Paikkonna tervisemõjurite uuring Pärnumaa raport

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Paikkonna tervisemõjurite uuring Pärnumaa raport"

Väljavõte

1 Paikkonna tervisemõjurite uuring 2011 raport

2 Analüüsiraporti koostas Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusega (RAKE). Raport on valminud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel aastal. Raporti koostajad: Karl Viilmann (TAI) Kerly Espenberg (RAKE) Katrin Humal (RAKE) Jürgen Lina (RAKE) Oliver Nahkur (RAKE) Tarmo Puolokainen (RAKE) Raporti koostajad soovivad tänada uuringu planeerimise ja teostamise erinevates etappides, perioodil osalenud inimesi: Laura Aaben, Anneken Metsoja, Maali Käbin, Krystiine Liiv, Eha Nurk, Aire Trummal, Tiia Pertel, Ardo Matsi, Mare Ruuge (TAI).

3 SISUKORD Sisukord... 3 Sissejuhatus... 4 Metoodika... 5 Vastajate taust... 6 TULEMISED 1. Terviseseisund Toitumine Alkohol Suitsetamine Narkootikumid Sotsiaalsed suhted Vaimne tervis Kehaline aktiivsus Seksuaaltervis Turvalisus ja ohutus...69 LISAD Lisa 1. Terviseseisund...74 Lisa 2. Toitumine...78 Lisa 3. Alkohol...80 Lisa 4. Suitsetamine...83 Lisa 5. Narkootikumid...86 Lisa 6. Sotsiaalsed suhted...87 Lisa 7. Vaimne tervis...92 Lisa 8. Kehaline aktiivsus...93 Lisa 9. Seksuaaltervis...97 Lisa 10. Turvalisus ja ohutus...98

4 Sissejuhatus 4 SISSEJUHATUS Käesolev raport annab ülevaate elanike terviseseisundist, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest, tuginedes aastal läbiviidud Paikkonna 1 tervisemõjurite uuringu andmetele. Paikkonna tervisemõjurite uuringu eesmärgiks on suurendada kohalike teadlikkust oma paikkonna elanike tervisekäitumisest ja seda mõjutavatest teguritest. Andmeid on võimalik kasutada kohalike rahvatervise tegevuste planeerimisel ja elluviimisel. Uuringu andmed koguti postiküsitluse meetodil. Küsitleti elanikke vanuses eluaastat, 77 kohalikust omavalitsusest. Valimi üldmaht oli 9668 isikut, lõplikuks uuringu tagasiside määraks kujunes 43,8% (vastajaid 4239). lt osales uuringus 349 inimest. Uuringu ankeet koosnes 10 peatükist: 1. terviseseisund 2. toitumine 3. alkoholi tarvitamine 4. tubaka tarvitamine 5. narkootikumide tarvitamine 6. sotsiaalsed suhted 7. vaimne tervis 8. kehaline aktiivsus 9. seksuaaltervis 10. turvalisus ja ohutus Raportis on välja toodud maakonna andmed nimetatud peatükkide kaupa. Esmalt on esitatud näitaja jaotused uuringus osalenud omavalitsustes koos maakonna ja keskmisega. Seejärel on kirjeldatud maakonna keskmise näitaja olulisimaid erisusi sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes ning analüüsitud uuritava näitaja seoseid teiste tunnustega. Raporti lisana on esitatud näitajate protsentuaalsed jaotused sotsiaal-demograafiliste taustatunnuste kategooriate lõikes. Paikkonna tervisemõjurite uuring viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi Tervislikke valikuid toetavad meetmed raames. 1 Paikkond maavalitsuse või ühe või mitme kohaliku omavalitsuse territoorium koos seal elavate inimestega. Allikas: Kasmel, A., Lipand, A., Tervisedenduse teooria ja praktika I. Sissejuhatus salutoloogiasse. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda.

5 Metoodika 5 METOODIKA Paikkonna tervisemõjurite uuringu üldkogumi moodustasid rahvastikuregistris registreeritud elanikud vanuses aastat aasta 1. detsembri seisuga kuulus sellesse rühma inimest. Uuringu teoreetiline üldvalim oli inimest, valimi lõplikuks suuruseks kujunes 9668 inimest. Uuringu territoriaalse üldkogumi moodustasid 226 kohalikku omavalitsust (edaspidi KOV). Igast maakonnast kaasati uuringusse 3-6 KOVi. Valimi koostamisel arvestati iga valimisse haaratud KOVi soolis-vanuselist jaotust järgnevates vanusgruppides: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, aastat. Uuringu valim põhineb kohalike omavalitsuste tüpoloogial, mille aluseks on asustussüsteemi keskuste hierarhia ja KOVi asend regionaalses süsteemis. Lähtudes tüüpilistest erinevustest elanike elukeskkonnas ja elulaadis ning kohalike tervise-, sotsiaalse kaitse ja vaba aja teenuste iseloomust, eristatakse kuus tüüpi KOV üksusi 2 : Tüüp 1: Pealinn (Tallinn) Tüüp 2: Regionaalsed keskused (Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Pärnu) Tüüp 3: Maakonnakeskused (v.a. Tallinn, Tartu ja Pärnu) Tüüp 4: Suuremate keskuste vahetu tagamaa. Siia kuuluvad KOVid, mis piirnevad suuremate keskustega, aga samuti ajalooliselt keskustega seotud satelliitlinnad (Saue, Maardu, Narva-Jõesuu ja Sindi). Tüüp 5: Piirkondlikud linnalised keskused. Siia kuuluvad suuremate keskuste tagamaast väljapool asuvad KOVid, mille suurima asula (piirkondlikud keskused) elanike arv on vähemalt 1000 inimest (Harjumaal vähemalt 2000). Tüüp 6: Maavallad ja mikrolinnad. Siia kuuluvad KOVid, mis ei kuulu teistesse tüüpidesse. Uuringu andmed on kaalutud vastavalt soole ja vanusele (vanusgrupid: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, aastat), arvestades omavalitsusüksuste ja maakondade rahvastiku jaotust. Uuringu andmete kaalumisel on arvestatud rahvastiku näitajaid, sh rännet seisuga Igas peatükis on välja toodud põhinäitajate jaotus: soo, vanuse ja hariduse lõikes, kui ei ole märgitud teisiti. Teiste sotsiaal-demograafiliste tunnuste seosed on esitatud vaid siis, kui esines suuri erinevusi. Põhinäitajate omavaheliste seoste (nt alkoholi tarvitamine ja tervise enesehinnang) statistilist olulisust on kontrollitud kasutades hii ruut testi, olulisuse nivooks on P<0,05. Uuringu käigus arvutatud suhtarvud on esitatud komakohtadeta. See tähendab, et arvud on ümardatud kuni ühelisteni. Sellest tulenevalt võib raporti joonistel ja tabelites esineda olukordi, kus protsentide summa ühe tunnuse kategooriate lõikes ei tule täpselt 100%, vaid hoopis 99% või 101%. Analüüsis on läbivalt kasutatud järgmisi vanusegruppide nimetusi: noored aastased, keskealised aastased ja vanemaealised aastased. Tööturu staatuse järgi loetakse mitteaktiivseteks vastajaid, kes küsimustiku täitmise hetkel olid: õpilased, üliõpilased, kodused või mittetöötavad pensionärid. Analüüsis on kasutatud mõistet ostujõud, mis on arvutatud sõltuvalt sellest, kas vastajad said koheselt, järelmaksuga või ei saanud üldse endale lubada järgnevaid kaupu: tolmuimeja (95 eurot), külmkapp (350 eurot), televiisor (640 eurot). 2 Sepp, V. (2011). Paikkonna tervisemõjurite uuringu valim. Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia, Tartu. Tellija: Tervise Arengu Instituut.

6 Vastajate taust 6 VASTAJATE TAUST l kaasati küsitlusse kokku kuus omavalitsusüksust: linnadest Pärnu ja Sindi ning valdadest Sauga, Halinga, Häädemeeste ja Lavassaare. Omavalitsuse tüüp, valim, vastajate arv ja tagasiside määr on esitatud haldusüksuste lõikes tabelis 0.1. Tabel 0.1. Valimi maht uuringus osalenud haldusüksuste lõikes Pärnu Sauga Halinga Häädemeeste linn vald vald vald KOV tüüp - - Tüüp 2 Tüüp 4 Tüüp 4 Tüüp 5 Tüüp 6 Tüüp 6 Valim Vastajate arv Tagasiside määr 44% 44% 46% 42% 48% 50% 49% 27% Järgnevalt on esitatud ülevaade elanikkonna taustast (tabel 02). Võrreldes omavalitsusi võib välja tuua järgmised erinevused: Häädemeeste vallas on vastajate hulgas kõige enam mehi (54%); Halinga vallas on vastajate hulgas kõige enam naisi (53%); Häädemeeste vallas on vastajate hulgas kõige enam noori (42%); Lavassaare vallas on vastajate hulgas kõige enam keskealisi (60%); Häädemeeste vallas on vastajate hulgas kõige enam vanemaealisi (28%); Lavassaare vallas on kõige enam alg- või põhiharidusega vastajaid (44%); Sauga vallas on kõige enam keskharidusega vastajaid (50%); as on kõige enam kõrgharidusega vastajaid (32%); Sauga vallas on kõige enam töötavaid vastajaid (72%); Häädemeeste vallas on kõige enam töötuid vastajaid (15%); Halinga vallas on kõige enam tööturul mitteaktiivseid vastajaid (41%). Tabel 0.2. vastajate jagunemine sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes, %* Sugu Vanus Haridus Tööturu staatus Mees Naine Alg- või Keskhariduharidus aktiivne Kõrg- Mittepõhi- Töötav Töötu haridus Häädemeeste vald *Suhtarvud on arvutatud uuringu kaalutud andmete põhjal.

7 Terviseseisund 7 1. TERVISESEISUND 1.1. TERVISE ENESEHINNANG Vastajatel paluti anda hinnang oma tervisele. Tegu on inimese enda tunnetusega oma tervisliku seisundi kohta. Kui s keskmiselt hindab oma tervist heaks 47% vastajatest, siis l on näitaja kõrgem 52% (joonis 1.1). Omavalitsuste lõikes esineb samuti erisusi. as hindab oma seisundit heaks 55% ja Lavassaare vallas on näitaja 44% Hea Keskmine Halb Joonis 1.1. Tervise enesehinnang Hea tervise enesehinnanguga on: pigem noored (73%) kui keskealised (51%) ja vanemaealised (16%); pigem kõrgharidusega (68%) kui keskharidusega (48%) ja alg- või põhiharidusega (42%) vastajad; pigem töötavad (61%) kui mitteaktiivsed (38%) ja töötud (31%); pigem ilma lasteta (55%) ja alaealiste lastega (54%) kui täisealiste lastega (45%) leibkondade liikmed; pigem need, kellel ei ole pikaajalist kroonilist haigust; pigem need, kes ei ole terviseseisundi tõttu piiratud toimetulekuga. Tabel 1.1. Tervise enesehinnangu seos teiste tunnustega, % Pikaajaline haigus Terviseseisundi tõttu piiratud toimetulek Hea Keskmine Halb Kokku Jah Ei Piiratud Pole piiratud

8 Terviseseisund KROONILISED TERVISEPROBLEEMID Pikaajalisi kroonilisi haigusi või terviseprobleeme esineb l võrdselt keskmisega ehk pooltel vastajatel (joonis 1.2). Lavassaare vallas (55%) on pikaajaliste krooniliste haiguste põdejaid kõige enam ja Pärnu linnas (49%) kõige vähem Jah Ei Joonis 1.2. Pikaajaline krooniline haigus või terviseprobleem Pikaajalisi kroonilisi haigusi või terviseprobleeme esineb: sagedamini vanemaealistel (78%) kui keskealistel (53%) ja noortel (32%); sagedamini keskharidusega (55%) kui alg- või põhiharidusega (48%) ja kõrgharidusega (45%) vastajatel; sagedamini mitteaktiivsetel (56%) kui töötavatel (48%) ja töötutel (39%); pigem kõrge (61%) kui keskmise (49%) ja madala (45%) ostujõuga vastajatel.

9 Terviseseisund TERVISEST TINGITUD PIIRANGUD Tervise tõttu piiratud igapäevase toimetulekuga vastajate osakaal on l (36%) sarnane keskmisele (joonis 1.3). omavalitsustest on enim tervise tõttu piiratud toimetulekuga vastajaid as (43%) ja kõige vähem Halinga vallas (33%) Piiratud Ei ole piiratud Joonis 1.3. Terviseseisundi tõttu piiratud igapäevane toimetulek Terviseseisundi tõttu piiratud igapäevase toimetulekuga vastajate osakaal on kõrgem: pigem vanemaealiste (62%) kui keskealiste (33%) ja noorte (24%) hulgas; pigem alg- ja põhiharidusega (46%) ja keskharidusega (38%) kui kõrgharidusega (23%) vastajatel; pigem mitteaktiivsete (54%) kui töötute (30%) ja töötavate (27%) vastajate hulgas; pigem kõrge (46%) ja keskmise (37%) kui madala (31%) ostujõuga vastajatel; pigem alaealiste lastega (42%) ja täisealiste lastega (37%) kui ilma lasteta (29%) leibkondade liikmete hulgas.

10 Terviseseisund TERVISENÄITAJATE MÕÕTMINE JA KONTROLL Vererõhu mõõtmine Sarnaselt keskmisele on l 90% vastajatest viimase kahe aasta jooksul vererõhku mõõdetud (joonis 1.4). Näitaja on kõrgeim Halinga vallas (97%) ja kõige madalam Sauga vallas (83%). Olulisi erinevusi sotsiaaldemograafiliste tunnuste lõikes näitaja kohta ei esinenud (vt lisa 1, tabel 1.4) Viimase kahe aasta jooksul Rohkem kui kaks aastat tagasi Mitte kunagi Joonis 1.4. Vererõhu mõõtmine

11 Terviseseisund 11 Kolesterooli mõõtmine Vastajate osakaal, kellel pole mitte kunagi vere kolesterooli taset määratud on l (15%) madalam keskmisest 20% (joonis 1.5). l on aga enam neid, kes on lasknud enda vere kolesterooli taset määrata viimase kahe aasta jooksul (73%). Vastav näitaja on kõige kõrgem Pärnu ja as (78%) ning kõige madalam Lavassaare vallas (50%). Lavassaare vallas on ka kõige enam neid vastajaid (40%) kellel pole vere kolesterooli taset kunagi mõõdetud Viimase kahe aasta jooksul Rohkem kui kaks aastat tagasi Mitte kunagi Joonis 1.5. Vere kolesterooli taseme määramine Vere kolesterooli taset on viimase kahe aasta jooksul määratud: sagedamini vanemaealistel (86%) kui keskealistel (76%) ja noortel (59%); sagedamini kõrgharidusega (77%) ja keskharidusega (75%) kui alg- või põhiharidusega (65%) vastajatel.

12 Terviseseisund 12 Eesnäärme kontroll Eesnäärme uuringus osalemise kohta paluti vastata vaid aastastel meestel. Viimase kahe aasta jooksul on uuringus osalenud 40% meestest, mis on sarnane keskmisele (joonis 1.6). Kõige kõrgem on näitaja Häädemeeste vallas (50%) ja madalaim Sauga vallas ja Sindi vallas (29%). Halinga valla meestest pole kunagi kontrollis käinud 63% Viimase kahe aasta jooksul Rohkem kui kaks aastat tagasi Mitte kunagi Joonis 1.6. Eesnäärme uuringus osalemine (vastasid ainult mehed vanuses aastat) Viimase kahe aasta jooksul on eesnäärme kontrollis käinud pigem kõrgharidusega (63%) kui alg- või põhiharidusega (39%) ja keskharidusega (26%) mehed.

13 Terviseseisund 13 Mammograafia Mammograafia uuringus osalemise kohta paluti vastata vaid aastastel naistel. Viimase kahe aasta jooksul on mammograafia uuringus osalenud 39% naistest, mis sarnaneb keskmisele (joonis 1.7) Kõrgeim on näitaja as (50%) ja madalaim Lavassaare vallas (29%). eristub ka selle poolest, et sealsetest vähemalt 35-aastastest naistest pole 63% kunagi mammograafia uuringus osalenud Viimase kahe aasta jooksul Rohkem kui kaks aastat tagasi Mitte kunagi Joonis 1.7. Mammograafia uuringus osalemine (vastasid ainult naised vanuses aastat) Viimase kahe aasta jooksul mammograafia uuringus osalenute osakaal on: kõrgem vanemaealiste (50%) kui keskealiste (32%) naise hulgas; kõrgem alg- või põhiharidusega (60%) kui keskharidusega (37%) ja kõrgharidusega (33%) naistel.

14 Terviseseisund TERVISETEENUSTE KÄTTESAADAVUS Uuringus küsiti vastajatelt, kui kiiresti saaksid nad vajadusel külastada perearsti või -õde, hambaarsti ja psühholoogilist nõustajat. Vastusteks oli võimalik märkida samal või järgmisel päeval, samal nädalal, hiljem kui nädala pärast või ei oska öelda. Perearst ja pereõde l on perearsti või -õe teenus kättesaadav samal või järgmisel päeval 52% vastajatest (joonis 1.8), mis on sarnane keskmisele. Kõige kõrgem on samal või järgmisel päeval perearsti või -õe teenuse kättesaadavus Halinga vallas ja as (69%) ja madalaim Lavassaare vallas (36%). Samal või järgmisel päeval Hiljem kui nädala pärast Samal nädalal Ei oska öelda Joonis 1.8. Perearsti või -õe teenuse kättesaadavus Perearsti või -õe teenus on samal või järgmisel päeval kättesaadavam pigem noortele (56%) ja keskealistele (52%) kui vanemaealistele (46%) vastajatele.

15 Terviseseisund 15 Hambaarst Samal või järgmisel päeval pääseb hambaarstile 17% vastajatest, mis on sarnane keskmisele (joonis 1.9). Kõrgeim on näitaja as (20%) ja madalaim Häädemeeste vallas ja Halinga vallas (7%). Samal või järgmisel päeval Hiljem kui nädala pärast Samal nädalal Ei oska öelda Joonis 1.9. Hambaarsti teenuse kättesaadavus Hambaarsti teenus on samal või järgmisel päeval kättesaadavam pigem keskealistele (22%) ja noortele (16%) kui vanemaealistele (12%) vastajatele.

16 Terviseseisund 16 Psühholoogiline nõustamine Enamus vastajaid nii s keskmiselt kui l ei osanud küsimusele psühholoogilise nõustamisteenuse kättesaadavuse kohta vastata (joonis 1.10). See võib peegeldada madalat teadlikkust teenuse kättesaadavusest või viidata teenuse puudumisele. Kõige enam oskasid teenuse kättesaadavusele hinnangut anda a ja Häädemeeste valla vastajad, kellest enamik hindasid teenuse ootejärjekorda pikemaks kui üks nädal. Olulisi erinevusi sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes näitaja kohta ei esinenud (vt lisa 1, tabel 1.10). Samal või järgmisel päeval Samal nädalal Hiljem kui nädala pärast Ei oska öelda Joonis Psühholoogilise nõustamisteenuse kättesaadavus

17 Terviseseisund RAVIMITE, TOIDUKAUPADE, ALKOHOLI JA TUBAKATOODETE KÄTTESAADAVUS Uuringus küsiti vastajatelt kui palju kuluks neil aega oma kodust tulles, et osta ravimeid, toidukaupu, alkoholi või tubakatooteid. Vastusteks oli võimalik märkida kuni 10 minutit, minutit, 31 minutit või kauem või ei oska öelda. Ravimite kättesaadavus Ravimite kättesaadavus kuni 10 minuti jooksul on l (48%) sarnane keskmisele (joonis 1.11). Näitaja on kõrgeim Halinga vallas (55%) ja kõige madalam Lavassaare vallas (4%). Kuni 10 minutit minutit 31 minutit või kauem Ei oska öelda Joonis Ravimite kättesaadavus Kuni 10 minuti jooksul on ravimid kättesaadavad: pigem noortele (59%) kui keskealistele (47%) või vanemaealistele (29%); pigem madala (52%) ja keskmise (50%) kui kõrge (33%) ostujõuga vastajatele.

18 Terviseseisund 18 Toidukaupade kättesaadavus Toidukaupade kättesaadavus kuni 10 minuti jooksul on l (63%) kõrgem kui s keskmiselt (51%) (joonis 1.12). Näitaja on kõige kõrgem Lavassaare vallas (77%) ja madalaim Sauga vallas (35%). Kuni 10 minutit minutit 31 minutit või kauem Ei oska öelda Joonis Toidukaupade kättesaadavus Kuni 10 minuti jooksul on toidukaubad kättesaadavad: pigem noortele (76%) kui keskealistele (64%) ja vanemaealistele (40%); pigem keskmise (66%) ja madala (66%) kui kõrge (52%) ostujõuga vastajatele.

19 Terviseseisund 19 Alkoholi kättesaadavus Alkoholi kättesaadavus kuni 10 minuti jooksul on l (66%) kõrgem keskmisest (56%) (joonis 1.13). Näitaja on kõige kõrgem Lavassaare vallas (76%) ja madalaim Sauga vallas (39%). Kuni 10 minutit minutit 31 minutit või kauem Ei oska öelda Joonis Alkoholi kättesaadavus Kuni 10 minuti jooksul on alkohol kättesaadavam: pigem noortele (81%) kui keskealistele (65%) ja vanemaealistele (38%); pigem keskmise (69%) ja madala (69%) kui kõrge (55%) ostujõuga vastajatele.

20 Terviseseisund 20 Tubaka kättesaadavus Tubakatoodete kättesaadavus l kuni 10 minuti jooksul (67%) on kõrgem keskmisest (56%) (joonis 1.14). Näitaja on kõrgeim as (74%) ja kõige madalam Sauga vallas (39%). Kuni 10 minutit minutit 31 minutit või kauem Ei oska öelda Joonis Tubakatoodete kättesaadavus Kuni 10 minuti jooksul on tubakatooted kättesaadavamad: pigem noortele (81%) kui keskealistele (67%) ja vanemaealistele (39%); pigem keskmise (71%) ja madala (69%) kui kõrge (56%) ostujõuga vastajatele.

21 Toitumine TOITUMINE 2.1. HOMMIKUSÖÖK Hommikusöögi söömise poolest on näitaja sarnane keskmisele 87% vastajatest sõi uuringule eelnenud kuu jooksul hommikust vähemalt pooltel päevadel (joonis 2.1). Kõige enam söövad hommikust Halinga valla (93%) ja kõike vähem Lavassaare valla vastajad (75%). Vähemalt pooltel päevadel Harva või üldse mitte Joonis 2.1. Hommikusöögi söömine uuringule eelnenud 30 päeva jooksul Hommikusööki söövad rohkem (vähemalt pooltel päevadel uuringule eelnenud kuu jooksul): pigem vanemaealised (94%) ja keskealised (87%) kui noored (83%); pigem mitteaktiivsed (92%) ja töötavad (86%) kui töötud (65%).

22 Toitumine PUU- JA KÖÖGIVILJAD Puu- ja köögiviljade söömise sagedus s keskmiselt ja l on sarnane (joonis 2.2). Vähese puu- ja köögiviljade söömise poolest tõuseb esile (73%). Kõige suurem on vähemalt 3 portsjonit päevas puu- ja köögivilju sööjate arv Sauga vallas (17%), soovituslikud 5 või enam portsjonit päevas sööb 5% vastajatest Ei söö üldse, mõned portsjonid nädalas 1-2 portsjonit päevas 3-4 portsjonit päevas 5 või enam portsjonit päevas Joonis 2.2. Puu- ja köögiviljade söömine uuringule eelnenud 7 päeva jooksul Vastajaid, kes puu- ja köögivilju ei söö üldse või söövad mõned portsjonid nädalas, saab iseloomustada järgmiselt: pigem mehed (68%) kui naised (47%); pigem vanemaealised (69%) ja noored (63%) kui keskealised (47%); pigem alg- või põhiharidusega (73%) kui keskharidusega (57%) ja kõrgharidusega (45%) vastajad; pigem töötud (76%) kui mitteaktiivsed (63%) ja töötavad (53%); pigem kõrge (65%) ja madala (61%) kui keskmise (51%) ostujõuga vastajad; pigem täisealiste lastega (62%) ja alaealiste lastega (61%) kui ilma lasteta (52%) leibkondade liikmed.

23 Toitumine ENERGIAJOOGID Vastajaid, kes uuringule eelnenud nädala jooksul jõid energiajooke on l 12%, näitaja on sarnane keskmisele (joonis 2.3). Kõige vähem on energiajookide tarvitajaid Sauga vallas (9%) ja kõige enam Halinga vallas (19%) Mitte kordagi 1-7 päeval nädalas Joonis 2.3. Energiajookide tarvitamine uuringule eelnenud 7 päeva jooksul Vähemalt ühe korra nädalas energiajookide tarvitajaid võib iseloomustada järgnevalt: pigem mehed (17%) kui naised (6%); pigem noored (25%) kui vanemaealised (4%) ja keskealised (3%); pigem alg-või põhiharidusega (24%) kui keskharidusega (8%) ja kõrgharidusega (6%) vastajad.

24 Toitumine SUHKRUT SISALDAVAD MAGUSAD JOOGID l on Coca-Cola ja teiste suhkrut sisaldavate magusate jookide iganädalasi tarvitajaid 35%, näitaja on sarnane keskmisele (joonis 2.4). Vähemalt ühel päeval nädalas on mainitud jooke tarvitanud vastajate osakaal suurim as (40%) ja madalaim Lavassaare vallas (28%) Mitte kordagi 1-2 päeval nädalas 3-7 päeval nädalas Joonis 2.4. Coca-Cola ja teiste suhkrut sisaldavate magusate jookide tarvitamine uuringule eelnenud 7 päeva jooksul Vähemalt ühe korra nädalas magusate jookide tarvitajaid võib iseloomustada järgnevalt: pigem mehed (45%) kui naised (25%); pigem noored (62%) kui keskealised (24%) ja vanemaealised (7%); pigem alg -või põhiharidusega (51%) kui keskharidusega (29%) ja kõrgharidusega (29%) vastajad; pigem madala (43%) kui keskmise (32%) ja kõrge (29%) ostujõuga vastajad; pigem ilma lasteta (37%) ja täisealiste lastega (35%) kui alaealiste lastega (27%) leibkondade liikmed.

25 Toitumine SAIATOOTED Pitsat, pirukaid, saiakesi ja hamburgereid söövad iganädalaselt 61% vastajatest, näitaja on sarnane keskmisele (joonis 2.5).Vähemalt ühel päeval nädalas söövad kõige enam saiatooteid Sauga valla vastajad (69%) ja kõige vähem a vastajad (56%). Mitte kordagi 1-2 päeval nädalas 3-7 päeval nädalas Joonis 2.5. Saiatoodete söömine uuringule eelnenud 7 päeva jooksul Vähemalt ühe korra nädalas saiatoodete sööjaid võib iseloomustada järgmiselt: pigem noored (76%) kui vanemaealised (56%) ja keskealised (47%); pigem alg- või põhiharidusega (70%) ja kõrgharidusega (69%) kui keskharidusega (52%) vastajad; pigem madala (69%) kui keskmise (58%) ja kõrge (57%) ostujõuga vastajad.

26 Alkohol ALKOHOL 3.1. ALKOHOLI TARVITAMISE REGULAARSUS Alkoholi tarvitamise regulaarsus l sarnaneb keskmisega. l on uuringule eelnenud 30 päeva jooksul alkoholi mitte tarvitanud vastajaid 25% (joonis 3.1). Vähemalt korra nädalas alkoholi tarvitajaid on kõige enam as (44%) ja kõige vähem Lavassaare vallas (20%) Mitte kordagi 1-3 korda kuus Vähemalt üks kord nädalas Joonis 3.1. Alkoholi tarvitamise regulaarsus uuringule eelnenud 30 päeva jooksul Vähemalt üks korra nädalas alkoholi tarvitajaid võib iseloomustada järgmiselt: pigem mehed (53%) kui naised (25%); pigem noored (44%) ja keskealised (44%) kui vanemaealised (25%); pigem töötud (59%) kui töötavad (44%) ja mitteaktiivsed (28%); pigem elukaaslasega (49%) kui ilma elukaaslaseta (26%) vastajad. Vähemalt üks kord nädalas tarvitajad alkoholi pigem need: kelle terviseseisund ei ole piiratud; kes joovad end purju (korraga vähemalt 6 alkoholiannust) vähemalt üks kord nädalas; kes enda hinnangul tarvitavad alkoholi palju; kes on ühe korra ja korduvalt tarvitanud kanepit; kellel on olnud juhuslikke seksuaalsuhteid; kes ei ole kasutanud juhuslike seksuaalvahekorra ajal kondoomi.

27 Alkohol 27 Tabel 3.1. Alkoholi tarvitamise regulaarsuse seos teiste tunnustega, % Terviseseisundi tõttu piiratud toimetulek Vähemalt 6 annuse alkoholi tarvitamine* Subjektiivne alkoholi tarvitamise hinnang* Kanepi tarvitamine Juhupartner** Kondoomi kasutamine*** Vähemalt üks 1 3 korda Mitte kordagi kord nädalas kuus Kokku Piiratud Ei ole piiratud Mitte kordagi korda Vähemalt 1 kord nädalas Vähe või mõõdukalt Palju Jah, 1 korra Jah, korduvalt Ei Jah Ei Mitte kordagi Enamasti või iga kord *Vastasid ainult need, kes olid uuringule eelnenud 30 päeva jooksul alkohoolseid jooke tarvitanud. **Vastasid ainult need, kes on kunagi olnud seksuaalvahekorras. ***Vastasid ainult need, kes uuringule eelnenud 12 kuu jooksul olid olnud seksuaalvahekorras juhupartneriga.

28 Alkohol ALKOHOLI TARVITAMISE KOGUSED Purju joomise (ehk korraga vähemalt 6 annuse alkoholi 3 tarvitamise) sageduse näitajate poolest on erinev keskmisest (joonis 3.2). l joob end vähemalt ühe korra kuus purju 53% vastajatest, mis on kõrgem keskmisest 47%. Iga nädal purju joojaid on l keskmiselt 17%. Iganädalasi purju joojaid on kõige enam Halinga vallas (26%) ja kõige vähem Sauga vallas (6%) Mitte kordagi 1-3 korda kuus Vähemalt üks kord nädalas Joonis 3.2. Korraga vähemalt kuue alkoholiannuse tarvitamine uuringule eelnenud 30 päeva jooksul. (vastasid ainult need, kes olid uuringule eelnenud 30 päeva jooksul alkohoolseid jooke tarvitanud Vähemalt ühe korra nädalas purju joojaid võib iseloomustada järgmiselt: pigem mehed (25%) kui naised (6%); pigem keskealised (25%) kui noored (12%) ja vanemaealised (11%); pigem alg- või põhiharidusega (20%) ja keskharidusega (20%) kui kõrgharidusega (5%) vastajad; pigem töötud (28%) kui töötavad (18%) ja mitteaktiivsed (10%); pigem ilma lasteta (20%) ja täisealiste lastega (19%) kui alaealiste lastega (9%) leibkondade liikmed. Rohkem esineb purju joomist nende hulgas: kes enda hinnangul tarvitavad alkoholi palju; kes ei ole suitsetamisest loobunud; kes on ühe korra tarvitanud kanepit; kellel on olnud juhuslikke seksuaalsuhteid. 3 Alkoholiannus on alkohoolse joogi kogus, mis sisaldab 10 g absoluutset alkoholi. Üks alkoholiannus on näiteks 250 ml 5% 5,3% õlut või 1 pokaal (120 ml) 12% veini või 1 pits (40 ml) 40% kanget alkoholi. Allikas: Tähepõld, H., Veskimägi, M., Kalda, R., Maaroos, H-I., Oona, M., Saame, I. (2012). Alkoholi liigtarvitava patsiendi varajane avastamine ja nõustamine perearstipraksises: metoodiline juhendmaterjal perearstidele ja pereõdedele. II parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: Lakrito AS.

29 Alkohol 29 Tabel 3.2. Korraga vähemalt 6 alkoholiannuse tarvitamise seos teiste tunnustega, (%)* Vähemalt üks 1 3 korda kuus kord nädalas Mitte kordagi Kokku Subjektiivne alkoholi tarvitamise Vähe või mõõdukalt hinnang* Palju Suitsetamine** Suitsetab Loobunud Jah, 1 korra Kanepi tarvitamine Jah, korduvalt Ei Juhupartner*** Jah Ei *Vastasid ainult need, kes olid uuringule eelnenud 30 päeva jooksul alkohoolseid jooke tarvitanud. **Vastasid ainult need, kes on kunagi elus suitsetanud. ***Vastasid ainult need, kes on kunagi olnud seksuaalvahekorras.

30 Alkohol HINNANGUD OMA ALKOHOLI TARVITAMISELE Uuringus osalejatel paluti anda subjektiivne hinnang enda alkoholi tarvitamisele. Nii s keskmiselt kui ka l leiab ligikaudu 90% vastajaist, et nad tarvitavad alkoholi vähe või mõõdukalt (joonis 3.3). Palju tarvitajate osakaal on kõige madalam Sauga vallas (3%) ja kõige kõrgem Lavassaare vallas (22%) Vähe või mõõdukalt Palju Joonis 3.3. Subjektiivne alkoholi tarvitamise hinnang (vastasid ainult need, kes olid uuringule eelnenud 30 päeva jooksul alkohoolseid jooke tarvitanud) Enda hinnangul tarvitavad alkoholi palju: pigem mehed (11%) kui naised (4%); pigem keskealised (12%) ja vanemaealised (7%) kui noored (4%); pigem need, kes hindavad oma terviseseisundit halvaks; pigem need, kellel on terviseseisundi tõttu piiratud toimetulek. Tabel 3.3. Subjektiivse alkoholi tarvitamise hinnangu seos teiste tunnustega, % Tervise enesehinnang Terviseseisundi tõttu piiratud toimetulek Vähe või mõõdukalt Palju Kokku Hea Keskmine Halb Piiratud Ei ole piiratud

31 Alkohol HOIAKUD ALKOHOLI TARVITAMISE SUHTES Hoiakud regulaarse alkoholi tarvitamise terviskahjude suhtes Väitega Enamikel nädalapäevadel klaasi veini või pudeli õlle joomine võib tervisele halvasti mõjuda nõustujate osakaal on l (70%) sarnane keskmisega (joonis 3.4). Väitega nõustujaid on kõige enam as (73%) ja kõige vähem Lavassaare vallas (60%) Ei ole nõus Nõus Joonis 3.4. Väitele Enamikel nädalapäevadel klaasi veini või pudeli õlle joomine võib tervisele halvasti mõjuda vastamine Väitega mittenõustujaid võib iseloomustada järgmiselt: pigem mehed (42%) kui naised (18%); pigem alg- või põhiharidusega (37%) ja keskharidusega (35%) kui kõrgharidusega (15%) vastajad; pigem need, kes tarvitavad alkoholi vähemalt üks kord nädalas; pigem need, kes joovad end purju vähemalt üks kord nädalas. Tabel 3.4. Väite Enamikel nädalapäevadel klaasi veini või pudeli õlle joomine võib tervisele halvasti mõjuda, seos teiste tunnustega, % Alkoholi tarvitamise regulaarsus Korraga vähemalt 6 alkoholiannuse tarvitamine* Ei ole nõus Nõus Kokku Vähemalt 1 kord nädalas korda kuus Mitte kordagi Vähemalt 1 kord nädalas korda kuus Mitte kordagi *Vastasid ainult need, kes olid uuringule eelnenud 30 päeva jooksul alkohoolseid jooke tarvitanud.

32 Alkohol 32 Hoiakud purju joomise terviskahjude suhtes Väitega Iganädalane purju joomine võib tekitada tõsiseid tervisehäireid ei nõustu 5% pärnumaaalastest (joonis 3.5), mis on sarnane keskmisele. Mittenõustujaid on kõige rohkem Lavassaare vallas (12%) ja kõige vähem Halinga vallas, kus väitega nõustujad puuduvad. Olulisi erinevusi sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes näitaja kohta ei esinenud (vt lisa 3, tabel 3.5) Ei ole nõus Nõus Joonis 3.5. Väitele Iganädalane purju joomine võib tekitada tõsiseid tervisehäireid vastamine

33 Alkohol 33 Purju joomist soosivad hoiakud tutvusringkonnas Väitega Minu tutvusringkonnas on tavaline ennast seltskondlikel koosviibimistel purju juua on nõus 37% vastajatest, näitaja on võrdne keskmisega (joonis 3.6). Kõige madalam on nõustujate osakaal Halinga vallas ja Häädemeeste vallas (27%) ning kõige kõrgem as (48%) Ei ole nõus Nõus Joonis 3.6. Väitele Minu tutvusringkonnas on tavaline ennast seltskondlikel koosviibimistel purju juua vastamine Väitega nõustujaid võib iseloomustada järgmiselt: pigem mehed (44%) kui naised (30%); pigem noored (52%) kui keskealised (32%) ja vanemaealised (18%); pigem keskharidusega (42%) ja alg- või põhiharidusega (37%) kui kõrgharidusega (28%) vastajad; pigem need, kes tarvitavad alkoholi regulaarselt; pigem need, kes joovad end purju vähemalt üks kord nädalas. Tabel 3.5. Väite Minu tutvusringkonnas on tavaline ennast seltskondlikel koosviibimistel purju juua, seos teiste tunnustega, % Ei ole nõus Nõus Kokku Vähemalt 1 kord nädalas Alkoholi tarvitamise regulaarsus 1-3 korda kuus Mitte kordagi Vähemalt 1 kord nädalas Korraga vähemalt 6 alkoholiannuse tarvitamine* 1-3 korda kuus Mitte kordagi *Vastasid ainult need, kes olid uuringule eelnenud 30 päeva jooksul alkohoolseid jooke tarvitanud.

34 Alkohol 34 Hoiakud alkoholi ja tubakatoodete müügipiirangute suhtes l on väitega Alkoholi ja tubakatooteid tuleks müüa spetsiaalsetes müügikohtades nõustujaid (66%) sarnaselt keskmisega (joonis 3.7). Kõige madalam on nõustujate osakaal as (44%) ja kõige kõrgem as (76%) Ei ole nõus Nõus Joonis 3.7. Väitele Alkoholi ja tubakatooteid tuleks müüa spetsiaalsetes müügikohtades vastamine Müügipiirangute vastaseid võib iseloomustada järgmiselt: pigem mehed (40%) kui naised (27%); pigem noored (38%) ja keskealised (35%) kui vanemaealised (24%); pigem need, kes tarvitavad alkoholi vähemalt üks kord nädalas; pigem need, kes sagedamini joovad end purju; pigem need, kellel on depressioon. Tabel 3.6. Väite Alkoholi ja tubakatooteid tuleks müüa spetsiaalsetes müügikohtades, seos teiste tunnustega, % Ei ole nõus Nõus Kokku Vähemalt 1 kord nädalas Alkoholi tarvitamise regulaarsus 1-3 korda kuus Mitte kordagi Vähemalt 1 kord nädalas Korraga vähemalt 6 alkoholiannuse tarvitamine* 1-3 korda kuus Mitte kordagi Depressiooni sümptomid On Ei ole *Vastasid ainult need, kes olid uuringule eelnenud 30 päeva jooksul alkohoolseid jooke tarvitanud.

35 Alkohol 35 Valmisolek piirata oma alkoholi tarvitamist Väitega Peaksin tarvitama vähem alkoholi nõustujaid on l (64%) rohkem kui s keskmiselt (59%) (joonis 3.8). Näitaja on kõrgeim Sauga vallas (74%) ja madalaim Lavassaare vallas (50%). Olulisi erinevusi sotsiaaldemograafiliste tunnuste lõikes näitaja kohta ei esinenud (vt lisa 3, tabel 3.8). Nõus Pigem ei ole nõus Ei oska öelda Joonis 3.8 Väitele: Peaksin tarvitama vähem alkoholi vastamine (analüüsist on välja jäetud need, kes vastasid väitele ei kehti minu kohta ) Vastajad, kes leiavad, et nad peaksid tarvitama vähem alkoholi on: pigem need, kes joovad end purju vähemalt üks kord nädalas; pigem need, kes leiavad, et iganädalane pujujoomine on tervisele kahjulik. Tabel 3.7. Väite: Peaksin tarvitama vähem alkoholi, seos teiste tunnustega, %* Vähemalt 6 annuse alkoholi tarvitamine** Nõus Pigem ei ole nõus Ei oska öelda Kokku Mitte kordagi korda kuus Vähemalt 1 kord nädalas Ei ole nõus Nõus Iganädalane purjutamine on tervisele kahjulik *Analüüsist on välja jäetud need, kes vastasid väitele ei kehti minu kohta. **Vastasid ainult need, kes olid uuringule eelnenud 30 päeva jooksul alkohoolseid jooke tarvitanud.

36 Suitsetamine SUITSETAMINE 4.1. PASSIIVNE SUITSETAMINE Tööl viibimine ruumides, kus suitsetatakse vastajatest viibib 13% tööl ruumides, kus suitsetatakse, mis on sarnane keskmisele (joonis 4.1). Omavalitsuste lõikes on näitaja kõrgeim Halinga vallas (18%) ja kõige madalam Häädemeeste vallas (3%) Ei viibi Viibib Joonis 4.1. Tööl viibimine ruumides, kus suitsetatakse Vastajaid, kelle töökohal suitsetatakse võib iseloomustada järgmiselt: pigem alg- või põhiharidusega (18%) ja keskharidusega (16%) kui kõrgharidusega (3%) vastajad; pigem need, kes alustasid suitsetamist 18-aastaselt või vanemalt. Tabel 4.1. Viibimine tööl ruumides, kus suitsetatakse, seos suitsetamise alustamisega, % Viibib Ei viibi Kokku Enne 18. eluaastat Suitsetamise alustamine* 18-aastaselt või vanemalt *Vastasid ainult need, kes suitsetavad igapäevaselt.

37 Suitsetamine 37 Kodus viibimine ruumides, kus suitsetatakse l vastajate hulgas on 20% neid, kelle kodus suitsetatakse, näitaja on võrdne keskmisega (joonis 4.2). Madalaim on näitaja Halinga vallas ja Häädemeeste vallas (18%) ning kõige kõrgem Lavassaare vallas (31%) Ei viibi Viibib Joonis 4.2. Kodus viibimine ruumides, kus suitsetatakse Vastajad, kelle kodus suitsetatakse on pigem alg- või põhiharidusega (30%) kui keskharidusega (20%) ja kõrgharidusega (9%).

38 Suitsetamine SUITSETAMISE ALUSTAMINE Kõigilt vastajatelt, kes olid uuringu läbiviimise ajal igapäevased suitsetajad, paluti täpsustada, mis vanuses nad suitsetamisega alustasid. suitsetajate hulgas on rohkem neid, kes alustasid suitsetamist enne 18. eluaastat (51%) kui s keskmiselt (40%) (joonis 4.3). Kõige enam on enne täisealiseks saamist suitsetamisega alustanuid as (60%), näitaja on madalaim Häädemeeste vallas (37%). Enne 18. eluaastat 18-aastaselt või vanemalt Joonis 4.3. Suitsetamise alustamine (vastasid ainult need, kes suitsetavad igapäevaselt) Alaealisena suitsetamist alustanuid võib iseloomustada järgmiselt: pigem naised (59%) kui mehed (43%); pigem kõrgharidusega (64%) ja alg- või põhiharidusega (61%) kui keskharidusega (38%) vastajad; pigem keskmise (59%) kui madala (51%) ja kõrge (49%) ostujõuga vastajad.

39 Suitsetamine IGAPÄEVASED SUITSETAJAD l on igapäevaseid suitsetajaid 23%, mis on sarnane keskmisele (joonis 4.4). Näitaja on kõrgeim Halinga vallas (29%) ja madalaim as (19%). Vastajaid, kes pole mitte kunagi suitsetanud on l 46%, mis on sarnane keskmisele. Mitte kunagi suitsetanuid on kõige rohkem as ja Lavassaare vallas (49%) ja kõige vähem Halinga vallas (38%). Ei ole kunagi suitsetanud Suitsetan aeg-ajalt Olen suitsetamisest loobunud Suitsetan iga paev Joonis 4.4. Igapäevane suitsetamine Igapäevased suitsetajaid võib iseloomustada järgmiselt: pigem mehed (29%) kui naised (16%); pigem alg- või põhiharidusega (31%) ja keskharidusega (25%) kui kõrgharidusega (10%) vastajad; pigem töötud (43%) kui töötavad (23%) või mitteaktiivsed (17%).

40 Suitsetamine SUITSETAMISEST LOOBUMINE Kõigist vastajatest, kes on elu jooksul suitsetanud on suitsetamisest loobunud 50%, näitaja on kõrgem keskmisest 43% (joonis 4.5). Kõige vähem on loobujaid Lavassaare vallas (41%) ja kõige enam as (55%) Suitsetab Loobunud Joonis 4.5. Suitsetamisest loobumine (vastasid ainult need, kes on kunagi elus suitsetanud) Vastajaid, kes pole suitsetamist maha jätnud, võib iseloomustada järgmiselt: pigem alg- või põhiharidusega (60%) kui keskharidusega (49%) ja kõrgharidusega (41%) vastajad; pigem töötud (62%) kui mitteaktiivsed (51%) ja töötavad (49%); pigem keskmise (55%) ja kõrge (52%) kui madala (44%) ostujõuga vastajad; pigem ilma elukaaslaseta (68%) kui elukaaslasega (41%) vastajad; pigem ilma lasteta (61%) ja täisealiste lastega (54%) kui alaealiste lastega (31%) leibkondade liikmed; pigem need, kes joovad end purju vähemalt üks kord nädalas; pigem need, kellel on depressiooni sümptomid; pigem need, kes on korduvalt tarvitanud kanepit. Tabel 4.2. Suitsetamisest loobumise seos teiste tunnustega, %* Vähemalt 6 annuse alkoholi tarvitamine** Depressiooni sümptomite esinemine Kanepi tarvitamine Suitsetab Loobunud Kokku Vähemalt 1 kord nädalas korda kuus Mitte kordagi Ei ole On Jah, 1 korra Jah, korduvalt Ei *Vastasid ainult need, kes on kunagi oma elus suitsetanud. **Vastasid ainult need, kes olid uuringule eelnenud 30 päeva jooksul alkohoolseid jooke tarvitanud.

41 Suitsetamine 41 Soov suitsetamisest loobuda Küsimusele Kas te soovite suitsetamisest loobuda? vastasid ainult igapäevased suitsetajad. igapäevastest suitsetajatest soovivad suitsetamisest loobuda 83%, näitaja on kõrgem keskmisest 74% (joonis 4.6). Kõige enam on suitsetamisest loobuda soovijaid as (90%) ja kõige vähem Lavassaare vallas (63%) Jah Ei Joonis 4.6. Soov loobuda suitsetamisest (vastasid ainult need, kes küsimustiku täitmise hetkel suitsetasid igapäevaselt) Suitsetamisest loobuda soovijaid on pigem keskharidusega (91%) kui alg- või põhiharidusega (85%) ja kõrgharidusega (37%) vastajad.

42 Suitsetamine 42 Suitsetamisest loobumise katsed Küsimusele Millal te viimati proovisite suitsetamisest loobuda? vastasid ainult need, kes praegusel eluperioodil aeg-ajalt või igapäevaselt suitsetavad. Uuringule eelnenud aasta jooksul püüdis suitsetamisest loobuda 45% vastajatest, mis on sarnane keskmisega (joonis 4.7). Näitaja on kõrgeim Sauga vallas (62%) ja kõige madalam Häädemeeste vallas (32%) Viimase aasta jooksul Rohkem kui aasta tagasi Mitte kunagi Joonis 4.7. Proovinud loobuda suitsetamisest (vastasid ainult praegusel eluperioodil aeg-ajalt või igapäevaselt suitsetajad) Viimase aasta jooksul suitsetamisest loobuda proovinuid võib iseloomustada järgmiselt: pigem mehed (49%) kui naised (38%); pigem noored (67%) kui keskealised (36%) ja vanemaealised (15%); pigem kõrgharidusega (53%) ja alg- või põhiharidusega (48%) kui keskharidusega (40%) vastajad.

43 Narkootikumid NARKOOTIKUMID 5.1. NARKOOTIKUMIDE LEVIK JA KÄTTESAADAVUS Kanepi hankimine vastajatest 23% leidsid, et soovi korral on neil võimalik hankida kanepit, näitaja on võrdne keskmisega (joonis 5.1). Kõige enam hindasid kanepit kättesaadavaks Lavassaare valla (32%) ja kõige vähem Halinga valla (18%) vastajad Võimatu Keeruline või lihtne Ei tea Joonis 5.1. Kanepi hankimise võimalikkus Kanepi hankimist peavad võimalikuks pigem noored (44%) kui keskealised (10%) ja vanemaealised (6%) vastajad.

44 Narkootikumid 44 Teiste narkootikumide hankimine vastajatest 13% leidsid, et soovi korral on neil võimalik hankida selliseid narkootikume nagu ecstasy, amfetamiin, kokaiin või heroiin. Näitaja on sarnane keskmisele (joonis 5.2). Kõige enam hindasid teisi narkootikume kättesaadavaks a (21%) ja kõige vähem a (11%) vastajad Võimatu Keeruline või lihtne Ei tea Joonis 5.2. Teiste narkootikumide hankimise võimalikkus Teisi narkootikume on võimelised hankima pigem noored (24%) kui keskealised (6%) ja vanemaealised (6%) vastajad.

45 Narkootikumid NARKOOTILISTE AINETE TARVITAMINE Kanepi tarvitamine Vastajaid, kes on elu jooksul vähemalt korra kanepit tarvitanud on l 22%, näitaja on sarnane keskmisele (joonis 5.3). Korduvaid kanepi tarvitajaid on vastajatest 9%. Korduvaid kanepi tarvitajaid on kõige enam Sauga vallas (19%) ja kõige vähem Halinga vallas (2%) Jah, ühe korra Jah, korduvalt Ei Joonis 5.3. Kanepi tarvitamine elu jooksul Korduvalt kanepit tarvitanuid saab iseloomustada järgnevalt: pigem mehed (14%) kui naised (3%); pigem noored (19%) kui keskealised (3%) ja vanemaealised (0%).

46 Narkootikumid 46 Teiste narkootikumide tarvitamine Vastajaid, kes on elu jooksul vähemalt korra tarvitanud selliseid narkootikume nagu ecstasy, amfetamiin, kokaiin, heroiin on l 10%, näitaja on võrdne keskmisega (joonis 5.4). Korduvaid tarvitajaid on vastajatest 4%. Kõige enam on elu jooksul vähemalt ühe korra teisi narkootikume tarvitanuid Sauga vallas (23%) ja kõige vähem as (6%). Olulisi erinevusi sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes näitaja kohta ei esinenud (vt lisa 5, tabel 5.4) Jah, ühe korra Jah, korduvalt Ei Joonis 5.4. Teiste narkootikumide tarvitamine elu jooksul

47 Sotsiaalsed suhted SOTSIAALSED SUHTED 6.1. SOTSIAALNE VÕRGUSTIK Kuulumine organisatsiooni või ühingusse vastajatest kuulub 23% mõne organisatsiooni, ühingu või grupi liikmete sekka, mis on sarnane keskmisele (joonis 6.1). Kõige vähem on organisatsiooni või ühingusse kuulujaid Häädemeeste vallas ja Lavassaare vallas (14%), kõige enam aga as (35%) Jah Ei Joonis 6.1. Organisatsiooni, ühingu või grupi liikmelisus Organisatsiooni, ühingu või grupi liikmed on: pigem noored (23%) ja keskealised (18%) kui vanemaealised (13%) vastajad.

48 Sotsiaalsed suhted 48 Kuulumine mittetulundusühingusse l kuulub mittetulundusühingutesse 14% uuringus osalenud inimestest, mis on sarnane keskmisele (joonis 6.2). Kõige kõrgem on näitaja Sauga vallas (17%) ning kõige madalam Häädemeeste vallas (11%) Jah Ei Joonis 6.2. Mittetulundusühingu liikmelisus Mittetulundusühingu liikmed on pigem: kõrgharidusega (22%) kui keskharidusega (13%) või alg- ja põhiharidusega (8%) vastajad; töötavad (18%) kui mitteaktiivsed (9%) ja töötud (1%).

49 Sotsiaalsed suhted 49 Suhtlemine internetis Uuringus osalejad hindasid oma suhtlemisaktiivsust internetis. Neil paluti vastata, kuivõrd nad kasutavad suhtlemiseks e-posti, Facebooki, MSN-i, Skype-i ja foorumeid. l on interneti kaudu suhtlejaid võrdselt keskmisega 49% (joonis 6.3). Kõige kõrgem on internetis aktiivsete suhtlejate osakaal as (58%) ja madalaim Lavassaare vallas (28%) Jah Ei Joonis 6.3. Aktiivne suhtleja internetis Aktiivseid internetis suhtlejaid saab iseloomustada järgmiselt: pigem noored (80%) kui keskealised (35%) ja vanemaealised (18%); pigem kõrgharidusega (61%) ja alg- või põhiharidusega (52%) kui keskharidusega (41%) vastajad; pigem töötud (62%) ja töötavad (50%) ja mitteaktiivsed (44%); pigem ilma elukaaslaseta (55%) kui elukaaslasega (43%) vastajad.

50 Sotsiaalsed suhted KOGUKONNATUNNE Uuringus osalenud inimestel paluti vastata, kas nad on nõus kuue kogukonnatunnet iseloomustava väitega (tabel 6.1). Kogukonnatunde näitajad on kõrgemad Halinga vallas ja Häädemeeste vallas ning madalamad as ja Sauga vallas. Kogukonnatunnet iseloomustavatele väidetele vastamine sotsiaal-demograafiliste tunnuste lõikes on esitatud raporti lisas 6 (tabelid ). Tabel 6.1. Väidetega nõustujate osakaal omavalitsuste lõikes, % Pärnu linn Sauga vald Sindi linn Halinga vald Häädemeeste vald Lavassaare vald Usaldan oma kodukandi inimesi Minu kodukandi inimesed üldiselt aitavad üksteist, kui on vaja Oma ümbruskonna hüvanguks teen mõnikord mõne töö ära omal algatusel, ilma et keegi oleks palunud Minu kodukandi asjad on olulised Suudan mõjutada ja muuta elu oma kodukandis Osalen oma kodukandi tegevustes PEAMISED INFOKANALID Uuringus osalejatel paluti vastata, millised on peamised infokanalid, kust nad saavad infot elukohas pakutavate teenuste, sündmuste jms kohta. Tabelis 6.2. on esitatud neli kõige sagedamini valitud infokanalit omavalitsuste lõikes. Infokanalite järjestused s ja l on nelja tähtsaima osas identsed. Enamikus uuringus osalenud KOVides on kõige tähtsam infokanal pere, sõbrad ja kolleegid. Tabel 6.2. Neli peamist infokanalit, nummerdatud tähtsuse järjekorras Pärnu Sauga Sindi Halinga Häädemeeste Lavassaare linn vald linn vald vald vald Pere, sõbrad ja kolleegid I I I I II II I I Linna või valla ajaleht II II II II I I II II Maakonna ajaleht III III III III III IV III III KOVi interneti kodulehekülg IV IV IV IV IV III IV IV

51 Sotsiaalsed suhted OSALEMINE TERVISETEEMALISTEL ÜRITUSTEL Uuringus osalejatelt küsiti, kas nad on viimase aasta jooksul osalenud mõnel kohalikul terviseteemalisel üritusel. l vastas küsimusele jaatavalt 15% vastajatest, mis on sarnane keskmisele (joonis 6.4). Kõige kõrgem on osalemismäär as (24%) ja madalaim Häädemeeste vallas (9%). Sauga vallas on kõige enam neid vastajaid, kellele teadaolevalt pole taolisi üritusi toimunud (25%) Osalenud Ei ole osalenud Ei ole toimunud Joonis 6.4. Osalemine elukohas toimunud terviseteemalisel üritusel Terviseteemalistel üritustel osalejaid saab iseloomustada järgmiselt: pigem kõrgharidusega (21%) ja alg- või põhiharidusega (19%) kui keskharidusega (10%) vastajad; pigem töötavad (17%) ja mitteaktiivsed (14%) kui töötud (3%); pigem keskmise (21%) kui kõrge (17%) ja madala (10%) ostujõuga vastajad; pigem ilma lasteta (21%) kui alaealiste lastega (12%) ja täisealiste lastega (11%) leibkondade liikmed.

52 Sotsiaalsed suhted RAHULOLU VABA AJA VEETMISE VÕIMALUSTEGA Oma elukohas pakutavate huvitegevuste ja vaba aja veetmise võimalustega on rahul 37% vastajatest, mis on sarnane keskmisele (joonis 6.5). Kõrgeim on rahulolijate osakaal Lavassaare vallas (44%) ja madalaim Sauga vallas (25%) Rahul Ei ole rahul Ei oska öelda Joonis 6.5. Rahulolu oma elukohas pakutavate huvitegevuste ja vaba aja veetmise võimalustega Huvitegevuse ja vaba aja võimalustega rahulolijaid saab iseloomustada järgmiselt: pigem naised (42%) kui mehed (32%); pigem keskealised (41%) ja noored (38%) kui vanemaealised (29%); pigem kõrgharidusega (51%) kui keskharidusega (35%) ja alg- ja põhiharidusega (26%) vastajad; pigem need, kellel on hea tervise enesehinnang; pigem need, kelle toimetulek ei ole terviseseisundi tõttu piiratud. Tabel 6.3. Rahulolu oma elukohas pakutavate huvitegevuste ja vaba aja veetmise võimalustega, seos teiste tunnustega, % Tervise enesehinnang Terviseseisundi tõttu piiratud toimetulek Rahul Ei ole rahul Ei oska öelda Kokku Hea Keskmine Halb Piiratud Ei ole piiratud

53 Vaimne tervis VAIMNE TERVIS 7.1. DEPRESSIOONI SÜMPTOMID 4 Depressiooni sümptomeid esineb vastajate hulgas 20%, näitaja on madalam keskmisest 25% (joonis 7.1). Kõige vähem esineb depressiooni sümptomeid Lavassaare vallas (13%) ja kõige sagedamini Sindi linnas (25%) Ei ole On Joonis 7.1. Depressiooni sümptomite esinemine Depressiooni sümptomitega vastajaid saab iseloomustada järgmiselt: pigem alg- või põhiharidusega (30%) kui kõrgharidusega (18%) ja keskharidusega (16%) vastajad; pigem töötud (40%) ja mitteaktiivsed (27%) kui töötavad (15%); pigem need, kes hindavad oma tervislikku seisundit halvaks; pigem need, kelle tervis piirab nende igapäevast toimetulekut; pigem need, kes on suitsetamist alustanud 18-aastaselt või vanemalt; pigem need, kes pole suitsetamisest loobunud; pigem need, kes ei ole rahul oma lähisuhetega; pigem need, kes ei ole organisatsiooni liikmed; pigem need, kes liiklevad harvemini jalgsi või jalgrattaga. 4 Depressiooni sümptomite esinemist mõõdeti emotsionaalse enesetunde küsimustiku (EEK) depressiooni skaala põhjal, mille koostamisel on aluseks olnud psüühikahäirete rahvusvahelistes klassifikatsioonides esitatud depressiooni diagnostilised kriteeriumid. Allikas: Aluoja, A., Shlik, J., Vasar, V., Luuk, K., Leinsalu, M. (1999). Development and psychometric properties of the Emotional State Questionnaire, a self-report questionnaire for depression and anxiety. Nordic Journal of Psychiatry 53(6), Depressiooni sümptomite esinemine ei näita psüühikahäire olemasolu, vaid viitab selle riskile.

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Paikkonna tervisemõjurite uuringu küsimustik eesti keeles

Paikkonna tervisemõjurite uuringu  küsimustik eesti keeles JUHEND KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS Lugege hoolikalt küsimuste sõnastust ja tehke ring ümber sobiva vastusevariandi ees oleva numbri või kirjutage vastus punktiirile. Osadele küsimustele vastamisel on võimalik

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis ET Kokkuvõte ESPADi 2. aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaanne on autoriõigusega

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal)

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal) Eesti Konjunktuuriinstituut Estonian Institute of Economic Research Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2015 (elanike hinnangute alusel) Tallinn Mai 2016 Aruande koostajad: Elmar Orro,

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - National_report_estonia_Est_finali - UUS PÕHI.doc

Microsoft Word - National_report_estonia_Est_finali - UUS PÕHI.doc Toidu tarbimise trendid Eestis projekt ANEMOS Tagli Pitsi, Tervise Arengu Instituut Merle Paats, Piret Tikva, Statistikaamet Sissejuhatus Käesolev raport on loodud toiduainete tarbimise andmete analüüsimiseks,

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

MergedFile

MergedFile Vanemlusprogrammi Imelised aastad 2018. aasta tulemused Tervise Arengu Instituut Aire Trummal Tallinn 2019 1 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

1.3_VAlgamaa terviseprofiil 2014

1.3_VAlgamaa terviseprofiil 2014 VALGA MAAVALITSUS VALGAMAA TERVISEPROFIIL 2014 VALGA 2014 SISUKORD I VALGAMAA ELANIKE TERVISE JA SEDA MÕJUTAVATE TEGURITE KAARDISTUS... 5 MAAKONNA RAHVASTIKU ÜLDANDMED... 5 MAAKONNA RAHVASTIKU TERVISEANDMED...

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem