Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. Tallinna sademevee seire Vahearuanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. Tallinna sademevee seire Vahearuanne"

Väljavõte

1 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ Tallinna sademevee seire Vahearuanne Tallinn 2019

2 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne. Nimetus Tallinna sademevee seire a. Vahearuanne Versioon Töö nr Esitamiseks Tallinna Keskkonnaametile 19/SL/13 Aeg detsember 2019 Tellija Teostaja Vastutav koostaja Tallinna Keskkonnaamet Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ) Reg nr Aadress: Tõnismägi 3A-15, Tallinn Telefon/faks: / E-post: Silver Lind, MSc Osalejad Janek Reinik, PhD Agnes Saks, rakenduslik kõrgharidus Mikk-Erik Saidla, BSc Latvian Environment, Geology and Meterology Centre (LVGMC) Terviseamet AS Tallinna Vesi Laborid Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR (LV) Kasutustingimised Käesolev aruanne on koostatud ja esitatud kasutamiseks tervikuna. Aruanne ja selle lisa(d) on autoriõiguse objekt ning selle kasutamisel tuleb järgida autoriõiguse seaduses sätestatud korda. 2/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

3 Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks SISUKORD 1 Sissejuhatus Lähteandmed ja aasta veeseire ülevaade Sademevee väljalaskude lühiiseloomustus Analüüside teostamiseks kasutatud meetodid aasta veeseire analüüside tulemused ja nende võrdlus piirmääradega aastal veeseire ajal valitsenud tingimused ja aasta veeseire analüüside tulemused Mikrobioloogilised näitajad Tulemuste statistiline analüüs Sademevee kvaliteedis aja jooksul toimunud muudatused Mustjõe oja, Mähe oja ja Ülemiste poldri kvaliteediklassid Sademevee väljalaskude kaudu merre kantud reoainete hulgad Kokkuvõte Lisad Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 3/35

4 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne. 1 SISSEJUHATUS Käesoleva töö põhieesmärk on saada informatsiooni sademevee omaduste kohta, mis võimaldab hoida Tallinna lahe ja suplusrandade vee puhtana ja tervisele ohutuna. Tallinna Keskkonnaameti initsiatiivil on 1990ndate algusest seiratud Tallinna tähtsamate merre viivate sademevee väljalaskude veekvaliteeti. Tallinna sademevesi juhitakse ära mitmes suunas, peamiselt merre, aga ka linna läbivatesse jõgedesse ja Pääsküla rabasse. Sademevesi formeerub asfaltpindadele kogunevast vihma- ja sulaveest ning pinnase kuivendamisel ärajuhitavast dreeniveest. Asfaldilt satub sademevette pori ja naftasaadusi, mille tagajärjel on vee reostusaste mõnikord üsna kõrge. On esinenud ka juhtumeid, kus linna sademevee kogumise süsteemi on sattunud ka reovett. Reovesi muudab sademevee nakkusohtlikuks. Üksikjuhtumitena on sademevee väljalaskude läheduses registreeritud õlireostusi ja salmonelloosi tekitajaid. Suviti soojal ajal kurdavad Tallinna elanikud ja ranna läheduses paiknevad ametiasutused mere haisemise üle. Elanikkonna tervise ja heaolu seisukohalt on eriti vajalik jälgida merre juhitava sademevee hulka ja omadusi, sest väljalasud ei asu supelrandadest kuigi kaugel ja võivad mõjutada supluspiirkondade vee kvaliteeti. 1 Tallinna sademevee kvaliteedi seiret on teostatud aastaid. Aastatel viis antud veeseiret läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (edaspidi ELLE OÜ). ELLE OÜ lähtus oma töös tellija, kelleks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (endine Tallinna Keskkonnaamet), poolt esitatud lähteülesandest. Lähteülesanne sisaldab seirekava ja seiratavaid keskkonnakomponente. Tööde aluseks on poolte vahel 25. veebruaril aastal sõlmitud käsundusleping. Veeseire eesmärgid: Jälgida sademevee kvaliteeti. Selgitada välja kõige reostunuma veega väljalasud. Anda hinnang sademevee omadustes aja jooksul toimunud muutustele. Olmereovee mõju suurenemisel lokaliseerida reostajad. Määrata sademeveega merre kanduvate reoainete koormused. Hinnata sademevee kvaliteedi vastavust Vabariigi Valitsuse määrus nr Määrata Mähe oja ja Mustjõe oja vee kvaliteediklass vastavalt Keskkonnaministri 28. juuli aasta määrusele nr Töö lähteülesande kohaselt tuleb ELLE OÜ-l esitada seire tulemusi kajastavad vahearuanded ja ning lõpparuanne Vahearuannetes on tehtud kokkuvõtted peamistest veeseire tulemustest. Koondaruandes analüüsitakse põhjalikumalt kogu seireperioodi tulemusi ja võrreldakse eelnevate seireperioodide andmetega (nende olemasolul). Käesolev vahearuanne on koostatud eesti keeles ning esitatud tellijale kahes eksemplaris paberkandjal ning ühes eksemplaris elektrooniliselt. 1 Tallinna sademevee seire Lähteülesanne. 2 Lähteülesande määramisel hetkel kehtis Vabariigi Valitsuse 29. novembri a. määrus nr 99. Kehtiv määrus (millest aruandes lähtutakse) keskkonnaministri määrus nr 61 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused 1. 3 Lähteülesande määramisel hetkel kehtis Vabariigi Valitsuse 28. juuli a. määrus nr 44 Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumine seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ja seisundiklasside määramise kord. Aruande kirjutamise hetkeks pole uut määrust kehtestatud. 4/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

5 Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks 2 LÄHTEANDMED JA AASTA VEESEIRE ÜLEVAADE Tallinna sademevee seire raames, aastal, võeti analüüsideks lähteülesandest johtuvalt 6 proovi. Veeproovid võeti: , , , , , Veeproove võttis ELLE OÜ. Võetud veeproove analüüsisid akredeeritud laborid - Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (edaspidi LVGMC), Terviseameti, AS Tallinna Vesi Laborid ja Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR (edaspidi BIOR). Vastavalt lähteülesandele, tuli seiret teostada järgmises ulatuses: 1. Mähe ojas ja Mustoja Paldiski maantee lävendis võtta vee proovid ja mõõta vooluhulgad. Kohapeal määrata ebapüsivad näitajad (temperatuur, elektrijuhtivus, ph, lahustunud O 2 ). Vee laboratoorsel analüüsil määrata naftaproduktide ja hõljuvainete sisaldust, BHT-d, üldfosforit, NH 4 ning üldlämmastikku. Teha vee mikrobioloogiline analüüs (Escherichia coli arvukus, enterokokid, salmonellad). Arvutada reostuskoormused. 2. Lauluväljaku kollektorist võtta vee proovid. Kohapeal määrata ebapüsivad näitajad (temperatuur, elektrijuhtivus, ph, lahustunud O 2 ). Vee laboratoorsel analüüsil määrata naftasaaduste ja hõljuvainete sisaldust, BHT-d, üldfosforit ja üldlämmastikku. Teha vee mikrobioloogiline analüüs (Escherichia coli arvukus, enterokokid, salmonellad). Kui merevee tase võimaldab, siis mõõta vooluhulgad ja arvutada neist reostuskoormused. 3. Ülemiste poldri väljavoolust võtta vee proovid. Kohapeal määrata ebapüsivad näitajad (temperatuur, elektrijuhtivus, ph, lahustunud O 2 ). Vee laboratoorsel analüüsil määrata hõljuvainete sisaldust, BHT-d, üldfosforit ja üldlämmastikku. Teha vee mikrobioloogiline analüüs (Escherichia coli arvukus, enterokokid, salmonellad). 4. Ülejäänud väljalaskudes võtta vee proovid ja mõõta vooluhulgad. Kohapeal määrata ebapüsivad näitajad (temperatuur, elektrijuhtivus, ph, lahustunud O 2 ). Vee laboratoorsel analüüsil määrata naftaproduktide ja hõljuvainete sisaldust, BHT-d, üldfosforit ning üldlämmastikku. Teha vee mikrobioloogiline analüüs (Escherichia coli arvukus, enterokokid, salmonellad). Arvutada reostuskoormused. 5. Kõigis seirepunktides tuleb seiret teostada kuuel korral aastas erinevates ilmastikutingimustes. Alljärgnevas tabelis (Tabel 1) on toodud seirepunktid nende koodi, nimetuste ja koordinaatide järgi. Koordinaadid põhinevad Maa-ameti kaardiserveri andmetel. Tabel 1. Seirepunktide koordinaadid 4 Seirepunkti kood Seirepunkt Koordinaadid L-EST X Y SP1 Mustjõe oja Paldiski mnt lävendis , ,9 SP2 Rocca al Mare kollektor TL , ,7 SP3 Saare (Pirita) kollektori suue TL , ,4 SP4 Ülemiste (Russalka) kollektor TL 032 (alates Reidi teel) , ,1 SP5 Lasnamäe (Lauluväljaku) kollektor TL , ,0 4 Maa-ameti kaardiserver, geoportaal.maaamet.ee Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 5/35

6 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne. Seirepunkti kood Seirepunkt Koordinaadid L-EST X Y SP6 Mähe oja Merivälja tee lävendis , ,1 SP7 Ülemiste poldri väljavool pumpla juures , ,9 SP8 Kauge-Kraavi tn kollektor TL , ,6 Seirepunktide asukohta illustreerivad kaardid on toodud käesoleva töö lisas (Lisa 1). Aruande koostamisel on kasutatud eelnevate sademevee seirete tulemuste võrdlemisel aasta Tallinna sademevee seire tulemusi sisaldavaid aruandeid (koostanud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Tallinna Tehnikaülikool, AS Tallinna Vesi ja ELLE OÜ). 2.1 Sademevee väljalaskude lühiiseloomustus 5 Tallinna lahe Russalka-Pirita piirkonda suubuvad kolm suurt sademevee väljalasku - Saare tee, Lauluväljaku ja Russalka väljalaskmed. Rocca al Mare väljalask juhitakse Kopli lahte, kuhu suubub ka Mustjõe oja. Alates aastast kuulub seiratavate sademevee väljalaskude hulka ka Kauge-Kraavi tn sademevee väljalask TL 107 (SP7). Ning alates aastast ka Mähe oja (SP 6). 1. Mustjõe ojja suubuvad nii kollektorite kui kuivenduskraavide kaudu idapoolse Mustamäe, Silikaadi ja Järvevana tee vahelise Pärnu mnt lõigu, Järvevana tee raudteest põhja pole jääva osa ning suurema osa Lilleküla sademeveed. Valgala on u 1100 ha. 2. Rocca-al-Mare sademevee väljalasu kaudu juhitakse merre Väike-Õismäe, läänepoolse Mustamäe, osaliselt Rocca-al-Mare piirkonna ja ka Tallinna loomaaia sademeveed ning basseinide vahetusveed. Valgala on u 800 ha. 3. Saare tee sademevee väljalask, kuhu kogutakse Iru, Kloostrimetsa, Kose (osaliselt), Läänemere tänava ja Maarjamäe piirkonna sademe- ja drenaaživeed ning Varsaallika oja. Osa veest jõuab kollektorisse isevoolselt, teine osa Pirita pumplate kaudu. Kollektor suubub Tallinna lahte Saare tee ja Pirita tee ristmiku lähedal. 4. Russalka väljalask, kuhu kogutakse sademe- ja drenaaživeed Suur-Sôjamäe tööstusrajoonist ja Tartu mnt. piirkonnast (lennuväli, Mõigu). Lisaks sellele juhitakse kollektorisse ka Ülemiste järve ülevool ning kuivendusvesi Ülemiste (Mõigu) poldri tiigist. Vesi suunatakse Tallinna lahte Russalka mälestusmärgi läheduses. Valgala suurus on 734 ha. 5. Lauluväljaku väljalask, mille kaudu juhitakse merre suurem osa Lasnamäe sademeveest. Kollektorite (3 tk) suudmed asuvad Lauluväljaku läheduses meres, kaldast paarkümmend meetrit eemal. Valgala suurus 961 ha. Kõrge mereveeseisu tõttu on käesoleva veeseire raames veeproovid võetud Lauluväljakul asuvast kaevust, kus ühest kollektoritorust pärinev sademevesi jaguneb kolme toru vahel, mis seejärel suubuvad Tallinna lahte. Merest kollektorite suudme juurest proovide võtmine oleks ohustanud proovide esinduslikust, kuna ei saanud välistada merevee sattumist proovi. 6. Mähe ojja suubuvad veed Kaasiku kvartalist, Mähel ja Mähe aedlinna Randvere teest põhja poole jäävast ojast. Ojja juhitakse kraavidega lisaks looduslikule veele veel Mähe piirkonna sademe- ja kuivendusvesi ning osaliselt ka olmereovesi. Suurem osa valgalast on looduslikus seisundis. 7. Ülemiste polder. Mõigu poldritiigi kaudu juhitakse osa Rae valla sademeveest (Peetriküla, Kuldala, Rootsi küla prk) Russalka väljalaskmesse. 5 Tallinna sademevee strateegia aastani /35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

7 Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks 8. Kauge-Kraavi tn väljalask, mille kohta avalikult kättesaadav info puudu, kuid eeldatavalt kogutakse sinna sademe- ja drenaaživeed Männiku tee piirkonnast. Keskkonnalubade infosüsteemi 6 kohaselt suunatakse väljavoolust sademevesi Männiku raba piirkonnas pinnasesse. 6 klis2.envir.ee Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 7/35

8 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne. 3 ANALÜÜSIDE TEOSTAMISEKS KASUTATUD MEETODID Aruandes toodud aasta sademevee proovide analüüsid teostati alljärgnevas tabelis (Tabel 2) esitatud meetoditega. Tabel 2. Analüüsimeetodid Jrk nr Parameeter Meetod 1 LVS EN ISO 11732:2005, SFS 3032, LVS ISO Ammoonium (NH4) : LVS EN ISO :1998, EVS-EN 12260, Üldlämmastik (Nüld) LVS EN 25663: LVS EN ISO 6878:2005, 7. nod, EVS-EN ISO Üldfosfor (Püld) BHT7 EVS-EN , , EVS-EN : LVS EN 872:2005, EVS-EN 872, LVS EN Hõljuvained 872: Eschericia coli EVS-EN ISO Salmonella spp. EVS-EN ISO Enterokokid EVS-EN ISO Naftasaadused HL-ANP-11 Proovivõtt ning erinevate näitajate mõõtmine kohapeal toimus vastavalt keskkonnaministri 3. oktoobri aasta määrusele nr 49 Proovivõtumeetodid ning rahvusvahelistele EVS-EN ISO 5667 standarditele. Veeproove võtsid ELLE OÜ töötajad Silver Lind (atesteerimistunnistus nr: 1491/17), Janek Reinik (atesteerimisnumber nr: 1394/16), Mikk-Erik Saidla ja Agnes Saks. Analüüsid teostati LVGMC 7, Terviseameti, AS Tallinna Vesi ja Läti instituudi BIOR laborites 8, mis omavad eespoolnimetatud analüüsimeetodite kasutamiseks kehtivat akrediteeringut. Kohapeal määratavate näitajate (ph, lahustunud O 2, elektrijuhtivus, temperatuur) mõõtmiseks, kasutati YSI Incorporated poolt toodetud seadet YSI Professional PLUS (nr ), mis kalibreeriti enne mõõtmiste teostamist. Vooluhulgad määrati kiirus-ristlõikepindala meetodil firma Hach (bränd Marsh-Mcbirney) toodetud Flo-Mate 2000 elektromagnetilise vee voolukiiruse mõõtmisseadme abil. 7 Latvijas Vides, Geologijas un Meteorologijas Centrs (Läti riiklik Keskkonna, Geoloogia ja Meteoroloogiakeskus) 8 Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR (Toiduohutuse, loomade tervise ja keskkonna instituut BIOR) 8/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

9 Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks AASTA VEESEIRE ANALÜÜSIDE TULEMUSED JA NENDE VÕRDLUS PIIRMÄÄRADEGA aastal veeseire ajal valitsenud tingimused aasta proovivõtu ajal toimus Russalka kollektori piirkonnas Reidi tee ehitustegevus Esimene seire ring Tallinna sademevee esimene veekvaliteedi seire ring tehti 3. aprillil aastal. Veeproovid võeti kõigist seirepunktidest (SP1-SP8). Mõõtmiste ajal valitsesid järgnevad ilmastikutingimused: taevas selge, päikesepaisteline, kerged hoovihmasajud, õhutemperatuur o C. Kõigis seirepunktides oli seire teostamiseks piisavas koguses vett. Ülemiste poldri (SP7) vesi oli hägune ja hall ning lõhnas reostuse järgi. Teine seire ring Tallinna sademevee teine veekvaliteedi seire ring tehti 04. juunil aastal. Veeproovid võeti kõigist seirepunktidest (SP1-SP8). Mõõtmiste ajal valitsesid järgnevad ilmastikutingimused: taevas selge, päikesepaisteline, õhutemperatuur 28 o C-30 o C. Kõigis seirepunktides oli seire teostamiseks piisavas koguses vett. Mustjõe ojas toimus proovivõtupunktist ülesvoolu teetruubi remont. Kolmas seire ring Tallinna sademevee kolmas veekvaliteedi seire ring tehti 6. augustil aastal. Veeproovid võeti kõigist seirepunktidest (SP1-SP8). Mõõtmiste ajal valitsesid järgnevad ilmastikutingimused: pilves, nõrk sadu, õhutemperatuur 15 o C-20 o C. Kõigis seirepunktides oli seire teostamiseks piisavas koguses vett, kusjuures Mustjõe ojas (SP1) oli veetase keskmisest kõrgem. Neljas seire ring Tallinna sademevee neljas veekvaliteedi seire ring tehti 4. septembril aastal. Veeproovid võeti kõigist seirepunktidest (SP1-SP8). Mõõtmiste ajal valitsesid järgnevad ilmastikutingimused: vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 15 o C-18 o C. Kõigis seirepunktides oli seire teostamiseks piisavas koguses vett. Viies seire ring Tallinna sademevee viies veekvaliteedi seire ring tehti 02. oktoobril aastal. Veeproovid võeti kõigist seirepunktidest (SP1-SP8). Mõõtmiste ajal valitsesid järgnevad ilmastikutingimused: taevas pilves, nõrk vahelduv sadu, õhutemperatuur 10 o C. Kõigis seirepunktides oli seire teostamiseks piisavas koguses vett. Küll oli Ülemiste (Russalka) kollektori juures merevee tase aga kõrge, ning vett lõi lainega torusse sisse. Kuues seire ring Tallinna sademevee kuues veekvaliteedi seire ring tehti 11. novembril aastal. Veeproovid võeti kõigist seirepunktidst (SP1-SP8). Mõõtmiste ajal valitsesid järgnevad ilmastikutingimused: taevas pilves, sademeteta, õhutemperatuur 5 o C-6 o C. Seire teostamiseks oli kõikides väljalaskudes piisavalt vett. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 9/35

10 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne ja aasta veeseire analüüside tulemused Vabariigi Valitsuse nr 61 9 kohaselt tohib sademeveekanalisatsioonist sademeveelaskme kaudu veekogusse juhtida sademevett, mille reostusnäitajad ei ületa nimetatud määruse lisas 1 sätestatud reostusnäitajate piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille reostuskoormus on ie, välja arvatud heljuvaine sisaldus, mis ei tohi ületada 40 mg/l. Naftasaaduste sisaldus sademevees ei tohi ületada 5 mg/l. Vabariigi Valitsuse määrus nr 61 lisas 1 sätestatud reostusnäitajate piirväärtused on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 3). Tabel 3. Heitvee reostusnäitajate piirväärtused Reostusnäitaja Reoveekogumisala reostuskoormus ie Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 Üldfosfor (Püld) 1 Üldlämmastik (Nüld) 45 Reostusnäitaja piirväärtus mg/l Järgnevalt on toodud ja aasta veeseire analüüside koondtulemused ning nende võrdlus piirmääradega (Tabel 4). Piirmäära ületavad tulemused on tähistatud punase värviga Vabariigi Valitsuse määrus nr 61 Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused1 10 Vabariigi Valitsuse määrus nr 61 määruses toodud piirväärtused on samad, mis aastal vastuvõetud määruses 10/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

11 Kuupäev Vooluhulk l/s Temperatuur, C ph ELJ, μs/cm Lahustunud hapnik, mgo2/l NH4+ BHT7 P N Hõljuvained Naftasaadused (mg/l) Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Salmonella spp (esinemine/500ml) DO% BHT5 Tabel a ja a veeseire analüüside tulemused ja nende võrdlus piirmääradega SP1 Mustjõe oja ,76 5,7 7,83 488,7 9,35 0, ,370 3,70 460,0 1, ei 73,9 25, ,16 10,6 7, ,50 0,33 1,7 0,068 2,50 2,8 0,3 > ei 71,4 1, ,22 12,03 7, ,35 0,27 5,1 1,030 3,00 25,0 0,5 > ei 59,7 4, ,25 13,3 7, ,76 0,73 3,5 0,220 3,20 11,4 0, ei 55,4 3, ,50 11,7 7, ,36 0,94 2,5 0,095 2,60 4,2 0, ei 59 2, ,75 6,2 7, ,31 0,44 4,3 0,160 2,50 13,0 0, ei 63,5 3, ,90 6,6 7, ,79 <0,64 4,4 0,230 2,30 38,0 0, ei 3, ,70 13,1 8, ,89 <0, ,690 5,60 120, ei 75,5 77, ,90 16,1 7,74 312,2 8,14 1,00 <3,4 0,111 2,70 5,5 0, ei 83,5 2, ,50 13,4 7, ,55 1,37 7,4 0,340 5,00 16,0 0,02 > >1000 JAH 71,6 6, ,30 11,3 7, ,21 5,70 9,6 0,610 6,80 26,0 0, ei 73,6 8, ,60 9,2 7, ,18 1,30 2,5 0,150 2,90 10,0 0, ei 79,5 2, ,64 7,5 7, ,47 0,80 <3,4 0,138 2,02 25,0 0, ei 88 2, ,425 11,2 7, ,33 <0,64 <2,1 0,091 2,14 11,0 0, ei 78 1, ,878 12,4 6, ,99 3,20 7,6 0,340 4,90 7,5 <0,02 > >10000 ei 84,8 6, ,622 14,3 7, ,20 <0,64 4,1 0,410 1,60 58,0 0, ei 91,6 3, ,158 11,5 7, ,96 <0,64 <3,4 0,200 1,84 20,0 0, ei 75 1, ,8 9,1 7, ,51 2,74 6,9 0,260 4,60 13,0 <0, >10000 ei 91,5 6, aastal teostas veeseiret Tallinna Keskkonnauuringute Keskus

12 Kuupäev Vooluhulk l/s Temperatuur, C ph ELJ, μs/cm Lahustunud hapnik, mgo2/l NH4+ BHT7 P N Hõljuvained Naftasaadused (mg/l) Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Salmonella spp (esinemine/500ml) Tallinna sademevee seire a. vahearuanne ,50 6,7 7, ,80 0,33 2,3 0,078 2,80 8,3 < <400 ei 11, ,90 13,8 7, ,30 0,36 3,4 0,082 2,80 16,0 < ei 7 2, ,80 13,7 7, ,00 0,39 8,4 0,210 2,90 22,0 < ei 59,7 7, , , ,23 4, ,590 7,70 23,0 <2 > >10000 ei 59 8, , , ,06 0,087 4,8 0,190 1,10 52,0 < ei 89 4, , , ,54 0,27 5,8 <0,1 2,56 5,8 < ei 83 5,043 SP2 Rocca al Mare kollektor ,70 5,9 7,64 549,0 9,12 0,34 15,00 0,38 2,36 92,0 1, ei ,07 9,5 7,67 677,0 5,38 3,50 8,50 0,29 4,70 16,0 <0,3 > ei ,01 12,1 7,62 730,0 5,8 1,59 5,50 0,34 6,80 17,0 0,60 > ei ,07 13,7 7,68 641,0 4,13 1,74 9,60 0,59 3,30 39,0 0,50 > >15000 ei ,31 13,1 7,46 804,0 3,73 2,70 15,0 0,64 4,70 26,0 <0, ei ,70 9,4 7,81 529,0 7,28 7,00 66,00 1,91 13,00 107,0 <0,5 > >10000 ei ,30 6,3 7,72 286,8 8,42 1,68 7,00 0,39 2,10 64,0 <0,38 >58 >48 ei ,90 13,8 7,89 196,4 8,97 <0,64 80,00 1,06 6,50 240,0 <0,46 >12033 >280 ei ,00 14,7 7,61 455,2 3,95 2,10 24,00 0,71 3,50 65,0 <0,52 >34400 >820 ei ,00 14,6 7,58 878,0 6,28 1,76 7,50 0,35 5,20 14,0 <0,04 >69000 >1000 ei ,30 13,1 7,64 834,0 5,38 3,90 8,80 0,73 4,80 28,0 <0,18 > >6000 JAH 12/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

13 Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks ,60 11,1 7,69 751,0 5,79 2,89 7,80 0,36 4,50 74,0 <0,14 > >3300 ei ,537 7,3 7,56 736,0 4,90 5,50 8,60 0,81 7,20 25,0 0,036 < >1000 ei ,375 12,3 7,66 276,0 5,60 0,64 24,00 0,66 2,22 130,0 <0, ei ,957 14,8 7,27 747,0 4,50 <0,64 11,40 0,50 2,50 43,0 0,08 > >10000 ei ,436 14,8 7,33 135,7 9,62 <0,64 4,70 0,56 1,55 71,0 <0, >10000 JAH ,272 12,3 7,20 404,0 7,30 <0,64 14,80 0,50 1,82 66,0 <0, JAH ,500 9,9 7,59 692,0 10,70 1,20 2,80 0,18 3,30 5,2 <0, ei aastal teostas veeseiret Tallinna Keskkonnauuringute Keskus ,80 7,0 7,60 711,0 4,40-29,00 0,59 5,00 50,0 < >10000 JAH ,80 10,0 7,60 718,0 5,60-7,8 5 0,23 3,00 17,2 < <10000 ei ,40 13,6 7,50 772,0 3,10-14,90 0,99 7,20 39,0 2,70 > JAH ,20 14,5 7,79 758,0 4,57-7,60 0,45 3,00 20,0 <2 > >10000 ei ,30 9,8 7,80 183,4 12,75-3,50 0,20 0,71 28,0 < ei ,90 10,6 7,82 659,0 7,16-5,30 <0,1 1,66 19,4 < ei SP3 Saare (Pirita) kollektori suue Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 13/35

14 Kuupäev Vooluhulk l/s Temperatuur, C ph ELJ, μs/cm Lahustunud hapnik, mgo2/l NH4+ BHT7 P N Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Salmonella spp (esinemine/500ml) Naftasaadosed Tallinna sademevee seire a. vahearuanne ,10 4,6 7, ,23-11,00 0,410 3,70 84, ei ,40 7,9 7, ,85-1,70 0,170 4,30 2, ei ,35 11,9 7, ,62-1,50 0,210 2,59 3, ei ,18 14,1 7, ,95-1,80 0,210 1,75 3, ei ,00 12,8 7, ,98-1,50 0,200 1,71 2, ei ,10 7,0 7, ,83-5,20 0,190 2,02 6, ei ,70 6,1 8, ,36-2,40 0,180 3,30 9, ei ,50 13,4 7, ,27-210,00 3,500 16,1 700, ei ,20 14,8 7, ,00 - <3,4 0,180 2,50 2, ei ,20 13,7 7, ,56-2,00 0,150 2,80 3, ei ,30 12,0 7, ,01-2,60 0,200 2,80 4,5 524,7 440 JAH ,20 8,1 7, ,80-1,80 0,220 2,70 3, ei ,70 4,6 7, ,89 - <3,4 0,132 2,70 2, ei ,50 10,8 7, ,26-1,90 0,180 2,50 3, ei ,00 13,2 7, ,90-1,40 0,170 2,80 2, ei ,70 13,0 7, ,19-1,30 0,170 2,30 4, ei ,30 12,5 7, ,71-32,00 1,490 2,60 130, ei ,70 6,0 7, ,90-1,21 0,130 3,60 2,4 550,4 76 ei aastal teostas veeseiret Tallinna Keskkonnauuringute keskus ,40 3,8 8, ,60-2,50 0, ei < ,90 10,0 7, ,40-3,90 0, ,0 980 <400 ei < ,50 14,0 7, ,10-4,10 0, , ei < ,40 15,2 7, ,86-2,40 0,250 2,00 5, ei < ,90 9,0 7, ,50-3,60 0,190 1, > ei <2 14/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

15 Kuupäev Vooluhulk l/s Temperatuur, C ph ELJ, μs/cm Lahustunud hapnik, mgo2/l NH4+ BHT7 P N Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Salmonella spp (esinemine/500ml) Naftasaadused Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks , ,00-5,20 <0, ,8 1046,2 600 ei <2 SP4 Ülemiste (Russalka) kollektor ,32 3,3 7, , ,016 4, ei ,91 10,4 7, ,08 5,4 0,09 1,89 5,4 > ei ,50 16,2 8, ,01 5 0,109 2,2 4,7 > ei ,05 15,1 8, ,51 1,8 0,12 1,74 6, ei ,22 12,9 7, ,26 4,6 0,15 2, ei ,07 8,4 7, ,33 4,6 0,15 2,3 4, ei ,2 6,1 8,09 399,3 8, ,18 1, ei ,6 14,3 7,69 423,5 9, ,21 6, ei ,6 7, ,85 - <3,4 0,21 2,8 5, ei ,4 14,2 7, ,27-2,2 0,094 1,74 5, ei ,7 11,5 8, ,98-1,9 0,097 1,2 2, ei ,8 6,1 7, ,31-3,5 0,073 1, ei ,57 6,5 7, ,48 <3,4 0,075 1,42 5, ei ,9 13,4 8, ,57 3 0,127 1,45 6, ei ,927 14,7 7, ,38 2,6 0,1 1,5 2, ei ,983 14,7 7, ,2 0,49 1, ei ,203 11,4 7,54 303,2 10 <3,4 0,47 1, JAH ,6 3,8 7,95 306,9 14,7 2,9 0,054 2, ei aastal teostas veeseiret Tallinna Keskkonnauuringute keskus ,60 4,5 8,13 469,0 12,70-14, ,10 5, <400 ei ,10 13,6 7,90 756,0 9,30-3, ,58 4, ei <2 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 15/35

16 Kuupäev Vooluhulk l/s Temperatuur, C ph ELJ, μs/cm Lahustunud hapnik, mgo2/l NH4+ BHT7 P N Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Salmonella spp (esinemine/500ml) Naftasaadused Tallinna sademevee seire a. vahearuanne ,20 15,4 8,20 303,0 9,60 17,7 0,460 1,87 68,0 124 >100 ei < ,40 14,4 8,12 641,0 11,60 - <1,3 0,090 1,20 3,0 1046,2 <400 ei < ,60 8,9 7,86 234,7 11,02-2,4 0,150 0,91 40, ei < ,20 6,9 7,73 562,0 11,30-5,1 <0,10 1,26 14, ei <2 SP5 Lasnamäe (Lauluväljaku) kollektor , , ,58 6, ei ,3 7, ,86 2,3 0,104 4,2 2,6 > ei ,7 8, ,42 2,2 0,118 3,8 2,3 > ei ,3 7, ,03 5,8 0,84 8,2 7,1 > ei ,7 7, ,71 6 0,61 7,4 6, ei ,9 7, ,84 5 0,58 7,5 6, ei ,6 7,89 482,3 7,43-5 0,37 4, ei ,9 7,71 325,6 8, , ei ,6 7, ,94 - <3,4 0,25 5, ei ,4 7, ,2 0,33 7,4 2,9 > >1000 ei ,7 8, ,49-2,5 0,14 3,8 2, ei ,4 8, ,63-2,5 0,121 3,4 2, ei ,8 7, ,78 <3,4 0,2 5,3 4, ei ,5 7, ,1 3,5 0,159 4,3 4, ei ,5 7, ,44 2,9 0,165 5,0 2, >10000 ei ,9 7,74 400,5 7,22 4,1 0,17 2, >10000 ei ,3 7, ,62 <3,4 0,78 2, >10000 ei ,3 7, ,1 5,0 0,17 5,8 4,4 > >10000 ei aastal teostas veeseiret Tallinna Keskkonnauuringute keskus 16/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

17 Kuupäev Vooluhulk l/s Temperatuur, C ph ELJ, μs/cm Lahustunud hapnik, mgo2/l NH4+ BHT7 P N Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Salmonella spp (esinemine/500ml) Naftasaadused Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks ,2 8, ,40-2,7 0,11 4,40 5, JAH < ,0 7, ,60-8,0 0,44 2,60 7,0 1732,9 570 ei < ,1 7, ,45-16,0 0,69 5,40 32, JAH < ,1 7, ,94-4,4 0,48 7,40 7, >10000 ei < ,6 7, ,10-3,6 0,26 1,70 22, >10000 ei < ,0 7, ,60-3,7 <0,10 4,42 10, JAH <2 SP6 Mähe oja Merivälja tee lävendis ei ,1 4,2 8, ,9 0,057 1,23 0,094 3,20 1,7 <100 <400 <2 ei ,7 14,2 7, ,0 0,110 1,60 0,094 2,24 1, <2 ei ,2 14,1 7, ,5 <0,042 1,60 0,230 1,37 2, <2 ei ,4 13,3 7, ,0 0,020 <1,30 0,180 1,20 <2 686,7 600 <2 ei ,4 9,6 7, ,3 0,022 1,70 0,140 2,00 32,0 2419, < ,9 6,5 7, ,4 <0,10 5,30 <0,10 2, ei <2 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 17/35

18 Kuupäev Vooluhulk l/s Temperatuur, C ph ELJ, μs/cm Lahustunud hapnik, mgo2/l NH4+ BHT7 P N Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Salmonella spp (esinemine/500ml) DO% BHT5 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne. SP7 Ülemiste poldri väljavool pumpla juures ,8 7, ,660 3,1 0,095 2,9 2, ei 34,6 2, ,4 7, ,480 3,6 0,054 1,29 3, ei 72,6 3, ,7 7, ,450 2,6 0,118 1,06 0, ei 26,5 2, ,2 7, ,740 1,4 0,09 0,84 0,7 23,3 14 ei 22,9 1, , ,380 1,7 0,103 1,34 0, ei 39 1, ,4 7, ,330 2,6 0,096 1,62 2,3 256,3 52 ei 43,3 2, ,1 7, ,150-2,2 0,069 1,39 4, ei 42,3 1, ,8 7, ,310-2,2 0,166 4,30 1, ei 24,1 1, ,5 7,67 473,8 3,310-4,0 0,089 1,27 1, ei 35,0 3, ,4 7, ,160-2,0 0,081 1,30 <0, ei 40,4 1, ,0 7, ,160-2,7 0,080 0,75 0,7 3,1 2 ei 34,4 2, ,2 7, ,100-2,1 0,079 1,43 0,7 20,6 13 ei 45,8 1, ,3 7, ,870 <3,4 0,049 0,92 1,3 7,4 8 ei 105,7 2, ,1 7, ,120 3,1 0,145 1,11 2,5 83,3 33 ei 21,3 2, ,6 7, ,190 2,2 0,061 1,44 2, ei 51,4 1, ,8 7, ,150 1,4 0,066 1,02 1,30 47,4 36 ei 41,9 1, ,1 7, ,300 <3,4 0,061 1,38 4,50 20,0 60 ei 46,6 2, ,0 7, ,110 3,0 0,037 2,7 2,2 870,4 300 ei 62,7 2, aastal teostas veeseiret Tallinna Keskkonnauuringute keskus * - 4,4 8, ,67-13,0 0,109 1,11 6,7 <100 <100 ei 5,2 11, ,0 7, , ,069 1,10 6,1 <100 <100 ei 26,0 4, ,0 7, ,30-6,8 0,310 2,03 16, ei 2,8 5,913 18/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

19 Kuupäev Vooluhulk l/s Temperatuur, C ph ELJ, μs/cm Lahustunud hapnik, mgo2/l NH4+ BHT7 P N Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Salmonella spp (esinemine/500ml) Naftasaadused Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks ,9 7, ,51-2,1 0,120 0,85 <2 <100 <400 ei 5,1 1, ,0 7,50 417,1 4,40-5,0 0,030 1,70 <2 435,2 600 ei 39,2 4, ,7 7, ,57-4,5 <0,10 1,41 <2, ei 37,0 3,913 * oli Ülemiste poldri vesi hallika värvusega ja halva lõhnaga (foto saadetud Tallinna Keskkonna- ja kommunaalaametile) SP8 Kauge-Kraavi tn kollektor ,67 4,8 8,29 228,5 10, ,91 2,8 390 >2419 >300 ei ,40 9 7,94 381,2 6,85 2,9 0,17 1,92 0,6 > ei ,72 10,3 7, ,45 0,77 0,115 0,92 <0, ei ,05 14,2 8,28 118,3 6,69 9,9 0,48 3, ei ,01 10,7 7, ,06 0,72 0,116 0,98 <0,6 8 8 ei ,93 10,5 7, ,53 0,67 0,127 1,2 3,2 416,8 92 ei ,90 6 8,24 153,1 9,12-8 0,47 2, ei ,30 12,7 7,65 159,3 8, ,7 6, ei ,80 19,1 8, , ,79 1, ei ,50 10,7 7,78 408,9 9,35-1,19 0,103 0,83 <0, ei ,10 10,3 8,06 406,6 10,17-0,84 0,1 0,82 <0,6 7,3 22 ei ,10 9,4 7,9 388,7 8,61-0,97 0,105 0,77 <0,6 10 1,1 ei ,810 7,0 7,80 384,0 10,15 <3,4 0,107 0,91 <0,6 31,3 11 ei ,650 9,8 7,54 350,4 7,56 1,5 0,124 0,89 7,3 547,5 280 ei ,576 10,9 7,43 397,2 9,51 0,67 0,09 0,92 <0, ei ,450 14,2 7,34 127,2 9,66 3,7 0,28 0, ei ,496 10,9 7,30 196,0 9,17 <3,4 0,218 0, JAH ,2 8,9 7,39 398,8 10,29 0,66 0,094 1,06 <0, ei - Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 19/35

20 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne aastal teostas veeseiret Tallinna Keskkonnauuringute keskus ,10 7,2 7,90 360,0 9,70-1,30 0,117 1,16 <0,6 <100 <100 ei < ,30 8,5 7,80 386,0 8,90-0,95 0,106 1,24 <0,6 <100 <100 ei < ,40 14,3 8,00 273,0 7,84-12,90 0,230 1,55 19, ei < ,50 11,1 7,81 419,0 9,50 - <1.3 0,140 1,10 <2 100 <400 ei < ,20 9,3 7,90 143,8 11,30-2,90 0,170 0,53 33,0 1046, ei < ,30 9,5 8,00 383,0 7,10-4,10 <0,10 <1,0 <2,0 410 <400 ei <2 Tabelitest nähtub, et kõige rohkem ületab seirepunktides piirväärtusi hõljuvainete ja BHT7 konsentratsioon aastal tehtud seire käigus ületasid veeanalüüsid mõlema näitaja piirväärtusi kokku kuuel korral. Kolmel korral kuuest esines seirepunktis SP 5 (Lauluväljaku kollektor) Salmonellat. Ühel korral oli ületatud ka BHT 7 piirväärtus. Seirepunktides SP2 ja SP4 oli ühel korral BHT 7 ja hõljuvainete sisaldus kõrgem piirmäärast. Näitajad ületasid seirepunktides piirväärtusi samal seirekorral (SP 2 aprillis ning SP4 augustis). SP2 seire näitas kahel korral analüüsides ka Samonella bakteri olemasolu. Hõljuvainete sisaldus oli normist kõrgem ühel korral nii seirepunktis SP1 kui SP3. Korduvaid piirväärtuste ületamisi polnud üheski seirepunktis. Piirväärtuste ületamisi ei olnud, kogu seireperioodi jooksul, kolmes viimases seirepunktis (SP6-SP8). Arvestades mitme kvaliteedinäitaja suhtes on piirväärtusi ületatud ning mitmel korral, võib meie hinnangul kõige reostunumaks sademevee väljalasuks lugeda seirepunkti SP2 (Rocca al Mare kollektor). Antud sademevee kollektor oli reostunuim ka 2015.a-2017.a veeseire andmete põhjal. 20/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

21 4.3 Mikrobioloogilised näitajad aasta veeseire analüüsitulemused näitasid Salmonella bakteri esinemist kahes seirepunktis (Lasnamäe (Lauluväljaku) ja Rocca al Mare kollektorid). Lauluväljaku kollektoris (SP5) nähtus bakteri olemasolu koguni kolmel korral. Escherichia coli (edaspidi E.coli) arvukus oli analüüsitud proovides keskmiselt kõrgem kui enterokokide arvukus. E.coli ja enterokokide arvukus oli madalaim seirepunktis SP7 (Ülemiste poldri väljalase), kuid ainsa punktina oli seal enterokokide arvukus E-coli omast kõrgem. Seirepunktides SP1, SP2 ja SP5 oli E.coli keskmine näitaja koguni üle PMN/100ml. Kõige kõrgem E.coli keskmine näitaja oli Rocca al Mare (SP2) kollekoris PMN/100ml. Näitajad olid nendes punktides kõrged ka eelneval seireperioodil.

22 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne. 5 TULEMUSTE STATISTILINE ANALÜÜS Kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmete statistiliseks analüüsiks võrreldi igas seirepunktis määratud näitajate paare omavahel, kasutades selleks Pearsoni korrelatsioonikordajat. Väga olulised seosed toodi välja 99%-se tõenäosusega ja olulised 95%-se tõenäosusega. Alljärgnevatel joonistel (Joonis 1...Joonis 8) on toodud Tallinna sademevee seirepunktides SP1-SP a. määratud näitajate omavahelised seosed. Sinise värviga on välja toodud oluline sõltuvus (95%), punaselt väga oluline sõltuvus ehk 99% tõenäosusega ei ole näitajate korrelatsioon juhuslik. Vooluhul k l/s ph Joonis 1. Mustjõe oja Paldiski mnt lävendis Lahustun ud hapnik, mgo2/l BHT7 P N Hõljuvain ed Escherich ia coli (MPN/10 0ml) Enteroko kid (PMÜ/10 0ml) Vooluhulk l/s ph Lahustunud hapnik, mgo2/l BHT P N Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100ml Enterokokid (PMÜ/100ml) Eelnevatest analüüsitulemustest on näha, et seirepunktis SP1 võetud proovides: Vooluhulk kasvatab hõljuvainete sisaldust vees. Mida kõrgem on vee lämmastiku sisaldus, seda rohkem on vees E.coli ning enterokokke, ehk eeldatavalt on sademevees kõrgemate lämmastiku kontsentratsioonide korral reovett. E.coli ja enterokokkide sisaldus vees on tugevas korrelatsioonis. Vooluhul k l/s ph Lahustun ud hapnik, mgo2/l BHT7 P N Hõljuvain ed Naftasaad used (mg/l) Escherich ia coli (MPN/10 0ml) Enteroko kid (PMÜ/10 0ml) Salmonel la spp (esinemi ne/500ml ) Vooluhulk l/s ph Lahustunud hapnik, mgo2/l BHT P N Hõljuvained Naftasaadused (mg/l) Escherichia coli Enterokokid (PMÜ/100ml) Salmonella spp (500ml) Joonis 2. Rocca al Mare kollektori suue TL028 Eelnevatest analüüsitulemustest on näha, et seirepunktis SP2 võetud proovides: Aluselisemas vees on rohkem lämmastikku. Mida kõrgem on lämmastiku sisaldus, siis võib suurema tõenäosusega esineda salmonellat, ehk eeldatavalt on siis sademevees siis reovett. 22/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

23 Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks Fosfori ja lämmastiku sisaldusel on omvaheline tugev seos (samuti indikaator reovee olemasolule). Vee BHT kasvab tugevas korrelatsioonis hõljuvainete sisaldusega. Salmonella spp sisaldus on tugevases seoses koguni viie näitajaga ph, BHT7, fosfori, lämmastiku ja hõljuvainetega. Vooluh ulk l/s ph Joonis 3. Saare tee (Pirita) kollektori suue TL033 unud hapnik, mgo2 /l BHT7 P N ph Lahustunud hapnik, mgo2/l BHT P N Hõljuv ained Escherich ia coli (MPN/10 0ml) Enterok okid (PMÜ/ 100ml) Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Eelnevatest analüüsitulemustest on näha, et seirepunktis SP3 võetud proovides: Suurema vooluhulgaga perioodidel on vees rohkem E.coli ja Enterokokke (indikaator reovee olemasolu kohta). Hõljuvainete sisaldus on väga oluliselt fosfori sisaldusega, ehk eeldatavalt satub fosfor vette hõljuvainetega. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 23/35

24 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne. Vooluh ulk l/s Lahustu nud hapnik, mgo2/l BHT7 P N Joonis 4. Ülemiste (Russalka) kollektori suue TL032 Hõljuvai ned Escherichi a coli (MPN/100 ml) Enterok okid (PMÜ/1 00ml) Naftasa adused (mg/l) ph Vooluhulk l/s ph Lahustunud hapnik, mgo2/l BHT P N Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100m l) Enterokokid (PMÜ/100m l) Naftasaadu sed (mg/l) Eelnevatest analüüsitulemustest on näha, et seirepunktis SP4 võetud proovides: Hõljuvainete sisaldus on väga oluliselt fosfori sisaldusega, ehk eeldatavalt satub fosfor vette hõljuvainetega. ph Lahust unud hapnik,mgo2 /l BHT7 P N Hõljuv ained Escheri chia coli(m PN/10 0ml) Enterok okid (PMÜ/1 00ml) Salm onell a spp (500 ml) ph Lahustunud hapnik, mgo2/l BHT P N Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Salmonella spp Joonis 5.Lasnamäe (Lauluväljaku) kollektor TL039 Eelnevatest analüüsitulemustest nähtub, et seirepunktis SP5 võetud proovides: E.coli ja enterokokkide sisaldus on omavahelises tugevas seoses. 24/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

25 Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks Voolu hulk l/s ph tunud hapni k, mgo2 /l NH4+ BHT7 P N Hõljuv ained Escheri chia coli (MPN/ 100ml) Entero kokid (PMÜ/ 100ml ) Vooluhulk l/s ph Lahustunud hapnik, mgo2/l NH BHT P N Hõljuvained Escherichia coli (MPN/100ml) Enterokokid (PMÜ/100ml) Joonis 6. Mähe oja Merivälja tee lävendis Eelnevatest analüüsitulemustest nähtub, et seirepunktis SP6 võetud proovides: taas on tugev seoses vooluhulga ja hõljuvainete ning enterokokide vahel. ph unud hapni k, mgo2 /l BHT7 P N Hõljuv ained DO% BHT5 ph Lahustunud hapnik, mgo2/l BHT P N Hõljuvained DO% BHT Joonis 7. Ülemiste poldri väljavool pumpla juures Eelnevatest analüüsitulemustest on näha, et seirepunktis SP7 võetud proovides: Hõljuvainete sisaldus on väga oluliselt fosfori sisaldusega, ehk eeldatavalt satub fosfor vette hõljuvainetega. Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 25/35

26 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne. Voolu hulk l/s ph Lahust unud hapnik, mgo2/ l BHT7 P N Hõljuva ined Escherichi a coli (MPN/10 0ml) Enteroko kid (PMÜ/1 00ml) Vooluhulk l/s 1,000 ph 0,114 1,000 ELJ, μs/cm -0,829-0,312 BHT7-0,147 0,744-0,472 1,000 P 0,108 0,129 0,275 0,648 1,000 N -0,703-0,155-0,206 0,401 0,542 1,000 Hõljuvained 0,758 0,301 0,479 0,439 0,677-0,205 1,000 Escherichia coli (MPN/100ml) -0,107 0,609-0,308 0,976 0,795 0,490 0,528 1,000 Enterokokid (PMÜ/100ml) -0,172 0,565-0,315 0,966 0,806 0,560 0,478 0,996 1,000 Joonis 8. Kauge-Kraavi tn sademevee väljalask Eelnevatest analüüsitulemustest on näha, et seirepunktis SP8 võetud proovides: Suuremate vooluhulkadega on madalam elektrijuhtivus, kuid kõrgemad hõljuvainete kontsentratsioonid. Mida kõrgem on vee BHT väärtus, seda kõrgem on vees on E.coli ja enterokokide sisaldus. E.coli ja enterokokkide sisaldus on omavahelises seoses. Samuti on mõlemad näitajad tugevas seoses BHT7 ja fosforiga sisaldus. 26/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

27 Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks 6 SADEMEVEE KVALITEEDIS AJA JOOKSUL TOIMUNUD MUUDATUSED Järgnev peatükk põhineb käesoleva aasta seire raames määratud analüüsitulemustel ja eelnevate seireperioodide lõpparuannetel. Tabelites (Tabel 5...Võrreldes eelmise seireperioodiga, on seirepunktis SP7 tõusnud hõljuvainete ja BHT7 näitajad. Teiste oluliste näitajate osas trende välja tuua ei saa. Tabel 12) on toodud nimetatud perioodide keskmised analüüsitulemused. Punasega on märgitud piirmäärasid ületavad keskmised väärtused aasta seire keskmiste tulemuste järgi pole üheski väljalasus kvaliteedinäitajate piirmäärasid ületatud. Tabel 5. Mustjõe oja Paldiski mnt lävendis (SP1) Näitaja Ühik Proovide arv tk Lahust O2 mg/l - - 9,2 9,3 7,94 8,49 Temperatuur o C ,4 9,33 10,8 10,55 El. juhtivus µs/cm ,67 Hõljuvained mg/l ,3 48,1 21,18 ph - 7,67 7,48 7,58 7,75 7,68 7,88 BHT7 mg/l 8 5,9 7,5 2,58 10,6 5,78 NH4 mg/l 1,67 0,98 2,66 0,27 1,24 1,02 Püld mg/l 0,38 0,26 0,35 0,14 0,31 0,23 Nüld mg/l 4,85 3,94 4,57 3,00 3,33 3,31 Naftasaadused mg/l 0,53 0,07 0,109 0,12 0,33 <2 Vooluhulk m3/d Tabelist on näha, et Mustjõe oja vee kvaliteet on aasta seirenäitajate osas, võrreldes eelmiste aastatega, jäänud küllaltki samaks. Vähenenud ning normtasemele on langenud hõljuvainete osakaal. Positiivselt on vähenenud ka BHT 7 näitaja. Teiste analüüsitulemuste põhjal kindlat n-ö väljajoonistuvat mustrit pole. Tabel 6. Rocca al Mare kollektor TL 028 (SP2) Näitaja Ühik Proovide arv tk Lahust O2 mg/l 12,5-8 7,37 6,5 6,26 Temperatuur o C 12,3-10,4 9,72 11,6 10,92 El. juhtivus µs/cm ,57 Hõljuvained mg/l ,9 62,3 28,93 ph - 7,34 7,24 7,38 7,51 7,59 7,69 BHT7 mg/l 11,5 15,3 12,1 6,91 17,8 12,06 NH4 mg/l 1,89 2 0,91 0,68 2,17 - Püld mg/l 0,55 0,52 0,508 0,37 0,61 0,42 Nüld mg/l 4,28 4,01 3,89 3,33 4,45 3,51 Naftasaadused mg/l 0,42 0,93 0,135 0,10 0,30 2,12 Vooluhulk m3/d Võrreldes eelmise seireperioodiga on aasta seireandmete alusel märgata kollektori veekvaliteedi mõningast paranemist, nt hõljuvainete, BHT 7, fosfori ja lämmastiku näitajate osas. Tabel 7. Saare (Pirita) kollektori suue TL 033 (SP3) Näitaja Ühik Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 27/35

28 Tallinna sademevee seire a. vahearuanne. Proovide arv tk Lahust O2 mg/l 11,1-9,3 8,94 9,02 9,58 Temperatuur o C - - 9,2 8,69 10,4 10,0 El. juhtivus µs/cm ,83 Hõljuvained mg/l ,5 54,1 15,48 ph - 7,66 7,55 7,64 7,79 7,68 7,78 BHT7 mg/l 13,1 5,1 5,2 8,69 15,9 3,62 NH4 mg/l 2,1 1,21 1, Püld mg/l 0,55 0,69 0,54 0,64 0,45 0,27 Nüld mg/l 4,63 3,89 4,54 6,02 3,49 2,60 Naftasaadused mg/l 0,16 0,072 0, <2 Vooluhulk m3/d Eelnevatest tulemustest on näha, et Saare kollektori sademevee kvaliteet võrreldes eelnevate aastatega on nt hõljuvainete, BHT7, lämmastiku ja fosfori osas paranenud. Samas keskmine elektrijuhtivus on suurenenud märkimisväärselt. Teiste näitajate puhul kindlaid trende välja tuua ei saa. Tabel 8. Ülemiste (Russalka) kollektor TL 032 (SP4) Näitaja Ühik Proovide arv tk Lahust O2 mg/l 8-10,6 10,47 9,42 10,92 Temperatuur o C ,1 8,83 11,1 10,62 El. juhtivus µs/cm ,28 Hõljuvained mg/l ,6 43,6 22,68 ph - 7,88 7,62 7,78 7,96 7,91 7,99 BHT7 mg/l ,3 5,13 18,2 8,56 NH4 mg/l 5,83 1,19 0, Püld mg/l 0,246 0,207 0,163 0,11 0,21 0,15 Nüld mg/l 9 5,59 7,92 2,68 2,24 1,32 Naftasaadused mg/l 0,187 0,08 0, ,32 Vooluhulk m3/d Tabelist nähtub, et seirepunktis SP4 on paranenud peaaegu kõigi (v.a ph ja naftasaadused, mida aga viimati mõõdeti 2011 ja varasematel aastatel) kvaliteedinäitajate tase. Tabel 9. Lasnamäe (Lauluväljaku) kollektor TL 039 (SP5) Näitaja Ühik Proovide arv tk Lahust O2 mg/l 8,3-8,7 8,52 7,51 7,35 Temperatuur o C ,7 10,31 11,5 11,50 El. juhtivus µs/cm ,77 Hõljuvained mg/l ,44 35,3 13,95 ph - 7,18 7,62 7,72 7,86 7,86 7,81 BHT7 mg/l 9 6,6 4,6 4,24 7,68 6,4 NH4 mg/l 2,71 0, Püld mg/l 0,62 0,307 0,294 0,27 0,41 0,40 Nüld mg/l 5,36 4,52 5,04 4,70 5,18 4,32 28/35 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

29 Tallinna sademevee seire a. lõpparuanne. Esitamiseks Naftasaadused mg/l 0,096-0, <2 Vooluhulk m3/d Lasnamäe kollektori vee kvaliteedinäitajad on püsinud viimaste aastate lõikes üsna sama mõnel perioodil on osad näitajad tõusnud ja mõnel langenud. Hõljuvainete osakaal on langenud aasta seiretulemuste tasemele. Tabel 10. Mähe oja Merivälja tee lävendis (SP6) Näitaja Ühik 2019 Proovide arv tk 6 Lahust O2 mg/l 11,35 Temperatuur o C 10,32 El. juhtivus µs/cm 560,67 Hõljuvained mg/l 7 ph - 7,04 BHT7 mg/l 2,01 NH4 mg/l 0,05 Püld mg/l 0,13 Nüld mg/l 2,02 Naftasaadused mg/l <2 Vooluhulk m3/d 2341 Mähe oja väljalasku pole varasematel aastatel analüüsitud, kuna tegemist on uusarenduspiirkonda jääva kollektoriga. Keskmise tulemuse põhjal polnud Mähe oja väljalasus aastal vee kvaliteedi piirmäärade ületamist. Tabel 11. Ülemiste poldri väljavool pumpla juures (SP7) Näitaja Ühik Proovide arv tk Lahust O2 mg/l - - 4,3 3,53 5,22 2,18 Temperatuur o C - - 9,9 9,72 10,9 10,83 El. juhtivus µs/cm ,35 Hõljuvained mg/l ,28 1,91 9,80 ph - 7,86 7,64 7,47 7,57 7,57 7,73 BHT7 mg/l 13,5 10,6-4,94 2,6 6,05 NH4 mg/l 1,22 1,14-0, Püld mg/l 0,064 0,072 0,087 0,13 0,09 0,13 Nüld mg/l 5,52 4,65 11,4 2,93 1,56 1,37 Naftasaadused mg/l 0,025 0, Vooluhulk m3/d Võrreldes eelmise seireperioodiga, on seirepunktis SP7 tõusnud hõljuvainete ja BHT7 näitajad. Teiste oluliste näitajate osas trende välja tuua ei saa. Tabel 12. Kauge-Kraavi tn sademevee väljalast TL107 (SP8) Näitaja Ühik Proovide arv tk Lahust O2 mg/l 6,94 8,84 9,39 8,4 9,06 Temperatuur o C 9,9 11,4 10,3 10,5 9,98 El. juhtivus µs/cm , ,47 Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 29/35

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn

Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Tallinn 2018 1 Töö nimetus: Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire Töö autor: Tiit Kakum Töö tellija: Tallinna Keskkonnaamet Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon Pädev Pädevuskatsete programm 2019 Koostas: Urmas Muinasmaa Kinnitas: Margus Kört versioon 1 25.03.2019 www.klab.ee Pädevuskatsete programm 2019 1 (6) 1. SISSEJUHATUS Katselaborite tehnilise kompetentsi hindamise

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Microsoft Word - GL Tekst.docx

Microsoft Word - GL Tekst.docx Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse Halinga vald Pärnumaa Töö nr GL15048 Pärnu-Jaagupi, Vahenurme ja Libatse suletud prügilate seire Tellija: Halinga vald Töövõtja: Reaalprojekt OÜ Osakonna juhataja: P.

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Akti liik: Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 11.01.2010 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 16.07.2010 Avaldamismärge: RTL 2010, 2, 22 Põhjaveekogumite moodustamise kord

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall

Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tall Tallinna lahe keskkonnaseisundi parandamise teostatavusuuringu eskiisprojekti koostamine Aruanne Töö tellija: Töö teostaja: Keskkonnaministeerium Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika instituut Uuringu

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc

Microsoft Word - Rapla sadevesi 31Juuli06.doc SISUKOKKUVÕTE...3 Looduslikud tingimused...3 Sademevett käsitlev seadusandlus...3 Linna sademevee ärajuhtumise süsteemid...4 Sademevee kanalisatsiooni probleemid...4 Põhiprintsiibid sademevee väljaarendamisel...4

Rohkem

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi

KOMBINEERITUD SADEMEVEE STRATEEGIA PROJEKT Osa 1 Lisa 4 TÖÖ NR Lisa 4 Valik termineid õigusaktidest ja standarditest Jrk nrtermin Õigusakt Termi 1 Ühisveevärk ja -kanalisatsioon ÜVVKS Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on veeettevõtja hallatav

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12)

Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn (12) Jälgimisnimekirja ainete uuring Tallinn 2016 1 (12) Töö nimetus: Projekt Jälgimisnimekirja ainete uuringu korraldamine Töö autorid: Mailis Laht Greta Nurk Katri Vooro Töö tellija: Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - T\374ri tehisj\344rve suplusvee profiil.doc) TÜRI TEHISJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Türi, Järvamaa Koostatud: 04.02.2011 Ülevaadatud: 12.10.2013 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises

Rohkem

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc)

(Microsoft Word - P\344rnu Keskkranna, Vana-P\344rnu, Mai ja Raek\374la ranna suplusvee profiil.doc) PÄRNU KESKRANNA, VANA-PÄRNU, MAI JA RAEKÜLA RANNA SUPLUSVEE PROFIIL Pärnu linn Koostatud: märts 2011. a Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

AS Tallinna Vesi Ülemiste järve alternatiivveehaarde vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamise aruanne Töö nr 8814 Tallinn 2018

AS Tallinna Vesi Ülemiste järve alternatiivveehaarde vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamise aruanne Töö nr 8814 Tallinn 2018 AS Tallinna Vesi Ülemiste järve alternatiivveehaarde vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamise aruanne Töö nr 8814 Tallinn 2018 Nimetus: AS Tallinna Vesi Ülemiste järve alternatiivveehaarde vee erikasutusloa

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

EELNÕU

EELNÕU 2006. a. määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid lisa 1 Loa registreerimisnumber Loa taotluse registreerimisnumber KESKKONNAKOMPLEKSLUBA Keskkonnalubade

Rohkem

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend

Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend Toidu käitlemisel kasutatav vesi Juhend 15.04.2016 1. Juhendi reguleerimisala Juhendis käsitletakse nõudeid sellisele toidu käitlemise ettevõttele, kus kasutatakse toidu käitlemiseks joogivett, mis pärineb

Rohkem

Esitlusslaidide põhi

Esitlusslaidide põhi Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine Marit Ristal Keskkonnaministeerium / projektide büroo peaspetsialist 23.03.2018 1. Veesüsteemide rajamise nõuded Puurkaev on veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 3

Keskkonnaministri määruse lisa 3 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 3 ÕHUSAASTELUBA Loa kehtivusaeg [ ] tähtajatu,

Rohkem

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald

Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest põlevkivisektori piirkonnas Knut Tamm, Jelena Tomasova, Leena Albreht, Kristina Aidla-Bauvald Antud töö on valminud projekti Põlevkivisektori tervisemõjude

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

(Microsoft Word - Emaj\365e Linnaujula suplusvee profiil 2012.doc)

(Microsoft Word - Emaj\365e Linnaujula suplusvee profiil 2012.doc) EMAJÕE UJULA SUPLUSVEE PROFIIL Tartu Koostatud: 24. märts 2011. a Ülevaadatud: 18. aprill 2012. a Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2017 Tallinn Environment Department Yearbook 2017

Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2017 Tallinn Environment Department Yearbook 2017 Tallinna Keskkonnaamet Aastaraamat 2017 Tallinn Environment Department Yearbook 2017 SISUKORD CONTENT Hea lugeja Silmapaistvad tegevused 2017. aastal Sõnumeid looduskaitsest Veekeskkond Tallinnas Välisõhu

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

(Microsoft Word - Matsim\344e P\374haj\344rv supluskoha profiil.doc)

(Microsoft Word - Matsim\344e P\374haj\344rv supluskoha profiil.doc) MATSIMÄE PÜHAJÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Järvamaa, Paide vald, Võõbu küla Koostatud: 24.03.2011 Profiili täiendamine vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Profiili koostamises osalesid:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo

ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, lo ÕHUSAASTELUBA Keskkonnaministri 27.12.2016. a määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vorm" lisa Loa kehtivusaeg Loa number

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse akrediteerimistunnistusele nr L008 ANNEX 8 to the accreditation certificate No L008 of Estonian Environmental Research Centre Llc 1. Akrediteerimisulatus on: Accreditation

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

1 Tallinna Tehnikaülikool Logistika ja transpordi teaduskeskus Tallinna ühistranspordisüsteemi arendamine, liinivõrgu optimeerimine II etapp, aruande

1 Tallinna Tehnikaülikool Logistika ja transpordi teaduskeskus Tallinna ühistranspordisüsteemi arendamine, liinivõrgu optimeerimine II etapp, aruande 1 Tallinna Tehnikaülikool Logistika ja transpordi teaduskeskus Tallinna ühistranspordisüsteemi arendamine, liinivõrgu optimeerimine II etapp, aruande 1. osa Ettepanekud Tallinna ühistranspordisüsteemi

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev

KONTROLLI ARUANNE nr KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA OÜ Linnu Talu Telefon/e-post Kohapealne ülev KONTROLLI ARUANNE nr 1038558 KKL number Käitaja nimi Käitise tegevuskoha aadress L.KKL.VA-181998 OÜ Linnu Talu Telefon/e-post 501 7500 Kohapealne ülevaatus etteteatamisega Kontrolli kokku leppimise aeg

Rohkem

EMMASTE VALD

EMMASTE VALD Kinnitatud Emmaste Vallavolikogu 25. september 2014 määrusega nr 8 EMMASTE VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA aastateks 2014-2026 Emmaste 2014 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 4 1.

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Keemia koolieksami näidistöö

Keemia koolieksami näidistöö PÕLVA ÜHISGÜMNAASIUMI KEEMIA KOOLIEKSAM Keemia koolieksami läbiviimise eesmärgiks on kontrollida gümnaasiumilõpetaja keemiaalaste teadmiste ja oskuste taset kehtiva ainekava ulatuses järgmistes valdkondades:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRZ0020_praktikum4.pptx

Microsoft PowerPoint - IRZ0020_praktikum4.pptx IRZ0020 Kodeerimine i ja krüpteerimine praktikum 4 Julia Berdnikova, julia.berdnikova@ttu.ee www.lr.ttu.ee/~juliad l 1 Infoedastussüsteemi struktuurskeem Saatja Vastuvõtja Infoallikas Kooder Modulaator

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Microsoft Word - RE_LABMB_7_2.docx

Microsoft Word - RE_LABMB_7_2.docx Laboratoorsete uuringute register Kinnitaja: Karel Tomberg Kinnitatud 13.02.2013 Koostaja: Svetlana Rudenko LAB/19-1/1/4 MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD Jrk nr Uuringu nimetus Uuringu näidustused Materjal

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

Animäe farm 2013.xls

Animäe farm 2013.xls Eeltöö käitise korrapäraseks kontrolliks Lisa 2 osa a Eeltöö käitise korrapäraseks kontrollimiseks Eeltöö tulemused Märkused ja selgitused 1. Käitise andmed KKL/300663 Osaühing Saimre, põhitegevus piimakarjakasvatus.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015

Jääkreostusobjektide inventariseerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne Tallinn 2015 Töö nimetus: Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj

Objekti kontrollimise protokoll Nr Käitise kontrolli aruanne Nr Kontrolli läbiviimise aeg :00-15:00 Aadress Eesti, Harj Käitise kontrolli aruanne Nr. 1088665 Kontrolli läbiviimise aeg 18.06.2019 11:00-15:00 Aadress Eesti, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn, 103 Asukoha täpsustus Kompleksloa number

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem