QUINQUAGESIMA AD 2020 Jr 8:4 7 (1Kr 13; Jh 12:25 33)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "QUINQUAGESIMA AD 2020 Jr 8:4 7 (1Kr 13; Jh 12:25 33)"

Väljavõte

1 QUINQUAGESIMA AD 2020 Jr 8:4 (1Kr 13; Jh 12:25 33) 4 Ja ütle neile: Nõnda ütleb Issand: Eks langenu taha üles tõusta? Eks eksinu taha pöörduda tagasi? 5 Mispärast jääb see rahvas, Jeruusalemm, igavesti eksinuks? Nad hoiavad pettusest kinni, nad tõrguvad pöördumast. 6 Ma olen tähele pannud ja kuulnud: nad ei räägi õigust. Keegi neist ei kahetse oma kurjust, et ta mõtleks: «Mis ma olen teinud!» Igaüks jookseb kiiresti oma teed nagu kihutav hobune lahingus. Isegi toonekurg taeva all teab oma seatud aega, turteltuvi, pääsuke ja rästas peavad kinni oma tulemisajast, aga minu rahvas ei tunne Issanda Seadust. Sissejuhatus Jeremija raamat on heebrea piiblis teine nn hilistest prohvetitest, kristlikus traditsioonis nimetatakse Jeremijat ka üheks «suurtest prohvetitest» termin, mida kasutatakse vastandina kaheteistkümnele «väiksele prohvetile» 1. Jr 1:1 pealkirjastab raamatu järgmiselt: «Jeremija, Hilkija poja sõnad. Jeremija oli Benjamini maal Anatotis asuvate preestrite hulgast.» Nimi י רמ י ה tuleneb Jumala nimest ning verbist ר ום «ülendama», «esile tõstma» ja tähendab «[see, keda] Issand on ülendanud» või «[see, kelle] Issand on määranud». Jeremija raamat jaguneb laias laastus kaheks suuremaks prohvetikuulutusi sisaldavaks osaks (ettekuulutused Juuda ja Jeruusalemma kohta peatükkides 1 25 ning ettekuulutused paganarahvaste kohta peatükkides 46 51), mis on põimitud biograafiliste seikadega ning mille vahele mahuvad eraldi tervikuna ka lootusesõnumid peatükkides Prohvet Jeremija tegutses. sajandi teisel ja 6. sajandi I poolel ekr, tema esmaseks ülesandeks oli kuulutada Jumala kohut Juudale ja Jeruusalemmale, põhjuseks taganemine Jumalast, andumine ebajumalateenistusele ning sellest tulenevalt kõikvõimalik ülekohus, mis oli muutunud valdavaks ja väljakannatamatuks. Jeremija kasutab võrdpildina muuhulgas näiteid abielurikkumisest ja hooratööst ning paneb väga suurt rõhku truudusele, asetades sageli pattudest esimesele kohale pettuse, valelikkuse ja truudusetuse, süüdistades Jumala rahvast samal ajal ka tänamatuses, 1 «Suurte prohvetite» hulka kuuluvad kristliku traditsiooni järgi Jesaja, Jeremija, Nutulaulude, Baaruki, Hesekieli ja Taanieli raamat. Juudi traditsioonis paigutatakse neist prohvetite hulka üksnes Jesaja, Jeremija ja Hesekieli raamat.

2 Quinquagesima AD lugemisaasta 2/ mõistmatuses ning Jumala headuse, armu ja abi unustamises. Samaaegselt ebajumalateenistuse sõitlemisega hoiatab Jeremija ka lootuse panemise eest pelgalt rituaalsele, formaalsele jumalateenistusele, millega ei kaasne meeleparandus ega elu jumalikus õiguses. Jumalast ja Tema õigusest taganenuid ei päästa isegi Jumala tempel ühes selles toimetatava ohvriteenistusega, kuna Jumal on otsustanud oma koja, mille Tema rahvas on muutnud röövlikoopaks, Siilos asunud pühamu kombel hüljata ja hävitada: «Ärge lootke valesõnade peale, kui öeldakse: «See on Issanda tempel, Issanda tempel, Issanda tempel!» Ons see koda, millele on pandud minu nimi, teie silmis röövlikoobas? Vaata, minagi näen seda seesugusena Ma talitan kojaga, millele on pandud minu nimi, mille peale te loodate, ja paigaga, mille ma olen andnud teile ja teie van e, nõnda nagu ma talitasin Siiloga, ja heidan teid ära oma palge eest» (Jr : j) Jeremija ei võta Jumala kutset ega Temalt saadud ülesannet vastu sugugi vaimustusega, vaid üritab seda tõrjuda esmalt väitega, et on liiga noor, kogenematu ja oskamatu, hiljem aga ahastava tunnistusega, millist valu talle valmistab omaenda rahvale häda ja hävingu kuulutamine. Sellisena kehastab Jeremija Issanda prohvetina teatud mõttes Jumalat ennast, kes peab südamevalus nägema, kuidas Tema rahvas on Temast ära pöördunud, Ta unustanud ja ennast seeläbi hukkumisele määranud: «Mu mure murrab mind, mu süda on haige!» (Jr 8:18) 2 Oma karmi kuulutuse tõttu on Jeremija pidevas konfliktis nn õukonnaprohvetite ja preesterkonnaga, teda kiusatakse taga ja püütakse surmata. Seetõttu on kristlik pärimus näinud temas ka Kristuse prohvetlikku eelkuju, seda enam, et kui ta viimaks Egiptusesse põgenejate poolt vastu ta oma tahtmist sinna kaasa viiakse, võtab ta piltlikult öeldes enda peale oma rahva patu ja sellesama needuse, millega ta oli rahvast Egiptusesse minemise eest hoiatanud. 3 Jeremija raamatu lõpuosa moodustavad nii ajaloolised ja biograafilised kirjeldused (neid leiab prohvetlike sõnade vahele põimituna kogu raamatust) kui mitmete paganarahvaste ja suurvõimude vastu suunatud kohtukuulutused. Nii kristlikus kui juudi traditsioonis tuuakse Jeremija raamatust määravana esile aga iseäranis tulevikutõotused, mille kulminatsiooniks on vangipõlvest tagasipöördumise ning Jumala ja Tema rahva vahel sõlmitava Uue Lepingu ettekuulutus (Jr 31). 2 Vt ka nt Jr 4:19j: Mu rind, mu rind, ma väänlen valudes. Oh, mu südameseinad! Mu süda tormitseb mu sees. Ma ei saa vaiki olla, sest ma kuulen sarvehäält, sõjakära. Hävingut kuulutatakse hävingu peale, sest kogu maa on rüüstatud 3 Vrd nt Jr 42:18: Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Otsekui mu viha ja raev on valatud Jeruusalemma elanike peale, nõnda valatakse mu raev teie peale, kui te lähete Egiptusesse, ja te saate sajatuseks ja hirmutuseks, needuseks ja teotuseks, ja te ei saa enam näha seda paika.

3 Quinquagesima AD lugemisaasta 3/ Keelelisi märkuseid.יהוה Issand nii siin kui. salmis kasutatakse originaalis Jumala nime Langenu ה י פ ל ו sõna נ פ ל tähendab nii «[maha] langema» (s.t «kukkuma») kui ka «[surnuna] langema». Taha üles tõusta ו לא י ק ומ ו sõna ק ום tähendab «[üles] tõusma», «esile astuma», «[kindlalt] seisma», «püsima jääma». Õigupoolest võiks selle küsimuse tõlkida: «Kas [see, kes on] kukkunud, ei tõuse üles?» Eks eksinu taha pöörduda tagasi א ם י ש וב ו לא י ש וב õigupoolest «Kas [see, kes on ära] pöördunud, ei pöördu [tagasi]?» 4 Mispärast jääb igavesti eksinuks מ ד וע ש וב ב ה ה ע ם ה ז ה י ר ו ש ל ם מ ש ב ה נ צ ח ת võiks tõlkida ka: «Miks jääb see ärapöördunud Jeruusalemma rahvas igavesti taganenuks?» 5 Hoiavad kinni ה ח ז יק ו sõna ח ז ק tähendab «kinnitama» (ka julgustamise mõttes), «kindel olema», «kindlaks (s.t tugevaks, vastupidavaks) tegema», «kinni hoidma». 6 Pettusest ב ת רמ ית sõna ת רמ ה tähendab «pettus», «reetmine». Tõrguvad מ א נ ו sõna מ א ן tähendab «keelduma», «mitte tahtma». Pöördumast ל ש וב sõna ש וב «pöörduma», «ära pöörduma», «tagasi pöörduma» kasutatakse Jr 8:4 6 heebrea keeles viis korda 8 (erinevalt eestikeelse tõlke kahest korrast). 4 Jr 8:4 kaks küsimust on retoorilised: prohvet kasutab Jumala rahva sõgeduse üle imestades võrdpildina kedagi, kes on kukkunud («Kas on mõeldav, et keegi, kes kukub, ei kavatsegi enam üles tõusta?») või eksinud («Kas tõesti võib olla, et keegi, kes on ära eksinud, ei tahagi enam õiget teed leida?»), vastandades elementaarse «talupojatarkuse» Jeruusalemma elanike, iseäranis selle ülemkihi (vt Jr 8:1), mõistmatusele. Paar salmi hiljem tõdeb ta, et asi on veelgi hullem: Jumala rahvas ei küüni mitte ainult «talupojatarkuse», vaid isegi mitte looma- (või konkreetselt linnu-) riigi tasemeni. 5 Või nagu 139. aasta tõlkes: «Mikspärrast on sesinnane rahwas Jerusalemmas ärrapöördud allatsi ärrapöörmissega?» 6 Sama sõna kasutatakse ka nt 2Ms 4:21; :13 jm, kus see on eesti keelde tõlgitud kui «[südant] kõvaks tegema». Siinkohal ka võib-olla enesepettus või hoopis reetlikkus ja truudusetus, nii et võiksime tõlkida kas «Nad on kinni oma enesepettuses» või Septuaginta kombel κατεκρατήθησαν ἐν τῇ προαιρέσει αὐτῶν «Nad on kinni (kinnitatud) oma [reetlikes] kavatsustes (valikutes)» 8 Kuuendana lisandub Jr 8:5 sama tüvega sõna מ ש וב ה eestikeelses tõlkes «eksinu».

4 Quinquagesima AD lugemisaasta 4/ Nad ei räägi õigust לוא כ ן י ד ב ר ו õigupoolest «nad ei räägi seda [mida nad peaksid]», s.t (nagu järgnevast välja tuleb) «nad ei mõtlegi kahetseda/pöörduda». 9 Keegi neist א ין א י ש «ükski mees». Ei kahetse נ ח ם sõna נ ח ם tähendab «kahetsema», «kahju tundma», «kaasa tundma». Et ta mõtleks ל אמ ר õigupoolest «et ta ütleks». Jookseb kiiresti oma teed ש ב במרצותם õigupoolest «on pöördunud oma [jooksu-] rajale». Nagu kihutav hobune lahingus כ ס וס ש וט ף ב מ ל ח מ ה võiks tõlkida ka «nagu hobune tormaks lahingusse». 10 ח ס יד «toonekurg» tuleneb sõnast ח ס י דה sõna ג ם ח ס י דה toonekurg Isegi «ustav», «vaga», «jumalakartlik». 11 Teab ei tunne י דע לא י דע ו sõna י דע tähendab «teadma», «[ära] tundma», «tundma [õppima]» ning tähistab ka sisemist äratundmist. Oma seatud aega מ וע דיה sõna מ וע ד tähendab nii kindlaksmääratud aega kui ka kohta või kokkusaamist. 12 Turteltuvi, pääsuke ja rästas ו ת ר וסוס ו ע ג ור võib-olla on see loetelu koostatud nende lindude erinevust silmas pidades: esimene võiks kehastada flegmaatilisust, teine kiirust (sõna ס וס tähendab nii hobust kui pääsukest ning viitab kiirusele, vilkusele), kolmas püsimatust (sõna ע ג ור tähistab ringiratast lendamist, tiirutamist). Seadust מ ש פ ט tulenedes verbist ש פ ט «kohut/õigust mõistma», «valitsema», «juhtima», «karistama» tähistab מ ש פ ט eeskätt kohtumõistmist ja -otsust, laiemalt igasugust [Jumala] seadust, korraldusi ja seadmisi (juhtnööre) Prohvet kuulatab eriti tähelepanelikult, aga kuulda ei ole mitte midagi, ei kippu ega kõppu aasta tõlge: «nemmad on keik omma joso sees taggasi läinud, kui hobbone, mis söast täit nelja ärrakargab.» Toonekurg on olnud mitmete vanade rahvaste juures ustavuse ja vagaduse sümboliks. Nii võib siin mõelda ka näiteks sellele, et toonekurg pöördub alati ustavalt tagasi oma vana pesa juurde aasta tõlkes: «minno Rahwas ei moista Jssanda Öigust.» Septuagintas: ὁ δὲ λαός μου οὐκ ἔγνω τὰ κρίματα κυρίου «aga minu rahvas ei mõista Issanda kohtuotsuseid.»

5 Quinquagesima AD lugemisaasta 5/ Sisuline analüüs Jeremija 8:4 on osa kohtukuulutusest, millega prohvet Jumala käsul pöördub Juuda rahva ja eriti Jeruusalemma ülemkihi poole. Eraldi nimetatakse kuningaid, vürste, preestreid ja prohveteid, ka neid, kelle luud on juba haudades nad tuuakse nende haudadest välja, aga mitte selleks, et neid ülestõusmisega rõõmustada, vaid et nende üle kohut mõista ja nad maa peale sõnnikuks jätta. 14 Õigupoolest oleks isegi surm Jeruusalemma rahvale parem kui elu pidades silmas kõike seda, mis nende peale on tulemas. Jumala rahva süü ja probleemi teeb eriti raskeks see, et samal ajal, kui nad on Jumalale selja pööranud ning ebajumalateenistusele ja muule ülekohtule andunud, peavad nad ennast endiselt õigeks ning Jumala valitud pühaks rahvaks: neil on tempel ja jumalateenistus, nad on targad ja neil on Jumala Seadus, nad teevad isegi silmnähtavalt halva mängu juures head nägu ning kinnitavad keset sõja- ja hävingu sõnumeid: «Rahu, rahu!» Kui väliseid ja/või sisemisi probleeme ei saa enam maha salata, siis ei nähta mitte eeskätt oma süüd ja vastutust, vaid süüdistatakse viimselt Jumalat ennast, kes «teeb meid vaikseks (vagaseks) ja joodab mürgiveega» (Jr 8:14). Pika hädakuulutuse vahele, mis hõlmab sisuliselt peatükid 2 25, on siin-seal põimitud ahastavad kirjeldused prohveti sisemisest kitsikusest. Nii ka 8. peatüki lõpul, kust võime muuhulgas lugeda: «Mu mure murrab mind, mu süda on haige Oma rahva, mu tütre vigastuse pärast olen ma murdunud; ma olen kurb, mind on haaranud hirm Kes annaks, et mu peas oleks vett ja mu silmad oleksid pisarate allikad? Siis ma nutaksin päevad ja ööd oma tütre, oma rahva mahalöödute pärast.» (Jr 8: ) Rahva mõistmatus ja kangekaelsus teevad Jeremijale valu: ta ei taha kuulutada hävingut, aga midagi muud tal kuulutada ei ole. Nii võib ka Jr 8:4 retoorilistes küsimustes ja resigneerunud tõdemustes näha mitte parastavat ega hukkamõistvat, vaid pigem ahastavat ja kõigest hoolimata isegi kaastundlikku tooni: prohvet kuulatab tähelepanelikult, ehk kuskil on ikkagi mingeid lootustandvaid kahetsuse, pöördumise ja meeleparanduse märke. Paraku peab ta pettuma: Issanda rahvas ei tunne Tema Seadust ega saa aru isegi talle kuulutatavast kohtuotsusest (ega selle põhjustest), oma eluviisi muutmisest rääkimata. Selle asemel joostakse pimesi nagu lahingusse tormavad hobused ega olda oma sõgeduses valmis valitud rajalt hukatuse rajalt tagasi pöörama: «Ei, nad ei häbene sugugi ega tunne piinlikkust. Seepärast nad langevad langejate hulgas Ma teen Jeruusalemma kivivaremeks, šaakalite asupaigaks; ja Juuda linnad ma teen lagedaks, et ükski ei saa seal elada.» (Jr 8:12; 9:10) 14 Sõna ד מ ן «sõnnik» kasutatakse Vanas Testamendis eranditult negatiivselt ning maa peale vedelema jäetud surnukehadest kõneldes. Võib-olla oleks kohasem kasutada tõlkes sõna «roe» või nagu 139. aasta Piiblis: «sittaks peawad nemmad jäma Ma peäle.»

6 Quinquagesima AD lugemisaasta 6/ Jutluseks Quinquagesima pühapäeva 15 teemaks on EELK jumalateenistuste käsiraamatu järgi «Jumala armastuse ohvritee». Pühapäeva vanakiriklik Evangeelium Lk 18:31 43 algab Jeesuse ettekuulutusega Teda ootavatest kannatustest, surmast ja ülestõusmisest ning kulmineerub pimeda tervendamisega Jeeriko lähistel. Kindlasti ei ole juhuslik, et tollest endisest pimedast sai Jeesuse järgija, seda enam, et Quinquagesima pühapäev oli vanas kirikus osaks ristimiskandidaatide süvendatud ettevalmistuse ajast. EELK lugemiskavas on 2. lugemisaasta Evangeeliumiks Jh 12: Jeesus kõneleb siin kaudselt oma kannatustest ja surmast, otsesemalt aga sellest, et need, kes tahavad Teda järgida, peavad olema valmis kannatusteks ja surmaks, milles on julgustuseks lootus jumalikule kirkusele ja igavesele elule Tema juures. Quinquagesima pühapäeva vanakiriklikuks Epistliks on 1Kr 13 «Armastuse ülemlaul», mis haakub nii kuulutusega Kristuse ennastandvast kannatusest ja surmast kui ka Tema jüngritele esitatavast tingimusetust kutsest Teda kõiges järgida. Lisaks sellele pakub EELK lugemiskava võimalust valida 2. lugemisaasta Epistliks Gl 2:19 21, kus apostel Paulus rõhutab ainsa elu- ja päästelootusena Jumala armu ning kinnitab, et on koos Kristusega risti löödud, et ei elaks enam tema, vaid Kristus tema sees. Evangeeliumi ja ühe või teise Epistli valguses avaneb Jr 8:4 keskse sõnumina kuulutus rahva nii Jumala rahva kui kogu inimkonna lootusetust rikutusest ja Jumalast lahusolekust: isegi kui loomuseaduse alusel võiks loota, et iga langenu tahab tõusta ja eksinu tagasi pöörduda, ei ole see inimkonnaga nõnda. Vastupidi: isegi mõistuseta, üksnes instinktide ajel toimivad loomad ja linnud on homo sapiensist arukamad. Patust rikutud inimesel puudub nii arusaamine kui tahe teha õigeid ja õndsust toovaid valikuid ta võib oma kavatsustes ja tahtes küll kindel olla, kuid see viib teda Jumalast veelgi kaugemale ja järjest lähemale hukatusele. 16 Püha Johannes Kuldsuu hoiatab seda prohvetikuulutust kommenteerides nii liigjulguse kui ka meeleheite eest vastavalt oma arvatava õiguse või lootusetu kurjuse tõttu mõlema tulemuseks on jumaliku pääste reetmine ja sellest ilmajäämine. Sõnades langenust, kes tahab tõusta, ja pöörduda soovivast eksinust näeb Kuldsuu Jumala armu ja helduse paradoksaalset julgustust kahetsevale ja meelt parandavale patusele Seda pühapäeva nimetatakse ka Esto mihi «Ole mulle» vanakirikliku algussalmi järgi: «Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks» (Ps 31:3) 16 Vrd nt Augsburgi usutunnistus XVIII: Inimlik tahe omab mõningast vabadust avaliku õiguse teostamiseks ja mõistusele alluvates asjades valikute tegemiseks. Ent tal ei ole ilma Püha Vaimuta jõudu teostada Jumala õigust ehk vaimulikku õigust, kuna loomulik inimene ei võta vastu seda, mis on Jumala Vaimust, kuid see [õigus] sünnib südametes, mis on Sõna läbi võtnud vastu Püha Vaimu. 1 Λόγος περί μετανοίας 1

7 Quinquagesima AD lugemisaasta / Pääsemise teeb võimalikuks üksnes Jumala arm, selle vastuvõtmine ning sellele toetudes ja sellest juhituna Jumala poole ja Tema juurde tagasi pöördumine. Prohvet Jeremija raamat tervikuna teeb meile selgeks, et see võib sündida üksnes Jumala enda otsese sekkumise, andeksandmise ja uuekstegeva väe varal: «Ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks Ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu.» (Jr 31:33j) Mõeldes pühapäeva teemale «Jumala armastuse ohvritee» on paslik tuua esile ka Jeremija isik Kristuse prohvetliku eelkujuna. Jeremija on Jumala poolt valitud, kutsutud ja läkitatud sõnumitooja, kelle ülesandeks on tuua selgelt päevavalgele Jumala rahva taganemine ja patt ning selle eest ähvardav kohus ja karistus 18, aga seda kõike kuulutades ei jää ta ise kõrvale, vaid peab kandma lausa talumatuid emotsionaalseid ja füüsilisi kannatusi ning viimaks lausa n-ö kogu rahva pattu, olles määratud olema nende hulgas, kes vastupidiselt tema enda kuulutatule rändavad välja Egiptusesse (kui orjapõlveneeduse igipõlisesse piibellikku võrdpilti) Jeremija ise küll vastu oma tahtmist kaasa võetuna. Jutluse võib üles ehitada näiteks järgmiste punktidena: 1. Inimkonna (või ka Jumala rahva, s.t meie) patt ja taganemine ning milles see seisneb ja väljendub. 2. Loomuseadusest tulenev inimlik püüdlus headuse ja täiuslikkuse poole ning kuidas see meil tegelikult õnnestub, kui palju on selles õigust ja kui palju [enese-] pettust. 3. Jumala arm, halastus ja andeksandmine, Tema ennastandev, vastutulev ja ennetav armastus Jeesuse Kristuses, meie eest kannatanud ja risti löödud Issandas ja Õnnistegijas. 18 Vrd Jeesuse sõnadega pühapäeva Evangeeliumis: «Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst.» (Jh 12:31)

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID Nimi Aadress

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid:

EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: EAÕ K Pär nu j a Sa ar e pi i sk opk on na LE HT N o 3 (21) Märts 2014 Kirikukalender (valikuliselt). Märtsikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: 2.03. Andeksandmise, piimast loobumise pühapäev. Aadama

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

Microsoft Word - Pantokrator nr 32 eesti veebruar 2015.doc

Microsoft Word - Pantokrator nr 32 eesti veebruar 2015.doc EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonna LEHT No 2 (32) Veebruar 2015 Suure paastu läkitus EAÕK Pärnu ja Saare piiskopkonna vaimulikele, kloostrielanikele ja koguduste liikmetele Kristuses armsad isad, vennad

Rohkem

Iisraeli Lootus

Iisraeli Lootus Iisraeli Lootus President Russell M. Nelson ja õde Wendy W. Nelson Me oleme õde Nelsoniga ülimalt rõõmsad, et saame täna siin teiega koos olla. Meile väga meeldib olla koos teie, Viimse Aja Pühade Jeesuse

Rohkem

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1

MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1 Kad-Esh MAP Ministries P.O. Box 540271 Grand Prairie, Texas 75054, USA PO Box 590, Jerusalem 91004, Israel www.kad-esh.org Copyright

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

Miks me armastame

Miks me armastame Helen Fisher, PhD < Miks me armastame? Romantilise armastuse olemus ja keemia Originaali tiitel: Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love Copyright 2004 by Helen E. Fisher. All rights reserved.

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA Bertram Melbourne Jaanuar, veebruar, märts Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN 1736-3284 Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled näinud ja kuulnud. (Ap. 22,15) Me tunnistame armu,

Rohkem

Koguduse Teated

Koguduse Teated MAI 2019 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church 1927 Riverside Dr. Los Angeles CA 90039 Õpetaja: Enn Auksmann 18 Flaxwood Irvine, CA 92614 Tel. (949) 387-4109 Mob. (310) 745-0450 padrepaul@mac.com Esimees:

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI juuni 2014 RIS UULES Viimaste aegade Eesti parim linateos on vaieldamatult Martti Helde Risttuules. Kunsti- ja elukeeles sügavalt mõtlemapanev jutustus ühe eesti perekonna saatusest paneb

Rohkem

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039 Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole veel saabunud 80119 Palm Circle Dr. 11033 Braddock Dr.

Rohkem

Nelikaare_10_2010.indd

Nelikaare_10_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 10 (28) Oktoober 2010 LEHES Mõõda neid, kes kummardavad Francis Frangipane... lk 2 Taevaline mees Paul Hattaway... lk 2 10 nõuannet kuidas võidelda hirmu vastu Jentezen

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Lakewoodi koguduse teated

Lakewoodi koguduse teated EESTI EVANGEELIUMI LUTERI USU KIRIKU Lakewoodi Pühavaimu koguduse TEATED Detsember 2016-aprill 2017 TEENISTUSTE ALGAMISAEG kell 11:00 Service in English every third Sunday at 11 am Inimesi tuleb idast

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

läkitused_final.doc

läkitused_final.doc Eesti Kirikute Nõukogu läkitused aastast 1991 Sisukord 1991... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE SEOSES LEEDU TERRORIAKTSIOONIDEGA... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU SOTSIAALNE

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons.

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons. Püha Keele Instituudi õpetab heebrea keeles Piiblit. Pakume tasuta forty õppetund video muidugi nn heebrea Quest ", et saab vaadata meie kodulehelt www.holylanguage.com Meie tasuta heebrea juhend õpetab,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso kuulub kahtlemata tänapäeva maailma autoriteetsemate

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Lat EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED DETSEMBER 2011 NR. 6 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 5 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde nädalas ajalugu V klass 1 tund VI klass 2 tundi 5. klassi õpitulemused Õppes

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 5 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde nädalas ajalugu V klass 1 tund VI klass 2 tundi 5. klassi õpitulemused Õppes Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde nädalas ajalugu V klass 1 tund VI klass 2 tundi 5. klassi õpitulemused Õppesisu ja tegevus Seos teiste ainetega Ajaarvamine ja ajalooallikad kasutab kontekstis mõisteid,

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

UA-2014.indd

UA-2014.indd INIMESE VARJATUD MINA: UNUSTATUD SEESMISE INIMESE ASPEKT PAULUSEL 1 Sissejuhatus Apostel Paulus on varakristliku inimesekäsitluse uurimise seisukohalt primaarne allikas üsna mitmel põhjusel. Esiteks on

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

13 EAÕK Kirjastus Tallinn

13 EAÕK Kirjastus Tallinn 13 EAÕK Kirjastus Tallinn 2015 1 Sisukord 4 Saateks Toimetus 5 Õigeusu kirik väljakutsete ees. Pariisi II raamatumess 25. 26. aprillini 2014 Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus Tõlkinud Marje Kuusmik

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Sõjast ja rahust Heebrea Piiblis Anu Põldsam Heebrea Piiblis Koguja raamatus seisavad luuleread: Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevuse

Sõjast ja rahust Heebrea Piiblis Anu Põldsam Heebrea Piiblis Koguja raamatus seisavad luuleread: Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevuse Sõjast ja rahust Heebrea Piiblis Anu Põldsam Heebrea Piiblis Koguja raamatus seisavad luuleread: Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all [---] Aeg sõjal ja aeg rahul (Kg 3,1.8).

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Nelikaare_6_2010.indd

Nelikaare_6_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 6 (24) Juuni 2010 LEHES Tervitus! Alur Õunpuu... lk1 Kuidas ennast alandada Greg Hinnant... lk 2 Kas kardad proovida? Jentezen Franklin... lk 2 Julgustus... Lawrence

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

UUESTI ABIELLUMISEST EEKB LIIDUS

UUESTI ABIELLUMISEST EEKB LIIDUS EESTI EVANGEELIUMI KRISTLASTE JA BAPTISTIDE KOGUDUSTE LIIT KÕRGEM USUTEADUSLIK SEMINAR Viljar Roosimaa ARUSAAMAD TAASABIELLUMISEST EESTI EVANGEELIUMI KRISTLASTE JA BAPTISTIDE KOGUDUSTE LIIDUS Lõputöö Juhendaja:

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Andrus Kallastu Muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina Tallinn Tropus De profundis

Microsoft PowerPoint - Andrus Kallastu Muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina Tallinn Tropus De profundis Andrus Kallastu Muusikaliste parameetrite mudeli rakendamisest teose Tropus De profundis näitel Doktoritöö juhendajad Kerri Kotta ja Helena Tulve Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Doktoritöö Muusikaliste

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian E

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian E EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU LOS ANGELESE KOGUDUS 1306 West 24 th Street, Los Angeles, CA 90007 KOGUDUSE TEATED MAI 2013 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles,

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem