Õppejõudude, teadurite, magistrantide ja üliõpilaste sessiooni teesid

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Õppejõudude, teadurite, magistrantide ja üliõpilaste sessiooni teesid"

Väljavõte

1 Õppejõudude, teadurite, magistrantide ja üliõpilaste sessiooni teesid Mäluhäirete ilmnemine Alzheimeri tõve loommudelina kasutatavatel 5XFAD hiirtel Kristiina Lepik 1, Lilly Veskemaa 1, Katrin Sonn 2 1 TÜ arstiteaduse 3. kursus, 2 TÜ farmakoloogia instituut TAUST. Alzheimeri tõbi (AD) on neurodegeneratiivne mäluhäiretena manifesteeruv haigus, mille progressioon korreleerub beetaamüloidi (Aβ) hulgaga ajus. Loommudelina kasutatavatel 5XFAD hiirtel on 5 perekondliku AD korral esinevat geenimutatsiooni, mis kiirendab Aβ946 kuhjumisest tingitud kognitiivse funktsiooni langust. Tõstetud plusspuur (EPM) on usaldusväärne meetod katseloomade ärevuse hindamiseks, kuid selle eelduseks on normaalne kognitiivne funktsioon, mille hindamiseks tuleb katse teha mitmel järjestikusel päeval. Avatud haaradele sisenemiste protsent (OA%) peegeldab loomade ärevust ja OA% vähenemine õppimisvõimet. TÖÖ EESMÄRK. Hinnata, millal ilmnevad 5XFAD hiirtel mäluhäired ja mis vanuseni saab neil uurida ärevust. MEETODID. EPM-katses kasutati 2, 4 ja 8 9 kuu vanuseid 5XFAD ja metsikut tüüpi (WT) isaseid hiiri. 4kuuste vanuserühmas oli kummaski rühmas 15 looma, ülejäänud kahes vanuserühmas 10 looma. Iga vanuserühmaga tehti katse kolmel järjestikusel päeval samal kellaajal. 5XFAD ja WT loomad asetati vaheldumisi 5 minutiks plusspuuri. Salvestatud videomaterjalilt loeti sisenemiste arv avatud ja suletud haaradele ning arvutati OA% (sisenemised avatud haaradele / kõik sisenemised x 100%). Statistiliseks analüüsiks kasutati programmi Graph Pad Prism 5, kus 2 rühma andmeid võrreldi t-testi abil. Statistilise olulisuse piiriks arvati p 0,05. TULEMUSED. 2kuustel 5XFAD hiirtel oli OA% 2. ja 3. katsel oluliselt väiksem kui esimesel katsel. 4kuustel esines oluline vähenemine ainult 2. katsel ning 8 9 kuu vanustel loomadel olulisi muutusi ei esinenud. OA%-s rühmadevahelisel võrdlusel olulisi erinevusi ei ilmnenud. Ärevuse osas rühmadevahelisi erinevusi ei ilmnenud. JÄRELDUSED. Eksploratsiooni languse puudumine 8 9 kuu vanustel võimaldab järeldada, et nad on võimetud kohanema keskkonnaga. 569

2 Embrüonaalsete tüvirakkude neuraalse kasvu indutseerimine Inger Heleen Noor 1, Teele Palumaa 1, Sander Poks 1, Hendrik Pakosta 1, Andres Piirsoo 2 1 TÜ arstiteaduse 1. kursus, 2 TÜ tehnoloogiainstituut Embrüonaalsed tüvirakud on kasutusel mudelsüsteemina paljude meditsiiniprobleemide lahendamisel. Nad võimaldavad uurida rakkude diferentseerumist ja erinevate ainete mõju rakkudele, samuti saab nende abil välja töötada uusi rakuteraapia võtteid. UURINGU EESMÄRK. Selgitada inimese embrüonaalsete tüvirakkude diferentseerumisvõimet neuraalses arengus, kasutades neuraalset diferentseerumist indutseerivat söödet (NDIS), millele oli lisatud retinoolhapet (RA). MATERJAL JA MEETODID. Inimese embrüonaalse tüviraku (hesc) rakuliini H9.2 rakke kasvatati hiire mitomütsiiniga mõjutatud fibroblastide kultuuris. Mehaaniliselt eraldatud hesc kolooniaid kasvatati edasi suspensioonikultuuris embrüoidkehadeks (EB), mida seejärel mõjutati 5 8 päeva NDISiga, millele oli lisatud 10 8 RAd. Kontrollkultuuris kasvatati EBsid hesc kasvusöötmega. Seejärel viidi nii neuraalse induktsiooni saanud kui ka ilma selle mõjuta EBd Matrigeliga kaetud katteklaasidele 6pesalistesse kultuuritassidesse ning edasi mõjutati kõiki kultuure NDISga. Viiel esimesel päeval oli söötmes ka RA. Neuraalset diferentseerumist kultuuris identifitseeriti immunofluorestsentsmeetodil, kasutades erinevaid markerantikehi ja rakkude ultrastruktuuri uuringut. TULEMUSED. 1. Inimese embrüonaalsed tüvirakud liinist H9.2 diferentseeruvad neuraalseteks rakkudeks NDIS kultuurikeskkonnas. 2. Neuraalsed rakud moodustavad kultuuris rakuvõrgustiku, mille teket ja ulatust soodustab oluliselt EBde eelnev mõjutamine induktsioonisöötme ja retinoolhappega. 3. Neuraalsed rakud kinnituvad EBdest välja kasvavatele epiteelrakkudele, mis ilmselt soodustavad nende kinnitumist ja kasvu. 4. Pikaajalistes kultuurides moodustavad neuraalsed rakud kultuuris hõljuvaid närvilaadseid (> 10 mm) vääte, mis ühendavad neuraalse võrgustiku rakukogumikke. Eksfoliatsiooni sündroomi seos ER stressiga Maarjaliis Paavo 1, Kuldar Kaljurand 2, Paula Reemann 3, Pait Teesalu 2, Sulev Kõks 4 1 TÜ arstiteaduse 5. kursus, 2 TÜ Kliinikumi silmakliinik, 3 TÜ neuroteaduste 2. aasta doktorant, 4 TÜ füsioloogia instituut Eksfoliatsiooni sündroom (EXS) on süsteemne protsess amüloidse materjali kuhjumisega peamiselt silma läätse eeskapslile ja trabekulaarvõrgustikku. Varem on meie töörühm näidanud sündroomi suurt levimust ka Eesti rahvastiku hulgas (25,5% rahvastikust), lisaks on EXS riskiteguriks katarakti ja glaukoomi tekkes glaukoomi esinemissagedus 35,7% eksfoliatsioonirühmas vs 11,3% kontrollrühmas (Kaljurand K, Teesalu P, 2010). Haiguse etioloogia on siiani ebaselge. On näidatud ebanormaalsete valkude ladestumist ja sellele järgnevat endoplasmaatilise retiikulumi (ER) stressi vastuse osalust Alzheimeri ja Parkinsoni tõve ning 570

3 diabeedi korral. Võib oletada sarnase mehhanismi rolli ka EXSi korral. ER stressi all mõistame rakusiseste signaalradade vastust valesti volditud valkude kuhjumisele, mida vahendavad UPR (unfolded protein response) süsteem ja ER stressiga seotud apoptoos. Uurimustöö eesmärgiks oli näidata peamiste ER stressi rajas osalevate geenide (WFS1, ATF6, XBP1, PERK, ERN1, ERN2, MAPK3) ekspressiooni taseme muutust EXSi korral. Selleks koguti TÜ Kliinikumi silmakliinikus katarakti lõikusel nii eksfoliatsiooniga kui ka tervete patsientide läätse eeskapsli materjal ja vereproovid. Geeniekspres siooni määrasime QRT-PCR-meetodil, mille abil leidsime olulisi erinevusi ER stressi raja geenide ekspressioonis haigete ja tervete rühmas, nii läätsematerjalis kui ka veres. Statistiliselt olulise tulemusena leidsime erinevuse ATF6 ekspressioonis võrreldes eksfoliatsiooniga läätsematerjali kontrollrühma läätsematerjaliga (p < 0,05) ning erinevused XBP1, PERK, MAPK3, ERN1 ekspressioonis haigete ja tervete veres. Lisaks esines WFS1 koespetsiifiline ekspressiooni tõus läätses ning see on huvipakkuv, kuna varem on näidatud WFS1 ER stressi vastane kaitsev toime (Fonseca SG jt, 2010). Kroonilisest mahu ülekoormusest tingitud inimese südame kodade laienemine on seotud adeniinnukleotiidide difusioonihäirega haiges müokardis Taavi Põdramägi 1, Kalju Paju 2, Enn Seppet 2 1 TÜ arstiteaduse 5. kursus, 2 TÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituut Krooniline mahu ülekoormus viib inimese südame kodade laienemiseni, mis lõpuks avaldub südamepuudulikkusena (SP). SP korral esinevad olulised häired müokardi energeetilises metabolismis. EESMÄRK. Uurida oksüdatiivse fosforüülimise (OXPHOS) regulatsiooni ning leida seoseid müokardi ultrastruktuuriga inimese tugevalt laienenud ja normaalsete mõõtmetega kodades. MEETODID. Kontrollrühma moodustasid müokardi isheemiatõvega patsiendid (n = 15), kelle südame parema koja ristlõike pindala suhe keha pindalasse oli normaalne (6,9 ± 0,8 cm 2 /m 2 ). Laienenud kodadega patsientidel (n = 12) oli vastav parameeter oluliselt suurem (16,0 ± 3,0 cm 2 /m 2 ). Paremast kojast võetud koeproovis registreeriti oksügraafia käigus mitokondrite funktsioon ning teostati elektronmikroskoopiline uuring. TULEMUSED. Laienenud kodades oli OXP HOSi kapatsiteet küllaldase ADP juuresolekul vähenenud. Oluline erinevus esines Michaelis-Menteni konstantide (Km) absoluutväärtustes ADP jaoks kodade laienemise puhul: 475 ± 57 ja 106 ± 16 µmol vastavalt ilma ja koos kreatiiniga (Cr). Kontrollrühmas olid vastavad Km-id 314 ± 25 ning 68 ± 8 µmol. Cr lisamine vähendas mõlemas rühmas Km-i ADP jaoks 4 5 korda, mis näitab säilinud kreatiinkinaasi funktsionaalset seostatust OXPHOSiga. Elektronmikroskoopilise ultrastruktuuri uuringu käigus ei ilmnenud laienenud kodade rakkude mitokondrites kahjustusi, kuid täheldati tundmatu fibrillaarse valgulise massi ladestusi tsütoplasmas. JÄRELDUSED. Kroonilisest mahu ülekoormusest tekkinud kodade laienemist iseloomustab oluline adeniinnukleotiidide difusioonihäire, mille põhjuseks võib olla tsütosoolis kuhjunud valguline mass, mis takistab mitokondrite ja ATPaaside vahelist adeniinnukleotiidide ringet, olles seeläbi üks võimalikest vähenenud OXPHOSi kapatsiteedi põhjustest inimese SP korral. 571

4 Kodade patoloogilise remodelleerumisega kaasnevad transkriptsioonilised muutused Mart Roosimaa 1, Lumme Kadaja 2 1 TÜ arstiteaduse 6. kursus, 2 TÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituut Viimastel aastatel on hakatud üha rohkem uurima müokardi transkriptsioonilist remodelleerumist, millel võib olla oluline roll haiguste patogeneesis. On andmeid, et südamepuudulikkuse korral väheneb totaalse beeta-tubuliini ekspressioon, kuid tubuliini erinevate isovormide transkriptsioonilisi muutusi südamehaiguste korral ei ole uuritud. Seetõttu oli töö üheks eesmärgiks määrata beeta-tubuliini isovorme kodeerivate geenide (TUBB, TUBB1, TUBB2A, TUBB2B, TUBB2C, TUBB3, TUBB4, TUBB6) mrna tase inimese normaalsetes ja laienenud kodades. Meie senised uurimistulemused näitavad HK2 geeni suurenenud ekspressiooni laienenud kodades. Sellest lähtuvalt uuriti töös 1) hüpoksia signaalraja komponentide (transkriptsioonifaktorid HIF1A, HIF3A, VEGFA), 2) VDAC-geenide ja 3) glükolüüsiga seotud geenide (PKM2, ENO3, HK1) ekspressiooni reaalaja-pcri meetodil. Katsetulemustest selgus, et TUBB, TUBB2C, TUBB6, TUBB2A osakaal normaalsetes ja laienenud kodades oli vastavalt 33%, 33%, 24% ja 6% ning 38%, 34%, 18% ja 7%, näidates TUBB6 mrna taseme langust kodade patoloogilise remodelleerumise käigus. HIF1A, HIF3A ja VEGFA mrna tase oli laienenud kodades 2 korda madalam, mis viitab hüpoksia signaalraja vähenenud transkriptsioonilisele aktivatsioonile. Nii normaalsetes kui ka laienenud kodades oli VDAC3 mrna tase kõrgeim, ületades 2 korda VDAC1 ja 3 korda VDAC2 taseme. Erinevalt HK2-geenist esines kodade laienemise korral PKM2, ENO3 ja HK1 mrna taseme langustendents. See asjaolu näitab glükolüütilise süsteemi komponentide transkriptsiooni koordineeritud regulatsiooni häirumist müokardi patoloogilise remodelleerumise protsessis. Saadud tulemused annavad uut infot transkriptsiooniliste muutuste kohta inimese müokardi haiguslike seisundite korral. Nebivolooli ja metoprolooli pikaajaline mõju tsentraalsele vererõhule, arterite jäikusele ja vasaku vatsakese seina paksusele: NEMENDAS uuring Priit Kampus 1,2,3, Martin Serg 1,2,3, Jaak Kals 2,3,4, Maksim Zagura 1,2,3, Mihkel Zilmer 2,3, Piibe Muda 1, Külliki Karu 1, Jaan Eha 1,3 1 TÜ kardioloogiakliinik, 2 TÜ biokeemia instituut, 3 TÜ endoteeli keskus, 4 TÜ Kliinikumi kirurgiakliinik Hüpertensiooni ravimisel peegeldab tsentraalse vererõhu langus täpsemalt vasaku vatsakese järelkoormuse vähenemist kui õlavarrearterilt mõõdetud vererõhk. Lühiaegsel kasutamisel vähendavad atenolool ja vasodilateeriva toimega beetablokaator (BB) nebivolool (NEB) võrdselt õlavarrelt mõõdetud vererõhku, kuid vaid NEB vähendab märkimisväärselt tsentraalset vererõhku. Ida- ja Põhja-Euroopas enam kasutatava BB metoprolooli (MET) kohta vastavad andmed puuduvad. Uuringu eesmärgiks oli võrrelda NEB ja MET suktsinaadi pikaajalist toimet tsentraalsele vererõhule, arterite jäikusele ja vasaku vatsakese seina paksusele hüpertensioonihaigetel. Topeltpimedasse juhuslikustatud MET ja NEB võrdlusuuringusse kaasati

5 kerge kuni mõõduka essentsiaalse hüpertensiooniga patsienti. Uuritavad tarvitasid igapäevaselt NEB 5 mg või MET suktsinaati mg 1 aasta jooksul. Tsentraalne vererõhk, arterite jäikuse parameetrid augmentatsiooniindeks (AIx) ja aordi pulsilaine kiirus (apwv) mõõdeti ning ehhokardiograafia tehti uuringu alguses ja lõpus. NEB ja MET langetasid võrdselt pulsisagedust ning õlavarrelt mõõdetud vererõhku. Vaid NEB langetas oluliselt tsentraalset vererõhku ja vähendas vasaku vatsakese seina paksust. Vasaku vatsakese seina paksuse muutus korreleerus oluliselt tsentraalse süstoolse vererõhu langusega (r = 0,41; p = 0,001). AIx ja apwv ei muutunud ravi käigus kummaski rühmas. Kuigi NEB ja MET omavad pikaajalisel kasutusel sarnast toimet õlavarrelt mõõdetud vererõhule ja arterite jäikusele, langetab vaid NEB oluliselt tsentraalset vererõhku ja vähendab vasaku vatsakese seina paksust. Seega on antihüpertensiivses ravis vasodilateeriva toimega beetablokaatoritel oluline eelis võrreldes klassikaliste beetablokaatoritega. Kardiovaskulaarsed riskitegurid alla 65aastastel isheemilise insuldi ja ägeda müokardiinfarktiga patsientidel Tartu Ülikooli Kliinikumis aastal Mall Eltermaa 1, Mai Blöndal 2, Riina Vibo 3, Janika Kõrv 3, Jaan Eha 2 1 TÜ arstiteaduse 5. kursus, 2 TÜ südamekliinik, 3 TÜ närvikliinik Kardiovaskulaarhaigused (KVH) on maailmas surmapõhjusena esikohal, seda ka alla 65aastastel. Ida-Euroopa riike, sh Eestit, iseloomustab kõrge KVH riskitegurite esinemine üldpopulatsioonis. Haigestumist on riskitegurite mõjustamise kaudu võimalik oluliselt vähendada. Töö eesmärgiks oli hinnata olulisemate KVH riskitegurite esinemist Tartu Ülikooli Kliinikumi (TÜK) hospitaliseeritud < 65aastastel isheemilise insuldi (AI) ja ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) patsientidel hospitaliseeritud 557 AI ja 583 ÄMI haigusjuhtude seast valiti < 65 a patsiendid, vastavalt 99 (18%) ja 203 (35%). Retrospektiivselt registreeriti järgmised andmed: vanus, sugu, KVH riskitegurid (suitsetamine, arteriaalne hüpertensioon, düslipideemia, suhkurtõbi, varasem KVH anamnees). Lõplikus uuringurühmas oli 79 AI ja 203 ÄMI haigusjuhtu. Erinevusi AI ja ÄMI rühma vahel võrreldi hii-ruut, Fisheri, t-testi ning Wilcoxoni-Manni-Whitney testi abil (Stata 11). AI ja ÄMI rühmas oli nii sooline jaotus (meespatsiente vastavalt 67% ja 79%) kui ka vanuste mediaanid sarnased (vastavalt 57 ja 56 a). Enamiku hinnatud riskitegurite puhul oli esinemissagedus mõlemas rühmas oluliste erinevusteta. ÄMI rühmas esines rohkem arteriaalset hüpertensiooni (75% vs 99%, p < 0,001) ning varasemat ÄMI (4% vs 18%, p = 0,002) võrreldes AI patsientidega. Seevastu oli varasema ajuinsuldi esinemissagedus suurem AI rühmas (25% vs 6%, p < 0,001). Ligi 80% AI ja 90% ÄMI patsientidest esines korraga 2 riskitegurit. Uurimus näitas, et KVH riskitegurite esinemissagedus on TÜ Kliinikumi hospitaliseeritud töövõimelises eas AI ja ÄMI patsientidel suur, ka võrdluses varasemate uuringutega. Tulemused viitavad KVH riskitegurite aktiivse hindamise ja mõjutamise olulisusele nii primaarses kui ka sekundaarses preventsioonis. 573

6 Vastsündinu varane bakterioloogiliselt tõestatud sepsis Lõuna- ja Kirde-Eestis aastatel : epidemioloogia ja bakteriaalne etioloogia Elo Sõnajalg 1, Helgi Padari 2, Tuuli Metsvaht 2 1 TÜ arstiteaduse 5. kursus, 2 TÜ Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliinik TAUST. Varane intrapartum antibiootikumprofülaktika on oluliselt muutnud vastsündinu varase sepsise esinemissagedust. Eestis epidemioloogilised andmed seni puuduvad. UURINGU EESMÄRK. Leida vastsündinu varase tõestatud sepsise esinemissagedus Lõuna- ja Kirde-Eestis; teha kindlaks põhilised vastsündinu varase sepsise tekitajad ning võrrelda tekitajate profiili varasemates uuringutes kirjeldatuga. MEETODID. Lõuna- ja Kirde-Eestis (Tartu Ülikooli Kliinikum, Lõuna-Eesti Haigla, Põlva Haigla, Valga Haigla, Viljandi Haigla, Ida-Viru Keskhaigla) aastatel sündinud mikrobioloogiliselt tõestatud varase sepsisega vastsündinute haiguslugude analüüs. Tõestatud varaseks sepsiseks peeti positiivset verekülvi esimese 7 elupäeva jooksul koos CDC kriteeriumidele vastava kliinilise ja laboratoorse leiuga. TULEMUSED. Kogu uuringuperioodil vastas vara - se sepsise diagnoosi kriteeriumidele 49 patsienti; neist 24 (49%) oli sünnikaaluga alla 1000 g. 22 juhul (44,9%) oli haigustekitajaks koagulaasnegatiivne stafülokokk (KONS), 7-l (14,3%) S. aureus (sh 3-l metitsilliiniresistentne stafülokokk), 5-l (10,2%) B-rühma streptokokk, 3-l Serratia marcescens, 3-l Enterococcus, 2-l Klebsiella pneumoniae, 1-l Citrobacter freundii, 1-l Acinetobacter baumannii, 2-l E. coli, 2-l Enterobacter cloacae, 1-l Pseudomonas aeruginosa. Haiglas viibimise jooksul suri 4 haiget (8%), kõik alla 1500 g sünnikaaluga. Varase sepsise esinemissageduseks aastatel oli 2,7 juhtu 1000 elussünni kohta; GBS infektsiooni esinemissagedus oli 0,3/1000. JÄRELDUSED. Vastsündinu varase sepsise esinemissagedus ja tekitajate struktuur Lõunaja Kirde-Eestis on sarnane teistes arenenud riikides kirjeldatuga. Vastsündinu varase sepsise sagedasimaks tekitajaks ajalistel vastsündinutel on B-rühma streptokokid ja enneaegsetel KONS. Rotaviiruse genotüübiline jaotus Eesti lastel aastatel Hiie Soeorg 1, Kristi Huik 2, Merit Pauskar 2, Eda Tamm 3, Dagmar Mägi 4, Helke Nurm 5, Kersti Zilmer 6, Irja Lutsar 2 1 TÜ arstiteaduse 1. kursus, 2 TÜ mikrobioloogia instituut, 3 TÜ lastekliinik, 4 Lääne-Tallinna keskhaigla, 5 Tallinna Lastehaigla, 6 TÜ biokeemia instituut Rotaviirused (RV) on peamised ägeda gastroenteriidi tekitajad imikutel ja väikelastel kogu maailmas. Praegu on olemas vaktsiinid RotaTeq (tüvede G1-G4P[8] vastu) ja Rotarix (G1P[8]). Vaktsiinide lisamiseks Eesti immuniseerimiskavasse on vaja teada tsirkuleerivate tüvede genotüübilist jaotust. EESMÄRK. Genotüpeerida Eesti < 5 a hospitaliseeritud lastelt isoleeritud RV tüved ja selle põhjal hinnata vaktsiinide potentsiaalset efektiivsust. 574

7 MEETODID. Uuringusse kaasati a hospitaliseeritud 104 rotaviirusinfektsiooniga (RVI) last TÜK lastekliinikust (LK) (n = 20), Merimetsa Nakkuskeskusest (NK) (n = 57), Tallinna Lastehaiglast (LH) (n = 27), kelle roojast eraldati RV RNA. Tüved genotüpeeriti RT (reverse-transcriptase)-semi-nested-pcriga. PCRi I etapis amplifitseeriti cdnalt RV A-tüübi konserveerunud ala, II etapis genotüüpide G1-4, G8, G9 ja P[4], P[6], P[8]-[11] spetsiifiliste praimeritega erineva suurusega PCR produktid, mille alusel identifitseeriti genotüübid. TULEMUSED. VP7-tüüpidest domineeris G4 (40,4%), millele järgnesid G2 (26,9%), G1 (16,3%), G9 (6,7%), G3 (2,9%). 5 proovi (4,8%) ei olnud võimalik genotüpeerida. 2 lapsel (1,9%) oli VP7-segainfektsioon. VP4-tüüpidest domineerisid võrdselt P[4] ja P[8], kumbagi 29,8%. P[6] ja P[11] oli mõlemat 1,0%. 37 proovi (35,6%) ei olnud võimalik genotüpeerida. 3 lapsel (2,9%) esines VP4-segainfektsioon. Nii LKs kui ka NKs oli sagedasim G4 (60,0% ja 47,4%), kuid LHs G2 (44,4%). Maailmas enam levinud tüved G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8] põhjustasid kokku 51,0% RVIdest, vastavalt 4,8%, 24,0%, 1,9%, 15,4%, 4,8%. JÄRELDUSED. Genotüübid G1 G4 tekitasid > 85% RVIdest, seega võib eeldada, et vaktsiinide efektiivsus on kõrge. Vaktsineerimise edukuse hindamiseks tuleb jätkata RVIde esinemissageduse jälgimist ja tüvede genotüpeerimist. Enterobacter cloacae resistentsuse seos eelneva antibakteriaalse ravi ja osakonnaga Liisi Leis 1, Priido Linntam 2, Epp Sepp 3, Kai Truusalu 3, Ülle Parm 3, Irja Lutsar 3 1 TÜ arstiteaduse 5. kursus, 2 TÜ arstiteaduse 4. kursus, 3 TÜ mikrobioloogia instituut Enterobacter cloacae (EC) on oportunistlik patogeen, mis võib põhjustada erinevaid infektsioone immuunpuudulikkusega patsientidel. Ohustatud on hospitaliseeritud sepsiseohuga vastsündinud, kes vajavad empiirilist antibakteriaalset ravi. Selle käigus võivad selekteeruda resistentsed tüved, mille reservuaariks võib osutuda seedetrakt. Töö eesmärgiks oli võrrelda erineva empiirilise ravi foonil (ampitsilliin või penitsilliin koos gentamütsiiniga: AM + GM, PG + GM) vastsündinutelt isoleeritud EC antibiootikumitundlikkust Tallinna ja Tartu lasteintensiivravi osakondades (LIRO). 121 EC tüve isoleeriti Tallinna (n = 80) ja Tartu (n = 41) LIRO vastsündinute seedetraktist. Lapsed (n = 66) kuulusid varajase sepsise empiirilise profülaktika gruppidesse vastavalt PG + GM (n = 35) ja AM + GM (n = 31). EC tüvedel määrati minimaalne inhibeeriv kontsentratsioon (MIK) PG, AMi, tsefotaksiimi (CT), GMi, tsiprofloksatsiini (CL) ja sulfametoksasooli (SX) suhtes, kasutades E-testi. MIK väärtusi hinnati vastavalt CLSI juhendile. Erinevate ravirežiimide korral PG + GM vs AM + GM oli esimest korda isoleeritud EC tüvede resistentsus sarnane: PG 100% vs 100%, AM 83% vs 77%, CT 31% vs 26%, GM 9% vs 0%, CL 11% vs 0% ja SX 29% vs 32%. Samuti ei erinenud statistiliselt antibiootikumide MIKd (p > 0,05). EC isoleeriti korduvalt 16-lt PG + GM ja 13-lt AM + GM empiirilist ravi saanud vastsündinult, kuid ravi käigus ei muutunud tüvede MIK statistiliselt oluliselt määratud antibiootikumide suhtes. Ainult AM + GM ravi korral muutusid EC tüved CL suhtes tundlikumaks (p = 0,018). Tallinna ja Tartu osakondadest isoleeritud EC tüvede MIKd statistiliselt ei erinenud. Seega ei mõjutanud vastsündinute varase sepsise empiirilise ravi režiimid (PG + GM ja AM + GM) ning erinev LIRO lapsi koloniseeriva EC resistentsust erinevate antibakteriaalsete preparaatide suhtes. 575

8 Puusa- ja põlveliigese täieliku endoproteesimise järgne infektsioon Tartu Ülikooli Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus aastatel Virve Saarevet 1, Kaur Kirjanen 2, Aare Märtson 2 1 TÜ arstiteaduskonna 6. kursus, 2 TÜ traumatoloogia ja ortopeedia kliinik Epidemioloogilisi andmeid puusa- ja põlveliigese täieliku endoproteesimise järgse infektsiooni kohta Eestis on vähe. Selle uurin gu eesmärgiks oli välja selgitada liigese täieliku endoproteesimise järgse infektsiooni esinemissagedus ning eelistatud ravimeetodid Tartu Ülikooli Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus. Analüüsisime aastatel kliinikumis liigese täieliku endoproteesimise järgse infektsiooni tõttu ravil olnud patsientide haiguslugudest, operatsiooniraamatutest ning mikrobioloogia laborist saadud andmeid. Aastatel teostati kliinikumis 2097 esmast puusaliigese ja 2393 põlveliigese täielikku endoproteesimist. Selle aja jooksul raviti 105 täieliku endoproteesimise järgset primaarset infektsiooni, millest 87 esmast täieliku endoproteesimise lõikust oli tehtud kliinikumis ja 18 teistes Eesti haiglates. Täieliku endoproteesimise järgse infektsiooni esinemissagedus oli 1,6% puusaliigese ja 1,4% põlveliigese puhul. Keskmine ravijärgne jälgimisperiood oli 1,9 aastat. Sagedaseimad tekitajad olid koagulaasnegatiivsed stafülokokid 35,2%-ga, S. aureus 20%-ga, G-pulkbakterid 14,3%-ga ja Streptococcus spp. 10,5%-ga. Eelistatuimad kirurgilise ravi meetodid olid püsiloputus 59%-ga (edukus 67,7%) ja kaheetapiline revisjon 25%-ga (edukus 66,7%). Püsiloputuse edukus on võrdlemisi hea, arvestades seda, et meetodit on kasutatud nii varase kui ka hilise infektsiooni ravis. Puusa- ja põlveliigese täieliku endoproteesimise järgse infektsiooni esinemissagedus kliinikumis on pisut suurem kui teistes suurtes endoproteesimisega tegelevates keskustes maailmas. Tänu aasta keskel kasutusele võetud uuele antibiootikumprofülaktikale ning alates aasta algusest kasutatavatele laminaarse õhuvooluga operatsioonitubadele on liigese täieliku endoproteesimise järgsete infektsioonide sagedus vähenenud. Puusaliigese poolproteesimine Eestis Edvard Garder 1, Kaur Kirjanen 2, Aare Märtson 2 1 TÜ arstiteaduse 6. kursus, 2 TÜ traumatoloogia ja ortopeedia kliinik Uuringu eesmärgiks on esitada esimest korda epidemioloogiline ülevaade aastatel Eestis teostatud puusaliigese primaarsetest ja revisjon-poolproteesimistest patsientide, operatsioonide arvu ja ravitulemuste seisukohast. Kasutatud on Eesti Haigekassa andmebaasi väljavõtet ajavahe- mikust Analüüsiti 1379 (1092 naised; 79,2%) primaarset puusaliigese poolproteesimist. Keskmine vanus naispatsientidel oli 81,2 (45 103) aastat ja meestepatsientidel 77,1 (47 104) aastat. 22 patsienti on opereeritud bilateraalselt, keskmise ajavahega 457 päeva. Operatsioonide arv erinevatel aastatel oli 250 (2004), 200 (2005), 288 (2006), 293 (2007), 348 (2008), olles keskmiselt 276. Viie aasta jooksul ühel kuul tehtud operatsioonide koguarv oli suurim veebruaris (133) ja väikseim 576

9 augustis (96), olles keskmiselt 115 (± 11,5). Kaplani-Meieri meetodi alusel oli 6 kuu elulemuseks 72,9%, 2 aasta järel 56,1% ning 5 aasta järel 33,8%. Reieluukaelamurru tõttu tehtud proteesimiste järel oli poolproteesi saanute 3 aasta elulemuseks 50,7% ning täisproteesi saanute elulemuseks 79,7%. Murru järel pandud poolproteesi aastane püsivus oli 97,6%, mis ei erinenud oluliselt samal põhjusel pandud täisproteesi püsivusest (97,2%). Revisjonioperatsioone tehti 48, neist 3 vajas hiljem re-revisjoni. Peamiseks revisjoni põhjuseks olid mehaanilised probleemid (65%). Naiste suur osakaal (79,2%) primaarselt puusaliigese poolproteesi saanud patsientide seas on võrreldav a Rootsi registri andmetega (72%). Keskmine vanus 80,3 aastat on vähem kui Rootsi registris esitatud 84, mis võib olla seletatav lühema eeldatava elueaga Eestis. Eesti Haigekassa andmete põhjal oli revisjonide ja reoperatsioonide osakaal kokku 3,6%. Rootsi registri kohaselt on revisjonide osakaal 2,6% ja reoperatsioonide osakaal 3,2%. Õlavarreluu proksimaalse osa murdude ravi hetkeseis Tartu Ülikooli Kliinikumis Karl Pintsaar 1, Taavi Põdramägi 1, Alar Toom 2, Aivar Pintsaar 2 1 TÜ arstiteaduse 6. kursus, 2 TÜ Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliinik TAUST. Õlavarreluu proksimaalse osa murrud (PÕM) on üle 65aastaste hulgas sageduselt kolmandal kohal reieluu proksimaalse osa ja kodarluu tüüpilise koha murdude järel. EESMÄRK. Selgitada välja PÕMi tüübid, kasutatud ravimeetodid ning operatiivse ravi järel tekkinud õlavarreluupea sekundaarsed dislokatsioonid TÜ Kliinikumis diagnoosiga S42.2 ravil viibinud patsientidel ajavahemikus MEETODID. PÕMi hindamiseks kasutati WEB1000 andmebaasis olevaid radioloogilisi uuringuid ülajäsemest S42.2 diagnoosiga patsientidel. Murde analüüsiti, kasutades AO klassifikatsiooni. TULEMUSED. Aastal 2009 viibis ravil 233 haiget, kellest AO klassifikatsiooni kriteeriumidele vastas 209, nendest mehi 65, keskmine vanus 60 ± 14, ja naisi 144, keskmine vanus 67 ± 15aastat. Kõige rohkem esines A-tüüpi murde, mis moodustasid 60%, B-tüüpi murde oli 32% ja C-tüüpi murde 8%. A-tüüpi murrud olid võrdselt jagunenud A1, A2 ja A3 vahel, kuid B-tüüpi murdudest domineeris B1 (70%). C-tüüpi murdudest olid levinumad C1 ja C3, mis kumbki moodustasid poole seda tüüpi murdudest. Konservatiivset ravi kasutati 68%-l juhtudest. Operatiivseid meetodeid rakendati 32%-l juhtudest, eriti raskemate murdude (valdavalt A3, B2 ja C tüüp) raviks. 88%-l juhtudest kasutati osteosünteesi lusikplaadiga, millele järgnesid kruvi- ja varrasfiksatsioon; ühel korral intramedullaarne osteosüntees ja artroplastika. Operatiivse ravi järel esines õlavarre proksimaalse osa sekundaarseid dislokatsioone 20%-l juhtudest. JÄRELDUSED. Valdavalt esineb lihtsamat ja parema prognoosiga A-tüüpi PÕMi, vähem on raskema ja halvema prognoosiga B- ja C-tüüpi murde ning seetõttu on suurem osa nende murdude ravist konservatiivne. Operatiivsel ravil esinevate dislokatsioonide suhteliselt kõrge tase on tingitud sellest, et operatiivsele ravile kuuluvad keerulisemad murrud. 577

10 Seljaajutraumaga patsientide elukvaliteediga seonduvad tegurid Ave Jänes 1, Tuuli Ruus 2, Ülla Linnamägi 3, Tiiu Tomberg 3 1 TÜ arstiteaduse 4. kursus, 2 TÜ rahvatervishoiu 2. a magistrant, 3 TÜ närvikliinik Eesmärk oli uurida, mil määral seostuvad seljaajutraumaga (SAT) patsientide elukvaliteedi hinnangutega emotsionaalne enesetunne, optimism, sotsiaalne toetus, valu ning kahjustuse raskusaste. Üldkogumi moodustasid 113 Eesti SAT andmebaasis olevat isikut ( ). Küsitluse esimeses järgus vastas 48 patsienti, 40 meest ja 8 naist, kelle keskmine vanus oli 36,3 aastat. ASIA (American Spinal Injury Association) standardi järgi oli täielik seljaajukahjustus 25-l (53,2%), mittetäielik seljaaju kahjustus 18-l (38,3%), muu täpsustatud kahjustus 4 (8,5%) patsiendil. Kasutati küsimustikke RAND SF-36 (tervisega seotud elukvaliteet), EEK-2 (emotsionaalne enesetunne), OPS (optimism), McGill-SF (valu) ja sotsiaalse toetuse küsimustik. Kõik elukvaliteedi tunnused olid seotud negatiivselt valuga, aga depressiivsuse ja optimismiga seostusid vaid emotsionaalne ja üldine heaolu. Seoseanalüüside põhjal valiti tunnused regressioonanalüüsiks, kuhu kaasati 3 eristuvamat elukvaliteedi näitajat: üldine tervis, emotsionaalse heaolu ja kehalise seisundi hinnang. Vanuse ja sooga kohandatud regressioonanalüüsist selgus, et kõrgemat üldist tervisehinnangut ennustas madalam üldärevus, depressiivsus ja valu (R 2 = 65%; p < 0,001). Emotsionaalset heaolu hindasid madalamaks naised ja kõrgema depressiivsuse ning üldärevuse skooriga patsiendid (R 2 = 75%; p < 0,001). Kuigi hinnang kehalisele seisundile korreleerus oluliselt ka valu ja sotsiaalse ärevusega, jäi mudelisse ennustavate teguritena vaid vanus ja kahjustuse raskus (R 2 = 69%; p < 0,001). SATst tingitud kahjustuse raskus ennustas ainult hinnangut kehalisele tervisele ja mitte teisi elukvaliteedi komponente. Olulisim leid oli, et SAT-patsientide elukvaliteedi hinnanguga olid peamiselt seotud valu ja depressiivsus. Tulemusel on kliiniline väljund, kuna valu ja depressiivsus on mõjutatavad ja sellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata seljaajutraumaga patsientide ravis. 578

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt

Microsoft PowerPoint - Roosimaa.ppt ENERGEETILISES METABOLISMIS OSALEVATE GEENIDE EKSPRESSIOON MÜOKARDIS JA HL-1 RAKULIINIS Mart Roosimaa TÜ arstiteaduskond EESTI TEADUSTE AKADEEMIA ÜLIÕPILASTÖÖDE KONKURSI VÕITJATE KONVERENTS 2008 Südamelihas

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vere bakterioloogilised külvid.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Vere bakterioloogilised      külvid.ppt [Compatibility Mode] Vere bakterioloogilised külvid Epp Sepp 7..8 Sepis ja bakterieemia Sepsis kliiniline diagnoos Bakteireemia on laboratoorne diagnoos Transitoorne Invasiivsed protseduurid Vahelduv Endokardiit, abtsess Püsiv

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND ARSTITEADUSKOND MIKROBIOLOOGIA INSTITUUT Magda Karakai Stafülokokkide metitsilliin-resistentsus enneaeg

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND ARSTITEADUSKOND MIKROBIOLOOGIA INSTITUUT Magda Karakai Stafülokokkide metitsilliin-resistentsus enneaeg TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND ARSTITEADUSKOND MIKROBIOLOOGIA INSTITUUT Magda Karakai Stafülokokkide metitsilliin-resistentsus enneaegsete ja ajaliste vastsündinute emade rinnapiimas Bakalaureusetöö

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel Infektsioonide diagnostika ja ravi ning vältimise võimalused Vivika Adamson Infektsioonikontrolli teenistus sügis2017 Sissejuhatus Siirdamisjärgsed infektsioonid Infektsioonide ajajoon Bakteriaalsed infektsioonid

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt

MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt 4.11.16 MIR aruanne SISUKORD. 2 1. SISSEJUHATUS... 3 2. MIR FINANTSEERIMINE JA TEADUSNÕUKOGU... 4 3. KASUTATUD LÜHENDID... 4 4.

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

Microsoft Word - RE_LABMB_7_2.docx

Microsoft Word - RE_LABMB_7_2.docx Laboratoorsete uuringute register Kinnitaja: Karel Tomberg Kinnitatud 13.02.2013 Koostaja: Svetlana Rudenko LAB/19-1/1/4 MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD Jrk nr Uuringu nimetus Uuringu näidustused Materjal

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

untitled

untitled Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsi kava 1. oktoober 011 Biomeedikumi auditoorium 1006 (Ravila 19) 9.00 Avamine TÜ arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf 9.10 Akadeemiline

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine

Microsoft PowerPoint - veinikaaritamine Veini kääritamine Martin Sööt Käärimisprotsessi mõjutavad tegurid Temperatuur ja selle mõju veini kvaliteedile: Käärimine on eksotermiline protsess ja seetõttu eraldub käärimisel soojusenergiat punased

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Trans-generational immune priming in insects: Vitellogenin and honey bees

Trans-generational immune priming in insects: Vitellogenin and honey bees Putukate vaktsineerimisest rõhuga mesilastel Dalial Freitak Bioloogiliste interaktsioonide Tippkeskus Helsingi Ülikool Haigustekitajad on kõikjal Immunoloogiline mälu põlvkondade vaheline pärandumine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Äge B-viirushepatiit (B16)

Äge B-viirushepatiit (B16) Nakkushaiguste esinemine, immunoprofülaktika ja järelevalve tulemused Eestis 2017. aastal Terviseamet Sisukord Soolenakkushaigused... 3 Kõhutüüfus ja paratüüfused (A01.0; A01.1-A01.4)... 6 Salmonelloosid

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri

Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri Sihtuuring Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides (Järvamaa ja Jõgevamaa) Sotsiaalministri 06.02.2015. käskkirjaga nr 18 Sotsiaalministeeriumi osakondade

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Parimad arst-õppejõud LK 2 Neinar Seli stipendiumi laureaadid LK 3 Parim artikkel ajakirjas Eesti Arst LK 4 Patsientide poolt enim tänatud arstid LK 5

Parimad arst-õppejõud LK 2 Neinar Seli stipendiumi laureaadid LK 3 Parim artikkel ajakirjas Eesti Arst LK 4 Patsientide poolt enim tänatud arstid LK 5 Parimad arst-õppejõud LK 2 Neinar Seli stipendiumi laureaadid LK 3 Parim artikkel ajakirjas Eesti Arst LK 4 Patsientide poolt enim tänatud arstid LK 5 SISELEHT nr 218 mai 2019 www.kliinikum.ee/leht Kliinikumi

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Tobrex, 3 mg/g silmasalv. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g salvi sisaldab 3 mg tobramütsiini. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 3.

Rohkem

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat,

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, sellest 10 viimast aastat viljatusraviarstina Peamisteks

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Loote kasvupeetuse diagnostika Tiina Angerjas AS ITK Naistekliinik Mis on kasvupeetus (KP)? Loode ei saa saavutada oma geneetiliselt determineeritud potentsiaalset kaalu KP esineb kuni 10% populatsioonist

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem