Kohtuasi 135/83 [...] Raad van Beroep, Zwolle, eelotsusetaotlus. Töötajate õiguste kaitse äriühingute ülemineku korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kohtuasi 135/83 [...] Raad van Beroep, Zwolle, eelotsusetaotlus. Töötajate õiguste kaitse äriühingute ülemineku korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS"

Väljavõte

1 Kohtuasi 135/83 [...] Raad van Beroep, Zwolle, eelotsusetaotlus Töötajate õiguste kaitse äriühingute ülemineku korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 7. veebruar 1985 Kohtuasjas 135/83, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Raad van Beroep (sotsiaalkindlustusalaseid vaidlusi lahendav kohus), Zwolle, poolt esitatud taotlus, millega soovitakse nimetatud kohtus pooleli olevas vaidluses järgmiste poolte vahel: H. B. M. Abels ja Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie (metalli- ja elektrotehnikatööstuses tegutsevaid äriühinguid ühendav kutseühing) juhtkond, eelotsust nõukogu 14. veebruari aasta direktiivi 77/187/EMÜ äriühingute, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 61, , lk 26) tõlgendamiseks, EUROOPA KOHUS, koosseisus: president A. J. Mackenzie Stuart, kodade esimehed G. Bosco, O. Due ja C. Kakouris, kohtunikud T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot ja R. Joliet, kohtujurist: Sir Gordon Slynn, kohtusekretär: vanemametnik H. A. Rühl, arvestades märkusi, mille esitasid: põhikohtuasja hageja Abels, esindaja: J. van der Hel, Kohtumenetluse keel: hollandi.

2 põhikohtuasja kostja Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electronische Industrie, esindaja kirjalikus menetluses: J. H. Meijs, esindaja suulises menetluses: W. M. Levelt-Overmars, Madalmaade Kuningriigi valitsus, esindaja kirjalikus menetluses: I. Verkade, esindajad suulises menetluses: A. Bos, keda abistas L. A. D. Keus, Taani Kuningriigi valitsus, esindaja: L. Mikaelsen, Prantsuse Vabariigi valitsus, esindaja: G. Boivineau, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: M. Beschel, keda abistas F. Herbert, olles kuulanud 8. novembri aasta kohtuistungil ära kohtujuristi arvamuse, on teinud järgmise otsuse 1. Oma 28. juuni aasta otsusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 11. juulil 1983, esitas Raad van Beroep, Zwolle, EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Euroopa Kohtule kaks eelotsuse küsimust, mis puudutavad nõukogu 14. veebruari aasta direktiivi 77/187/EMÜ äriühingute, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 61, , lk 26) artikli 1 lõike 1 ja artikli 3 lõike 1 tõlgendamist. 2. Need küsimused tõusetusid menetluses, mille H. B. M. Abels algatas Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie juhtkonna vastu. 3. Põhikohtuasja hageja töötas Enschede s asuvas piiratud vastutusega äriühingus Machinefabriek Thole BV (edaspidi Thole ), kui Almelo Arrondissementsrechtbank (ringkonnakohus) andis Thole le oma järjestikuste otsustega maksete peatamise õiguse ( surséance van betaling ), kõigepealt 2. septembril 1981 ajutiselt ja seejärel 17. märtsil 1982 lõplikult. Nimetatud äriühingu likvideerimismenetlus algatati 9. juunil Likvideerimismenetluse käigus võõrandati likvideerija poolt sõlmitud lepingu alusel Thole ettevõte 10. juunil 1982 Enschede s asuvale piiratud vastutusega äriühingule Transport Toepassing en Produktie BV (edaspidi TTP ), mis jätkas Thole ettevõtte käitamist ja võttis üle suurema osa selle ettevõtte töötajatest, sealhulgas hr Abels i. 4. Kuna hr Abels ei saanud perioodi juuni 1982 eest palka ei Thole lt ega TTP-lt ning kuna talle ei makstud kõnealuse aasta eest ka puhkusetasu ega proportsionaalset osa aastalõpu-lisatasust, taotles ta nimetatud summade maksmist Bedrijfsvereniging ilt, millel hr Abels i arvates Madalmaade õigusaktide kohaselt lasus kohustus need summad tööandja asemel välja maksta. 5. Hr Abels i taotlus jäeti rahuldamata põhjendusega, et Madalmaade tsiviilkoodeksi artiklite 1639 (aa) ja 1639 (bb) kohaselt, mis lisati tsiviilkoodeksile direktiivi

3 77/187/EMÜ rakendamiseks 15. mai aasta seadusega, oli TTP kohustatud täitma töölepingutest tulenevad Thole kohustused töötajate ees ja seega ei olnud Bedrijfsvereniging il alust sekkuda. 6. Eelkõige asutamislepingu artikli 100 alusel nõukogu poolt vastu võetud direktiivi 77/187/EMÜ preambulis märgitakse, et tööandja vahetumise korral on vaja tagada töötajate kaitse, eriti nende õiguste kaitse. Seda eesmärki silmas pidades sätestab direktiivi artikli 3 lõige 1: Võõrandaja töölepingust või töösuhtest tulenevad õigused ja kohustused, mis kehtivad [ ] ülemineku kuupäeval, lähevad sellise ülemineku tagajärjel üle omandajale. Artikli 4 lõikes 1 nähakse ette asjaomaste töötajate kaitse võõrandaja või omandaja poolt vallandamise eest, ent samas ei välistata sellist vallandamist, mis võib toimuda majanduslikel, tehnilistel või organisatsioonilistel põhjustel, mis toovad kaasa muudatusi tööjõus. Lisaks on direktiivi artiklis 6 sätestatud võõrandaja ja omandaja kohustus teavitada üleminekust mõjutatud töötajate esindajaid ja nendega konsulteerida. Artikkel 7 sätestab, et direktiiv ei mõjuta liikmesriikide õigust kohaldada või kehtestada töötajate suhtes soodsamaid õigus- või haldusnorme. 7. Hr Abels kaebas Bedrijfsvereniging i keelduva otsuse peale Zwolle Raad van Beroep ile, mis, asudes seisukohale, et tema otsus sõltub direktiivi 77/187/EMÜ teatud sätete tõlgendamisest, peatas menetluse ja esitas Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused: 1) Kas direktiivi 77/187/EMÜ artikli 1 lõike 1 kohaldamisala laieneb olukorrale, kus äriühingu võõrandaja on kohtuotsusega tunnistatud maksejõuetuks või talle on kohtu poolt antud maksete peatamise õigus? 2) Kui esimesele küsimusele antav vastus on jaatav, siis kas direktiivi 77/187/EMÜ artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et äriühingu üleminekuga seoses omandajale üleantavad võõrandaja kohustused hõlmavad ka täitmata maksekohustusi, mis tekkisid töölepingust või töösuhtest enne artikli 1 lõikes 1 nimetatud ülemineku kuupäeva? Esimene küsimus Kõnealuse direktiivi kohaldamisala määratlemine 8. Kõigepealt tuleks esimese küsimuse osas märkida, et direktiivi 77/187/EMÜ artikli 1 lõike 1 kohaselt, milles on määratletud direktiivi ratione materiae ulatus, kohaldatakse direktiivi äriühingu, ettevõtte või selle osa ülemineku suhtes teisele tööandjale lepingu alusel toimuva ülemineku või ühinemise tulemusena. Seega tuleb järeldada, et nimetatud direktiiv on kohaldatav ainult sellise ülemineku suhtes, mis leiab aset lepingu alusel toimuva ülemineku või ühinemise tulemusena, kusjuures viimatinimetatud variant ei ole käesoleval juhul asjakohane. Kõnealuse küsimusega soovitakse teada, kas selline määratlus hõlmab juhtumeid, mil äriühingu võõrandaja on kohtuotsusega tunnistatud maksejõuetuks või talle on kohtu poolt antud maksete peatamise õigus ning kui võõrandatav äriühing moodustab ühe osa maksejõuetu võõrandaja varadest või kui sellele laieneb maksete peatamise õigus.

4 9. Põhikohtuasja hageja, Madalmaade valitsus ja komisjon väidavad, et väljend overdracht krachtens overeenkomst kõnealuse direktiivi hollandikeelses tõlkes viitab sellele, et direktiivi kohaldamisala piirdub võõrandamistega, mis toimuvad vabatahtlikult sõlmitud lepingute alusel, ega hõlma võõrandamisi, mis leiavad aset selliste kohtumenetluste tulemusena, mille eesmärk on võlgniku varade terviklik sundlikvideerimine või taolise likvideerimise vältimiseks võlgniku rahaliste raskuste kõrvaldamine. Nimetatud menetlusosaliste väitel on direktiivi kohaldamine selliste menetluste puhul välistatud ka siis, kui tegemist on vara müügiga vabatahtlikult sõlmitud lepingute alusel, kuna lepinguvabaduse peamine tegur puudub, kui võõrandamisele eelneb kohtu sekkumine ning kui müügi viis ja objekt määratakse kindlaks selliste menetlustega seotud erinevate huvide tasakaalustamise tulemusena. 10. Bedrijfsvereniging ja Taani valitsus väidavad aga, et kõnealuse sätte sõnastuse tõlgendamisel ei ilmne mingit alust otsustamaks, et direktiiv ei hõlma üleminekut, millele eelneb müük likvideerija või võlglase poolt, kellele on kohtu poolt antud maksete peatamise õigus. 11. Vaidlusaluse sätte sõnastuse erinevate keeleversioonide võrdlemisel ilmneb, et äriühingute võõrandamise osas esineb teatud terminoloogilisi lahknevusi. Kui saksakeelne variant ( vertragliche ubertragung ), prantsuskeelne variant ( cession conventionnelle ), kreekakeelne variant ( snmssatikh ekxvrhsh ), itaaliakeelne variant ( cessione contrattuale ) ja hollandikeelne variant ( overdracht krachtens overeenkomst ) viitavad selgelt ainult lepingu alusel toimuvale üleminekule, mistõttu võib järeldada, et direktiivi ei kohaldata mis tahes muud liiki ülemineku suhtes, näiteks haldusmeetme rakendamise või kohtuotsuse täitmise tulemusena toimuva ülemineku suhtes, siis ingliskeelne variant ( legal transfer ) ja taanikeelne variant ( overdragelse ) tunduvad viitavat laiemale kohaldamisalale. 12. Lisaks tuleb märkida, et lepingulise ülemineku mõistel on erinevate liikmesriikide pankrotiõiguses erinev tähenduses, nagu käesolevas menetluses on ilmnenud. Kui mõnedes liikmesriikides ollakse seisukohal, et teatud asjaolude korral on likvideerimismenetlusega seoses toimuva müügi näol tegemist tavapärase lepingulise müügiga ka siis, kui sellise lepingu sõlmimise eeltingimuseks on kohtulik sekkumine, siis teiste liikmesriikide õigussüsteemides käsitletakse sellist müüki avaliku võimu kandja poolt võetud meetme tulemusel toimuva müügina. 13. Nende erinevuste tõttu ei saa vaidlusaluse sätte kohaldamisala hinnata ainult selle sätte sõna-sõnalise tõlgenduse alusel. Seega tuleb selle sätte tähenduse selgitamisel võtta arvesse kõnealuse direktiivi üldist ülesehitust ja eesmärki ning rolli ühenduse õigussüsteemis võrrelduna pankrotialaste õigusnormidega. Kõnealuse direktiivi ja pankrotiõiguse vaheline seos 14. Direktiivi 77/187/EMÜ preambuli eespool osundatud põhjendustest ilmneb, et selle direktiivi eesmärk on kaitsta töötajaid ja nende õigusi äriühingu üleminekul teisele tööandjale.

5 15. Pankrotiõigust iseloomustavad spetsiifilised menetlused, mille eesmärk on viia omavahel tasakaalu erinevate isikute huvid, iseäranis mitmesugust liiki võlausaldajate huvid; seetõttu on kõikides liikmesriikides kehtestatud konkreetsed õigusnormid, mis võivad vähemalt osaliselt lahkneda teistest üldise iseloomuga õigusnormidest, sealhulgas sotsiaalkindlustust reguleerivatest õigusnormidest. 16. Pankrotiõiguse eripära, mis ilmneb kõikide liikmesriikide õigussüsteemides, kajastub ka ühenduse õiguses. Nõukogu 17. veebruari aasta direktiivi 75/129/EMÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 48, , lk 29), mis sarnaselt direktiivile 77/187/EMÜ võeti vastu asutamislepingu artiklis 117 sätestatud eesmärkide saavutamiseks, artikli 1 lõike 2 punktis d sätestatakse selgesõnaliselt, et seda direktiivi ei kohaldata töötajate puhul, kelle töölt vabastamine on tingitud ettevõtte tegevuse lõpetamisest kohtuotsusega. Lisaks peegeldub pankrotiõiguse eripära ka nõukogu 20. oktoobri aasta direktiivis 80/987/EMÜ töötajate kaitset tööandja maksejõuetuse korral käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 283, , lk 23; EÜT eriväljaanne 05/01, lk 217). Selle direktiiviga kehtestati süsteem rahuldamata nõuete väljamaksmise tagamiseks, mida kohaldatakse võrdväärselt ka nende äriühingute suhtes, mis on kohtuotsusega tunnistatud maksejõuetuks. 17. Lisaks on likvideerimismenetlust ja analoogseid menetlusi reguleerivad õigusnormid erinevates liikmesriikides väga erinevad. Seetõttu ja arvestades asjaolu, et pankrotiõigusele kohaldatakse nii liikmesriikide õigussüsteemides kui ühenduse õigussüsteemis spetsiifilisi õigusnorme, võib järeldada, et kui kõnealust direktiivi oleks soovitud kohaldada ka äriühingu üleminekule, mis leiab aset nimetatud menetluste tulemusena, siis oleks direktiivile lisatud sellekohane selgesõnaline säte. Kõnealuse direktiivi eesmärk 18. Direktiivi 77/187/EMÜ taoline tõlgendamine tuleneb vältimatult ka direktiivi eesmärgi käsitlusest. Direktiivi preambulist ilmneb, et direktiivi eesmärki, mis seisneb töötajate kaitsmises äriühingu ülemineku korral, tuleb vaadelda majanduses ilmnevate uute suundumuste kontekstis, arvestades ka asutamislepingu artiklis 117 osutatud vajadust edendada töötajate töötingimuste ja elatustaseme parandamist, et teha võimalikuks nende ühtlustamine, samal ajal säilitades nende paranemise. Komisjon on õigesti selgitanud, et direktiivi eesmärk on seega tagada, et äriühingute restruktureerimine ühisturul ei mõjutaks negatiivselt asjaomaste äriühingute töötajaid. 19. Menetlusosalised on eriarvamusel küsimuse osas, kas sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed, mis kaasneksid otsusega, et kõnealuse direktiivi kohaldamisala hõlmab ka likvideerimis- või muid sarnaseid menetlusi, oleksid töötajate huvide seisukohalt kasulikud või kahjulikud. 20. Bedrijfsvereniging ja Taani valitsus on seisukohal, et direktiiv on sellise olukorra puhul kohaldatav, kuna just need töötajad, kelle tööandja on kohtuotsusega tunnistatud maksejõuetuks, vajavad kaitset kõige enam; lisaks oleks taolise kaitse tagamise korral töötajad ja likvideerija enam huvitatud sellest, et tagada äriühingu jätkuv tegutsemine kuni ülemineku toimumiseni.

6 21. Madalmaade valitsus ja komisjon aga viitavad teatud majanduslikele tagajärgedele, mis kahandaksid töötajate kaitset, kui direktiivi kohaldataks äriühingu üleminekule juhul, kui see äriühing on tunnistatud maksejõuetuks või kui talle on kohtu poolt antud maksete peatamise õigus. Nende menetlusosaliste arvates võiks selle direktiivi kohaldamisala taoline laiendamine potentsiaalset omandajat mõjutada loobuma äriühingu omandamisest tolle võlausaldajatele aktsepteeritavatel tingimustel, mistõttu viimased eelistaksid äriühingu varade eraldi müümist. Sellega kaasneks kõikide töökohtade kaotus võõrandatavas äriühingus, mistõttu direktiiv kaotaks oma kasuliku mõju. 22. Nendest erimeelsustest ilmneb, et majandusarengu praeguses etapis ollakse äärmiselt ebakindlad küsimuse osas, millist mõju avaldavad äriühingute võõrandamised tööturule tööandja maksejõuetuse korral ja milliseid meetmeid tuleks võtta, et tagada töötajate huvide võimalikult tõhus kaitse. 23. Eeltoodud käsitlusest võib järeldada, et välistada ei saa töötajate töö- ja elutingimuste üldise halvenemise tõsist ohtu, mis on vastuolus asutamislepingu sotsiaalsete eesmärkidega. Seetõttu ei saa otsustada, et direktiiv 77/187/EMÜ sätestab liikmesriikide kohustuse laiendada direktiivis sätestatud eeskirju äriühingute, ettevõtete või nende osade võõrandamisele seoses pankrotimenetlusega, mis on algatatud eesmärgiga realiseerida võõrandaja varad pädeva kohtuorgani järelevalve all. 24. Samas tuleb täpsustada, et isegi kui eespool toodud kaalutlusi arvestades ei kuulu seda liiki võõrandamised nimetatud direktiivi kohaldamisalasse, on liikmesriikidel õigus iseseisvalt kohaldada direktiivi põhimõtteid osaliselt või täielikult ainuüksi oma siseriikliku õiguse alusel. Direktiivi kohaldamine juhtudel, mil võõrandajale on antud maksete peatamise õigus 25. Ehkki käesoleval juhul toimus äriühingu võõrandamine likvideerimismenetluse käigus, on eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimus seotud ka võõrandamisega, mis leiab aset seoses maksete peatamist käsitleva kohtumenetlusega. 26. Menetlusosalised on eriarvamusel küsimuse osas, kas selline võõrandamine peab vastama direktiivi 77/187/EMÜ kohaldamise osas samadele reeglitele, mida kohaldatakse võõrandamisele, mis leiab aset likvideerija poolt varade realiseerimise tulemusena. Madalmaade valitsus ja komisjon on selles küsimuses seisukohal, et need põhjused, mille tõttu direktiivi kohaldamisala ei saa laiendada likvideerimismenetluse käigus toimuvale äriühingu võõrandamisele, takistavad ka direktiivi kohaldamist juhtumitele, mil kohus on andnud võõrandajale loa võlgade maksmise peatamiseks. 27. Bedrijfsvereniging ja Taani valitsus tunduvad olevat aga seisukohal, et direktiivi 77/187/EMÜ tuleks kohaldada juhtumitele, mil võõrandaja on saanud loa oma võlgade maksmise peatamiseks ka siis, kui direktiivi ei kohaldataks likvideerimismenetluse käigus toimuvale võõrandamisele. Vastasel juhul võidakse võlgade maksmise peatamist taotleda nimelt võõrandamise elluviimiseks, kahjustades seega töötajate huve.

7 28. Tuleb tähele panna, et kohtu poolt antud maksete peatamise õigusega seotud menetlusel on teatud ühisomadusi likvideerimismenetlusega, eriti kuna kummagi menetluse näol on tegemist kohtumenetlusega. Samas erineb maksete peatamise õigusega seotud menetlus likvideerimismenetlusest seeläbi, et kohtu järelevalve sellise menetluse algatamise ja kulgemise üle on piiratum. Lisaks on sellise menetluse peamine eesmärk kaitsta maksejõuetu äriühingu varasid ja võimalusel tagada äriühingu tegevuse jätkumine võlgade tasumise peatamise abil, et leida lahendus, mis kindlustaks äriühingu jätkuva tegutsemise ka tulevikus. Kui sellist lahendust ei leita, võib maksete peatamise õigusega seotud menetlusele järgneda võlgniku likvideerimise menetlus, nagu juhtus ka käesolevas kohtuasjas kirjeldatud juhul. 29. Eeltoodust tuleneb, et põhjuseid, mille tõttu kõnealust direktiivi ei saa kohaldada likvideerimismenetluse käigus toimuvale äriühingu võõrandamisele, ei saa laiendada seda liiki menetlustele, mis toimuvad varasemas etapis. 30. Kõikide nende põhjuste tõttu tuleb esimesele küsimusele vastata, et nõukogu 14. veebruari aasta direktiivi 77/187/EMÜ artikli 1 lõige 1 ei ole kohaldatav äriühingu, ettevõtte või selle osa võõrandamise suhtes, kui võõrandaja on kohtuotsusega tunnistatud maksejõuetuks ning kui asjaomane äriühing või ettevõte moodustab ühe osa maksejõuetu võõrandaja varadest, kuid liikmesriikidel on õigus omal algatusel kohaldada selle direktiivi põhimõtteid sellisele võõrandamisele. Küll aga on nimetatud direktiiv kohaldatav siis, kui äriühing, ettevõte või selle osa võõrandatakse teisele tööandjale sellise menetluse nagu maksete peatamise menetlus (surséance van betaling) käigus. Teine küsimus 31. Oma teise küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 77/187/EMÜ artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et see laieneb ka nendele võõrandaja kohustustele, mis tekkisid töölepingust või töösuhtest enne ülemineku kuupäeva. 32. Artikli 3 lõike 1 esimeses lõigus on sätestatud: Võõrandaja töölepingust või töösuhtest tulenevad õigused ja kohustused, mis kehtivad artikli 1 lõikes 1 nimetatud ülemineku kuupäeval, lähevad sellise ülemineku tagajärjel üle omandajale. Teises lõigus märgitakse aga, et liikmesriigid võivad sätestada, et pärast artikli 1 lõikes 1 nimetatud ülemineku kuupäeva on lisaks omandajale ka võõrandaja jätkuvalt vastutav töölepingust või töösuhtest tulenevate kohustuste eest. 33. Bedrijfsvereniging ja komisjon on seisukohal, et kõnealune säte hõlmab kõiki võõrandaja kohustusi, mis tulenevad töölepingust või töösuhtest, sealhulgas töötajate neid nõudeid, mille võis pöörata eelmise tööandja vastu. See tõlgendus tuleneb direktiivi eesmärgist, mis seisneb töötajate kaitsmises, iseäranis nende õiguste kaitsmises tööandja vahetumisel. 34. Madalmaade valitsuse arvates tuleb aga seda sätet tõlgendada nii, et enne äriühingu üleminekut tekkinud võlakohustused ei lähe omandajale üle, kuna lepinguõiguse tunnustatud põhimõtte kohaselt ei saa võlgnik oma võlgu kolmandale isikule ilma võlausaldajate nõusolekuta üle anda. Samas on riigi seadusandjal õigus sätestada, et uus

8 tööandja on koos endise tööandjaga vastutav nende võlgade tasumise eest, et kõrvaldada oht, millesse töötajad võivad sattuda, kui äriühingu võõrandaja pärast üleminekut kaob. 35. Taani valitsus eristab tavapärase müügitehingu tulemusena toimuvat äriühingu üleminekut (sealhulgas üleminek, millega kaasneb maksete peatamine) äriühingu võõrandamisest likvideerija poolt. Kui esimesel juhul lähevad omandajale üle kõik võõrandaja kohustused, mis on tekkinud töösuhtest, siis teisel juhul ei ole omandaja kohustatud pankrotiõiguse kohaselt üle võtma maksejõuetu võõrandaja olemasolevaid kohustusi. 36. Tuleb silmas pidada, et direktiivi 77/187/EMÜ artikli 3 lõike 1 esimene lõik viitab üldiselt ja kitsendamatult töölepingust või töösuhtest tulenevatele võõrandaja õigustele ja kohustustele, mis kehtivad ülemineku kuupäeval. Sama lõike teises lõigus, millega antakse liikmesriikidele õigus sätestada, et lisaks omandajale jääb pärast ülemineku kuupäeva vastutavaks ka võõrandaja, viidatakse sellele, et ülemineku ajal kehtivatest töötajate õigustest tulenevate maksekohustutuste eest vastutab esmajoones omandaja. 37. Sellist tõlgendust kinnitab asjaolu, et artikli 3 lõige 3 jätab selgesõnaliselt vaidlusaluse lõike 1 kohaldamisalast välja töötajate õigused saada vanadus-, invaliidsus- või toitjakaotuspensioni täiendavate tööandja või tööandjatevaheliste pensionikavade alusel väljaspool liikmesriikide sotsiaalkindlustuskavasid. Selle konkreetse sätte olemasolu, millega piiratakse üldise reegli ulatust, viib järelduseni, et artikli 3 lõige 1 on seotud töötajate kõikide õigustega, mida see erand ei hõlma, olenemata sellest, kas need õigused tekkisid enne või pärast äriühingu üleminekut. 38. Seega tuleb teisele küsimusele vastata, et direktiivi 77/187/EMÜ artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab võõrandaja kõiki kohustusi, mis on tekkinud töölepingust või töösuhtest enne ülemineku kuupäeva, välja arvatud artikli 3 lõikes 3 sätestatud erandid. Kohtukulud 39. Madalmaade valitsuse, Taani valitsuse ja Euroopa Ühenduste Komisjoni poolt Euroopa Kohtule märkuste esitamisel kantud kulusid ei hüvitata. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotamise siseriiklik kohus. Esitatud põhjendustest lähtudes EUROOPA KOHUS, vastates Zwolle Raad van Beroep i poolt 28. juuni aasta otsusega esitatud küsimusele, otsustab: 1) Nõukogu 14. veebruari aasta direktiivi 77/187/EMÜ artikli 1 lõige 1 ei ole kohaldatav äriühingu, ettevõtte või selle osa võõrandamise suhtes, kui võõrandaja on kohtuotsusega tunnistatud maksejõuetuks ning kui asjaomane äriühing või ettevõte

9 moodustab ühe osa maksejõuetu võõrandaja varadest, kuid liikmesriikidel on õigus omal algatusel kohaldada selle direktiivi põhimõtteid sellisele võõrandamisele. Küll aga on see direktiiv kohaldatav siis, kui äriühing, ettevõte või selle osa võõrandatakse teisele tööandjale sellise menetluse nagu maksete peatamise menetlus (surséance van betaling) käigus. 2) Direktiivi 77/187/EMÜ artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab võõrandaja kõiki kohustusi, mis on tekkinud töölepingust või töösuhtest enne ülemineku kuupäeva, välja arvatud artikli 3 lõikes 3 sätestatud erandid. Mackenzie Stuart Bosco Due Kakouris Koopmans Everling Bahlmann Galmot Joliet Kuulutatud avalikul kohtuistungil 7. veebruaril aastal Luxembourgis. Kohtusekretär President P. Heim A. J. Mackenzie Stuart

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

43 ja 63-82

43 ja 63-82 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. jaanuar 1984* [ ] Liidetud kohtuasjades 43 ja 63/82, Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB (flaamikeelsete raamatute edendamise ühing), asukoht Antwerpen, esindajad:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

C�39_94

C�39_94 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni,

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, TRIPS lepingu ja WPPT vahetu kohaldatavus liidu õiguskorras

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog KOHTUOTSUS 26.4.2005 KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 18. oktoobri 2002.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem