EUROOPA PARLAMENT C7-0074/2011 NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHT. Istungidokument 2008/0062(COD) 24/03/2011

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA PARLAMENT C7-0074/2011 NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHT. Istungidokument 2008/0062(COD) 24/03/2011"

Väljavõte

1 EUROOPA PARLAMENT 2009 Istungidokument 2014 C7-0074/ /0062(COD) 24/03/2011 NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHT Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta Dok /1/ /2011 Avaldused COM(2011)0148

2 2 / 44

3 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 17. märts 2011 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0062 (COD) 17506/1/10 REV 1 TRANS 369 CODEC 1466 DAPIX 56 ENFOPOL 362 PARLNAT 206 ÕIGUSAKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta - Nõukogu poolt vastu võetud 17. märtsil /1/10 REV 1 /kes DG C 1

4 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/.../EL,, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 87 lõiget 2, võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt 1 1 Euroopa Parlamendi 17. detsembri aasta seisukoht (ELT C 45 E, , lk 149) ja nõukogu seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu otsus /1/10 REV 1 /kes 1 DG C 1 4 / 44

5 ning arvestades järgmist: (1) Liit järgib liiklusohutuse parandamise poliitikat, mille eesmärk on vähendada liikluses hukkunute ja vigastatute arvu ning varalist kahju. Selle poliitika oluline komponent on karistuste järjepidev täitmine liidus toimepandud liiklusalaste õigusrikkumiste eest, mis olulisel määral kahjustavad liiklusohutust. (2) Vaatamata olemasolevatele võimalustele, mida pakuvad nõukogu 23. juuni aasta otsus 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) 1 ning nõukogu 23. juuni aasta otsus 2008/616/JSK (otsuse 2008/615/JSK rakendamise kohta) 2 (nn Prümi otsused ) jäävad teatavate liiklusalaste õigusrikkumiste eest määratud rahalised karistused tihti täitmata, kui kõnealune õigusrikkumine on toime pandud sõidukiga, mis on registreeritud muus liikmesriigis kui õigusrikkumise toimumise liikmesriik, kuna selleks puudub asjakohane mehhanism. Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada, et ka sellistel juhtudel tagatakse liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumiste uurimise tõhusus. 1 2 ELT L 210, , lk 1. ELT L 210, , lk /1/10 REV 1 /kes 2 DG C 1

6 (3) Selleks et parandada liiklusohutust kõikjal liidus ja tagada juhtide, nimelt residendist ja mitteresidendist õigusrikkujate võrdne kohtlemine, tuleks hõlbustada karistuste täitmist olenemata sellest, millises liikmesriigis sõiduk on registreeritud. Sel eesmärgil tuleks luua piiriülese teabevahetuse süsteem, mis hõlmab teatud kindlaksmääratud liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumisi olenemata sellest, kas kõnealuses liikmesriigis karistatakse selliseid õigusrikkumisi kriminaal- või halduskorras, võimaldades õigusrikkumise toimumise liikmesriigile juurdepääsu registreerimiskohaks oleva liikmesriigi sõidukite riiklikele registreerimisandmetele. (4) Tõhusam piiriülene juurdepääs sõidukite riiklikele registreerimisandmetele, mis peaks lihtsustama isikute tuvastamist, keda kahtlustatakse liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumises, võib mõjuda tõkestavalt ja ajendada käituma ettevaatlikumalt juhte, kes sõidavad sõidukiga, mis on registreeritud muus liikmesriigis kui õigusrikkumise toimumise liikmesriigis, hoides seeläbi ära liiklussurmasid. (5) Käesoleva direktiiviga hõlmatud liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumisi ei käsitle liikmesriigid ühtviisi. Mõnes liikmesriigis klassifitseeritakse sellised rikkumised siseriikliku õiguse alusel haldusrikkumisteks, teistes kuritegudeks. Käesolevat direktiivi kohaldatakse vaatamata sellele, kuidas siseriikliku õiguse alusel neid õigusrikkumisi kvalifitseeritakse /1/10 REV 1 /kes 3 DG C 1 6 / 44

7 (6) Prümi otsuste raames tagavad liikmesriigid üksteisele juurdepääsuõiguse oma sõidukite riiklikele registreerimisandmetele, et parandada teabevahetust ja kiirendada kehtivaid menetlusi. Käesolevasse direktiivi tuleks võimaluse piires kaasata Prümi otsustega sätestatud tehnilised nõuded ja automatiseeritud andmevahetuse kättesaadavus. (7) Ära tuleks kasutada asjaolu, et Euroopa mootorsõidukite ja juhilubade infosüsteemi (EUCARIS) rakendustarkvara, mis Prümi otsuste kohaselt on liikmesriikidele sõidukite riiklike registreerimisandmete osas kohustuslik, võimaldab liikmesriikidel kiiresti, turvaliselt ja konfidentsiaalselt vahetada teavet sõidukite riiklike registreerimisandmete kohta. Käesoleva direktiivi kohaselt toimuv andmevahetus peaks seetõttu toimuma nimetatud rakendustarkvara baasil ning kõnealune rakendustarkvara peaks samal ajal hõlbustama ka liikmesriikide aruandlust komisjonile. (8) EUCARISe tegevusulatus piirdub liikmesriikide riiklike kontaktpunktide vahelises teabevahetuses kasutatavate protsessidega. Kõnealuse teabe kasutamisega seotud kord ja automatiseeritud protsessid EURACISe alla ei kuulu. (9) ELi sisejulgeoleku infohaldusstrateegia eesmärgiks on kõige lihtsamate, hõlpsamini jälgitavate ja tulutõhusamate lahenduste leidmine teabe vahetamiseks /1/10 REV 1 /kes 4 DG C 1

8 (10) Liikmesriikidel peaks olema võimalus võtta ühendust probleemse sõiduki omanikuga, valdajaga või muu tuvastatud isikuga, keda kahtlustatakse liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumises, et hoida teda kursis kohaldatava menetlusega ning õigusrikkumise toimumise liikmesriigi õigusaktidest tulenevate õiguslike tagajärgedega. Seda tehes peaks liikmesriigid kaaluma võimalust edastada teave liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta keeles, milles on välja antud sõiduki registreerimisdokument, või keeles, millest asjaomane isik kõige tõenäolisemalt aru saab, et tagada, et kõnealune isik saab aru temale edastatud teabest. See võimaldab kõnealusel isikul teabele adekvaatselt reageerida, eelkõige küsida lisateavet, tasuda trahv või kasutada oma õigust kaitsele, eriti kui isiku tuvastamisel on tehtud viga. Edasisi menetlusi reguleerivad asjakohased õigusaktid, sealhulgas vastastikuse õigusabi andmist ja vastastikuse tunnustamise kohaldamist käsitlevad õigusaktid. (11) Liikmesriigid peaksid kaaluma võimalust pakkuda õigusrikkumise toimumise liikmesriigi saadetud teatisega samaväärset tõlget, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri aasta direktiivis 2010/64/EÜ õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses 1. 1 ELT L 280, , lk /1/10 REV 1 /kes 5 DG C 1 8 / 44

9 (12) Tihedam õiguskaitseasutuste vaheline koostöö peaks käima käsikäes põhiõiguste austamisega, eelkõige õigusega eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, mis tagatakse andmekaitse erikorraga, mille juures tuleks arvesse võtta piiriülese sidusjuurdepääsu eripära andmebaasidele. Sellised tingimused vastavad Prümi otsustele. (13) Kolmandatel riikidel peaks olema võimalik osaleda sõidukite riiklike registreerimisandmete vahetamises, kui nad on sõlminud liiduga sellekohase kokkuleppe. Selline kokkulepe peaks sisaldama vajalikke andmekaitset käsitlevaid sätteid. (14) Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 6 osutatule. (15) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artiklite 1 ja 2 kohaselt, ja ilma et see piiraks kõnealuse protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale kõnealused liikmesriigid käesoleva direktiivi vastuvõtmisel ning see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav. (16) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukohta kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva direktiivi vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav /1/10 REV 1 /kes 6 DG C 1

10 (17) Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 1 punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja liidu huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks. (18) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tagada kõigi liidu liiklejate kaitstuse kõrge tase, hõlbustades piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta, juhul kui õigusrikkumine on toime pandud sõidukiga, mis on registreeritud muus liikmesriigis kui õigusrikkumise toimumise liikmesriik, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning meetme ulatuse ja toime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale. (19) Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteeriti ja ta võttis vastu oma arvamuse 2, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 1 2 ELT C 321, , lk 1. ELT C 310, , lk /1/10 REV 1 /kes 7 DG C 1 10 / 44

11 Artikkel 1 Eesmärk Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada kõigi liidu liiklejate kaitstuse kõrge tase, hõlbustades piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta ning seeläbi karistuste täitmist, juhul kui need õigusrikkumised on toime pandud sõidukiga, mis on registreeritud muus liikmesriigis kui õigusrikkumise toimumise liikmesriik. Artikkel 2 Kohaldamisala Direktiivi kohaldatakse järgmiste liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise korral: a) lubatud sõidukiiruse ületamine; b) turvavöö kinnitamata jätmine; c) foori punase tule eiramine; d) sõiduki juhtimine alkoholijoobes; e) sõiduki juhtimine narkojoobes; 17506/1/10 REV 1 /kes 8 DG C 1

12 f) kiivri mittekasutamine; g) keelatud sõiduraja kasutamine; h) mobiiltelefoni või muu sidevahendi ebaseaduslik kasutamine juhtimise ajal. Artikkel 3 Mõisted Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid: a) sõiduk igasugune omal jõul liikuv sõiduk, sealhulgas mootorratas, mida tavaliselt kasutatakse inimeste või kaupade vedamiseks teedel; b) õigusrikkumise toimumise liikmesriik liikmesriik, kus õigusrikkumine toime pandi; c) registreerimiskohaks olev liikmesriik liikmesriik, kus õigusrikkumises osalenud sõiduk on registreeritud; d) lubatud sõidukiiruse ületamine õigusrikkumise toimumise liikmesriigis asjaomasel teel ja asjaomase sõidukitüübi puhul kehtiva lubatud suurima sõidukiiruse ületamine; 17506/1/10 REV 1 /kes 9 DG C 1 12 / 44

13 e) turvavöö kinnitamata jätmine turvavöö kinnitamise või lapse turvasüsteemi kasutamise nõude eiramine vastavalt nõukogu 16. detsembri aasta direktiivile 91/671/EMÜ (turvavööde ja lapse turvasüsteemide kohustusliku kasutamise kohta sõidukites) 1 või õigusrikkumise toimumise liikmesriigi õigusaktidele; f) foori punase tule eiramine foori punase tule või muu peatumissignaali alt läbisõitmine vastavalt kõnealuse õigusrikkumise määratlusele õigusrikkumise toimumise liikmesriigi õigusaktides; g) sõiduki juhtimine alkoholijoobes sõiduki juhtimine alkoholi mõju all vastavalt määratlusele õigusrikkumise toimumise liikmesriigi õigusaktides; h) sõiduki juhtimine narkojoobes sõiduki juhtimine narkootikumi või muu samaväärse mõjuga aine mõju all vastavalt määratlusele õigusrikkumise toimumise liikmesriigi õigusaktides; i) kiivri mittekasutamine kiivri mittekasutamine vastavalt määratlusele õigusrikkumise toimumise liikmesriigi õigusaktides; j) keelatud sõiduraja kasutamine tee osa (eriolukorras kasutatav rada, ühissõidukirada, liiklusummiku või teetööde tõttu suletud rada) ebaseaduslik kasutamine vastavalt määratlusele õigusrikkumise toimumise liikmesriigi õigusaktides; 1 EÜT L 373, , lk /1/10 REV 1 /kes 10 DG C 1

14 k) mobiiltelefoni või muu sidevahendi ebaseaduslik kasutamine juhtimise ajal mobiiltelefoni või muu sidevahendi ebaseaduslik kasutamine juhtimise ajal vastavalt määratlusele õigusrikkumise toimumise liikmesriigi õigusaktides; l) riiklik kontaktpunkt sõidukite riiklike registreerimisandmete vahetamiseks määratud pädev asutus; m) automatiseeritud otsing sidusjuurdepääs ühe, mitme või kõikide liikmesriikide või osalisriikide andmebaasidele otsingu sooritamiseks; n) sõiduki valdaja isik, kelle nimele sõiduk on registreeritud vastavalt määratlusele registreerimiskohaks oleva liikmesriigi õigusaktides. Artikkel 4 Liikmesriikidevahelise teabevahetuse kord 1. Artiklis 2 osutatud liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise uurimise eesmärgil võimaldavad liikmesriigid käesoleva artikli lõikes 3 osutatud teiste liikmesriikide riiklikele kontaktpunktidele juurdepääsu järgmistele sõidukite riiklikele registreerimisandmetele koos õigusega sooritada automatiseeritud otsingut järgmise kohta: a) sõidukitega seotud andmed ning b) sõidukite omanikega või valdajate seotud andmed /1/10 REV 1 /kes 11 DG C 1 14 / 44

15 Punktides a ja b osutatud andmekategooriates sisalduv teave, mis on vajalik otsingu sooritamiseks, vastab otsuse 2008/616/JSK lisa 3. peatüki punktis sätestatule. 2. Väljamineva taotluse alusel sooritatava otsingu viib läbi õigusrikkumise toimumise liikmesriigi riiklik kontaktpunkt, kasutades täielikku registreerimisnumbrit. Otsingud tuleb sooritada otsuse 2008/616/JSK lisa 3. peatükis kirjeldatud korra kohaselt. Vastavalt käesolevale direktiivile kasutab õigusrikkumise toimumise liikmesriik saadud andmeid selleks, et välja selgitada isik, kes on vastutav artiklites 2 ja 3 osutatud liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise eest. 3. Lõike 1 kohaseks andmete edastamiseks määrab iga liikmesriik saabuvate taotlustega tegelemiseks riikliku kontaktpunkti. Riiklike kontaktpunktide volituste reguleerimisel kohaldatakse asjaomase liikmesriigi siseriiklikku õigust /1/10 REV 1 /kes 12 DG C 1

16 4. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada teabevahetuse toimimine koostalitlusvõimeliste elektrooniliste vahendite kaudu ning tagada, et teabevahetus toimub kulutõhusal ja turvalisel viisil, kasutades maksimaalselt ära olemasolevat rakendustarkvara, näiteks otsuse 2008/615/JSK artikli 12 kohaselt väljatöötatud tarkvara, ja selle tarkvara muudetud versioone. 5. Iga liikmesriik kannab ise lõikes 4 osutatud süsteemi rakendustarkvara haldamise, kasutamise ja hooldamisega seotud kulud. Artikkel 5 Teatis liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta 1. Kui õigusrikkumise toimumise liikmesriik otsustab alustada järelkontrolli menetlust artiklis 2 osutatud liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise suhtes, teavitab ta kooskõlas oma siseriikliku õigusega sõiduki omanikku, valdajat või muud tuvastatud isikut, keda kahtlustatakse liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumises, sellise teo õiguslikest tagajärgedest õigusrikkumise toimumise liikmesriigis vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele /1/10 REV 1 /kes 13 DG C 1 16 / 44

17 2. Kui õigusrikkumise toimumise liikmesriik saadab sõiduki omanikule, valdajale või muule tuvastatud isikule, keda kahtlustatakse liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumises, teatise, lisab ta kooskõlas oma siseriikliku õigusega sellele kogu asjakohase teabe, näiteks artiklis 2 osutatud liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumine, õigusrikkumise toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg, ning vajaduse korral teabe selle kohta, millise seadmega tuvastati õigusrikkumine. Sel puhul võib õigusrikkumise toimumise liikmesriik kasutada lisas esitatud vormi. 3. Kui õigusrikkumise toimumise liikmesriik otsustab alustada järelkontrolli menetlust artiklis 2 osutatud liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise suhtes, saadab õigusrikkumise toimumise liikmesriik põhiõiguste austamise tagamiseks teatise keeles, milles on välja antud sõiduki registreerimisdokument (kui see on teada) või registreerimiskohaks oleva liikmesriigi ühes ametlikus keeles. Artikkel 6 Liikmesriikide aruandlus komisjonile Liikmesriigid saadavad hiljemalt * ja seejärel iga kahe aasta tagant komisjonile aruande. Aruandes märgitakse õigusrikkumise toimumise liikmesriigi poolt tema territooriumil toimunud õigusrikkumiste järel sooritatud ja registreerimiskohaks oleva liikmesriigi riiklikule kontaktpunktile saadetud automatiseeritud otsingute arv, ning samuti täitmata jäänud taotluste arv ja selliste taotluste laad. * Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 54 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist /1/10 REV 1 /kes 14 DG C 1

18 Artikkel 7 Andmekaitse Käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavate isikuandmete suhtes kohaldatakse nõukogu 27. novembri aasta raamotsuse 2008/977/JSK (kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta) 1 andmekaitset käsitlevaid sätteid. Samuti kohaldatakse käesoleva direktiivi kohaselt töödeldavate isikuandmete suhtes kõiki Prümi otsustes esitatud asjakohaseid andmekaitset käsitlevaid sätteid. Artikkel 8 Teave juhtidele liidus Komisjon teeb oma veebilehel kõigis liidu institutsioonide ametlikes keeltes kättesaadavaks ülevaate liikmesriikides kehtivatest eeskirjadest käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkonnas. Liikmesriigid esitavad komisjonile teabe niisuguste eeskirjade kohta. 1 ELT L 350, , lk /1/10 REV 1 /kes 15 DG C 1 18 / 44

19 Artikkel 9 Direktiivi läbivaatamine Komisjon esitab hiljemalt * Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta liikmesriikides, andes hinnangu, kas artiklisse 2 tuleks lisada muid liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumisi, ja teeb vajaduse korral ettepaneku. Artikkel 10 Ülevõtmine 1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt **. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile. Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. 2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste õigusnormide teksti. * ** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 60 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist /1/10 REV 1 /kes 16 DG C 1

20 Artikkel 11 Jõustumine Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Artikkel 12 Adressaadid Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas aluslepingutega...., Euroopa Parlamendi nimel president Nõukogu nimel eesistuja 17506/1/10 REV 1 /kes 17 DG C 1 20 / 44

21 LISA Teatise VORM (millele on osutatud artiklis 5) [ESILEHT] [Saatja nimi, aadress ja telefoninumber] [Adressaadi nimi ja aadress] TEATIS liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta. [liikmesriigi nimi, kus liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumine toime pandi] 17506/1/10 REV 1 /kes 1 LISA DG C 1

22 Lehekülg 2 [Kuupäev] tuvastas [vastutava asutuse nimi] liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise, mis pandi toime sõidukiga, mille registreerimisnumber on, mark. ja mudel [Variant 1] 1 Teie olete registreeritud kõnealuse sõiduki registreerimistunnistuse omanikuna. [Variant 2] 1 Kõnealuse sõiduki registreerimistunnistuse omanik teatas, et Teie juhtisite eespool nimetatud sõidukit liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise ajal. Täpsemad andmed liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta on esitatud leheküljel 3. Liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise eest määratud rahatrahv on.. eurot / omavääringus. Tasumise tähtpäev on.. Kui Te ei maksa kõnealust rahatrahvi, soovitame Teil täita lisatud vastuse vorm (lk 4) ja saata see osutatud aadressil. Käesolevat teatist menetletakse vastavalt [liikmesriigi nimi, kus liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumine toime pandi] õigusaktidele. 1 Mittevajalik kustutada /1/10 REV 1 /kes 2 LISA DG C 1 22 / 44

23 Lehekülg 3 Õigusrikkumise asjaolud a) Andmed sõiduki kohta, millega õigusrikkumine toime pandi: Registreerimisnumber: Riik, kus sõiduk on registreeritud: Mark ja mudel: b) Andmed õigusrikkumise kohta Õigusrikkumise toimumise koht, kuupäev ja kellaaeg: Õigusrikkumise olemus ja õiguslik koosseis: lubatud sõidukiiruse ületamine, turvavöö kinnitamata jätmine, foori punase tule eiramine, sõiduki juhtimine alkoholijoobes, sõiduki juhtimine narkojoobes, kiivri mittekasutamine, keelatud sõiduraja kasutamine, mobiiltelefoni või muu sidevahendi ebaseaduslik kasutamine juhtimise ajal 1 Õigusrikkumise üksikasjalik kirjeldus: Viide asjakohas(t)e õigusakti(de) sät(e)tele: Õigusrikkumise tõendusmaterjali kirjeldus või viide sellele: 1 Mittevajalik läbi kriipsutada /1/10 REV 1 /kes 3 LISA DG C 1

24 c) Andmed õigusrikkumise tuvastamiseks kasutatud seadme kohta 1 Seadme liik, mille abil tuvastati lubatud sõidukiiruse ületamine, turvavöö kinnitamata jätmine, foori punase tule eiramine, sõiduki juhtimine alkoholijoobes, sõiduki juhtimine narkojoobes, kiivri mittekasutamine, keelatud sõiduraja kasutamine, mobiiltelefoni või muu sidevahendi ebaseaduslik kasutamine juhtimise ajal 2 : Seadme spetsifikatsioon: Seadme identifitseerimisnumber: Viimase kalibreerimise kehtivuse lõppkuupäev: d) Seadme kasutamise tulemus: [näide lubatud sõidukiiruse ületamise kohta, teised rikkumised lisatakse:] Suurim lubatud sõidukiirus: Mõõdetud sõidukiirus: Mõõdetud sõidukiirus, mida on korrigeeritud vastavalt vea ülemmäärale: 1 2 Ei kohaldata, kui seadet ei kasutatud. Mittevajalik läbi kriipsutada /1/10 REV 1 /kes 4 LISA DG C 1 24 / 44

25 Lehekülg 4 Vastuse vorm (Palun täitke trükitähtedega) A. Juhi isik: Perekonna- ja eesnimi: Sünnikoht ja -aeg: Juhiloa number:, välja antud (kuupäev), (koht) Aadress: B. Küsimused: 1. Kas sõiduk, mille mark on ja registreerimisnumber, on registreeritud Teie nimel? jah/ei 1 Kui ei, siis sõiduki registreerimistunnistuse omanik on: (perekonna- ja eesnimi, aadress) 2. Kas Te tunnistate, et panite toime õigusrikkumise? jah/ei 1 3. Kui Te ei tunnista õigusrikkumise toimepanekut, palun selgitage, miks: Palun saatke täidetud vorm 60 päeva jooksul käesoleva teatise kuupäevast järgmisele asutusele: järgmisel aadressil: 1 Mittevajalik läbi kriipsutada /1/10 REV 1 /kes 5 LISA DG C 1

26 TEAVE Juhtumi vaatab läbi [õigusrikkumise toimumise liikmesriigi nimi] pädev asutus. Kui juhtumi suhtes ei algatata menetlust, teavitatakse Teid sellest 60 päeva jooksul pärast vastuse vormi kättesaamist. Kui juhtumi suhtes algatatakse menetlus, kohaldatakse järgmist korda: [täidetakse õigusrikkumise toimumise liikmesriigi poolt teave menetluse korra, sealhulgas menetluse algatamise otsuse peale kaebamise võimaluste ja korra kohta. Kõnealune teave hõlmab igal juhul järgmist: juhtumit menetleva asutuse nimi ja aadress; maksetähtaeg; asutuse nimi ja aadress, kellele saab otsuse peale edasi kaevata; kaebuse esitamise tähtpäev]. Käesolev teatis ei too kaasa õiguslikke tagajärgi /1/10 REV 1 /kes 6 LISA DG C 1 26 / 44

27 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 17. märts 2011 (18.03) (OR. fr) Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0062 (COD) 17506/1/10 REV 1 ADD 1 TRANS 369 CODEC 1466 DAPIX 56 ENFOPOL 362 PARLNAT 206 NÕUKOGU PÕHJENDUSED Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta Nõukogu põhjendused Vastu võetud nõukogu poolt 17. märtsil /1/10 REV 1 ADD 1 mm/nr 1 DQPG

28 I. Sissejuhatus Komisjon esitas 19. märtsil 2008 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas. Prantsusmaa eesistumise ajal aasta teisel poolel toimusid põhjalikud arutelud. Enamik delegatsioone toetas ettepanekut, kuid väljendas muret direktiivi õigusliku aluse suhtes. Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil aasta oktoobris eelistas 15 ministrit kolmanda samba lähenemist. Seetõttu ei jõudnud transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 9. detsembril 2008 kokkuleppele ja lepiti kokku, et nõukogu ettevalmistavad organid jätkavad tööd lahenduse leidmiseks. Euroopa Parlament võttis oma esimese lugemise arvamuse vastu 17. detsembril Nõukogu jätkas ettepaneku läbivaatamist aasta juulis, võttes aluseks eesistujariik Belgia uued ettepanekud, mis eelkõige puudutavad õiguslikku alust (ELi toimimise lepingu artikli 87 lõige 2 politseikoostöö). Nõukogu võttis 2. detsembril 2010 ühehäälselt vastu järeldused direktiivi ettepanekut käsitleva poliitilise kokkuleppe kohta. Sellega seoses tegi komisjon avalduse, milles märgiti, et nõukogu on eesistujariigi kompromissteksti eelnõuga ühehäälselt nõus, muu hulgas selles osas, mis puudutab komisjoni ettepaneku kohase õigusliku aluse, ELi toimimise lepingu artikli 71 lõike 1 punkti c asendamist ELi toimimise lepingu artikli 87 lõikega 2. Komisjon jagas nõukogu arvamust, et kavandatava direktiivi eesmärkide saavutamine on liiklusohutuse parandamiseks oluline, kuid leidis siiski, et õiguslikust ja institutsioonilisest seisukohast ei ole ELi toimimise lepingu artikli 87 lõige 2 sobiv õiguslik alus. Nõukogu võttis 17. märtsil 2011 oma esimese lugemise seisukoha vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 294 sätestatud seadusandliku tavamenetluse kohaselt /1/10 REV 1 ADD 1 mm/nr 2 DQPG 28 / 44

29 II. Nõukogu esimese lugemise seisukoha analüüs 1. Üldteave Komisjon esitas 19. märtsil 2008 ettepaneku, mille eesmärk on luua süsteem asjakohaste andmete vahetamiseks liikmesriikide vahel, et hõlbustada karistamist teatavate liiklusnõuete rikkumiste eest, mis on toime pandud ühes liikmesriigis sõidukiga, mis on registreeritud teises liikmesriigis. Komisjoni ettepanek hõlmas nelja liiklusohutusega seotud rikkumist: lubatud sõidukiiruse ületamine, sõiduki juhtimine alkoholijoobes, turvavöö kinnitamata jätmine ja foori punase tule eiramine, võttes arvesse, et need õiguserikkumised põhjustavad Euroopa teedel kõige rohkem õnnetusi ja surmajuhtumeid. Ettepanekuga kehtestataks ELi elektrooniline andmevahetusvõrgustik sõiduki omaniku kindlakstegemiseks, et selle liikmesriigi ametiasutused, kus rikkumine toimus, saaksid edastada teatise selle sõiduki omanikule, millega rikkumine toime pandi. Nõukogu märkis oma esimese lugemise seisukohas, et jagab komisjoni ettepaneku eesmärke ja aluspõhimõtteid. Ka nõukogu eesmärk on parandada liiklusohutust ja tagada juhtide võrdne kohtlemine, olenemata nende elukohariigist. Nõukogu esimese lugemise seisukoha puhul aga on kasutatud teistsugust õiguslikku alust ja nähakse ette lihtsam rakendamissüsteem kui komisjoni ettepaneku puhul. Lisaks pakub nõukogu lähenemine paremat direktiivi alusel vahetatavate isikuandmete kaitset ning selle reguleerimisalasse kuulub lisaks neli rikkumist, mida komisjoni ettepanekus ette ei nähtud /1/10 REV 1 ADD 1 mm/nr 3 DQPG

30 2. Põhiteemad i) Õiguslik alus Komisjoni ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu (transport) artikli 71 lõike 1 punkt c 1. Võttes arvesse ELi toimimise lepinguga sätestatud õiguslikke võimalusi, valis nõukogu teistsuguse õigusliku aluse (ELi toimimise lepingu artikli 87 lõige 2 politseikoostöö). Euroopa Parlament, kes võttis oma arvamuse vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist, järgis selles küsimuses komisjoni ettepanekut. Nagu eespool märgitud, ei ole komisjon õigusliku aluse muutmist kinnitanud ja seetõttu on liikmesriikide kokkuleppe vormistamiseks nõutav ühehäälsus. ii) Kohaldamisala Komisjon tegi ettepaneku, et direktiivi reguleerimisalasse kuuluks neli õiguserikkumist (lubatud sõidukiiruse ületamine, sõiduki juhtimine alkoholijoobes, turvavöö kinnitamata jätmine ja foori punase tule eiramine). Nõukogu lisas oma esimese lugemise seisukohas veel neli õiguserikkumist: sõiduki juhtimine narkojoobes, kiivri mittekasutamine, keelatud sõiduraja kasutamine ning mobiiltelefoni või muu sidevahendi ebaseaduslik kasutamine juhtimise ajal. Nõukogu nägi ette, et seda nimekirja võib tulevikus laiendada direktiivi muutmise teel, pärast seda, kui komisjon on esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande hiljemalt viis aastat pärast direktiivi jõustumist. 1 Nüüd ELi toimimise lepingu artikli 91 lõike 1 punkt c /1/10 REV 1 ADD 1 mm/nr 4 DQPG 30 / 44

31 Euroopa Parlament järgis direktiivi reguleerimisala osas komisjoni ettepanekut. Parlament tegi ettepaneku, et komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande direktiivi rakendamise ja tõhususe kohta, mille järel võidakse direktiivi reguleerimisala laiendada sisuliselt samal viisil kui on sätestatud nõukogu esimese lugemise seisukohas (selle vahega, et parlament soovitas selleks kaheaastast tähtaega). Samuti märgitakse Euroopa Parlamendi muudatusettepanekus, et nimetatud aruanne võiks sisaldada komisjoni ettepanekuid kontrolliseadmete ühtlustamise kohta ning hinnangut liiklusohutust käsitlevate suuniste rakendamisele. iii) Mõisted Komisjon pakkus välja mõistete loetelu, mis kajastab komisjoni ettepaneku tekstis kasutatud sõnastust. Nõukogu kohandas komisjoni ettepanekut selliselt, et mõistete loetelu vastaks nõukogu esimese lugemise seisukohas kasutatud sõnastusele. Euroopa Parlament järgis suurel määral komisjoni ettepanekut, kuid lisas neli mõistet: parlament laiendas mõistet omanik nii, et direktiiviga on hõlmatud ka mootorrattad. Põhimõtteliselt sisaldub see muudatus nõukogu esimese lugemise seisukohas, kuna üks õiguserikkumistest, mida direktiiv hõlmab, on kiivri mittekasutamine ; parlament täpsustas, et pädev asutus on ühtne kontaktpunkt. Seda muudatust nõukogu esimese lugemise seisukohas üle ei võetud, kuna mõnes liikmesriigis on mitu sõidukeid registreerivat asutust; ülejäänud kahte mõistet ( keskasutus ja lõplik haldusotsus ) heaks ei kiidetud, kuna nõukogu esimese lugemise seisukoha tekstis sellist sõnastust ei kasutata /1/10 REV 1 ADD 1 mm/nr 5 DQPG

32 iv) Teatis Komisjoni ettepanek sisaldas sõiduki registreerimistunnistuse omanikule saadetava rikkumisteatise vormi. Selles küsitakse omanikult andmeid isiku kohta, kes sõidukit õigusrikkumise tuvastamise ajal juhtis, juhul kui sõiduki omanik keeldub trahvi maksmast. Õigusrikkumise toimumise liikmesriigi otsustada jäeti, kas alustada menetlust sõiduki juhi karistamiseks või mitte. Rikkumisteatis sisaldab vajalikku teavet tasumisele kuuluva summa maksmiseks ning teatise vaidlustamise ja selle peale kaebuse esitamise võimaluste kohta. Kui õigusrikkuja keeldub maksmast, saab viimase abinõuna kohaldada nõukogu raamotsust 2005/214/JSK. Nõukogu esimese lugemise seisukoht sisaldab teatise vormi, mis on sisult väga sarnane komisjoni ettepanekus sisalduvale rikkumisteatisele. Võttes arvesse seda, et teatis on (erinevalt rikkumisteatisest) mittekohustav, teatises ainult soovitatakse rikkujal täita lisatud vastusevorm. Euroopa Parlament järgis komisjoni ettepanekut, tehes mõned muudatused, mille eesmärk on lisada rikkumisteatisele teavet. Juhul kui sõiduki registreerimistunnistuse omanik ei juhtinud sõidukit õigusrikkumise tuvastamise ajal, võiks sõiduki registreerimistunnistuse omanik juhi isiku avaldada, kuid ei pea seda tegema. v) Andmekaitse Komisjon tegi ettepaneku kasutada andmekaitse tagamiseks käesoleva direktiivi raames direktiivi 95/46/EÜ ning sätestas õiguse asjaomasete isikute andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada /1/10 REV 1 ADD 1 mm/nr 6 DQPG 32 / 44

33 Nõukogu leidis, et käesoleva direktiivi puhul oleks uut õiguslikku alust arvesse võttes asjakohasem viidata nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK ning nõukogu otsuste 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK andmekaitset käsitlevatele sätetele. Euroopa Parlament järgis suurel määral komisjoni ettepanekut, kuid nõudis range andmekaitsesüsteemi kehtestamist, et: tagada edastatud andmete konfidentsiaalsus; tagada, et andmesubjekt on teadlik oma õigusest oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada; hoida ära käesoleva direktiivi kohaselt kogutavate isikuandmete kasutamine muudel kui konkreetselt liiklusohutusega seotud eesmärkidel. Need Euroopa Parlamendi nõutud kaitsemeetmed sisalduvad üldjoontes seadusandlikes aktides, millele viidatakse nõukogu esimese lugemise seisukohas (nõukogu raamotsus 2008/977/JSK, nõukogu otsused 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK). vi) Teave ELi kodanikele Komisjoni ettepanek ei sisaldanud liikluseeskirju käsitlevat teavet Euroopa sõidukijuhtidele. Nõukogu tegi oma esimese lugemise seisukohas komisjonile kohustuseks teha oma veebilehel kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadavaks ülevaate liikmesriikides kehtivatest liiklusohutusega seotud eeskirjadest. Euroopa Parlament rõhutas, et liiklusohutuspoliitika alase teabe andmine juhtidele on oluline; vajalikku teavet edastatakse ELi kodanikele liikmesriikide ja komisjoni kaudu. Üks Euroopa Parlamendi kavandatud vahendeid on komisjoni veebileht, mida nimetatakse ka nõukogu esimese lugemise seisukohas /1/10 REV 1 ADD 1 mm/nr 7 DQPG

34 3. Muud Euroopa Parlamendi vastuvõetud muudatusettepanekud Muud muudatusettepanekud, mida ei ole nõukogu esimese lugemise seisukohas üle võetud, käsitlevad eelkõige järgmist: ühtlustatud kindlaksmääratud karistuste kehtestamine liiklusalaste süütegude eest; liiklusohutuse kontrollimeetodite ja kasutatava tehnilise varustuse ühtlustamine (kogu ELi hõlmavate liiklusohutust käsitlevate suuniste vastuvõtmisega); süsteemi kehtestamine liikluseeskirja rikkumiste menetlemiseks, karistuste tunnustamiseks ja sissenõudmiseks ning teabe edastamiseks rikkumiste kohta käivate otsuste kohta, kui rahalist karistust ei ole täidetud; komiteemenetlus; õiguse üldpõhimõtted (mittediskrimineeriv rahaliste karistuste määramine õigusrikkumise toimumise riigi õigusaktides; tagasiulatuva jõu puudumine) /1/10 REV 1 ADD 1 mm/nr 8 DQPG 34 / 44

35 III. Kokkuvõte Nõukogu on oma esimese lugemise seisukoha kehtestamisel võtnud täiel määral arvesse komisjoni ettepanekut ja Euroopa Parlamendi esimese lugemise arvamust. Kuna nõukogu poolt aasta detsembris kokku lepitud tekst erineb oluliselt komisjoni aasta ettepanekust, millel põhinevad Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, ei pidanud nõukogu asjakohaseks analüüsida iga muudatusettepanekut eraldi. Lissaboni lepingu jõustumise ja õigusliku aluse muutumise tõttu on nõukogu sunnitud ümber sõnastama enamiku komisjoni ettepaneku sätetest. Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute osas on nõukogu arvamusel, et nõukogu esimese lugemise seisukohas sisaldub kas põhimõtteliselt, osaliselt või täielikult osa Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutest. Seetõttu tuleks läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga alustada teisest lugemisest, võttes aluseks pigem nõukogu poolt aasta detsembris kokkulepitud teksti, mitte komisjoni ettepaneku /1/10 REV 1 ADD 1 mm/nr 9 DQPG

36 36 / 44

37 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. märts 2011 (OR. fr) Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0062 (COD) 7384/1/11 REV 1 ADD 1 REV 1 CODEC 359 TRANS 65 DAPIX 14 ENFOPOL 53 I/A-PUNKTI MUUDUD MÄRKUSE MUUDUD ADDENDUM Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas [esimene lugemine] Vastuvõtmine a) nõukogu seisukoht b) nõukogu põhjendused Avaldused AUSTRIA, HISPAANIA, ITAALIA, PORTUGALI, PRANTSUSMAA ja TŠEHHI VABARIIGI ÜHISAVALDUS Eespool nimetatud liikmesriigid soovivad märkida, et liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise eest vastutava isiku väljaselgitamiseks võib võtta kõiki riiklikes õigusaktides ette nähtud meetmeid. 7384/1/11 REV 1 ADD 1 REV 1 mm/nr 1 DQPG

38 SAKSAMAA AVALDUS Artikli 4 lõike 2 kohta: Järgmist lõiku Vastavalt käesolevale direktiivile kasutab õigusrikkumise toimumise liikmesriik saadud andmeid selleks, et välja selgitada isik, kes on vastutav artiklites 2 ja 3 osutatud liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise eest. tõlgendatakse selliselt, et isiklikult vastutava isikuna tuleb antud kontekstis kõne alla ainult sõidukijuht, kes pani rikkumise toime. Sõiduki valdaja kohta edastatavaid andmeid tohib Saksamaa delegatsiooni arvates kasutada üksnes sõidukijuhi väljaselgitamiseks. KOMISJON AVALDUS Komisjon võtab teadmiseks, et nõukogu on eesistujariigi kompromissteksti eelnõuga ühehäälselt nõus, muu hulgas selles osas, mis puudutab komisjoni ettepaneku kohase õigusliku aluse, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 91 lõike 1 punkti c asendamist Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõikega 2. Komisjon küll jagab nõukogu arvamust, mille kohaselt kavandatava direktiivi eesmärkide täitmine on oluline liiklusohutuse parandamiseks, kuid leiab, et õiguslikust ja institutsioonilisest seisukohast vaadatuna ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõige 2 sobiv õiguslik alus, ning jätab endale seetõttu õiguse kasutada kõiki enda käsutuses olevaid õiguslikke vahendeid. 7384/1/11 REV 1 ADD 1 REV 1 mm/nr 2 DQPG 38 / 44

39 EUROOPA KOMISJON Brüssel KOM(2011) 148 lõplik 2008/0062 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel seoses nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukohaga, milles käsitletakse ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega hõlbustatakse karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas

40 2008/0062 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel seoses nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukohaga, milles käsitletakse ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega hõlbustatakse karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas 1. TAUST Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev: KOM(2008) 151 (lõplik) 2008/0062 (COD) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev: KOMISJONI TEPANEKU EESMÄRK Komisjoni ettepaneku eesmärk on suurendada liiklusohutust, luues õigusrikkumise toimumise riigi ja sõiduki registreerimisriigi vahelise kõige raskemaid liiklusohutuse rikkumisi käsitleva teabevahetussüsteemi. Süsteemi abil tehakse kindlaks sõiduki omanik, kes on toime pannud õigusrikkumise liikmesriigis, mis ei ole tema sõiduki registreerimisriik. Õigusrikkumise toimumise riigil on seega võimalik esitada talle süüdistus ja teda karistada. Ettepanek hõlmab järgmisi õigusrikkumisi: lubatud sõidukiiruse ületamine, turvavöö kinnitamata jätmine, foori punase tule eiramine ja sõiduki juhtimine alkoholijoobes. Kõnealuste liikluseeskirjade rikkumine põhjustab kõige rohkem liiklusõnnetusi, millest osa lõpeb ka surmaga. Ettepanekus määratakse ühtlasi kindlaks teabevahetuse kord (andmed, pädevad ametiasutused ja võrgustik) ning esitatakse registreerimistunnistuses märgitud isikule saadetava teavituskirja näidis. Komisjoni ettepanekuga on ette nähtud ELi teabevahetusvõrgustik, milles sisalduvad ka asjaomased liidesed olemasolevate süsteemide/võrgustikega / 44

41 3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA 3.1 Üldised märkused nõukogu seisukoha kohta Üldiselt lihtsustab nõukogu seisukoht piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud eeskirjade rikkumiste kohta ja kõnealune seisukoht võib vastata komisjoni peamistele eesmärkidele selles osas, mis käsitleb kõikide ELi liiklejate kõrgetasemelist kaitset. Vastuvõetud tekstiga aidatakse ellu viia liiklusohutusega seonduvaid uusi poliitilisi eesmärke, mille komisjon on vastu võtnud ajavahemikuks , ning toetatakse eelkõige liikluseeskirjade rangemat jõustamist käsitlevat strateegilist eesmärki. Sellel on eeldatavasti tugev hoiatav mõju, millega õhutatakse kõiki juhte liikluseeskirju järgima. Komisjoni ettepaneku peamine eesmärk oli luua teabevahetussüsteem, millega võimaldatakse kindlaks teha sõiduki omanik, kes on toime pannud õigusrikkumise liikmesriigis, mis ei ole tema sõiduki registreerimisriik. Kõnealune eesmärk on nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukohaga suuresti saavutatud, kuigi komisjoni esialgu tehtud ettepanekus kavandatud teabevahetussüsteemi ülesehitus nägi direktiivi kohaldamisel ette ELi võrgustiku loomise, mis aga ei sisaldu enam nõukogu seisukohas. Teine põhieesmärk, mida komisjon oma ettepanekus käsitles, hõlmab rikkuja kindlakstegemise järel võetavaid meetmeid, kui asjakohane teave on kättesaadav. Kõnealune eesmärk on nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukohas üksnes osaliselt täidetud ja komisjon leiab, et seisukoha teksti on võimalik selles osas täiustada, toetudes Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel tehtud asjaomastele muudatustele. Õigusliku aluse valikuga seoses leidis komisjon, et õiguslikust ja institutsioonilisest seisukohast ei ole artikli 87 lõige 2 ( Politseikoostöö ) kõnealuse direktiivi jaoks asjakohane õiguslik alus. Sel põhjusel lisas komisjon nõukogu protokolli selgituse, jättes endale õiguse kasutada kõiki tema käsutuses olevaid õiguslikke vahendeid (vt punkt 4). Komisjon märkis ühtlasi, et politseikoostööl põhineva õigusliku aluse osas valitses nõukogus üksmeel. 3.2 Komisjoni üksikasjalikud märkused Nõukogu seisukoha sisu Nõukogu otsustas laiendada direktiiviga hõlmatud õigusrikkumiste loetelu. Lisaks nn neljale tapjale (lubatud sõidukiiruse ületamine, turvavöö kinnitamata jätmine, foori punase tule eiramine ja sõiduki juhtimine alkoholijoobes) sisaldab loetelu nüüd ka muid rikkumisi, nagu sõiduki juhtimine narkojoobes. Komisjon kiidab vahendi reguleerimisala laiendamise heaks. Teabevahetuse mehhanismi ja kasutatava võrgustiku küsimuses tuleneb nõukogu seisukohta allesjäetud lähenemisviis olemasolevatest politseikoostöö vahenditest. Täpsemalt toetutakse selles olemasolevale teabevahetussüsteemile, mis loodi Prümi otsuse (milles käsitletakse piiriülest koostööd terrorismi- ja sõidukite registreerimisandmeid käsitleva piiriülese kuritegevuse vastases võitluses) 1 raames. Nõukogu tegi ettepaneku, et registreerimisliikmesriik võimaldab õigusrikkumise toimumise liikmesriigile juurdepääsu 1 Nõukogu otsus 2008/615/JSK, 23. juuni 2008, piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja nõukogu otsus 2008/616/JSK, 23. juuni 2008, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK. 3

42 riiklikule sõidukite registrile, et saada andmeid sõidukite ja nende omanike kohta. Seoses kõnealuse teabevahetusega otsustas nõukogu oma seisukohas komisjoni algselt kavandatud ELi elektroonilise võrgu asendada Prümi otsuse raames loodud olemasolevate süsteemide otsese kasutamisega. Kuigi komisjon märkis, et eelistab ELi elektroonilise võrgustiku loomist ettepaneku kohaselt, osutas ta kõnealuses küsimuses ka teatavat paindlikkust ja nõustus sellega, et teabevahetus toimub võimalikult suures ulatuses selliste olemasolevate süsteemide, nagu EUCARIS kaudu. Komisjon leiab, et nõukogu lähenemisviis teabevahetusele mõjutab peamiselt kõnealuse protsessi tehnilist poolt ega ohusta oluliselt direktiivi põhieesmärgi saavutamist. Komisjoni esialgselt kavandatud teavituskiri on nõukogu seisukohas asendatud teabekirjaga (artikkel 4a), mis tuleb saata õigusnõuete rikkujale, kui õigusrikkumise toimumise liikmesriik otsustab rikkumise eest karistada. Direktiivi lisas esitatud näidisvormi kasutamine on liikmesriigi otsustada. Komisjon võib nõukogu lähenemisviisi heaks kiita, tingimusel et liikmesriigid teavitavad õigusnormide rikkujat oma kavatsusest liiklusohutusega seotud rikkumise eest karistada. Andmekaitse seisukohast võib komisjon nõustuda sellega, et otsust 2008/977/JSK kohaldatakse kriminaalkuritegudega seotud andmete vahetamise suhtes, kuid samas nõuab ta, et lisatakse viide direktiivile 95/46/EÜ seoses haldusrikkumisi hõlmavate andmete vahetamisega. Tuleb rõhutada, et kuigi komisjon kiitis heaks enamiku Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel tehtud muudatustest, kuna need toetasid komisjoni esialgset ettepanekut, ei lisanud nõukogu ühtegi neist oma seisukohta Õiguslik alus Komisjon tahab juhtida Euroopa Parlamendi tähelepanu õigusliku aluse muudatusele, mis otsustati nõukogus ja mille kohta komisjon tegi avalduse (vt punkt 4 komisjoni avalduse kohta), kuna kõnealune muudatus on keeruline pretsedent. Kavandatud direktiivil on selge liiklusohutusalane eesmärk ning selle suhtes kohaldatakse seepärast Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 91. Lisaks ei mõjuta kavandatud direktiiv kuidagi asjaomaste õigusrikkumiste siseriiklikke liigitusi. Vastavalt artikli 87 lõikele 2 kohaldatakse kolme liikmesriigi suhtes politseikoostööd käsitlevat erandkorda (Ühendkuningriigi ja Iirimaa puhul nõusolekuklausel ja Taani puhul loobumisklausel vastavalt ELi toimimise lepingu protokollidele 21 ja 22), millest nähtub, et kolm liikmesriiki ei kuulu tõenäoliselt kavandatud direktiivi reguleerimisalasse. Lisaks sellele usub komisjon, et artikli 87 lõiget 2 võidakse kohaldada üksnes siis, kui liikluseeskirjade rikkumine hõlmab kriminaalkuritegu. 4. JÄRELDUSED / ÜLDISED MÄRKUSED Kuigi komisjon leiab, et nõukogu seisukoht vastab mitmes punktis komisjoni esialgse ettepaneku põhieesmärkidele, nagu on selgitatud eespool (vt eelkõige punkt 3.2.1), teeb ta õigusliku aluse muudatuse tõttu järgmise avalduse: 4 42 / 44

43 Komisjon võtab teadmiseks, et nõukogu on eesistujariigi kompromissteksti eelnõuga ühehäälselt nõus, muu hulgas selles osas, mis puudutab komisjoni ettepaneku kohase õigusliku aluse, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 91 lõike 1 punkti c asendamist Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõikega 2. Komisjon küll jagab nõukogu arvamust, mille kohaselt kavandatava direktiivi eesmärkide täitmine on oluline liiklusohutuse parandamiseks, kuid leiab, et õiguslikust ja institutsioonilisest seisukohast vaadatuna ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõige 2 sobiv õiguslik alus, ning jätab endale seetõttu õiguse kasutada kõiki enda käsutuses olevaid õiguslikke vahendeid." Teise lugemise jaoks tuleb uurida võimalikke kompromisse, et leida nii haldus- kui ka kriminaalkuritegusid hõlmavad sobivad lahendused. 5

44 44 / 44

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3546. istung (justiits- ja siseküsimused) 8. 9. juunil

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil L 284/22 Euroopa Liidu Teataja 12.11.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil EUROOPA PARLAMENT JA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46 COMIX 103 CODEC 296 MÄRKUS Saatja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS Saatja: Saaja: Eesistujariik Nõukogu Eelmise dok nr:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem