MAJANDUSAASTA ARUANNE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: tänava/talu nimi, Tervise 28 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: telefon: faks: e-posti aadress: veebilehe aadress:

2 Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 7 Bilanss 7 Tulemiaruanne 8 Rahavoogude aruanne 9 Netovara muutuste aruanne 10 Raamatupidamise aastaaruande lisad 11 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 11 Lisa 2 Raha 12 Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud 12 Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed 13 Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 13 Lisa 6 Materiaalne põhivara 14 Lisa 7 Võlad ja ettemaksed 15 Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 15 Lisa 9 Annetused ja toetused 16 Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 16 Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud 16 Lisa 12 Tööjõukulud 16 Lisa 13 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 17 Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud 17 Lisa 15 Seotud osapooled 17 2

3 Tegevusaruanne SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2013.A. TEGEVUSARUANNE SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 1993.aastal asutatud heategevuslik fond, mille missioon on: Muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti haigete laste, probleemidesse Innustada kogukonna liikmeid panustama tervise ja teaduse arengu heaks, et muuta paremaks Eestis elavate laste ja nende perede elu Aidata igati kaasa lapsesõbraliku haigla kujunemisele ja parima võimaliku meditsiiniabi osutamisele Tallinna Lastehaiglas Toetusfondi visioon on: Tervemad lapsed Hoolivam ühiskond Toetusfondi personali struktuuris muudatusi toimunud ei ole a. oli Toetusfondis tööl kolm palgalist töötajat. Kuna muudeti tulumaksuseadust - maksuvabasid annetusi saab teha AINULT Eesti tulumaksuvabastusega organisatsioonide nimekirja kantud isikutele või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides asutatud samaväärsetele ühingutele - siis Haiglat pidavatele isikutele enam maksuvabalt annetusi teha ei saa. Seadusemuudatuse põhjus oli Eesti vastu algatatud rikkumismenetlus Euroopa Komisjoni poolt. Sisu oli selles, et Eesti kohtleb maksusoodustuste andmisel ebavõrdselt Eesti ja EL ühinguid ja asutusi. Kui anname maksusoodustusi Eesti MTÜ-le, SA-le, riigi või KOV asutusele, tuleb samu soodustusi anda ka kõikide teiste EL riikide samaväärsetele ühingutele ja asutustele. Nii laialt antavad maksusoodustused ei olnud aga Eesti huvides ning seetõttu otsustati soodustuse saajate ringi oluliselt koomale tõmmata. Alates 2011.a. 1.jaanuarist on TF sihtostarbeliselt tehtud kulutuste all soetatud aparatuuri andnud lepingu alusel Tallinna Lastehaiglale tähtajatult tasuta kasutada. Siinjuures kajastub ka kuluaruandes Tallinna Lastehaigla tasuta kasutuses oleva aparatuuri amortisatsioon. Oluliselt on suurenenud konktreetsetele lastele suunatud abi- näit. ravimid, insuliinipumbad, mis varem liikusid abivajajani läbi lastehaigla, kuid nüüd jõuab abi otse abivajajani a. eelarve tulumahuks planeeriti eurot, eelarve lõplikuks mahuks kujunes eurot. Suurimateks annetusteks olid perekond Randpalu pärandus-annetus Kanadast ja AS Selver poolt korraldatud kampaania Koos on kergem a. oli SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 20.sünnipäeva aasta. Seoses sellega valmis 2012.a. esmakordselt raamat Tallinna Lastehaigla Toetusfondist Heategu tulevikku", kus mitmed avaliku elu tegelased, lapsevanemad, arstid ja fondiga ajalooliselt seotud isikud räägivad oma kogemustest ja seostest heategevusega Eestis - sõna saavad Evelin Ilves, Hanno Pevkur, Adik Levin, Margus Saar, Tauno Kangro jpt. Raamatut illustreerivad läbi aastate kogunenud fotod fondi värvikamatest hetkedest. Tallinna Lastehaigla Toetusfond tähistas oma 20. tegutsemisaastat 17. jaanuaril KUMUs toimunud heategevuskonverentsiga Heategu tulevikku, kus avaettekandega astus üles tuntud lasteraamatute illustraator Ilon Wikland. Ta rääkis oma ettekandes, et haigel lapsel peavad olema lapsepõlverõõmud, mis aitavad tal kiiremini terveks saada ka tema enda kunstnikutee sai alguse haigevoodis joonistama hakates. Heategevuse tulevikuväljavaadetest Eestis rääkisid Evelin Ilves, Taavi Rõivas, Andrus Aljas, Janek Mäggi, Urmas Oru, Pille Lill, Rein Kilk ja Haldo Oravas. Eestlaste häid tegusid kaugel Kanadas tutvustas Lea Kõiv. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 20 tegutsemisaasta jooksul kogunud paljude heade inimeste ja ettevõtete abiga kokku 3 miljonit eurot. See raha on kulunud eelkõige haiglale kaasaegse aparatuuri, ravimite, terviseedendusprojektide ja töötajate koolituste finantseerimiseks. Läbi aastate oleme pidanud tähtsaks toetusfondi rolli heategevuse idee algataja ja levitajana meie ühiskonnas. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi eksisteerimise ja edukuse taga on eelkõige inimesed sajad toetusfondi sõbrad, kellest mitmed on fondi tegemistesse panustanud aastaid ja mõned isegi aastakümneid. TF igapäevatöö sõltub koostööst Tallinna Lastehaigla iga töötajaga ja toetusfondi nõukoguga, kellega omavahelise mõistmise toel on lahenenud raskemadki väljakutsed ja hiiglaslikemaid summasid nõudvad toetusprojektid. Ka tulevikus on fondi peamiseks väljakutseks kahtlemata abi leidmine kallite aparaatide ostmiseks haiglale. TF poolt soovime rohkem panustada laste üldisesse heaolusse lastehaiglas; aastaid on räägitud vanemate hotellist haigla juures. Suureks unistuseks on aga suunata tulevikus osa raha teadustöösse millessegi eriti innovaatilisse ja eesrindlikku. Meie eeskujuks selles osas on Toronto lastehaigla juures olev fond, mis panustab teadusesse väga suure osa oma tuludest a. põhiprojektideks olid annetuste kogumine EEG labori loomiseks lastehaiglasse ja laste reanimobiili ostuks, kuid hädavajalikke toetusi jätkus veel paljudele a. sai Tallinna Lastehaigla tasuta kasutamiseks Toetusfondilt eurot maksva röntgenaparaadi ja eurot maksva reanimobiili koos uue aparatuuriga. Lisaks lastehaigla vajadusteks soetatud aparatuurile oleme igal aastal toetanud ka individuaalselt lapsi, kes vajavad abi ravivahendite ostmisel. Nii toetasime diabeedihaigeid lapsi euroga insuliinipumpade ja transmitterite ostul, terviselaagri organiseerimist ülekaalulistele lastele euroga, epilepsiahaiget last 4000 euroga ravimite ostul, ihtüoosihaiget last vajalike salvide eest tasumisel, nõuandetelefoni Lastearst Kuuleb ülalpidamist euroga ning onkoloogiaosakonda vajaliku ravimi muretsemisel, mis aitab ära hoida võimalikku ravimite manustamise tulemusena tekkivat maksakahjustust. Ravim - 2 doosi - maksab eurot- selle eest Haigekassa ei tasu ja seda pole võimalik vajadusel Eestis muretseda, kuid see peab olema lastehaiglas nö.ootel. Eelmisel korral jõudis ravim kohale viimasel tunnil Rootsist (seda peab manustama hiljemalt 48 tunni jooksul esimeste nähtude tekkimisest). Nüüd on meil ravim ootel ja ravimifirma lubadus see aegumisel välja vahetada ka. Tiit Kõuhkna preemiale lastehaigla parimatele töötajatele lisab TF tulumaksu. Lastereanimobiili kütusetoetus on eurot. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on aidanud igal aastal tasuda kõigi nende laste ravimite eest, mis ei ole veel jõudnud Haigekassa hinnakirja, aga mida meie arstid on pidanud efektiivseks raviks vajalikuks. Ürituste ja projektide kajastamisel on meil jätkuvalt abiks olnud paljud meediaväljaanded- Sky Media, SLÕhtuleht, Eesti Päevaleht, Äripäev, 3

4 Eesti Ekspress, Delovõje Vedomosti, Referent, Nädal, Terviseleht, Kroonika, ETV, TV3, Kanal2, internetiportaalid delfi.ee, everyday.com, neti.ee, hot.ee. Tänavu kasutasime laialdaselt oma meedikampaania reklaamimiseks ka maakondade ja linnaosade meediakanaleid, nii kirjutavat pressi kui ka raadiokanaleid. Välimeedia pindasid TF oma kampaania tutvustamisel ei kasutanud- see-eest oli rohkem telereklaami TV3-s, ETV-s, Kanal2-s ja taas ka venekeelsetes kanalites PBK ja Ren TV. Lisaks on meedia vahendusel ilmunud arvukalt heategevustemaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, käsitlevaid artikleid. Kodumeediakanalite kõrval olen korduvalt saatnud TF tööd ja lastehaigla vajadusi tutvustavaid artikleid ning pildimaterjali ka Kanada, USA ja Rootsi eestlaste ajalehtedesse. Laia kajastuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ettevõtmistest saime taas aastal Toronto eestlaste lehes Eesti Elu. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi know-how d annetuste kogumisel olen jaganud erinevates töörühmades antud temaatikat käsitlevate materjalide ettevalmistamisel. Oktoobris esinesin ettekandega Tallinna Lastehaiglas toimunud Eesti Taiwani Tervist Edendavate haiglate võrgustiku sügiskoolis. Esmakordselt ilmus TF tegevust kajastav 8 lk. vaheleht Heategu tulevikku Eesti Päevalehe vahel 2008.a. Seda traditsiooni on fond jätkanud tänaseni - Heategu tulevikku on mitmeid kordi ilmunud Postimehe vahel, 2013.a. aga Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi vahelehena. Seekord kirjutasime TF 20 sünnipäevast; pikem lugu oli suuremeelsetest annetajatest Inna ja Aadu Randpalust; põhjalik kokkuvõte sõnas ja arvudes Toetusfondi tegevusest 20 aasta vältel; südamlik lugu väikeset Jussist; ülevaade terviselaagrist; ja lood erinevatelt TF toetajatelt ja avaliku elu tegelastelt. Nõukogu otsusega antakse ajalehte välja 1 kord aastas. Toetusfondi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning ettepanekutega on pikki aastaid abistanud TBWA Eesti a.toimus meediakampaania 2 korda; esmakordselt oli kampaania teleklipp eetris 2013.a alguses ka venekeelsetes telekanalites PBK ja Ren TV a. valmistas TBWA ette ja disainis täiesti omalaadse heategevusliku projekti URMELID. Kuna selle ettevalmistusperiood osutus tunduvalt pikemaks kui olime planeerinud, siis saime sellega algust teha 2013.a veebruaris. Urmelite maailm on aluseks uuele, lõbusale ja soojale kommunikatsiooniplatvormile Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetuste hulga kasvatamiseks. Abistamine on kodeeritud juba urmelite sünniloosse igast heateost sünnib üks urmel. Lõppeesmärgiks on arendada urmelitest uued bränditud heategevuslikud tegelaskujud, kes seostuvad alati Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga. Kommunikatsiooniplatvormi üheks väljundiks on Tallinna Lastehaigla seinte kaunistamine urmelite ja nende elukeskkonnaga. Aegamööda kleebitakse erinevaid vaateid urmelitest, nende maailmast ja tegevustest Tallinna Lastehaigla registratuuride, ootesaalide ja koridoride seintele. Avamisel leidsid urmelid kodu polikliiniku fuajees. Urmelid olid kesksel kohal ka TF meedikampaanias, samuti võib neid kohata uue reanimobiili disainis. Toetuse kogumiseks avas tasuta annetustelefonid Elion Ettevõtted AS ja neile võimaldasid ristkasutuse AS EMT, Elisa Mobiilsideteenused Eesti AS ja TELE2 Eesti AS ja uue operaatorina Starman AS. Elion Ettevõtted AS on Toetusfondile võimaldanud tasuta annetustelefonideks juba üle kümne aasta ühed ja samad telefoninumbrid a. toimisid annetustelefonid esimest aastat eurodes ( , ja ). Kindlasti aitab see kaasa ka annetuste laekumisele, sest need numbrid on juba paljudele annetajatele meelde jäänud a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi sissetulek eurot (koos materiaalse abiga). Lisaks võib tasuta meediareklaami hinnata ca eurole. Samal perioodil on Toetusfond Tallinna Lastehaigla patsientide heaks teinud sihtkulusid kokku euro väärtuses. EEG labori hange jääb 2014.a a. jätkusid traditsioonilised toetused Eesti Abistamiskomiteedelt USA-s ja Kanadas, Montreali Eesti Penionäride Klubilt ning annetused Tallinna Lastehaigla Toetusfondile eraisikutelt läbi EERO Kanadast. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba üheteistkümnendat korda lastehaigla parima arsti, nooarsti, õe ja seitsmendat aastat ka noorõe premeerimist. Seekord suurendas annetaja preemiafondi 5000 euroni, millele fond lisas tulumaksuga võrdväärse summa a. kirjutasime koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga jätkuvalt taotluse ETV-le Jõulutunneli raames kogutava toetuse sihtotstarbeliseks kasutuseks Tallinna Lastehaigla Toetusfondi soovil Laste Vaimse Tervise Keskuse toetuseks. Meie projekt loeti heaks, kuid seekord toetati Toidupanga tegevust. Toetusfond toetas LVTK projekti 2013.a.5000 euroga vajalike testide ostmisel a. algab LVTK ehitus lastehaigla juurde. Kuna peame antud projekti väga oluliseks, siis esitame sama projekti Jõulutunnelile ka 2014.a. Koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga valmis 2010.a. projekt Südamega nukud, mille algatajaks on Moskva Nukukunsti Maja omanik Svetlana Pchelnikova a. aastal jätkuva koostöö raames toimus maikuus rahvusvaheline nukunäitus Tallinna Lauluväljakul, mille piletituluga toetati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi. Sama aasta novembris-detsembris oli Eesti Nukukunsti Majas üleval näitus Kassimaagia ning taas läks pileti- ja müüdud eksponaatide tulu Toetusfondile EEG labori toetuseks. Juba viiendat aastat järjest korraldasid Sakala Eragümnaasiumi lapsed ja lapsevanemad jõulukontserdi ja -laada, Fondile annetatud raha kasutasime ravimi ostmiseks epilepsiahaigele lapsele. Suvel toimus taas rahvusvahelise triatloni võistluste sari Otepääl, seekord uue nime Smilerun - all. Jooksu osalustasuga toetasid korraldajad juba viiendat aastat lastehaiglas ravil olevaid vähihaigeid lapsi kallite ravimite muretsemisel a. oli mitmeid sünnipäevaannetusi. Nii kogus toetust uue reanimobiili ostuks oma sünnipäeval Liikluskindlustusfond, Smarten Logistics AS, Fusion Varahalduse AS. EEG labori loomist toetas Paulig Coffee AS ning kirurgiaosakonda vajaliku varustuse ostmisel Esvika Elekter AS. Tänavu tuletasime meie toetajatele Sõprade ringist taas meelde võimalust saada tulude deklareerimisel annetustelt tulumaks tagasi ning pakkusime ülekande lihtsustamiseks sõlmida püsikorraldusleping a.oli Toetusfondil 167 püsiannetajat. Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta tulumaksusoodustuseks, oli 435 eraisikut ja 132 firmat ning organisatsiooni. Nii nagu ka möödunud aastal on suurimad eraisikute annetused tulnud väliseestlastelt ja organisatsioonidelt, kuid ettevõtete osas on taas suuremalt panustanud Eesti oma ettevõtte Selver AS a. uuendasime ja tegime põhjalikud muudatused Toetusfondi internetikodulehel- Valminud on inglise keelne kodulehe versioon a. toimus ka kodulehe tehniline uuendamine. Hädavajalikuks on osutunud tasuline nõuandetelefon Lastearst kuuleb aastal minutihinda -1 - ei muudetud (on püsinud muutumatuna euro-aja algusest). Probleemiks teenistuse juures on valvaearstide kõrge vanus, arstide koolitus aastal toimus 2 koolitust (ka lastearstide 4

5 seeniorklubis toimuvad aeg-ajalt huvitavad loengud).töötasu ei tõusnud, kuid seda kompenseeris osaliselt preemia. Eriti edukalt kulges 2013.a. Selveri toetuskampaania Koos on kergem, mille käigus toetati lastehaiglaid ja haiglate lasteosakondi iga sooritatud ostu pealt, ja ka Kalevi shokolaadi, Sensodyne hamabapasta ning Tetley toodete ostult tehtud annetustega. Toetus Tallinna Lastehaiglale uue kaasaegse operatsioonilaua ostuks kogunes Tallinnas asuvatest Selveri kauplustest, maakondades asuvatest Selveri kauplustest aga koguti toetust kohalike haiglate lasteosakondadele. Toetuse üleandmisel lastehaiglas külastas lapsi traditsiooniliselt Selveri Tibu, kes tõi kingituseks kaasa kommi. Vastavalt AS Selveri juhtkonna lubadustele jätkub projekt ka 2014.a a.augustis toimus teist korda Toetusfondi eestvedamisel 10 päevane laste terviselaager, mis aitas kaalu langetada ja õpetas tervislikku toitumist. Coca Cola jõulukampaania ajal kogus firma raha programmi jaoks, mis tegeleb lastega, kellele väheaktiivne elustiil ja ebapiisav liikumine on põhjustanud terviseprobleeme. Kokku osales seekord suvises tasuta lastelaagris Jänedal 20 ülekaalulist riskigruppi kuuluvat last vanuses aastat. Lisaks tervislikule toitumisele pakuti osalejatele erinevaid liikumis-ja sportimisvõimalusi. Üheskoos käidi jalgrattamatkadel, ratsutamas, ujumas, matkati räätsadel Kõrvemaa rabas; pandi end proovile Aegviidu seikluspargis. Populaarsed olid rahvatantsutunnid, pallimäng ja muud vaba aja tegevused nagu keraamika- või maalimisringid. Toimusid veel orienteerumismäng, ekskursioon Jäneda mõisa aladel ja botaanikatund-jalgsimatk looduslooõpetajaga. Aktiivsete päevade ja tervisliku menüüga alanes kõigi laste kehakaal ja üheskoos kaotati kokku 76,6 kilogrammi. Lastelaagri tagasisidelehtedelt võis välja lugeda laste rahulolu ja suurt soovi, et sellises vormis laager võiks korduda. Lastele meeldis väga, et neile tutvustati palju erinevaid liikumisega seotud tegevusi, sealhulgas ka selliseid, millega neil varem polnud kokkupuudet olnud. Laste arvates tõstis see nende tuju ja andis julgustust ning innustust rohkem kehaliste tegevustega tegelemiseks. Suuremad lapsed kinnitasid, et nad õppisid nägema tervisliku toitumise ja liikumise vajalikkust; koos kehakaalu langemisega paranes nende enesehinnang ja enesetunne. Üle 20 aasta on kõik Tallinna Lastehaigla reanimobiilid sõitnud AS Neste Eesti kingitud kütusega seda alates aastast 1992, kui haiglale kingiti esimene reanimobiil. Tõusvas joones on jätkunud koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga BDP Eesti OÜ-ga, kus toetus koguneb Penteli firma toodete müügist. Vaatamata mõningasele müüginumbrite langemisele 2009a., tõusis tänavune toetus taas. Projekt jäkub 2014.a. Jõulukaartide müügist laekunud toetus on kogunenud Saargraafika OÜ, Karto Eesti OÜ ja 2011.aastast on lisandunud Vivesti OÜ ja Tombak OÜ. Lisaks TF poolt trükitud haiglas viibinud laste joonistustega ning 2103.a. ka urmelitega kaartidelt. Koostöö Logotrade OÜ-ga jätkus edukalt a. kinkis firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga tooteid, mida oleme saanud kinkida oma toetajatele ja jõuluajal lastehaiglas viibivatele lastele. Firma juht Anti Saluneem aitab juba mitmendat aastat Toetusfondil täiendada Facebook i lehekülge. Eesti üks konkurentsivõimelisem turismiettevõtja GoAdventure tuli taas Tallinna Lastehaigla Toetusfondile appi, et toetada insuliinipumba ostu. Toetus kogunes esinduslikul heategevuslikul tenniseturniiril korjanduskasti tehtud annetustest aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja huvitavate projektidega. Head algatust näitasid Saku ja Kiili valla noored, kes otsustasid toetada Tallinna Lastehaiglale uue reanimobiili ostu. Selleks korraldati heategevuskampaania 1.juunil Tallinna suuremate kaubanduskeskuste juures. Noored rääkisid inimestele lastehaigla vajadusest, palusid toetada ja samas ka tänasid annetajaid erinevate meenetega (TF logogga pastakad, kleepsud, aga ka omavalmistatud küpsised ja võileivad). Kogu aktsioon sai väga hea vastukaja, mida rõhutati ka 4.juunil toimunud tänupeol. Kui sellised algatused tulevad noorte enda pooolt, teeb see heategevuse tuleviku suhtes südame rahulikuks. Septembris toimus Läti Suursaadiku abikaasa Inara Eihenbauma eestvedamisel Tallinnas Meriton Hotellis rahvusvaheline heategevuslaat, millest ka Toetusfond koos vabatahtlike abilistega osa võttis. Laadal olid esindatud heategevusorgaisatsioonid ja Eestis resideeruvate erinevate diplomaatiliste esinduste esindajad. Heategevusoragnisatsioonidel oli võimalus ennast tutvustada ning samas müüa erinevaid meeneid. Külalised said teada Toetusfondi ajaloost ning meie töödest- tegemistest. Loodame väga, et info fondist toob tagasisidet ka erinevate saatkondadega koostöö näol. Heategevuslaadal kogunenud sissetuleku annetas meile Jaapani Suursaatkond. Firma MyJar, kelle emakontor asub Suurbritannias, otsustas Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heaks koguda toetust osavõtuga Tallinna Maratonist. SB-s on tavaline, et maratonist osavõtja sõbrad toetavad teda annetusega välja valitud heategevusele. Eestis on selline toetusviis uudne, kuid väga tore algatus! Myjar SB kontor lisas annetusele ka omapoolse panuse - nii said 2 last endale uued kaasaegsed insuliinipumbad. Üle pika aja on aktiivsemaks muutunud enneaegsete vastsündinute vanemate organisatsioon. Koostööks ühendasid jõud Wellmark Health Communications, Tallinna Lastehaigla Toetusfond, Tartu ÜK Lastefond, Tallinna Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond. Enneagsete vastsündinute infokuu raame toimus rida ühiseid toetusaktsioone ja ettevõtmisi- Tallinna Lastehaiglas avati taas Tauno Kangro poolt kingitud ema ja lapse kuju (eelmise viisid kahjuks ära kurjad jõud paar aastat tagasi), toimus konverents ja kontsert. Kõik toetajaid said anda oma panuse enneaegsete laste heaks, mille kogus kokku TÜK Lastefond ja mis jagatakse kolme fondi vahel ning mille eest soetatakse vastsündinute osakondadele vajalikke esemeid. Koostöö kokkuleppe sõlmisime maiustuste müügiga tegeleva Sweet Company OÜ-ga, mille kohaselt toetab firma Toetusfondi iga jõulupaki müügist reanimobiili monitori ostmiseks. Kindlasti tuleb mainida Klubiteatri FB kampaaniat- kogunenud annetuse eest said diabeedihaiged lapsed endale sensorid; LC Toompea annetatud hädavajalikku aparaati põletustega lastele; firmade Tomson ja Pergale annetusi lastele rahvusvahelisel lastekaitsepäeval; Loo koolilaste õpilasfirma PUKO annetust ning lastekas.ee toredaid Jänku raamatuid ja kaarte. Onkoloogiaosakonna seintele jääb TF sünnipäeva meenutama aga Ilon Wiklandi kingitus - erinevate raamatute illustratsioonid. Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- Neste Eesti toetab jätkuvalt haigla reanimobiiliteenistust diislikütusega; TEA Kirjastus kinkis meie patsientidele meeleolukad raamatud, jõulu ajal külastasid lapsi paljud heategijad. Toetajate abiga oleme aastaid korraldanud tänuõhtut Tallinna Raekojas tasuta ruumid on võimaldanud Tallinna LV, peolaua on katnud Catering Service OÜ, AS LTT ja CocaCola HBC Eesti AS, lilled kinkinud Orhideepesa OÜ - tänud neile ka sünnipäeva toetuse eest! - ja muusika eest hoolitses seekord Teele Viira. Lisaks kuulub TF tänu KUMU juhtkonnale, kes võimaldas meile konverentsi- ja peoruumid tasuta. Täname ka Pille Lukinit ning Guido Kangurit, kes esines ise ja tõi kaasa lavale ka oma sõbrad Aleksei Saksa ning Mart Soo; Janek Mäggi võttis kanda sünnipäevakonverentsi juhtimise ja kirjutas selleks puhuks ka erilised värsiread. Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on suureks abiks olnud kõigi TF ürituste organiseerimisel ajalehe ja raamatu ettevalmistamisel, tänuõhtu ja konverentsi organiseerimisel. 5

6 Tallinna Lastehaigla Toetusfond on üks esimesi heategevust laialt propageerinud fonde Eesti ühiskonnas. Fondi töö tulemusena on Lastehaigla saanud 20 aasta jooksul üle 3 miljoni euro ulatuses annetusi. Lastehaigla toetusfond on hoolitsenud mitte ainult väikeste patsientide tervise eest, vaid olnud üheks eestvedajaks meie inimeste arusaamade ja hoiakute kujundamisel hoolivusest a. muutus tulumaksuseadus, mis kardinaalselt muutis protseduuri lastehaigale üle antavate annetuste osas. Pikk ja põhjalik konsultatsioon Maksuameti, Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumi, audiitori, EMSL-i ja Ravimiametiga on selgitanud uut olukorda: TF poolt ostetud haiglale vajalik aparatuur on nüüd fondi bilansis ja haigla saab seda kasutada tasuta kasutuse lepingu alusel. Lihtsamaks on muutunud konkreetsete patsientide toetamise kord. Kõik see on toonud Toetusfondile palju uusi kohustusi ja ülesandeid, nende hulgas ka hangete korraldamise ning lepingute sõlmimise nii tarnija kui ka lastehaiglaga. Alates 2007.a. on TF patroon pr. Evelin Ilves. Ka 2013.a. on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi üritustel toetajate külaskäikudel lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Raekojas, kirjutanud sissejuhatavad sõnavõtud TF ajalehte ja raamatusse Heategu tulevikku, esinenud ettekandega TF sünnipäeva konverentsil a põhiprojektiks oli annetuste kogumine reanimobiili ostuks ja EEG labori loomiseks, kuid samas on meie kodulehel Soovide nimekirja all ning tegevusaruande alguses toodud ära kõik teised vajadused. Toetusfondi põhiväärtusteks on: Ausus ja laitmatu maine Aruandlus ja vastutustunne Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö Põhjalikkus ja tasakaalukus Tänan kõiki toetajaid ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmeid nii materiaalse kui moraalse abi eest TF ettevõtmistes ja loodan, et 2014.a. jätkub koostöö uute projektide arendamisel ning heategevuslike ürituste organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt. Peetud on 5 protokollilist koosolekut. SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad: Esimees: Janek Mäggi Liikmed: Merike Martinson, Adik Levin, Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna, Jaagup Kreem, Raivo Laus, Erki Peegel, Pille Lukin- Kangur. SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 9 liikmelisena. Finantsnäitajad: 1. tulemi kasv eurot 2. annetuste ja toetuste kasv eurot 3. maksevõime kordaja 2,18 6

7 Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss Lisa nr Varad Käibevara Raha Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Kokku käibevara Põhivara Materiaalne põhivara Kokku põhivara Kokku varad Kohustused ja netovara Kohustused Lühiajalised kohustused Võlad ja ettemaksed Kokku lühiajalised kohustused Kokku kohustused Netovara Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku netovara Kokku kohustused ja netovara

8 Tulemiaruanne Lisa nr Tulud Annetused ja toetused Kokku tulud Kulud Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Kokku kulud Põhitegevuse tulem Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt ,13 Muud finantstulud ja -kulud Aruandeaasta tulem

9 Rahavoogude aruanne Lisa nr Rahavood põhitegevusest Laekunud annetused ja toetused Väljamaksed annetusteks ja toetusteks Väljamaksed töötajatele Laekunud intressid Muud rahavood põhitegevusest Kokku rahavood põhitegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel Kokku rahavood investeerimistegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

10 Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Aruandeaasta tulem

11 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on koostanud 2013.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse -le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele Alates on arvesse võetud muudatusi Eesti Heas Raamatupidamistavas (RTJ-des) Raha Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses ning kajastavad kassas, arveldusarvetel ning deposiidikontodel olevat raha. Finantsinvesteeringud Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid Lühiajalised investeeringud aktsiatesse, fondidesse ja jm väärtpaberitesse on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Tallinna LH Toetusfondi kõik aktsiad, fondide osakud jm väärtpaberid on noteeritud avalikel börsidel ja Tallinna Börsil, seetõttu on need bilansis hinnatud avalike börside ja Tallinna Börsi bilansipäeva noteeringu alusel, ümberhinnatult aruandeperioodi viimase pangapäeva EKP valuutakursiga. Nõuded ja ettemaksed Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Materiaalne ja immateriaalne põhivara Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates) Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates) Põhivara grupi nimi Muu materiaalne põhivara, inventar Kasulik eluiga 4-5 Tulud Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Annetused ja toetused on kajastatud tuluna vastavalt RTJ12 nõuetele. Kulud 11

12 Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastati kuni lähtudes RTJ12 nõuetest brutomeetodil. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on järgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt on kajastatatud tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Alates hakatakse vahendeid sihtfinantseerimises kajastama soetusmaksumuse meetodil. Rahavoogude aruandes on põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kajastatud otsesel meetodil. Seotud osapooled Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole tegevusotsustele. Seotud osapoolteks on - tegev- ja kõrgem juhtkond, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte tegevusotsustele; - või eelpool kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole, seotud isiku poolt tehtud annetus on kajastatud aruande Lisas15. Lisa 2 Raha Sularaha kassas Swedbank SEB Pank Nordea Pank Danske Bank Tähtajalised hoiused Kokku raha Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud Kokku Lisa nr Fondiosakud Võlakirjad Muud Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest Muud Soetamine Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest Muud

13 Väärtpaberite maksumus eurot sisaldab aktsiaid ja fondiosakuid. Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Muud nõuded Kokku nõuded ja ettemaksed kuu jooksul Lisa nr Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Muud nõuded Viitlaekumised Kokku nõuded ja ettemaksed Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Üksikisiku tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension 0 74 Töötuskindlustusmaksed Ettemaksukonto jääk Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

14 Lisa 6 Materiaalne põhivara Kokku Muud masinad ja seadmed Masinad ja seadmed Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

15 Lisa 7 Võlad ja ettemaksed Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Võlad tarnijatele Muud võlad Kokku võlad ja ettemaksed Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Võlad tarnijatele Maksuvõlad Muud võlad Muud viitvõlad Kokku võlad ja ettemaksed Võlgnevus tarnijatele summas eurot sisaldab haigla käsutusse antud reanimobiili maksumust eurot. Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Varad bruto soetusmaksumuses Saadud Tulu Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Tantsud Tähtedega toetus T.Kõuhkna preemia Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused Saadud Tulu Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks T.Kõuhkna preemia Coca-Cola HBC Eesti AS Selver AS Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

16 Lisa 9 Annetused ja toetused Lisa nr Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused Sihtotstarbelised annetused Kokku annetused ja toetused Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused, T.Kõuhkna preemia Lastelaagri palgakulud Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud Ürituste ja reklaamiga seotud kulud Fondi ülalpidamiskulud Muud tegevuskulud Kokku mitmesugused tegevuskulud Lisa 12 Tööjõukulud Palgakulu Sotsiaalmaksud Töötuskindlustusmaksukulu Kokku tööjõukulud Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3 Palgakuludes eurot on kajastatud ka kodulehe haldusega seoses makstud töötasude kulud 804 eurot. 16

17 Lisa 13 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt Lisa nr Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest Saadud intressid Kokku muud finantstulud ja -kulud Lisa 15 Seotud osapooled Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga Füüsilisest isikust liikmete arv 9 9 Juhatuse ja nõukogu liikmetele liikmetasusid ei makstud a. on saadud seotud osapoolelt annetusena 5000 eurot parimate haiglatöötajate premeerimiseks. Samal eesmärgil on 2013.a. saadud seotud osapoolelt annetusena 5000 eurot. Vt. Lisa 8 17

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond regist

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond regist MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90000647 tänava/talu nimi, Tervise 28 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Heategevusfond Minu Unistuste Päev reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90010410 tänava/talu nimi, Telliskivi 60a (A3 hoone) maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa vallasisene linn vald: Tapa

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Pagulasabi registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80137003 tänava/talu nimi, Lai tn 30 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80046275 tänava/talu nimi, Liiva 13 maja ja korteri number: linn: Võru linn maakond: Võru maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80085789 tänava/talu nimi, Kopli tn 32 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009. a. Majandusaasta 01.01.2009-31.12.2009 Ettevõtte nimi: Registrikood: 80186467 Aadress: Jüri tn. 12, Võru 65605 Telefon: 50 76 444 E-post: fem@fem.ee Ettevõtluse vorm: Aastaaruande

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80108993 tänava/talu nimi, Kuninga 30a maja ja korteri number: linn: Pärnu linn maakond: Pärnu maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid registr

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid registr MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012432 tänava nimi/number: Kooli tn 5 linn: Haapsalu linn vald: Haapsalu linn maakond:

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80196268 tänava nimi, maja number: Tallinna mnt 14 linn: Rapla linn vald: Rapla vald maakond: Rapla

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80102393 tänava/talu nimi, Mardi 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2010 aruandeaasta lõpp: 31.12.2010 ärinimi või sihtasutuse nimi: registrikood: 80078982 tänava/talu nimi: Räpina mnt.3a maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012892 tänava nimi, maja number: Vabrikuväljak 8 linn: Kärdla linn vald: Hiiumaa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80085789 tänava/talu nimi, Kopli tn 32 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kodanikukoolitus registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80039364 tänava/talu nimi, Ilmarise tn 25-14 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem