Tartu Ülikool Psühholoogia instituut. Mari-Liis Saarela

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Ülikool Psühholoogia instituut. Mari-Liis Saarela"

Väljavõte

1 Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Mari-Liis Saarela KÕRGE NARTSISSISMI, PSÜHHOPAATILISUSE, AGRESSIIVSUSE, VIHA JA VAENULIKKUSE NÄITUDE SEOSED AASTASTEL ÕPILASTEL Seminaritöö Juhendaja: Aavo Luuk Läbiv pealkiri: Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel Tartu 2013

2 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 2 Kokkuvõte Käesolevas töös uuritakse aastaste õpilaste (N=286) psühhopaatilisuse, nartsissismi, agressiivsuse, viha tundmise ja vaenulikkuse alaskaalade näite ning nende omavahelisi seoseid. Uurimus kinnitas varasemate tööde tulemusi: nii nartsissism kui ka psühhopaatilisus korreleeruvad positiivselt agressiivsuse, vaenulikkuse ja viha tundmisega. Psühhopaatiliste kalduvustega noored on tulemuste järgi vägivaldsemad kui nartsisstlikud noored. Ilmnes, et eelmaintud konstruktid, agressiivsus, viha tundmine ning vaenulikkus on aga negatiivselt seotud keskmise hindega. Keskmisel hindel on positiivne korrelatsioon vihatunnete kontrolliga. Oletus, et agressiivsus, viha tundmine ja vaenulikkuse näidud on madalamad vanemates vanuserühmades, antud valimi puhul ei kinnitunud. ASSOCIATIONS BETWEEN HIGH NARCISSISM, PSYCHOPATHY, AGRESSION, ANGER AND HOSTILITY AMONG YEAR OLD PUPILS Abstract This paper examines the responses of year old students (N = 286) to psychopathy, narcissism, aggression, anger and hostility subscales and their interrelations. The study confirmed the results of previous papers that both psychopathy and narcissism are positively correlated with aggression, hostility and anger. Youth with psychopathic tendencies are more violent than the narcissistic youth. It appeared that these two constructs, together with aggression, anger and hostility, are negatively related to the grade point average (GPA). There is a positive correlation between anger control and GPA. The assumption that aggression, anger and hostility readings are lower in older age groups of youth was not confirmed in the study.

3 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 3 Sissejuhatus Vihatunded, agressiivsus ja vaenulikkus on konstruktid, mille kõrgest tasemest võib välja kasvada vägivaldne käitumine. Eckhardt, Norlander ja Deffenbacher (2004) on defineerinud viha kui subjektiivset kogemust, mis on seotud erinevate kognitsioonidega ning võib väljenduda sõnaliste või füüsiliste reaktsioonidena. Vaenulikkust pidasid nad pigem hoiakuks, millega siiski kaasnevad ka vihatunnete esinemised. Agressiivsust käsitlesid nad kui viha ja vaenulikkuse tulemusel tekkivat käitumist. Mitmed uurimused on näidanud, et neid negatiivseid omadusi ilmneb rohkem noorematel inimestel ning vanuse kasvades nende esinemine ja intensiivsus vähenevad (Phillips, Henry, Hoise ja Milne, 2006; Nurmsalu, 2012; Naaber 2012). Seega on agressiivsuse esinemine kõige sagedasem ja intensiivsem kooliealistel. Erinevat tüüpi vägivald ja koolikiusamine on tänapäeval suureks probleemiks nii õpilastele kui õpetajatele. Eelmainitud omadused mõjutavad nii õpilaste sotsiaalset staatust kui ka koolis hakkama saamist ja keskmist hinnet. Agressiivset käitumist, sagedase ja intensiivse viha kogemist ning vaenulikkust seostatakse nartsissistlike ja psühhopaatiliste isiksuseomadustega. Mitmed uurimused on kinnitanud, et nende tunnustega inimesed on agressiivsemad, tunnevad tihemini viha ja on ka vaenulikumad (Cale ja Lilienfeld, 2006; Baumeister ja Bushman, 1998). On ka näidatud, et agressiivsus, vaenulikkus ja viha on tihti madala ensehinnanguga kaasnevad ilmingud (Baumeister ja Bushman, 1998). Samas on Baumeister, Boden ja Smart (1996) oma metanalüüsis välja toonud ka ego ohustatuse (threatened ego) teooria, mille järgi agressiivsus esineb vastusena solvangutele või muule, mis haavab uhkust. Felsteni ja Hilli (1998) uurimus näitas, et kõrgema vaenulikkuse näitajaga inimesed kogesid rohkem ja intensiivsemaid vihatundeid, kui nad sattusid provotseerivasse olukorda. Tavatingimustel madala ja kõrge vaenulikkusega katsegruppide tulemustes olulisi erinevusi ei esinenud. Agressiivsust ja ka viha on seostatud madala enesehinnanguga. Baumeister, Boden ja Smart (1996) spekuleerisid, et see seos võib olla tingitud ebastabiilsest enesehinnangust, mis võib kaasneda näiteks nartsissismiga. Seda kinnitava tulemuseni jõudis Baumeister koos Bushmaniga aastal, leides oma töös, et enesehinnang pole agressiivsuse ja vaenulikkuse ilmnemisel oluline, kuid olulised on nartsissistlikud omadused ja solvangud, mis

4 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 4 nartsissistlikke inimesi agressiivse käitumiseni viivad. Baumeister, Boden ja Smart (1996) tõid välja, et kõige altimad agressiivselt ja vaenulikult käituma on grandioossete ja põhjendamatute mina-kujutluste ja kõrge enesehinnanguga inimesed. Oma aasta töös leidsid Baumeister ja Bushman, et solvangute ja ohtude puhul muutuvad küll kõik inimesed agressiivsemateks, kuid kõige intensiivsem oli see grandioosse enesekujutluse ja teiste nartsissismile omaste tunnustega inimestel. Uurimusest ilmnes, et sellistel inimestel olid ka ilma ego-ohustatuse või provokatiivse olukorra esinemiseta teistest kõrgemad agressiivsuse näitajad. Nende enesehinnang on ebastabiilsem ning nad on vastuvõtlikumad ka väikestele solvangutele. Nartsissistlikud inimesed ei kannata kriitikat. Baumeister ja Bushman (1998) tõid selle põhjuseks välja, et kriitika meenutab neile nende miinuseid, mida nad tunnistada ei taha. Nad on mõjutatavad, kuna neil on ebastabiilne enesehinnang. Nad arvasid, et enesehinnangu kõrged näitajad tulenevad nartsissistlike inimeste minakujutlusest, mis paneb nad enesehinnangu testides vastama kui kõrge enesehinnanguga inimesi. Sellega seletasid nad madala enesehinnangu seost agressiivsuse ja vaenulikkusega. Samas tõid Baumeister, Boden ja Smart (1996) välja, et ka madala enesehinnanguga inimesed võivad agressiivsed olla, kuid nende agressiivsus on suunatud neist nõrgemate vastu. Nad oletasid, et nii madalal kui ka väga kõrgel enesehinnangul, mida esindavad nartsissistlike omadustega inimesed, on seos agressiivsuse, vaenulikkuse ja vihatunnetega. Cale ja Lilienfeld (2006) võtsid vaatluse alla ego ohustatuse ( threatened egotism) teooria seoses psühhopaatiaga. Nende uurimusest vangidega ilmnes, et psühhopaatiliste kalduvustega inimesed muutusid agressiivsemaks ja nende puhul leiti seos olevat tugevam kui nartsissistlike joontega uuritutel. Võib järeldada, et ka psühhopaatiliste kalduvustega inimesed on tundlikud ego ohustavates situatsioonides ning nad reageerivad ka nartsissistlikest inimestest intensiivsemalt. Üldiselt leidsid nad, et agressiivsus, viha ja vaenulikkus on positiivses seoses kõrgemate nartsissismi ja psühhopaatilisuse näitajatega. Ka Lilienfeld, Reidy ja Shelley-Tremblay (2011) uurimuse kohaselt on psühhopaatial seos nii instrumentaalse kui ka reaktiivse agressiivsusega. See tähendab, et noored kasutavad vägivalda nii oma tahtmise saamiseks kui ka vastuseks provokatsioonile. Agressiivsuse puhul võib kooli kontekstis olla tegu nii uhkuse haavamisele reageerimisega, kui ka instrumentaalse agressiivsusega. Garandeau, Ahn ja Rodkin (2011) esitasid idee, et

5 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 5 agressiivne käitumine võib olla ka staatuse hoidmise püüe. Nad käsitlesid agressiivset käitumist kui sotsiaalse staatuse hoidmiseks tarvilikku abivahendit. Noorte sotsiaalset staatust ja selle seost agressiivse käitumisega uurides jõudsid Gorman, McKay, Nakamoto ja Schwartz (2006) järeldusele, et agressiivseid lapsi peetakse tihti küll nende klassikaaslaste poolt populaarsemateks, kuid ilmnes ka tendents, et mida kõrgem oli klassi keskmine hinne ja akadeemiline tase, seda madalam oli agressiivse lapse sotsiaalne staatus ja ka hinded võrreldes kaaslastega. Agressiivsuse ja üldise antisotsiaalse käitumise negatiivne mõju keskmisele hindele on kinnitust leidnud ka Wentzeli (1993) ja Malecki ning Ellioti (2002) töödes. Negatiivset seost antisotsiaalse käitumise ja keskmise hinde vahel kinnitab ka Mõttuse, Guljajevi, Alliku, Laidra ja Pullmani (2012) töö. Hillepi (2012) üliõpilastöös leiti negatiivne seos viha ja agressiivsuse näitude ning keskmise hinde vahel. Pihli (2012) töös ilmnes aga vaid nõrk negatiivne seos füüsilise agressiivsuse ja keskmise hinde vahel. Vanusega paraneb vihatunnete kontroll ehk vanemas eas väljendatakse viha vähem (Phillips, Henry, Hoise ja Milne, 2006). Sarnase tulemuseni jõudis ka Nurmsalu (2012): vihatunde väljendamist esineb rohkem noortel. Naaber (2012) leidis oma üliõpilastöös, et vanuse kasvades väheneb ka vaenulikkus. Kõige vaenulikumaks osutus noorim vanusegrupp. Samas leidsid Orpinas ja Frankowski (2001) enesekohase testiga kordustestimisel, et laste agressiivsuse näitajad ei muutunud paari aastaga oluliselt. Oli lapsi, kes muutusid rahulikemaks, kuid oli ka neid, kes muutusid hoopis agressiivsemaks. Uurimuses osalesid aga nooremad lapsed ning on võimalik, et nii noortel lastel ei muutugi käitumine ja enesekohased hinnangud paari aastaga veel oluliselt. Aga eelnevalt mainitud uurimustesse oli kaasatud ka vanemaid osalejaid. Antud töö keskendub peamiselt agressiivsuse, vihatunnete, vaenulikkuse, nartsissismi ning psühhopaatia vaheliste seoste uurimisele, kasutades selleks enesekohaste küsimustike komplekte, mis võimaldavad eelmainitud konstruktide mõõtmist. Andmete kogumiseks kasutatavas pahameele küsimustikus on vaenulikkuse konstrukti defineeritud kui tunnetuslikku hoiakut teiste suhtes, mille tunnusteks on negatiivsus, usaldamatus ja halvustav suhtumine. Viha on negatiivsete emotsioonide tulv, millel on potentsiaal avalduda sõnaliselt ja füüsiliselt ning muutuda agressiivsuseks. Agressiivsus on aga kellelegi suunatud kahjustav käitumine, mis võib avalduda nii sõnaliselt kui ka füüsiliselt (Luuk, Luuk ja Luuk 2011).

6 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 6 Teine kasutatav küsimustikekomplekt võimaldab nartsissismile ja psühhopaatiale iseloomulike omaduste mõõtmist. Esimese hüpoteesina oletan, et nartsissismi ja psühhopaatia alaskaalade tulemused korreleeruvad positiivselt agressiivsuse, vihatunnete ja vaenulikkuse alaskaalade tulemustega. Teiseks hüpoteesiks püsitan oletuse, et nii nartsissismi, psühhopaatia kui ka pahameeleküsimustike alaskaalade tulemused korreleeruvad negatiivselt keskmise koolihindega. Kolmandaks hüpoteesiks sean oletuse, et psühhopaatial on noorte agressiivsusega tugevam seos kui nartsissismil. Neljanda hüpoteesina oletan, et agressiivsus, vihatunnete esinemise sagedus ja vaenulikkus on madalamad vanemal vanusegrupil ja kõrgeimad noorimal eagrupil. Meetod Valim Küsimustike täitmist viidi läbi 2012 aasta mais viies Eesti koolis. Küsimustike täitjateks olid klassi õpilast vanuses aastat (M=14,5; SD=1,92). Neist 120 on poisid ja 139 tüdrukud, soo jätsid märkimata 27 küsimustike täitjat. Küsimustike täitmine oli anonüümne, ehk peale vanuse ja soo õpilastelt muid isikuandmeid ei küsitud. Mõõtevahendid ja muutujad Andmete kogumisel kasutati kahte mõõdikute komplekti: pahameeleküsimustikke (Luuk, Luuk ja Luuk, 2011) ja enesekohaste negatiivsete tuumikhinnangute skaalat (Luuk, 2013). Pahameele küsimustik koosnes viiest skaalast kokku üheteistkümne alaskaalaga: agresiivsuse skaalast kolme alaskaalaga (füüsiline, sõnaline ja kiusamisagressiivsus), hetkeviha skaalast kolme alaskaalaga (hetkeviha intensiivsus, hetkeviha kontroll ja hetkeviha väljendamine), vihaepisoodide sageduse skaalast kahe alaskaalaga (vihaepisoodide intensiivsus ja

7 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 7 vihaepisoodide kontroll), vaenulikkuse skaalast kahe alaskaalaga (umbusk ja vaen) ning vihaseisundi intensiivsuse 100 mm pikkusest analoogskaalast. Enesekohaste negatiivsete tuumikhinnangute skaalast kasutatakse töös peamiselt enesehinnangu skaalat, isiksuse tumedamate tahkude (psühhopaatilisuse ja nartsissismi) alaskaalasid ja nartsissismi küsimustikku. Pahameeleküsimustik koosnes 40st väitest ja graafilisest analoogskaalast. Teine, enesekohaste negatiivsete tuumihinnangute küsimustik koosnes kokku 159st väitest ja ühest graafilisest analoogskaalast, kus paluti hinnata oma hetkeärevust 100 mm pikkusel skaalal. Väidetele sai vastata 5-pallisel Likerti tüüpi skaalal. Variandid olid vastavalt: Intensiivsusskaalade puhul: 0 - vale/ei ole nõus, 1 - pigem vale, 2 - raske öelda/ei tea, 3 - pigem õige, 4 - õige/täiesti nõus. Sagedusskaalade puhul: 0 - peaaegu mitte kunagi, 1 - pigem harva, 2 - aeg-ajalt, 3 - pigem sageli, 4 peaaegu alati. Sõltumatuteks muutujateks on käesolevas uurimuses katseisikute sugu ja vanus. Sõltuvad muutujad on erinevate skaalade ja alaskaalade tulemused ning keskmine koolihinne (n= 158, M=3,94, SD=0,61). Alaskaalad ja nende märgistused Pahameeleküsimustik: Agressiivsuse skaala: AGG_1 füüsilise agressiivsuse alaskaala AGG_2 Sõnalise agressiivsuse alaskaala AGG_3 Ülekohtuse agressiivse käitumise alaskaala Hetkeviha skaala: ANG_S1 Vihatunnete intensiivsuse alaskaala ANG_S2 Vihatunnete kontrolli alaskaala ANG_S3 Viha väljaelamise/väljanäitamise alaskaala Vihaepisoodide sageduse skaala: ANG_T1 Vihatunnete kogemise sageduse alaskaala ANG_T2 Vihatunnete kontrolli sageduse alaskaala Vaenulikkuse skaala:

8 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 8 HO_1 Usaldamatuse alaskaala HO_2 Vaenulikkuse alaskaala Kasutatavad enesekohaste negatiivsete tuumikhinnangute küsimustikud: Enesehinnangu skaala: EHI_1 Negatiivse enesehinnangu alaskaala EHI_3 Vastutustundlikkuse alaskaala Isiksuse tumedamate tahkude alaskaalad: EHI_2 Psühhopaatilisuse alaskaala EHI_4 Nartsissismi alaskaala Nartsissismi (eneseväärtustamise) küsimustik: NA1 Pettumus teistele pandud lootuste mittetäitumise pärast NA2 Tundlikkus teistepoolse märkamise suhtes NA3 Oma headuse upitamine teiste kaudu NA4 Teistega manipuleerimine Tulemused Alaskaalade vahelised korrelatsioonid Tabelis 1 on toodud erinevate alaskaalade skooride omavahelised korrelatsioonid. Tulemustest võib näha, et kõigil viiel nartsissismi alaskaalal (NA1, NA2, NA3, NA4 ja EHI_4) on statistiliselt oluline positiivne korrelatsioon agressiivsuse kahe alaskaala (AGG_2 ja AGG_3) tulemustega. Füüsilise agressiivsuse alaskaalal AGG_1 on nõrk korrelatsioon nartsissismi alaskaalade NA1, NA2, NA3 ja NA4 tulemustega, statistiliselt oluline seos puudub üldise nartsissismi alaskaala EHI_4 tulemustega. Nartsissismi alaskaaladel on positiivne seos (p 0,01) ka vaenulikkuse alaskaala HO_1, usaldamatuse alaskaala HO_2 ja ka vihatunnete alaskaalade (ANG_S1, ANG_S3, ANG_T1) tulemustega.

9 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 9 Tabel 1. Küsimustike alaskaalade tulemuste korrelatsioonid. AGG_ AGG_ AGG_ ANG_ ANG_ ANG_ ANG_ ANG_ KKH EHI_2 EHI_4 NA1 NA2 NA3 NA S1 S2 S3 T1 T2 HO_1 HO_2 KKH r 1 -,387 **,106 -,029,097 -,065,035 -,328 ** -,335 ** -,359 ** -,173 *,295 ** -,151 -,091,372 **,073 -,281 ** p,000,184,719,229,419,667,000,000,000,030,000,059,261,000,365,000 N EHI_ 2 r -,387 ** 1,165 **,490 **,224 **,271 **,369 **,380 **,482 **,562 **,309 ** -,228 **,267 **,302 ** -,208 **,118,518 ** p,000,006,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,052,000 N EHI_ 4 r,106,165 ** 1,408 **,500 **,419 **,442 **,097,397 **,299 **,212 **,156 **,361 **,280 **,149 *,307 **,301 ** p,184,006,000,000,000,000,108,000,000,000,010,000,000,014,000,000 N NA1 r -,029,490 **,408 ** 1,625 **,546 **,396 **,201 **,382 **,357 **,338 ** -,022,348 **,380 **,054,327 **,374 ** p,719,000,000,000,000,000,001,000,000,000,714,000,000,381,000,000 N NA2 r,097,224 **,500 **,625 ** 1,669 **,315 **,157 *,275 **,270 **,300 **,047,361 **,365 **,112,516 **,236 ** p,229,000,000,000,000,000,010,000,000,000,445,000,000,068,000,000 N NA3 r -,065,271 **,419 **,546 **,669 ** 1,320 **,186 **,282 **,286 **,260 **,036,253 **,319 **,055,361 **,230 ** p,419,000,000,000,000,000,002,000,000,000,559,000,000,370,000,000 N NA4 r,035,369 **,442 **,396 **,315 **,320 ** 1,240 **,467 **,398 **,199 **,058,361 **,255 **,109,197 **,422 ** p,667,000,000,000,000,000,000,000,000,001,348,000,000,076,001,000 N AGG _1 r -,328 **,380 **,097,201 **,157 *,186 **,240 ** 1,468 **,506 **,356 ** -,247 **,444 **,334 ** -,206 **,190 **,490 ** p,000,000,108,001,010,002,000,000,000,000,000,000,000,001,001,000 N AGG _2 r -,335 **,482 **,397 **,382 **,275 **,282 **,467 **,468 ** 1,678 **,422 ** -,086,603 **,406 ** -,044,289 **,712 ** p,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,152,000,000,466,000,000 N AGG _3 r -,359 **,562 **,299 **,357 **,270 **,286 **,398 **,506 **,678 ** 1,388 ** -,179 **,602 **,340 ** -,213 **,211 **,649 ** p,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003,000,000,000,000,000 N ANG r -,173 *,309 **,212 **,338 **,300 **,260 **,199 **,356 **,422 **,388 ** 1 -,114,479 **,681 ** -,057,479 **,489 ** _S1 p,030,000,000,000,000,000,001,000,000,000,058,000,000,340,000,000

10 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 10 N ANG _S2 r,295 ** -,228 **,156 ** -,022,047,036,058 -,247 ** -,086 -,179 ** -, ,072 -,078,657 **,075 -,182 ** p,000,000,010,714,445,559,348,000,152,003,058,229,192,000,212,002 N ANG _S3 r -,151,267 **,361 **,348 **,361 **,253 **,361 **,444 **,603 **,602 **,479 ** -,072 1,483 ** -,010,378 **,623 ** p,059,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,229,000,863,000,000 N ANG _T1 r -,091,302 **,280 **,380 **,365 **,319 **,255 **,334 **,406 **,340 **,681 ** -,078,483 ** 1,035,532 **,501 ** p,261,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,192,000,555,000,000 N ANG _T2 r,372 ** -,208 **,149 *,054,112,055,109 -,206 ** -,044 -,213 ** -,057,657 ** -,010,035 1,172 ** -,112 p,000,001,014,381,068,370,076,001,466,000,340,000,863,555,004,061 N HO_1 r,073,118,307 **,327 **,516 **,361 **,197 **,190 **,289 **,211 **,479 **,075,378 **,532 **,172 ** 1,347 ** p,365,052,000,000,000,000,001,001,000,000,000,212,000,000,004,000 N HO_2 r -,281 **,518 **,301 **,374 **,236 **,230 **,422 **,490 **,712 **,649 **,489 ** -,182 **,623 **,501 ** -,112,347 ** 1 p,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002,000,000,061,000 N r Pearsoni korrelatsiooni koefitsent, p statistilise olulisuse nivoo, N valimi suurus NA1 pettumine teistele pandud lootuste mittetäitumise pärast, NA2 - Tundlikkus teistepoolse märkamise suhtes, NA3 - oma headuse upitamine teiste kaudu, NA4 - Teistega manipuleerimine, AGG_1 füüsiline agressiivsus, AGG_2 sõnaline agressiivsus, AGG_3 ülekohtune agressiivsus, kiusamine, ANG_S1 viha intensiivsus, ANG_S3 - viha väljaelamine näitamine, ANG_T1 - viha kogemise sagedus, HO_1 usaldamatus, HO_2 vaenulikkus, KKH keskmine koolihinne, EHI_2 psühhopaatilisus, EHI_4 nartsissisms Nagu Tabelist 1 näha, on psühhopaatilisusel keskmise tugevusega seos ( r=0,38; p 0,01) füüsilise agressiivsusega. Tugevam seos on aga sõnalise (r=0,482; p 0,01) ja ülekohtuse agressiivsusega ( r=0,562; p 0,01). See tähendab, et psühhopaatiliste omaduste kõrgemate ilmingutega noored on rohkem agressiivsed. Ülekohtune agressiivsus on psühhopaatiaga neist kolmest kõige kõrgemini korreleeruv. Tulemused näitavad, et psühhopaatia on agressiivsusega tugevamini seotud kui nartsissism. Samuti on psühhopaatial kõrge seos vaenulikkusega ( r=0,518; p 0,01). Oluline seos puudub psühhopaatia alaskaala tulemustel aga usaldamatuse alaskaala HO_1 tulemustega. Keskmisel koolihindel on mõõdukas negatiivne seos kõigi kolme agressiivsuse alaskaala AGG_1 ( r=-0,328; p 0,01), AGG_2 ( r=-0,335; p 0,01) ja AGG_3 ( r=-0,359; p 0,01)

11 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 11 tulemuste ning psühhopaatilisuse alaskaala EHI_2 ( r=-0.387; p 0,01) tulemustega ja nõrk seos vaenulikkuse alaskaala HO_2 (r=-0.281; p 0,01) tulemustega. Tabel 2. Korrelatsioonid küsimustike alaskaalade tulemuste vahel. KKH EHI_1 EHI_3 NA1 NA2 NA3 NA4 ANG_S2 ANG_T2 EHI_2 EHI_4 KKH r 1 -,031,286 ** -,029,097 -,065,035,295 **,372 ** -,387 **,106 p,703,000,719,229,419,667,000,000,000,184 N EHI_1 r -, ,199 **,461 **,564 **,467 **,134 * -,050,051,301 **,237 ** p,703,001,000,000,000,027,406,399,000,000 N EHI_3 r,286 ** -,199 ** 1 -,040,044,115,206 **,386 **,446 ** -,271 **,327 ** p,000,001,515,468,061,001,000,000,000,000 N NA1 r -,029,461 ** -,040 1,625 **,546 **,396 ** -,022,054,490 **,408 ** p,719,000,515,000,000,000,714,381,000,000 N NA2 r,097,564 **,044,625 ** 1,669 **,315 **,047,112,224 **,500 ** p,229,000,468,000,000,000,445,068,000,000 N NA3 r -,065,467 **,115,546 **,669 ** 1,320 **,036,055,271 **,419 ** p,419,000,061,000,000,000,559,370,000,000 N NA4 r,035,134 *,206 **,396 **,315 **,320 ** 1,058,109,369 **,442 ** p,667,027,001,000,000,000,348,076,000,000 N ANG_S 2 r,295 ** -,050,386 ** -,022,047,036,058 1,657 ** -,228 **,156 ** p,000,406,000,714,445,559,348,000,000,010 N ANG_T 2 r,372 **,051,446 **,054,112,055,109,657 ** 1 -,208 **,149 * p,000,399,000,381,068,370,076,000,001,014 N EHI_2 r -,387 **,301 ** -,271 **,490 **,224 **,271 **,369 ** -,228 ** -,208 ** 1,165 ** p,000,000,000,000,000,000,000,000,001,006 N

12 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 12 EHI_4 r,106,237 **,327 **,408 **,500 **,419 **,442 **,156 **,149 *,165 ** 1 p,184,000,000,000,000,000,000,010,014,006 N r Pearsoni korrelatsiooni koefitsent, p statistilise olulisuse nivoo, N valimi suurus NA1 pettumine teistele pandud lootuste mittetäitumise pärast, NA2 - Tundlikkus teistepoolse märkamise suhtes, NA3 - Oma headuse upitamine teiste kaudu, NA4 - Teistega manipuleerimine, ANG_S2 viha kontrollimine, ANG_T2 viha kontrolli sagedus, KKH keskmine koolihinne, EHI_2 psühhopaatilisus, EHI_4 nartsissism, EHI_1 negatiivne enesehinnang, EHI_3 vastutustundlikkus. Tabel 2 näitab, et keskmine hinne korreleerub oluliselt ja positiivselt vastutustundlikkuse (r=0,286; p 0,01), vihatunnete kontrolli sageduse ANG_T2 ( r=0,372; p 0,01) ja hetkeviha kontrolli ANG_S1 (r=0,295; p 0,01) alaskaalade tulemustega. Psühhopaatia (EHI_2) alaskaala tulemustel on vihatunnete kontrolli alaskaalade ANG_S2 (r=-0,228; p 0,01) ja ANG_T2 (r=-0,208; p 0,01) tulemustega nõrk negatiivne, nartsissismi alaskaalal (EHI_4) aga nõrk positiivne seos (vastavalt r=0,156; p 0,01; r=0,149; p 0,05). Nartsissismi ja psühhopaatia alaskaalade tulemused korreleeruvad positiivselt negatiivse enesehinnanguga. Tugev on nartsissismi alaskaalade Pettumus teistele pandud lootuste mittetäitumise pärast ( r=0,461; p 0,01), Tundlikkus teistepoolse märkamise suhtes (r=0,564; p 0,01) ja Oma headuse upitamine teiste kaudu (r=0,467; p 0,01) seos negatiivse enesehinnanguga. Ka usaldamatuse ( r=0,593; p 0,01) ja viha kogemise sageduse ( r=0,457; p 0,01) alaskaalade seos EHI_1 alaskaalaga on tugev. Arvestatavad korrelatsioonid on negatiivsel enesehinnangul ka agressiivsuse erinevate tüüpide ja viha väljaelamise alaskaala tulemustega. Tabelist 2 selgus ka, et psühhopaatial on nõrk negatiivne seos ( r=-0,228; p 0,01) viha kontrollimise alaskaalaga, nartsissismi puhul on aga tegu nõrga positiivse seosega ( r=0,156; p 0,01). Sarnane seoste erinevus ilmnes ka viha kontrolli sageduse alaskaala puhul. Seega kontrollivad kõrgemalt psühhopaatilised noored oma viha rohkem kui kõrgemalt nartsissistlikud noored. Kõrgema psühhopaatilisusega silma paistvad isikud on ka vaenulikumad kui nartsissistlikud isikud.

13 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 13 Keskmiste erinevused gruppide lõikes Joonis 1. Pahameele küsimustiku alaskaalade tulemuste keskmised eagruppide lõikes. Analüüsis jagati katseisikud gruppidesse ea järgi vastavalt aastased ( N= 83), aastased ( N= 89) ja kolmandasse gruppi aastased ( N= 79). Jooniselt 1 võib näha, et agressiivsuse, viha ja vaenulikkuse skaalade alaskaalade tulemused ei lange vanuse kasvades. Seega ei pea sissejuhatuses esitatud neljas hüpotees paika. Joonis 2. Psühhopaatilisuse alaskaala keskmine eagruppide ja soo lõikes.

14 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 14 Sugude- ja gruppidevaheliste erinevuste analüüs Mann-Whitney testiga näitas, et statistiliselt olulised olid grupi keskmised erinevused poiste ja tüdrukute vahel kõigis vanusegruppides psühhopaatilisuse ja füüsilise agressiivsuse alaskaalade puhul. Samuti on poisid psühhopaatilisemad. Joonis 2 näitab, et poiste psühhopaatilisus kasvab vanusega. Neidude puhul on see aga madalaim vanimas (16-18 aastased) vanuserühmas. Joonis 3. Füüsilise, sõnalise ja ülekohtuse agressiivsuse keskmine eagruppide ja soo lõikes. Jooniselt 3 võib näha, et poisid on füüsiliselt agressiivsemad kui samas vanuses tüdrukud. Nii poiste kui tüdrukute puhul on kõige agressiivsemad aastased. Sõnaline agressiivsus erineb sugude lõikes aastaste ja aastaste vanusegruppide puhul. Nagu Jooniselt 3 näha, on kõrgemad näidud taaskord noormeestel. Vanuse kasvades esineb sõnalist agressiivsust rohkem nii tüdrukute kui poiste seas. Joonis 3 näitab ka, et ülekohtune agressiivsus on sarnaselt füüsilisele agressiivsusele kõrgeim aastaste noorte puhul. Suurim erinevus sugude lõikes on aastaste gruppide vahel.

15 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 15 Joonis 4. Vaenulikkuse keskmiste erinevused vanusegruppide ja soo lõikes Joonis 4 kujutab vaenulikkuse keskmiste erinevusi vanuse-gruppide ja soo lõikes. Statistiliselt oluline erinevus on poiste ja tüdrukute vaenulikkuse tasemes vanimas aastaste vanusegrupis. Poiste vaenulikkuse näit on kõrgem. Tüdrukud on kõige vaenulikumad aastaselt. Vanimas grupis on aga näit taas langenud. Arutelu ja järeldused Töö sissejuhatuses püstitati 4 oletust. Esimene neist oli, et nartsissismi ja psühhopaatia alaskaalade tulemused korreleeruvad positiivselt agressiivsuse, vihatunnete ja vaenulikkuse skaalade tulemustega. Andmeanalüüsil selgus, et psühhopaatilisusel on arvestatav seos füüsilise agressiivsusega. Tugevam on aga seos sõnalise ja ülekohtuse agressiivsuse ning vaenulikkusega. Seega on psühhopaatiliste omaduste ilmingutega noored vägivaldsemad ning väljendavad oma agressiivsust rohkem ka sõnaliselt. Ülekohtuse agressiivsuse, vaenulikkuse ilmnemine ja intensiivse ning sagedase viha tundmine lähevad kokku psühhopaatia üldiseloomuga. Psühhopaatiliste omadustega inimesed tahavad rohkem teiste üle domineerida, nendega manipuleerida, kontrolli omada ja on ka vaenulikumad.

16 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 16 Nartsissismi seosed eelmainitud alaskaaladega on samuti positiivsed, kuid nõrgemad. Vastavate omadustega inimesed on küll agressiivsemad, kuid korrelatsioonid näitavad nõrgemat seost kui psühhopaatia puhul. See tähendab, et sissejuhatuses püstitatud teine hüpotees leidis kinnitust. Selle uurimuse järgi näib nartsissistlike omadustega inimeste puhul domineerivat füüsiliselt agressiivne käitumine, mida väidab kõrgem korrelatsioon võrreldes teiste agressiivsuse tüüpide alaskaalade korrelatsioonidega. Arvestatava tugevusega on ka seosed usaldamatuse ja vaenulikkusega. Seega on nartsissistlikud noored vähem usaldavad ja rohkem vaenulikud kui mittenartsissistlikud. Nad on tundlikud ka teistepoolse märkamise suhtes ning uurimusest selgus, et selles võivad olulist rolli mängida negatiivne enesehinnang ja usaldamatus. Võib oletada, et kui inimene on usaldamatu, siis ta kahtleb teistes ning arvab, et teised on valmis talle liiga tegema või teda provotseerima. Negatiivse enesehinnanguga inimene võib arvata, et teistel on temale suunatud tegudeks temast tulenev põhjust. Nende kahe asjaolu olemasolul võib inimene teistepoolse märkamise ja tähelepanu suhtes tundlikum olla. Täpsemate ja kindlate järelduste tegemiseks tuleks aga antud teemat sügavamalt uurida. Antud uurimus näitas nartsissismile omaste tunnuste seost negatiivse enesehinnanguga. See kinnitaks Baumeister (1996) oletust, et nartsissistlikud ja ka psühhopaatilised inimesed on tegelikult madalama või ebastabiilse enesehinnanguga. Nad upitavad oma headust teiste kaudu ja on seetõttu ka tundlikud teistepoolse märkimise suhtes. Ka pettumine teistele pandud lootuste mittetäitumisel on seotud negatiivse enesehinnanguga. Nartsissistid tahavad teistega manipuleerida, kuid sellel on negatiivse enesehinnanguga vaid nõrk seos. Tulemustest võib jääda mulje, et psühhopaatia ja nartsissism on väga saranased. Siiski ilmnes ka selles uurimuses nende vahel mitmeid erinevusi. Ka psühhopaatilisemad isikud manipuleerivad teistega ja pettuvad, kui teised ei käitu nende ootuste järgi, kuid erinevalt nartsissistlikest isikutest pole teistepoolne märkamine ja enda upitamine teiste kaudu neile nii tähtsad. Seos ilmneb, kuid see jääb nartsissistidele alla. Psühhopaadid kogevad viha intensiivsemalt ja tihemini ning kontrollivad end harvem, kui nartsissistid seda teevad. Nartsissismi ja viha kontrollimise vahel ilmnes nõrk positiivne seos, mis tähendab, et nad üritavad oma viha kontrollida rohkem kui nartsissistlike omadusteta noored.

17 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 17 Psühhopaatial puudub antud töö järgi seos usaldamatusega. Võib järeldada, et tegu on pigem nartsissismile omase nähuga, sest uurimus näitas arvestava seose esinemist. Nartsissistlikud inimesed on teistepoolse märkamise suhtes tundlikud ning sellel on omakorda tugev seos usaldamatusega. Neile lähevad teised inimesed ja nende arvamus rohkem korda ning nad mõtlevad, et teised on valmis neile kahju tegema või neid tahtlikult provotseerima. Antud uurimuse järgi psühhopaatia alaskaala näidu kasvades usaldamatuse näit ei suurene, ehk psühhopaatiliste omadustega noortel teiste usaldamatusele viitavaid arvamusi oluliselt ei esine. Antud töö põhjal ei saa teha järeldusi provotseerivate olukordade ja käitumisstiilide seoste kohta, kuid Baumeisteri ja Bushmani (1998) uurimuse järgi käituvad nartsissistlikud ja psühhopaatilised täiskasvanud provotseerivates olukordades agressiivsemalt. Selliste provotseerivate olukordade tekitamine koolis teiste õpilaste või ka õpetajate poolt on tavaline. Noored, kellel on varemmainitud eeldused, võivad kergesti ärrituda ning agressiivselt käituda. Nõnda satuvad nad teiste pahameele alla ning kriitika tekitab järjekordse provotseeriva olukorra, millele noor järjekordselt reageerib. Nõnda võidakse agressiivseid noori vältima või ka lausa halvustama hakata ning sellega neile frustratsiooni tekitada. Kõik see omab mõju ka keskmisele hindele. Kinnitust leidis hüpotees, et keskmine hinne on negatiivselt seotud nii nartsissismi, psühhopaatia kui ka pahameeleküsimustike skaalade tulemustega. Selliste omaduste kõrgete tasemetega lapsed võivad käituda antisotsiaalselt, tujukalt ja hoolimatult teiste õpilaste suhtes. Varasematest samateemalistest uurimustest (Wentzel, 1993; Maleck ja Elliot, 2002) on selgunud, et hästi käituvad lapsed on koolis igati edukamad. McKay, Nakamoto ja Schwartz (2006) näitasid aga, et osadel juhtudel võivad halvasti käituvad õpilased olla klassis populaarsed. Kui aga on tegu akadeemiliselt kõrge tasemega klassiga, on nad seal sotsiaalselt madalama staatusega. Neil on raskem koolis hakkama saada, sest nad võivad hõlpsasti saada negatiivse iseloomuga tagasisidet, mille tagajärjel võivad muutuda agressiivseks ning olla halva lapse rollis. Neil on pidev valmisolek reageerida agressiivselt. Viimaseks hüpoteesiks oli, et agressiivsus, vihatunnete sagedus ja vaenulikkus on madalamad vanemal vanusegrupil ja kõrgeimad noorimal ning sellega seoses eeldati ühtlasi, et viha kontrolli näitajad on kõrgeimad vanimal vanusegrupil. Oletus ei leidnud kinnitust. Pigem ilmnes nähtus, et eelmainitud näitajate tulemused olid kõrgemad vanema vanusegrupi puhul.

18 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 18 Tulemuste erinevus sissejuhatuses mainitud uurimustes saadutega võib tuleneda katseisikute vanuselistest erinevustest. Antud töö valimis olid noored vanuses aastat. Kõik neist käisid kas põhikoolis või keskkoolis. Võimalik, et selles vanusevahemikus eelmainitud näitajad ei lange veel ning inimesed hakkavad rahunema alles veidi vanemas eas. Ootuspärane oli tulemus poiste ja tüdrukute erinevuste osas. Neidude agressiivsuse näitajad olid statistiliselt madalamad kahes vanemas grupis (14-15 ja aastaste puhul). Noorimas grupis erinevust ei olnud. Ka psühhopaatia näidud olid oluliselt kõrgemad poistel ning seda kõigi vanusegruppide puhul. Küll on aga tüdrukute usaldamatuse näidud kõrgemad kahes nooremas vanusegrupis (11-13 ja aastased). Antud uurimuses leidsid kinnitust mitmed hüpoteesid psühhopaatilisuse, nartsissismi, pahameeleküsimustike alaskaalade ja keskmise hinde seoste kohta. Edaspidi tasuks uurida ka koolis esinevaid provokatiivseid olukordi ja erinevate psühhopaatilisuse ja nartsissismi näitudega laste reaktsiooni neile. Praegu võib Baumeistri ja Bushmani (1998) tööst teha järeldusi küll täiskasvanute kohta, kuid samad seosed ei pruugi paika pidada noorte puhul. Viited Baumeister, R. F., Boden, J. M., ja Smart, L. (1996). Relation of Threatened Egotism to Violence and Aggression: The Dark Side of High Self-Esteem. Psychological Review, 103 (1), Baumeister, R. F. ja Bushman, B. J. (1998). Threatened Egotism, Narcissism, Self-Esteem, and Direct and Displaced Aggression: Does Self-Love or Self-Hate Lead to Violence? Journal of Personality and Social Psychology, 75 (1), Cale, E. M. ja Lilienfeld, S. O. (2006). Psychopathy Factors and Risk for Aggressive Behavior: A Test of the Threatened Egotism Hypothesis. Law and Human Behavior, 30 (1), Eckhardt, C., Norlander, B. ja Deffenbacher, J. (2004). The assessment of anger and hostility: a critical review. Aggression and Violent Behavior, 9, Felsten, G, ja Hill, V. (1998). Aggression Questionnaire hostility scale predicts anger in response to mistreatment. Behaviour Research and Therapy, 37, Garandeau, C. F., Ahn, H.-J. ja Rodkin, P. C. (2011). The Social Status of Aggressive Students Across Contexts: The Role of Classroom Status Hierarchy, Academic Achievement, and Grade. Developmental Psychology, 47 (6),

19 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 19 Gorman, A. H., McKay, T., Nakamoto, J. ja Schwartz, D. (2006). P opularity, Social Acceptance, and Aggression in Adolescent Peer Groups: Links With Academic Performance and School Attendance. Developmental Psychology, 42 (6), Lilienfeld, S.O., Reidy, D.E. ja Shelley-Tremblay, J.F. (2011). Psychopathy, reactive aggression, and precarious proclamations: A review of behavioral, cognitive, and biological research. Aggression and Violent Behavior, 16, Malecki, C.K. ja Elliot, S.N. (2002). Children s Social Behaviors as Predictors of Academic Achievement: A Longitudinal Analysis. School Psychology Quarterly, 11 (1), Mõttus, R., Guljajev, J., Allik, J., Laidra, K., & Pullmann, H. (2012). Longitudin al Associations of Cognitive Ability, Personality Traits and School Grades with Antisocial Behaviour. European Journal of Personality, 26, Orpinas, P., ja Frankowski, R. (2001). The aggression scale: A self-report measure of aggressive behaviour for young adolescents. Journal of Early Adolescence, 21 (1), Philips, L.H., Henry, J.D., Hosie, J.A., & Milne, A.B. (2006). Age, anger regulation and wellbeing. Aging and Mental Health, 10 (3), Wentzel, K.R. (1993). Does Being Good Make the Grade? Social Behavior and Academic Competence in Middle School. Journal of Educational Psychology. 85 (2), Käsikirjad Hillep, M. (2012). Agressiivsuse, viha ja vaenulikkuse seosed põhikooliõpilaste keskmiste hinnetega haridusliku stratifikatsiooni võimaliku indikaatorina. Seminaritöö, Tartu Ülikool, Psühholoogia Instituut. Luuk, A. (2013). Enesekohaste negatiivsete tuumikhinnangute skaala loomisest ja kasutamisest. Käsikiri. Luuk, A. Luuk, K., Luuk, H. (2011). Pahameelemõõdik. Käsikiri. Naaber, M. (2012). Vaenulikkust hindava küsimustiku katsetamine ja kontrollimine. Seminaritöö, Tartu Ülikool, Psühholoogia Instituut. Nurmsalu, M. (2012). Soolised ja vanuselised erinevused vihatunnetes, viha kontrollis ja selle väljendamises. Seminaritöö, Tartu Ülikool, Psühholoogia Instituut. Pihl, T.-M. (2012). Agressiivsuse eri liike mõõtva küsimustiku väljatöötamine ja nende liikide ning õpilase keskmise hinde seoste uuring. Seminaritöö, Tartu Ülikool, Psühholoogia Instituut.

20 Nartsissism, psühhopaatilisus ja agressiivsus õpilastel 20 Käesolevaga kinnitan, et olen korrektselt viidanud kõigile oma töös kasutatud teiste autorite poolt loodud kirjalikele töödele, lausetele, mõtetele, ideedele või andmetele. Olen nõus oma töö avaldamisega Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace. Mari-Liis Saarela

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Karmen Vool ISIKSUSHÄIRETELE OMASTE JOONTE SEOS EMPAATIA NING TERAPEUTILISE SUHTEGA Magistritöö Juhendaja: Maie K

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Karmen Vool ISIKSUSHÄIRETELE OMASTE JOONTE SEOS EMPAATIA NING TERAPEUTILISE SUHTEGA Magistritöö Juhendaja: Maie K Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Karmen Vool ISIKSUSHÄIRETELE OMASTE JOONTE SEOS EMPAATIA NING TERAPEUTILISE SUHTEGA Magistritöö Juhendaja: Maie Kreegipuu Kaasjuhendaja: Andres Kaera Läbiv pealkiri:

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Birgit Pillmann EESTI KOOLIÕPILASTE ELUGA RAHULOLU ENNUSTAVAD TEGURID Magistritöö Juhendajad: Helle Pullmann (Ph.

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Birgit Pillmann EESTI KOOLIÕPILASTE ELUGA RAHULOLU ENNUSTAVAD TEGURID Magistritöö Juhendajad: Helle Pullmann (Ph. Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Birgit Pillmann EESTI KOOLIÕPILASTE ELUGA RAHULOLU ENNUSTAVAD TEGURID Magistritöö Juhendajad: Helle Pullmann (Ph.D), Anu Realo (Ph.D) Läbiv pealkiri: Kooliõpilaste

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ära löö last- ka sõnadega Anne Kleinberg MD, PhD TLH Psühhiaatriakliiniku juhataja 20.11.2015 Sissejuhatus Vanemlikkus Vägivalla liigid Verbaalse vägivalla mõiste ja variandid Verbaalse vägivalla mõju

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kristi Soogenbits Sotsiaalse Käitumise küsimustiku sobivus Aspergeri sündroomiga teismeliste isiksuseomaduste mõõtmiseks ja antud küsimustiku normide uuendamine. Magistritöö

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

(Microsoft Word - \334lle Mugu_kokkuv\365te)

(Microsoft Word - \334lle Mugu_kokkuv\365te) TARTU LINNA ÕPETAJATE LÄBIPÕLEMISE, ENESETÕHUSUSE JA TAUSTATEGURITE SEOSED Magistritöö aktuaalsus Eesti hariduselus on toimunud ja toimumas suured muutused viiakse läbi ulatuslikke haridusreforme ning

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Sooaspekti olulisus meeste tervise uuringutes

Sooaspekti olulisus meeste tervise uuringutes Sooaspekti olulisus meeste tervise uuringutes Ülle Papp 24.05.2019 Mida tähendab olla mees kui sooline olevus? mõisted mehelikkus, soostereotüübid ja sooline identiteet Sotsiaalselt, ühiskonna poolt määratud

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteadus (humanitaarained) õppekava Jesenija Tärn VÄGIVALDSE KÄITUMISE ESI

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteadus (humanitaarained) õppekava Jesenija Tärn VÄGIVALDSE KÄITUMISE ESI Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteadus (humanitaarained) õppekava Jesenija Tärn VÄGIVALDSE KÄITUMISE ESINEMISE SAGEDASEMAD KOHAD JA LIIGID KASVATUSE ERITINGIMUSI

Rohkem

Seminaritöö_Demograafiliste muutujate mõju isikuomaduste sotsiaalsele soovitavusele

Seminaritöö_Demograafiliste muutujate mõju isikuomaduste sotsiaalsele soovitavusele Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Deivi Tuppits DEMOGRAAFILISTE MUUTUJATE MÕJU ISIKSUSE SEADUMUSTE SOTSIAALSELE SOOVITAVUSELE Seminaritöö Juhendaja: Jüri Allik, PhD Läbiv pealkiri: Isiksuseomaduste

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee

MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Ee MAGISTRITÖÖ LÜHIKOKKUVÕTE Ester Marjapuu Tartu Ülikool majandusteaduskond Magistritöö on kirjutatud teemal Klienditeeninduse põhimõtete kujundamine Eesti kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks oli välja

Rohkem

MergedFile

MergedFile Vanemlusprogrammi Imelised aastad 2018. aasta tulemused Tervise Arengu Instituut Aire Trummal Tallinn 2019 1 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

MergedFile

MergedFile VEPA Käitumisoskuste Mängu tulemused Õppeaasta 2017/2018 Tervise Arengu Instituut Aire Trummal Tallinn 2018 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava Merli Kalm 1-3 AASTASTE LASTE SOTSIAALSETE

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava Merli Kalm 1-3 AASTASTE LASTE SOTSIAALSETE Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava Merli Kalm 1-3 AASTASTE LASTE SOTSIAALSETE OSKUSTE JA ISIKSUSEOMADUSTE SEOS LAPSE KOHANEMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Microsoft Word - 23jaan07.doc

Microsoft Word - 23jaan07.doc Õppijate haldamine hindamine, tulemuste vaatamine, tegevuste jälgimine jne. Aadress: http://webct6.e-uni.ee Disainerijuhend: http://portaal.e-uni.ee/webct6/webct6_disainerijuhend.pdf Kursuse ülekandmine

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: A

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: A PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM KELLI-KARITA JEFIMOV 11.A KLASS KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI 10. 12. KLASSIDE SEAS JUHENDAJA: AGNE KOSK SISSEJUHATUS Kujundav hindamine on otsetõlkes

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Microsoft Word - SilvaLinnas_keeletoim.doc

Microsoft Word - SilvaLinnas_keeletoim.doc MIINA HÄRMA GÜMNAASIUM SILVA LINNAS 11. KLASS SOTSIAALNE TÕRJUMINE KLASSIKOLLEKTIIVIS JUHENDAJA LII KAUDNE SISSEJUHATUS Inimene on sotsiaalne loom. Sellise väite esitas 1972. aastal Ameerika psühholoog

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

ÕPILASTE TEHNOLOOGILISTE TEADMISTE VÕRDLEV UURING SOOMES JA EESTIS KASSARI PUHKEKESKUS Mart Soobik, Phd 12. juuni 2017

ÕPILASTE TEHNOLOOGILISTE TEADMISTE VÕRDLEV UURING SOOMES JA EESTIS KASSARI PUHKEKESKUS Mart Soobik, Phd 12. juuni 2017 ÕPILASTE TEHNOLOOGILISTE TEADMISTE VÕRDLEV UURING SOOMES JA EESTIS KASSARI PUHKEKESKUS Mart Soobik, Phd 12. juuni 2017 Teadusartikkel Autio, O., & Soobik, M. (2017). Technological knowledge and reasoning

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Mikk Joorits Klassikaaslaste käitumise tajumine ja motivatsioon erineva sisuga kehalise kasvat

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Mikk Joorits Klassikaaslaste käitumise tajumine ja motivatsioon erineva sisuga kehalise kasvat TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Mikk Joorits Klassikaaslaste käitumise tajumine ja motivatsioon erineva sisuga kehalise kasvatuse tundides Rakvere Reaalgümnaasiumis 7. ja 8. klassi

Rohkem

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON

Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON Täiskasvanute koolitajaks kujunemine BIOGRAAFILINE PERSPEKTIIV LARISSA JÕGI MARIN JOHNSON 2008-2010 BAEA, GRUNDTVIG programm Becoming Adult Educators in European Area. BABAR, Nordplus programm Becoming

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ingi Einaste Eesti kõrgkoolide matemaatika ja informaatika üliõpil

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ingi Einaste Eesti kõrgkoolide matemaatika ja informaatika üliõpil Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Ingi Einaste Eesti kõrgkoolide matemaatika ja informaatika üliõpilaste enesetõhususe ja motivatsiooni analüüs Bakalaureusetöö

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm

Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andm Sotsiaalministeerium, 2019 PIAAC Eesti andmestiku analüüsi lühiülevaade hariduslikust ülejäägist kõrgharitute hulgas 1. Taust Probleem: erinevate andmete alusel on Eestis võrreldes teiste OECD riikidega

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja õppekava Kädi Sisask KLASSIÕPETAJATE TEGEVUSED EMAKEELETUNNIS EESTI KOOLIDE 3. KLASSIDE NÄITEL magistritöö Juhendaja

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Laste mõistestruktuuri ja väärtuste areng

Laste mõistestruktuuri ja väärtuste areng Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Psühholoogia Instituut Liina Vallimäe EESTI KOOLILASTE ENESEKIRJELDUSED NING NENDE SEOS MÕISTESTRUKTUURIGA Magistritöö Juhendajad: Prof. Tiia Tulviste, PhD

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem