EESTI MITTE-EESTLASTEST ELANIKE MEEDIATEEMALINE ARVAMUSUURING 2007

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI MITTE-EESTLASTEST ELANIKE MEEDIATEEMALINE ARVAMUSUURING 2007"

Väljavõte

1 EESTI MITTE-EESTLASTEST ELANIKE MEEDIATEEMALINE ARVAMUSUURING 0 --aastane venekeelne elanikkond II OSA ÜLDTULEMUSED Hella Kaldaru Jaanuar 0

2 SISUKORD SISUKORD... Valimi suurus, meetod... Vastajaskonna struktuur... Meediatarbimisharjumused... Tarbimissagedus meedialiigiti... Meedialiikide jälgimise kestvus päevas... Eelistatud raadiojaamad... Eelistatud telekanalid... Eelistatud ajalehed... Eelistatud informatsioonikanalid... Usaldus... Usaldus Eesti ühiskonnaelu kajastamise vastu meediakanalites... Usaldus institutsioonide vastu... Raadio... Saadete kuulamise sagedus... Raadio maine... Hinnangud Raadio programmiosadele... Raadio saated võrdluses muude raadiotega... Raadio saatekava eristuvus muudest Eestis tegutsevatest venekeelsetest raadiosaatjatest... Arvamused Raadio programmist... Televisoon... ETV maine... Huvipakkuvad saated... Vajadus uue venekeelse telekanali vastu, et luua terviklikku pilti Eesti ühiskonnas toimuvast... Milline peaks uues venekeelses kanalis olema venekeelsete saadete maht?... Venekeelse AK algusaja. sobivus... Varustatus meediavahenditega... Televiisorite olemasolu kodudes... Turu-uuringute AS

3 Audiovisuaalsed vahendid kodudes... Lapsed ja meedia... Laste arv peredes... Kuidas jälgivad lapsed saateid raadios ja televisioonis... Vajadus lastesaadete järele raadios... Uus meedia ja internet... Interneti kasutamine... Raadiojaamade ja venekeelse AK jälgimine internetis... Huvid ja väärtused...0 Keelteoskus... Väärtushinnangud... Turu-uuringute AS

4 Valimi suurus, meetod Küsitluse üldkogum on Eesti --aastane elanikkond (kokku 0 inimest - ESA, seisuga ) Uuring tehti kahe valimi põhjal: eestikeelne elanikkond n=00, venekeelne elanikkond n=00 Küsitluspunktid on valitud vastavalt piirkondade asustustihedusele Jälgitud on asustustüüpide ja regioonide tegelikke proportsioone Eestis Leibkondade valikul oli aluseks etteantud stardiaadress valimipunktis Igast valimisse sattunud leibkonnast on küsitletud ühte inimest, lähtudes noorema mehe reeglist Vastanute arv venekeelse valimi puhul on Küsitlustulemused on kaalutud vastavusse riiklike statistikaandmetega venekeelse elanikkonna soolise ja vanuselise jagunemise kohta Antud valimi üldtulemuste maksimaalne lubatud statistiline kõikumine on, taustrühmades võib see olla suurem Küsitlus viidi läbi silmast silma küsitlustena vastajate kodudes Kogu uuringu küsitlusperiood oli Osales intervjueerijat Valimipunkte oli Turu-uuringute AS

5 Vastajaskonna struktuur Kõik vastajad n= mees naine - a. - a. 0- a. 0- a. 0- a. 0- a. alg- või põhi kesk- v. gümnaasiumi kesk- eri kõrg KUUSISSETULEK PERELIIKME KOHTA kuni 000 kr kr kr. Üle 000 kr. vastamata KUI TÖÖTAB: juht, tippspetsialist spetsialist, ametnik, klienditeenindaja Oskus- või lihttööline vastamata KUI EI TÖÖTA: õpilane, ülipilane pensionär muu mittetöötav Tallinn Ida-Virumaa Muu Eesti pealinn suur linn (Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve) Väikelinn ja maa Turu-uuringute AS

6 Meediatarbimisharjumused Tarbimissagedus meedialiigiti Nagu eestlased, nii ka mitte-eestlased on suured televisioonisõbrad. mitteeestlastest vaatab televisiooni iga päev, vaid ei vaata seda üldse Igapäevaseid raadiokuulajaid on, üldse ei kuula raadiot Internetti kasutab / mitte-eestlastest (). Enamus neist kasutab seda iga päev () Ajalehtede igapäevaseid lugejaid on. Lehti ei loe üldse. Joonis. Kõik vastajad n= Iga päev Vähemalt kord nädalas Mõnel korral kuus Kord kuus või harvemini Üldse mitte Televisioon Raadio Internet Ajalehed Turu-uuringute AS

7 Meedialiikide jälgimise kestvus päevas Ligi pool () televisiooni vaatajaskonnast pühendab sellele - tundi päevas. Veidi üle neljandiku vaatab veelgi kauem (kuni tundi). Veidi vähem kui veerand vaatab alla tunni. Enamus raadiokuulajaist kuulab seda maksimaalselt tundi neil päevil, mil raadiot üldse kuulatakse. kuulab siiski pikemalt, sh isegi üle tunni Suurim osa () lehelugejaist kulutab lehtedele kuni pool tundi päevas, veel pühendab neile kuni tunni. Ülejäänud loeb lehti kauem Ka internetis on enamus () internetikasutajaid maksimaalselt tundi. Üle tunni kasutab internetti päevas rühmast, sh üle tunni Joonis. n=antud liigi kasutajad kuni pool tundi pool tundi kuni tund - tundi - tundi - tundi - tundi üle tunni ei oska öelda/väga erinevalt 0 Televisoon Raadio Ajalehed Internet Turu-uuringute AS

8 Eelistatud raadiojaamad Kõige kuulatavamad raadiojaamad on Raadio, Russkoje Radio, SKY-Raadio ja Raadio 0-FM, millest igaühte kuulab üle poole mitte-eesti raadiokuulajaist, kusjuures enamus neist vähemalt korra nädalas. Raadio ja Russkoje Radio t kuulab üle poole nende kuulajaskonnast iga päev Üldse kuulab Raadio mitte-eesti raadiokuulajaist Eestis ning Russkoje Radio t Muid eestikeelseid raadiojaamu, sh Vikerraadiot kuulab väike osa kuni / mitte-eesti elanikkonnast, igapäevaselt alla. Joonis. Raadiokuulajad n= Iga päev Vähemalt kord nädalas Mõnel korral kuus Kord kuus või harvemini Üldse mitte Raadio 0 Russkoe Radio Sky-Raadio Raadio-0FM Dinamit RM/Uuno Plus 0 mõni muu eestikeelne raadiojaam (Vikerraadio, Elmar, Kuku, Star FM) Mõni muu vene raadiojaam Sky Plus Euro FM Klassikaraadio Eelistatud telekanalid Paljud televaatajad vahetavad päeva jooksul mitut kanalit Kõige olulisem telekanal on Pervõi Baltiiski Kanal, mida vaatab teleauditooriumist, sealjuures 0 iga päev Populaarsuselt teisel kohal on RTR Planeta ( televaatajaist vaatab seda üldse, ligi pooled iga päev) ETV-d vaatab üldse televaatajaist, kuid igapäevaselt neist vähem kui pooled - kokku vaid televaatajaist Turu-uuringute AS

9 Muude eestikeelsete kanalite igapäevaseid vaatajaid on alla, üldse vaatab neid maksimaalselt televaatajaist Joonis. Televaatajad n=0 Iga päev Vähemalt kord nädalas Mõnel korral kuus Kord kuus või harvemini Üldse mitte Pervõi Baltiiski Kanal 0 RTR planeta + Ren TV Balti Mõni loodus- ja teaduskanal (nt Discovery, National Geographic, Animal planet jt) ETV NTV Mõni filmikanal (nt TCN, Hallmark, TV00, NTV + Naše kino jt) Mõni spordikanal (nt Eurosport, ESPN jt) Mõni muusikakanal (nt VH, VIVA, MTV jne) Mõni uudistekanal (nt CNN, BBCWorld, Euronews jt) STV Mõni muu Eesti kanal (Kanal, TV) Orsent Turu-uuringute AS

10 Eelistatud ajalehed Kõige rohkem on lugejaid kohalikul linna- või vallalehel, millega iga päev tutvub ¼ lehelugejaist üldse Populaarsuselt juhivad, st omavad rohkem kui poolt lehelugejaist üldse ka venekeelne Postimees, Den za Dnjom ja MK Estonija Igapäevaseid lugejaid on üleriiklikest lehtedest kõige enam Postimehel () Eestikeelseid ajalehti loeb üldse vaid lehelugejaist, needki enamasti vaid harva lehelugejaist eelistab ajalehte lugeda vaid paberil. Ainult internetti eelistab vaid lugejaist. on nõus mõlema variandiga, ehkki eelistus kaldub paberajalehe poole. Joonis. Lehelugejad n=0 Järjekindlalt iga numbrit Juhuslikult, vahetevahel, harva vastamata Sageli, ehkki mitte iga numbrit Ei loe üldse Muu kohalik valla- või linnaleht Postimees (venekeelne väljaanne) Den za Dnjom MK Estonia Linnaleht Molodjez Estonia Vesti Dnja Mõni Venemaa ajaleht Delovõje Vedomosti Mõni eestikeelne ajaleht 0 Mõni võõrkeelne ajaleht (inglise, saksa, prantsuse vm keeles) Turu-uuringute AS

11 Eelistatud informatsioonikanalid Igapäevaselt jälgitavatest infokanalitest on kõige olulisemad PBK Novosti Estonii ja PBK Vremja, mida iga päev vaatab üle 0 mitte-eestlastest Neile järgnevad auditooriumi suuruselt RTR Planeta Vesti ja Raadio uudised, jäädes siiski veidi alla 0 elanikkonnast Raadio uudiseid kuulab elanikest Üle poole Raadio uudiste igapäevastest kuulajatest (üldse mitte-eestlastest) kuulavad neid mitu korda päevas Venekeelset AK-d vaatab iga päev mitte-eestlastest. Üldse vaatab neid venekeelsest elanikkonnast Joonis. Kõik vastajad n= Mitu korda päevas Kord päevas Vähemalt kord nädalas Harvemini Ei jälgi üldse vastamata Novosti Estonii (Pervõi Baltiiski Kanal) Vremja (PBK) Vesti (RTR Planeta) Raadio uudised Aktuaalne Kaamera vene keeles kl.. (ETV) Russkoje Radio uudised delfi.ee Sky Raadio uudised mõni muu Venemaa uudisteportaal Linnauudised (STV) Teiste Eesti raadiojaamade uudised postimees.ee (vene k) Teiste Eesti telekanalite uudised (Reporter - Kanal, Seitsmesed uudised - TV) Venemaa raadiojaamade uudised 0 0 novosti.ee mõni muu Eesti uudisteportaal Teiste välismaiste raadiojaamade uudised 0 epl.ee (vene k) Turu-uuringute AS

12 Usaldus Usaldus Eesti ühiskonnaelu kajastamise vastu meediakanalites Vastajaskonna poolt antud hinnangute keskmise järgi on kõige usaldusväärsemateks kanaliteks Eestis toimuva osas PBK saated Vremja ja Novosti Estonii, mida peab täiesti või pigem usaldusväärseks ca 0 elanikest. Vaid ca nende saadete vaatajaist ei pea neid sellest aspektist päris objektiivseiks. Venekeelne AK ja Raadio uudised on kanalit pingereas. ja. kohal peaaegu võrdsete tulemustega. Põhiosa nendegi hindajaist peavad uudiseid usaldusväärseiks. Kõige vähem usaldatakse MK Estonia vaatenurka. Joonis. Kõik küsitletud n= Pean seda täiesti usaldusväärseks () Pigem ebausaldusväärseks Ei oska öelda Skaala - keskm. Pigem usaldusväärseks Täiesti ebausaldusväärseks() ei jälgi Vremja (PBK), Novosti Estonii (PBK), Russkoje Radio uudised 0, Vesti (RTR Planeta), Aktuaalne Kaamera vene k. (ETV), Raadio uudised, novosti.ee, Eho dnja (Raadio ), Postimees vene k, Vesti Dnja 0,0 Linnaleht 0,0 delfi.ee,00 MK Estonia, Usaldus institutsioonide vastu Nende vastajate seas, kes oma seisukohta avaldasid, tunnistati hinnangute kokkuvõttes kõige usaldusväärsemateks Eesti institutsioonideks piirivalve, kirik ja Eesti Raadio. Viimase puhul küll ei osanud ligi kolmandik arvamust avaldada, omades vähe kokkupuuteid Ka Eesti Televisiooni peab üle poole elanikest küllalt usaldusväärseks, kuigi tulemus on pisut madalam kui Eesti Raadiol ning / väljendab selget usaldamatust Turu-uuringute AS

13 Usaldamatus ületab usaldust presidendi, Riigikogu, valitsuse ja eriti peaministri puhul, kuigi teatud osa (vastavalt -) mitte-eestlastest usaldab neidki Kõige enam lahknevad arvamused eesti eratele- ja raadiokanalite osas, kusjuures ligi pooled ei oska neist midagi arvata Joonis. Kõik küsitletud n= Usaldan täielikult () Pigem usaldan Pigem ei usalda Üldse ei usalda () Ei oska öelda Skaala - keskm. Piirivalve Kirik Eesti Raadio Eesti Pank Eesti Televisioon Riigikontroll Politsei Trükiajakirjandus Õiguskantsler Kohtud Eesti eratelekanalid Eraraadiojaamad President Riigikogu Valitsus Peaminister 0, ,,,,,,,,,0,,,,,, Võrreldes möödunudaastase uuringuga on langenud keskmised hinnangud kõigile institutsioonidele peale piirivalve ja trükiajakirjanduse, mille puhul keskmine hinnang on kasvanud Keskmine hinnang on endiseks jäänud politsei ja riigikontrolli osas, kusjuures politseid täielikult usaldavate vastajate osakaal on isegi märkimisväärselt kasvanud (jõudes -lt -ni) Kuigi keskmine usaldus enamuse riigiinstitutsioonide vastu on langenud, on usaldamatute kõrval kasvanud täielikult usaldajate protsent: peale politsei märkimisväärselt trükiajakirjanduse puhul, vähesel määral ka kiriku, presidendi, õiguskantsleri ning õige pisut isegi valitsuse ja peaministri puhul (mis küll jääb lubatud statistilise kõikumise piiridesse) ETV ja eriti Eesti Raadio puhul on suurenenud nõutute osakaal (ei oska öelda) Turu-uuringute AS

14 Joonis. n=kõik küsitletud Usaldan täielikult () Pigem usaldan Pigem ei usalda Üldse ei usalda () Ei oska öelda Skaala - keskm. Kirik 0 Piirivalve 0 Eesti Pank 0 Politsei 0 Eesti Raadio 0 President 0 Eesti Televisioon 0 Riigikontroll 0 0 Kohtud 0 0 Valitsus 0 Peaminister 0 Eesti eratelekanalid 0 Eraraadiojaamad 0 Riigikogu ,,0,0,,,0,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,0,,,,,,0,, Turu-uuringute AS

15 Raadio Saadete kuulamise sagedus Kõige populaarsemad raadiosaated loetletuist on Raadio Dobroje utro, Estonija ja Ehho dnja ning Russkoje Radio Komanda: Podjom! ning Sky-Raadio ZapuSKY! Mõnel Raadio saatel on kuulajaid kokku keskmisest veidi vähem, samas moodustavad järjekindlad kuulajad nende seast üle poole (Prodolženije sledujet, Dvaždõ dva) Joonis. Raadio kuulajad n= Kuulan alati, kui saan Juhuslikult, vahetevahel, väga harva Sageli, kuigi mitte iga saadet Ei jälgi üldse Доброе утро, Эстония! (Raadio ) Команда: Подъем! (Russkoje Raadio) Эхо дня (Raadio ) ЗапуSKY! (Sky-Raadio) Радио "Свобода" (Raadio ) Радиус (Raadio ) В поле зрения (Raadio ) В добрый час(russkoje Raadio) Coca-Cola SKY Parad (Sky-Raadio) Продолж ение следует (Raadio ) Дважды два (Raadio ) Вспомнить все! (Sky-Raadio) Здесь и сейчас (Raadio ) Диагностика (Raadio ) Отцы и дети (Raadio ) Прямая речь (Raadio ) В рамках приличия (Raadio ) Связи (Russkoje Raadio) -ый век! (Raadio ) Разбор полетов (Raadio ) Прощай (Raadio ) Призвание-учиться (Raadio ) Он и она (Raadio ) Люди икс (Raadio ) КЛИНИКА (Sky-Raadio) Turu-uuringute AS

16 Raadio maine Raadio kuulajate enamus andis sellele ülekaalukalt positiivse hinnangu. Teatud nõutus domineeris vastandite erapooletu-ebaobjektiivne ning noor-vana puhul. Joonis. Raadio kuulajad n= Kindlasti A Pigem A Raske öelda/ nii seda kui teist Pigem B Kindlasti B A B Oma 0 Võõras Huvitav Igav Rahvalik 0 Elitaarne Traditsiooniline Uudne Tasakaalustatud 0 Kallutatud Tavaline Eriline Tõsine Lõbus Erapooletu Ebaobjektiivne Noor Vana Üksluine Mitmekesine Turu-uuringute AS

17 Hinnangud Raadio programmiosadele Kõigi programmiosade puhul ületas rahulolu (hinded ja ) märkimisväärselt rahulolematuse Hinnangud aspektidele erinesid omavahel väga vähe Kõige parem hinnang anti saatejuhtidele Joonis. Kuulavad Raadio vähemalt mõned korrad nädalas n= väga rahul() üldse mitte rahul() ei oska öelda keskmine Saatejuhid 0, Uudiste valik, Programm tervikuna, Jutt (sõnaline osa),0 Muusika, Turu-uuringute AS

18 Raadio saated võrdluses muude raadiotega Välja arvatud muusika, pakub Raadio igasuguste raadiote kuulajate vastuste kokkuvõttes kõige paremat programmi Muusika osas on Russkoje Raadio seis pisut parem ning ka Sky-raadio on tihedalt kannul Ühiskonnaelu valgustamise aspektist on Raadio peaaegu konkurentideta Joonis. Raadiokuulajad n= Muusika Hommikuprogramm Uudised Ühiskonnaelu- ja poliitikasaated Foon muudeks tegevusteks Russkoje Raadio Raadio Raadio- 0FM Dinamit Sky-raadio Muu jaam Ei oska öelda Russkoje Raadio * Raadio Raadio- 0FM Dinamit Sky-raadio Muu jaam Ei oska öelda Russkoje Raadio Raadio Raadio- 0FM Dinamit Sky-raadio Muu jaam Ei oska öelda Russkoje Raadio Raadio Raadio- 0FM Dinamit Sky-raadio Muu jaam Ei oska öelda Russkoje Raadio Raadio Raadio- 0FM Dinamit Sky-raadio Muu jaam Ei oska öelda Turu-uuringute AS

19 Raadio saatekava eristuvus muudest Eestis tegutsevatest venekeelsetest raadiosaatjatest Vastuseks küsimusele, kas Raadio eristub selgelt muudest raadiojaamadest (A) või pakub enam-vähem samalaadset programmi, mis muudki venekeelsed raadiod Eestis (B), pidas enamus () raadiote kuulajaist Raadio programmi teistest eristuvaks. Suur osa vastajaist ei osanud seisukohta võtta Joonis. Raadiokuulajad n= olen pigem nõus B-ga olen täiesti nõus B-ga olen täiesti nõus A-ga raske öelda olen pigem nõus A-ga Arvamused Raadio programmist Kõikide Raadio puudutavate väidete puhul jäi domineerima positiivne arvamus. Vaid küsimuses, kas reporteriteks peavad olema venelased või võivad olla ka vene keelt hästi oskavad eestlased, jagunesid arvamused pooleks Kõige rohkem oli nõustujaid väidetel, et o Raadio uudiseid võib uskuda ja usaldada o Raadio kajastab kõiki eesti elu olulisemaid külgi o eetris kõlab väga hea vene keel Kuigi ka selles jäid peale positiivsemad hinnangud, oli kahtlejaid kõige enam väidete osas, et saadetes kujutatakse Eesti ja Venemaa suhteid tõepäraselt ning tabuteemad ja külalised puuduvad Turu-uuringute AS

20 Joonis. Raadiokuulajad n= Arvamused Raadio programmist Olen täiesti nõus A-ga Olen pigem nõus A-ga Raske öelda Olen pigem nõus B-ga Olen täiesti nõus B-ga vastamata A B A Raadio uudiseid võib uskuda ja usaldada B Raadio uudistesse tuleb suhtuda ettevaatlikult, - A Raadio kajastab kõiki Eesti elu olulisemaid külgi need on sageli eksitavad B Raadio -s valitakse teemasid tendentslikult ja - A Saatejuhtide keelekasutus on laitmatu, eetris kõlab väga hea vene keel huupi B Saatejuhtide keelekasutus lonkab, eetris kõlab - A Enamasti räägitakse minu jaoks olulistel ja vajalikel teemadel sageli vilets vene keel B Liiga palju räägitakse teemadel, mis on mulle -0 A Saatejuhid on enam-vähem neutraalsed kauged ja ebahuvitavad B Saatejuhid eelistavad sageli üht osapoolt teisele - A Eesti poliitikud ja ametnikud peaksid saadetes kõnelema vene keeles B Eesti poliitikud ja ametnikud peaksid saadetes kõnelema eesti keeles, nende jutt tuleks tõlkida - A Raadio annab piisava ülevaate Eestis elavate venelaste elust A Kõigisse Eesti poliitilistele rühmitustesse suhtutakse saadetes erapooletult ja õiglaselt B Raadio keskendub Tallinnale, elust muudes piirkondades kõneldakse väga vähe B Ühtesid poliitilisi rühmitusi näidatakse heas, teisi halvas valguses - - A Raadio saadetes kujutatakse tõepäraselt Eesti ja Venemaa suhteid B Raadio saadetes kujutatakse Eesti ja Venemaa - suhteid ebaõiglaselt A Raadio saadetes räägitakse kõikidel teemadel, tabuteemasid ja -külalisi ei ole 0 B Raadio saadetes välditakse ebameeldivaid - A Reporterite emakeel peab olema vene keel teemasid ja külalisi B Reporteriteks võivad olla ka vene keelt hästi 0 A Raadio pöörab väga vähe tähelepanu Eestis elava vene kogukonna tegevusele oskavad eestlased B Raadio -s räägitakse piisavalt Eestis elava vene A Saated on enamasti ülemäära tõsised ja kuivad, vähe mõeldakse sellele, et kuulajal oleks huvitav kuulajal on neid huvitav jälgida kogukonna elust B Saated on teostuselt enamasti värsked ja põnevad, Turu-uuringute AS

21 Televisoon ETV maine Kuigi suur osa () televaatajaist möönis, et ETV on oma, ei suutnud või tahtnud ca pool vastajaskonnast kõigi teiste omaduste puhul oma arvamust avaldada Positiivsed arvamused jäid peale ETV tasakaalustatuse, huvitavuse ja erapooletuse osas. Samas arvatakse ülekaalukalt, et ETV on üpris tavaline ja traditsiooniline Joonis. ETV vaatajad n=0 Kindlasti A Raske öelda/ nii seda kui teist Kindlasti B A Pigem A Pigem B B Oma Võõras Tavaline Eriline Traditsiooniline Uudne Tasakaalustatud Kallutatud Rahvalik 0 Elitaarne Tõsine Lõbus Huvitav 0 Igav Erapooletu Ebaobjektiivne Üksluine Mitmekesine Noor Vana Huvipakkuvad saated Küsimus esitati kõigile, kes televisiooni jälgivad, olenemata kanalist. Enamuse saadete puhul ületas huviliste osakaal nende osa, kes huvi ei tunne Kõige enam tunnevad mitte-eestlased ETV puhul huvi Eesti uudiste vastu Kõigi muude teemade suhtes on vähemalt / vastajaist ükskõikne Välismaiste populaarsemate filmide ja Venemaa uudiste vastu on huvi keskmisest suurem, ehkki küllalt palju on ka neid, kes seda ETV-st ei oota Kõige vähem on huvitatuid lastesaadete osas, kuigi ligi / vaataks ka neid huviga Huvipuudus ületab mõnevõrra huvi o kohalike mitte-eestlaste osavõtuga telemängude puhul o vene keelde dubleeritud eesti filmide puhul o Eestis elavate venekeelsete näitlejatega seriaalide puhul o ülevaadete puhul Riigikogu tööst Turu-uuringute AS

22 Joonis. Televaatajad n=0 Väga huvitab Pigem huvitab Pigem ei huvita Üldse ei huvita Ei oska öelda keskmine Eesti uudised, Populaarse d välismaised filmid 0, Venemaa uudised 0, Sa ated mittee estla ste elust Eestis,0 Huumor ja na ljad, mis esitatud kohalike vene nä itlejate poolt Venemaalt ostetud kvaliteetsed saated ja seria alid Ve nekeelsed eestlaste e luolu tutvustavad saated Koha likku vene kultuurie lu tutvustavad saa ted,,,, Spordisaated (EM, MM, OM), Eesti kultuuri tutvustavad saated, Muud välismaa uudised, Spordisaa ted Ee stis toimunud võistulustest koos venekee lse te Jutusaa te d vene kogukonna esindaja te osavõtul Intervjuud kohalike venekeelsete a rvamusliidrite ga 0,,,0 Üle vaated Eesti majanduse st, Debatid Eestis elavate venekeelsete poliitikute osavõtul,0 Ra hvusvahe lise poliitika ülevaated,0 Ülevaated Riigikogu tööst Seria alid, kus osa levad Eestis elavad venekeelsed näitlejad Eesti filmid, mis on dubleeritud vene keelde Tele mängud, kus osa levad kohalikud mitte-eestlased Lastesaated ,,,,, Turu-uuringute AS

23 Vajadus uue venekeelse telekanali vastu, et luua terviklikku pilti Eesti ühiskonnas toimuvast Enamus televaatajad () on seda meelt, et uue venekeelse kanali loomine oleks vajalik Ligi neljandik () ei pea seda siiski kuigi vajalikuks Joonis. Televaatajad n=0 olen täiesti nõus B-ga olen pigem nõus B-ga olen täiesti nõus A-ga 0 raske öelda olen pigem nõus A-ga Milline peaks uues venekeelses kanalis olema venekeelsete saadete maht? Suur enamus vastajaist peab uue kanali puhul loomulikuks, et vähemalt põhiosa sellest oleks vene keeles. Esikohal on arvamus, et selles võiksid mingil määral kõlada ka teiste rahvusvähemuste keeled. Joonis. Televaatajad n=0 Suurem osa programmist peaks olema vene keeles, osa lisaks veel teistes rahvusvähemuste keeltes (ukraina, Kõik saated peaksid olema vene keeles Suurem osa programmist peaks olema vene keeles, mõned saated võiksid olla ka eesti keeles Suurem osa programmist eesti keeles, kuid igal õhtul peaks olema ka mahukas venekeelne programm vastamata Turu-uuringute AS

24 Venekeelse AK algusaja. sobivus Enamus televaatajaist on rahul praeguse AK ajaga. televaatajaist eelistaks hilisemat kellaaega. Joonis. Televaatajad n=0 vastamata ei oska öelda ei sobi, parem kui oleks hiljem Ei sobi, parem kui oleks varem Sobib Turu-uuringute AS

25 Varustatus meediavahenditega Televiisorite olemasolu kodudes Poolel venekeelsest elanikkonnast on kodus üks teler, peaaegu sama paljud omavad mitut, enamasti kaht. Enamus mitte-eestlastest saab vaadata kodus üle 0 kanali. Vaid paari kanali võimalus on väga väikesel osal elanikest. Audiovisuaalsed vahendid kodudes Välja arvatud kodukinosüsteem, digiteler ja digitaalne fotoaparaat, on üle poole venekeelsest elanikkonnast varustatud moodsa meediatehnikaga Kõigi vahendite puhul on väike osa vastajaid, kes seda kavatsevad muretseda kõige enam digiteleri osas (selles punktis võis jääda küll ebaselgeks, kas mõeldud oli digitelerit või digitelevisiooni) või kes sooviksid, kuid ei suuda muretseda (taas digiteler ja kodukino) Kodukinosüsteemi puhul on ka keskmisest enam neid, kes seda endale ei soovigi Joonis. Kõik küsitletud n= On olemas Ei saa seda endale lubada, ehkki tahaksin Ei oska öelda Ei ole, kuid kavatsen muretseda Ei ole, ei taha ka Kaugjuhtimispuldiga teler Kaabel- või satelliittelevisioon Arvuti Internetiühendus Videomakk 0 DVD- või CD-mängija Teletekstiga teler 0 Muusikakeskus Digitaalne fotoaparaat Digitaalteler Kodukinosüsteem Turu-uuringute AS

26 Lapsed ja meedia Laste arv peredes Alla -aastaseid lapsi on vaid -l peredest Enamasti () on neis peredes vaid üks alla -aastane laps. Üle sellises vanuses lapse on -l peredest Kuidas jälgivad lapsed saateid raadios ja televisioonis Kolmandik alla -aastaseid lapsi ei kuula raadiot üldse Telerit vaatavad lapsed enamasti omapead, raadio puhul on teiste pereliikmete osavõtt sagedasem Joonis. Alla -aastaste lastega pered n= enamasti koos teiste pereliikmetega enamasti omapead 0 Raadio Teler ei kuula/vaata üldse ei oska öelda Laste õhtujuttu («Вечерняя сказка для детей») kuulatakse (pereliikmete teadmisel) väikeste lastega mitte-eesti peredes Enamasti on õhtujutu kuulamine juhuslik Turu-uuringute AS

27 Vajadus lastesaadete järele raadios Vastuseks küsimusele, kas tänaste meediavõimaluste paljususe juures on lastesaadetel raadios enam mõtet, oli ülekaal nende vastajate poolel, kes siiski pidasid neid vajalikeks (). / kõigist vastajaist pidasid lastesaateid raadios pigem ülearuseks Vastajad, kelle peres on alla -aastaseid lapsi, jagunesid kahe seisukoha vahel enamvähem pooleks - väikese kallakuga väite A (raadio lastesaateid pole vaja) poole. Ilma väikelasteta peredes oli tugev ülekaal aga neil vastajail, kes pidasid lastesaateid raadios oluliseks ( versus ) Joonis. Kõik küsitletud n= olen täiesti nõus B-ga olen täiesti nõus A-ga olen pigem nõus A-ga olen pigem nõus B-ga raske öelda Turu-uuringute AS

28 Uus meedia ja internet Interneti kasutamine Nagu eespool öeldud, kasutab internetti üldse / () mitte-eestlastest, sealjuures iga päev. Enamus () internetikasutajaist viibib selles kuni tundi päevas Rohkem kui raadio- või telesaadete jälgimise kasutatakse internetti videolõikude vaatamiseks ja filmide allalaadimiseks (mõlemat üle poole venekeelse elanikkonnast) Raadio kuulamine internetist reaalajas on levinum kui telesaadete vaatamine Joonis. Kasutavad internetti n= Kord nädalas või sagedamini Kord kuus või harvemini vastamata Mõned korrad kuus Mitte kunagi videolõikude vaatamine videopankadest, nagu YouTube, video.google.com, aegmaha.ee jt. filmide, teleseriaalide allalaadimine (arvuti kõvakettale) raadiokuulamine reaalajas internetist Venemaa telekanalite saadete vaatamine telekanalite kodulehekülgedelt telesaadete vaatamine reaalajas oma videode üleslaadimine internetti raadiosaadete kuulamine tagantjärele (arhiivist) Turu-uuringute AS

29 Raadiojaamade ja venekeelse AK jälgimine internetis / internetikasutajatest vaatab AK-d ja/või kuulab Sky-raadiot, Russkoje Radio t või mõnda muud raadiot internetist, pooled neist vähemalt kord nädalas Raadio kuulatakse internetist vähe kokku Joonis. Kasutavad internetti n= Kord nädalas või sagedamini Kord kuus või ha rve mini vastamata Mõned korrad kuus Mitte kuna gi venekeelne AK * Sky-Raadio Russkoje Raadio 0 Muu jaam 0 Raadio-0 FM Raadio Klassikaraadio Turu-uuringute AS

30 Huvid ja väärtused Teema, mis huvitab peaaegu kõiki mitte-eestlasi, on sündmused Eestis Ka keskkond ja loodus, filmid, perekond ja suhted, sündmused välismaal on suure enamuse arvates huvipakkuvad Kõik teemad tunduvad kellelegi vägagi huvitavad. Kõige vähem on mitte-eestlaste seas maa- ja taluelu-huvilisi, kuigi ¼ elanikest erutab seegi valdkond Joonis. Kõik küsitletud n= Huvitab väga Huvitab mõningal määral Pige m e i huvita Üldse ei huvita Ei oska öe lda Ke skmine Eesti päe vasündmuse d Loodus, keskkond Film Perekond, kodu, suhted, psühholoogia Välismaa päevasündmuse d Huumor, satiir Politsei töö, võitlus kuritegevusega Te rvishoid, me ditsiin Eesti riigi välispoliitika (Eesti välissuhted) Kokandus Rahvusvahe lised suhte d Kirjandus Eesti sise poliitika (Riigikogu ja valitsuse töö, riigikaitse jms) Sport Ajalugu Muusika (uue d lood, plaadid ja suunad) Kunst Haridus, õppimisvõimalused Teadus, uued avastused Tuntud inime ste elu Arvuti, inte rnet, uue d tehnoloogiad Paranormaalsed, üleloomulikud nähtuse d Me elelahutusmaailmas toimuv Majandus, äritegevus, pangandus Autod Fotograafia Mood ja trend Astroloogia (horoskoop) Ehitus ja arhitektuur Maaelu, talupidamine ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,,,,,, Turu-uuringute AS 0

31 Keelteoskus Loetletud keeltest osatakse kõige paremini eesti keelt, mida hinnetele ja väidab end oskavat mitte-eestlastest ning vaid ei oska üldse või peaaegu üldse Inglise keelt oskab heal tasemel ligi / mitte-eesti elanikkonnast, peaaegu või üldse ei oska Muude võõrkeelte oskajaid on väga vähe Joonis. Kõik küsitletud n= Kõigest saan aru, oskan end väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult () Üldse ei valda keelt, ei oska end väljendada ja ei saa aru () ei oska öelda Eesti keel Inglise keel Saksa keel Soome keel 0 Prantsuse keel Turu-uuringute AS

32 Väärtushinnangud Joonis. Kõik küsitletud n= Väga tähtis Pigem tähtis Ei tähtis ega tähtsusetu Pigem tähtsusetu Täiesti tähtsusetu vastamata Tervis Stabiilsus (kindlus homse ees) 0 0 Puhas keskkond (reostamata loodus) Sisemine harmoonia (hingeline tasakaal 0 Sallivus (teile mittemeeldivate arvamustega arvestamine Kaunis maailm (looduse, kunsti ilu 0 Austus vanemate inimeste vastu Meeldiv elu (meeldivalt kulgev, naudinguid pakkuv 0 Traditsioonid 0 0 Mugav elu (probleemideta, muretu Lunastus (hingeline puhastumine) Abivalmidus (aitamine, toetamine Kokkulepped (reeglid, seadused) Aeg (kiirus, aja kokkuhoid) Eksperimenteerimine (katsetamine, proovimine Tuntus (silmapaistmine, kuulsus) Turu-uuringute AS

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

(Microsoft Word - Bakat\366\366_l\365pp_Supp.doc)

(Microsoft Word - Bakat\366\366_l\365pp_Supp.doc) TARTU ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSKOND AJAKIRJANDUSE JA KOMMUNIKATSIOONI INSTITUUT Eesti venekeelsed noored televaatajatena: nende vaatamiseelistused Eesti televisiooni kontekstis Bakalaureusetöö Anna-Liisa

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Microsoft Word - Bakalaureusetöö 2 _PR_.doc

Microsoft Word - Bakalaureusetöö 2 _PR_.doc Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond EESTLASTE MEEDIATARBIMISHARJUMUSTE ANALÜÜS Meediapäeva uuringu tulemuste põhjal 2004 2006 Bakalaureusetöö (4 AP) Aive Villota

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

UUDISED Media Zip / 2009 / 6 NOSTALGILISED REKLAAMID Järjest rohkem suuri reklaamijaid, nagu Procter & Gamble, Unilever ja PepsiCo rõhuvad oma

UUDISED Media Zip / 2009 / 6 NOSTALGILISED REKLAAMID Järjest rohkem suuri reklaamijaid, nagu Procter & Gamble, Unilever ja PepsiCo rõhuvad oma Media Zip / 9 / NOSTALGILISED REKLAAMID Järjest rohkem suuri reklaamijaid, nagu Procter & Gamble, Unilever ja PepsiCo rõhuvad oma USA turule mõeldud reklaamides nostalgiale. Hiljutine Procter & Gamble

Rohkem

Muusika kuulamise uuring 2018-aruanne

Muusika kuulamise uuring 2018-aruanne Eesti elanike muusika kuulamise harjumused märts 2018 Uuringu aruanne Kersten Jõgi Sisukord 1 Kokkuvõte 04 2 Uuringu tulemused 08 3 Lisad 37 2 Uuringu eesmärk ja metoodika Uuringu põhieesmärgiks oli kaardistada

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc AVALIKU ARVAMUSE UURING Küsitlus -a elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/september Pärnu Sisukord mnt, Tallinn Tel post@turu-uuringute.ee www. turu-uuringute.eu SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE TULEMUSTEST...

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal)

Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus (elanike küsitluse põhjal) Eesti Konjunktuuriinstituut Estonian Institute of Economic Research Illegaalsete tubakatoodete tarbimine ja kaubandus Eestis 2015 (elanike hinnangute alusel) Tallinn Mai 2016 Aruande koostajad: Elmar Orro,

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem