Abi küsimine pole häbiasi Mitmed Lääneranna Vallavolikogu

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Abi küsimine pole häbiasi Mitmed Lääneranna Vallavolikogu"

Väljavõte

1 Lääneranna valla ajaleht / Nr 4 (27) Luiged Foto: Mariann Peksar Abi küsimine pole häbiasi Mitmed Lääneranna Vallavolikogu liikmed on tõstatanud küsimuse, miks vallavalitsus ei jaga õpilastele toidupakke? Selleks, et inimesed viibiksid ühises infoväljas, otsustasime anda vastuseid mitte ainult volikogu liikmetele, vaid ka elanikele, keda antud küsimus enim puudutab. Lääneranna Vallavalitsus ei poolda toidupakkide jagamist ja seda eeskätt seetõttu, et meie hinnangul suurendab selline tegevus kontaktide arvu. Seda ka siis, kui järgida kõiki ettevaatusabinõusid, selgitas Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets, On selge, et kui valla poolt saabub perele koolilapse kohta pakk 25 * väärtuses kuivainete või konservidega, siis on perel ikka vaja veel poest toiduaineid soetada, ehk me ei vähendaks sellega kontaktide arvu, vaid hoopis suurendame. Vabariigi Valitsus koos Terviseametiga on andnud selgeid juhiseid tööandjatele, sealhulgas omavalitsustele: võimalusel korraldada töö kaugtööna, vähendada nakkusohu riski nii klientide kui ka oma töötajate jaoks ja füüsilistele vastuvõttudele eelistada kaugkonsultatsioone ja palju muud, nentis vallavanem. Just seetõttu pooldame vallavalitsuses perede vajaduspõhist toetamist ja pigem rahaliselt kui toidupakke jagades. Üldplaneeringu küsitlus Et Lääneranna valla üldplaneering saaks võimalikult vallakodanike vajadusi arvestav, ootavad... LK 5 Sorteerid prügi? Osale loosis! Lääneranna vald kuulutas maikuu keskkonnakuuks. Seoses sellega... LK 6 UUDISED INTERNETIS ajaleht.laaneranna.ee 25 vääringus kooli toidupaki asemel võiksid abivajajad pered küsida toimetulekutoetust, mis on oluliselt suurem Esimese eriolukorra nädala järel edastasid koolide juhid vallavalitsusele võimalike abi vajavate perede info ning sotsiaaltöötajad on kõigi nende peredega ka ühendust võtnud ja vajadusel aidanud, ütles Lääneranna abivallavanem Andres Annast, kelle sõnul on tänaseks neist viit peret toetatud rahaliselt ja ühele perele osutatakse koduhooldusteenust. Toetust on küsitud ka järgnenud nädalatel ning kõikide abivajajatega on tegeletud individuaalselt. Siinkohal tahan panna inimestele südamele, et abi küsimine ei ole häbiasi ja veel vähem on seda pakutava abi vastuvõtmine, ütles Mikk Pikkmets ning lisas, et 25 vääringus kooli toidupaki asemel võiksid abivajajad pered küsida toimetulekutoetust, mis on oluliselt suurem. Toetuse korrektselt täidetud avaldus kiirendab abi saamist Praeguses eriolukorras, kui Lääneranna vallamajas ja teeninduskeskustes kodanike vastuvõttu ei toimu ning toimetuleku- ja teiste toetuste avaldusi võetakse vastu muid kanaleid pidi, on ülioluline tuletada meelde, et korrektselt täidetud blankett kiirendab abi saamist. Lääneranna Vallavalitsusele on jõudnud mitmeid toetuse taotlusi, mis on esitatud vabas vormis, kuid millel puudub toetuse määramise otsustamiseks oluline info. Näiteks toimetulekutoetuse taotlemiseks on avalduses tarvis märkida ära toetuse määramisel arvesse võetavate inimeste nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalsed seisundid. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava inimese või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui vallavalitsusel puudub ülevaade toetuse taotleja sissetulekutest või pere suurusest, tuleb neid andmeid täiendavalt küsida see pikendab omakorda toetuse väljamaksmist, ütles Lääneranna vallas sotsiaaltoetustega tegelev Silva Nilb, kelle sõnul pole abi küsimine patt. Kui inimene vajab abi, tuleb seda ka küsida. Toetuste väljamaksmise kiirus sõltub aga sellest, kui korrektselt on täidetud blanketid ja kas taotlusele on lisatud ka täiendavad dokumendid, nagu konto väljavõte või muud arved/ tšekid. Selleks, et toetus jõuaks abivajajani võimalikult ruttu, palub Lääneranna valla sotsiaalosakond võtta toetuse taotlemise aluseks Lääneranna valla kodulehel asjaajamisjuhised-ja-blanketid olevad blanketid ning täita seal kõik vajalikud lahtrid. Kui kodanikel tekib raskusi blankettide täitmisega, julgustan neid helistama sotsiaaltöö spetsialist Silva Nilbile, kes neid lahkelt juhendab, ütles Lääneranna valla abivallavanem Andres Annast ning julgustas raskustesse sattunuid toimetulekutoetust taotlema. * Riigieelarvest eraldatakse omavalitsusele toetust koolitoidu kulude katteks. Arvestuse aluseks on koolis käiva lapse kohta 1 koolipäeva kohta aasta valla eelarves on koolitoidu kulu arvestatud summas , millest 36% moodustab riigipoolne toetus summas Sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid:» Silva Nilb (toetused) , Saima Soobard (lastekaitse) , Koidu Kütt , Maie Ausmeel , Marelle Minn ,

2 2 VALITSUS Vallavolikogu istungitest eriolukorra ajal 16. aprillil toimuma pidanud Lääneranna Vallavolikogu istung otsustati ära jätta. Volikogu esimehe Arno Peksari sõnul tehti seda seetõttu, et päevakorras polnud ühtegi määrust või otsust, mida ei saaks edasi lükata: Lähtuvalt eriolukorrast oli mõistlik aprillis istung ära jätta, pealegi oli see ka riigipoolne soovitus. Eriolukord Eestis kestab ning siiani pole teada, millal see võiks läbi saada. Kuigi rahandusministeerium annab oma kodulehel kohalikele omavalitsustele soovituse rakendada volikogu, valitsuse ja komisjonide istungite pidamisel elektroonilisi töövorme, on need vaid soovitused ning kohati lähevad vastuollu kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS). Ka Peksari hinnangul on riigi jagatud soovitustes mõningaid vasturääkivusi. Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLIS kasutuselevõttu on Lääneranna Vallavolikogus arutatud aastal. Volikogu on arutanud antud küsimust ja lükanud selle otsustamise edasi kui mittepakilise kuni volikogu püsiva saali kasutuselevõtuni, mis toimus alles tänavu. Arvestades seda, et füüsilist volikogu istungit tuleb sõltuvalt istungist kuulama 0 2 inimest, pole avalik huvi suur, nendib volikogu esimees ning lisab, et aktuaalseima küsimuse korral on kohal olnud 7 inimest. Volikogu esimees lisas, et praegu on istungite elektroonilise läbiviimise eelduseks see, et kõikidel volikogu liikmetel on olemas istungitel osalemiseks vajalikud tehnilised vahendid. Hetkel ülevaade tehniliste vahendite olemasolust puudub, kuid selle küsimusega tegeletakse. Järgmine Lääneranna Vallavolikogu istung toimub 14. mail. Eriolukorra tõttu on istung kinnine ning pealtvaatajad ei ole lubatud. Lääneranna Vallavalitsuse lühiuudised Lea Heinsoo Sekretär-registripidaja Perioodil 10. märts aprill 2020 toimus viis Lääneranna Vallavalitsuse istungit. Lisaks toimingutele, nagu sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine, sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse mittemääramine, hoolekandeasutuses hooldamise määramine, hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine, koduteenude osutamine, koduteenuse osutamise lõpetamine, eluruumi kohandamise kulude hüvitamine, huvitegevustoetuse eraldamine, kodu ja üldhariduskooli vahelise sõiduhüvitise eraldamine, maaüksuste sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine, korrastamine ja muutmine, ehituslubade väljastamine, kasutuslubade väljastamine, projekteerimistingimuste määramine, puurkaevu asukoha kooskõlastamine, korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamine, korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste rahuldamata jätmine, jäätmete ühise kogumismahuti kasutamise taotluste rahuldamine ja mitterahuldamine, hajaasustuse programmi toetuse kasutamise aruande heakskiitmine, otsustati järgmist:» Pivarootsi ja Muriste külas asuvate kinnisasjade nr , , , , ja omanikud esitasid Lääneranna Vallavalitsusele avalduse ja täiendava avalduse. Avaldustes taotleti, et Lääneranna vald remondiks kinnistuid läbivat teed (edaspidi Lastelaagri tee) ja uuendaks teekatet. Ühtlasi kinnitati, et ollakse nõus Lastelaagri tee avalikuks kasutamiseks määramisega ja teemaa isikliku kasutusõigusega koormamisega Lääneranna valla kasuks. Lastelaagri tee on ainus juurdepääsutee kaheksalt elukondlike hoonetega kinnisasjalt avalikule teedevõrgustikule. Elukondlike hoonetega kinnisasjade hulgas on ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega maaüksus, millel peetakse suviseid lastelaagreid. Lääneranna Vallavalitsus leiab, et Lastelaagri tee avalikuks kasutamiseks määramine on põhjendatud. Isikliku kasutusõiguse omandamine Lastelaagri teel on Lääneranna vallale vajalik järgmistel põhjustel: teeehitustööde, teehoolduse ja liikluse korraldamiseks; tee avalikuks kasutamiseks määramiseks; tee ääres asuvate elukondlike hoonetega kinnisasjade omanikele suunatud avalike teenuste (korraldatud olmejäätmete vedu, universaalne postiteenus, arstiabi jms) kättesaadavuse tagamiseks; elanikele ja lastelaagri asukatele juurdepääsu tagamiseks avalikule teedevõrgustikule. Alustati Lääneranna vallale isikliku kasutusõiguse omandamisega Pivarootsi külas asuvatel kinnisasjadel nr , , , , ja » Eraldadati 150 MTÜ-le Spordiajaloo Klubi Alfred esitatud arve alusel aasta valla eelarve vahenditest Roman Steinbergi hauakivi maksumuse rahastamiseks.» Anti üürile Lääneranna valla omanduses olev eluruum aadressil Lihula, Tallinna mnt 13 6, arvestusliku pinnaga 45 m 2. Üürnikuga sõlmitakse tähtajatu üürileping.» Anda üürile Lääneranna valla omanduses olev eluruum aadressil Varbla küla, Noorte, 1 tuba korteris 12, arvestusliku pinnaga 20 m 2. Üürnikuga sõlmitakse tähtajatu üürileping.» Peatati perioodil koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks kõigis Lääneranna Vallavalitsuse hallatavates koolides tavapärane õppetöö ning viidi see üle kaug- ja koduõppevormile. Lihula Lasteaed ja Lääneranna valla koolide ruumides tegutsevad lasteaiarühmad jäävad avatuks. Samuti suleti ajutiselt koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks kõik järgmised Lääneranna Vallavalitsuse hallatavad asutused: Lihula Muusika- ja Kunstikool; Lääneranna Raamatukogu; Kõmsi Rahvamaja; Lihula Kultuurikeskus; Lõpe Klubi; Varbla Rahvamaja; Vatla Rahvamaja ja spordihoone; Lääneranna Muuseumid; Lääneranna Noortekeskus. Tühistati Lääneranna Vallavalitsuse hallatavate asutuste ruumide kasutamiseks tehtud broneeringud kuni » Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihthanke viitenumbriga Koonga tervisekeskuse ruumide ehitustööd. Tähtajaks esitati kolm pakkumust. Pakkumusi hinnati hinna alusel. Hindamisel rakendati pöördmenetlust. Edukal pakkujal kõrvaldamise aluseid ei tuvastatud ja tema vastavus esitatud kvalifikatsiooninõuetele on kontrollitud tõendite alusel. Madalaima maksumusega pakkumuse maksumus ületab hankija eeldatavat maksumust, mis on ilmselt alahinnatud. Kinnitati pakkujate kvalifitseerimise ja pakkumuste vastavaks tunnistamise tulemused. Tunnistati hanke edukaks pakkumuseks hanke alusdo-

3 3 kumentides määratud pakkumuse hindamise kriteeriumide alusel OÜ TJ Hooldus pakkumus. Anti nõustumus sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga töövõtuleping hanke alustingimustel peale 5-tööpäevase ooteaja möödumist. Pakkuja võib vaidlustada hankija tegevuse riigihangete seaduses sätestatud korras.» Otsustati korraldada avalik konkurss Lääneranna Spordikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks ja määrata konkursil osalemise avalduste esitamise tähtpäevaks 1. mai Teade konkursi läbiviimise kohta avaldatakse Lääneranna valla ajalehe veebilehel ja valla veebilehel Arutati Maa-ameti vaideotsuse (Maa-ameti peadirektori korralduse nr 1-17/20/169 Pärnu maakonnas asuva Koonga dolokivimaardla registrikande muutmine muutmata jätmine) nr 1-17/20/533 vaidlustamist. Otsustati mitte vaidlustada Maa-ameti esitatud vaideotsust.» Arutati ringijuhtide tasu maksmist eriolukorras. Otsustati mitte maksta ringijuhtidele tasu alates kuni Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorra lõppemiseni.» Arutati koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate kaetava osa arvestamist eriolukorras. Otsustati mitte arvestada koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate kaetavat osa alates kuni Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorra lõppemiseni.» Pärnumaa kauni kodu konkursi komisjoni liikmeks esitati vallavalitsuse liige Tiina Lobja.» Anti Kumari Reisid OÜ-le äriruumi kasutamisel Lihula mõisas üüri maksepuhkust tagasiulatuvalt alates kuni » Anti Vlademar OÜ-le äriruumi kasutamisel Kõmsi külas üüri maksepuhkust tagasiulatuvalt alates kuni » Otsustati sõlmida Koonga Vallavalitsuse ja Jänistvere külad MTÜ vahel 06. märtsil a. sõlmitud avaliku kasutamise- ja rendilepingule lisa, millega antakse Jänistvere külad MTÜ kasutusse Irta Kaupluse korteriomand pindalaga 67,70 m 2, koos korteriomandi juurde kuuluva mõttelise osaga maast aadressil Irta küla, Lääneranna vald; korteriomandit kasutatakse kogukonna ühistegevusteks erinevatele huvigruppidele. Korteriomand antakse rentniku valdusesse ja kasutusse hiljemalt 01. augustil Lepingu lisa kaotab kehtivuse juhul, kui Jänistvere külad MTÜ ei saa toetust kohaliku omaalgatuse programmi aasta kevadvoorust.» Tunnistati kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 10. mai 2018 korraldus nr 319 Töösõitude hüvitamise kord.» Lääneranna Vallavalitsus korraldas riigihangete registri kaudu e-menetluses väikehanke Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse. Ehituse omanikujärelevalve teenus (viitenumber ). Tähtajaks esitas pakkumuse 7 pakkujat. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks oli madalaim hind. Kinnitati pakkujate kvalifitseerimise ja pakkumuste vastavaks tunnistamise tulemused. Lõpetati ostumenetlus ja tunnistati edukaks osaühing Ösel Consulting OÜ (reg-kood ) pakkumus. Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping ostumenetluse tingimustel.» Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse määrus nr 3 Lääneranna Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi põhimäärus.» Võeti vastu Lääneranna Vallavalitsuse määrus nr 2 Lääneranna Vallavalitsuse personaliarvestuse andmekogu põhimäärus.» Nõustuti Saue Noortekeskuse läbiviidava Saue noorte töömaleva läbiviimisega Pivarootsi Õppe- ja Puhkekeskuses ajavahemikul juuni 2020, juhul kui Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukord lõpeb enne 10. maid Laagri korraldamise eest vastutab Saue Noortekeskus (reg-kood ).» Arvestades Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga, mille tingimustes ei ole võimalik korraldada spordivõistlusi, pikendati projekti Varbla Spordiklubi Varbla XXIII võrkpalliturniir lõpptähtaega kuni » Tuudi Külaselts MTÜ-le (reg-kood ) anti tähtajatult tasuta kasutusse, lähiaadressil Kooli, Tuudi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond endise Tuudi koolimaja kolmanda korruse otsaruumid, põrandapinnaga 112 m 2 ning samast maaüksusest 0,5 hektari suurune maa-ala seltsi tegevuseks. Tuudi Külaselts MTÜ-ga sõlmitakse vallavara tasuta kasutamise leping.» Maa-amet teatas kirjaga nr 6-5/20/3246 Lääneranna Vallavalitsusele maa riigi omandisse jätmise menetluse alustamisest. Teates küsiti arvamust järgnevate katastriüksuste riigi omandisse jätmise kohta: Hälvati külas asuv Lõilasmäe katastriüksus 41102:002:0018; Hälvati külas asuv Lootuse katastriüksus 41102:002:0051; Hälvati külas asuv Naga katastriüksus 41102:002:0046; Järise külas asuv Lõikheina katastriüksus 41101:003:0077; Kirikukülas asuv Nelgi katastriüksus 41101:002:0096; Laulepa külas asuv Isaki katastriüksus 41101:001:0277; Nurme külas asuv Vindi katastriüksus 41101:004:0277; Petaaluse külas asuv Torokse katastriüksus 41101:002:0129; Valuste külas asuv Rõõsa katastriüksus 41101:002:0086; Poanse külas asuv Hundinuia katastriüksus 41101:001:0053. Lääneranna Vallavalitsus selgitas välja, et maatükkidel ei lasu erastamise ja tagastamise nõudeid ning puuduvad asjaolud, mis võiksid takistada maa riigi omandisse jätmist. Nõustuti Hundinuia, Lõilasmäe, Lootuse, Naga, Lõikheina, Nelgi, Isaki, Vindi, Torokse ja Rõõsa katastriüksuse riigi omandisse jätmisega. Lõpetatakse Hundinuia, Lõilasmäe, Lootuse, Naga, Lõikheina, Nelgi, Isaki, Vindi, Torokse ja Rõõsa katastriüksuse osas Vabariigi Valitsuse määruse nr 115 Maareformi seaduse paragrahvides 231 ja 232 sätestatud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise kord erastamise eeltoimingud.» Lääneranna Vallavalitsus korraldas aasta hankeplaani alusel avatud hankemenetlusega riigihanke viitenumbriga Lihula kultuurikeskuse küttesüsteemi rekonstrueerimine. Tähtajaks esitati e-riigihangete keskkonnas neli pakkumust. Kõik pakkumused tunnistati tingimustele vastavaks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks oli madalam hind. Kinnitati pakkumuste vastavaks tunnistamise, eduka pakkuja valimise ja eduka pakkuja kvalifitseerimise tulemused. Tunnistati hanke edukaks pakkumuseks hanke alusdokumentides määratud pakkumuse hindamise kriteeriumide alusel TJ Hooldus OÜ (reg-kood ) pakkumus maksumusega ,80 eurot. Anti nõustumus eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks peale 10-päevase ooteaja möödumist.» Lääneranna Vallavalitsus korraldas aasta hankeplaani alusel avatud hankemenetlusega riigihanke viitenumbriga Lihula kultuurikeskuse saali toolide ja põrandakatte vahetus. Tähtajaks esitati e-riigihangete keskkonnas kaks pakkumust. Mõlemad pakkumused tunnistati tingimustele vastavaks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks oli madalam hind. Kinnitati pakkumuste vastavaks tunnistamise, eduka pakkuja valimise ja eduka pakkuja kvalifitseerimise

4 4 tulemused. Tunnistati hanke edukaks pakkumuseks hanke alusdokumentides määratud pakkumuse hindamise kriteeriumide alusel Ergonomik OÜ (reg-kood ) pakkumus maksumusega ,00 eurot. Anti nõustumus eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks peale 10-päevase ooteaja möödumist.» Lääneranna Vallavalitsus korraldas lihthanke Raamatukogu ruumide ehitus Koonga koolimajja (viitenumber ). Tähtajaks esitas pakkumuse 6 pakkujat. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks oli madalaim hind. Kinnitati pakkujate kvalifitseerimise ja pakkumuste vastavaks tunnistamise tulemused. Tunnistati hanke edukaks pakkumuseks hanke alusdokumentides määratud pakkumuse hindamise kriteeriumide alusel Asrex OÜ pakkumus. Anti nõustumus sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga töövõtuleping hanke alustingimustel peale 5-tööpäevase ooteaja möödumist.» Keskkonnaamet edastas Lääneranna Vallavalitsusele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Mureoru uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse, mille esitas Keskkonnaametile AS TREV-2 Grupp (reg-kood ) Geoloogilise uuringu luba taotletakse geoloogilise uuringu tegemiseks Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kilgi külas riigile kuuluval katastriüksusel 86302:003:0056, Varbla metskond 63. Mureoru uuringuruumi teenindusala pindala on 31,36 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitusliiv, täiteliiv, ehituskruus ja täitekruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud analüüsida setete lõimimist, filtratsiooni ning mõõta veetaset puuraukudes ja kaevandites. Uuringu teostaja on AS TREV-2 Grupp ning taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Nõustuti geoloogilise uuringu loa andmisega Mureoru uuringuruumis. Geoloogilise uuringu luba ei anna uuringuloa omanikule garantiid, et talle antakse hilisemalt maavara kaevandamise luba ning geoloogilise uuringu loa saamisel ei teki õiguspärast ootust kaevandamisloa saamiseks.» Sõlmitakse Koonga Vallavalitsuse ja Lõpe Noored MTÜ vahel 29. märtsil a. sõlmitud avaliku kasutamiseja rendilepingu lisa, millega sõnastatakse ümber lepingu punkt 7.1 alljärgnevalt: Käesolev leping jõustub allakirjutamisel Poolte poolt ja kehtib tähtajatult. Lääneranna Vallavolikogu päevakorda eelnõusid ei esitatud. Kõik Lääneranna Vallavalitsuse avalikud dokumendid on leitavad Lääneranna Vallavalitsuse elektroonilisest dokumendiregistrist Varakevadel lahkunud ( ) Eduard Pender 05. V III 2020 Vilma Aksin 15. III III 2020 Elve Laasma 19. I III 2020 Erna Vilgats 17. IV III 2020 Enno Tänavots 04. V III 2020 Richard Vallimäe 17. VII III 2020 Helju Kesamaa 25. VII III 2020 Kaljo Soom 16. IV III 2020 Valeri Silm 25. V IV 2020 Miralda-Sofhie Rooseniit 22. VI IV 2020 Hildegard Kirves 25. IV IV 2020 Avaldame kaastunnet lähedastele Elanikkonna statistika (10. aprilli seisuga) Lääneranna Vallavalitsus Aadress: Jaama 1, Lihula Kontakt: , Hanila teeninduskeskus Keskuse tee 3, Kõmsi küla tel: Koonga teeninduskeskus Valla, Koonga küla tel: Varbla teeninduskeskus Vallamaja, Varbla küla tel: Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga palume nakkusvõimaluste minimeerimiseks Lääneranna Vallavalitsusest ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskusest nõu, abi ja konkreetsete teenuste saamiseks võimalusel eelistada telefoni ja elektroonilist (e-kirja teel) suhtlemist. Juhul kui küsimuse saab lahendada üksnes kohaletulekuga, siis palume eelnevalt registreeruda vastava ametnikuga või üldtelefonil (e-kirja teel) kontakteerudes. Õnnitleme vastsündinuid ja nende vanemaid! Elanike arv registris mehed 2557 naised Sündide arv 9 Surmade arv 29 Saabus elanikke 33 Lahkus elanikke 43 Marie Mikkus 16. II 2020 Saskia Tomingas 01. III 2020 Karvin Sepp 13. III 2020 Kirke Täht 21. III 2020 Lääneranna valla kultuurikava KULTUUR Seoses Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorraga otsustas Lääneranna Vallavalitsus koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks ajutiselt sulgeda hallatavad asutused perioodiks Lisaks Lääneranna valla üldhariduskoolidele on suletud noortekeskus, muusika- ja kunstikool, seltsi-, rahva- ja kultuurimajad, muuseumid ja raamatukogud. Kuivõrd ajalehe koostamise hetkel ei ole päris täpselt teada, kui kaua eriolukord kehtib ning kas antud sulgemisotsust pikendatakse, otsustasime selles numbris kultuurikava mitte avaldada. Värskeim info on kättesaadav Lääneranna kultuurilehel kultuur.laaneranna.ee. Eriolukorra lõppedes jätkame kultuurikava avaldamist tavapärasel moel.

5 TEATED 5 Osale Lääneranna üldplaneeringu küsitluses! Lääneranna valla üldplaneeringu koostajad soovivad teada saada vallaelanike nägemust, mõtteid ja soove valla ruumilise tuleviku kohta. Üldplaneeringuga saab kavandada olemasolevate väärtuste kaitsmist, probleemkohtade parandamist, avaliku ruumi, rohealade kasutamist, taristute arendamist ja uute ehitiste rajamist ning neile sobiva asukoha leidmist. Et Lääneranna valla üldplaneering saaks võimalikult vallakodanike vajadusi arvestav, ootavad planeeringu koostajad Teie vastuseid järgnevatele küsimustele vabas vormis. Vastata võib ka ainult ühele küsimusele! Oma nime ja kontaktandmete märkimine on vabatahtlik, vastanute nime ja kontaktandmeid ei avalikustata! Vastused palume edastada postiga kuni 11. maini 2020: Lääneranna Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula 90302, Lääneranna vald, Pärnu maakond või e-posti aadressil: Kõik asjakohased vastused vaadatakse läbi planeeringu eskiislahenduse koostamise käigus. Küsitluse tulemused avalikustatakse valla kodulehel. Eraldi kirjalikke vastuseid küsimustikule vastanutele ei koostata. Küsitluse läbiviimise ajal on avatud valla kodulehel valla üldplaneeringu ideekorjekaart, mida võib täita lisaks küsimustikule vastamisele (või selle asemel). Tänane Lääneranna vald» Millised on Teie meelest Teie kodukandi ja Lääneranna valla keskkonna suurimad väärtused?» Kus avanevad Teie arvates huvitavad või ilusad vaated maastikele või ehitistele, mida tuleks kindlasti hoida?» Milliseid paiku, metsatukkasid, maastikke, hooneid, rajatisi tuleks kindlasti hoida?» Millist kohta Lääneranna vallas Te näitaksite oma külalisele?» Millised on Teie arvates huvitava arhitektuuriga või Lääneranna vallale iseloomulikud hooned?» Milliseid paiku ja puhkealasid Te kasutate puhkamiseks ja/või vaba aja veetmiseks ning mida Te seal teete?» Kui peaksite täna Lääneranna valda kirjeldama ühe lausega sõbrale, kes seda kohta ei tunne, või turistile, kes pole siin käinud, kuidas Te seda teeksite? Taristud» Kus ja/või millistes suundades oleks vaja luua kergliiklus- või kõnniteid?» Millised teelõigud tuleks esimeses järjekorras muuta tolmuvabaks?» Millised erateed tuleks võtta kasutusele avalike teedena või millistes piirkondades on probleeme avalikule teele pääsemisega?» Kas Teil on konkreetseid ettepanekuid Lääneranna valla liikluse kohta (ristmike ohutus, puuduvad sillad, ohtlikud teeületused, kergliiklusteede vajadus, ühistranspordi peatused jms)?» Kas Teil on konkreetseid ettepanekuid avalike pakendija paberijäätmete konteinerite asukohtade osas?» Kas Teil on ettepanekuid ühiskasutatava veevärgi, kanalisatsiooni või kaugkütte taristu rajamise või rekonstrueerimise kohta? Tuleviku Lääneranna vald» Palun nimetage üks oluline asi, mida teeksite oma kodukandis praegusest teisiti.» Mis on see ühiskondlik või ärihoone, mida Te tahaksite siin külastada (hoone võib olla nii olemasolev kui ka täna mitteeksisteeriv ehk n-ö unistuste objekt, mis lisaks piirkonnale eripära)?» Mis tüüpi puhkealast tunnete Teie oma kodu ümbruses enim puudust? park mets mängu- või spordiväljak istumiskoht valgustatud jooksurada ujumiskoht või supelrand midagi muud» Nimetage paiku, kuhu Teie arvates sobiks (ja oleks ka ümbruskonna elanikele talutav) keskkonnahäiringut (hais, müra, tihe liiklus jms) põhjustavate (tootmis) ettevõtete rajamine.» Kliimamuutuse pidurdamiseks tuleb järjest rohkem võtta kasutusel taastuvaid energiaallikaid. Mida eelistate või peate kõige otstarbekamaks: tuuleenergiapargid asustusest eemal üksikud tuulikud ja/või väiketuulikud päikeseenergia pargid, päikeseenergia väiketootmine hoonetel ja õuedes, biomassi (energiamets ja -võsa, -rohumaad) kasvatamine Vabas vormis ettepanekud üldplaneeringu koostajatele Etteruttavalt täname kõiki, kes võtavad vaevaks vastata küsimustele ning esitada endapoolseid ettepanekuid Lisainfo: arendusjuht Margus Källe, e-post: laaneranna.ee, telefon: Õppus Kevadtorm toimub sel aastal vähendatud mahus Käesoleva aasta teises Lääneranna Teataja numbris kirjutasime, et kaitseväe suurõppus Kevadtorm toimub tänavu ka Lääneranna vallas. Seoses koroonaviiruse kiire levikuga ning eriolukorra väljakuulutamisega Eestis otsustas Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem vähendada tunduvalt kaitseväe õppuse Kevadtorm 2020 mahtu ning muuta õppuse toimumise asukohta. Kaitseväe juhataja otsusega ei toimu õppus sel aastal varasemalt planeeritud asukohtades, vaid eelkõige kaitseväe keskpolügoonil. Kevadtormil ei osale sel aastal ka reservväelased, välja arvatud vabatahtlikult osalemiseks soovi avaldanud.

6 6 Sorteerid prügi? Osale loosis! Lääneranna vald kuulutas maikuu keskkonnakuuks. Seoses sellega pööratakse mais Lääneranna Teataja veebiportaalis ajaleht.laaneranna.ee oluliselt rohkem tähelepanu erinevatele keskkonnateemadele. Muuhulgas on mais tulemas kampaanis, milles osalemisel võib võita komposteri! Kas Sina sorteerid kodus oma prügi? Kui jah, siis osale kampaanias #SordiSinagi. Osalemiseks saada meile lühikirjeldus (min 500 tähemärki) oma sorteerimisharjumustest: millised jäätmed Sa eraldi sordid, kuidas Sa neid kogud ja mida Sa nendega teed? Pane kirjale juurde ka pildimaterjal näiteks kompostihunnikust või anumatest, kuhu jäätmeid paned. Lühikirjeldus saada hiljemalt 31. maiks e-posti aadressile laaneranna.ee. Pildi koos kirjeldusega võib lisada ka enda Facebooki- või Instagrami-kontole (kuid see peab olema avalik) ning lisama juurde teemaviite #SordiSinagi. Kõigi osalejate seast loositakse välja võitja, kes saab uue kompostri omanikuks! PS. Kui sa veel ei oska sorteerida, siis tutvu kõrvalolevate juhistega! Prügimajanduse pahupool Piret Mäestu järelevalvespetsialist Peaaegu iga päev pöördutakse valla poole kurjustavate kirjade või kõnedega, et miks vald sunnib küll inimesi prügiveoga liituma. Mul prügi ei teki, Ma viin ise prügi jäätmejaama, Kas Te tahate rikastuda minu arvelt? need on põhilised seisukohad, millega korraldatud jäätmeveoga liitumata jätmist põhjendatakse. Prügimajandus ei ole vallale kohe kindlasti tuluallikas, vaid vastupidi. Hoolimata sellest, et vallaeelarvesse prügimajandusest tulu ei teki, kulutas vald eelmisel aastal prügimajanduse peale üle euro. Seega, prügiveoga liitumise kohustus ei tulene kindlasti sellest, et vald sooviks kellegi arvelt rikastuda. Kohustuslik prügivedu on vajalik selleks, et kodus tekkinud prügi jõuaks edasiseks käitlemiseks õigesse kohta. Küll oleks ju tore, kui suudetakse elada nii, et prügi üldse ei teki, ning kui tekib, siis on kõik inimesed nii kohusetundlikud, et viivadki prügi vastavasse vastuvõtukohta. Paraku on elu teistsugune. Aeg on näidata prügimajanduse pahupoolt, mis ehk tavapäraselt kõigi inimeste silmadeni ei jõua. Seega otsustasin panna kirja mõned näited, kuidas keegi kuskil meie kaunis vallas on toimetanud oma prügiga, et põhjendada, miks prügiveost ei saa vabastust põhjendusel, et mina viin oma prügi jäätmejaama. Prügi viskamine loodusesse Aastatega on küll prügistamine vähenenud, kuid paraku esineb seda ka täna. Segaolmejäätmeid, aga ka muud prügi (külmkappe, ehitusjäätmeid, vanarehve jms) leidub nii metsa all, kraavides kui ka maha jäetud hoonete juures. Kui segaolmejäätmed peab kodus oma prügikasti panema ning prügivedajale üle andma, siis muud jäätmed tuleb viia jäätmejaama aastal avastasin tee äärest kraavist prügi, mille omanik õnnestus kindlaks teha. Seesama inimene oli varem väitnud, et temal prügi ei teki, ent nüüd võttis süü omaks ja loodetavasti tema prügi rohkem loodusesse ei satu. Valejäätmete sokutamine pakendija paberikonteneritesse ning nende kõrvale Kahjuks jõuab valda väga sageli infot, et liigiti kogumiseks mõeldud jäätmete konteinerit on risustatud muude jäätmetega. Pakendi- ja paberikonteineritesse on toodud igasugu jäätmeid kõige sagedamini tuuakse segaolmejäätmeid, elektroonikat, lehtklaasi, aga ka erinevaid plastjäätmeid (näiteks kelgud). Pakendikonteinerite risustamise taga on taas kord põhjus, et kodus ei ole prügikasti või see on liiga väikene. Selle asemel, et endale sobiva suurusega prügikast soetada või tihendada prügivedu, on viidud sorteerimata prügi pakendikonteinerisse, arvates, et see polegi nii halb mõte. Mis aga juhtub pakendikonteineri sisuga, kuhu on lisatud segaolmejäätmeid? Kui prügiautojuht tuvastab pakendikonteineris lisaks pakenditele ka muid jäätmeid, ei tohi ta antud konteinerit tühjendada. Tühjendamata konteiner hakkab aga peatselt üle serva ajama ning ümbrus on prügiga risustatud. Kõige nukram tagajärg jäätmete valesti sorteerimisel on see, et rikutud konteineri sisu tühjendatakse hiljem segaolmejäätmetena, seega satuvad need jäätmed üldjuhul prügilasse, mitte ringlusesse. Nii lähebki raisku tublide inimeste vaev, kes prügi korrektselt sorteerisid, kuna keegi otsustas pakendikonteinerit risustada. Jäätmete sorteerimisel tuleb jälgida konteineri peal olevat silti ning panna konteinerisse ainult neid jäätmeid, mis sildil lubatud. Kahjuks on pakendi- ja paberikonteinerite risustamine valejäätmetega väga levinud probleem.... järgneb 8. leheküljel Fotod (vasakult): näited prügistamisest Lääneranna vallas: loodusesse visatud prügi; valejäätmete sokutamine pakendi- ja paberkonteineri kõrvale; Matsiranna prügikast. Fotode autor Piret Mäestu

7 PAKEND KOGU SEGAPAKENDID KOKKU JA VII AVALIKKU KONTEINERISSE Võib panna - puhtad jogurtitopsid, salatikarbid, majoneesi- ja toiduõlipudelid - jäätise- ja maiustuste paberid - klaaspurgid ja -pudelid - konservikarbid ja muud metallpakendid - pappkastid ja muud paberpakendid - tetrapakendid - tühjad kodukeemiapudelid ja -karbid - tühjad areosoolid (õhuvärskendaja, juukselaki pudelid) - tühjad šampoonipudelid ja muud kosmeetikapakendid - vahtplastist tooted (toote alused, tooteid ümbritsev penoplast) - plastist ja metallist korgid ja kaaned 7 Ei tohi panna - määrdunud pakendid - pooltäis pakendid (nt poolik ketšupipudel) - plastist mänguasjad - plastist kelgud ja pesukausid - hügeenisidemed, mähkmed - aknaklaas, peegelklaas - majapidamispaber ja salvrätid - määrdunud ja vettinud paber - ajalehed ja ajakirjad - elektroonikaseadmed PABER KOGU PABER JA PAPP KOKKU JA VII AVALIKKU KONTEINERISSE Võib panna - ajalehed ja ajakirjad - kataloogid ja reklaamlehed - paberkotid - raamatud (kaaneta) - vihikud - kontoripaber - jõupaber - pappkastid ja -karbid - paberpakendid (hommikuhelvestekarbid, kommikarbid) - muu paber ja kartong Ei tohi panna - määrdunud ning vettinud paber ja papp - majapidamispaber, salvrätid - kleebised, teibid, kiletatud paber - tapeet - munakarbid - foolium, küpsetuspaber - maiustuste paberid - papptaldrikud ja -topsid BIO BIOJÄÄTMED KOMPOSTI VÕIMALUSEL OMA KODUS Võib panna - puu- ja juurviljad ja nende koored - munakoored - väiksemad kondid - kohvi- ja teepaks koos filtriga - puulehed ja muud haljastusjäätmed - pagaritooted (sai, leib, koogid) - majapidamispaber ja muu vettinud paber - paberist munakarbid ja -restid - lõikelilled - muld Ei tohi panna - kassiliiv - ühekordsed toidunõud (sh biolaguneva märgisega toidunõud, kuna kodustes tingimustes need ei komposteeru hästi) - kivid ja ehitusvill - klaas, plast - mähkmed, vatt - muud mitte biolagunevad jäätmed PRÜGI SEGAOLMEJÄÄTMED PANE KODUS OMA PRÜGIKASTI Võib panna - katkised kööginõud (klaasid, taldrikud) ja muud köögitarvikud - hügeenisidemed, mähkmed, vatt, hambaniit - määrdunud pakendid (sh ühekordsed papptaldrikud ja -topsid) ja pooltäis pakendid (nt poolik ketšupipudel) - küpsetuspaber ja määrdunud foolium - CD-plaadid ja kassetid - paberist munarestid, majapidamispaber ja salvrätid - laste mänguasjad (va patareide toitel töötavad) - kassiliiv - väikeses koguses rõivaid, nagu katkine sokk või pluus - väikeses koguses ehitusprahti (nt lehtklaas) - muud jäätmed, mis jäid sorteerimisest üle Ei tohi panna - puhtad pakendid - puhas paber ja papp - toidu- ja haljastusjäätmed - suures koguses ehitusprahti (lehtklaas, betoon, tellised jms) - ohtlikud jäätmed (patareid, värvid, väetis jms) - elektroonika (mobliiltelefon, veekeetja jms) - lahtiselt vedelad jäätmed (võib panna kinnises anumas) #SordiSinagi ning loodus ütleb Sulle aitäh!

8 8 Kalmistutel ja Matsi rannas asuva segaolmejäätmete konteinerite täitmine kodus tekkinud jäätmetega Igaks suveks tuuakse Matsi randa segaolmejäätmete konteiner ning igal aastal kordub sama konteiner saab kiiresti kodumajapidamistest pärit segaolmejäätmetega täidetud. Sama on paraku juhtunud ka kalmistutel asuvate konteineritega. Nii nagu ei tohi oma jäätmeid panna naabri prügikasti, ei tohi neid viia ka avalikus kohas olevasse jäätmekonteinerisse. Avalikes kohtades olevad segaolmejäätmete konteinerid on mõeldud ainult kohapeal tekkinud jäätmete jaoks. Avalikke konteinereid tühjendatakse samuti graafiku alusel nagu koduski, ning kui neisse tuua kodumajapidamises tekkinud jäätmeid, siis täituvad prügikastid oodatust varem. See aga toob kaasa prügikastide kiire täituvuse ning prügi kuhjub prügikasti kõrvale ja kandub tuulega laiali. Lahtine prügi on lisaks looduse reostamisele suureks ohuks metsloomade ja linde elule. Aeg-ajalt pöördutakse minu poole jutuga: See on ehk rumal küsimus, aga... Sooviksin lõpetuseks öelda, et ei ole olemas rumalaid küsimusi, vaid on olemas rumalad teod, mis tehakse kas teadmatusest või tahtlikult. Alati ei tasu uskuda kõikvõimast Google it. Küsimuste korral pöörduge julgelt valla töötajate poole. Lihula postkontor jääb eriolukorras siiski avatuks Eelmises paberlehe numbris kirjutasime sellest, et Omniva soovis eriolukorras jätta Lääneranna vallas avatuks vaid Virtsu postipunkti, paberlehe kojukande päeval saabus vallavalitsusele aga teade, et alates 31. märtsist on Lihula postkontor siiski ajutiselt avatud teisipäeviti ja neljapäeviti, v.a mai. Kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse, ütles Omniva lõuna regiooni juht Annely Noobel. Kirjakandja toimetab kohale kirisaadetisi, posti- ja kullerpakke, neid saab temale ka üle anda (juhuks, kui soovitakse kellelegi pakki saata). Kirjakandja kaudu toimub ka rahakaartide kättetoimetamine, ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine, postimaksevahendite müük ja maksete vahendus. Kuigi meil on hea meel, et Omniva leidis võimaluse, kuidas hoida Lihula postkontor lahti ka eriolukorras, on vallavalitsusel tungiv palve kõikidele elanikele kasutage alternatiivseid kanaleid ning vältige teiste inimestega kokkupuutumist, sest ainult nii saame peatada viiruse levikut, ütles Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets. Kirjakandjat saab tööle/koju tellida kliendiinfo telefonilt Tellimusi võetakse vastu E R kell 9 20 ja L P kell Lihula postkontor on perioodil mai ajutiselt suletud ja perioodil mai taas ajutiselt lahti teisipäeviti ja neljapäeviti kell , teistel nädalapäevadel on postkontor suletud. Neli küsimust Lääneranna abivallavanem Martin Teele Esimeste kevadilmade saabumisega läheb punaseks ka Lääneranna Vallavalitsuse infotelefon. Kas teid juba lükatakse?, Miks pole teid veel lükatud?, Kas seda teed hakatakse remontima? Millal? need on vaid väike osa teede hooldusega seotud küsimustest, millega vallavalitsuse poole pöördutakse. Otsustasime tuua lugejateni vastused kõige enam levinud küsimustele. Vastuseid andis Lääneranna valla kommunaal- ja haldusosakonna abivallavanem Martin Tee. Martin, milliseid kruusateid on käesoleval aastal plaanis remontida? Käesoleval aastal on kavas remontida järgnevad kruuskattega teed: Lautna Kelu, Aruküla, Kasari Seira, Urita, Emmu, Viljaku, Helmküla ja Rannaküla tee. Osaliselt on kavas remontida järgnevaid kruuskattega teid: Liustemäe, Annimõisa, Paimvere, Mõtsu Kidise Kanamardi, Kulli Rädi Selja ja Võitra tee. See, kas kõiki töid plaanitud ulatuses tehakse, sõltub hanke tulemustest. Mustkatte ehitust on esialgu plaanis teha ühel lõigul Pajumaa teel. Kavas on ka Vatla kergliiklustee ehitus, aga kas seda on tänavu võimalik teha, sõltub rahaliste vahendite olemasolust ja selgub hiljem. Kuidas käib teede hööveldamine? Mis on tingimused, mille alusel teede hööveldamine otsustatakse? Esmalt kinnitan, et teede hööveldamine on täies hoos. Mõned piirkonnad on juba lõpetatud, kuid üht-teist vajab veel tegemist. Lääneranna Vallavalitsus tellib teede hööveldamist valla teedel vastavalt vajadusele, keskmiselt kaks korda aastas. Teid saab siis hööveldada, kui teekate on sulanud ja piisavalt kuiv. Kui tee on porine ja teel on lombid, siis on see hööveldamiseks liiga märg. Seda, kas teid saab hööveldada, ütlevad spetsialistid, kes on seda ala õppinud ja teavad täpselt, kuidas parim tulemus saavutada. Igasugused teetööde tegemised sõltuvad väga palju ilmastikuoludest ning valel ajal ja vale ilmaga tehtud töö võib tee olukorra hoopis halvemaks muuta. Kas tänavu kaetakse kruusateid ainega, mis muudab need tolmuvabaks? Kui suures ulatuses ja kus seda peamiselt tehakse? Mis ajaks muutuvad lubatud teelõigud tolmuvabaks? Tolmutõrjega saab alustada siis, kui hööveldamine on antud teelõigul lõpetatud, seega võib öelda, et Lääneranna vallas see töö juba käib. Soolaga tolmutõrjet tehakse vaid neis kohtades, kus elamud on vahetult kruusateede ääres. Käesoleva aasta tolmutõrje maht on samas suurusjärgus nagu möödunud aastal. Kas vald teeb suvist teehooldust ise või ostab teenusena sisse? Teede hooldusteenust ostab Lääneranna Vallavalitstus valdavalt hangetega sisse. Praegu on suvised teehoolduslepingud sõlmitud Warren Safety OÜ ja Lääne Teed OÜ-ga. Lugeja küsib, ametnik vastab Kui Teil on tekkinud küsimusi, millele soovite saada vastuseid, saatke need julgelt Lääneranna Teataja toimetusse e-postile või telefonil Iga kuu valib ajalehe toimetaja ühe küsimuse, mis puudutab võimalikult paljusid valla kodanikke ning palub ametnikul, kelle vastutusalasse see küsimus kuulub, sellele vastata.

9 9 Distantsõpe kas uus normaalsus? 12. märtsil 2020 kuulutas Vabariigi Valitsus seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Sellega seoses viidi kõik üld- ja huvihariduskoolid üle distantsõppele. Küsisime Lääneranna valla koolijuhtidelt, kuidas on nende asutuses distantsõpe korraldatud. Mis on selle plussid ja miinused ja kas distantsõpe võiks olla miski, mida praktiseerida ka pärast eriolukorra lõppemist? Koonga ja Lõpe kool Mare Paarasma: Neli nädalat distantsõppes on ühiselt läbitud. Oleme kõik uutes tingimustes ja tasapisi hakkame kohanema. Õpetajad, õpilased ja lapsevanemad on kogenud ja õppinud selle ajaga palju uut. Koonga ja Lõpe kool saavad hakkama. Õpetajad panevad õpiülesanded ja suunised ekooli või edastavad e-posti teel. Õppimiseks, õpetamiseks ja omavaheliseks suhtlemiseks kasutatakse OPIQu keskkonda, Skype i, Jitsi Meeti, saadetakse pilte ja salvestisi, kuid katsetatakse ka uusi e-keskkondi. Infot tuleb ju praegu igalt poolt tohutult palju. Kuid peame arvestama sellega, millega ka õppijad hakkama saavad. Mõnes aines antakse töö terve nädala peale. Oleme otsustanud, et numbrilisi hindeid ei pane. Õpetajad annavad ekoolis teada, kuidas ja mil viisil annavad õpilased tagasisidet tehtud tööde kohta. Õpetajatega teeme kord nädalas veebikoosolekuid, kus vahetame kogemusi ja arutame läbi tekkinud küsimused. Klassijuhatajad on leidnud igaüks ise sobiva viisi enda klassi õpilastega suhtlemiseks. Igapäevased on telefonivestlused, e-kirjad, vestlemine Messengeris jne. Kõige tähtsam on koostöö ja omavaheline suhtlus. Tänan ja kiidan Koonga ja Lõpe kooli õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid kannatliku meele, väga hea koostöö, tohutu suure ja hoopis teistsuguse õppimise ning õpetamise eest! Ikka üksmeelselt ja tervelt edasi! Kõmsi Lasteaed-Algkool Pille Saatmäe: Kirjutasin täna õpetajatele gruppi, et neljapäevane õpetajate tuba tuleks teha täna, s.o kolmapäeval. Aeg sama, kell Vastused: Oot, ma tõstan siis õpilasega vestluse teisele ajale ; Mul on tund, aga saan ehk pool tunnikest nihutada ja osadele ka sobis. Nii ongi, et hommikused tunnid-ülesanded jõuavad õhtuks õpetajale, siis on vestluse-tagasiside voor ja peale seda algab järgmise päeva õpiülesannete ettevalmistamine. Laste tagasiside on seinast seina. Ühed naudivad täiega ja saavad hästi hakkama; teised teevad nii vähe kui võimalik, aga kõik on siiski esitatud; kolmandad saavad hakkama kui ema-isa töölt tuleb; ja mõned teevad peale viimast hoiatust. Lapsevanemaid kiidame ja täname õpetajatega ikka ja jälle. Õnneks lisandub iga päevaga neid, kes tahavad kooli tagasi! Neljas nädal nii palju uusi kogemusi, uut materjali, uusi lahendusi ja lõputu hulk materjali, millega tahaks ise tutvuda ja õppida. Olukordade ja loetu ümbermõtestamist; laste, õpetajate, lastevanemate ja iseenda motiveerimist. On, mida analüüsida ja koguda! Meil on vedanud. Kõik meie lapsed on terved ja õppetöös kaasatud. ekool, Opiq, Endomondo, looduskaamerad, videod, jututoad, Matetalgud, Padlet, 99Math, E-koolikott, Taskutark, EKI ja veel hulk abivahendeid, mis lastele eelnevalt tuttavad, on nüüd asendamatud kaaslased. Meisterdused, fotod, videod, Goldbergi masinad, kostümeerimised ja õppemängud pakuvad vaheldust. Saame hakkama! Lihula Gümnaasium Siret Kesküla: Neli nädalat distantsõpet on kohe-kohe mööda saamas. Aeg ja olukord on hetkel suurimad vaenlased, aga ka parimad õpetajad olnud. Usun, et on olnud meetodeid ja vahendeid, mille kasutamist poleks tavalisel ajal ehk isegi mitte kaalutud (näiteks video teel uue osa õpetamine tundus veel kuu aega tagasi meist valgusaastate kaugusel olevat). Leian, et Lihula Gümnaasiumi koolipere on eriolukorraga hästi toime tulnud. Reedel, päev pärast eriolukorra väljakuulutamist lülitasid meie õpetajad sisse corona-mode i ja distantsõpe sai alguse. Tahan väga kiita meie õpetajaid, kes on uute vahendite ja keskkondade kasutamisel leidlikud olnud. Peamine info jookseb meil ametlikku kanalisse, milleks on ekool (ja mis kahjuks esimestel päevadel vedas kõiki kasutajad oma mittepiisava süsteemiga alt), kuid igapäevatöös on käigus kõikvõimalikud vahendid: pildid, kõnesalvestused, videotunnid, telefonivestlused, erinevad õpikeskkonnad jne. Kiidan ka meie õpilasi ja lapsevanemaid, kes on väga püüdlikud, toetavad ja positiivselt meelestatud olnud. Õpetajatega peame iganädalaselt videokoosolekuid, kus osaleb peaaegu kogu õpetajaskond. Kiitus sellegi eest. Õpilastelt ja lastevanematelt oleme kogunud tagasisidet. Teeb meele heaks, et saadud andmete põhjal on kodud meie töökorralduse ja -viisidega väga rahul. Kõige olulisemaks pean hetkel motivatsiooni säilimist nii õpilastel, õpetajatel kui ka lastevanematel. Püüame omalt poolt teha kõik, et positiivne mõtteviis säiliks. Lubasin oma videotervituses õpilastele, et saame koos selles olukorras hakkama. Me saamegi! Uus olukord on õpetanud palju seda, mida tavalises koolitunnis, tavalisel ajal, tavalises klassiruumis ei õpi oluline on koostöö, ainete lõiming ja see, kuidas õpitud teadmisi päriselus rakendada. Pea püsti, me tuleme sellest olukorrast välja tugevamana ja ühtehoidvamana kui eales varem! Metsküla Algkool Pille Kaisel: Iseseisva õppimisega olid meie kooli lapsed juba varasemast tuttavad alates septembrist on kõik klassi lapsed saanud kogu nädala ülesanded kätte esmaspäeva hommikul soomlaste välja töötatud keskkonna Qridi vahendusel. Nii oli meil enam-vähem töötav süsteem juba olemas; ka klassi lapsed ja nende emad-isad õppisid Qridi kasutamise kiiresti selgeks. Qridis koostab õpetaja ülesannete nimekirja ning laps saab seal ülesanded tehtuks märkida, nii et õpetajal on hea ülevaade, kui kaugel keegi oma õppimisega on. Qridi päevikutesse postitavad lapsed fotod oma tehtud töödest ning saavad sinna õpetaja tagasiside. Lisaks kasutame suuremate lastega ka Google Classroomi. Opiq.ee oli meil igapäevaselt kasutuses juba eelmisel õppeaastal; distantsõppe puhul on see muidugi täiesti asendamatu. Kui vanemad lapsed saavad oma õppimistega valdavalt ise hakkama, siis klassi puhul on vaja märksa rohkem juhendamist ja suunamist, mis nüüd suures osas perede õlule jäi. Suur aitäh meie emadele-isadele suure töö ja nähtud vaeva eest! Esimese nädala suurimaks väljakutseks oli saada toimima reaalajas töötavad suhtluskanalid, mis oleksid turvalised ja sobivad ka I II kooliastmele. Kuna juba õppeaasta algusest olime Google Educationi kasutajad, said meie valikuks Google Chat ja Google Meet. Chatis saame kiiresti infot edastada ja niisama lobiseda, Meet on suurepärane vahend suuliste vastamiste, tagasiside ja videotundide jaoks. Mõlemad olid nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks uued keskkonnad, aga olime kiired õppijad.

10 10 HARIDUS Õpetajad on neil nädalatel osalenud paljudel HITSA koolitustel ja veebiseminaridel. Ehkki mõeldud õpetajate abistamises praeguses keerulises olukorras, on saadud oskused ja nipid kasutatavad ka tavapärases koolitöös. Seoses üleilmse eriolukorraga pakuvad paljud veebipõhised õpikeskkonnad võimalust kasutada nende muidu tasulisi teenuseid kuni õppeaasta lõpuni tasuta. Ka neid võimalusi oleme kasutanud. Siinkohal tuleb muidugi tunnistada, et pakkumisi on sedavõrd palju, et suurem osa jääb läbi uurimata lihtsalt sellepärast, et ööpäevas on kõigest 24 tundi. Siiski tänu sellistele pakkumistele oleme leidnud nii mõnegi väga toreda keskkonna, mida tahaks kasutada ka tavaolukorras. Distantsõppe suurimaks miinuseks on kindlasti liiga vähene vahetu suhtlemine. Suurimaks plussiks muidugi see, et lapsed tahavad tagasi päris kooli. Varbla Kool Urmas Reinfeldt: Varbla Koolis on see aeg läinud üsna töiselt nii lastele, lastevanematele kui ka õpetajatele. Eks esimene nädal kulus kõigil selle uue normaalsusega harjumisega. Kõik tavapärane enam ei toiminud. Aga praegu, 31. märtsil võib küll julgelt öelda, et asjad hakkavad paika loksuma. Eks me siin kõik õpime. Enamus meie õpetajaid kasutavad OPIQu keskkonda. Tänu sellele keskkonnale on selline üle veebi õppimine võimalik. Eks kasutatakse ka teisi e-lahendusi. Näiteks klassijuhatajad suhtlevad oma õpilastega Messengeri kaudu, on loonud klassidega grupid ja vahetu suhtlus käib seal. Eks igas halvas on ka head. Minu arvates on eesti Tiiger selle paari nädalaga hüpanud kordades kaugemale kui viimase kolme-nelja aastaga. Eks see kriisiaegne kogemus annab meile kõigile võimaluse omad järeldused teha. Mida näiteks arvutiõpetusetunnis vast rohkem õppida või millised infotehnoloogilised oskused võiksid erinevate kooliastmete lõpus õpilastel selged olla jne. Ka annab praegune aeg meile ülevaate perede interneti võimekustest. Virtsu Kool Stanislav Nemeržitski: Nii nagu igas üldhariduskoolis üle Eesti on ka Virtsus sellel nädalal tehtud analüüsi mis distantsõppe puhul toimis, mis mitte, mida saaksime teha teisiti ja mida täpsemalt. Minu arvates on suurimaks väljakutseks kodus õppimise puhul olnud vahetu kontakti puudumine seda nii õpilaste kui ka õpetajate vaates. Kui tavatingimustes saab õpilane küsida üle, visata nalja, näidata oma emotsioone või näoilmega märku anda, siis praegustes oludes, kus meie vahel on ekraan ja sageli ka kilomeetreid vahemaad, ei ole kerge parimat võimalikku õppimisviisi leida. Kujutan ette, et isegi kolme nädala möödudes on mõne lapse jaoks distantsõpe või kodus õpe eeskätt lebotamise aeg oh, lahe, saab ärgata suvalisel ajal ja küll need koolitükid saavad valmis. Kusjuures saavadki: tänu õpetajate järjepidevusele, meetodite mitmekesisusele, vanemate pealekäimisele ja enda südikusele valmivad koolitükid visalt, aga kindlalt. Siinkohal minu sügav kummardus kõigile osapooltele. Õpetajatele, kes enda jaoks uusi, tundmatuid ja sageli viperustega funktsioneerivaid keskkondi avastanud ja aktiivselt kasutusele võtnud, eksinud ise ja lasknud õpilastel vigu teha! Õpilastele, kes TOIMETUS ebamäärastes oludes on võtnud oluliselt rohkem initsiatiivi oma õppimise edendamiseks, leidnud viise enda motiveerimiseks ja avastanud omaenda töörütmi! Vanematele, kes vaatamata kõigele on torkinud oma lapsi õppimislainele, kes visalt ja südikalt koos oma järeltulijatega tarkusegraniiti närinud! Ning lõpuks kõigile teistele koolitöötajatele, kellega koos saame ärevaid aegu veidikenegi rahulikumaks, tavapärasemaks muuta! Suurem eneseanalüüsi protsess on veel ees, ent juba praegu julgen arvata, et igaüks on leidnud distantsõppest midagi, mis tema jaoks toimib. Lihula Muusika- ja Kunstikool Piia Saak: Elu toimib tänu avatud meeltega õpetajatele ja töökatele õpilastele edasi. Õpetajatel on muidugi koormus suurem, sest ka rühmatunnid on individuaaltundideks muutunud. Kunstiõpetuses saavad tööd ilusti antud, tehtud ja tagasisidestatud. Tulenevalt töövahenditest tegeleme veidi teiste ülesannetega kui tavaolukorras, aga kõik toimib. Rohkem keskendume digi- ja fotokunstile, disainiülesanded ja sellesuunalise mõtlemise arendamine on praeguses olukorras samuti hea võimalus. Ka instrumendiõpingud muusikaosakonnas on hästi startinud, kuigi alguses tundus see kohati võimatu. Eks ansamblitunnid ja koosmängud saab harjutatud fonodega või teisi loomingulisi lahendusi kasutades. Eeltöö oma pilli osas saab igatahes tehtud. Eks kokku saades tuleb orkestri tõehetk. Õpetajaid aitab palju muusikaõpetajate kogukond ja õlatunne, tihe suhtlus erialaõpetajate vahel, jagatakse kogemusi, programme ja noote. Meie õpetajatest arenevad ka head arvutiõpetajad, juhendatakse õpilasi programme laadima, ekraane ja mikrofone kasutama ning lahendama teisi arvuti ja internetiga seotud tehnilisi probleeme. Lõputult selline täielik distantsõpe ei ole hea nähtus, aga arvan, et mõõdukas kaugõpe võiks ka tavaolukorras hõreda asustusega maanurkades kasutusel olla, et sellisel elektroonikaajastul ei peaks tubli väike laps igal päeval ärkama hommikul kell 6 ja jõudma koju tagasi õhtul kell 20. Midagi saaks ka siis distantsõppega tehtud. Loodan väga, et huvi- ja üldhariduse integratsioon ka meil edaspidi paremini toimima hakkab. Praeguses olukorras on kahju, et muusika- ja kunstitunde ei ole saanud üldhariduskoolidega koostöös lahendada. Eesmärk on ju sarnane ja õpilaste koormus saaks optimeeritud. Vastuseks pealkirja küsimusele jah, distantsõpe võiks olla uus reaalsus, aga igatseme oma õpilasi juba väga näha! Kai Urb "Õunapuu püksid", juhendaja Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpetaja Kea Pelapson Lääneranna Teataja toimetus Lääneranna Vallavalitsus, Jaama 1, Lihula E-post: ajaleht.laaneranna.ee Toimetaja Kristina Kukk Tel E-post: Keeletoimetaja Anu Rooseniit (OÜ Keeletoimetus) Küljendaja Kristina Kukk Print NelliPrint Kui teile on silma jäänud mõni sündmus, mida võiks kajastada, või inimene, kelle tegemistest kirjutada, andke sellest palun teada Jaga ja leia infot ka meie valla FB leheküljel / laanerannavald Leia meid

11 SPORT Kohalike juurtega olümpiamedalist Roman Steinberg (Kivimägi) 120 Jaak Valdre MTÜ Spordiajaloo Klubi Alfred juhatuse liige 11 Alljärgnev artikkel näitab, et meie spordi(olümpia)ajaloos on avastamisrõõmu küll ja veel. Tihti taban end mõttelt, kustkohast on eelnevate põlvkondade spordiajaloolased küll need valefaktid võtnud? Nimelt avastasin arhiivmaterjale uurides, et eesti maadleja, olümpiapronksi omanik Roman Steinberg on tegelikult sündinud hoopis mujal, kui teatmeteostes kirjas, põnevaid fakte leidus aga teisigi. Roman Steinberg sündis 5. aprillil (vkj 23.03) 1900 Massu vallas, Hanila kihelkonnas, Läänemaal (praeguse Lääneranna valla alal). Tema sünnikoht ja -aeg on kirjas EÕAK Uue-Virtsu Kristuse Sündimise koguduse meetrikaraamatus. Teatmeteostes on aga mehe sünnikohaks märgitud Tallinn. Noore mehena osales Steinberg mereväe ekipaaži madrusena Vabadussõjas. Roman Steinberg hakkas maadlusega tegelema karskusseltsi Valvaja spordiosakonnas, aastast esindas ta Tallinna Sporti. Soomlasest treeneri Robert Oksa ühe andekama õpilasena võitis ta Kreeka-Rooma maadluses aasta Pariisi olümpiamängudel keskkaalus (75 kg) pronksi. Ta osales ka aasta Helsingi maailmameistrivõistlustel, tuli kolmel korral Eesti meistriks: aastal keskkaalus, ja aastal poolraskekaalus (82,5 kg). Lisaks sai meistrivõistlustel kaks hõbedat: aastal keskkaalus ja aastal poolraskekaalus ning võitis auhindu spordiseltsi Kalev võistlustelt. Hiljem maadles Steinberg edukalt elukutselisena Soomes ja Rootsis. Pariisi olümpiamängudel vedas Steinbergil loosiga. Avavoorus võitis ta A. Györffyt (Ungari) punktidega, siis jäi vabaks. Kolmandas ringis seljatas ta F. Pražky (Tšehhoslovakkia), neljandas võitis punktidega J. Domas d (Prantsusmaa). Siis tuli üllatuskaotus G. Gorlettilt (Itaalia). Kuigi Steinberg võitis seejärel punktidega V. Fischeri (Austria), ei saanud ta pronksist enamat. Teatmeteoste järgi suri laevamotoristina töötanud Roman Steinberg Tallinnas tuberkuloosi. Surmaaeg on aga täiesti vale. Ei tea, kust see on võetud? Nüüd sellest, kuidas mina jõudsin Roman Steinbergi õige surmaajani. Spordiajaloo huvilisena hakkasin huvi tundma mehe matmiskoha vastu. Kusagilt ei õnnestunud aga seda leida. Arhiivimaterjale lugedes jõudsin ühe üllatava faktini laevamasinistina töötanud Roman Steinberg Jaani poeg (snd Massu vallas) jättis deklareerimata neli pudelit konjakit, mille eest oli seitse nädalat ( ) vahi all. Järgnesid pikad surmakuulutuste otsimised ajalehtedest. Alustasin aasta maist ja kui jõudsin aasta 22. maini olin juba igasuguse lootuse kaotanud, leidsin Päevalehest ja Uudislehest lõpuks kauaotsitud kuulutuse ning lühiteate. Siis sain haudi.ee-st teada, et Roman Kivimägi ( ) 20. juulil 1938 sai nimede eestistamise käigus Steinbergist Kivimägi on maetud Tallinna Siselinna kalmistule. Samas puhkab ka tema abikaasa Anette ( ). Kalmistu kontoris selgus, et haua hooldajaks oli kuni aastani nende tütar Eike Tikerpuu ( ), kelle viimne rahupaik on Tallinna Metsakalmistul oma abikaasa, soomepoiss Lennart Tikerpuu kõrval. EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse personaalraamatust õnnestus leida järgmine märge: EÕAK Tallinna Issanda Muutmise koguduse liige Roman Kivimägi ja Anette Takk (snd Rosmann), Jaan Takki lahutatud abikaasa, abiellusid Edasi tuli hakata otsima olümpiamaadleja sugulasi ja tuttavaid, et saada rohkem teavet tema elu kohta. Ega nende leidmine kerge polnud, kuid õnn oli seekord otsija poolel. Valda Prink meenutas: Roman oli minu tädimees. Ta suri aastal tuberkuloosi. Pärast sõda abiellus tädi Anette uuesti. Tema kolmandaks abikaasaks sai Romani kunagine töökaaslane ja sõber Aleksander Ringo. Käisin tädil ja täditütar Eikel päris sageli külas. Nad elasid Tallinnas Metalli tänaval. Kahjuks langes nende maja tuleroaks. Pärast tulekahju kolisid nad Laagrisse. Ükskord näitas Eike mulle oma isa diplomeid ja medaleid. Mäletan selgesti tules veidi kannatada saanud aasta olümpiadiplomit, medaleid ja muid auhindu. Kuna ma töötasin hambatehnikuna, siis palus täditütar mul tahmunud medalid ja väärismetallist spordiauhinnad puhastada. Poleerisin need taas läikivateks ja andsin talle tagasi. Roman Steinbergi olümpiamedal ja -diplom, olümpiamängudest osavõtjamedal ning teised spordiauhinnad on nüüdseks leidnud koha Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. MTÜ Spordiajaloo Klubi Alfred korrastas maadluse olümpiamedalivõitja 120. sünniaastapäevaks tema perekonna hauaplatsi ja paigaldas sinna uue hauakivi. Tänu Lääneranna Vallavalitsusele osutatud abi eest! Fotod vasakult: Roman Steinberg aastal; olümpiadiplom; Roman, Eike ja Anette 1930ndate algul. Erakogu

12 mai alates KULLAMAAL GOLDENBECKI MAJAS Etteregistreerimine telefonil mai alates KÕMSI RAHVAMAJAS Etteregistreerimine telefonil Puurkaevude ja maasoojus-puuraukude puurimine, projekteerimine ning hooldus. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine, reoveemahutite, septikute, biopuhastite, süvaveepumpade ja veefiltrite paigaldus ning hooldus ; puurvesi Metsakeskus.ee Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga kuni eurot/ha. Kinnistud võivad olla tehtud raietega või asetseda piiranguvööndis. Tel: Korvtõstuki rent Pärnu- ja Läänemaal Tõstuk Dino 210 XT Töötamise kõrgus - kuni 21 meetrit Töötab nii elektrikui bensiinimootoril Facebook: Korvtõstuki rent VÄRAVAD TAAS AVATUD ALATES 17. APRILLIST K, N, R kell L kell Olete oodatud! Palume järgida eriolukorra reegleid taimeaeda külastades! 20. mai alates LIHULA KULTUURIMAJAS Etteregistreerimine telefonil Vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodete paigaldus REAKUULUTUSED Tel: Miniekskavaatori rent (2.6 t) Kaevekopad 300mm, 600mm Planeerkopp 1200 mm Kütusekulu ca 2-3 l/h Asukoht: Lihula Päeva rendihind 90 + KM Juhiga töötund 28 + KM (min. 4h) Transpordi võimalus, hind kokkuleppel! Hea abimees kraavi või augu kaevamisel, pinnase planeerimisel ja juurimisel! LÄÄNERANNA TEATAJA on Lääneranna valla ajaleht, mis ilmub 11 korda aastas ning mille väljaandjaks on Lääneranna Vallavalitsus. Leht jõuab kõikidesse Lääneranna vallas registreeritud postkastidesse TASUTA. Tel REKLAAMI TELLIMINE JA KAASTÖÖDE ESITAMINE OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel , või Korstnate ehitus ja remont koos vajalike plekitöödega. Tel või Puurkaevud, veesüsteemid, biopuhastid, septikud, mahutid. Puurkaevumeistrid OÜ kontakt: , Pakun võsalõikuse ja raietööde teenust

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem