Euroopa Komisjoni ametlikku praktikakava reguleerivad eeskirjad

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Komisjoni ametlikku praktikakava reguleerivad eeskirjad"

Väljavõte

1 Euroopa Komisjoni ametlikku praktikakava reguleerivad eeskirjad (Komisjoni otsus, C(2005)458) 1. PROGRAMMI ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Üldsätted Käesolevad eeskirjad reguleerivad Euroopa Liidu Komisjoni ametlikku praktikakava. Kava on suunatud peamiselt noortele ülikoolilõpetajatele, kaasa arvatud neile, kes on hiljuti omandanud ülikoolidiplomi elukestva õppe raames ning on just alustanud uut ametialast karjääri Eesmärgid Euroopa Liidu Komisjoni juures tehtava ametliku täienduskoolituse eesmärgid on: anda noortele ülikoolilõpetajatele ainulaadne ja vahetu kogemus töökorraldusest eelkõige Euroopa Komisjonis ning ELi institutsioonides üldiselt. Lisaks sellele püütakse anda ettekujutus ELi lõimumisprotsesside ja -poliitika eesmärkidest; võimaldada praktikantidel omandada praktilisi kogemusi ja teadmisi komisjoni osakondade ja talituste igapäevatöö kohta. Pakkuda võimalust töötada mitmekultuurilises, mitmekeelses ja paljurahvuselises keskkonnas, mis aitab kaasa vastastikuse mõistmise, usalduse ja sallivuse arengule. Edendada Euroopa lõimumist uue juhtimistava vaimus ning aidata aktiivse osaluse kaudu teadvustada Euroopa kodanikuks olemist; anda noortele ülikoolilõpetajatele võimalus rakendada praktikas eelkõige oma erialal õpingute ajal omandatud teadmisi. Tutvustada ülikoolilõpetajatele reaalset tööelu ning sellega kaasnevaid piiranguid, kohustusi ja võimalusi. Praktikakava võimaldab Euroopa Komisjonil: kasutada nende noorte entusiastlike ülikoolilõpetajate panust, kes saavad oma värskete seisukohtade ja tänapäevaste akadeemiliste teadmistega aidata kaasa Euroopa Komisjoni igapäevatöö parendamisele; koondada noori, kes on saanud vahetu kogemuse ja koolituse Euroopa Komisjoni töökorralduse kohta ning kes on tulevikus paremini ettevalmistatud koostööks Euroopa Komisjoniga; kujundada pikaajalised hea tahte saadikud, kes levitavad Euroopa ideid ja väärtusi nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda.

2 2. VALIKUKRITEERIUMID 2.1. Kodakondsus Praktikandid valitakse Euroopa Liidu liikmesriikide ning ühinemiseelsest strateegiast abisaavate kandidaatriikide kodanike hulgast. Kuid vabade ressursside olemasolul võetakse vastu ka piiratud arv mitteliikmesriikide kodanikke Kvalifikatsioon Ülikoolidiplom Keeled Kandidaadid peavad taotluste esitamise lõpptähtajaks olema omandanud kõrghariduse esimese astme (ülikooli hariduse) ning saanud sellele vastava kraadi. Diplomi väljastanud riigi õigusaktidest tulenevad riiklikud kvalifikatsiooni miinimumnõuded on kirjas I lisas. Komisjonile jääb õigus muuta ametliku praktikakava raames rakendatavaid kvalifikatsiooni miinimumnõudeid vastavalt võimalikele muudatustele ametnike töölevõtmise poliitikas. Kõik sellised muudatused avaldatakse praktikaameti veebilehel 1 (edaspidi veebileht ). Kandidaadid peavad esitama diplomite (või vastavate ametlike tunnistuste) koopiad kõigi oma elektroonilises taotluses märgitud ülikooli- või ülikoolijärgsete õpingute kohta. Need koopiad tuleb lisada posti teel saadetud taotluse juurde. Taotluses märgitud lõpetamata õpingute kohta tuleb esitada vastava ülikooli ametlik tõend. Kandidaadid, kelle ülikooli- või ülikoolijärgsete õpingute diplomid ei ole väljastatud mitte üheski ühenduse ametlikus keeles, peavad esitama nende dokumentide tõlked ühes Euroopa Komisjoni töökeeles (inglise, prantsuse või saksa keeles). Praktikale töölevõtmisel tuleb esitada kõikide taotluses märgitud diplomite tõestatud koopiad ja vajadusel ka nende ametlikud tõestatud tõlked. Et praktikant saaks praktikast võimalikult palju kasu ning oleks võimeline jälgima koosolekuid ja end selgelt väljendama: peavad liikmesriikide kandidaadid oskama väga hästi vähemalt kahte ühenduse keelt, millest üks peaks olema Euroopa Komisjoni töökeel (inglise, prantsuse või saksa keel). peavad mitteliikmesriikide kandidaadid oskama väga hästi vähemalt ühte Euroopa Komisjoni töökeeltest (inglise, prantsuse või saksa keel). Taotluses märgitud keelte, välja arvatud emakeele oskuse kinnituseks tuleb esitada vastavad tõendid (nt diplomid, tunnistused, tõend vastavas keeles läbitud õpingute kohta jne) Eelnev töökogemus Euroopa Komisjon soovib pakkuda täienduskoolituse võimalust võimalikult paljudele inimestele. Seepärast ei võeta vastu taotlusi kandidaatidelt, kes: 1

3 on osalenud või osaleb üle kuue nädala kestval mis tahes täienduskoolitusel (ametlikul või mitteametlikul, tasulisel või tasuta) mõnes Euroopa institutsioonis või asutuses 2 või on töötanud või töötab kauem kui kuus nädalat mis tahes ametikohal mõnes Euroopa institutsioonis või asutuses, 2 sealhulgas kandidaatidelt, kes töötavad või on töötanud Euroopa Parlamendi liikme assistendina või mis tahes ELi institutsiooni, asutuse, delegatsiooni või esinduse asutusesisese konsultandi või teadlasena, ajutise teenistujana, lepingulise teenistujana, abiteenistujana või asendusteenistujana. Kandidaadid peavad teavitama praktikaametit kõigist enda olukorraga seotud muudatustest, mis võivad ilmneda taotlusprotsessi mis tahes etapis. 3. TAOTLUSPROTSESS 3.1. Taotluste esitamine Taotlused tuleb esitada vastavalt praktikaameti kehtestatud korrale. Kõik vajalikud juhised on avaldatud veebilehel. Kõik taotlused, mille postitempli kuupäev on hilisem kui taotluste esitamise tähtaeg, lükatakse automaatselt tagasi. Taotlejad peavad koos paberkandjal taotlusega esitama ka kõik nõutavad tõendusdokumendid. Pärast taotluse kättesaamist täiendavaid dokumente ega tõendeid enam vastu ei võeta Tingimustele vastavuse kontrollimine Pärast seda, kui praktikaametile on laekunud paberkandjal taotlus (mis on eelnevalt esitatud elektrooniliselt) kontrollitakse nende vastavust praktikaameti kehtestatud kriteeriumidele, mis on avaldatud veebilehel. Praktikaametil on vastavalt vajadusele igal ajal õigus valikukriteeriume muuta. Kõik muudatused avaldatakse enne taotluste vastuvõtu algust veebilehel Eelvaliku menetlus Eesmärk Eelvaliku menetluse eesmärk on tagada komisjoni kõigile talitustele võimalikult erineva akadeemilise taustaga parim kandidaatide valik, kelle hulgast peadirektoraadid ja talitused saavad teha oma lõpliku valiku. Eelvaliku menetluses püütakse säilitada ka võimalikult kindlat tasakaalu nii mees- ja naiskandidaatide kui ka erinevatest liikmesriikidest pärit kandidaatide vahel. 2 Vt 2. lisa nimekiri

4 Eelvaliku komitee Eelvaliku teevad komisjoni ametnikest moodustatud komiteed praktikaameti kehtestatud ning veebilehel avaldatud juhendite ja kriteeriumide alusel. Komitee töö on konfidentsiaalne, lõplik ja siduv. Komitee otsused ei kuulu vaidlustamisele. Praktikaametil on vastavalt vajadusele igal ajal õigus eelvaliku kriteeriume ja menetluskorda muuta. Kõik muudatused avaldatakse enne taotluste vastuvõtu algust veebilehel Eelvaliku tulemused Eelvaliku käigus väljavalitud kandidaatide nimed avaldatakse andmebaasis, mis on kättesaadav kõigile komisjoni osakondadele lõplikuks valikumenetluseks (edaspidi andmebaas ). Andmebaas sisaldab vähemalt kolm korda rohkem kandidaate kui on vabu praktikakohti. Eelvaliku käigus väljavalitud kandidaatide taotluste numbrid avaldatakse veebilehel Lõplik valikumenetlus Võttes arvesse kehtivaid tingimusi (asutuse suurus, vastuvõtuvõime, tehtud hindamise tulemused jne) ning eelarvevahendite olemasolu määrab praktikaamet igale peadirektoraadile ja talitusele iga perioodi kohta praktikantide arvu. Komisjoni talitused valivad andmebaasist otsingu teel konkreetsetele kriteeriumidele ja kindlale profiilile vastavate kandidaatide nimekirjast endale sobivad praktikandid. Asjaomane peadirektoraat koostab iga valitud praktikandi jaoks ametijuhendi Taotluse tagasilükkamine Kui taotlus osutub ebaedukaks mis tahes taotlemisprotsessi etapis, võib kandidaat sõltuvalt taotluse tagasilükkamise põhjusest järgmiseks praktikaperioodiks uuesti taotluse esitada. Kuid esitada tuleb uus taotlus koos kõigi lisadokumentidega Taotluse tagasivõtmine Taotlemisprotsessi jooksul võivad kandidaadid igal ajal oma taotluse tagasi võtta, teavitades sellest praktikaametit kirjalikult. Sellisel juhul arvatakse nad välja kõigist järgnevatest taotlusprotsessi etappidest. Järgmiseks praktikaperioodiks võivad nad uuesti taotluse esitada. Kuid esitada tuleb uus taotlus koos kõigi lisadokumentidega Dokumentide säilitamine Dokumentide säilitamisel lähtub praktikaamet 18. detsembri aasta isikuandmeid käsitlevast määrusest (EÜ) nr 45/2001 olenemata sellest, kas taotlemisprotsess lõppes praktikale võtmise, taotluse tagasilükkamise või taotluse tagasivõtmisega. Praktikaamet ei säilita taotlejate dokumente järgmisteks taotlusvoorudeks.

5 4. PRAKTIKALE VÕTMISE MENLUS Praktikante ei või tööle võtta valdkondadesse, kus võib ilmneda huvide konflikt, olenemata kandidaadi eelnevast tööalasest kogemusest või kodakondsusest. Mõned peadirektoraadid või talitused ei pruugi tööle võtta mitteliikmesriikidest pärit kodanikke. Talituste esitatud asjaomane teave avaldatud veebilehel. Taotlejatele võib pakkuda üheks praktikaperioodiks vaid ühte lepingut. Taotlejad, kes keelduvad pakutud lepingust, arvatakse käimasolevast menetlusest välja. Järgmiseks praktikaperioodiks võivad nad uuesti taotluse esitada. Kuid esitada tuleb uus taotlus koos kõigi lisadokumentidega. Väljavalitud praktikandid peavad esitama praktikaametile kõik praktikale töölevõtmise ajal nõutavad dokumendid ja tõendid. Nad peavad tagama, et neil on vajadusel olemas nõuetekohane viisa ning kogu vajalik dokumentatsioon, mida nõuavad selle riigi ametivõimud, kuhu nad tööle asuvad. 5. PRAKTIKANTIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 5.1. Praktika kestus Põhipraktika Aastas on kaks praktikaperioodi: 1. märtsist juuli lõpuni; 1. oktoobrist järgneva aasta veebruari lõpuni. Nende kahe perioodi jooksul toimuvate praktikate minimaalne kestus võib olla kolm kuud ja maksimaalne kestus viis kuud. Praktikalepingute kehtivuse algus on kas 1. märts või 1. oktoober. Kuid erandlikel ning piisavalt põhjendatud juhtudel võib praktikale võtva peadirektoraadi või talituse nõusolekul alguskuupäeva edasi lükata tingimusel, et praktika minimaalse kestuse nõue on täidetud. Igal juhul peab lepingu kehtivuse alguseks olema kuu esimene või kuueteistkümnes päev. Praktikaperioode ei saa korrata ega pikendada kauemaks kui käesolevates eeskirjades sätestatud maksimaalne praktika kestus ega ka pärast praktikaperioodi lõppu. Praktikaamet võib vajadusel teatavate praktikantide gruppide (tõlgid jne) puhul kehtestada teistsuguse praktikaperioodi alguskuupäeva või kestuse Praktika toimumine Praktikaperioodid algavad üldise sissejuhatava kahepäevase Euroopa Ühendust tutvustava konverentsiga. Osalemine nendel konverentsidel on kohustuslik nendele praktikantidele, kelle lepingute kehtivus on alanud konverentsi alguseks. Seejärel määratakse praktikandid peadirektoraatide või talituste juurde. Praktikandid määratakse juhendaja vastutuse alla. Üks juhendaja võib praktikaperioodi jooksul olla vastutav vaid ühe praktikandi eest. Juhendaja peab

6 praktikanti praktika ajal juhendama ja jälgima, täites praktikandi jaoks mentori rolli. Juhendaja peab viivitamatult teavitama pädevat talitust kõigist praktika käigus asetleidvatest vahejuhtumitest (eelkõige ametialasest ebapädevusest, puudumistest, haigustest, õnnetustest, ebakorrektsest käitumisest või praktika katkemisest), mis on saanud talle teatavaks või millest praktikant on teda teavitanud. Praktikandid peavad järgima kõiki juhiseid, mida annavad juhendajad, nende ülemused peadirektoraadis või talituses, kuhu nad on määratud, ning praktikaameti väljastatud juhiseid. Nad peavad järgima ka täienduskoolitusprogrammi eeskirju ning Euroopa Komisjoni töö sisekorraeeskirju, eelkõige turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eeskirju. Praktikantidel on oma haridusele ja erialasele kogemusele vastaval tasemel lubatud osaleda oma tööga seotud koosolekutel (kui need koosolekud ei ole piiratud osalejateringile ega konfidentsiaalsed), pääseda ligi dokumentatsioonile ning osaleda osakondade töös, mille juurde nad on määratud. Juhendaja nõusolekul ja tingimusel, et see ei lähe vastuollu nende tööülesannete täitmisega, on praktikantidel õigus osaleda teiste osakondade või institutsioonide koosolekutel (tingimusel, et asjaomane institutsioon nende osalemist lubab), kui need koosolekud ei ole piiratud osalejateringile ega konfidentsiaalsed, eesmärgiga paremini mõista ELi poliitika eesmärke. Igas peadirektoraadis ja talituses on üks ametnik, kelle ülesandeks on koordineerida peadirektoraadi või talituse juurde määratud praktikantide tööd. Koordinaator abistab praktikante haldusküsimuste lahendamisel vastavas peadirektoraadis või talituses. Koordinaator tegutseb kontaktisiku/vahendajana oma peadirektoraadi või talituse ja praktikaameti vahel. Eelarvevahendite olemasolul võib praktikaamet korraldada praktikantidele nende tööga seotud külastusi ja reise. Vastavalt korralduslikele tingimustele võivad praktikandid neil üritustel osaleda Kontaktkomitee Praktikaamet võib lubada kuni kuuel praktikandil pikendada praktikaaega oktoobriperioodi lõppedes ühe kuu võrra ja kuni viiel praktikandil märtsiperioodi lõppedes kolme kuu võrra, et nad oleksid ühenduslüliks (kontaktkomiteeks) uute praktikantide sisseelamisel. Nende liikmetega sõlmitakse vastavaks ajavahemikuks uus leping Katkestamine Erandjuhtudel ning piisavalt põhjendatud kirjaliku avalduse alusel võib praktikaameti juhataja pärast konsulteerimist oma ülemuse ja peadirektoraadi või talitusega, mille juurde on praktikant määratud, lubada praktika teatavaks ajaks katkestada. Toetuse andmine selleks ajaks peatatakse ning praktikandil ei ole õigust saada selle perioodi eest sõidukulude hüvitist. Praktikant võib tulla tagasi oma praktikat lõpetama vaid sama praktikaperioodi jooksul. Praktikaperioodi pikendamine ei ole võimalik.

7 Lepingu ennetähtaegne lõpetamine Kui praktikant soovib enne lepingus sätestatud kuupäeva oma praktika lõpetada, peab ta esitama praktikaametile kinnitamiseks kirjaliku avalduse. Avaldus, kus on kirjas lõpetamise põhjused, tuleb esitada oma juhendaja ja praktikakoordinaatori kaudu vähemalt kolm nädalat enne planeeritavat lepingu lõpetamise kuupäeva. Praktikandid võivad lõpetada oma lepingud vaid kuu esimesel ja kuueteistkümnendal kuupäeval. Vajadusel tuleb komisjonile vastav osa toetusest tagasi maksta Töölevõtmine tulevikus Praktikale vastuvõtmine ei anna praktikantidele Euroopa Komisjoni ametnike ega muude teenistujate staatust. Ühtlasi ei tulene sellest praktikantide jaoks mingit õigust ega eelisõigust seoses Euroopa Komisjoni teenistusse töölevõtmisega. Praktikandi võib pärast täienduskoolituse lõpetamist tööle võtta, kui on täidetud kõik tingimused ja eeskirjad, mis on nõutavad asjaomase personalikategooria ametikohal töötamiseks. Sama kehtib endiste praktikantide suhtes, kes valitakse komisjoni või mõne tema talituse korraldatud pakkumiskutse või huvi avaldamise kutse menetlemise käigus, olgu siis tegemist üksikisiku või valitud ettevõtte töötajaga. Üks inimene võib osaleda vaid ühes Euroopa Komisjoni praktikavoorus, välja arvatud eespool punktis 2.3 nimetatud juhtumil (st maksimaalselt üks kuuenädalane praktikaperiood) Puudumised Puhkused Praktikaperioodi ajal peavad praktikandid pidama kinni samast töötundide arvust ja samadest riiklikest pühadest kui komisjoni ametnikud. Praktikantidel on õigus saada ühe kuu kohta kaks puhkusepäeva. See õigus omandatakse proportsionaalselt vastavalt töötatud kuude arvule kuu esimesest päevast arvates. Kasutamata puhkusepäevi rahaliselt ei hüvitata. Puhkusepäevade arvestusest arvatakse maha praktikaameti või praktikakomitee korraldatud reiside ja külastuste päevad ning konkurssidel, eksamitel, ülikooli töös jne osaletud päevad. Asjaomase peadirektoraadi ja talituse personaliosakond või sellega võrdväärne struktuuriüksus jälgib eespool nimetatud eeskirjade täitmist. Puhkuse taotlemisel tuleb arvestada talituse vajadustega. Puhkuseavalduse peab kõigepealt kinnitama juhendaja ning seejärel kontrollima ja kinnitama asjaomase peadirektoraadi või talituse puhkuste eest vastutav inimene. Kinnitatud puhkuseavalduse koopia tuleb saata praktikaametisse Puudumine haiguse tõttu Haiguse korral peab praktikant oma juhendajat sellest viivitamatult teavitama ning üle kahepäevase puudumise korral tuleb praktikaametile esitada arstitõend, milles on näidatud puudumise oletatav kestus. Haiguse tõttu puudunud praktikandi võib talituse huvides saata arstlikku kontrolli.

8 Puudumine väljaspool puhkuse aega Kui praktikant puudub ilma põhjuseta või ilma juhendajat ja peadirektoraati/talitust teavitamata, edastab praktikaamet praktikandile kirjaliku korralduse anda ühe nädala jooksul kirjaliku korralduse kättesaamisest arvates oma puudumisest aru talitusele, kus praktika toimub. Praktikant peab esitama piisava põhjenduse omavolilise puudumise kohta. Need puudutud päevad arvatakse automaatselt maha praktikandi puhkusepäevadest. Pärast esitatud põhjenduse läbivaatamist või kui tähtaja möödudes ei ole puudumise põhjendust laekunud, võib praktikaamet otsustada viivitamatult praktika lõpetada ilma täiendava teavitamiseta. Kogu enammakstud toetuse summa tuleb Euroopa Komisjonile tagasi maksta. Praktikandil ei ole õigust saada ka sõidukulude hüvitist Konfidentsiaalsus Üldsätted Praktikandid peavad suhtuma suurima diskreetsusega faktidesse ja teabesse, mis saavad neile teatavaks praktika käigus. Nad ei tohi mingil moel avalikustada mis tahes veel avaldamata dokumente ega teavet mitte ühelegi kõrvalisele isikule. Pärast praktika lõppu jääb see kohustus nende suhtes siduvaks. Komisjonil on seaduslik õigus lõpetada praktikaleping iga isikuga, kes seda kohustust ei täida ning võtta kasutusele õiguslikud vahendid. Praktikantidel ei tohi olla tööalaseid sidemeid praktikaga kokkusobimatute kolmandate pooltega (st nad ei tohi teha koostööd lobistidega, juriidiliste atašeedega jne) ning neil ei tohi praktikaperioodi jooksul olla ühtegi teist tulutoovat töökohta, mis võiks kahjustada nende praktikaga seotud tööülesannete täitmist. Kui praktika ajal ilmneb huvide konflikt, peavad praktikandid sellest viivitamata oma juhendajale, praktikavooru koordinaatorile ning praktikaametile kirjalikult aru andma Ajakirjandusega suhtlemine Praktikandid peavad ajakirjandusega suhtlemisel järgima samu eeskirju kui komisjoni töötajad ning täitma antud juhiseid. Komisjonil on õigus lõpetada praktikaleping iga isikuga, kes seda kohustust ei täida ning võtta kasutusele õiguslikud vahendid Trükised Praktikandid ei tohi üksi ega koos teistega avaldada teavet mis tahes Euroopa Komisjoni tööga seotud teema kohta ega põhjustada selle avaldamist ilma asjaomaste talituste kirjaliku loata (praktikaamet annab konkreetsed juhised, kuidas sellist luba saada, ning talle tuleb esitada loa koopia koos asjaomase trükise või avaldatud artikli koopiaga). Sellise loa puhul kehtivad samad tingimused kui kõigi komisjoni töötajate suhtes. Kõik mis tahes artiklite või muude komisjoni jaoks tehtud töödega seotud õigused kuuluvad komisjonile.

9 5.4. Mõjutusvahendid ja distsiplinaarmeetmed Sotsiaalne käitumine Praktikandid peavad täitma oma ülesandeid ja käituma ausameelselt, viisakalt ja teistega arvestavalt. Kui praktikandi käitumine ei ole rahuldav, võib praktikaameti eest vastutava üksuse juht juhendaja põhjendatud taotlusel ning asjaomase peadirektoraadi või talituse personaliosakonna kinnitusel pärast praktikandi ärakuulamist igal ajal otsustada praktika lõpetada. Praktikandid, kes osalevad ametlikel üritustel, mida praktikaamet neile korraldab, peavad järgima kehtestatud ajakava ning programmi. Praktikaamet võib praktikantidelt, kes ilma piisava põhjenduseta sellistelt üritustelt (nt Strasbourg i visiidid jne) puuduvad, nõuda ürituse korraldamisega seotud kulutuste hüvitamist. Praktika ajal peavad praktikandid konsulteerima oma juhendajatega või kui juhendaja ei ole kättesaadav, siis oma koordinaatoriga kõigi tegevuste osas, mida nad seoses Euroopa Komisjoni tööga kavatsevad omal algatusel ette võtta Tööalane ebapädevus Praktikaamet võib juhendaja põhjendatud taotlusel ning asjaomase peadirektoraadi või talituse personaliosakonna kinnitusel praktikalepingu lõpetada, kui praktikandi professionaalne tase või töökeele oskus on ebapiisav oma tööülesannete nõuetekohaseks täitmiseks Valeandmete esitamine Praktikaamet võib praktikalepingu lõpetada, kui mis tahes hetkel ilmneb, et praktikant esitas taotlemise ajal või praktikaperioodi jooksul teadlikult valeandmeid, võltsitud teavet või dokumente. 6. FINANTSKÜSIMUSED 6.1. Põhitoetus Põhisumma Praktikantidele eraldatakse igakuine toetus. Toetuse suuruse aastas otsustab praktikaamet sõltuvalt eelarve võimalustest. Igal aastal avaldatakse põhitoetuse summa veebilehel Lepingu ennetähtaegne lõpetamine Kui praktikant lõpetab oma lepingu ennetähtaegselt, on ta kohustatud tagasi maksma selle osa toetusest, mille ta on saanud lepingu lõppemise kuupäevale järgneva perioodi eest.

10 6.2. Kindlustus Ravikindlustus Ravikindlustus on kohustuslik. Kui praktikandil puudub ravikindlustus, kindlustatakse ta vastavalt komisjoni ja kindlustusseltsi vahelises ravikindlustuslepingus sätestatud tingimustele. Sellisel juhul moodustab praktikandi osamakse ühe kolmandiku kindlustuspreemiast, mis arvestatakse maha praktikandi toetussummast. Kui praktikandil on mõni teine ravikindlustus, tuleb kindlustuse olemasolu tõendavad dokumendid esitada komisjonile ühe nädala jooksul praktikaperioodi algusest arvates. Kui dokumente tähtajaks ei esitata, arvestatakse komisjoni kindlustuslepingust tulenev kindlustuspreemia vaikimisi praktikandi toetussummast maha ning praktikant on automaatselt kindlustatud Õnnetusjuhtumi kindlustus Kõik praktikandid peavad olema kindlustatud õnnetusjuhtumi vastu vastavalt komisjoni kindlustustingimustele. Praktikantide osamakse moodustab ühe kümnendiku kindlustusmaksest, millest ülejäänu katab komisjon Invaliidsustoetus Piisava põhjenduse esitamisel võivad puuetega praktikandid saada täiendavat toetust kuni 50% toetuse summast. Vajadusel võib praktikaamet konsulteerida komisjoni meditsiinitalitusega Sõidukulude hüvitis Sõidukulude hüvitis Praktikale võetud praktikandid võivad eelarvevahendite olemasolul saada hüvitist sõidukulude katteks. Praktikaamet määrab sõidukulude hüvitise arvutamise meetodi, hüvitamise juhendid ja menetluskorra. Kogu asjaomane teave avaldatakse veebilehel. Sõidukulude hüvitis makstakse välja praktikaperioodi lõpul, välja arvatud praktikantide puhul, kes on võetud tööle delegatsioonidesse ja esindustesse, kus sõidukulud võidakse hüvitada praktikaperioodi teisel kuul Tingimustele vastamiseks nõutav miinimumaeg kaugus Sõidukulude hüvitise saamiseks peab praktikant olema läbinud vähemalt kolmekuulise praktikaperioodi. Praktikantidel, kelle praktikale töölevõtmise koht asub vähem kui 50 km kaugusel nende töökohast, ei ole õigust saada sõidukulude hüvitist Erikokkulepped delegatsioonidesse ja esindustesse tööle võetud või väljapoole Brüsselit või Luksemburgi lähetatud praktikantide osas Delegatsiooni või esindusse tööle võetud või väljapoole Brüsselit või Luksemburgi (välja arvatud riik, kus toimub praktika) lähetatud praktikantide puhul arvutatakse

11 sõidukulude hüvitis vastavalt artiklile , võttes arvesse sõidu pikkust praktika riigi ja lähetuskoha vahel. Praktikantidel, kelle on võtnud tööle pressi ja teabe peadirektoraat ning kes on määratud esindustesse, on õigus saada täiendavat toetust, sealhulgas päevarahasid juhul, kui praktikaamet on nad ametlikult kutsunud Brüsselisse erikoolitusele Päevaraha Praktikandid, kes on määratud mis tahes sihtkohta välja arvatud Brüsselisse (muu hulgas Luksemburgi, delegatsioonidesse, esindustesse, Dublinisse, Londonisse) ning kes ei ole Brüsseli elanikud, saavad lisaks sõidukulude hüvitisele päevaraha (perdiem) Brüsselis praktika alguses toimuvate sissejuhatavate üldkonverentside ajal. Neil on õigus saada päevaraha ka juhul, kui komisjon on nad ametlikult kutsunud Brüsselisse osalema nende praktikaga otseselt seotud koosolekul. Sellisel juhul on nõutav praktikaameti eelnev kinnitus ja luba. Praktikaamet kehtestab eespool nimetatud toetuste piirmäärad ning annab nende kohta täpsemad selgitused veebilehel Individuaalsed lähetused Erandjuhtudel võib praktikandi praktikakohaks oleva peadirektoraadi või talituse peadirektor anda praktikandile loa lähetusse saatmiseks tingimusel, et lähetus on tehnilise ja mitte esindusliku iseloomuga. Selliste lähetuste kulude hüvitamisel kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjades sätestatud hüvitiste tasumise üldist korda. Kulud hüvitab lähetust taotlenud peadirektoraat. Praktikaametile tuleb alati esitada lähetuse allkirjastatud korralduse koopia Maksukord Praktikantidele antavate toetuste suhtes ei kehti Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate suhtes kohaldatavad eri maksueeskirjad. Praktikandid peavad tasuma ise kõik maksud komisjoni toetustelt vastavalt asjaomases riigis kehtivatele seadustele. Praktikaperioodi lõpul väljastab praktikaamet tõendi maksuarvestuseks. Tõendil peab olema märgitud saadud toetuse suurus ning kinnitus, et toetuselt ei ole tasutud tulu- ega sotsiaalmaksu. 7. ARUANDED JA TÕENDID 7.1. Praktikaaruanded Praktikandid peavad täitma hindamisaruanded, mida praktikaamet nõuab praktika alguses ja lõpus. Lisaks sellele peavad ka juhendajad praktika lõpus täitma praktikaameti koostatud asjaomase hindamisaruande.

12 7.2. Tõendid Praktikandid, kes on läbinud nõutava praktika miinimumperioodi saavad pärast praktika lõppu tõendi, milles on märgitud nende praktika toimumise kuupäevad ning osakond, kus nad praktikal viibisid. 8. LÕPPSÄTTED Käesolevate eeskirjade täitmise eest vastutab peadirektoraadi või talituse peadirektor, kelle alluvuses praktikaamet tegutseb. Käesolevad eeskirjad jõustuvad vastavalt komisjoni otsusele.

13 I lisa Näiteid diplomite kohta, mis vastavad praktikale pääsemiseks nõutavale haridustasemele 3 Riik Ülikoolitaseme haridus kestusega vähemalt 3 aastat Belgia FR Praegu : Licence ou équivalent - tulevikus: Bachelor Belgia NL Praegu: Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde Tulevikus: Bachelor (According to the Higher Education Act of 4 April 2003) Tšehhi Vabariik/Ceská Diplom o ukončení Republika Bakalářského studia Taani/Danmark Bachelorgrad Sakasmaa/Deutschland Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) Eesti Bakalaureusekraad (<160 ainepunkti) Hispaania/España Diplomado/Ingeniero Técnico Prantsusmaa/France Licence Kreeka/Ελλάδα ίπλωµα Α.Ε.Ι. (πανεπιστηµίου, πολυτεχνείου, Τ.Ε.Ι. υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης) Iirimaa/Eire Bachelor's degree Itaalia/Italia Laurea L (breve) Küpros/Kύπρος/Kibris Πανεπιστηµιακό διπλωµα Läti/Latvija Bakalaura diploms (<160 kredīti) Leedu/Lietuva Bakalauras (<160 kreditas) Luksemburg/Luxembourg Diplôme d'ingénieur Technicien Ungari/Magyarország Föiskolai Oklevél Malta Bachelor's degree Holland/Nederland Bachelor AustriaÖsterreich Fachhochschuldiplom (6-7 Semester) Poola/Polska Licencjat Inzynier Portugal Bacharelato Sloveenia/Slovenija Diploma o Pridobljeni Visoki Strokovni Izobrazbi Slovaki Vabariik/Slovenská Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Republika Soome/Suomi Kandidaatti / Kandidat examen Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / studieveckor) Rootsi/Sverige Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav Ühendkuningriik/United Kingdom 60 poäng av fördjupade studier i ett ämne) Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) aasta 1. augusti seisuga

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/012 Ametinimetus: Lepingu liik: teabe- ja analüüsi

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/012 Ametinimetus: Lepingu liik: teabe- ja analüüsi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/012 Ametinimetus: Lepingu liik: teabe- ja analüüsiametnik ajutine teenistuja Tegevusüksus ja palgaaste:

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People, leiate tööpakkumisest, mille rakenduse kaudu saite/saate.

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 299 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 58. aastakäik 11. september 2015 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Komisjon 2015/C 299 A/01 Teade vaba ametikoha kohta: Maltas

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/017 Ametinimetus: sertifitseerimisametnik / didakt

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/017 Ametinimetus: sertifitseerimisametnik / didakt Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) asutuseväline vaba ametikoha teade VIIDE: EASO/2019/TA/017 Ametinimetus: sertifitseerimisametnik / didaktikaametnik Lepingu liik: ajutine teenistuja Tegevusüksus

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 441 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 61. aastakäik 7. detsember 2018 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet 2018/C 441 A/01 Vaba ametikoha

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Sotsiaalkindlustusameti Peadirektori.04.2017 käskkirjaga nr 99-k Lisa 5 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Ametinimetus 1.2 Struktuuriüksus Klienditeeninduse peaspetsialist Klienditeeninduse osakond

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem