Hinnang põhivõrgu elektrivarustuse kvaliteedile

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Hinnang põhivõrgu elektrivarustuse kvaliteedile"

Väljavõte

1 ÄRAKIRI Ärisaladused välja jäetud Hinnang põhivõrgu elektrivarustuse kvaliteedile 2017

2 2 Sisukord Sissejuhatus Mõisted Ülevaade seadusandlusest Siseriiklikud võrguteenuse elektrivarustuse kvaliteedinäitajad Siseriikliku elektrivõrgu katkestused Alalis- ja vahelduvvoolu piiriülesed ühendused Eestis Alalisvooluühenduste elektrivarustuse kvaliteedinäitajad Alalisvooluühenduste katkestused Alalisvooluühenduste hoolduslepingud Vahelduvvooluühenduste elektrivarustuse kvaliteedinäitajad Tartu-Valmiera ja Tsirguliina-Valmiera liinide katkestused EstLink 1 ja EstLink 2 ühenduste võrdlus Põhjamaa alalisvooluühendustega Piiriüleste ülekandevõimsuste hooldus- ja remonttööde graafikute läbirääkimine turuosalistega Kokkuvõte... 19

3 3 Sissejuhatus Käesolevas aruandes annab Konkurentsiamet hinnangu põhivõrgu elektrivarustuse kvaliteedile, millega analüüsitakse siseriiklike kui ka piiriüleste ühenduste töökindlust. Ühtlasi käsitletakse antud aruandes ka seadusandliku ülevaadet siseriiklike ja piiriüleste ühenduste osas ja Konkurentsiamet annab omapoolsed soovitused seadusandluse täiendamiseks ja statistika avaldamiseks. Antud aruandes peetakse silmas piiriüleste ühenduste all Eesti ja Soome vahelisi alalisvooluühendusi (EstLink 1 ja EstLink 2) ning Eesti ja Läti vahelisi vahelduvvooluühendusi (L354 Tsirguliina-Valmiera liin ja L301 Tartu-Valmiera liin) algatas Konkurentsiamet Elering AS (ER) suhtes järelevalvemenetluse vastavalt elektrituruseaduse (ELTS) 93 lõikele 1 seoses Eesti ja Soome ning Eesti ja Läti vahelise elektrienergia ülekandevõimsuste kasutamisega. Perioodil alates kuni esitas ER Konkurentsiametile nõutud andmed ja selgitused, mis on vajalikud järelevalvemenetluse läbiviimiseks. Varasemalt on Konkurentsiamet kirjaga nr 7.3-7/ koostanud hinnangu EstLink 1 ja EstLink 2 katkestuste osas ning juhtinud tähelepanu, et kehtivas seadusandluses ei ole sätestatud piiriüleste alalisvooluühenduste kvaliteedinõudeid. Konkurentsiamet on ka soovitanud täiendada seadusandlust piiriüleseid alalisvooluühendusi puudutavate tehniliste nõuetega.

4 4 1. Mõisted Käesolevas hinnangus kasutatud mõisted ja nende selgitused on alljärgnevad: 1) kasutatavus/kasutustunnid (inglise keeles energy utilization) näitab, kui palju on ühendust kasutatud energia ülekandeks. 2) tehniline töövalmidus (inglise keeles technical availability) näitab, kui palju oli võimalik ühendust kasutada. 3) katkestus (inglise keeles outage) planeeritud või rikkeline elektrivarustuse katkemine võrgus.

5 5 2. Ülevaade seadusandlusest ER osutab elektri ülekandeteenust Eestis asuvatele põhivõrguga liitunud tootjatele, jaotusvõrkudele ja suurtarbijatele ning Venemaa, Soome ja Läti põhivõrgule. ER-i teeninduspiirkond on Eesti territoorium. Nii siseriiklike kui ka piiriüleste ühenduste puhul peab ER süsteemihaldurina ELTS 39 lõike 1 kohaselt tagama süsteemi varustuskindluse kooskõlas võrgueeskirjaga (VE). ELTS 39 lõike 3 kohaselt peab ER kavandama ja juhtima tootmist süsteemis ning elektrienergia ülekannet põhivõrgus ja tarbimist, arvestades süsteemi tehnilisi võimalusi. VE 3 lõike 1 kohaselt peavad süsteemi ühtsus ja töövõime häire korral säilima ning ühe piirkonna varustuskindluse säilitamisest tähtsam on säilitada süsteemi kui terviku varustuskindlus. Samuti peab ER arvestama VE 29 lõikes 2 sätestatud nõudega, kui tegemist on elektrisüsteemi või elektrisüsteemide ühendusega, millega Eesti süsteem töötab sünkroonsel sagedusel. VE 29 lõike 2 kohaselt on elektrienergia import teistest elektrisüsteemidest ja eksport teistesse elektrisüsteemidesse ning transiit põhivõrguettevõtja elektrivõrgu kaudu lubatud sellisel määral ning sellistel tingimustel, mis otse ei kahjusta riigi elektrisüsteemi, ei tekita lisapiiranguid elektri sisetarbimisele ega halvenda riigi elektrisüsteemi tarbijate varustuskindlust ja elektrienergia kvaliteeti. ELTS 32 lõike 3 punktide 1 ja 2 kohaselt lisatakse riigipiiri ületava alalisvooluliini ja otseliini kaudu elektrienergia edastamiseks antavale tegevusloale kõrvaltingimusena liini suurim lubatud talituspinge ja liini geograafiliste koordinaatide andmed ja liini pikkus. Muid olulisi või tehnilisi vaid alalisvooluühendusi puudutavaid nõudeid (EstLink 1 ja EstLink 2 osas) ELTS ning ELTS 42 lõike 2 alusel sätestatud VE ega ka ELTS 65 lõike 5 alusel kehtestatud võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral eraldi ei sätesta. Kooskõlas ELTS 65 lõikega 5 on majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses nr 42 (VKN) kehtestatud võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused nimetatud nõuete rikkumise korral. Hetkel ei sisalda nimetatud õigusaktid otsest nõuet tagada piiriüleste ühenduste (alalisvoolu- (EstLink 1 ja EstLink 2) ja vahelduvvooluühenduste (Tsirguliina-Valmiera ja Tartu-Valmiera)) puhul teatavat kvaliteeti. Antud VKN-ga kehtestatakse võrguettevõtja teeninduspiirkonnas tarbijale, tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale osutatavate võrguteenuste kvaliteedinõuded ning võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral. VKN tähenduses peetakse kvaliteedinõuete all silmas teenindusnõudeid, elektri varustuskindluse nõudeid ja pingekvaliteedi nõudeid. Näiteks sätestab eelpoolnimetatud VKN väga täpselt kvaliteedinõuded põhivõrguga liitunud tarbijatele. Analoogsed nõuded on sätestatud ka jaotusvõrguga liitunud tarbijatele ning seejuures on nimetatud kvaliteedinõuete rikkumisel ette nähtud ka kompensatsioon. Seega, ELTS, VE ja VKN ei sätesta piiriüleste ühendustele kvaliteedi ega ka

6 6 varustuskindluse nõudeid. Kuigi VKN-ga kehtestatakse kvaliteedinõuded põhivõrgu teeninduspiirkonnas, siis otseselt sellest ei tulene nõudeid piiriüleste ühenduste kvaliteedi kohta. Antud VKN reguleerib olukordasid, kus tarbija jaoks oli elektrivarustus katkenud, kuid VKN ei kohaldu juhul, kui EstLink 1 ja EstLink 2 katekestustele vaatamata on tarbijatele elektrivarustus tagatud. Samuti VKN ei reguleeri otseselt Tsirguliina-Valmiera ja Tartu- Valmiera vaheliste ühenduste katkestusi. 3. Siseriiklikud võrguteenuse elektrivarustuse kvaliteedinäitajad VKN-ga määratakse võrguettevõtja teeninduspiirkonnas tarbijale, tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale osutatavate võrguteenuste kvaliteedinõuded ning võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral. Elektri varustuskindluse nõuetes nähakse ette katkestuse korral elektrivarustuse taastamise aeg ning ühe tarbimiskoha kohta aastas lubatud katkestuste ajaline kestus. Turuosalise tarbimiskohas asuva elektripaigaldise elektritoide tagatakse ühe või mitme liitumispunkti kaudu vastavalt sõlmitud võrgulepingu(te)le. Katkestuse kestus on ajavahemik, mis algab hetkest, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus, ja lõpeb, kui elektrivarustus on taastatud. Kui katkestuse põhjustas sündmus, mida võrguettevõtja objektiivselt ei suuda ära hoida ega takistada (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus), tuleb katkestus kõrvaldada kolme päeva jooksul alates selle sündmuse lõppemisest. Põhivõrgus tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada alljärgnevalt: 1) 2 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud kahe või enama 110 kv trafo või liini kaudu; 2) 120 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kv trafo või liini kaudu. Tabelites 1 ja 2 on välja toodud ER võrguteenuse kvaliteedi ja varustuskindluse näitajad vastavalt VKN-le. Tabel 1. ER-i võrguteenuse kvaliteedinäitajad Maksimaalne Katkestused aeg Vääramatust jõust (nt loodusõnnetus) 3 päeva alates põhjustatud rikkeliste katkestuste arv VKN sündmuse 4 (3) lõppemisest 2 tundi, kui toide kahe või enama 110kV trafo või liini Riketest põhjustatud katkestuste arv VKN 4 (4;5) (va vääramatust jõust katkestused) kaudu 120 tunni jooksul (kui toide tagatud ühe 110 kv trafo või liini kaudu) Ühik tk tk

7 Tarbimiskohtade arv, kus aastane summaarne riketest põhjustatud katkestuste kestus ületas normi VKN 4 (6, 6 1 ) Plaaniliste katkestuste arv VKN 4 (7) Tarbimiskohtade arv, kus plaaniliste katkestuste aastane summaarne kestus ületas normi VKN 4 (8) tundi tk kuni 10 tundi ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja kuni 8 tundi ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini tk tundi tk Tabelis 1 on välja toodud ER võrguteenuse kvaliteedinäitajad vastavalt VKN-le aastal ei toimunud ühtegi vääramatust jõust (nt loodusõnnetus) põhjustatud rikkelist katkestust, mis oleks ületanud VKN-is sätestatu. Riketest põhjustatud katkestusi oli aastal 34 tükki, aastal 52 tükki, aastal 16 tükki ja aastal 25 tükki aastal ei olnud ühtegi tarbimiskohta, kus aastane summaarne riketest põhjustatud katkestuste kestus ületas normi (150 tundi). Plaanilisi katkestusi oli aastal 6 tükki, aastal 10 tükki, aastal 41 tükki ja aastal 27 tükki aastal ei olnud ühtegi tarbimiskohta, kus plaaniliste katkestuste aastane summaarne kestus ületas normi (64 tundi) aastal oli 2 tarbimiskohta, kus plaaniliste katkestuste aastane summaarne kestus ületas normi (64 tundi) aastal ei olnud ühtegi tarbimiskohta, kus plaaniliste katkestuste aastane summaarne kestus ületas normi (64 tundi) aastal oli 3 tarbimiskohta, kus plaaniliste katkestuste aastane summaarne kestus ületas normi (64 tundi). Võrguteenuse varustuskindluse näitajatest kõige olulisemad mõõdikud on SAIFI, SAIDI ja CAIDI. SAIFI näitab riketest põhjustatud katkestuse keskmist sagedust tarbimiskoha kohta aastas. SAIDI näitab riketest põhjustatud katkestuse keskmist kestust tarbimiskoha kohta aastas. CAIDI näitab riketest põhjustatud katkestuse keskmist kestust võrguettevõtja kohta aastas. Tabel 2. ER varustuskindluse näitajad Varustuskindluse indikaatorid Ühik Tarbimiskohtade koguarv tk Rikkest põhjustatud katkestuste summaarne kestus aastas min Plaanitud katkestuste summaarne kestus aastas min SAIFI, VKN 5 (2) tk 0,148 0,223 0,069 0,107 SAIDI, VKN 5 (3) min ,8 2,1 CAIDI, VKN 5 (4) min ,6 19,4 Plaanitud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha tk 0,026 0,043 0,176 0,116

8 Katkestuste keskmine sagedus Minutid kohta aastas 8 Plaanitud katkestuste keskmine aeg tarbimiskoha kohta min 37,5 74,7 512,3 238,8 aastas Plaanitud katkestuste keskmine kestus aastas min 1438,8 1740,3 2911,6 2060,8 Tabelis 2 on välja toodud ER siseriikliku võrguteenuse varustuskindluse näitajad. SAIFI oli aastal 0,148, aastal 0,223, aastal 0,069 ja aastal 0,107. SAIDI oli aastal 8 minutit, aastal 12 minutit, aastal 1,8 minutit ja aastal 2,1 minutit. CAIDI oli aastal 52 minutit, aastal 52 minutit, aastal 25,6 minutit ja aastal 19,4 minutit Aasta SAIDI, min CAIDI, min Joonis 1. SAIDI ja CAIDI katkestuste keskmine aeg aastas Jooniselt 1 on näha SAIDI ja CAIDI kujunemist aastatel Alates aastast on nii SAIDI kui ka CAIDI näitajad langenud, mis tähendab, et katkestuste keskmine aeg aasta kohta on vähenenud. 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 SAIFI, tk 0,0500 0, Aasta Joonis 2. SAIFI katkestuste keskmine sagedus aastas

9 9 Jooniselt 2 selgub, et SAIFI näitaja on aastatel olnud vahemikus 0,05 kuni 0,25. ER-i siseriikliku võrguteenuse kvaliteedinäitajatest selgub, et kui aastal oli riketest põhjustatud katkestuste arv 52, siis järgnevatel aastatel on näha olnud languse tendentsi aastal ei ole tarbimiskohtade rikkelised katkestused ületanud VKN-ga ettenähtud piirnormi (150 tundi). Samas plaanilisi katkestusi (elektrivõrgu hooldus, remont) on olnud kõige rohkem aastal ning aastal on 3 tarbimiskohta ületanud VKN-ga ettenähtud piirnormi (64 tundi) plaaniliste katkestuste osas. ER-i siseriikliku varustuskindluse näitajatest selgub, et rikkeliste katkestuste näitajad SAIFI, SAIDI ja CAIDI näitavad languse tendentsi. Samas plaaniliste katkestuste näitajad on tõusnud, mis tähendab, et ER kulutab rohkem aega elektrivõrgu hooldusele ja remondile. 3.1 Siseriikliku elektrivõrgu katkestused Tabelis 3 on välja toodud ER-i siseriikliku võrgu katkestused perioodil Tabel 3. Siseriikliku võrgu katkestused ER-i võrguühenduse katkestused perioodil kuni Katkestuse toimumise kuupäev Katkestuse piirkond Katkestuse kestus (min) Katkestuse põhjus Katkestuse põhjuse täpsustus Võimalik, et lühis tekkis Saare maakond Tusti 118 Tehniline rike värskel muhvil Harju maakond Topi, Laagri 111 Loodusjõud Oletatavalt lendas vares masti ja looga vahelt läbi ning tekitas lühise, maas olid varese suled Põlva maakond Põlva, Ruusa 96 Loodusjõud Tuule tõttu langes puu liinile Harju maakond Jägala, Kolga, Kuusalu 47 Töövõtja Puu langetati liinile Võru maakond Ruusmäe 35 Tehniline rike Liigse väljalülitumise põhjuseks oli trafo 10 kv poole maksimaalvoolu kaitse vale ajasäte (aegrelee rikkis). Säte läks pideva lülitamise tõttu iseenesest valeks. Ei oleks tohtinud minna Jõgeva maakond Saare, Voldi 34 Töövõtja Isolaatorketi katkemine ning juhtme alla kukkumine. Isolaatorketil splint töövõtja lohakusest korralikult kinnitamata. Rekonstrueerimine toimus aastal Harju maakond Raasiku 25 Tehniline rike Jõutrafo S1D omatarbetrafo läbiviikisolaator purunes Pärnu maakond Kilingi-Nõmme 25 Kolmas osapool Lühis oli Elektrilevi võrgus Lääne-Viru maakond Tapa 18 Töövõtja Puu langetati liinile Tartu maakond Alatskivi 12 Loodusjõud Tuule tõttu langes puu liinile Newini töötaja inimlik Võru maakond Ruusmäe 12 Töövõtja eksimus

10 Ida-Viru maakond Konsu 7 Töötaja Personali eksimus lülitamisel Tartu maakond Puhja 7 Töövõtja Projekteerimise viga, maanduslüliti blokeering ei arvestanud indutseeritud pingega Ida-Viru maakond Kohtla-Järve (LVT) 7 Töötaja Personali eksimus lülitamisel Elektrikatkestuse põhjuseks oli liini alt läbi sõitnud metsaveotraktor, mille juht arvas, et ülestõstetud noolega mahub liini alt läbi paraku Tartu maakond Alatskivi 5 Kolmas osapool ei mahtunud Lääne-Viru maakond Väike-Maarja 4 Töövõtja Puu langetati liinile Lääne-Viru maakond Tapa 4 Tehniline rike Kõigepealt oli väljalülitumise põhjuseks trafo kaitsete liigne töötamine, mille põhjustas eeldatavasti 110 kv B faasi voolutrafo takistuse montaažidefekt Lääne-Viru maakond Viitna, Kadrina 4 Loodusjõud Lume tõttu vajus puu liinile Ida-Viru maakond Alajõe 2 Teadmata Ida-Viru maakond Aseri 2 Tehniline rike Türgi lüliti. Arvatavasti mingi mehaanika tõrge Põlva maakond Ruusa 2 Loodusjõud Juhtme kohal rippuv puu Ida-Viru maakond Sirgala 1 Loodusjõud Tuule tõttu läksid faasijuhtmed kokku Võru maakond Ruusmäe, Rõuge 1 Loodusjõud Äike Ida-Viru maakond Aidu (Jaoskonna) 1 Töötaja Personali eksimus lülitamisel Perioodil kuni oli ER-i sisevõrgus 24 katkestust (Tabel 3). Tõsisemaid katkestusi ehk katkestuskestusega vähemalt ligi pool tundi oli kaheksa (33%). Kogu katkestuste arvust (24) oli seadme tehnilise rikke tõttu tekkinud katkestusi viis (21%). Kogu katkestuste arvust (24) oli töövõtja või ER-i töötaja vea tõttu tekkinud katkestusi üheksa (37,5%). Loodusjõud tekitasid seitse katkestust (29%). Töövõtja või ER-i töötaja vea tõttu tekkinud katkestustest nn tõsisemaid katkestusi põhjustasid ainult töövõtjad ja neid oli kaks (25%). Ülejäänud kolm (37,5%) nn tõsisemat katkestust oli põhjustatud loodusjõudude (lind, tuul) ja kolmanda osapoole poolt (traktor). Tõsisemaid katkestusi oli kõige rohkem ehk kolm (37,5%) Harju maakonnas. Kogu katkestuste arvust (24) oli kõige rohkem katkestusi ehk kuus (25%) Ida-Viru maakonnas.

11 4. Alalis- ja vahelduvvoolu piiriülesed ühendused Eestis 11 Eestis on kaks piiriülest alalisvooluühendust Eesti ja Soome vahel (EstLink 1 ja EstLink 2) ja kaks piiriülest vahelduvvooluühendust Eesti ja Läti vahel (Tsirguliina-Valmiera liin ja Tartu- Valmiera liin). Alalisvoolu- ja vahelduvvooluühenduse erinevus seisneb selles, et alalisvoolu puhul elektrivoolu suund ajas ei muutu, aga vahelduvvoolu puhul elektrivoolu suund ajas perioodiliselt muutub. Suurte elektrivõimsuste edastamiseks eelistatakse kasutada alalisvooluühendusi, kuna elektri võrgukaod on väiksemad võrreldes vahelduvvooluühendustega. 4.1 Alalisvooluühenduste elektrivarustuse kvaliteedinäitajad Eesti ja Soome vaheliste ühenduste andmed on toodud alates aastast, kuna EstLink 1 ei olnud eelnevalt ER omanduses ning EstLink 2 alustas tööd aasta alguses. Peamine näitaja, mida ER jälgib EstLink 1 ja EstLink 2 puhul, on ülekandevõimsuse piirangud elektrituru toimimisele. Antud näitaja arvestab nii alalisvooluühenduste kui siseriiklikust elektrivõrgust tulenevatel põhjustel tekkinud piirangutega. Ühtlasi ER jälgib tehnilist valmisolekut nii eraldi plaaniliste katkestuste ja avariiliste rikete kohta Eesti ja Soome vahelistel ühendustel. ER poolt teostatav EstLink 1 ja EstLink 2 töökindluse näitajate statistika põhineb CIGRE protokollil 1. Tabelites 4, 5, 6 ja 7 on väljatoodud EstLink 1 ja EstLink 2 töökindluse näitajad. Tabel 4. EstLink 1 kastutatavus energia ülekandes Kirjeldus EstLink Ühenduste kasutatavus energia ülekandes, % 17,59% 29,27% Ühenduste kasutatavus energia ülekandes, h Ühenduste kasutatavus energia ülekandes, päev Tabelis 4 on välja toodud EstLink 1 kasutatavus energia ülekandes aastal oli ühenduse kasutatavus 17,6%, mis teeb võimsuse kasutustundide arvuks 1541 tundi ehk aasta jooksul ühendust kasutati 64 päeva aastal võimsuse kasutustunnid olid 29,3%, mis teeb tundide arvuks 2564 tundi ehk aasta jooksul sai ühendust kasutada 107 päeva. Kui võrrelda aastat aastaga on näha, et aastal on EstLink 1 rohkem kasutatud. 1 Protocol for Reporting the Operational Performance of HVDC Transmission System

12 12 Tabel 5. EstLink 1 töökindluse näitajad EstLink 1 Muutus Kirjeldus võrreldes eelneva aastaga Tehniline töövalmidus 91,42% 98,24% 6,8% võrra Plaaniline mittekättesaadavus 0,79% 1,35% 0,6% võrra Rikkeline mittekättesaadavus 7,79% 0,41% -7,4% võrra Plaaniliste katkestuste kestus, h 69,20 118,26 70,9% Rikkeliste katkestuse kestus, h 682,40 35,92-94,7% Katkestuste kestus kokku, h 751,61 154,18-79,5% Tabelist 5 selgub, et aasta EstLink 1 töökindluse näitajad on paranenud võrreldes aastaga aastal oli ühenduse tehniline töövalmidus 98,24%, aastal oli ühenduse töövalmidus 91,42%. Seega ühenduse töövalmidus on tõusnud 6,8% võrra aastal oli EstLink 1 plaanilisi katkestusi 118 tundi ja rikkelisi katkestusi 36 tundi. Katkestuste kogu kestus oli aastal 154 tundi aastal langes katkestuste kestus 79,5% võrreldes aastaga. Tabel 6. EstLink 2 kasutatavus energia ülekandes Kirjeldus EstLink Ühenduste kasutatavus energia ülekandes, % 53,04% 73,06% Ühenduste kasutatavus energia ülekandes, h Ühenduste kasutatavus energia ülekandes, päev Tabelis 6 on väljatoodud EstLink 2 kasutatavus energia ülekandes aastal oli ühenduse kasutatavus 53%, mis teeb kasutustundide arvuks 4646 tundi ehk aasta jooksul kasutati ühendust 194 päeva aastal oli ühenduse kasutatavus 73,1%, mis teeb kasutustundide arvuks 6400 tundi ehk aasta jooksul kasutati ühendust 267 päeva. Tabelist 7 selgub, et aastal kasutati EstLink 2 rohkem, kui aastal. Tabel 7. EstLink 2 töökindluse näitajad EstLink 2 Muutus Kirjeldus võrreldes eelneva aastaga Tehniline töövalmidus 84,44% 91,09% 6,7% võrra Plaaniline mittekättesaadavus 11,70% 0,85% -10,9% võrra Rikkeline mittekättesaadavus 3,86% 8,06% 4,2% võrra Plaaniliste katkestuste kestus, h 1024,92 74,46-92,7% Rikkeliste katkestuse kestus, h 338,14 706,06 108,8% Katkestuste kestus kokku, h 1363,06 780,52-42,7% Tabelist 7 selgub, et aasta EstLink 2 töökindluse näitajad on paranenud võrreldes aastaga aastal oli ühenduse tehniline töövalmidus 91,09%, aastal oli sama näitaja 84,44%, mis tähendab, et ühenduse töövalmidus on tõusnud 6,7% võrra aastal oli EstLink 1 plaanilisi katkestusi 74 tundi ja rikkelisi katkestusi 706 tundi. Katkestuste kogu kestus oli aastal 780 tundi aastal langes katkestuste kestus 42,7% võrreldes aastaga.

13 13 EstLink 1 ja EstLink 2 töökindluse näitajatest järeldub, et aastal on mõlema ühenduse näitajad paranenud võrreldes aastaga. Tehniline töövalmidus on tõusnud ja langenud on katkestuste aeg Alalisvooluühenduste katkestused Tabelis 8 on välja toodud alalisvooluühenduste EstLink 1 ja EstLink 2 katkestuste toimumiskohad alates kuni Tabel 8. EstLink 1 ja EstLink 2 katkestuste toimumise kohad Katkestuste asukohad EstLink 1 EstLink 2 Kokku Katkestuste asukoht Eesti konverterjaamades Katkestuste asukoht Soome konverterjaamades X X X Katkestuste asukohad korraga Eestis ja Soomes X X X Märkus: X tähistab ärisaladust Tabelist 8 selgub, et EstLink 1 ja EstLink 2 katkestusi on toimunud Eesti konverterjaamades 26 korda, mis on tinginud Eesti ja Soome ülekandevõimsuste piiramise või katkestamise. EstLink 1 konverterjaamas (Eesti poolel) on toimunud katkestusi 16 korda ja EstLink 2 konverterjaamas (Eesti poolel) on toimunud katkestusi 10 korda Alalisvooluühenduste hoolduslepingud Ärisaladus 4.2 Vahelduvvooluühenduste elektrivarustuse kvaliteedinäitajad Eesti ja Läti vaheliste liinide andmed võimsuse kasutustundide kohta on toodud terve Eesti-Läti ristlõike kohta lähtudes ristlõike neto läbilaskevõimest, kuna liinide koormumine ei ole juhitav tulenevalt asjaolust, et tegu on vahelduvvooluühendustega. ER toob välja, et Eesti ja Läti vahelistel ühendustel eraldi mõõdikut katkestuste jaoks ei ole, kuid iga konkreetne rike registreeritakse. Peamine indikaator, mida Eesti ja Läti vahelistel liinidel kasutatakse, on rikete arv kilomeetri kohta. Tabel 9. Eesti ja Läti vaheliste ühenduste kasutatavus energia ülekandes Eesti-Läti ühendused (Tsirguliina- Kirjeldus Valmiera ja Tartu-Valmiera) Ühenduste kasutatavus energia ülekandes, % 74% 93% 92% Ühenduste kasutatavus energia ülekandes, h 6482,4 8146,8 8059,2 Ühenduste kasutatavus energia ülekandes, päev 270,1 339,45 335,8 Tabelis 9 on välja toodud Eesti ja Läti vaheliste ühenduste kasutatavus energia ülekandes. Kuna tegemist on vahelduvvooluühendustega, siis võimsuse kasutustunnid on antud kogu Eesti ja

14 14 Läti ühenduse kohta (st Tsirguliina-Valmiera ja Tartu-Valmiera liini kasutustunnid on samad) aastal oli Eesti-Läti ühenduse kasutatavus 74%, mis teeb kasutustundide arvuks 6482 tundi ehk aasta jooksul kasutati ühendust 270 päeva aastal oli Eesti-Läti ühenduse kasutatavus 93%, mis teeb kasutustundide arvuks 8147 tundi ehk aasta jooksul kasutati ühendust 339 päeva aastal oli Eesti-Läti ühenduse kasutatavus 92%, mis teeb kasutustundide arvuks 8059 tundi ehk aasta jooksul kasutati ühendust 336 tundi. Tabelist 9 nähtub, et Eesti-Läti ühendust kasutatakse rohkem võrreldes aastaga. Tabel 10. Eesti ja Läti vaheliste ühenduste töökindluse näitajad Kirjeldus L354 Tsirguliina-Valmiera L301 Tartu-Valmiera Tehniline töövalmidus na* 93,06% 74,08% na* 94,20% 97,10% Plaaniline mittekättesaadavus na* 6,94% 25,92% na* 5,75% 2,90% Rikkeline mittekättesaadavus 0,04% ,05% 0 Katkestuste kestus, h 507,68 608, ,27 10,90 504,40 253,88 Märkus: *andmed on puudu, kuna ER-il ei ole võimalik neid andmeid kätte saada enda süsteemist Tabelis 10 on välja toodud Eesti ja Läti vaheliste ühenduste töökindluse näitajad aastal oli Tsirguliina-Valmiera liini tehniline töövalmidus 74,1%, võrreldes aastaga on tehniline töövalmidus langenud 19% võrra aastal oli katkestusi 25,9%, võrreldes aastaga on katkestused tõusnud 19% võrra, kuna aastal toimusid liini rekonstrueerimistööd, mis eeldas pikka katkestust. Seega, aastal oli katkestuste aeg kokku 2272,3 tundi, aastal oli Tartu-Valmiera liini tehniline töövalmidus 97,1%, võrreldes aastaga on tehniline töövalmidus tõusnud 2,9% võrra aastal oli katkestusi 2,9%, võrreldes aastaga on katkestused langenud 2,9% võrra aastal oli katkestuste aeg kokku 254 tundi. Eesti ja Läti ühenduse töökindluse näitajatest saab järeldada, et Tsirguliina-Valmiera liini puhul tehniline töövalmidus langes, kuna aastal toimusid selle liini rekonstrueerimistööd, mis eeldasid pikka katkestust. Tartu-Valmiera liini puhul on tehniline töövalmidus tõusnud, kuna katkestuste kestus on aastal langenud aastal on Eesti ja Läti vahelisi rohkem kasutatud, kui aastal Tartu-Valmiera ja Tsirguliina-Valmiera liinide katkestused Alljärgnevalt on välja toodud Eesti ja Läti vaheliste liinide avariilliste ja plaaniliste katkestuste statistika: Tartu-Valmiera ja Tsirguliina-Valmiera liinide avariilised katkestused: 2013 aasta 1 juhtum, Tsirguliina-Valmiera liin oli tööst väljas 3:37 (põhjus Läti poolel); 2014 aasta 1 juhtum, Tartu-Valmiera liin oli tööst väljas 4:41 (põhjus Läti poolel); 2015 aasta avariisid ei olnud. Tartu-Valmiera ja Tsirguliina-Valmiera liinide plaanilised katkestused:

15 andmeid ei ole hetkel võimalik saada, kuna andmed on olemas vaid eelnevalt kasutatud andmebaasis; 2014 Tartu-Valmiera liin oli tööst väljas 504 tundi, Tsirguliina-Valmiera liin oli tööst väljas 608 tundi; 2015 Tartu-Valmiera liin oli tööst väljas 254 tundi, Tsirguliina-Valmiera liin oli tööst väljas 2272 tundi. 5. EstLink 1 ja EstLink 2 ühenduste võrdlus Põhjamaa alalisvooluühendustega Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (European Network of Transmission System Operators for Electricity, edaspidi ENTSO-E) annab iga-aastaselt välja aruande Põhjamaade alalisvooluühenduste kohta. ENTSO-E poolt tehtud aruandes on võetud aluseks Distac aruanne, mis lisaks alalisvooluühenduste tehnilise töökindlusele vaatab lisaks ka muude elektrivõrgu piirangute tagajärel tekkinud mõju ülekandevõimsuste piirangutele. Seega ER enda statistika ja ENTSO-E statistika on mõnevõrra erinevad, samas ENTSO-E aruanne annab indikatsiooni, kuidas toimivad EstLink 1 ja EstLink 2 ühendused võrreldes teiste Põhjamaade alalisvooluühendustega. Joonisel 3 on välja toodud Põhjamaades ja Eestis töötavad alalisvooluühendused. Joonis 3. Põhjamaade ja Eesti alalisvooluühendused Märkus: Nooled alalisvooluühenduste peal näitavad elektri ekspordi suunda. Tabelis 11 on välja toodud joonisel 3 kujutatud Põhjamaade ja Eesti alalisvooluühenduste käivitusaasta, konverteri tüüp ja ülekandevõimsus.

16 16 Tabel 11. Põhjamaade ja Eesti alalisvooluühenduste andmed Ühendus Töös, aasta Konverteri tüüp Võimsus, MW EstLink VSC 350 EstLink LCC 650 Baltic Cable (Rootsi-Saksamaa ühendus) 1994 LCC 600 Fenno-Skan 1 (Soome-Rootsi ühendus) 1989 LCC 550 Fenno-Skan 2 (Soome-Rootsi ühendus) 2011 LCC 800 Kontek (Taani-Saksamaa ühendus) 1986 LCC 600 Konti-Skan 1 (Rootsi-Taani ühendus) 2008 LCC 370 Konti-Skan 2 (Rootsi-Taani ühendus) 1988 LCC 370 NorNed (Norra-Hollandi ühendus) 2008 LCC 730 Skagerrak 1 (Norra-Taani ühendus) LCC Skagerrak 2 (Norra-Taani ühendus) LCC 250 Skagerrak 3 (Norra-Taani ühendus) 1993 LCC 500 Skagerrak 4 (Norra-Taani ühendus) 2014 VSC 700 Storebaelt (Taani-Taani ühendus) 2010 LCC 600 SwePol (Rootsi-Poola ühendus) 2000 LCC 600 Vyborg link (Venemaa-Soome 1981, 1982, 1984, ühendus) 2000 LCC 1400 Märkus: LCC inglise keeles tähendab line-commutated converters. Eesti keeles nn classic tehnoloogia. VSC inglise keeles tähendab voltage-source converters. Eesti keeles nn light tehnoloogia. Joonisel 4 ja 5 on välja toodud aasta ja aasta andmed Põhjamaade ja Eesti alalisvooluühenduste kohta. 100% 80% 60% 36% 48% 14% 43% 36% 25% 41% 44% 10% 71% 29% 28% 25% 36% 62% 56% 40% 20% 0% 57% 32% 7% 19% 44% 60% 71% 4% 4% 32% 27% 50% 6% 19% 59% 59% 65% 55% 12% 13% 10% 9% 35% 3% 36% 8% Mittekättesaadav Ülekanne Tehniline võimsus, mida ei kasutatud

17 17 Joonis 4. Eesti ja Põhjamaade alalisvooluühenduste kasutamine aastal Märkus: Ühenduste mittekättesaadavuse puhul on mõeldud olukorda, kus ühendus ei tööta katketuste tõttu või ühendust on piiratud. Ülekanne tähendab ühenduste importi, eksporti, impordi ja ekspordi kadusid. Jooniselt 4 selgub, kui võrrelda omavahel Põhjamaade alalisvooluühenduste töökindlust, siis EstLink 1 ühendus on võrreldes teiste ühendustega suhteliselt töökindel aastal oli Põhjamaade ja Eesti ühendustel katkestusi (planeeritud ja rikelisi katkestusi) keskmiselt 13%, seega EstLink 1 katkestused olid allapoole keskmist (2013. aastal oli EstLink 1 katkestusi 7%) aastal olid kõige töökindlamad alalisvooluühendused SwePol (Rootsi-Poola ühendus), Fenno-Skan 2 (Soome-Rootsi ühendus) ja Kontek (Taani-Hollandi ühendus). 100% 80% 31% 22% 15% 10% 22% 24% 26% 5% 34% 34% 24% 35% 4% 60% 40% 68% 54% 46% 72% 82% 74% 46% 51% 90% 50% 50% 60% 57% 61% 64% 20% 0% 19% 13% 15% 32% 13% 7% 4% 29% 23% 5% 16% 16% 17% 8% 35% 26% 9% Mittekättesaadav Ülekanne Tehniline võimsus, mida ei kasutatud Joonis 5. Eesti ja Põhjamaade alalisvooluühenduste kasutamine aastal Märkus: Ühenduste mittekättesaadavuse puhul on mõeldud olukorda, kus ühendus ei tööta katketuste tõttu või ühendust on piiratud. Ülekanne tähendab ühenduste importi, eksporti, impordi kadusid ja ekspordi kadusid. Jooniselt 5 selgub, et aastal EstLink 1 katkestuste keskmine osakaal tõusis 7% -lt 13%- le ning EstLink 2 katkestuste keskmine osakaal oli 15% aasta alalisvooluühenduste keskmine katkestuste keskmine osakaal oli 16%. Seega, EstLink 1 ja EstLink 2 töökindlused olid katkestuste keskmisest osakaalust veidi paremad aastal olid kõige töökindlamad alalisvooluühendused Kontek (Taani-Saksamaa ühendus), NorNed (Norra-Hollandi ühendus) ja Fenno-Skan 2 (Soome-Rootsi ühendus). Seega, EstLink 1 ja EstLink 2 ühenduste võrdlusest teiste riikide alalisvooluühendustega selgub, et nende ühenduste töökindlus on keskmistest Põhjamaade alalisvooluühendustest veidi parem.

18 18 6. Piiriüleste ülekandevõimsuste hooldus- ja remonttööde graafikute läbirääkimine turuosalistega ER toob välja 2, et nad ei pea turuosalistega läbirääkimisi konkreetsete piiriüleseid ülekandevõimsuseid mõjutavate hooldustööde teemal. Hooldustööde kavandamisel jälgitakse, et oleks tagatud elektrisüsteemi töökindlus ja piisavus. Piiriülest ülekandevõimsust mõjutavatest hooldustest informeeritakse kõiki turuosalisi üheaegselt ja ühtemoodi läbi turukorraldaja (Nord Pool) vastava rakenduse, arvestades Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT) sätestatut ning turukorraldaja poolt kehtestatud reeglistikku. Samas on ER hooldustööde põhimõttelise kavandamisega seotud temaatikat arutanud korduvalt koos turuosalistega Elektrituru Nõukoja raames. ER toob näitena välja turuosaliste ettepaneku mitte ajastada Eesti-Läti ühenduse võimsuse vähendamisega seotud katkestusi suvisele perioodile tulenevalt asjaolust, et suvisel perioodil on Eesti ja Läti vahelised piiriülesed ülekandevõimsused reeglina väiksemad kui muudel ajaperioodidel ning see omakorda vähendab turuosaliste võimalusi piiriüleseks elektrienergiakaubanduseks. ER on selle teema tõstatanud ka läbirääkimistel Läti ja Venemaa süsteemihalduritega, kelle elektrisüsteemides tehtavad liinide hooldustööd mõjutavad oluliselt Eesti ja Läti vahelist piiriülest ülekandevõimsust. Nende läbirääkimiste tulemusena on saavutatud Läti ja Venemaa süsteemihalduritega kokkulepe, et ka nemad väldivad võimalusel Eesti ja Läti vahelist piiriülest ülekandevõimsust oluliselt mõjutavate liinide hooldustöid suveperioodil. Piiriüleste ülekandevõimsuste planeerimine Konkreetseid perioode, kuhu kavandatakse maksimaalset piiriülest ülekandevõimsust, määratud ei ole. Oluline on, et oleks piisavalt piiriüleseid ülekandevõimsuseid ja riigisiseseid tootmisvõimsusi, et tagada Eesti elektrisüsteemi töökindel talitlus, seega ka tarbijate varustatus nõutava kvaliteediga elektrienergiaga. Piiriülesed ülekandevõimsused arvutatakse vastavalt Balti riikide ülekandevõimsuste jaotamise ja arvutamise metoodika järgi. Piiriülese elektrikaubanduse seisukohalt on oluline, et toimuks õigeaegne turuosaliste teavitamine ja läbirääkimine elektrivõrgus toimuvatest hooldus- ja remonttöödest, kuna sellest sõltub turuosaliste kauplemisotsuste tegemine. 2 ER-i kiri nr /2016/274-2

19 19 Kokkuvõte Elektrituruseaduse 65 lõikega 5 on majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses nr 42 (VKN) kehtestatud võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused nimetatud nõuete rikkumise korral. Määrusega kehtestatakse võrguettevõtja teeninduspiirkonnas tarbijale, tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale osutatavate võrguteenuste kvaliteedinõuded ning võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral. Konkurentsiamet on analüüsinud Eestis kehtivat seadusandlust ja jõudnud järeldusele, et ELTS-is, VE-s ja VKN-is ei ole nõudeid piiriüleste ühenduste kvaliteedinäitajatele. Kuigi VKN-ga kehtestatakse kvaliteedinõuded põhivõrgu teeninduspiirkonnas, siis otseselt sellest ei tulene nõudeid piiriüleste ühenduste kvaliteedi ja varustuskindluse kohta. Seega, Eesti seadusandlus on puudulik selle kohapealt, mis puudutab piiriülesete ühenduste regulatsiooni. Selles osas, et kehtiv seadusandlus ei reguleeri piisavalt piiriüleste alalisvooluühenduste toimimist, on Konkurentsiamet juhtinud tähelepanu ka oma koostatud hinnangus nr 7.3-7/ Eesti ja Soome vaheliste alalisvooluühenduste EstLink 1 ja EstLink 2 katkestuste osas. ER-i siseriiklikud võrguteenuse kvaliteediindikaatorid näitavad, et aastal on ettevõtte elektrivõrgus vähenenud rikkeliste katkestuste arv võrreldes eelnevate aastatega. Samas on elektrivõrgus vähenenud ka plaaniliste katkestuste arv. ER-i siseriiklikest võrguteenuse varustuskindluse indikaatoritest selgub, et rikkeliste katkestuste näitajad (SAIFI, SAIDI ja CAIDI) on languse trendis, mis tähendab, et rikkelisi katkestusi esineb vähem ja elektrivõrk toimib paremini. Samas plaaniliste katkestuste näitajad on suurenenud, mis näitab, et elektrivõrgus on kulunud remondile ja hooldusele rohkem aega, mis on nõudnud pikemat plaanilise katkestuse kestust. EstLink 1 ja EstLink 2 töökindluse näitajatest selgub, aastal on ühenduste näitajad paranenud, tõusnud on kasutustundide arv, tehniline töövalmidus ja esinenud vähem katkestusi. Samuti on EstLink 1 ja EstLink 2 töökindluse näitajad veidi paremad teiste samalaadsete ühenduste keskmisest näitajast, Samuti nähtub Tsirguliina-Valmiera ja Tartu-Valmiera ühendustest, et nimetatud ühenduste kasutustundide arv on tõusnud. Tsirguliina-Valmiera liini puhul on küll tehniline töövalmidus langenud, kuid samas Tartu-Valmiera tehniline töövalmidus on tõusnud. Kuna Eesti seadusandluses puudub piiriüleste ühenduste jaoks regulatsioon, siis annab Konkurentsiamet alljärgnevalt omapoolsed soovitused seadusandluse täiendamiseks ja statistika tegemiseks: Soovitame Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil täiendada seadusandlust piiriüleseid alalisvooluühendusi puudutavate tehniliste nõuetega; Soovitame Elering AS-il avaldada iga-aastaselt statistika piiriülese alalisvoolu- ja vahelduvvooluühenduste näitajate osas: o kasutatavus energia ülekandes; o tehniline töövalmidus;

20 o plaaniline katkestus; o rikkeline katkestus. 20

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 27.04.2019 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 21.02.2019, 2

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx

Microsoft PowerPoint - Kalle Kukk, Estfeed.pptx Keskne platvorm energiateenuste arendamiseks Estfeed Kalle Kukk Elering AS Strateegiajuht kalle.kukk@elering.ee 27.03.2014 110-330 kv liinid 5223 km kõrgepinge õhuja kaabelliine Ülepiirilised ühendused

Rohkem

Otsus

Otsus O T S U S Tallinn 30.04.14 nr 7.1-19/14-017 Ühishuviprojekti nr 4.2.1. Kilingi-Nõmme (EE) ja Riia 2. koostootmisjaama alajaama (LV) vahelise ühenduse kulude jaotuse kohta 1. HALDUSMENETLUSE ALUSTAMINE,

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

Vabaturg 2013_ettekanne_ _Harjumaa

Vabaturg 2013_ettekanne_ _Harjumaa Muutused Eesti elektriturul Margus Rink, Tarmo Mere 16. mai 2012 Harjumaa Mida Eesti Energia kliendile pakub? Elekter (konkurentsiäri) Võrguteenus (reguleeritud äri) Põlevkiviõli tehnoloogia, põlevkiviõli

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

ELEKTRIVÕRKUDE JA TEISTE INFRASTRUKTUURIDE HALDAMISE VORMIDEST TÄNA JA TULEVIKUS Lep18084 uurimistöö aruanne Tallinn 2018

ELEKTRIVÕRKUDE JA TEISTE INFRASTRUKTUURIDE HALDAMISE VORMIDEST TÄNA JA TULEVIKUS Lep18084 uurimistöö aruanne Tallinn 2018 ELEKTRIVÕRKUDE JA TEISTE INFRASTRUKTUURIDE HALDAMISE VORMIDEST TÄNA JA TULEVIKUS Lep18084 uurimistöö aruanne Tallinn 2018 KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE Uurimistöö eesmärk on kirjeldada tulevikutrendide mõju

Rohkem

Eesti Energia arenguplaanidest Raine Pajo

Eesti Energia arenguplaanidest Raine Pajo Eesti Energia arenguplaanidest Raine Pajo Läänemere elektriturg 1 PWh 9 TWh 390 TWh NW Russia 150 TWh IE 420 TWh UK Baltics 25 TWh Russia 780 TWh 510 TWh Centrel 260 TWh 480 TWh UCTE Iberia 280 TWh 320

Rohkem

ENERGIATURUD_082018

ENERGIATURUD_082018 Energiaturud august 25.09. Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonna keskmine oli augustis 55,38 /MWh; süsteemi oli 51,73 /MWh; Soome oli Eesti hinnast 0,1 euro võrra kõrgem, Läti 3,67 euro

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TUULEENERGIA VÄLJAKUTSED ELEKTRITURGUDEL Hando Sutter 1 Tuuleenergia konverents Nord Pool Spot Nord Pool Spot opereerib juhtivat energiaturgu Euroopas Päev ette ja päevasisene turg 350 firmat 18 riigist

Rohkem

ElVar 3. Keskpingevõrgud.3.1 KPV konfiguratsioon.Slaidid2012

ElVar 3. Keskpingevõrgud.3.1 KPV konfiguratsioon.Slaidid2012 3 Keskpingevõrgud Tekst põhineb raamatu Jaotusvõrgud 4. peatükil 1 3.1 Keskpingevõrkude konfiguratsioon 3.1.2 Jaotusvõrkude liigitus Jaotusvõrke liigitatakse tarbijate iseloomu järgi tööstusvõrkudeks,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Elering_bilansilepingu tüüptingimused

Elering_bilansilepingu tüüptingimused Elering AS ELEKTRIENERGIA BILANSILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED 1. Üldsätted...2 2. Mõisted...2 3. Lepingu ese...3 4. Lepingu kehtivus...3 5. Bilansipiirkonna määramine...3 6. Bilansihaldur...4 7. Bilansi planeerimine...4

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Lepingu Lep15094 aruanne lõppversioon

Lepingu Lep15094 aruanne lõppversioon 1 ELEKTROENERGEETIKA INSTITUUT ELEKTRIVÕRGU KLIENTIDE ELEKTRIPAIGALDISTE ÜHE JA KAHEPOOLSE TOITE MÕJU ANALÜÜS VARUSTUSKINDLUSELE Lepingu nr LEP15094 aruanne Instituudi direktor: Ivo Palu Projekti juht

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu tel , Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, Talli

Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu tel ,  Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, Talli Planeeringu koostaja Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu tel 4479733, www.parnu.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS Laki 34, 12915 Tallinn Tel 698 8362, www.ramboll.ee Tellija Elering AS

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt

Microsoft PowerPoint - EK TEUK ppt Eesti energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 eelnõu Einari Kisel Energeetika asekantsler Jutupunktid Veidi statistikat Energiamajanduse arengu indikaatorid ja meetmed eesmärkide saavutamiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Kvartalikiri nr 4

Kvartalikiri nr 4 Eesti Statistika Kvartalikiri Quarterly Bulletin of Statistics Estonia Mida tõi kaasa elektrituru avanemine? Kaubavedu Venemaale väheneb Keskkonnakaitseteenused Eesti turul Lastega perede heaolu ja statistika

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem