3 plaat oleks salvestatud bitimääraga ning sämplingusagedusega 48 khz, 44,1 khz või 32 khz. Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta. Peaseadmelt juhitavad funktsioonid STANDBY-ON/ ECO POWER ( ) vajutage korraks, et lülitada seade sisse ja välja (puhkereþiimile / energiasäästlikule ECO POWER puhkereþiimile); Puhkereþiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkereþiimis: vajutage ja hoidke all, et vahetada puhkereþiimi / energiasäästliku ECO POWER puhkereþiimi vahel Punane indikaatortuli: süttib, kui seade on lülitatud energiasäästlikule ECO POWER puhkereþiimile. SOURCE valib soovitud heliallika CD, USB, TUNER (raadio) või AUX (väline lisaseade). AUX Puhkereþiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkereþiimis: lülitab seadme sisse ja valib soovitud heliallika CD, USB, TUNER (raadio) või AUX (väline lisaseade). 3. IR infrapunasensor kaugjuhtimispuldi signaalide vastuvõtmiseks Suunake kaugjuhtimispult alati selle sensori suunas. 4. PUSH OPEN Vajutage, et avada või sulgeda juhtimispaneeli kaant. 5. CD OPEN CLOSE Avab / sulgeb CD mängija kaane. 6. CD mängija kaas 7. VOLUME 8. FUNKTSIOONID helitugevuse reguleerimine Kell / taimer: tunni- ja minutinäidu muutmine. Pesa 3.5 mm kõrvaklappide jaoks. 9. ALBUM / PRESET +/- / 10. DBB (Dynamic Bass Boost) 1 DSC (Digital Sound Control) 1 PROGRAM 13. STOP 14. AUX-IN 15. CD/USB: valib albumite vahel (ainult MP3/WMA palade puhul) RAADIO: valib eelseadistatud raadiojaama CD/USB: otsib edasi- või tagasisuunas või jätab vahele CD palasid / pealkirju RAADIO: häälestab raadiojaama CD/USB: alustab või katkestab taasesitamist Lülitab sisse / välja bassihelide rikastamise funktsiooni. Valib eelseadistatud heliseadete vahel: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC. CD/USB: palade programmeerimine. Raadio: eelseadistatud raadiojaamade programmeerimine. CD/USB: taasesitamise lõpetamine; program- meeringu kustutamine. Välise lisaseadme AUDIO OUT pessa ühendamine. pesa välise USB mälupulga jaoks. Enne kui ühendate süsteemiga kõrvaklapid, reguleerige helitugevus keskmisele tasemele. Kõrvaklappide ühendamisel vaigistatakse kõlarite heli. 24 5

6 FUNKTSIOONID TOOTE TEHNILISED ANDMED Kaugjuhtimispuldi kasutamine Pastabos besinaudojantiems nuotolinio valdymo pulteliu: Valige esiteks kasutatav reþiim vajutades kaugjuhtimispuldil vastavale klahvile (näiteks CD, TUNER). Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks,, ). Vajutage korraks, et lülitada seade sisse ja välja (puhkereþiimile / energiasäästlikule ECO POWER puhkereþiimile); Puhkereþiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkereþiimis: vajutage ja hoidke all, et vahetada puhkereþiimi / energiasäästliku ECO POWER puhkereþiimi vahel Allikaklahvid USB valib allikaks USB pesa. Puhkereþiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkereþiimis: lülitab seadme sisse ja valib allikaks USB pesa. CD TUNER AUX 3. CLOCK 4. DSC (Digital Sound Control) 5. TIMER 6. / valib allikaks CD. Puhkereþiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkereþiimis: lülitab seadme sisse ja valib allikaks USB pesa. valib allikaks raadio (TUNER) ja vahetab lainepikkuste vahel: FM ja MW. Puhkereþiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkereþiimis: lülitab seadme sisse ja valib allikaks raadio. valib helisisendi ühendatud lisaseadmelt. Puhkereþiimis / energiasäästlikus ECO POWER puhkereþiimis: lülitab seadme sisse ja valib helisisendi ühendatud lisaseadmelt. Kell: kuvatakse seadistatud kellaaeg. Puhkereþiimis: sisenemine kellaaja seadistamise (vajutage ja hoidke 2 sekundi jooksul all). valib eelseadistatud heliseadete vahel: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC. taimeriseadete kuvamine ekraanile. taimeri sisse / välja lülitamine. sisenemine taimeri seadistamise reþiimi (vajutage ja hoidke all vähemalt 2 sekundi jooksul). CD/USB: otsib edasi- või tagasisuunas või jätab vahele CD palasid / pealkirju Raadio: häälestab raadiojaama VÕIMENDI ANDMED Väljundi võimsus...2x5 W RMS...10 W + 10W MPO Müra tase signaalis dba Sageduse vastuvõtt Hz ± 3 db Sisendi tundlikkus AUX V (max. 2 V) Kõlarite... 4 oomi Kõrvaklappide takistus...32 Ohm 1000 oomi...< 0.5 W CD MÄNGIJA ANDMED Sageduse vastuvõtt Hz Müra tase signaalis...75 dba RAADIO VASTUVÕTU ANDMED FM lainepikkuste vahemik MHz MW lainepikkuste vahemik khz Võimalik raadiojaamade arv...40 Antennid FM...75 oomine traatantenn MW...silmusantenn Seadme hooldus Plaatide hooldus HOOLDUS Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid. Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas. Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad USB MÄNGIJA USB...12 Mb/s, V1...toetab MP3 ja WMA faile Albumite / kaustade koguarv...kuni 99 Palade / pealkirjade koguarv...kuni 999 KÕLARID Bass reflex süsteem Mõõtmed (l x k x s) x 269 x 90 (mm) ÜLDISED ANDMED Vooluvõimsus V / 50 Hz Mõõtmed (l x k x s, koos alusega / ilma aluseta) x 285 x 118 / 194 x 269 x 90 (mm) Kaal (koos kõlaritega / ilma kõlariteta) / 2 kg Voolutarbivus puhkereþiimis...<5 W Voolutarbivus Eco power puhkereþiimis...<0.5 W Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma etteteatamiseta. Plaadimängija läätse puhastamine puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele. Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone. 6 23

7 TAIMER UNETAIMER SLEEP FUNKTSIOONID PAIGALDAMINE Taimeri seadistamine Te võite süsteemile määrata automaatse lülitumisaja valitud reþiimi (CD, TUNER või USB), kasutades seda äratussignaalina. Enne taimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja. Vajutage puhke- või aktiivreþiimis klahvile TIMER ja hoidke seda all, kuni ekraanile kuvatakse tekst SET TIMER. Ekraanil vilgub ja kuvatakse SELECT SOURCE. Ekraanile kuvatakse valitud allikas CD, TUNER või USB. Valige äratussignaalina kasutatav allikas klahvi SOURCE abil (või vajutage kaugjuhtimispuldil vastavalt klahvile CD, TUNER või USB). 3. Vajutage kinnitamiseks klahvile TIMER. Tunninäit hakkab vilkuma. 4. Tunninäidu seadistamiseks vajutage või hoidke all VOL +/- klahve (või keerake VOLUME nuppu seadmel). 5. Vajutage kinnitamiseks klahvile TIMER. Minutinäit hakkab vilkuma. 6. Minutinäidu seadistamiseks vajutage või hoidke all VOL +/- klahve (või keerake VOLUME nuppu seadmel). 7. Vajutage kinnitamiseks klahvile TIMER. Taimer on nüüd seadistatud ja sisse lülitatud. Määratud ajal hakkab mängima valitud allikas (helitugevusel kuni 20). Märkus: Kui te seadistamise käigus ei vajuta 30 sekundi jooksul ühelegi klahvile, väljub süsteem taimeri seadistamise reþiimist automaatselt. ekraanile TIMER OFF. Taimer ei tööta ettemääratud ajal, kui: Seade on sisse lülitatud Taimer on välja lülitatud Seade valib automaatselt raadioreþiimi, kui allikaks on valitud CD, kuid sisestatud ei ole CD plaati. allikaks on valitud USB, kuid ühendatud ei ole USB seadet. Unetaimer SLEEP Unetaimer võimaldab süsteemi automaatse ümberlülituse puhkereþiimi ettemääratud ajal. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvi SLEEP ja valige minutid. Ekraanile kuvatakse võimalused: Sleep 90, 60, 45, 30, 15. Kui olete valinud soovitud kellaaja, kuvatakse see korraks ekraanile ja süsteem jätkab valitud reþiimis. Ekraanile kuvatakse ikoon ZZZ. Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage klahvile SLEEP Ekraanilt kaob ZZZ ikoon. või vajutage seadme välja lülitamiseks klahvile STANDBY ON/ECO POWER (kaugjuhtimispuldil klahvile ). Kasulik nipp: Unetaimeri seaded ei mõjuta äratustaimeri seadeid. 7. CD/USB: alustab või katkestab taasesitamist. 8. PROG CD/USB: palade programmeerimine. Raadio: eelseadistatud raadiojaamade programmeerimine. 9. REPEAT Kordusesitus. 10. SHUFFLE Taasesitamine suvalises järjekorras. 1 MUTE Heli ajutine väljalülitamine. 1 VOL +/- Helitugevuse reguleerimine. Kell / taimer: tunni- ja minutinäidu muutmine. 13. CD/USB: taasesitamise lõpetamine, programmeeringu kustutamine. 14. OPEN/-CLOSE Plaadipesa avamine / sulgemine. 15. / CD/USB: valib järgmise / eelmise albumi (ainult MP3/WMA failide puhul). Raadio: valib eelhäälestatud raadiojaama. 16. SLEEP Unetaimeri seadistamine. 17. DBB (Dynamic Bass Boost) 18. RDS/NEWS Lülitab sisse / välja bassihelide rikastamise funktsiooni. Raadio: valib RDS informatsiooni. CD/USB/AUX: uudistefunktsiooni sisse / välja lülitamine. MCM277 seadmele koha leidmine MCM277 komplekti kuulub kokkupandav alus ja seinale kinnitamise komplekt. Need võimaldavad seadet paigaldada kahte moodi: lauale aluse peale või seinale ilma aluseta. Aluse kinnitamine seadme külge MCM277 komplekti kuulub alus. Aluse kinnitamiseks seadme külge: Asetage MCM277 tasasele pinnale, tagumine külg ülespoole. Kinnitage alus seadme tagaküljele nii, nagu on joonisel näidatud, nii et FRONT jääb allapoole. 3. Lükake alust vastavatesse klambritesse. Kui alus liigub õigesse kohta, kuulete klõpsu. Taimeri (TIMER) aktiveerimine ja deaktiveerimine Taimeri sisse või välja lülitamiseks vajutage klahvile TIMER. Kui taimer lülitatakse sisse, kuvatakse ekraanile korraks taimeriinfo ning süsteem pöördub viimati valitud reþiimi või lülitub välja. Kui taimer lülitatakse välja, kuvatakse 22 MCM277 seadme kinnitamine seinale Lugege lähemalt lisast: MCM277 seadme paigaldamine seinale 7

8 PAIGALDAMINE USB AUX Kõlar (parem) FM traatantenn MW silmusantenn Veenduge, et USB seade oleks õigesti ühendatud (lugege lähemalt peatükist Lisaseadmete ühendamine). Vajutage klahvile SOURCE, et valida allikaks USB (või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile USB). Ekraanile kuvatakse ikoon. Kui USB seadmelt ei leita ühtegi audiofaili, kuvatase kirje NO AUDIO Kõlar (vasak) 3. USB mäluseadmele salvestatud helifaile saate taasesitada nii, nagu taasesitaksite albumeid / palasid, mis on salvestatud CD plaadile (lugege lähemalt eestpoolt). AUX (muusika kuulamine lisaseadmelt) Teil on võimalik kuulata muusikat süsteemi ühendatud lisaseadmelt. Veenduge, et väline lisaseade oleks õigesti ühendatud (lugege lähemalt peatükist Lisaseadmete ühendamine). Vajutage klahvile SOURCE, et valida allikaks AUX (või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile AUX). 3. Helimoonutuste vältimiseks keerake lisaseadme heli vaikseks. 4. Taasesitamise alustamiseks vajutage lisaseadmel klahvile PLAY. 5. Heliseadete ja -funktsioonide reguleerimiseks kasutage heliseadeid nii MCM277 süsteemil kui ka ühendatud lisaseadmel. Tagumised ühendused Hoiatus: Voolujuhe Ärge kunagi sooritage ega muutke ühendusi, kui seade on ühendatud vooluvõrku. Paigaldage seade pistikupesa lähedusse nii, et kontaktile oleks lihtne ligi pääseda. Märkused: Tarkvarade erinevuste tõttu võib kuvatud albumi / pala informatsioon erineda muusikahaldamise rkvaras kuvatust. Võõrkeelsete failinimetuste ja ID3 märgiste asemel kuvatakse A Kõlarite ühendused K a s u t a g e a i n u l t k o m p l e k t i k u u l u v a i d kõlarikaableid. Muude kaablite kasutamine võib teha seadmele kahju või moonutada helikvaliteeti. Ühendage vasakpoolse kõlari kaabel pesasse LEFT (must ja punane) ja parempoolse kõlari kaabel pesasse RIGHT (must ja punane) järgnevalt: A. Vajutage punase terminali kattele ja sisestage värvilise (tähistatud) kõlarijuhe kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil, seejärel vabastage kate. B. Vajutage musta terminali kattele ja sisestage musta (tähistamata) kõlarijuhe kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil, seejärel vabastage kate. B Antennide ühendused MW antenn Kinnitage antenn alusele, nagu näidatud joonisel. 8 21

9 USB PAIGALDAMINE USB mälupulga kasutamine Kui te ühendate seadmega USB, on teil võimalk nautida sellel salvestatud muusikat selle Hi-Fi süsteemi võimsate kõlarite kaudu. Muusika taasesitamine USB mälupulgalt Süsteemi sobivad USB mälupulgad Selle Hi-Fi seadmega on võimalik kasutada järgmisi USB mäluseadmeid: USB mälupulgad (USB 0 või USB1) USB muusikamängijad (USB 0 või USB1) mälukaardid (tarvis on ka kaardilugejat) kopeerida tirides ja kleepides. Muusikamängija puhul on muusika kopeerimiseks võimalik kasutada ka muusikahaldamise tarkvara. Kuid need WMA failid ei pruugi sobida taasesitamiseks selle Hi-Fi süsteemiga. Kuidas hallata USB mäluseadmel olevat muusikat? See Hi-Fi süsteem sirvib MP3/WMA muusikat sellises järjekorras: kasutad / alamkaustad / pealkirjad. Näiteks: VÕI Sisestage silmusantenn vastavasse pesasse seadmel. Lisaseadme ühendamine USB lisaseadme või mälukaardi ühendamine Kui te ühendate seadmega USB mäluseadme (näiteks: USB mälukaardi, USB muusikamängija, mälukaardi), on teil võimalk nautida sellel salvestatud muusikat selle Hi-Fi süsteemi võimsate kõlarite kaudu. Märkus: Osadele USB mälupulkadele salvestatakse infot kopeerimiskaitse tehnoloogiaid kasutades. Niimoodi kaitstud infot ei ole võimalik taasesitada muude seadetega (kaasa arvatud selle Hi-Fi süsteemiga). Sobivad formaadid: USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: ,536 bitti). MP3 bitimäär (andmemäär): Kbps ja muutuvad bitimäärad. WMA v9 või varasem versioon Võimalik kaustade tasemete arv: kuni 8. Võimalik albumite / kaustade koguarv: kuni 99 Võimalik palade / pealkirjade koguarv: kuni 999 ID3 märgis v0 või hilisem Failinimed Unicode UTF8 (maksimumpikkus: 128 bitti). Süsteem ei toeta ega taasesita järgmisi formaate: Tühjad albumid: tühjad albumid on albumid, kuhu ei ole salvestatud MP3/WMA faile ja neid ei kuvata ekraanile. Mitteloetavad failinimetused jäävad vahele. See tähendab, et valede laienditega faile (näiteks Word dokumendid või MP3 failid laiendiga.dlf) ei taasesitata. AAC, WAV, PCM helifailid. DRM kaitstud WMA failid. WMA failid Lossless või VBR formaadis. Kuidas kopeerida muusikat arvutist mälupulgale? Muusikat on arvutist mälupulgale kõige lihtsam 20 Paigutage oma MP3/WMA muusikafailid kaustadesse, nagu on soovitatud. Märkus: Kui MP3 ja WMA failid ei ole plaadil kaustadesse salvestatud, määrab süsteem neile automaatselt albumi järjekorranumbriks 00. Veenduge, et MP3 failide laiendiks oleks.mp3 ja WMA failide laiendiks oleks.wma. DRM kaitstud WMA failide salvestamiseks CD plaadile kasutage Windows Media Playeri 10 või hilisemat versiooni. Windows Media Playeri kohta lugege lähemalt veebilehelt www. microsoft.com. 3. Ühendage silmusantenni juhe AM (FM) antenni külge, nagu näidatud joonisel. Paremaks signaalide vastuvõtuks liigutage antenni (asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirguskehadest). FM antenn Komplektikuuluv traatantenn võimaldab vastu võtta vaid läheduses asuvaid raadiojaamu. Vastuvõtukvaliteedi parandamiseks soovitame kasutada kaabelsüsteemi või välist antenni. Tõmmake traatantenn sirgeks ka ühendage see terminali märgistusega FM ANTENNA. 3. Märkus: Kui te kasutate kaabelsüsteemi või välist antenni, ühendage selle antenni juhe terminali märgistusega FM ANTENNA. Paremaks signaalide vastuvõtuks asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirguskehadest. Kinnitage antenni ots seinale. Veenduge, et kontrollpaneel oleks avatud. Sisestage USB seadme USB otsik pessa, mis asub seadme kontrollpaneeli all. või Seadmete puhul, millel on olemas USB llllllkaabel: A. Sisestage USB kaabli üks ots (ei kuulu komplekti) pessa, mis asub seadme kontrollpaneeli all. B. Sisestage USB kaabli teine ots USB seadme USB avasse. või Mälukaardi puhul A. Sisestage mälukaart kardilugejasse (ei kuulu komplekti). b. Ühendage USB kaabli abil (ei kuulu komplekti) kaardilugeja pesasse, mis asub seadme kontrollpaneeli all. 9

10 PAIGALDAMINE RAADIO SEADED Mitte-USB lisaseadme ühendamine Selle seadmega on võimalik kasutada ka mõnda lisaseadet, näiteks televiisorit, videomakki või CD salvestajat. MCM277 võimaldab teil taasesitada muusikat. Järgige punktis 1 toodud juhiseid peatükis USB lisaseadme või mälukaardi ühendamine. Sisestage helikaabli (ei kuulu komplekti) üks ots AUX IN pessa seadme kontrollpaneelil. 3. Sisestage helikaabli (ei kuulu komplekti) teine ots AUDIO OUT pessa lisaseadmel. 4. Valige seadmel AUX reþiim. Kasulik nipp: Ühenduste sooritamisest lugege lähemalt lisaseadmete kasutusjuhendist. Voolujuhtme kasutamine Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud. Ühendage voolujuhe seinakontakti. See ühendab seadme vooluvõrku. Kui MCM277 on lülitatud puhkereþiimi, tarbib see ikkagi pisut elektrit. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist. Emaplaat asub süsteemi põhja all. HOIATUS! Seadme ülekuumenemise vältimiseks on seadme sisse ehitatud ohutusvooluring. Äärmuslikes oludes võib teie seade ise automaatselt puhkerežiimi lülituda. Kui see juhtub, laske seadmel korralikult maha jahtuda, enne kui hakkate seda uuesti kasutama (osadel mudelitel ei pruugi see funktsioon olemas olla). See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosagedusnõuetele. ETTEVAATUST! Nähtav ja nähtamatu laserkiirguse oht. Ärge kunagi vaadake otse kiirde, kui seade on avatud. Kõrgepinge! Ärge avage seadet. Te võite saada elektrišoki! Selles seadmes ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Seadme iseseisev parandamine võib lõppeda tervisele kahjuliku kiirguse või mõne muu ohtliku protsessiga. RDS Radio Data System (raadio andmesüsteem) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel kuvada lisainformatsiooni. Kui seade võtab vastu RDS jaama, kuvatakse ekraanile tähis SYMBOL ja raadiojaama nimetus. RDS informatsiooni sirvimine Häälestage soovitud RDS raadijaam FM lainepikkusel (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade otsimine). Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile RDS/NEWS ja ekraanile kuvatakse üksteise järel järgmine informatsioon (kui seda edastatakse): jaama nimi programmitüüp (näiteks SPORT, UUDISED, POP M) raadio tekstiteated sagedus Märkused: Kui raadiojaam ei edasta RDS signaali, kuvatakse ekraanile tekst NO PS, NO TYPE või NO TEXT. Programmitüübi otsimine (PTY) PTY funktsioon võimaldab teil kergesti leida soovitud programmitüübi. Häälestage soovitud RDS raadijaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade otsimine). RDS signaali vastu võtmise ajal vajutage korraks klahvile RDS, kuni ekraanile kuvatakse programmitüüp. 3. Vajutage klahvile /, kuni ekraanile kuvatakse soovitud programmitüüp. 4. Otsimise alustamiseks vajutage ja hoidke alla klahve /, kuni ekraanile kuvatakse tähis SEARCH. Raadio häälestab vastavale RDS jaamale, mis seda programmitüüpi edastab. Kui seda programmitüüpi ei edastata, kuvatakse ekraanile kirje TYPE NOT FOUND. RDS kella seadistamine Seadme kelle on võimalik õigeks seada, kaustades kellaaja signaale, mida edastatakse koos RDS signaalidega. See toimib vaid raadiojaamade puhul, mis seda signaali edastavad. 1 Häälestage RDS signaali edastavale raadiojaamale FM lainepikkusel (lugege lähemalt peatükist Raadiojaamade häälestamine ). Märkus: Edastatud kellaaja täpsus sõltub RDS raadiojaamast. RDS uudistefunktsioon (TA). Kui te kuulate CD, USB või AUX heliallikat, on teil võimalik aktiveerida uudistefunktsioon NEWS. Siis häälestub seade automaatselt uudiseid edastavale RDS raadiojaamale, kui see vastava signaali saadab. Uudistefunktsiooni NEWS sisse lülitamine CD, USB või AUX taasesitamisreþiimi ajal vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile RDS/NEWS. Ekraanile kuvatakse NEWS tähis ja kiri NEWS ON. Korraks kuvatakse ekraanile kirje TA ON. Taasesitamine jätkub ja seade sirvib RDS uudistekanaleid FM lainepikkusel. Kui tuvastatakse uudisteprogramm, lülitub seade automaatselt sellele kanalile. Kui uudisteprogramm on lõppenud, lülitub seade taas viimativalitud allikale. Uudistefunktsiooni NEWS välja lülitamine Vajutage uuesti kaugjuhtimispuldil klahvile RDS/NEWS. Ekraanilt kaob NEWS tähis ja kuvatakse kiri NEWS OFF

11 RAADIO SEADED ETTEVALMISTUSED Raadiojaamade otsimine Vajutage esipaneelil klahvile SOURCE ja valige heliallikaks TUNER (või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile TUNER). Lainepikkuse muutmiseks (FM või MW) vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile TUNER. Ekraanile kuvatakse tähis, raadiojaama sagedus, lainepikkus ja järjekorranumber (kui see on programmeeritud). 3. Vajutage ja hoidke all klahve /, kuni ekraanile kuvatakse tähis SEARCH. Süsteem leiab automaatselt järgmise tugeva raadiosignaali. Otsingu ajal kuvatakse ekraanile tähis SEARCH. FM jaamad: kui vastu võetakse stereo- signaal, kuvatakse ekraanile ikoon. FM jaamad: kui vastu võetakse RDS signaal, kuvatakse ekraanile ikoon. 4. Vajaduse korral korrake punktis 3 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama. Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama, vajutage korduvalt klahve / lühiajaliselt senikaua, kuni leiate rahuldava signaali. Raadiojaamade eelhäälestamine Mälus on võimalik käsitsi või automaatselt salvestada kuni 40 eelhäälestatud raadiojaama igal lainepikkusel (FM ja MW). Automaatne eelhäälestamine Automaatset eelhäälestamist on võimalik alustada vabalt valitud järjekorranumbrist. Alates valitud järjekorranumbrist salvestatakse kõik raadiojaamad üle. Süsteem häälestab ainult neid raadiojaamasid, mis veel ei ole mällu salvestatud. Valige klahvide / (või kaugjuhtimispuldil klahvide / ) abil soovitud raadiojaama järjekorranumber. Häälestamise aktiveerimiseks vajutage ning hoidke all klahvi PROG, kuni ekraanile kuvatakse tekst AUTO. Ekraanil vilgub tähis. Kõik kuuldelolevad raadiojaama salvestatakse vastavalt lainepikkustele süsteemi mällu, alustatakse RDS jaamadest, järgnevad FM jaamad, seejärel MW jaamad (lugege lähemalt ka peatükist RDS). Esimese järjekorranumbri alla salvestatud raadiojaam hakkab automaatselt mängima. Käsitsi eelhäälestamine Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade otsimine). Häälestamise aktiveerimiseks vajutage klahvile PROG. Ekraanil vilgub tähis. 3. Kasutage klahve / ja valige raadiojaamale soovitud järjekorranumber Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti klahvile PROG. Ekraanile kuvatakse eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumber ning lainepikkus ja sagedus. 5. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake punktides 1-4 kirjeldatud tegevusi. Juba salvestatud raadiojaama on võimalik kustutada sellele järjekorranumbrile uut jaama salvestades. Eelhäälestatud raadiojaama valimine Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve /, kuni ekraanile kuvatakse soovitud raadiojaama järjekorranumber. Kaugjuhtimispuldi kasutamine TÄHTIS! Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist eemaldage kaitsev kate Suunake kaugjuhtimispult alati seadme infrapunasensori suunas. Kaugjuhtimispuldi kasutamine Eemaldage plastikust kaitsekile. Valige esmalt allikas, mida soovite juhtida, vajutades vastavale allikaklahvile kaugjuhtimispuldil (näiteks CD, TUNER). Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks,, ). Patareide vahetamine kaugjuhtimispuldis Vajutage ja hoidke all, nagu näidatud joonisel. Samal ajal tõmmake patareipesa suunas. Eemaldage vana patarei ja sisestage uus CR2025 patarei. Pange patareipesa tagasi oma kohale. ETTEVAATUST! Eemaldage patarei, kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada. Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil. Patareide valesti paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht. Patareide asendamisel kasutage sama tüüpi patareisid. Kellaaja õigeks seadmine Peale MCM277 ühendamist vooluvõrku, seadke kellaaeg õigeks. Seadme lülitamiseks puhkereþiimi vajutage ja hoidke all STANDBY-ON/ ECO POWER klahvi. Ekraanile kuvatakse kellaaja näit. Kui te pole veel kellaaega seadistanud, vilgub ekraanil -- --:-- -- Vajutage puhkereþiimis ja hoidke all kaugjuhtimispuldil klahvi DISPLAY/ CLOCK. Ekraanil keritakse tekst: SET CLOCK. Esmasel kellaaja seadistamisel kuvatakse 24 HR või 12 HR. Te saate valida, kas soovite kasutada 12-tunnist või 24-tunnist kellaaja näitu. Vajutage kaugjuhtimispuldil üks või mitu korda klahvile VOL+/- (või keerake VOLUME nuppu seadmel). Vajutage kinnitamiseks kaugjuhtimispuldil klahvile DISPLAY/CLOCK. Minutinäit hakkab vilkuma. 3. Tunninäidu seadistamiseks vajutage või hoidke all VOL +/- klahve (või keerake VOLUME nuppu seadmel). 4. Vajutage kinnitamiseks klahvile DISPLAY/CLOCK. Tunninäit hakkab vilkuma. 5. Minutinäidu seadistamiseks vajutage või hoidke all VOL +/- klahve (või keerake VOLUME nuppu seadmel). 6. Vajutage kinnitamiseks klahvile DISPLAY/CLOCK. Väljumiseks ilma kellaaja näidu salvestamata vajutage klahvile STOP. Märkus: Kui te ei vali soovitud järjekorranumbrit, algab automaatne eelhäälestamine esimesest (1) järjekorranumbrist ning kõik eelnevad raadiojaamad kustutatakse mälust

12 PÕHIFUNKTSIOONID CD PLAADI FUNKTSIOONID Kellaaja seaded kustutatakse mälust, kui te eemaldate seadme vooluvõrgust. Süsteem väljub kellaaja seadistamise reþiimist, kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile. Kui te soovite kellaaega seadistada automaatselt kasutades RDS signaali, lugege lähemalt peatükist RDS: automaatne kellaaja seadistamine. Seadme sisse ja välja lülitamine ning funktsioonide valimine Seadme sisse lülitamiseks vajutage klahvile STANDBY ON / ECO POWER või SOURCE (või kaugjuhtimispuldil klahvile ). Süsteem lülitab sisse viimati valitud allika. VÕI Vajutage kaugjuhtimispuldil soovitud allikaklahvile ( USB, CD, TUNER või AUX). Seadme välja lülitamiseks vajutage klahvile STANDBY ON / ECO POWER (või kaugjuhtimispuldil klahvile ). 3. Soovitus funktsiooni valimiseks vajutage peaseadmel üks või mitu korda klahvile SOURCE (või klahvile USB, CD, TUNER või AUX kaugjuhtimispuldil ). Automaatne puhkereþiimi lülitamine Kui CD plaat taasesitatakse lõpuni ning peale seda ei vajutata ühelegi klahvile 15 minuti jooksul, lülitub seade automaatselt välja, et energiat kokku hoida. Helitugevuse ja -funktsioonide reguleerimine Helitugevuse reguleerimine Helitugevust on teil võimalik reguleerida VOLUME nupu abil peaseadmel või VOL +/- klahvide abil kaugjuhtimispuldil. Ekraanile kuvatakse tähis VOL ja tegelik helitugevus (number vahemikus 1 ja 31). VOL MIN näitab madalaimat võimalikku helitaset. VOL MAX näitab kõrgeimat võimalikku helitaset. Erinevad taasesitusreþiimid: kordusesitus (REPEAT) ja segaminiesitus (SHUFFLE) REPEAT TRACK- pala korduv taasesitamine REPEAT ALL - kogu plaadi / programmeeringu korduv taasesitamine SHUFFLE - kõikide palade taasesitamine suvalises järjekorras Taasesitusreþiimi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil taasesitamise ajal klahvile SHUFFLE või REPEAT ja valige soovitud funktsioon. Normaalse taasesitamise jätkumiseks vajutage klahvile SHUFFLE või REPEAT, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate funktsioonide tähised. Segaminiesitluse ajal palade vahetamiseks vajutage klahvile. Pala kohta käiva informatsiooni kuvamine (ainult MP3/WMA palade puhul) ID3 märgis on osa MP3/WMA failist ja see sisaldab informatsiooni plaadi kohta, näiteks pala pealkiri, esitaja nimi. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile DISPLAY/CLOCK. Ekraanile kuvatakse: pealkiri, albumi nimetus, ID3 märgise informatsioon. Viimistlege ID3 märgise informatsioon enne, kui salvestate MP3/WMA-CD plaadi. Seade lülitub sisse ka siis, kui vajutate klahvile OPEN CLOSE. Süsteemi lülitamine puhkereþiimi ja Eco Power puhkereþiimi Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all klahvi STANDBY ON / ECO POWER (või kaugjuhtimispuldil klahvi ). Seade lülitub ECO POWER puhkereþiimi, seejärel taas harilikku puhkereþiimi. ECO POWER energiasäästlikus puhkereþiimis: Seadme ekraanile kuvatakse kiri ECO PWR Ekraan lülitub välja. Põlema süttib punane märgutuli. Harilikus puhkereþiimis: Ekraanile kuvatakse kellaaja näit. Vaigistamine Teil on võimalik ajutiselt seadme heli välja lülitada ilma seadet ennast välja lülitamata. Seadme heli välja lülitamiseks ajutiselt vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile MUTE. Ekraanile kuvatakse tähis MUTE. Taasesitamine jätkub ilma helita. Heli taastamiseks võite: vajutada uuesti klahvile MUTE; reguleerida helifunktsioone; vahetada heliallikat

13 CD PLAADI FUNKTSIOONID Palade programmeerimine Mällu on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 40 lugu. Lugusid on võimalik salvestada mällu rohkem kui üks kord. Kui plaadi taasesitamine on lõppenud, vajutage programmeerimisreþiimi sisenemiseks klahvile PROG. Ekraanil vilgub korraks. Audio CD plaadi puhul: Ekraanile kuvatakse programmeeritud loo järjekorranumber ja vilgub korraks PROG. MP3/WMA plaadi puhul: Ekraanile kuvatakse programmeeritud albumi / loo järjekorranumber. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile /, kuni soovitud muusikapala järjekorranumber kuvatakse ekraanile. MP3/WMA plaadi puhul vajutage soovitud albumi valimiseks klahvile / ja / ning valige soovitud album ja muusikapala. 3. Pala kinnitamiseks vajutage klahvile PROG. Ekraanile kuvatakse korraks programmeeritud lugude arv. Seejärel kuvatakse ekraanile pala järjekorra- number Kõikide lugude salvestamiseks korrake punktides 2-3 kirjeldatud tegevusi. Kui te üritate programmeerida üle 40 loo, kuvatakse ekraanile kiri FULL. Programmeeringu taasesitamiseks vajutage klahvile. Seade liigub tagasi stoppreþiimi, kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile. Ekraanilt kaob tähis. Programmeerimisreþiimi tagasi liikumiseks vajutage klahvile PROG. MP3/WMA plaadi puhul: programmeeringu taasesitamise ajal toimivad / korraldused. Programmeeringu kustutamine Programmeeringut on võimalik kustutada, kui te: Vajutate klahvile STOP ühe korra, kui taasesitamine on lõpetatud. kaks korda, kui taasesitamine käib. Vajutate klahvile STANDBY-ON/ ECO POWER. Valite mõne muu heliallika. Avate plaadipesa. Ekraanilt kaob tähis ja kuvatakse tähis CLEAR. Helifunktsioonide reguleerimine DSC Digitaalne helikontroll (Digital Sound Control) võimaldab teil valida eelseadistatud heliseadeid. Vajutage korduvalt klahvile DSC ja valige soovitud heliseaded: ROCK, JAZZ, POP, CLASSIC. DBB Vajutage klahvile DBB (Dynamic Bass Boost) üks või mitu korda, et bassihelide võimendamist sisse / välja lülitada. Kui DBB funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile tähis DBB. Kellaaja näidu kuvamine PÕHIFUNKTSIOONID Kui soovite kellaaja näitu kuvada taasesitamise ajal, vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile DISPLAY/CLOCK. Seadme ekraanile kuvatakse kordamööda kellaja näit ja taasesituse funktsioonid. Märkused: MP3 failide taasesitamise ajal on teil võimalik sirvida informatsiooni pala kohta (ID3 liides), kui vajutate klahvile DISPLAY/ CLOCK

14 CD PLAADI FUNKTSIOONID CD PLAADI FUNKTSIOONID Taasesitamiseks sobivad plaadid kõik eelsalvestatud CD plaadid (CDDA) kõik lõpetatud audio CD-R ja CD-RW plaadid MP3/WMA-CD plaadid (CD-R/CD-RW plaadid, millele on salvestatud MP3/WMA failid) TÄHTIS! See süsteem on mõeldud harilike plaatide taasesitamiseks. Ärge kunagi kasutage plaatide lisasid (näiteks stabiliseerimis- rõngad, plaadihoolduslehed jne). Informatsioon MP3/ WMA failide kohta TÄHTIS! Veenduge, et MP3 failide laiendiks oleks.mp3. DRM kaitstud WMA failide salvestamiseks CD plaadile kasutage Windows Media Playeri 10 või hilisemat versiooni. Windows Media Playeri kohta lugege lähemalt veebilehelt www. microsoft.com. Plaatide taasesitamine Kui MP3 ja WMA failid ei ole plaadil kaustadesse salvestatud, määrab süsteem neile automaatselt albumi järjekorranumbriks Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile. Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile loo järjekorranumber ja selle algusest kulunud aeg. Valimine ja otsimine Muu pala valimine Vajutage korduvalt klahvidele /, kuni jõuate soovitud looni. MP3/WMA: ekraanil keritakse korraks informatsioon pala kohta. MP3/WMA plaatide puhul: 3 Soovitud albumi valimiseks vajutage klahvidele /. Ekraanil kuvatakse info albumi kohta. või Stoppreþiimil soovitud albumi ja pala valimiseks vajutage klahvidele / ja /. MP3/WMA: Ekraanil kuvatakse info albumi / pala kohta. Lõigu leidmine plaadilt taasesitamise ajal MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ja WMA (Windows Media Audio) muusika kokkupakkimistehnoloogiad vähendavad tunduvalt digitaalset andmemahtu, säilitades samal ajal CD plaadiga võrreldava helikvaliteedi. Windows Media Audio on Microsoft Corporation'i registreeritud kaubamärk. Toetatavad formaadid: Plaadiformaat ISO9660, Joliet, UDF (loodud Adaptec Direct CD plaadil) ja multisesoonsed CD plaadid. MP3 bitimäär (andmemäär): Kbps ja muutuvad bitimäärad. Võimalik kaustade tasemete arv: kuni 8. Suurim võimalike palade ja albumite koguarv plaadil: 500 WMA v9 või varasem. Süsteem ei toeta ega taasesita järgmisi formaate: Tühjad albumid: tühjad albumid on albumid, kuhu ei ole salvestatud MP3/WMA faile ja neid ei kuvata ekraanile. Mitteloetavad failinimetused jäävad vahele. See tähendab, et valede laienditega faile (näiteks Word dokumendid või MP3 failid laiendiga.dlf) ei taasesitata. DRM kaitstud WMA failid. WMA failid Lossless või VBR formaadis. Vajutage klahvile SOURCE ja valige allikaks CD (või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile CD). Ekraanile kuvatakse CD ikoon. Plaadipesa avamiseks vajutage klahvile CD OPEN CLOSE. Ekraanile kuvatakse tähis OPEN. 3. Sisestage plaat trükitud küljega ülespoole. Plaadipesa sulgemiseks vajutage uuesti klahvile CD OPEN CLOSE. Süsteem sirvib plaadile salvestatud informatsiooni. Ekraanile kuvatakse tähis READING. Audio CD plaadi puhul: kuvatakse ekraanile palade koguarv ja plaadi kogupikkus. MP3/WMA plaadi puhul: kuvatakse ekraanile albumi järjekorranumber A x x ja pala järjekorranumber T x x Taasesitamise katkestamiseks vajutage taasesitamise ajal klahvile. Taasesituse jät- kumiseks vajutage uuesti klahvile. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile STOP. CD plaadi taasesitamine lõppeb ka, kui: avatakse plaadipesa kaas. jõutakse plaadi lõppu. kui valitakse uus allikas: TUNER, USB või AUX. Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all / klahve. Otsimise ajal esitatakse heli suurel kiirusel ja vaiksemalt. Kui olete soovitud kohani jõudnud, vabastage klahv /. Jätkub harilik taasesitamine

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis

KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamis KASUTUSJUHEND Mini Hi-Fi Süsteem Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL CK4 (CKS4F) MFL7082767 www.lg.com Copyright

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33

SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (EE) KODUNE HELISÜSTEEM Kasutusjuhtnöörid Alustamine Ketta/USB taasesitus USB-edastus Tuuner Bluetooth Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 HOIATUS

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek

KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamisek KASUTUSJUHEND Mini hi-fi audio Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks. MUDEL OK55 MFL7050429 www.lg.com Copyright 2018

Rohkem

Alicante CD32, Kiel CD32, Porto CD32, San Remo CD32, Santa Cruz CD32 Raadio/CD-mängija Kasutus-ja paigaldusjuhend JUHTKLAHVID (vt. joonist seadmega ka

Alicante CD32, Kiel CD32, Porto CD32, San Remo CD32, Santa Cruz CD32 Raadio/CD-mängija Kasutus-ja paigaldusjuhend JUHTKLAHVID (vt. joonist seadmega ka Alicante CD32, Kiel CD32, Porto CD32, San Remo CD32, Santa Cruz CD32 Raadio/CD-mängija Kasutus-ja paigaldusjuhend JUHTKLAHVID (vt. joonist seadmega kaasasolevast võõrkeelsest kasutusjuhendist) 1 -klahv,

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem