EESTI VABARIIK. Maardu 30.juuni 2015 nr 21 algus 12 00, lõpp 14 50

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI VABARIIK. Maardu 30.juuni 2015 nr 21 algus 12 00, lõpp 14 50"

Väljavõte

1 EESTI VABARIIK MAARDU LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Maardu 30.juuni 2015 nr 21 algus 12 00, lõpp Juhatas: Maardu Linnavolikogu esimees Leo Repponen. Protokollis : Valentina Zaitseva. Võtsid osa: Leo Repponen, Timar Tiganik,Erika Tiganik,Margarita Gerasõmiva, Tüüne Nikolajeva, Vassil Skuška,Boriss Slepikovski,Nikolai Degtjarenko, Ants Raudla, Pavel Kuusik, Galina Popova,Dmitri Trifonov,Larissa Voitko, Jevgeni Golovatš, Inga Kirmjõe, Dmitri Gerasimenko, Väino Moor Puudusid : Liidia Bodnar,Eduard Tanvel,Ravil Aljukov, Niina Netšajeva Kutsutud: Rein Meel abilinnapea, Valev Kald-abilinnapea, Vladimir Arhipov abilinnapea, Tiiu-Ann Kaldma linnasekretär, Julia Saveljeva - Maardu Linnavalitsuse õigusnõunik, Anatoli Kartov --RO juhataja,lilia Kidelman-SAO juhataja asetäitja, Elina Letjutšaja LV kantselei nõunik,riina Liivamägi LAMO arhitekt, Ants Tsugart LAMO juhataja asetäitja,guido Liisma - LAMO keskkonnaspetsialist, Tõnu Tuppits -Harjumaa Ühisteenuste Keskus Päevakorra arutelu: Maardu Linnavolikogu esimees L.Repponen tegi teatavaks istungi päevakorra projekti. L.Repponen: Kas on ettepanekuid, küsimused või sõnavõtjaid? L.Repponen: Palun lisada istungi päevakorda punkti Delegatsiooni moodustamine. Sellega nõustuti. J.Pihlak palus viia ette p.2 Kinnistuse andmine meetme Linnaliste piirkondade arendamine projekti Kütte tänava jalg ja jalgrattatee ehitamine. Sellega nõustuti. G.Liisma palus ka viia ette p.4 Ida-Harju jäätmekava vastuvõtmine Sellega nõustuti. Küsimusi ja sõnavõtjaid rohkem ei olnud. OTSUSTATI: ( ühehäälselt) kinnitada istungi järgmine päevakord : 1.Kinnituse andmine meetme Linnaliste piirkondade arendamine projekti Kütte tänava jalg ja jalgrattatee ehitamine. Ettekandja :LAMO peainsener Jüri Pihlak Kaasettekandja: volikogu elamu-, kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees Ants Raudla. 2.Ida-Harju jäätmekava vastuvõtmine

2 2 Ettekandja :LAMO keskkonnaspetsialist Guido Liisma Kaasettekandja:Tõnu Tuppits -Harjumaa Ühisteenuste Keskuse esindaja, volikogu elamu-, kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees Ants Raudla 3.Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Ettekandja : SAO juhataja asetäitja Lilia Kidelman Kaasettekandjad: abilinnapea Vladimir Arhipov, volikogu terviskaitse ja sotsiaalkomisjoni esimees Inga Kirmjõe 4.Orumetsa tn 9a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine Ettekandja :LAMO arhitekt Riina Liivamägi Kaasettekandja: volikogu elamu-, kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees Ants Raudla 5.Aunimetuse omistamine Ettekandja : linnasekretär Tiiu Ann Kaldma Kaasettekandja: abilinnapea Vladimir Arhipov 6.Maardu Linnavolikogu a. määruse nr 81 Maardu linnavalitsuse palgajuhend lisa 1 muutmine Ettekandja : RO juhataja Anatoli Kartov Kaasettekandja: volikogu eelarve -,arengu ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski 7.Informatsioon Abinõude programm maksumaksjate arvu vähendamise tõkestamiseks Ettekandja : abilinnapea Valev Kald 8.Välislähetusse suunamine Ettekandja : LV nõunik Elina Letjutšaja Kaasettekandja: volikogu eelarve -,arengu ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski 9. Delegatsiooni moodustamine Ettekandja : LV nõunik Elina Letjutšaja Kaasettekandja: volikogu eelarve -,arengu ja majanduskomisjoni esimees Boriss Slepikovski Päevakorrapunkt 1 Kinnituse andmine meetme Linnaliste piirkondade arendamine projekti Kütte tänava jalg ja jalgrattatee ehitamine KUULATI : Vastava põhjaliku informatsiooni esitas LAMO peainsener J.Pihlak : Harju maakonna elanikele ja külastajatele senisest oluliselt paremate tingimuste tarbeks oli rajatud kergliiklusteede võrgustik. Projektist võttis osa 10 Harju omavalitsust: : Maardu linn (põhipartner), Harku vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Rae vald, Saku vald, Saue linn,

3 3 Saue vald, Viimsi vald ja Tallinna linn. Projekti lõpp on 2015.a. ja tänaseks selgus, et Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist EAS kaudu eraldatud rahalistes vahendites on kasutamata summasid. Neid rahasid kohalikud omavalitsused kasutavad täiendavate objektide rajamiseks. Täiendavate objektide ehitamise nimekiri oli pikk aga Maardu Kütte tänava jalg- ja jalgrattatee ehitamine võeti rahastamisse, selle lähtetingimuseks on et Maardu linn peab tagama omafinantseeringu kuni euro piires. Rahastamise tingimused jäävad samaks, välisabi on 85% ning omafinantseering 15%. Maardu linn saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) kaudu rahalisi vahendeid meetmest Linnaliste piirkondade arendamine. EAS-i tingimuste kohaselt on omavalitsus kohustatud tagama loodava vara säilimise, selle avaliku kasutuse ning varaga seotud tehingute teostamata jätmise järgnevaks viieks aastaks ning andma EAS-ile volituse teostada Maardu linna nimel seoses projekti elluviimisega järelpärimisi asjaomastele asutustele. Juhindudes eelpooltoodust ja Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a korralduse nr 519 Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng meetme Linnaliste piirkondade arendamine linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava muutmine (Vabariigi Valitsuse korraldus, vastu võetud nr 136) Ettekandja palus Maardu Linnavolikogu toetada esitatud projekti ja kinnitada, et : 1. Maardu linna arengu seisukohalt on prioriteetne Kütte tänava jalg- ja jalgrattatee väljaehitamine. 2. Maardu linn garanteerib 2015 aastal projekti Kütte tänav jalg- ja jalgrattatee ehitamine. Maardu linna poolse osa omafinantseerimise vähemalt 15,00% ulatuses abikõlblikest kuludest, kusjuures Vabariigi Valitsuse korralduse nr 136 alusel on Maardu linna abikõlblikud kulud mainitud projekti raames kuni ,00 eurot, millest sellele vastav omafinantseerimine kuni eurot. Projekti kogumaksumus koos mitteabikõlblike kuludega kuni eurot. 3. Projekti tulemusena loodud vara säilitatakse ja tagatakse selle avalik kasutus järgnevaks viieks aastaks. 4. Maardu linn ei soorita viie aasta jooksul punktis 1 nimetatud varaga selliseid tehinguid, mille tulemusel tekivad füüsilistel- või juriidilistel isikutel vara suhtes mistahes õigused (välja arvatud võimalike isiklike kasutusõiguste seadmine võrguettevõtete kasuks tehnorajatiste talumiseks). 5. Maardu linn ei ole sama kulu hüvitamiseks riigieelarvelistest, Euroopa Liidust või välisabivahenditest raha saanud. 6.Anda EAS-ile nõusolek Maardu linna nimel punktis 1 nimetatud projekti elluviimiseks vajalike järelepärimiste teostamiseks asjaomastele ametiasutustele. 7. Maardu linn katab projektide käigus ehitatud objektide ülalpidamise edaspidi oma eelarvest tuli D.Gerasimenko Sõnavõtud:

4 4 Arutelu käigus sõna võttis kaasettekandja volikogu elamu-, kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees A. Raudla. Komisjoni esimees A.Raudla tegi ettepaneku projekti kinnitamiseks. Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud. OTSUSTATI: ( ühehäälselt ) 1.1.Kinnitada «Kinnituse andmine meetme Linnaliste piirkondade arendamine projekti Kütte tänava jalg ja jalgrattatee ehitamine» otsusega nr 138 ( lisatud protokollile ). Päevakorrapunkt 2 Ida-Harju jäätmekava vastuvõtmine KUULATI : Vastava projekti esitas LAMO keskkonnaspetsialist G.Liisma. Ettekandja esitas põhjaliku informatsiooni Maardu Linnavolikogu eelnõu Ida- Harjumaa jäätmekava (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kuusalu, Kose, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühine jäätmekava) vastuvõtmise kohta, lisades et eelmine jäätmekava lõppes aastal Volikogu liikmetele oli väljastatud eelnõu Ida-Harjumaa jäätmekava vastuvõtmine ja seletuskiri ( lisatud protokollile): Sissejuhatus Jäätmeseaduse 39 lg 1 kohaselt arendatakse jäätmehooldust valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel. Jäätmeseaduse 42 kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist. Maardu linna jäätmekava on vastu võetud Maardu Linnavolikogu määrusega nr 189 ja see on käesolevaks ajaks aegunud. Ida-Harjumaa jäätmekavaga hõlmatud omavalitsuste seniste jäätmekavade põhieesmärkideks oli seatud korraldatud jäätmeveo rakendamine, jäätmete tekkekoguse vähendamine, olmes tekkivate tavajäätmete, pakendijäätmete ja probleemtoodete taaskasutamine, olmes tekkivate ohtlike jäätmete kogumise korraldamine, ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamine ja jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine. Omavalitsuste enda hinnangul on seniste jäätmekavade täitmisel suuremas osas seatud eesmärgid saavutatud. Eelnõu eesmärk Jäätmekava algatamise aluseks on uue riigi jäätmekava kehtestamine aastateks , millega kohaliku omavalitsuse jäätmekava peab olema kooskõlas. Anija, Jõelähtme, Kiili, Kuusalu, Kose, Raasiku, Viimsi vald ning Maardu linn soovivad kehtestada ühise jäätmekava aastateks , eesmärgiga saavutada jäätmehooldusega seotud teenuste osas kvaliteedi tõus ühiste jäätmejaamade rajamise, ühiste jäätmeveopiirkondade moodustamisega, samuti planeerida iga koosto o s tegutseva omavalitsusüksuse piirkondlikud huvid ja tegevused koos aja- ja tegevuskavaga. Ühise jäätmekava oluline põhimõte on valdade jäätmekäitluskohtade (taristu) integreerimine naaberomavalitsusüksustega.

5 5 Jäätmehoolduse kavandamisel on jäätmekavas lähtutud kehtivatest õigusaktidest, riiklikest ja kohalikest arengudokumentidest ja jäätmehoolduse üldeesmärkidest. Jäätmehoolduse kavandamisel on võetud arvesse senine jäätmehoolduse seis omavalitsustes. Jäätmehoolduse eesmärkide püstitamisel on aluseks ka Eesti keskkonnastrateegia 2030 põhiprintsiibid - säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, ettevaatlikkus, jäätmehoolduse integreerimine teiste eluvaldkondadega, integreeritus teiste keskkonnakaitse valdkondade ja loodusvarade kasutamisega. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs Jäätmekava võib koostada mitme kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse valdkonna arengukavas sätestatut. Jäätmeseaduse 59 kohaselt võtab kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava vastu kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu. Uue jäätmekava koostamise vajaduse tingis eelkõige mitme omavalitsuse jäätmekavade kehtivuse lõppemine, samuti vajadus kaasajastada olemasolevad jäätmekavad Riigi jäätmekava nõuetega. Jäätmekava üldine eesmärk on Ida-Harjumaa valdade jäätmehoolduse korrastamine ja arengusuundade määratlemine. Käesolev jäätmekava hõlmab Anija, Jõelähtme, Kiili, Kuusalu, Kose, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna haldusterritooriumit. Jäätmekava on koostatud kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest lähtudes, arvestades Riigi jäätmekava nõudeid ja eesmärke ning Keskkonnaministeeriumi soovitusi. Jäätmekava täiendab kohalike omavalitsuste arengukavasid valdkondliku jäätmekavaga. Jäätmekavas käsitletakse kõiki jäätmeseadusega hõlmatud jäätmete liike. Jäätmekavas on püütud vältida liigsete statistiliste andmete kajastamist ja valdade arengukavades esitatud andmete kordamist (nagu valdade geograafiliste ja sotsiaal-majanduslike näitajate kirjeldamine). Jäätmekavas on arengusuundade lähtealusena esitatud jäätmekäitluse senise olukorra ülevaade koos probleemide kirjeldusega, lisaks on kokkuvõtvalt analüüsitud ühise jäätmekavaga hõlmatud Ida-Harjumaa valdade senistes jäätmekavades püstitatud jäätmehoolduse eesmärkide täitmist. Jäätmekava püstitab jäätmehoolduse arengueesmärgid aastani 2020 ning sisaldab meetmeid ja tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks. Jäätmekava koostamisel on arvestatud valdkonnaga seotud riiklikke arengukavasid ning strateegiaid nagu Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030; Põllumajandusministeeriumi poolt välja to o tatud biomassi- ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava ja selle rakendusplaan aastateks ; Eesti säästva arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 21 ja 2008.a. aruanne selle rakendamise tulemustest; Transpordi arengukava ; Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020; Looduskaitse arengukava aastani Ida-Harjumaa jäätmekava koostamisel lähtuti Harju maakonna arengustrateegiast 2025 ning jäätmekavaga hõlmatud valdade arengukavadest, senistest valdade jäätmekavadest, kehtivatest jäätmehoolduseeskirjadest, heakorraeeskirjadest ning jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärustest. Eelnõu ettevalmistaja

6 6 Ida-Harjumaa jäätmekava (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kuusalu, Kose, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühise jäätmekava aastateks ) projekti on koostanud MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus tegevjuht Tõnu Tuppits , ) koosto o s kohalike omavalitsustega kaasates analüüsidesse Tartu Ülikooli õigusinstituudi õppejõude ja Tallinna Tehnikaülikooli spetsialiste. Käesoleva jäätmekava koostamisel kasutati piirkonnas tegutsevate jäätmekäitlejate ja tootjavastutusorganisatsioonide poolt esitatud andmeid ja riiklikku jäätmekäitluse statistikat (Keskkonnateabekeskus). Saadud andmeid täiendati kohalike omavalitsuste esitatud informatsiooniga. Eelnõu rakendamisega seotud kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad kulud ja tulud Jäätmekavas sätestatud meetmete ja eesmärkide realiseerumine sõltub suures osas üldisest majandussituatsioonist, rahastamismudelist ning õigusliku regulatsiooni muudatustest ning seetõttu on vajalik selle perioodiline ajakohastamine. Valdade eelarvest kaetakse täna: kulud jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks avalikust ruumist; jäätmevaldajate registrite loomise ja haldamisega seotud kulud; jäätmevaldajate teavitamise - ja nõustamisekulud; korraldatud jäätmehoolduse rakendamisega seotud kulud; ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamisega seotud kulud; jäätmejaama haldamisega seotud kulud; omavoliliselt ladestatud prügikoristamise kulud; jäätmehoolduse järelevalve kulud. Eelseisvaks planeeringuperioodiks analüüsitakse jäätmehoolduse rahastamise alternatiive ja kaalutakse kehtivast õigusruumist ja omavalitsuste võimekusest lähtuvaid rahastuslahenduste muudatusi. Jäätmehoolduse arendamise peamiseks rahastusmudeliks peaks kujunema saastaja maksab põhimõte koosto o s riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveliste vahenditega. Eelnõu jõustumine Määrus jõustub kõigi koosto o d tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates. Eelnõu kooskõlastamine, huvigruppide kaasamine ja avalik konsultatsioon Jäätmekava avalik väljapanek toimus kuni Asjast huvitatud isikutel oli õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikus vormis. Jäätmekavaga oli võimalik tutvuda kõigi osalevate omavalitsuste ruumides ja veebilehtedel. Avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekute või vastuväidete arutamiseks ühise jäätmekava kohta toimus avalik istung kell Raasiku Vallavalitsuses Tallinna mnt 24 Aruküla.

7 7 Jäätmeseaduse 55 kohaselt esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava eelnõu enne selle vastuvõtmist arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametile ning maavanemale. Keskkonnaametile ja maavanemale esitati Ida-Harjumaa jäätmekava eelnõu arvamuse avaldamiseks Harju maavanem esitas oma arvamuse , sisulisi parandus- ja täiendusettepanekuid ei olnud. Keskkonnaameti arvamus esitati ning selles tehtud ettepanekutega arvestati eelnõu teksti koostamisel ja ettevalmistamisel volikogule. Informatsiooni projekti kohta esitas ka Harjumaa Ühisteenuste Keskuse esindaja Tõnu Tuppits.: Jäätmekava projekt on ühine koos 8 Harjumaa omavalitsusega (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kuusalu, Kose, Raasiku, Viimsi vald ning Maardu linn). Periood Jäätmekava ülesehitus: praeguse olukorra ja probleemide kirjeldus; seniste eesmärkide täitmise analüüs ; uute eesmärkide püstitamine; tegevuskava eesmärkide saavutamiseks. Jäätmekava põhimõttelised alused tulenevad Riigi jäätmekavast : - Jäätmekäitluse hierarhia - Printsiip saastaja maksab - -Laiendatud tootjavastutuse printsiip - Iseseisvus ja lähedus. Ettekandja ära märkis, et korraldatud jäätmevedu Maardu linnas on rakendatud - Jäätmejaam Muugal.Jäätmete liigiti ära andmiseks on elanikele piisav info avaldatud linna kodulehel. Voldikute abil on tehtud teavituskampaaniaid elanikele. Liigiti kogumine ei ole veel kõigile jõukohane.suurima jäätmekoguse annavad segaolmejäätmed ( t ). Segaolmejäätmed tekib Maardu linnas elaniku kohta 307 kg aastas ( Eesti keskmine 285 kg ). Jäätmehoolduse korraldab Maardu linnavalitsus. Liigitikogumine pakend, ohtlikud jäätmed, probleemtooted. Kinnistupõhiselt segaolmejäätmed, vanapaber, biojäätmed,suurjäätmed. Võimalik perspektiiv jäätmejaam koostöös isemajandavaks, jäätmenõustamisteenus,järelvalve koostöös,ülevaade jäätmetekkest ja ringlussevõtust L.Repponen: Kas on küsimusi ettekandjatele? Sõnavõtud: Arutelu käigus sõna võtsid L.Repponen ja A.Raudla. L.Repponeni küsimusele vasta T.Tuppits. Volikogu elamu-, kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees A. Raudla komisjoni poolt

8 8 toetas esitatud projekti ja tegi ettepaneku Ida-Harju jäätmekava vastuvõtmiseks. Küsimusi ja sõnavõtjaid rohkem ei olnud. OTSUSTATI : ( ühehäälselt ) 2.2. Võtta vastu Ida-Harju jäätmekava määrusega nr 36 ( lisatud protokollile ). Päevakorrapunkt 3 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine KUULATI : Vastava eelnõu esitas SAO juhataja asetäitja L.Kidelman : Sotsiaalhoolekande seaduse 22 2 lõigete 5 ja 6 alusel kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad sellises ulatuses, mis tagavad isiku inimväärse äraelamise. Viimased muudatused olid sisse viidud 18. detsembril 2012.a, määrusega nr juunil 2015.a jõustuvad SHS muudatused. Muutub ja täieneb SHS 22 2 lõikes 6 välja toodud toimetulekutoetuse vahenditest kompenseerimisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude loetelu. Täiesti uue kuluna lisandub eluruumi alaliste kulude hulka korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse. Eraldi piirmäärana tuleb kehtestada piirmäär üürile ning piirmäär korterelamu haldamise tasule (praeguse nimega hooldustasu). Korterelamu haldamise kulu hõlmab ka remondiga seotud kulu, st remondifondi. Ajakohastatakse ka osade teiste eluruumi alaliste kulude nimetusi. Kehtestatud piirmäärad peavad jätkuvalt vastama SHS 22 2 lõikes 5 sätestatule, ehk tagama inimväärse äraelamise. On muudetud ka mõned eelmises määruses kehtestatud kulude piirmäärad. (1) Üür kuni 5 eurot eluruumi normpinna ühe m 2 kohta kuus; (2) Korteri haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2,50 eurot ühe m 2 kohta kuus; (3) Korteri renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot ühe m 2 kohta kuus; ( eelmises määruses eluruumi korteriüür ja hooldustasu 1,92 eurot normpinna ühe m 2 kohta kuus ) (4) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus olenemata kütmisviisist (keskküte, väikekatlad, ahi, pliit) ja kütuseliigist (puit, elekter, vedelkütus, gaas) kuni 3 eurot normpinna ühe m 2 kohta kuus; (eelmises määruses kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum kuni 2,24 eurot ühe m 2 kohta kuus, lokaalküttega (ahi-, pliidi-, väikekatla-, elektriküttega) kuni 1,60 eurot normpinna ühe m 2 kohta kuus) (5) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus: 1) kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus; (eelmises määruses 17 eurot) 2) kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; (eelmises määruses 10 eurot ) (6) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus: 1) kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus; (eelmises määruses 17 eurot)

9 9 2) kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; (eelmises määruses 10 eurot ) (7) Elektrienergia tarbimisega seotud kulu: 1) kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus; (eelmises määruses 23 eurot) 2) kuni 17 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; (eelmises määruses 15 eurot) (8) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus: 1) kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta kuus; (jääb samaks) 2) kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; (jääb samaks) (9) Maamaksukulud kuni 0,13 eurot iga ühe m 2 kohta kuus; (jääb samaks) (10) Hoonekindlustuse kulu kuni 0,13 eurot iga ühe m 2 kohta kuus (jääb samaks) (11) Olmejäätmete veotasu: 1) kuni 5,20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus; (eelmises määruses 5,11 eurot) 2) kuni 3,20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. (jääb samaks). L.Repponen: Kas on küsimusi ettekandjale? Sõnavõtud: Arutelu käigus sõna võtsid abilinnapea V.Arhipov ja volikogu terviskaitse ja sotsiaalkomisjoni esimees I. Kirmjõe.Mõlemad kaasettekandjad toetasid esitatud projekti ja tegid ettepanekud määruse kehtestamiseks. Küsimusi ja sõnavõtjaid rohkem ei olnud. OTSUSTATI : ( ühehäälselt ) 3.3. Kehtestada Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad määrusega nr 37 ( lisatud protokollile ) Päevakorrapunkt 4 Orumetsa tn 9a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine KUULATI : Vastava eelnõu esitas LAMO arhitekt R.Liivamägi: Algatada Orumetsa tn 9a kinnistu ja lähiala detailplaneering ca 3,0 ha alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine eluhoone ehitamiseks. Eluhoonet kavandatakse erihooldeteenuseid vajavatele täiskasvanutele ( seletuskiri lisatud protokollile). Sõnavõtud: Arutelu käigus sõna võttis volikogu elamu-, kommunaal- ja ehituskomisjoni esimees A. Raudla ja tegi ettepaneku otsuse eelnõu kinnitamiseks. Küsimusi ja sõnavõtjaid rohkem ei olnud. OTSUSTATI : ( ühehäälselt )

10 Kinnitada Orumetsa tn 9a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine otsusega nr 139 ( lisatud protokollile ). Päevakorrapunkt 5 Aunimetuse omistamine KUULATI: Vastava projekti luges ette linnasekretär T.-A. Kaldma. Sõnavõtud: Arutelu käigus vastava projekti toetasid volikogu komisjonid ning volikogu liikmed. Sõna võtsid N.Degtjarenko,V.Kald, V.Arhipov, A.Raudla. Volikogu esimees L.Repponen tegi ettepaneku salajase hääletamise läbiviimiseks ja palus volikogu häältelugemiskomisjoni viia läbi hääletamise protseduuri vaheaeg Hääletamistulemuste põhjal (17-poolt) võttis häältelugemiskomisjon vastu otsuse tunnistada valituks Maardu Linna Aukodanikuks ( häältelugemiskomisjoni protokoll nr 5) Boriss Slepikovski. Volikogu esimees L.Repponen palus volikogu liikmed kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll nr 5 kandidaadi Boriss Slepikovski häältetulemuste kohta volikogu otsusega. OTSUSTATI : ( ühehäälselt ) 5.5. Kinnitada Maardu Linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokoll nr 5 Maardu Linna Aukodaniku Statuudi kandidaadi Boriss Slepikovski valimistulemuste kohta. 5.6.Tunnistada Boriss Slepikovski valituks Maardu Linna Aukodanikuks otsusega nr 140 ( lisatud protokollile ) lahkus D.Gerasimenko Päevakorrapunkt 6 Maardu Linnavolikogu a. määruse nr 81 Maardu linnavalitsuse palgajuhend lisa 1 muutmine KUULATI: Vastava projekti luges ette RO juhataja A.Kartov. Sõnavõtud : Arutelu käigus sõna võtsid N.Degtjarenko,V.Moor, B.Slepikovski, L.Repponen, R.Meel. Ettekandja A.Kartov vastas küsimustele ja pidas vajalikuks ära märkida,et teised KOV juba on korrigeerinud vastavaid projektid, Maardu KOV viimati korrigeeris palgajuhendi märtsis Volikogu eelarve-,arengu- ja majanduskomisjoni esimees B.Slepikovski komisjoni poolt

11 11 toetas vastava projekti ja informeeris kohalolijad,et volikogu eestseisuse koosolekul volikogu liikmed soovitasid vastava projekti kinnitamiseks volikogu istungil. Volikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees V.Moor esitas volikogu liikmetele ettepaneku: Muuta Maardu Linnavolikogu a määruse nr 10 Maardu Linnavolikogu ja Maardu Linnavalitsuse ametnike ja to o tajate palgaastmete jaotus lisa 2 punkti II. 2 ( abilinnapea, linnasekretär palgaastet ) ja sõnastada see järgmiselst : II. Ametnikud palgaastmed 2. Abilinnapea, linnasekretär B.Slepikovski meenutas volikogu liikmetele,et volikogu istungil kinnitatud päevakorras on punkt : Maardu Linnavolikogu a. määruse nr 81 Maardu linnavalitsuse palgajuhend lisa 1 muutmine. Abilinnapea R.Meel oli samal seisukohal ning ära märgis, et lisa 2 küsimus otsustab to o andja kokkuleppe alusel to o tajaga. Volikogu esimees tegi ettepaneku läbi vaadata Keskerakonna ettepanekut volikogu istungil Linnasekretär T.-A.Kaldma informeeris kohalolijad,et esitatud linnavalitsuse poolt linnavolikogule läbivaatamiseks protokolliline otsus nr 21 Maardu Linnavolikogu a. määruse nr 81 Maardu linnavalitsuse palgajuhend lisa 1 muutmine volikogu liikmed said õigeaegselt, ning seni ei olnud esitatud mingit ettepanekuid. V. Moor palus viia läbi 10 min. vaheaeg. Volikogu esimees L.Repponen kuulutas välja 10.min. vaheaeg VAHEAEG OTSUSTATI: ( 8-poolt, 7-vastu,1-erapooletu ) 6.7. Muuta Maardu Linnavolikogu määrus nr 81 2 Maardu linnavalitsuse palgajuhend lisa1 vastavalt lisale määrusega nr 35 ( lisatud protokollile ) OTSUSTATI: 6.8. Volikogu Keskerakonna ettepanek esitada linnavalitsusele otsuse võtmiseks. Linnavalitsuse otsus esitada volikogu eestseisuse koosolekul ( toimub plaaniline volikogu istung ). Päevakorrapunkt 7 Informatsioon Abinõude programm maksumaksjate arvu vähendamise tõkestamiseks KUULATI :

12 12 Vastava põhjaliku informatsiooni esitas abilinnapea V.Kald : Informatsioon Maardu linnavolikogu istungile a. Kuidas linn suudab peatada maksumaksjate väljarännet Tallinnasse ja mujale? Vastavalt Maardu Linnavalitsuse korraldusele on moodustatud komisjon, kelle ülesandeks on ettepanekute väljato o tamine alaliselt Maardu linna haldusterritooriumil elavate isikute registreerimiseks Maardu linna elanikeks, samuti Muuga piirkonnast. Kuna linnaeelarvesse laekuvatest tuludest üheks osaks on üksikisiku tulumaks, on linn huvitatud, et Maardu elanikeregistrisse oleks kantud rohkem elanikke. Komisjon oli kokkukutsutud ajavahemikul märts 2014.a. märts 2015.a. neli korda ning tegi ülevaatliku analüüsi: viimasel viiel aastal saabunute ja lahkunute arv aasta kohta oli ligikaudu sarnane. Kuid olukord muutus aasta lõpus peale tasuta transporditeenuse rakendamist Tallinnas. Maardust lahkus umbes 600 inimest. Viimase kahe aasta saabunud ja lahkunud elanikkonna arvu analüüsi järgselt oli järeldatud, et elanike vähesus võrreldes 3 aasta taguste andmetega on stabiilne. Neid järeldusi on tehtud elanikkonna tegeliku sisseregistreerimise põhjal. Teiseks ning olulisemaks põhjuseks on negatiivne rahvastiku juurdekasv. Demograafiline olukord Eestis on jätkuvalt ebastabiilne, mis näitab, et ka Maardu jätab midagi tegemata. Seisuga a. on registreeritud inimest ning praeguse seisuga ehk juunil 2015.a. on ehk miinus 53 inimest sh on ränne ja iive. See tähendab, et surmade arv ületab sündide arvu. Linnavalitsusel on raske mõjutada demograafilist kasvu, kuna seda negatiivset tendentsi statistiliselt võib näha terves Eesti elanikkonnas. Elanike lahkumise oluliseks põhjuseks on ka väljaränne välismaale parema to o koha leidmiseks. Seega põhieesmärgiks on praegu to o kohtade tagamine. Kasutades erinevaid infoallikaid regulaarselt edastatakse informatsioon linnas leiduvatest to o kohtadest. Viimaste aastate sisseregistreerimise analüüsi põhjal võib järeldada, et registreerimisprotsessi initsieerimiseks ning linna vastu huvi tekitamiseks on vaja parandada nende programmide finantseerimist, mis vahendaksid Maardus elamise eeliseid. Samamoodi on vaja edaspidi ka jätkata teavituskampaaniat reaalse elanikkonna meelitamiseks registrisse, huvi võiks äratada elukvaliteedi parandamist lubava motivatsioonide paketiga. Selline kampaania oli juba läbiviidud ning lähtudes asjaolust, et

13 aasta oktoobri-detsembri kuude kampaania käigus Maardu elanike arv kasvas 43 inimese võrra (210 tuli linna ja 162 kolis välja), komisjoni to o d võib tunnistada positiivselt. Ehk millised pakkumised võiksid meelitada inimesi registreerida end Maardu linna elanikeks? Komisjoni 2014.a. ettepanekud on järgmised: 1) Tasuta lokaalse Wi-Fi võrgu loomine (mõeldud eriti noortele); 2) Maardu haiglas viibimiseks soodustuste loomine linnaelanike vanemaealistele sugulastele; 3) Maardu ujula soodsate pääsmete loosimine (teavituskampaania käigus); 4) Tasuta sõiduõiguse pakkumine üheks aastaks 600 uuele linnas registreeritud elanikule vähemalt üheaastase sisseregistreerimise tingimusel (teavituskampaania käigus); Sündimuse kasvu ehk loomuliku iive stimuleerimiseks linn tõstis kohaliku omavalitsuse poolt väljamakstavaid toetusi: kõiki noortele, paljulapselistele ja väikese sissetulekuga peredele ettenähtud toetusi ning sotsiaalabi. Kaasajastame ja rajame lastemänguväljakud. Detailplaneeringu järgi on määratud uue lasteaia ehitamise asukoht Muuga territooriumil, mida saab esialgsetel andmetel ehitada aastast Lisaks linn rendib septembrist 2015 lasteaiale Sipsik moodulmaja selleks, et katta ajutist vajadust. Antud no kindlustunne tulemuseks on praegu väiksem iive miinuse dünaamika võrreldes aastaga. Uuendatud Maardu linna arengukava seab keskseks eesmärgiks sotsiaalselt turvalise ja kaasaegse elukeskkonnaga Maardu. Taristu ja linna heakorra arenguprogrammi raames teeme elanikele linna mugavaks ja arendame puhkealad, ehitame EL fondide abil muuhulgas kergliiklusteid. Elanike registreerimise komisjoni to o, vastavalt käesoleva aasta komisjoni istungi protokollile nr.4, a., peatati kuni augusti lõpuni. Selle aja jooksul elanike registreerimise tulemused jälgivad 3 vaatlejad: T. Gorgejeva, V.Kald ja I.Bondarenko. Komisjoni to o aktiviseeritakse septembris 2015.a. L.Repponen: Kas on küsimusi või sõnavõtjaid? Küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud. OTSUSTATI : ( ühehäälselt ) 7.9. Lugeda informatsiooni ammendatuks. Päevakorrapunkt 8 Välislähetusse suunamine KUULATI:

14 14 Vastava eelnõu luges ette linnavalitsuse nõunik E.Letjutšaja : 1.Võtta vastu Sapporo linna, Jaapan, linnapea kutse külastada Sapporo linna ajavahemikul a. seoses osavõtuga 17 WWCAM Mayors Conference in Sapporo 2. Suunata Maardu linnapea Georgi Bõstrov Maardu KOV esindajana välislähetusse Sapporo linna osalemiseks WLOM 2015 ( 2015 Working-Level Officials Meeting ) alates Küsimuse esitas V.Moor. Ettekandja E.Letjutšaja vastas. Rohkem sõnavõtjaid ei olnud. OTSUSTATI : (9 poolt,7 - vastu ) 8.10.Kinnitada Välislähetusse suunamine (Jaapan) otsusega nr 141 ( lisatud protokollile ). Päevakorrapunkt 9 Delegatsiooni moodustamine KUULATI: Vastava eelnõu esitas linnavalitsuse nõunik E.Letjutšaja : -Maardu on noor 35-aastane linn paljude unikaalsete omadustega, loodusressurssidega ja tugeva to o stusliku alusega. Maardu välissuhete eesmärgiks on väliskoosto o ja sõprussidemete arendamine. Nende eesmärkide täitmiseks tegutseb Maardu linn kahes valdkonnas: lüüakse kaasa rahvusvaheliste omavalitsusorganisatsioonide to o s ning arendatakse koosto o d teiste maade omavalitsusorganisatsioonidega. Hetkel on Maardul 22 sõpruslinna. Koosto o sõpruslinnadega arendatakse kõikides valdkondades ning viimasel ajal see on osutunud eriti edukaks. Velikije Luki linn Venemaal on nende linnade seast, millega Maardul on kujunenud püsivad sõprussuhted, eriti hariduse ja kultuuri valdkondades. Maardu Põhikool võtab osa rahvusvahelistest olümpiaadidest, mis korraldatakse Velikije Luki linnas ning vokaal-instrumentaalsed ansamblid Velikije Lukist on tihti esinenud meie kohalikel üritustel. Sellel aastal tähistab 11. juulil Velikije Luki oma kaheksasaja neljakümne üheksandat linnapäeva ning meid on kutsutud osa võtma linna päeva tähistamisest. Pidu on sisustatud paljude huvitavate avalike kultuuriüritustega. Üritustest osavõtmiseks teeme ettepaneku moodustada meie linna delegatsiooni, kuhu kuuluksid Boriss Slepikovski volikogu esindajana ja Mikola Švets kultuurivaldkonna esindajana. Palun linnavolikogul toetada seda pakkumist. Volikogu eelarve -, arengu ja majanduskomisjoni esimees B.Slepikovski komisjoni poolt toetas Delegatsiooni moodustamine. Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud.

15 15 OTSUSTATI : (ühehäälselt) 9.11.Kinnitada Delegatsiooni moodustamine otsusega nr 142 ( lisatud protokollile ). L.Repponen: Kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ja sõnavõtjaid ei olnud. L.Repponen tänas Maardu Linnavolikogu liikmed aktiivse osavõttu eest ja kuulutas välja istungi lõppenuks. Järgmine volikogu istung on määratud Volikogu eestseisus toimub Leo Repponen Esimees Valentina Zaitseva Protokollija

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Veriora Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 07.07.2013 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 23.04.2018 Avaldamismärge: RT IV, 04.07.2013, 29

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

K O R R A L D U S

K O R R A L D U S SEITSMENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 20. juuni 2014 nr Eelnõu Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse 8 p 2, 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 2020 Vastu võetud Nissi Vallavolikogu 18.06.2015 määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA 2015 2020 (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine

6iguskantsleri ettepanek nr 1 kuusalu vallavolikogule_maamaksumäärade kehtestamine Hr Tõnu Tamm Volikogu esimees Kuusalu Vallavolikogu Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald Teie nr Õiguskantsler.01.2006 nr 6-8/1922 ETTEPANEK Kuusalu Vallavolikogu 09.12.2004 määruse nr 20 Maamaksu kompenseerimise

Rohkem

Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral

Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral Eelnõu II lugemine SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Saue 22. märts 2012 nr Saue Linnavarahalduse põhimäärus Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 1 ja lg 2 alusel. 1.Üldsätted (1)

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum

T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimum T A L L I N N A P A E G Ü MN A A S I U M I Õ P P E N Õ U K O G U KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 Tallinn 20. juuni 2016. a 1-4/3 Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00 Õppenõukogu koosoleku toimumise

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j

ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp Osalesid alakomitee j ESL murdmaasuusatamise alakomitee juhatuse koosoleku protokoll 18.09.2018 Eesti Maaülikooli spordihoone, algus 9.35, lõpp 13.30. Osalesid alakomitee juhatuse liikmed Kaupo Tammemäe, Avo Sambla, Margus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem