L 129 Teataja. Euroopa Liidu. Õigusaktid. Muud kui seadusandlikud aktid. 61. aastakäik. 25. mai Eestikeelne väljaanne.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "L 129 Teataja. Euroopa Liidu. Õigusaktid. Muud kui seadusandlikud aktid. 61. aastakäik. 25. mai Eestikeelne väljaanne."

Väljavõte

1 Euroopa Liidu L 129 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 25. mai 2018 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid RAHVUSVAHELISED LEPINGUD Nõukogu otsus (EL) 2018/760, 14. mai 2018, Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta... 1 Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel... 3 MÄÄRUSED Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/761, 16. veebruar 2018, millega kehtestatakse ühised ohutusmeetodid riiklike ohutusasutuste poolt pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohase ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa väljaandmist tehtavaks järelevalveks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1077/2012 ( 1 ) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/762, 8. märts 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohastele ohutusjuhtimissüsteemi nõuetele vastavad ühised ohutusmeetodid ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 1158/2010 ja (EL) nr 1169/2010 ( 1 ) Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/763, 9. aprill 2018, millega kehtestatakse raudteeveoettevõtjatele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 alusel ühtse ohutustunnistuse väljaandmise praktiline kord ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 653/2007 ( 1 ) Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/764, 2. mai 2018, Euroopa Liidu Raudteeametile makstavate lõivude ja tasude ning nende maksmise tingimuste kohta ( 1 ) ( 1 ) EMPs kohaldatav tekst (Jätkub pöördel) Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud. Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/765, 23. mai 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 hankemenetluse teel müüdud lõssipulbri lattu saabumise kuupäeva osas 73 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/766, 23. mai 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas OTSUSED Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2018/767, 22. mai 2018, millega määratakse kindlaks ajavahemik esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti Nõukogu otsus (EL) 2018/768, 22. mai 2018, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni ohtlike kaupade veo eksperdikomisjoni 55. istungjärgul võetav seisukoht rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni C lisa teatavate muudatuste suhtes Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2018/769, 22. mai 2018, millega nimetatakse ametisse Madalmaade Kuningriigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kolm liiget Nõukogu otsus (EL) 2018/770, 22. mai 2018, millega nimetatakse ametisse Hispaania Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2018/771, 25. jaanuar 2018, kohaldatava süsteemi kohta ehitustöödel kasutatavate ning inimeste kõrgelt kukkumist takistavate või seda peatavate ankurdusseadmete toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 ( 1 ) ( 1 ) EMPs kohaldatav tekst

3 L 129/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) RAHVUSVAHELISED LEPINGUD NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/760, 14. mai 2018, Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut ( 1 ) ning arvestades järgmist: (1) Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 19 kohaselt kohustuvad lepinguosalised jätkama jõupingutusi põllumajandustoodetega kauplemise järkjärguliseks liberaliseerimiseks. (2) Kooskõlas komisjoni otsusega (EL) 2017/2182 ( 2 ) allkirjastati Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel (edaspidi leping ) 4. detsembril 2017, tingimusel et leping hiljem sõlmitakse. (3) Leping tuleks heaks kiita, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel, kiidetakse liidu nimel heaks. Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele. Artikkel 2 Nõukogu eesistuja määrab isiku(d), kes on volitatud liidu nimel hoiule andma lepinguga ette nähtud heakskiitmiskirja ( 3 ). ( 1 ) 17. aprilli aasta nõusolek (s seni avaldamata). ( 2 ) Komisjoni 20. novembri aasta otsus (EL) 2017/2182 Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 309, , lk 1). ( 3 ) Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva s.

4 L 129/ Artikkel 3 Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval. Brüssel, 14. mai 2018 Nõukogu nimel eesistuja E. ZAHARIEVA

5 L 129/3 Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis LEPING, mis käsitleb lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel A. Euroopa Liidu kiri Lugupeetud Mul on au osutada Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi (edaspidi lepinguosalised ) vahel peetud läbirääkimistele, mis käsitlesid põllumajandustoodetega kahepoolset kauplemist ja mis lõppesid 5. aprillil Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (edaspidi EMP leping ) artikli 19 alusel alustati Euroopa Komisjoni ja Norra valitsuse vahel põllumajandustoodetega kauplemise alaste läbirääkimiste uut vooru, et edendada põllumajandustoodetega kauplemise järkjärgulist liberaliseerimist lepinguosaliste vahelise sooduskohtlemise, vastastikkuse ja vastastikuse kasu põhimõttel. Läbirääkimised viidi läbi nõuetekohaselt, pöörates asjakohast tähelepanu lepinguosaliste vastavatele põllumajanduspoliitika arengusuundadele ja asjaoludele, sealhulgas kahepoolse kaubanduse arengule ja teiste kaubanduspartneritega kokkulepitud kauplemistingimustele. Käesolevaga kinnitan, et läbirääkimiste tulemused olid järgmised: 1. Norra kohustub tagama tollimaksuvaba juurdepääsu Euroopa Liidust pärit toodetele, mis on loetletud käesoleva lepingu I lisas. 2. Norra kohustub kehtestama tariifikvoodid Euroopa Liidust pärit toodetele, mis on loetletud käesoleva lepingu II lisas. 3. Euroopa Liit kohustub tagama tollimaksuvaba juurdepääsu Norrast pärit toodetele, mis on loetletud käesoleva lepingu III lisas. 4. Euroopa Liit kohustub kehtestama tariifikvoodid Norrast pärit toodetele, mis on loetletud käesoleva lepingu IV lisas. 5. Käesoleva lepingu I IV lisas sätestatud tariifikoodid on samad tariifikoodid, mida lepinguosalised on kohaldanud alates 1. jaanuarist Tariifikvoote, mis kehtivad 600 tonni sealiha, 800 tonni kodulinnuliha ja 900 tonni veiseliha Norrasse importimise suhtes, nagu on sätestatud 15. aprillil 2011 allkirjastatud Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (edaspidi aasta leping ) II lisas, ei mõjuta tulevikus rakendatav WTO põllumajandusleping. Seepärast jäetakse aasta lepingu punkt 7 välja. 7. Seoses täiendavate tariifikvootidega, mida kohaldatakse tonni juustu ja kohupiima Norrasse importimise suhtes, leppisid lepinguosalised kokku, et 700 tonni hallatakse enampakkumise ja 500 tonni litsentsisüsteemi kaudu. 8. Lepinguosalised jätkavad jõupingutusi, et ühendada kõik kahepoolsed kontsessioonid (nii kehtivad kontsessioonid kui ka käesoleva lepinguga ettenähtud kontsessioonid) uueks kirjavahetuse vormis lepinguks, mis peaks asendama praegused kahepoolsed põllumajanduslepingud. 9. Käesoleva lepingu I IV lisas osutatud kontsessioone rakendatakse 2. mai aasta kirjavahetuse vormis lepingu (edaspidi aasta leping ) IV lisas sätestatud päritolureeglite alusel. Siiski kohaldatakse aasta lepingu IV lisa liite asemel EMP lepingu protokolli nr 4 II lisa. 10. Lepinguosalised tagavad, et teineteisele antavaid kontsessioone ei kahjustata.

6 L 129/ Lepinguosalised tagavad, et tariifikvoote hallatakse viisil, mis tagab regulaarse impordi ning importimiseks kokkulepitud koguste tegeliku importimise. 12. Lepinguosalised nõustuvad vahetama regulaarselt teavet kaubeldavate toodete, tariifikvootide haldamise ja hinnanoteeringute kohta ning edastama teineteisele muud kasulikku teavet, mis käsitleb asjaomaseid siseturge ja kõnealuste läbirääkimiste tulemuste rakendamist. 13. Ühe lepinguosalise taotluse korral korraldatakse nõupidamine mis tahes kõnealuste läbirääkimiste tulemuste rakendamist käsitlevas küsimuses. Kui käesoleva lepingu rakendamisel tekib probleeme, peetakse neid nõupidamisi võimalikult kiiresti, et võtta vastu asjakohased parandusmeetmed. 14. Lepinguosalised kinnitavad veel kord oma valmisolekut jätkata jõupingutusi põllumajandustoodetega kauplemise järkjärguliseks liberaliseerimiseks kooskõlas EMP lepingu artikliga 19. Selleks lepivad lepinguosalised kokku vaadata põllumajandustoodetega kauplemise tingimused kahe aasta pärast uuesti läbi, et uurida võimalike kontsessioonide kohaldamist. 15. Euroopa Liidu edasise laienemise korral hindavad lepinguosalised selle mõju kahepoolsele kaubandusele, et kohandada kahepoolseid soodustusi viisil, mis võimaldab varem kehtinud kahepoolsetel soodustustega kaubavoogudel jätkuvalt tõrgeteta liikuda Norra ja ühinevate riikide vahel. Käesolev leping jõustub viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmise kuupäevale järgneva kolmanda kuu esimesel päeval. Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub eespool esitatuga. Lugupidamisega Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Sastavljeno u Bruxellesu Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magħmul fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, Întocmit la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den Utferdiget i Brussel,

7 L 129/5 За Европейския съюз Рог la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'union européenne Za Europsku uniju Per l'unione europea Eiropas Savienības vārdā Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen For Den europeiske union I LISA EUROOPA LIIDUST PÄRIT TOOTED, MILLE NORRASSE IMPORTIMISEL EI KOHALDATA TOLLIMAKSU Norra tollitariifi kood Toodete kirjeldus Elushobused, -eeslid, -muulad ja -hobueeslid; hobused; tõupuhtad aretusloomad Elushobused, -eeslid, -muulad ja -hobueeslid; muud hobused; kaaluga alla 133 kg Elushobused, -eeslid, -muulad ja -hobueeslid; muud hobused; muud Rubriigi kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups: pardi rasvane maks, värske või jahutatud Rubriigi kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups: hane rasvane maks, värske või jahutatud Loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiniseeritud; nendest valmistatud pulber ja jäätmed; muud; söödaks Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3; muud; inimtoiduks kõlbmatu verepulber; söödaks

8 L 129/ Norra tollitariifi kood Toodete kirjeldus Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3; muud; liha ja veri; söödaks Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3; muud; muud; söödaks Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; seeneniidistik; juurdumata pistikud ja pookoksad; pistikud puukoolidele või aianduslikel eesmärkidel, v.a roheliste taimede pistikud 15. detsembrist kuni 30. aprillini; begooniad, kõik liigid, rippkellukas (Campanula isophylla), jõulutäht (Euphorbia pulcherrima), fuksia (Fuchsia), hibisk (Hibiscus), kalanhoe (Kalanchoe) ja ripp-petuunia (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; seeneniidistik; juurdumata pistikud ja pookoksad; pistikud puukoolidele või aianduslikel eesmärkidel, v.a roheliste taimede pistikud 15. detsembrist kuni 30. aprillini; pelargoonid Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; seeneniidistik; muud; mullapalliga või muus kasvukeskkonnas; muud potitaimed või istikud, sh puu- ja köögiviljataimed dekoratiivsel eesmärgil; rohelised potitaimed 1. maist kuni 14. detsembrini; raunjalg (Asplenium), kuningbegoonia (Begonia x rex-cultorum), rohtliilia (Chlorophytum), jaapani kikkapuu (Euonymus japanicus), jaapani fatsia (Fatsia japonica), jaapani araalia (Aralia sieboldii), kummipuu (Ficus elastica), monstera (Monstera), roniv filodenron (Philodendron scandens), hiina pasunapuu (Radermachera), padripuu (Stereospermum), sõrgköis (Syngonium) ja fatseedera (X-Fatshedera), k.a importimisel taimegruppidena ex ( 1 ) Kaunviljad, poetatud või poetamata, värsked või jahutatud; oad; värsked või jahutatud aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.), muud oad kui rohelised oad, spargeload, vahaoad ja türgi oad Muu köögivili, värske või jahutatud; muud; suhkrumais; söödaks ex ( 1 ) Külmutatud köögivili, toores või eelaurutatud või -keedetud; kaunviljad, poetatud või poetamata; aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.); muud kui rohelised oad, spargeload, vahaoad ja türgi oad Ajutiseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud: seened ja trühvlid; seened perekonnast Agaricus Ajutiseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud; seened ja trühvlid; muud Maniokk, maranta, saalep, maapirn, bataat jms kõrge tärklise- või inuliinisisaldusega juured ja mugulad (värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata või graanulitena); saagopalmi säsi; jamss (Dioscorea spp.); v.a loomasöödana kasutamiseks ex ( 1 ) Maniokk, maranta, saalep, maapirn, bataat jms kõrge tärklise- või inuliinisisaldusega juured ja mugulad (värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata või graanulitena); saagopalmi säsi; taro (Colocasia spp.) Maniokk, maranta, saalep, maapirn, bataat jms kõrge tärklise- või inuliinisisaldusega juured ja mugulad (värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldatud või tükeldamata või graanulitena); saagopalmi säsi; kollavõhk (Xanthosoma spp.); v.a loomasöödana kasutamiseks Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkruvõi muu magusainelisandiga või ilma; põldmurakad, mooruspuumarjad ja logani murakad

9 L 129/7 Norra tollitariifi kood Toodete kirjeldus Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkruvõi muu magusainelisandiga või ilma; suhkru- või muu magusainelisandiga; valged või punased sõstrad Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkruvõi muu magusainelisandiga või ilma; suhkru- või muu magusainelisandiga; karusmarjad Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkruvõi muu magusainelisandiga või ilma; muud; põldmurakad, mooruspuumarjad ja logani murakad Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkruvõi muu magusainelisandiga või ilma; muud; valged või punased sõstrad Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkruvõi muu magusainelisandiga või ilma; muud; karusmarjad Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud; kirsid Tatar, hirss ja kanaari paelrohi; muu teravili; kinoa (Chenopodium quinoa) Nisugluteen, kuivatatud või kuivatamata; söödaks Jaanileivapuu kaunad, mere- ja muud vetikad, suhkrupeet ja suhkruroog, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, jahvatatud või jahvatamata; puuviljade kivid ja tuumad ning mujal nimetamata, inimtoiduks kasutatavad taimsed tooted (k.a sigurisordi Cichorium intybus sativum röstimata juured); mere- ja muud vetikad; muud; söödaks Muud suhkrud, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell; vahtrasuhkur ja vahtrasiirup; söödaks Mujal nimetamata puuviljad ja marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, suhkru-, muu magusaine- või alkoholilisandiga või ilma; muud, sh segud, v.a alamrubriiki kuuluvad segud; jõhvikad (Vaccinium macrocarpon, Vaccinum oxycoccus, Vaccinium vitis-idaea) Kääritamata, alkoholilisandita marjamahlad, puu- ja köögiviljamahlad (k.a viinamarjavirre), suhkruvõi muu magusainelisandiga või ilma; muu puu- või köögivilja või marja mahl; jõhvikad (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) ex Kääritamata, alkoholilisandita marjamahlad, puu- ja köögiviljamahlad (k.a viinamarjavirre), suhkruvõi muu magusainelisandiga või ilma; muu puu- või köögivilja või marja mahl; muu mustikamahl või -kontsentraat Muud kääritatud joogid (näiteks õuna- ja pirnisiider, mõdu, sake); kääritatud jookide segud omavahel või mittealkohoolsete jookidega, mujal nimetamata Tärklise tootmisjäägid jms jäätmed, suhkrupeedist, suhkruroost või muust toorainest suhkru tootmise, õllepruulimise jäätmed; granuleeritud või granuleerimata; tärklise tootmisjäägid jms jäätmed; söödaks; kartulist. ( 1 ) Need tooted imporditakse tollimaksuvabalt. Siiski jääb Norrale õigus kasutada tollimaksu, kui need tooted imporditakse loomasöödana.

10 L 129/ II LISA EUROOPA LIIDUST PÄRIT TOOTED, MILLE NORRASSE IMPORTIMISEL KOHALDATAKSE TARIIFIKVOOTE Norra tollitariifi kood Toodete kirjeldus Konsolideeritud tariifikvoodid (aastane kogus tonnides) Sealhulgas lisakvoodid ( 1 ) Maksumäär kvoodi piires (NOK/kg) Värske või jahutatud veiseliha Rümbad ja poolrümbad Komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid, st sama looma ees- ja tagaveerandid, mis esitatakse samal ajal Muud eesveerandid Muud tagaveerandid Niinimetatud Pistola-tükid Külmutatud veiseliha Rümbad ja poolrümbad Komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid, st sama looma ees- ja tagaveerandid, mis esitatakse samal ajal Muud eesveerandid Muud tagaveerandid Niinimetatud Pistola-tükid Värske, jahutatud või külmutatud sealiha Kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid; kondiga 300 ( 2 ) 300 ( 2 ) 15 Rubriigi kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups Liiki Gallus domesticus kuuluvate kanade munad; Värsked ja jahutatud rümbad; Külmutatud rümbad Kalkuni värsked ja jahutatud rümbad; Külmutatud rümbad

11 L 129/9 Norra tollitariifi kood Toodete kirjeldus Konsolideeritud tariifikvoodid (aastane kogus tonnides) Sealhulgas lisakvoodid ( 1 ) Maksumäär kvoodi piires (NOK/kg) Pardi värsked või jahutatud rinnatükid ja nende jaotustükid Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu Sealiha; tagaosad, abatükid ja nende jaotustükid, kondiga; Kondi sisaldusega vähemalt 15 % massist 600 ( 3 ) 200 ( 3 ) Muud (vähem kui 15 % kondiga) Muud (v.a tagaosad, abatükid ja jaotustükid või kõhutükid ja nende jaotustükid, kondiga) Juust ja kohupiim ex ( 4 ) Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; seeneniidistik Muud; potitaimed ja istikud, õitsemisstaadiumis 20 miljonit Norra krooni 12 miljonit Norra krooni Rohelised potitaimed 1. maist 14. detsembrini ( 5 ) 7 miljonit Norra krooni 3 miljonit Norra krooni 0 Aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värske või jahutatud Jääsalat; 1. märts 31. mai 500 ( 6 ) 100 ( 6 ) Terved (puhastamata) Muud Maisiterad Söödaks Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nende baasil valmistatud toiduained ( 1 ) Ajavahemikuks ning lepingu esimese kohaldamisaasta jooksul, vajaduse korral proportsionaalselt. Täiendavad kvoodid, mis lisatakse kehtivatele, eelmiste ELi ja -Norra lepingute alusel kokku lepitud kvootidele. ( 2 ) Ajavahemikul ( 3 ) Kogus on esitatud kondiga tagaosade impordi kohta. Kondita tagaosade impordi suhtes kasutatakse teisendustegurit 1,15. ( 4 ) Välja arvatud järgmised taimed: põõsas-hõbekakar (Argyranthemum frutescens), põõsas-krüsanteem (Chrysanthemum frutescens), roosbegoonia (Begonia x hiemalis), Begonia Elatior-rühm (Begonia elatior), kellukas (Campanula), suureõieline krüsanteem (Dendranthema x grandiflora), aedkrüsanteem (Chrysanthemum x morifolium), jõulutäht (Euphorbia pulcherrima), hibisk (Hibiscus), kalanhoe (Kalanchoe), pelargoon (Pelargonium), priimula (Primula) ja säntpoolia (Saintpaulia). ( 5 ) Siia kuuluvad järgmised taimed: Codiaeum, krooton (Croton), diifenbahhia (Dieffenbachia), nõelköis (Epipremnum), kuld-nõelköis (Scindapsus aureum), luuderohi (Hedera), nefroleep (Nephrolepis), tömbilehine peperoomia (Peperomia obtusifolia), ümaralehine peperoomia (Peperomia rotundifolia), sõrmlehik (Schefflera), helksiine (Helxine soleirolii), sh importimisel taimegruppidena. ( 6 ) Lõppkasutaja kriteeriumid: töötlev tööstus.

12 L 129/ III LISA NORRAST PÄRIT TOOTED, MILLE EUROOPA LIITU IMPORTIMISEL EI KOHALDATA TOLLIMAKSU CN-kood Kombineeritud nomenklatuuri nimetus Elushobused, tõupuhtad aretusloomad Elushobused, tapaloomad, v.a tõupuhtad aretusloomad Elushobused, v.a tõupuhtad aretusloomad, v.a tapaloomad Pardi rasvane maks, värske või jahutatud Hane rasvane maks, värske või jahutatud ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Loomakondid ja sarvesäsi, nendest valmistatud pulber ja jäätmed, töötlemata, rasvatustatud, deželatiniseeritud või eeltöödeldud (v.a osseiin ja happega töödeldud loomakondid ning kujusse lõigatud), loomasöödaks Inimtoiduks kõlbmatu verepulber, loomasöödaks Inimtoiduks kõlbmatu liha ja veri, loomasöödaks Muud loomsed saadused loomasöödaks, inimtoiduks kõlbmatud, mujal nimetamata (v.a tooted kalast, vähkidest, molluskitest või muudest veeselgrootutest; surnud loomad grupist 3; veri; liha; looduslikud loomsed käsnad; veisesperma) Juurdumata pistikud kõigist begoonia liikidest, rippkellukast (Campanula isophylla), jõulutähest (Euphorbia pulcherrima), fuksiast (Fuchsia), hibiskusest (Hibiscus), kalanhoest (Kalanchoe) ja ripp-petuuniast (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) puukoolidele või aianduslikel eesmärkidel [ v.a roheliste taimede pistikud 15. detsembrist 30. aprillini] Pelargoonide juurdumata pistikud puukoolidele või aianduslikel eesmärkidel [v.a roheliste taimede pistikud 15. detsembrist 30. aprillini] Raunjalg (Asplenium), kuningbegoonia (Begonia x rex-cultorum), rohtliilia (Chlorophytum), jaapani kikkapuu (Euonymus japanicus), jaapani fatsia (Fatsia japonica), jaapani araalia (Aralia sieboldii), kummipuu (Ficus elastica), monstera (Monstera), roniv filodenron (Philodendron scandens), hiina pasunapuu (Radermachera), padripuu (Stereospermum), sõrgköis (Syngonium) ja fatseedera (X-Fatshedera), roheliste potitaimedena 1. maist 14. detsembrini. Oad (Vigna spp., Phaseolus spp.), poetatud või poetamata, värsked või jahutatud, v.a rohelised oad, spargeload, vahaoad ja türgi oad Suhkrumais loomasöödaks, värske või jahutatud Oad (Vigna spp, Phaseolus spp.), kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, külmutatud, v.a rohelised oad, spargeload, vahaoad ja türgi oad Seened perekonnast Agaricus, ajutiseks säilitamiseks konserveeritud, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud Seened (muud kui perekonnast Agaricus) ja trühvlid, ajutiseks säilitamiseks konserveeritud, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud ex ex Jamss (Dioscorea spp.), v.a loomasöödana kasutamiseks, värske, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, viilutatud või viilutamata või graanulitena Taro (Colocasia spp.), v.a loomasöödana kasutamiseks, värske, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, viilutatud või viilutamata või graanulitena

13 L 129/11 CN-kood ex ex ex Kombineeritud nomenklatuuri nimetus Kollavõhk (Xanthosoma spp.), v.a loomasöödana kasutamiseks, värske, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, viilutatud või viilutamata või graanulitena Põldmurakad, mooruspuumarjad ja logani murakad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandiga, suhkrusisaldusega üle 13 % massist Põldmurakad, mooruspuumarjad ja logani murakad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandiga, suhkrusisaldusega mitte üle 13 % massist Punased sõstrad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandita Põldmurakad ja mooruspuumarjad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandita ex Logani murakad, valged sõstrad ja karusmarjad, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- või muu magusainelisandita Kirsid (lühikeseks ajaks hoidistatud, kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud) Kinoa (Chenopodium quinoa) ex ex ex ex Nisugluteen loomasöödaks, kuivatatud või kuivatamata Mere- ja muud vetikad, loomasöödaks, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, jahvatatud või jahvatamata Vahtrasuhkur tahkel kujul, maitse- või värvainelisanditega, loomasöödaks Vahtrasuhkur (v.a tahkel kujul, maitse- või värvainelisanditega) ja vahtrasiirup loomasöödaks Jõhvikad (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitisidaea), muul viisil valmistatud või konserveeritud, suhkru-, muu magusaine- või alkoholilisandiga või ilma Jõhvikamahl (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), kääritamata, alkoholilisandita, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma ex Mustikamahl või -kontsentraat, kääritamata, alkoholilisandita, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma 2206 Muud kääritatud joogid (näiteks õuna- ja pirnisiider, mõdu, sake); kääritatud jookide segud omavahel või mittealkohoolsete jookidega, mujal nimetamata ex Tärklise valmistamisel tekkivad jäägid jms kartulist, loomasöödaks Kliid, pebred jm tera- või kaunviljade tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granuleeritud: kaunviljadest ex Loomasöödana kasutatavad tooted, mis ei sisalda tärklist või sisaldavad seda kuni 10 % massist, mis ei sisalda piimatooteid või sisaldavad neid alla 10 % massist, v.a koera- ja kassitoit, jaemüügiks pakendatud ning v.a kalasööt

14 L 129/ IV LISA NORRAST PÄRIT TOOTED, MILLE EUROOPA LIITU IMPORTIMISEL KOHALDATAKSE TARIIFIKVOOTE CN-kood Kombineeritud nomenklatuuri nimetus Konsolideeritud tariifikvoodid (aastane kogus tonnides) Sealhulgas lisakvoodid ( 1 ) Maksumäär kvoodi piires (EUR/kg) Rubriigi 0105 kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups: kana ja kuke, liigist Gallus domesticus kondiga jaotustükid, külmutatud tiivad koos tiivaotstega või ilma nendeta Rubriigi 0105 kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups: kana ja kuke, liigist Gallus domesticus muud jaotustükid, kondiga, külmutatud Värske, jahutatud või külmutatud lambavõi kitseliha 0210 Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu Vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkruvõi muu magusainelisandiga või ilma Vadak ja modifitseeritud vadak, pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus 6,38) kuni 15 % massist ja rasvasisaldus kuni 1,5 % massist Värsked lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks, v.a roosid, nelgid, orhideed, krüsanteemid, liiliad (Lilium spp.), gladioolid ja tulikalised eurot eurot Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid Õhukesed kartuliviilud, praetud või küpsetatud, kas soolatud või maitsestatud või mitte, õhukindlalt pakendatud, sobivad kohe tarbimiseks Loomasöödana kasutatavad tooted; muud

15 L 129/13 CN-kood Kombineeritud nomenklatuuri nimetus Konsolideeritud tariifikvoodid (aastane kogus tonnides) Sealhulgas lisakvoodid ( 1 ) Maksumäär kvoodi piires (EUR/kg) Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid: piimaalbumiin, k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid ( 1 ) Ajavahemikuks ning lepingu esimese kohaldamisaasta jooksul, vajaduse korral proportsionaalselt. Täiendavad kvoodid, mis lisatakse kehtivatele, eelmiste ELi ja Norra lepingute alusel kokku lepitud kvootidele. B. Norra Kuningriigi kiri Lugupeetud Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kuupäevaga] kirja, mille sisu on järgmine: Mul on au osutada Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi (edaspidi lepinguosalised ) vahel peetud läbirääkimistele, mis käsitlesid põllumajandustoodetega kahepoolset kauplemist ja mis lõppesid 5. aprillil Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (edaspidi EMP leping ) artikli 19 alusel alustati Euroopa Komisjoni ja Norra valitsuse vahel põllumajandusalaste läbirääkimiste uut vooru, et edendada põllumajandustoodetega kauplemise järkjärgulist liberaliseerimist lepinguosaliste vahelise sooduskohtlemise, vastastikkuse ja vastastikuse kasu põhimõttel. Läbirääkimised viidi läbi nõuetekohaselt, pöörates asjakohast tähelepanu lepinguosaliste vastavatele põllumajanduspoliitika arengusuundadele ja asjaoludele, sealhulgas kahepoolse kaubanduse arengule ja teiste kaubanduspartneritega kokkulepitud kauplemistingimustele. Käesolevaga kinnitan, et läbirääkimiste tulemused olid järgmised: 1. Norra kohustub tagama tollimaksuvaba juurdepääsu Euroopa Liidust pärit toodetele, mis on loetletud käesoleva lepingu I lisas. 2. Norra kohustub kehtestama tariifikvoodid Euroopa Liidust pärit toodetele, mis on loetletud käesoleva lepingu II lisas. 3. Euroopa Liit kohustub tagama tollimaksuvaba juurdepääsu Norrast pärit toodetele, mis on loetletud käesoleva lepingu III lisas. 4. Euroopa Liit kohustub kehtestama tariifikvoodid Norrast pärit toodetele, mis on loetletud käesoleva lepingu IV lisas. 5. Käesoleva lepingu I IV lisas sätestatud tariifikoodid on samad tariifikoodid, mida lepinguosalised on kohaldanud alates 1. jaanuarist Tariifikvoote, mis kehtivad 600 tonni sealiha, 800 tonni kodulinnuliha ja 900 tonni veiseliha Norrasse importimise suhtes, nagu on sätestatud 15. aprillil 2011 allkirjastatud Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (edaspidi aasta leping ) II lisas, ei mõjuta tulevikus rakendatav WTO põllumajandusleping. Seepärast jäetakse aasta lepingu punkt 7 välja. 7. Seoses täiendavate tariifikvootidega, mida kohaldatakse tonni juustu ja kohupiima Norrasse importimise suhtes, leppisid lepinguosalised kokku, et 700 tonni hallatakse enampakkumise ja 500 tonni litsentsisüsteemi kaudu. 8. Lepinguosalised jätkavad jõupingutusi, et ühendada kõik kahepoolsed kontsessioonid (nii kehtivad kontsessioonid kui ka käesoleva lepinguga ettenähtud kontsessioonid) uueks kirjavahetuse vormis lepinguks, mis peaks asendama praegused kahepoolsed põllumajanduslepingud.

16 L 129/ Käesoleva lepingu I IV lisas osutatud kontsessioone rakendatakse 2. mai aasta kirjavahetuse vormis lepingu (edaspidi aasta leping ) IV lisas sätestatud päritolureeglite alusel. Siiski kohaldatakse aasta lepingu IV lisa liite asemel EMP lepingu protokolli nr 4 II lisa. 10. Lepinguosalised tagavad, et teineteisele antavaid kontsessioone ei kahjustata. 11. Lepinguosalised tagavad, et tariifikvoote hallatakse viisil, mis tagab regulaarse impordi ning importimiseks kokkulepitud koguste tegeliku importimise. 12. Lepinguosalised nõustuvad vahetama regulaarselt teavet kaubeldavate toodete, tariifikvootide haldamise ja hinnanoteeringute kohta ning edastama teineteisele muud kasulikku teavet, mis käsitleb asjaomaseid siseturge ja kõnealuste läbirääkimiste tulemuste rakendamist. 13. Ühe lepinguosalise taotluse korral korraldatakse nõupidamine mis tahes kõnealuste läbirääkimiste tulemuste rakendamist käsitlevas küsimuses. Kui käesoleva lepingu rakendamisel tekib probleeme, peetakse neid nõupidamisi võimalikult kiiresti, et võtta vastu asjakohased parandusmeetmed. 14. Lepinguosalised kinnitavad veel kord oma valmisolekut jätkata jõupingutusi põllumajandustoodetega kauplemise järkjärguliseks liberaliseerimiseks kooskõlas EMP lepingu artikliga 19. Selleks lepivad lepinguosalised kokku vaadata põllumajandustoodetega kauplemise tingimused kahe aasta pärast uuesti läbi, et uurida võimalike kontsessioonide kohaldamist. 15. Euroopa Liidu edasise laienemise korral hindavad lepinguosalised selle mõju kahepoolsele kaubandusele, et kohandada kahepoolseid soodustusi viisil, mis võimaldab varem kehtinud kahepoolsetel soodustustega kaubavoogudel jätkuvalt tõrgeteta liikuda Norra ja ühinevate riikide vahel. Käesolev leping jõustub viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmise kuupäevale järgneva kolmanda kuu esimesel päeval. Mul on au Teile kinnitada, et Norra Kuningriik nõustub käesoleva kirja sisuga. Lugupidamisega Utferdiget i Brussel, Съставено в Брюксел на Hecho en Bruselas, el V Bruselu dne Udfærdiget i Bruxelles, den Geschehen zu Brüssel am Brüssel, Έγινε στις Βρυξέλλες, στις Done at Brussels, Fait à Bruxelles, le Sastavljeno u Bruxellesu Fatto a Bruxelles, addì Briselē, Priimta Briuselyje, Kelt Brüsszelben, Magħmul fi Brussell, Gedaan te Brussel, Sporządzono w Brukseli, dnia Feito em Bruxelas, Întocmit la Bruxelles, V Bruseli V Bruslju, Tehty Brysselissä Utfärdat i Bryssel den

17 L 129/15 For Kongeriket Norge За Кралство Норвегия Por el Reino de Noruega Za Norské království For Kongeriget Norge Für das Königreich Norwegen Norra Kuningriigi nimel Για το Βασίλειο της Νορβηγίας For the Kingdom of Norway Pour le Royaume de Norvège Za Kraljevinu Norvešku Per il Regno di Norvegia Norvēģijas Karalistes vārdā Norvegijos Karalystės vardu A Norvég Királyság részéről Għar-Renju tan-norveġja Voor het Koninkrijk Noorwegen W imieniu Królestwa Norwegii Pelo Reino da Noruega Pentru Regatul Norvegiei Za Nórske kráľovstvo Za Kraljevino Norveško Norjan kuningaskunnan puolesta För Konungariket Norge

18 L 129/ MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/761, 16. veebruar 2018, millega kehtestatakse ühised ohutusmeetodid riiklike ohutusasutuste poolt pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohase ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa väljaandmist tehtavaks järelevalveks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1077/2012 (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai aasta direktiivi (EL) 2016/798 raudteeohutuse kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 6 lõiget 6, võttes arvesse Euroopa Liidu Raudteeameti poolt komisjonile 9. märtsi aastal esitatud soovitust ERA-REC- 115-REC vastavushindamise ühiste ohutusmeetodite ja järelevalve ühise ohutusmeetodi läbivaatamise kohta ning arvestades järgmist: (1) Ühistes ohutusmeetodites on kirjeldatud ohutustasemete, ohutuseesmärkide saavutamise ja muudele ohutusnõuetele vastavuse hindamist. (2) Vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 6 lõikele 5 tuleb ühised ohutusmeetodid korrapäraselt läbi vaadata, võttes arvesse nende kohaldamisest saadud kogemusi ja raudteeohutusvaldkonna üldist arengut ning pidades silmas eesmärki ohutust üldiselt säilitada ja võimaluse korral seda pidevalt suurendada. (3) Komisjon volitas 1. septembri aasta rakendusotsusega ( 2 ) Euroopa Liidu Raudteeametit (edaspidi amet ) vaatama direktiivi (EL) 2016/798 artikli 6 lõike 2 kohaselt läbi komisjoni määrused (EL) nr 1158/2010, ( 3 ) (EL) nr 1169/2010 ( 4 ) ja (EL) nr 1077/2012 ( 5 ). 9. märtsil 2017 andis amet seoses komisjoni volitusega välja soovituse, millele on lisatud aruanne riiklike ohutusasutustega, sotsiaalpartneritega ja kasutajatega konsulteerimise tulemuste kohta ning aruanne vastu võetavate muudetud ühiste ohutusmeetodite mõju hindamise kohta. Komisjon uuris ameti väljaantud soovitust, et veenduda volituse täitmises, nagu on osutatud direktiivi (EL) 2016/798 artikli 6 lõikes 4. (4) Pärast ühtse ohutustunnistuse ja ohutusloa väljaandmist peaks riiklik ohutusasutus teostama järelevalvet tegevuse üle ja kontrollima, kas ohutusjuhtimissüsteemi kasutatakse tulemuslikult kogu tegevuse jooksul ja kas kõiki kehtivaid nõudeid täidetakse järjekindlalt. (5) Kui raudteeveo- ja taristuettevõtjad on ka hoolduse eest vastutavad üksused, keda ei ole sertifitseeritud kooskõlas direktiivi (EL) 2016/798 artikli 14 lõikega 4, on järelevalve, mida riiklikud ohutusasutused teostavad selleks, et ( 1 ) ELT L 138, , lk 102. ( 2 ) Komisjoni 1. septembri aasta rakendusotsus Euroopa Liidu Raudteeametile antud volituse kohta vaadata läbi vastavushindamist käsitlev ühine ohutusmeetod ja järelevalvet käsitlev ühine ohutusmeetod ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus C(2014) 1649 (final) (C(2016) 5504 final). ( 3 ) Komisjoni 9. detsembri aasta määrus (EL) nr 1158/2010, raudteede ohutustunnistuste vastavushindamise ühise ohutusmeetodi kohta (ELT L 326, , lk 11). ( 4 ) Komisjoni 10. detsembri aasta määrus (EL) nr 1169/2010 raudtee ohutusloa vastavushindamise ühise ohutusmeetodi kohta (ELT L 327, , lk 13). ( 5 ) Komisjoni 16. novembri aasta määrus (EL) nr 1077/2012, milles käsitletakse riiklike ohutusasutuste poolt pärast ohutustunnistuse või ohutusloa väljastamist tehtava järelevalve ühist ohutusmeetodit (ELT L 320, , lk 3).

19 L 129/17 kontrollida direktiivi (EL) 2016/798 artiklis 6 osutatud asjakohaste ühiste ohutusmeetodite kohaldamist hoolduse eest vastutavates üksustes, vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 17 lõigetele 1 ja 8 põhjendatud vahend kõnealuste raudteeveo- ja taristuettevõtjate ohutusjuhtimissüsteemi tõhususe üle järelevalve teostamiseks. (6) Riiklike ohutusasutuste jaoks järelevalvemenetluse kehtestamisel tuleks eesmärgiks seada vastastikuse usalduse suurendamine nende järelevalveviiside suhtes ja järelevalve jooksul otsuste tegemise suhtes. (7) Riiklikud ohutusasutused peaksid andma aru oma otsustest ja seepärast peaks neil olema sisekord või -menetlused, mille alusel neid vastutama panna. (8) Järelevalve esmane sihtmärk peaks olema selline tegevus, millega riikliku ohutusasutuse arvates võivad kaasneda kõige suuremad riskid või mille puhul on riskid kõige halvemini kontrollitavad. Selleks peaks riiklik ohutusasutus välja töötama riskipõhise järelevalve strateegia ja kava(d), kuidas ta oma tegevust suunab ja järelevalveprioriteedid kehtestab, ning selle strateegia ja kava (need kavad) ellu rakendama. (9) Meetmed, millega riiklikud ohutusasutused tagavad, et raudteeveo- ja taristuettevõtjad täidavad direktiivi (EL) 2016/798 artikli 17 lõikes 1 osutatud õiguslikku kohustust, peaksid olema proportsionaalsed mis tahes ohutusriskidega või õiguslike kohustuste täitmata jätmise võimaliku raskusastmega. (10) Riiklik ohutusasutus peab selleks, et täita direktiivi (EL) 2016/798 artikli 16 lõike 2 punkti i kohaseid ülesandeid, kujundama ka tema tehtava järelevalve tulemuste alusel hinnangu ohutusalase õigusraamistiku tulemuslikkuse kohta. (11) Nii auditi kui ka järelevalve puhul kasutatavad kontrollimeetodid peaksid hõlmama intervjuusid organisatsiooni eri tasandi inimestega, ohutusjuhtimissüsteemiga seotud dokumentide ja kannete läbivaatamist ning juhtimissüsteemi inspekteerimise või sellega seotud tegevuse käigus saadud ohutustulemuste uurimist. (12) Vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 17 lõikele 13 peaksid amet, kes tegutseb ohutussertifitseerimise asutusena, ja riiklikud ohutusasutused vajaduse korral koordineerima tegevust, et tagada hindamis- ja järelevalvetegevust käsitleva teabe, sealhulgas raudteeveo-ettevõtjatele mõeldud mis tahes teadete, vahetamine täies ulatuses. Samamoodi peaksid asjakohased riiklikud ohutusasutused koordineerima tegevust piiriüleste taristute puhul. (13) Riiklike ohutusasutuste hindamistegevuse tulemuslikkuse tagamiseks ning nendevahelise vastastikuse usalduse suurendamiseks peaksid need asutused tagama, et järelevalvega seotud töötajatel oleks vajalik pädevus. Selleks tuleks asjakohased pädevused kindlaks määrata. (14) Riiklikud ohutusasutused, kes teostavad järelevalvet piiriülest taristut majandava taristuettevõtja või rohkem kui ühes liikmesriigis tegutseva raudteeveo-ettevõtja üle, peaksid omavahel koostööd tegema, et vältida topeltjärelevalvet ja et järelevalvetegevust koordineerida selle tagamiseks, et mis tahes olulist teavet raudteeveo- või taristuettevõtja kohta, eelkõige teadaolevate riskide või tema ohutustaseme kohta, jagatakse omavahel ja kasutatakse sihtotstarbeliseks järelevalveks kogu tegevuse seisukohast kõige suurema riskiga valdkondades. (15) Riiklikud ohutusasutused peaksid vajaduse korral tegema koostööd raudteesektori tegevusega kokku puutuvate muude pädevate asutuste ja organitega, näiteks reguleerivate asutuste ja tegevuslube väljaandvate asutustega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL ( 1 ) tähenduses, või pädevate asutustega, kelle ülesanne on teostada järelevalvet vedurijuhtide suhtes kehtivate töö-, sõidu- ja puhkeaja eeskirjade täitmise üle, et anda asjakohaseid volitusi, jagada omavahel teavet, lahendada lähenemisviisiga seoses tekkivaid konflikte, vältida ebasoodsat mõju raudteesüsteemile ja koordineerida tegevust ohutusalase õigusraamistiku nõuete mittetäitmise korral. (16) Vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 31 lõikele 3 hakkab uus ohutussertifitseerimise kord kehtima alates 16. juunist Liikmesriikidel on siiski võimalik teatada ametile ja komisjonile vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2, et nad on pikendanud ülevõtmisperioodi, ja seetõttu võivad nad kuni 16. juunini ( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri aasta direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, , lk 32).

20 L 129/ jätkata ohutustunnistuste väljaandmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/49/EÜ ( 1 ). Seepärast on uuele sertifitseerimiskorrale sujuvaks üleminekuks vaja ühtlustada käesoleva määruse kohaldamise kuupäevad direktiivis (EL) 2016/798 sätestatud kuupäevadega. (17) Määrus (EL) nr 1077/2012 on aegunud ja tuleks asendada käesoleva määrusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Reguleerimisese Käesoleva määrusega kehtestatakse direktiivi (EL) 2016/798 artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud ühised ohutusmeetodid, mille alusel riiklikud ohutusasutused teostavad järelevalvet raudteeveo-ettevõtjate ohutusjuhtimise üle pärast neile ühtse ohutustunnistuse väljaandmist ja taristuettevõtjate ohutusjuhtimise üle pärast neile ohutusloa väljaandmist. Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: Artikkel 2 Mõiste a) ohutussertifitseerimise asutus ühtse ohutustunnistuse väljaandmise eest vastutav asutus kas amet või riiklik ohutusasutus; b) allesjäänud küsimus ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa taotluse hindamisel kindlaks tehtud vähem tähtis probleem, mis ei takista ühtse ohutustunnistuse ega ohutusloa väljaandmist ja mida võib käsitleda hilisema järelevalve käigus. Artikkel 3 Järelevalveprotsess 1. Riiklikud ohutusasutused kohaldavad I lisas esitatud järelevalveprotsessi. 2. Riiklikud ohutusasutused kehtestavad järelevalveprotsessi juhtimise sisekorra või -menetlused. 3. Järelevalve teostamiseks käsitavad riiklikud ohutusasutused raudteeveo- ja taristuettevõtjate või nende töövõtjate, partnerite või tarnijate toodetele või teenustele antud lube, tunnustusi või sertifikaate, mis on välja antud asjakohaste liidu õigusaktide kohaselt, tõenditena selle kohta, et asjaomased raudteeveo- ja taristuettevõtjad suudavad täita komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/762 ( 2 ). [ohutusjuhtimissüsteemi kohta] kindlaks määratud nõudeid. Artikkel 4 Järelevalvemeetodid Riiklikud ohutusasutused võtavad vastu sobivad meetodid, näiteks auditid ja inspekteerimised, ning järelevalvetegevuse kavandamisel valivad neist välja kõige sobivamad. ( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli aasta direktiiv 2004/49/EÜ ühenduse raudteede ohutuse kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta ja direktiivi 2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise ning raudtee infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutuse sertifitseerimise kohta (raudteede ohutuse direktiiv) (ELT L 164, , lk 44). ( 2 ) Komisjoni 8. märtsi aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/762, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohastele ohutusjuhtimissüsteemi nõuetele vastavad ühised ohutusmeetodid ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 1158/2010 ja (EL) nr 1169/2010 (vt käesoleva lk 26).

21 L 129/19 Artikkel 5 Järelevalve ja hindamise vaheline seos 1. Järelevalvet teostav riiklik ohutusasutus kasutab ja vajaduse korral jagab teavet, mis on kogutud ohutusjuhtimissüsteemi kasutamise kohta ühtsete ohutustunnistuste või ohutuslubade uuendamise või ajakohastamise üle tehtava järelevalve käigus. 2. Kui lõikes 1 osutatud riiklik ohutusasutus ei vastuta ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa väljaandmise eest, koordineerib ta tegevust kohe ohutussertifitseerimise asutusena tegutseva ametiga või piiriülese taristu puhul asjakohase riikliku ohutusasutusega tema palvel pärast uuendamis- või ajakohastamistaotluse saamist. Esimeses lõigus osutatud koordineerimise tulemustele tuginedes teeb riiklik ohutusasutus kindlaks teabe, mida on vaja selleks, et hinnata, kas raudteeveo- või taristuettevõtja ohutusjuhtimissüsteem toimib tõhusalt, ja mis sisaldab vähemalt järgmist: a) selliste põhiliste mittevastavuste kirjeldus, mis võivad mõjutada ohutustaset või tekitada tõsiseid ohutusriske, ning mis tahes probleemne valdkond, mis on välja selgitatud pärast eelmist hindamist tehtud järelevalve käigus; b) sellise tegevuskava (või selliste tegevuskavade) täitmise olukord, mille raudteeveo- või taristuettevõtja on koostanud põhiliste mittevastavuste kõrvaldamiseks ja kõikide muude punktis a osutatud probleemsete valdkondade käsitlemiseks, ning riiklikus ohutusametis kõnealuste küsimuste lahendamise järelevalveks võetud meetmed; c) ülevaade asjaomases liikmesriigis tegutseva raudteeveo- või taristuettevõtja ohutustasemest; d) raudteeveo- või taristuettevõtja poolt eelmisest hindamisest alles jäänud probleemide lahendamiseks koostatud tegevuskava (või kavade) täitmise olukord. Artikkel 6 Järelevalvega seotud töötajate pädevus 1. Riiklikud ohutusasutused tagavad, et järelevalvega seotud töötajatel oleks pädevus järgmistes valdkondades: a) teadmised järelevalve suhtes kohaldatavast õigusraamistikust; b) teadmised raudteesüsteemi toimimisest; c) vajalik kriitilise analüüsi võime; d) varasemad kogemused ohutusjuhtimissüsteemi või muu samasuguse juhtimissüsteemi järelevalvel raudteesektoris või ohutusjuhtimissüsteemi järelevalvel mõnes sektoris, kus esinevad raudteesektoriga sarnased praktilised ja tehnilised küsimused; e) teadmised intervjuude läbiviimisest ja sellekohased kogemused; f) probleemide lahendamise oskus, suhtlemis- ja meeskonnatööoskus. 2. Meeskonnatöö puhul võib oma pädevust teiste meeskonnaliikmetega jagada. 3. Selleks et tagada lõike 1 nõuetekohane kohaldamine, töötavad riiklikud ohutusasutused välja pädevusjuhtimissüsteemi, mis hõlmab muu hulgas järgmist: a) asjakohaste pädevusprofiilide väljatöötamine kõikide töö- ja ametikohtade või rollide jaoks; b) töötajate palkamine vastavalt väljatöötatud pädevusprofiilile; c) töötajate pädevuste säilitamine, arendamine ja hindamine vastavalt väljatöötatud pädevusprofiilile.

22 L 129/ Artikkel 7 Otsustuskriteeriumid 1. Riiklik ohutusasutus kehtestab ja avaldab otsustuskriteeriumid, mille alusel hinnata seda, kas raudteeveo- või taristuettevõtja kohaldab ohutusjuhtimissüsteemi nõuetekohaselt ja kas ohutusjuhtimissüsteem on tõhus raudteeveo- või taristuettevõtja tegevusega seotud ohutusriskide ohjamiseks. Need kriteeriumid hõlmavad teavet selle kohta, kuidas riiklik ohutusasutus haldab ja käsitleb raudteeveo- või taristuettevõtja ohutusjuhtimissüsteemis kindlaks tehtud mittevastavusi. 2. Riiklik ohutusasutus võtab vastu ja avaldab üksikasjaliku menetluse, kuidas raudteeveo- või taristuettevõtja või mõni muu huvitatud isik võib esitada kaebuse järelevalve jooksul tehtud otsuse kohta. Artikkel 8 Riiklike ohutusasutuste omavahelise tegevuse koordineerimine ning koostöö muude asutuste ja organitega 1. Piiriülest taristut (piiriüleseid taristuid) majandava taristuettevõtja või rohkem kui ühes liikmesriigis tegutseva raudteeveo-ettevõtja järelevalvega seotud riiklikud ohutusasutused koordineerivad oma järelevalvetegevust kooskõlas direktiivi (EL) 2016/798 artikli 17 lõigetega 7 ja 9. Pärast ohutusloa või ühtse ohutustunnistuse väljaandmist otsustavad riiklikud ohutusasutused kohe selle, kes neist hakkab koordineerima järelevalvet ohutusjuhtimissüsteemi nõuetekohase kohaldamise ja tõhususe üle, ilma et see piiraks riiklikel ohutusasutustel täitmast kohustusi, mis tulenevad direktiivi (EL) 2016/798 artikli 16 lõike 2 punktidest d ja j ning artiklist Lõike 1 kohaldamisel töötavad riiklikud ohutusasutused välja korra, tuginedes koordineeritud ühisjärelevalve raamistikule, mis on esitatud II lisas. 3. Riiklikud ohutusasutused töötavad ka välja korra, mille alusel teha koostööd riiklike ohutusjuurdlusasutustega, hoolduse eest vastutavate üksuste sertifitseerimise asutustega ning muude pädevate asutuste ja organitega. Artikkel 9 Kehtetuks tunnistamine Määrus (EL) nr 1077/2012 tunnistatakse kehtetuks alates 16. juunist Artikkel 10 Jõustumine ja kohaldamine Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist s. Seda kohaldatakse alates 16. juunist Artikli 5 lõiget 2 ja artikli 8 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse siiski alates 16. juunist 2020 nendes liikmesriikides, kes on ametile ja komisjonile direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõike 2 kohaselt teatanud, et on pikendanud kõnealuse direktiivi ülevõtmise aega.

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 17. mai 2017 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2011/0103 (NLE) 11984/16 ADD 2 REV 1 AVIATION 174 USA 51 RELEX 722 ETTEPANEK Komisjoni dok nr: COM(2016) 552 final/2

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 60/1 I (Aktid, mille avaldamine on kohustuslik) KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 317/2006, 22. detsember 2005, mille aluse

ET Euroopa Liidu Teataja L 60/1 I (Aktid, mille avaldamine on kohustuslik) KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 317/2006, 22. detsember 2005, mille aluse 1.3.2006 ET Euroopa Liidu Teataja L 60/1 I (Aktid, mille avaldamine on kohustuslik) KOMIJONI MÄÄRU (EÜ) nr 317/2006, 22. detsember 2005, mille alusel koostatakse nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga võrreldes üpris stabiilsel tasemel, vaatamata asjaolule,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Mee kvaliteet

Mee kvaliteet Milline peab olema hea mesi. Meekvaliteedi näitajad ja kuidas neid saavutada. 09.03.2019 Haapsalu Anna Aunap anna.aunap@gmail.com Mesinduskursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Mesindusprogrammi 2017-2019

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. september 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema:

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

ET Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/47 EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON 26.10.2012 Euroopa Liidu Teataja C 326/49 PREAMBUL TEMA MAJESTE BELGLASTE KUNINGAS, SAKSAMAA LIITVABARIIGI

Rohkem