KOMISJONI ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE KOHTA. (17. aruanne Parem õigusloome, mis hõlmab aastat 2009)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOMISJONI ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE KOHTA. (17. aruanne Parem õigusloome, mis hõlmab aastat 2009)"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel KOM(2010) 547 lõplik KOMISJONI ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE KOHTA (17. aruanne Parem õigusloome, mis hõlmab aastat 2009) ET ET

2 KOMISJONI ARUANNE SUBSIDIAARSUSE JA PROPORTSIONAALSUSE KOHTA (17. aruanne Parem õigusloome, mis hõlmab aastat 2009) 1. SISSEJUHATUS Käesoleva dokumendi näol on tegemist 17. aruandega subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamisest, mille komisjon esitab Euroopa Ülemkogule, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele kooskõlas aluslepingule lisatud protokolliga 1. Aruanne hõlmab aastat, mil Nice i leping veel kehtis, ja selles selgitatakse lühidalt 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga tehtud muudatusi. Nagu ka ja aasta aruannete puhul, ei hõlma käesolev aruanne aruka reguleerimise laiemaid küsimusi, mida on käsitletud teatises aruka reguleerimise kohta ÕIGUSLIK JA INSTITUTSIOONILINE RAAMISTIK 2.1. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte kuuluvad Euroopa õiguse aluspõhimõtete hulka, mis on määratletud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Subsidiaarsus on liidu pädevuste piires liikmesriigi ja ELi vastutuse eristamise juhtpõhimõte: kes peaks meetmeid võtma? Kui liidul on teatavas valdkonnas tegutsemiseks ainupädevus, siis on selge, et meetmed võtab liit. Kui pädevus on liidu ja liikmesriigi vahel jagatud, eelistatakse kõnealuse põhimõtte alusel selgelt, et meetmeid võtavad liikmesriigid. Liit peaks meetmeid võtma ainult siis, kui liikmesriigid ei suuda seatud eesmärke piisavalt hästi täita ja kui liit suudab need meetmete ulatuse või mõju tõttu paremini täita. Proportsionaalsus on juhtpõhimõte, mille alusel määratakse kindlaks, kuidas liit peaks ellu viima oma pädevust, nii ainu- kui ka jagatud pädevust (milline peaks olema ELi meetmete vorm ja laad?). Artikli 5 lõikes 4 on sätestatud, et liidu meetme sisu ega vorm ei või minna aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. Iga otsuse puhul peab eelistama kõige vähem piiravat võimalust. 1 2 Euroopa Ühenduse asutamislepingu protokoll nr 30, mida kohaldati kuni 30. novembrini 2009, ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokoll nr 2, mida kohaldatakse alates 1. detsembrist Komisjoni teatis aruka reguleerimise kohta Euroopa Liidus. ET 2 ET

3 2.2. Kohaldamine, kommenteerimisvõimalus ja järelkontroll Kõik liidu institutsioonid peavad kinni pidama mõlemast põhimõttest. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitlevas protokollis ja subsidiaarsust käsitlevas aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes 3 esitatakse kõnealuse kahe põhimõtte kohaldamist käsitlevad üksikasjad. Kõnealuse raamistiku põhipunktid on siin kokku võetud. Komisjon peab: enne õigusaktide kohta ettepaneku tegemist laialdaselt konsulteerima; esitama iga õigusakti ettepaneku seletuskirjas põhjused, mille alusel saab järeldada, et ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega; ning arvesse võtma liidule, liikmesriikide valitsustele, kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele ja kodanikele langevat koormust. Euroopa Parlament ja nõukogu peavad esitama subsidiaarsust käsitleva põhjenduse, kui nendepoolne muudatus mõjutab liidu meetme ulatust 4. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee avaldavad oma arvamuse kas nendega konsulteerimise korral või siis omaalgatuslikes arvamustes. Institutsioonide õigusaktide õiguspärasust ja kooskõla subsidiaarsuse põhimõttega võib analüüsida ka Euroopa Liidu Kohus. Lissaboni lepingust tulenevad muudatused Lissaboni lepinguga tehti mitmed muudatused, mis käsitlevad subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist. Läbivaadatud protokoll sisaldab konkreetsemat nõuet, mille kohaselt iga õigusakti eelnõu peab sisaldama seletust, mis võimaldab hinnata subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist. Kuigi protokollis ei mainita enam kooskõla hindamise suuniseid (nt ELi meetme vajalikkuse ja meetme lisaväärtuse hindamine), jätkab komisjon kõnealuste suuniste kasutamist ning soovitab teistel osalejatel sama teha. Lissaboni lepinguga anti liikmesriikide parlamentidele suurem roll, mis võimaldab neil väljendada oma seisukohti selle kohta, kas õigusakti ettepaneku eelnõu on subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas. Kui parlament arvab, et ettepanek ei ole subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas, võib ta saata arvamuse õigusakti algatajale. Sõltuvalt negatiivsete arvamuste arvust sätestatakse aluslepinguga protokolli artiklis 7 kehtestatud kaks mehhanismi: niinimetatud kollane kaart ja oranž kaart. Kui liikmesriikide parlamentidelt saadud negatiivsete arvamuste arv moodustab vähemalt ühe kolmandiku arvamuste koguarvust (või ühe neljandiku kriminaalasjades tehtavat õiguskoostööd ja politseikoostööd käsitlevatest arvamustest), 5 siis kohaldatakse kollase kaardi mehhanismi. Seadusandliku tavamenetluse puhul, kus negatiivsete arvamuste arv kujutab endast lihthäälteenamust, kohaldatakse oranži kaardi mehhanismi. Mõlema mehhanismi puhul nähakse ette õigusakti eelnõu läbivaatamine, mille tulemuseks võib olla ettepaneku muutmine või selle tagasi võtmine. Oranž kaart hõlmab ka võimalust, mille korral Euroopa Parlament või nõukogu peatab seadusandliku menetluse EÜT C 329, , lk 132 Subsidiaarsust käsitleva aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe osa 2 punkt 3. Igal liikmesriigi parlamendil on kaks häält, kahekojaliste parlamentide puhul on igal kojal üks hääl. ET 3 ET

4 Läbivaadatud protokoll hõlmab ka Regioonide Komitee rolli käsitlevaid sätteid. Juhtumite puhul, kus Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt tuleb komiteega konsulteerida, on komiteel nüüd õigus esitada hagi Euroopa Liidu Kohtule, kui tal on põhjust arvata, et subsidiaarsuse põhimõtet ei ole järgitud. Liikmesriikidel on nii enda kui ka oma parlamentide nimel samuti hagi esitamise õigus. 3. PÕHIMÕTETE KOHALDAMINE 3.1. Komisjon Komisjon on oma seadusandlikus tegevuses alati juhindunud vajadusest järgida subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet. Kontrolle teostatakse nüüd poliitika kujundamise protsessi kolmes põhietapis: Komisjoni töökavade heakskiitmisel oluliste algatuste puhul avaldatud tegevuskavade esialgne analüüs. Kõnealused tegevuskavad sisaldavad komisjoni kavandatud algatuse esialgset kirjeldust ning nende eesmärk on võimaldada huvitatud osapooltel saada õigeaegselt teavet. Komisjon avaldab alates aastast ka märkimisväärse mõjuga algatuste tegevuskavasid, mis ei kuulu komisjoni töökavva. Subsidiaarsuse sügavam analüüs mõju hindamise raames, võttes arvesse sidusrühmadega peetud konsulteerimisel esitatud arvamusi. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlev põhjendus iga õigusakti ettepaneku seletuskirjas ja põhjendustes. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kõige üksikasjalikum analüüs on esitatud mõjuhinnangutes. Nimetatud analüüsi kvaliteeti kontrollib mõju hindamise komitee, aastal esitas komitee subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevaid soovitusi 27s mõjuhinnangus 79st (34 %). Komitee soovitas oma aasta aruandes, 6 et komisjoni talitused peaksid järjekindlamalt kasutama läbivaadatud mõju hindamise suunistes 7 esitatud subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevaid struktureeritud küsimusi. Komitee nõudis põhjalikumat analüüsi, mis käsitleks kõnealuste põhimõtete järgimist sellistes valdkondades nagu varjupaigad, ränne, tarbija- ja tervishoiupoliitika, transport ning energeetika. Näiteks kahe direktiivi (miinimumnõuete kohta, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus, ja antava kaitse sisu kohta ning liikmesriikides rahvusvahelise kaitse andmise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta) 8 ettepanekute mõjuhinnangute puhul palus komitee juhtivtalitusel täpsemalt väljendada, et meetmete kulud olid eesmärkidega proportsioonis ning ei ületanud aluslepingu ja rahvusvahelise õigusega kehtestatud kohustusi. Tarbija õiguseid käsitleva direktiivi 9 mõjuhinnangu puhul palus komitee juhtivtalitusel selgitada kuidas on omamaise müügi ühtlustamine lisaks piiriülese müügi ühtlustamisele kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Patsiendiõiguste kohaldamist piiriüleses tervishoius SEK(2009) 1728 SEK(2009) 92 KOM(2009)551 ja KOM(2009)554 KOM(2008) 614. ET 4 ET

5 käsitleva direktiivi 10 puhul märkis komitee ära vajaduse täpsustada, millisel tasandil tuleb meetmeid võtta, kui kohaldatakse määratlusi asjakohane ravi ja liigne viivitus. Ehitiste energiatõhususe direktiivi 11 puhul soovitas komitee juhtivtalitusel tõhustada kulude ja tulude analüüsi, et näidata selliste meetmete lisaväärtust nagu oluliste renoveerimistööde kohustuslike energiavajaduste künnise alandamine ja uute hoonete kohustuslik võrdlussüsteem. Komitee soovitused on aidanud komisjoni talitustel parandada subsidiaarsuse analüüsi ning on esinenud ka juhuseid, kus komitee nõuannete alusel on muudetud õigusakti ettepanekuid, et kooskõla subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega oleks tagatud (vt punkt 4) Liikmesriikide parlamendid 12 Alates aastast on komisjon omal algatusel edastanud kõik uued ettepanekud liikmesriikide parlamentidele ning kehtestanud menetluse, mille abil vastatakse nende esitatud arvamustele 13. Komisjonile saadeti aastal 250 arvamust, aastal esitati 115 arvamust. Umbes 10 % arvamustest sisaldas märkusi subsidiaarsuse ja/või proportsionaalsuse põhimõtte kohta, tavaliselt avaldas arvamust ainult üks parlamendi koda 14. Esinduskogud, kellele subsidiaarsusküsimused eriti huvi pakkusid, olid Prantsusmaa senat, Austria Bundesrat, Saksamaa Bundesrat ning Madalmaade, Portugali ja Kreeka parlament. Mõningad arvamused ei seadnud kahtluse alla subsidiaarsuse põhimõtte järgimist, vaid neis märgiti, et komisjoni põhjendus ei olnud piisav. COSACi juhitud subsidiaarsust käsitlevad menetlused Euroopa ühenduste küsimustega tegelevate komisjonide konverents (COSAC) on viimase kolme aasta jooksul algatanud menetlusi, mille abil simuleeriti Lissaboni lepinguga kasutusele võetud subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli mehhanismide toimimist. See on võimaldanud liikmesriikide parlamentidel institutsioonilist korraldust täiustada ja katsetada aastal algatas COSAC kolm sellist menetlust, mis käsitlesid komisjoni ettepanekut siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta, 15 õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses 16 ning ametlike dokumentide tunnustamise ja täitmise kohta pärimisasjades 17. Kõigis juhtumites kinnitas lõviosa osalevatest esinduskogudest, et ettepanek oli subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas, ainult väike osa neist väljendas sellega seoses kahtlusi (negatiivsete arvamuste arv oli vastavalt üks, kolm ja üks) Euroopa Parlament ja nõukogu Euroopa Parlamendis vastutavad konkreetse õigusakti eelnõu eest komisjonid, õigusaktide eelnõude subsidiaarsuse põhimõttega kooskõla eest vastutab õiguskomisjon 18. Nõukogus KOM(2008) 414. KOM(2008) 780. Vt ka komisjoni aruanne Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide parlamentide suhete kohta, (KOM(2010) 291). KOM(2006) 211. Vt algatuste loetelu I lisas. KOM(2008) 818. KOM(2009) 338. KOM(2009) 154. Euroopa Parlamendi kodukord, ET 5 ET

6 tagab õiguslikkuse, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte täitmise liikmesriikide alalistest esindajatest koosnev komitee (Coreper) Regioonide Komitee Regioonide Komitee subsidiaarsuse järelevalve võrgustik toimib interaktiivse veebisaidi 20 kaudu ning selle liikmete arv kasvas aastal 20 %, võrgustikul on praegu 111 partnerit. Subsidiaarsuse järelevalve võrgustik võimaldab liikmetel osaleda uusi ELi algatusi käsitlevatel komitee konsultatsioonidel. Subsidiaarsuse järelevalve võrgustik korraldas ka kaks konsultatsiooni, et koondada kohaliku ja piirkondliku tasandi seisukohad komisjoni mõjuhinnangusse aastal algatati esimene subsidiaarsuse järelevalve võrgustiku tegevuskava, mille eesmärk oli määrata Euroopa piirkondades ja linnades valitud poliitikavaldkondades kindlaks subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise parimad tavad. Kõnealusteks valdkondadeks on sisseränne, kliimamuutused, sotsiaalpoliitika, tervishoiupoliitika ja innovatsioon. Võttes arvesse Lissaboni lepinguga komiteele antud uusi ülesandeid, on komitee kohandanud oma kodukorda 22 ning alates aastast sisaldavad kõik tema arvamused selgesõnalist viidet subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele Euroopa Kohus aasta subsidiaarsuse aruandes nimetati rändlusteenuse määrust, 23 mille puhul küsis Inglismaa ja Walesi ülemkohus Euroopa Liidu Kohtult, kas kõnealune määrus on vastuolus proportsionaalsuse ja/või subsidiaarsuse põhimõttega, kuna sellega seati hinnalagi teises liikmesriigis mobiiltelefoni kasutamisest tulenevatele kuludele. Kohtujuristi arvamuse esitamise järel aasta novembris tegi kohus otsuse aasta juunis. Selle kohaselt vastab määrus eesmärgile kaitsta tarbijaid kõrgete rändlustariifide eest ning on põhjendatud subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt, kuna tuleb tagada rändlusteenuste siseturu sujuv toimimine. Kohus rõhutas oma järeldustes, et enne määruse ettepaneku esitamist oli komisjon kaalunud mõjuhinnangus nii jaeturu, hulgituru kui ka mõlema turu reguleerimisest tekkivat tõhusust ja majanduslikke mõjusid. 4. OLULISEMAD JUHTUMID, KUS TÕSTATATI SUBISDIAARSUSEGA SEOTUD KÜSIMUSED Käesolev aruande osa annab ülevaate komisjoni ettepanekutest, mis tekitasid kaasseadusandjate ja sidusrühmade hulgas subsidiaarsuse ja proportsionaalsusega seoses kõige rohkem arutelu. Teatavaid juhtumeid nimetati ka juba eelmistes aruannetes ning neid käsitlevad arutelud jätkusid ka aastal Nõukogu 22. märtsi aasta otsus 2004/338/EÜ, Euratom, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 106, , lk 22). Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus ja joogiveedirektiivi läbivaatamine. ELT L 6, , lk 14. Kohtuasi C-58/8 Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd vs. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, määrus (EÜ) nr 717/2007. ET 6 ET

7 Direktiiv EÜ lennundusjulgestustasude kohta 24 Ettepanekus esitatakse ühised põhimõtted, mida liikmesriigid ja lennuväljade juhtkonnad peavad lennundusjulgestuskulude katmise viisi kindlaksmääramisel järgima. Eesmärk on vältida konkurentsi moonutamist. Komisjon kontrollis mõju hindamise käigus erinevate meetmete proportsionaalsust ning selle tulemusena jäeti lõplikust ettepanekust välja teatavad punktid, nagu kohustuslik ühtse kontrollpunkti põhimõte. Ettepanekuga jäeti reguleerimata ka turvameetmete rahastamise küsimus, mis jäeti liikmesriikide otsustada. Euroopa Parlament soovis direktiivi tõhustada, nõudes, et turvameetmeid, millega kaitstakse kodanikke terrorismi eest, tuleks rahastada riiklikest vahenditest, mitte reisijate arvelt 25. Parlament soovis hõlmata direktiiviga kõiki kommertslennujaamu, kuid mitmed liikmesriigid tegid nõukogus ettepaneku piirata direktiivi reguleerimisala lennujaamadega, mille aastane reisijatearv ületab teatava künnise, et kulud oleksid algatuse eesmärkidega proportsioonis 26. Poliitilist kokkulepet ei ole veel saavutatud. Ehitiste energiatõhususe direktiiv 11 Komisjon tegi ettepaneku kõnealune direktiiv teise strateegilise energiaülevaate raames aasta novembris uuesti sõnastada. Kõik institutsioonid olid üldiselt algatusega nõus, kuid arvamused erinesid ELi meetmete sisu ja ulatuse seisukohast. Madalmaade parlamendi mõlemad kojad esitasid komisjonile aastal oma arvamuse. Esimese koja seisukoht oli positiivne, kuid teine koda oli arvamusel, et ettepanek ei vastanud subsidiaarsuse põhimõttele, kuna tema arvates peaksid liikmesriigid ise otsustama, kuidas ja millistes valdkondades tuleb siseriiklikud kliimaeesmärgid saavutada. Euroopa Parlament esitas muudatusettepanekud, mis muutsid direktiivi nõuded rangemaks, lisades tingimuse, et alates aastast peaksid kõik uued ehitised olema nullenergiamajad. 27 Nõukogus tundsid mitmed liikmesriigid muret, et direktiivi ettepanek on liiga ambitsioonikas ning mitmed Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud tunduvad esmapilgul liiga ambitsioonikad ja ebarealistlikud 28. Liikmesriigid olid arvamusel, et vähem CO 2 -heidet tekitavate ja heitevabade hoonete määratluste ja koguseliste eesmärkidega kaasnevad subsidiaarsusega seotud küsimused, lisakulud ja ebaproportsionaalne halduskoormus. Kokkuleppele jõuti aasta novembris: kõik uued ehitised peaksid pärast aastat vastama rangetele energiatõhususe standarditele ning katma suure osa oma energiavajadusest taastuvatest energiaallikatest. Iga liikmesriik peab kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vastavad standardid ise kindlaks määrama. Direktiiv võrdse kohtlemise kohta väljaspool tööhõive valdkonda 29 Komisjon võttis kõnealuse ettepaneku vastu aastal, et laiendada kaitset vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse või veendumuste alusel diskrimineerimise eest ka väljapoole tööturu valdkonda. Ettepanekut arutati ka aasta subsidiaarsuse aruandes. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimiseks eristas komisjon selgelt ELi ja liikmesriikide KOM(2009) 217. Pressiteade, , viide IPR69737 Pressiteade, , viide PRES/09/373 Euroopa Parlamendi seisukoht, 1. lugemine, viide P6_TA(2009)0278. Nõukogu dokument nr 8989/09. KOM(2008) 426. ET 7 ET

8 pädevused, et jätta direktiivi reguleerimisalast välja teemad, mida võiks potentsiaalselt pidada liikmesriikide pädevusse kuuluvaks. Kuigi komisjoni ettepanekus sätestati muu hulgas, et käesolev direktiiv ei piira siseriiklikke õigusnorme perekonnaseisu ning reproduktiivtervisega seonduvate õiguste kohta, oli Euroopa Parlamendi õiguskomisjon siiski arvamusel, et ühenduse õiguse ja siseriikliku õiguse vahelisi piire perekonnaõiguse, abielu ja soojätkamise valdkonnas tuleks täpsustada 30. Mõned liikmesriigid tõstatasid nõukogus subsidiaarsuse põhimõtte järgimist käsitlevaid küsimusi ning teised tundsid muret direktiiviga tekitatud haldus- ja finantskulude üle, nimetades eelkõige võimalust, et kõnealused kulud ei pruugi olla seatud eesmärkidega kooskõlas. Rootsi ja Hispaania eesistumise ajal ja aastal toimunud arutelud võimaldasid täpsemalt määratleda meetme rakendusala ning esitada üksikasjalikumad viited pädevuse jaotusele liikmesriikide ja ELi vahel, kuid poliitilise kokkuleppeni ei ole siiani veel jõutud. Mullakaitset käsitlev direktiiv 31 Kõnealuse ettepanekuga seotud arutelusid käsitleti ja aasta subsidiaarsuse aruandes ning need jätkusid aastal. Komisjoni ettepanekut toetas Euroopa Parlament, kuid selle edasise arutelu nõukogus peatas delegatsioonide blokeeriv vähemus, kellest osa olid ettepaneku vastu subsidiaarsusega seotud põhjustel ning osa seetõttu, et ettepanekuga kaasnevad kavandatavad kulud ja halduskoormus oli liiga suured. Teised liikmesriigid pidasid vajalikuks ELi tasandi meetmeid, kuna muld mõjutab kliimamuutusi ning bioloogilist mitmekesisust, millel mõlemal on piiriülesed mõjud. Hispaania pidas teemat oma eesistumise ajal aasta esimesel poolel prioriteetseks, kuid konsensuseni ei ole siiani jõutud. Piiriülest tervishoidu käsitlev direktiiv 10 Komisjon esitas kõnealust direktiivi käsitleva ettepaneku aastal. Kuigi liikmesriigid vastutavad oma tervishoiusüsteemide eest peamiselt ise, tekkis vajadus ELi tasandi meetmete järele pärast seda, kui Euroopa Kohus oli vastu võtnud teatavad kõnealust valdkonda käsitlevad otsused. Komisjonile esitasid liikmesriikide parlamentide kojad seitse arvamust, millest kolm väljendasid muret subsidiaarsuse põhimõtte järgimise pärast, kuna ettepanekuga võidakse kahtluse alla seada liikmesriikide võime tervishoiuteenuseid kavandada ja rahastada. Kuigi ka Euroopa Parlamendis esitati arutelude käigus sarnaseid seisukohti, võeti ettepanek aprillil esimesel lugemisel vastu. Nõukogus saavutati poliitiline kokkulepe 8. juunil. Kokkuleppega tõhustatakse sätteid, mis võimaldavad liikmesriikidel välja töötada eellubade süsteemid tervishoiuteenuste kasutamiseks mõnes teises ELi liikmesriigis ning sellise loa andmisest keelduda. Lisaks sellele ei kasutata e-tervishoidu käsitlevate meetmete puhul enam komiteemenetlust nagu oli ette nähtud komisjoni esialgses ettepanekus. Muudatused tulenevad liikmesriikide vajadusest kontrollida patsientide liikumist ning tagada oma tervishoiusüsteemide kavandamine ja finantstasakaal Õiguskomisjoni arvamus kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest. KOM(2006) 232. Nõukogu dokument nr 15181/09. ET 8 ET

9 Linnaline liikumiskeskkond Komisjon võttis aastal vastu rohelise raamatu Uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel, 33 et määrata kindlaks, mida peaks EL kõnealuses valdkonnas tegema. Euroopa Parlament väitis kõnealust rohelist raamatud käsitlenud resolutsioonis, et EL ei peaks mitte tegelema seadusloomega, vaid tal on roll Euroopa lähenemisviisi väljatöötamisel ning linnatranspordi vajaduste integreerimisel muudesse poliitikavaldkondadesse aastal võttis Euroopa Parlament vastu ka omaalgatusliku resolutsiooni, milles rõhutati, et kohalikud ametiasutused ei saa sageli linnalist liikumiskeskkonda käsitlevate ülesannete täitmisega ilma üleeuroopalise kooskõlastamiseta hakkama. Resolutsiooniga esitati ettepanek, et komisjon peaks korraldama uuringuid ja pakkuma õigusliku raamistiku, rahastama teadusuuringuid ning edendama ja levitama häid tavasid 34. Saksamaa Bundesrat väljendas aga oma arvamuses aasta subsidiaarsuse aruande 35 kohta arvamust, et teatavad rohelise raamatu meetmed ei olnud kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega, kuna liikmesriikide meetmed olid piisavad. See seisukoht oli vastuolus Saksamaa eesistumise ajal Saksamaa esitatud Leipzigi hartaga, 36 milles tunnistati küll, et linnaarengupoliitika üle peaks otsustatama riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, kuid nähti heade tavade koondamises ja linnaküsimustes tehtavate uuringute toetamises ka ELi meetmetest tulenevat lisaväärtust. Komisjon võttis linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava 37 vastu aasta septembris. Mõju hindamine aitas keskendada meetmeid teabevahetusele ja headel tavadele. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitas kava vastuvõtmist, kuid rõhutas, et ELi volitused ja vastutus tuleks arusaadavamalt kindlaks määrata 38. Regioonide Komitee toetas tegevuskava, märkides, et meetmed ei ole subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus 39. Nõukogu võttis subsidiaarsuse põhimõtet arvesse, tervitas tegevuskava vastuvõtmist ning palus komisjonil lisada tulevasse valgesse raamatusse Euroopa transpordipoliitika kohta linnalikku liikumiskeskkonda käsitlevad eesmärgid ja strateegiad 40. Direktiiv siirdamiseks ettenähtud inimelundite standardite kohta 15 Komisjoni aastal vastu võetud ettepaneku eesmärk oli siirdamiseks ettenähtud põhiliste inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardite tagamine. COSAC teostas subsidiaarsuse kontrolli ning 27st saadetud arvamusest 23 olid positiivsed. Austria Bundesrat tuvastas subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise. Saksamaa Bundestag, Ühendkuningriigi House of Commons ja Madalmaade Tweede Kamer der Staten-generaal märkisid, et komisjoni subsidiaarsuse analüüs ei olnud otsuse tegemiseks piisavalt põhjalik. Lisaks sellele leidsid Saksamaa Bundesrat ja Itaalia Senato della Repubblica, et teatavad sätted võisid ületada Liidu pädevusi. Kaasseadusandjad teisi sarnaseid probleeme esile ei tõstnud ning liikmesriigid andsid nõukogus direktiivile poliitilise toetuse ning Euroopa Parlament võttis selle esimesel lugemisel vastu KOM(2007) 551. Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimise süsteemi, viide INI/2008/2041. Drucksache 745/09 (Beschluss) Säästvate linnade Leipzigi harta ja Euroopa Liidu territoriaalne tegevuskava. KOM(2009) 490. Teabekiri TEN/414 - CESE 36/2010 Arvamus teemal Linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava, COTER-V-003. Nõukogu järeldused linnalikku liikumiskeskkonda käsitleva tegevuskava kohta, transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumine, Luxembourg, 24. juuni ET 9 ET

10 Tarbija õiguseid käsitlev direktiiv 9 Komisjoni ettepanekuga sooviti lihtsustada tarbijakaitse ELi raamistikku, ühendades neli tarbijate õigusi käsitlevat direktiivi ning ühtlustades täielikult tarbijate põhiõigused, et vähendada õiguslikku killustatust. Viies kuuest liikmesriikide parlamentide esitatud arvamusest oldi arvamusel, et teatavate õiguste täielik ühtlustamine oleks subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus, kuna see ei võimalda siseriikliku õiguse kohaldamist, millega nähakse mõnedel juhtudel ette kõrgem tarbijakaitse tase. Euroopa Parlamendis tunti muret, kas liikmesriikidevahelise õigusliku killustatuse ulatus põhjendab ELi taseme meetmete võtmist ning kas täielik ühtlustamine oleks liiga piirav 41. Nõukogus eelistas enamik liikmesriike mittetäielikku ja paindlikku ühtlustamist 42. Selleks, et murda vastuseis täielikule ühtlustamisele, pakkus komisjon ühe võimalusena välja suunata täielik ühtlustamine valdkondadele, mille siseturu dimensioon on kõige tugevam, nagu kauglepinguid ja väljaspool äriruume sõlmitavaid lepinguid käsitlevad eeskirjad Pressiteade, , viide IPR70798 Pressiteade, , viide MEMO/10/212 Pressiteade, , viide SPEECH/10/91 ET 10 ET

11 5. KOKKUVÕTE Kaasseadusandjad võtsid enamiku komisjoni ettepanekuid vastu ilma erilise subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitleva aruteluta. Kõnealuste ettepanekute kooskõla subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega ei ole eeldatavasti kahtluse alla seatud. Siiski on eespool esitatud analüüs näidanud, et juhtudel, kus kooskõla on kahtluse alla seatud, on arutelus osalejate seisukohad olnud väga erinevad. Erinevad seisukohad ei eksisteeri mitte ainult erinevate institutsioonide vahel, vaid ka institutsioonide sees ning mõnikord ka sama liikmesriigi erinevate osalejate vahel. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevat arutelu muudab veelgi mitmekesisemaks Lissaboni lepinguga suurendatud liikmesriikide parlamentide roll. Komisjon on kohustunud alates aastast toimuva poliitilise dialoogi raames veelgi tugevdama suhteid liikmesriikide parlamentidega ning subsidiaarsuse põhimõtte järgimise kontrolli mehhanism on selle protsessi oluline osa. Ülevaade kõnealuse mehhanismi toimimisest esitatakse järgmises subsidiaarsuse aruandes aasta juuniks oli komisjon liikmesriikide parlamentidele esitanud 19 ettepanekut ning oli saanud 4 põhjendatud arvamust. ET 11 ET

12 I LISA Loetelu komisjoni algatustest, mille kohta esitatud liikmesriikide parlamentide arvamused sisaldasid märkusi subsidiaarsuse või proportsionaalsuse analüüsi kohta 1. Direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (KOM(2008) 414) 2. Direktiiv tarbija õiguste kohta (KOM(2008) 614) 3. Direktiiv teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta (KOM(2008) 543) 4. Otsus elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi kohta (KOM(2008) 676) 5. Direktiiv, millega luuakse ühenduse tuumaohutuse raamistik (KOM(2008) 790) 6. Direktiiv, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (KOM(2008) 815) 7. Roheline raamat Kollektiivse hüvitamise mehhanismid tarbija jaoks (KOM(2008) 794) 8. Direktiiv ehitiste energiatõhususe kohta (KOM(2008) 780) 9. Teatis Keskkonnahoidlikud riigihanked (KOM(2008) 400) 10. Direktiiv hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (KOM(2009) 126) 11. Raamotsus, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lapsporno vastast võitlust (KOM(2009) 135) 12. Stockholmi programm (KOM(2009) 262) 13. Teatis Euroopa Liidu statistika koostamise metoodika kohta (KOM(2009) 404) 14. Roheline raamat Õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas (KOM(2009) 329) 15. Määrus tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta (KOM(2009) 611) 16. Linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava (KOM(2009) 490) 17. Direktiiv teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ärahoidmise kohta haigla- ja tervishoiusektoris (KOM(2009) 577) 18. Teatis Teadusuuringute ühine kavandamine (KOM(2008) 468) ET 12 ET

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

CM

CM EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Õiguskomisjon Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 7.1.2010 TEATIS LIIKMELE Teema: Õigusküsimuste, põhiõiguste

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.6.2017 COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja k

SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja k SELETUSKIRI 1. ETTEPANEKU TAUST 1.1. Ettepaneku põhjused ja eesmärgid Finantsteenuste ühtse turu jätkuv areng on esmatähtis Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamisel. Samas on jätkuvalt tõkkeid

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

ET Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/49 PREAMBUL TEMA MAJESTE BELGLASTE KUNINGAS, SAKSAMAA LIITVABARIIGI

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Microsoft Word

Microsoft Word EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 20. juuli 2007 (OR. en) 11177/1/07 REV 1 CONCL 2 SAATEMÄRKUSED Saatja: Eesistujariik Saaja: Delegatsioonid Teema: EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS 21. 22. JUUNI 2007 EESISTUJARIIGI

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem