Ääsmäe Hääl. Rõõmsaid pühi!

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ääsmäe Hääl. Rõõmsaid pühi!"

Väljavõte

1 AASTAST 1984 DETSEMBER 2015 Ääsmäe Hääl Koolileht Rõõmsaid pühi! 1. advendil toimus traditsiooniline Lions Laagri heategevuskontsert Laagri koolis. Sõna on koolidirektoril Ongi läbi juba II õppeveerand ja peaaegu et pool sellest kooliaastast. Kui 9. klassi õpilased korraldasid esimestele klassidele koolis käimise 100 päevale pühendatud sündmuse, tundsid veel mõned kuud tagasi arglikult seina äärt pidi kõndinud kooli kõige nooremad end juba täieõiguslike koolilastena. Ja jaanuarikuust hakkab õpetajate mõte aina tihedamini minema järjekordse lennu lahkumisele. Kõrvaltvaatajatele võib tunduda, et seal koolis on ikka kõik sama, ainult lapsed vahelduvad. Tegelikult tuleb aga koolitöötajatel olla sama erksad ja osavad kui köielkõndijad. Õpetajad peavad hästi tundma aja ja olude muutumist, et suuta lapsi köita ja mõista. Samas peavad nad hoidma sidet olnu ja oleva vahel, et lapsed saaksid ehitada uut elu tugevale alusele. Sisujuht k 2 II veerandi tublimad õpilased lk 3 Sisehindamise aruanne ja lastevanemate üldkoosolek lk 4 1. klasside õppekäigud ja 100 päeva koolis lk 5 ja klasside õppekäigud lk 7 Spordiaasta tähed ja numbrid lk 8 Tantsutrollide tänuüritus, advendikontsert ja Playback

2 See ei sünni iseenesest, selleks on koolil arengukava, mille koostamise aluseks on juba saavutatud eesmärkidele uute püstitamine ja nende järjekindel elluviimine. Kuidas endale püstitatud eesmärkide täitmine Ääsmäe koolis õppeaastast tänaseni õnnestunud on, sellele andis kooli kollektiiv hinnangu novembrikuus valminud sisehindamise aruandes. Kokkuvõtlikult võime tehtuga rahul olla enamus püstitatud eesmärkidest sai eeskujulikult täidetud. Teine tähtis pool aruandest toob välja valdkondade kaupa parandamist ja täiustamist vajavad kohad. Järgmise tööna seisabki koolil ees uue arengukava koostamine, mis toetub sisehindamise aruandes tehtud järeldusetele. Selle valmimisse saavad anda panuse ka lapsevanemad. Niimoodi kavakindlalt ja sihipäraselt tegutsedes võime me olla kindlad, et koolil on aina uutele ja uutele põlvkondadele pakkuda just sellist haridust ja kasvatust, mis aitab neil elus endaga hästi toime tulla. Käes on jõuluaeg, koolipere on selle ootuses olnud peaaegu et poole õppeveerandist. Nagu koolitunnile pakub hingetõmbeks vaheldust vahetund, nii pakuvad pühad meile võimalust argielust välja tulla. Olla ümber jõululaua kõige lähedasemate inimestega, kuulata head muusikat, käia külas või kontserdil, vaadata küünlaleeki, rõõmustada kinkimise või kingituse üle. Soovin kõigile rõõmsaid jõulupühi ja kordaminekuid uuel aastal! Teie Jaanus Kallion, koolidirektor Kõige tublimad õpilased II õppeveerandil Ongi käes aasta oodatuim aeg. Aeg, mis täidab igaühe, nii suure kui väikese, südame ootuste ja soovidega. On aeg vaadata endasse ja avastada seal, koos esimeste küünalde süütamistega taas kord see imekaunis seletamatu muinasjutu tunne igatsus millegi imelise järele. On igatsus rõõmu, mõistmise, turvalisuse ja armastuse järele. Käes on jõuluaeg, koolides ka kokkuvõtete tegemise aeg. Esimesed neli koolikuud on möödunud imekiirelt. Tore on vaadata, et meie esimeste klasside õpilased on selle ajaga juurde saanud kuhjaga julgust, koolitarkust, koostegemise rõõmu, üksteisega arvestamise oskust. Nad on kõik püüdlikud ja usinad ning igaüks kiitust väärt. Koolis on ikka õpilasi, kes jaksavad ja jõuavad pisut enam, kui nõuab seda igapäevane koolitund. Sel poolaastal on meie õpilased hästi esinenud maakonna 6. klassi õpioskuste, geograafia ja inglise keele olümpiaadidel, keemia-füüsika viktoriinil, geograafia ja inimeseõpetuse teemapäevadel, XIII koolinoorte mälumängu turniiril. Tunnustust saadi Harjumaa vokaalansamblite festivalilt. Populaarsust on kogunud kooli uued ringid robootika- ja teadusring, oma esimesed etteasted jõulupeol teevad kellade ringi õpilased. 8. klassi oodatud tund on sellest õppeaastast tunniplaani lisandunud esinemisõpetus- uut ja põnevat saab teada nii iseenda kui ka klassikaaslase varjatud võimetest. Iga veerandi lõpus teeme kokkuvõtte õpitulemustest. Tunnustame väga tublisid, innustame tublisid ja toetame ning motiveerime neid õpilasi, kes vajavad pisut rohkem aega ja tuge. Tublisid ja aktiivseid õpilasi on meie koolis tõepoolest palju! Uuel veerandil on meil kõigil taas uued võimalused ja uued tegemised. Kaunist jõuluaega teie kodudesse! Ilusaid ja rahulikke pühi! Riina Kink, õppealajuhataja Väga heade õpitulemustega lõpetasid II õppeveerandi: Birgit Danneberg Karolin Suits Kirsi- Iti Reinu Pärle Tehva Patrick Oliver Pihlak Aaron Hakkaja Katariina Pertel Liisa Keller Simona Rõõmusaar Ken-Martti Piibar Priidik Kiilberg Brita Männaste Laura Tikka Lisette Kasenurm Mia Emilia Rõõmusaar Mirtel Mets Liisa Tikka Keity Kannel Lisanna Jürimaa Lizette Lara Kamm Renata Kiilberg Cindy Rätsep Egne Korol 2

3 Kooli sisehindamise aruande baasil valmib uus arengukava Selle kooliaasta lõpuga saab läbi ka Ääsmäe kooli kehtiv arengukava. Igal organisatsioonil tuleb järjekindlalt ja teadlikult jälgida oma tegevuse tulemuslikkust: kas liigutakse õiges suunas ja kas saavutatakse soovitut. Nii ka koolil. Koolis tuleb pidevalt jälgida, kas on tagatud õpilaste arengut toetavad tingimused, kas kool käib kaasas elu muutumisega, mis koolis sellele kaasa aitab ja mida tuleb täiendada või parandada. Selline jälgimine peab olema kavakindel ja eesmärgipärane, et teatud perioodi tagant saaks hinnata saavutatut ja jälle uued eesmärgid seada. Hindamine vormistatakse kooli sisehindamise aruandena, kus kajastub õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkus hinnatava aja jooksul. Novembrikuus valminud Ääsmäe Põhikooli sisehindamise aruandes õa kuni õa kohta välja toodud tähelepanekutele toetudes hakatakse juba aasta jaanuarikuus Kool, kus õpivad ka lapsevanemad Sarnaselt mitmele eelnevale aastale toimus Ääsmäe põhikooli iga-aastane lastevanemate üldkoosolek ka sel korral kooliaasta alguses, 1. õppeveerandi lõpus. See, et koolis toimub igal õppeaastal lastevanemate üldkoosolek, on tavapärane. Kuid meie koolis teeb päeva eriliseks Ääsmäe kooli juhtkonna ellu kutsutud traditsioon ühendada üldkoosolekuga praktiline ning teemakohane loeng lapsevanematele. Tänu sellele on meil läbi aastate olnud väga hea võimalus kuulata AS-i Sertifitseerimiskeskuse juhi Kalev Pihli loengut lapse turvalisusest internetis, loengut teemal Kuidas mõista vanusega seotud erinevusi kasvatuses ja lahendada oskuslikumalt probleeme (lektor Tiina Naarits-Linn) ning eelmisel õppeaastal lektor Triin Kahre loengut Kuidas toetada oma last koolis? Mida mina lapsevanemana selleks teha saan?. Seekord oli üldkoosolekule kohale tulnud lapsevanematel ja ka kooli personalil suur rõõm osa saada väga tunnustatud lektori, Rocca al Mare Seminari koolitaja Meedi Neeme loengust teemal Tõhus kool = hoolivad õpetajad, lapsevanemad ja õpilased. Lektor on rikkaliku kogemustepagasiga õpetaja, psühholoog, nõustaja, superviisor ja koolitaja. Tooksin välja mõningad teemad, mida lektor loengul koostama koolile järgmiseks viieks aastaks uut arengukava. Senises, aastast kehtivas arengukavas sätestati kooli strateegilisteks eesmärkideks õpilastele toetava ja turvalise õpikeskkonna loomine, mis tagaks tingimused heatasemelise üldhariduse omandamiseks ning võimaldaks jätkata õpinguid ja tulla elus väärikalt toime. Eesmärgi täitmiseks nähti arengukavas visioonina igaühe olulisust ja missiooniks seati koos kasvamist. Ligi 40-leheküljelises aruandes, millega soovijatel on võimalik tutvuda, kasutati järelduste tegemiseks statistika, dokumentatsiooni, finantsaruandluse, töörühmade tulemuste analüüsi ja eneseanalüüsi ning rahuloluküsitluste tulemusi, tegevuste vaatlust ning analüüsi, õpi- ja kasvatuskeskkonna vaatlust, õppevahendite ning inventari ülevaatuse tulemusi. Valmivas arengukavas saab niisiis toetuda sellele, puudutas ja mille üle võiksime kõik vahel mõelda. Põhilise sõnumina tõi lektor välja, et kõik kooli kogukonna liikmed (õpilased, õpetajad, lapsevanemad) on kolleegid ning sellest tuleneb ka kõik muu, mis tõhusa kogukonna toimimiseks vajalik: eetilised väärtused, üksteisega arvestamine, koostöö, hoolivus, usaldus jms. Kõne all oleva kogukonna ühiseks nimetajaks on lapsed on ju nemad põhjuseks, miks koolid olemas on! Väga oluline on osapoolte vaheline tagasiside kogukond peab omavahel kõnelema! Sellest tuleneb koostöö, mis tugineb kokkulepetel, jagatud vastutusel, koos tegutsemisel jne. Tõhus kool ei saa toimida, kui ei ole armastust ja lugupidamist enda vastu! Armastus enda vastu algab oma lapse/ õpetaja/lapsevanema tugevuste ja annete tundmisest ja kasutamisest. Milline siis on tõhus kool? See on kool, kus on kogukonna poolt loodud positiivne õhustik, seal on edukad nii õpilased kui ka õpetajad, sinna kuuluvad hoolivad, targad ning nõudlikud õpetajad ja lapsevanemad, energiline koolijuht, seal suhtlevad omavahel kõik osapooled. Tõhusa kooli eelduseks on see, et kõik kogukonna liikmed tahavad end hästi tunda ja edukad olla! Koolituse 3 mis sisehindamise aruande järelduste põhjal on koolis hästi tehtud ja mis aitab edaspidigi täita uusi eesmärke. Sisehindamise aruande järgi on Ääsmäe koolipere oma viimaseks kolmeks aastaks seatud peamised eesmärgid suures ulatuses täitnud hästi. Aruandes välja toodud puudused on samuti abiks uue arengukava koostamisel. Mõnd puudust, nagu näiteks kooli staadioni puudumine või kaasajastamist vajav koolihoone on kooliperel üksi raske likvideerida. Küll aga saavad kõik huvitatud pooled sellele kaasa aidata, tehes asjalikku koostööd vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajatega. Teiste puudujääkidega tuleb arengukava koostamise ja hiljem selle elluviimise käigus koos rinda pista kooliperel, õpilastel ja lastevanematel. Igaüks on oluline ja koos kasvades loome parema kooli! Jaanus Kallion, koolidirektor praktiline osa koosnes kõigile osalejatele jagatud küsimustele vastamisest. Kõik küsimused, mis lapsevanema vastust ootasid, lähtusid küsimusest Kuidas mina oma lapse arengut toetan?. Siinjuures ei olnud õigeid ja valesid vastuseid - iga lapsevanem sai lihtsalt mõned minutid mõelda ja ka enda jaoks kirja panna, kas ja kuidas ta oma lapse arengut suunab ja arendab. Tagasiside nii sellele kui ka eelnevatele koolitustele on Ääsmäe kooli lapsevanemate poolt olnud väga positiivne. Ehkki loengud on igapäevaelulistel teemadel, oskavad lektorid alati välja tuua mõtteid koos näidetega elust enesest, mille peale lapsevanem (aga ka õpetaja) alati oma argipäevarutiinis ei tulegi. Seepärast on hea, kui keegi vahel meid kahe jalaga maa peale toob. Ja mis kõige tähtsam loengud on eranditult olnud äärmiselt professionaalsed! Loodan väga, et lastevanemate koolitamise traditsioon Ääsmäe koolis jätkub. Arvan, et kogukonna koostöös suudame välja mõelda huvipakkuvaid ning kõiki osapooli puudutavaid teemasid ja leida asjalikke lektoreid. Ääsmäe kooli lastevanemate nimel soovin kooli juhtkonda tänada sellise hariva võimaluse ja traditsiooni eest! Kairi Sule, lapsevanem

4 Esimeste klasside õppekäigud 20. novembril külastasime 1. klasside õpilastega Nõmme loodusmaja. Osalesime programmis, mis andis uusi teadmisi loomariigi mitmekesisuse kohta. Loodusmajas oli suur põnevalt sisustatud klassiruum ja elavnurk erinevate huvitavate loomadega. Kõigepealt läks elavnurka I a klass ja uuris lähemalt seal olnud loomi. Tore oli, et paljusid loomi sai kätte võtta, pildistada ja nendega tegeleda. Õpetaja Lada rääkis meile sealsetest elanikest huvitavaid lugusid. Saime palju uut ja huvitavat teada tigude, kilpkonnade, papagoide, hiirte, merisigade, jäneste ja vöölaste kohta. Õppekäigu teises pooles vahetasid klassid kohad ja I b klass asus elavnurka uurima, I a aga kuulas nende asemel kõrvalasuvas klassiruumis lugusid Eesti metsades elavatest loomadest, võrdles ja katsus sarvi, kolpasid jms. Samuti saadi teada, mille poolest imetajad, kalad, linnud, roomajad ja putukad üksteisest erinevad. See oli meie jaoks väga tore ja huvitav päev. Merle Laretei, 1.a kl õpetaja 19. novembril külastasid Ääsmäe kooli 1. klasside õpilased Tallinna side- ja vahipataljoni. Sõjaväeosas oli koos 700 õpilast üle Eesti. Igale koolile oli määratud üks sõjaväelane, kelle abiga lapsed järjest uuele objektile said. Nii nägid lapsed nelja tunni jooksul palju: sõdurite tubasid, püsse ja rännakuvarustust, väeosa lippu, soomukeid, maastureid ja meditsiiniautot, välitelki ning selle sisustust, sõdurite rivilaulu saatel marssimist ja lõpuks läbisid tibutava vihma käes ka takistusriba. Kõige rohkem jäi lastele meelde näomaalingute tegemine, soomukitele ronimine ja sõdurisupi söömine. Aitäh Aakoni emale korraldamise eest. Siiri Jantson, 1.b klassi õpetaja 9. detsembril täitus 1. klasside õpilastel koolis 100 päeva. Selle puhul korraldas 9. klass neile teise tunni ajal väikese üllatuse. Esimeste klasside õpilased jagati võistkondadeks ning neile korraldati viktoriini, kus oli 10 erinevat küsimust. Võistkonnad tegid edukat koostööd ning see osutus väga meeleolukaks. Järgmisena korraldati ketikull, mis oli väikeste lemmik ja kus said osaleda ka 9. klassi õpilased. Ürituse lõppedes pakuti kõigile küpsisetorti ja mahlajooki. Selline sündmus oli Ääsmäe Põhikoolis esmakordne ning loodame, et see ei jää viimaseks ja sellest saab üks meie kooli traditsioonidest. Cindy Rätsep, 9. klassi õpilane 4

5 Teise klassi õppekäik Muraste Looduskooli 2. klass käis teise veerandi alguses Muraste Looduskoolis avastusretkel metsas ja mere ääres. Retke alguses jagati lapsed paaridesse. Iga paar sai ülesande. Siis aga tuli retkejuhtidelt ootamatu teade, et paarilist saab veel viimast korda kallistada, sest sõbrad lahutatakse ja retk läbitakse erinevates gruppides. Samas tuli ikka oma salajast eesmärki täita. Avastusretkel said lapsed giidi vahendusel jälgida ja kogeda looduse igapäevaelu, s.h tutvuda erinevate taimede- ja viljadega - neid katsuda ja luubiga uurida. Kõik ikka selleks, et kinnistada tunnis raamatu järgi õpitut. Vahele jagus erinevaid ülesandeid ja mänge. Näiteks tuli teha metsas üks kena loodusmaal. See oli võimalik tänu retkejuhil kaasas olnud pildiraamile. Pildi sinna sisse aitas maalida kunstnik Loodus ise. Et tajuda looduse värve, tuli kiiruse peale üles leida erivärvilised puidust pulgad. Sellele järgnes arutelu, miks mõned pulgad olid silmale leitavamad kui teised. Retke üks lemmikosasid oli kindlasti piknik, kus sai lõpuks süüa-juua kõike head, mis lahked kokad koolist või ema kodust kaasa pannud. Matk lõppes imekaunis Muraste rannas, kus saime imetleda vahujäneseid ja jääkarukujulist suurt kivi. Milline rõõm oli visata väikeste kividega lutsu või neist ilusamaid taskusse koju viimiseks poetada. Lõpuringis tuli anda aru, kas igaühe ülesanne sai täidetud ja paarilistel õnnestus leida metsast nt veel mõni mari, midagi punast või viimane suveõis. Igaüks sai ka öelda, mida ta avastusretkel õppis. Suur grupikalli giididele kinnitas, et matkalised jäid retkega igati rahule. Liina Tamm, 2. klassi õpetaja klasside loodushariduslikud õppekäigud esimesel poolaastal a jaanuaris kirjutasime õpetaja Heljega projektitaotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK). Suur oli rõõm, kui projektikirjutamine õnnestus ja meie kooli iga klass sai õppeaastaks toetuse kahele loodushariduslikule aktiivõppeprogrammile väljaspool kooli mõnes loodus- või keskkonnahariduskeskuses või keskkonnakaitsega seotud asutuses. Programmid said valitud nii, et nad seostuksid konkreetse klassi õppekavaga. Koolile on sellest toetusest suur abi, kuna antud programmid on kohati väga kulukad ja asukoha tõttu peame alati arvestama ka bussitranspordi maksumusega. Esimene õppekäik oli 6. klassil 2. oktoobril Kohila Keskkonnahariduskeskusesse, mille raames õppisime tundma Rabivere raba. Programm oli mitmekesine ja algas klassiruumis. Õpilased said teadmisi Eesti soodest, rabaelustikust, soode kaitsest ja tähtsusest inimesele. Tutvuti rabataimedega ja uuriti neid binokulaari ning luubiga. Peale klassitundi siirduti Rabivere rappa Kõnnu järve juurde. Peamine eesmärk oli õppida rabas ohutult liikuma. Programmis oli õpilastel võimalus kasutada tahvelarvuteid rabateemalise virtuaalõppekeskkonnaga tutvumiseks. Nii uuriti taimeliike kõigepealt arvutis ja püüti neid siis rabas ka päriselt määrata. Mõnele õpilasele jäi meelde see, et rappa ilma kummikuteta ei saa, teine veendus, et midagi ei juhtu, matkad rabas põlvini märgade pükste ja tossudega. Hirmutav oli, kui retkejuht näitas ohtliku älve sügavust. Lisaks matkatarkuste kogumisele maitsti laukavett, söödi mustikaid, nauditi maapinna vetrumist, kaunist vaadet rabajärvele ja ilusat sügist. Õpetajana kiidan õppekäigu vaheldusrikkust ja korraldust ning õpilasi, kes olid enamasti aktiivsed ja osavõtlikud. (järgneb lk 6) 5

6 5. klass osales 7. oktoobril loomaaia zookooli õppeprogrammis Vesi kui elukeskkond. Programmi tegevused toimusid õues tiigi kaldal ja zookooli õppeklassis. Õppetunni käigus mõõdeti ja uuriti vee omadusi: veetemperatuuri, toitainete ja hapniku sisaldust, vee läbipaistvust. Põnev oli veekogu elustiku uurimine ja kahvaga veest selgrootute kogumine. Õpilased said arendada rühmatöö ja koostöö oskust, kasutada andmekogujat Vernier ja õppeklassis uurida mikroskoobiga vee-elustikku. Kõige rohkem meeldis õpilastele veeputukaid uurida ja kahvaga veest loomi püüda, üksmeelselt sooviti kogetu veel kord läbi elada. 7. klass läbis 23. novembril aktiivõppeprogrammi Kalad Tallinna Loomaaia Zookoolis. Programmi käigus õpiti kalade kohastumusi eluks vees. Prooviti määrata kalu ja hinnati nende vanust soomuste järgi. Kõige meeldejäävamaks oli kala lahkamine, mille käigus õpiti tundma erinevaid elundkondi. Oli õpilasi, kellel oli nina vingus ja kala lõhn talumatu, samas ka neid, kes olid teemast vägagi huvitatud ja nõus aktiivselt osalema. 8. klassil algas 2. veerand kliimavöötmete ja loodusvööndite neljatunnise õppepäevaga botaanikaaias. Toimusid praktilised tegevused õues väliskollektsioonides ja siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes. Ekskursioonil kasvuhoonetes tutvuti erinevates loodusvööndites kasvavate taimede ja nende kohastumustega. Näiteks vihmametsade, Vahemere igihalja metsa ja kõrbetaimedega. Õpilastele jäid kõige rohkem meelde erinevat liiki okaspuude okastest õppevahendi tegemine ja kasvuhoonete väljapanekud. Usun, et enamus õpilastest teab nüüd, mis taim on mimoos taim, mille lehed sulguvad puudutuse peale. 9. klassi õppekäik oli minule õpetajana kõige põnevam, kuna tegemist oli uue kohaga, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi Särghaua õppekeskusega, mis avati aastal. Programmi teema oli Kivimid ja mineraalid, mille raames õpilased omandasid teadmisi maakoore ehitusest ja koostisest. Programm oli vaheldusrikas. Kivimi näidiste abil ja rühmatöös õpiti tundma ja uuriti põhilisi tard-, sette- ja moondekivimeid. Mineraale uuriti mikroskoobiga. Emotsionaalne ja põnev oli programmi osa kiviõpikojas, kus igaüks sai tegeleda endale valitud kivi saagimise, lihvimise, graveerimise ja poleerimisega. Õpilased jäid kõik väga rahule. Kokkuvõtteks tunnistan,et kuigi õppekäikude korraldamine on ajakulukas ja need tekitavad segadust koolipäevade tunniplaanis, on need igati õppetegevust toetavad, kogemusi pakkuvad, silmaringi laiendavad ja elamusterohked. Õpetaja Heljega on meil paigas plaan jaanuarikuus õppeaastaks projektitaotlust koostama hakata. Kas see ka õnnestub, selgub kevadel. Siret Saarniit, klasside loodusainete õpetaja koos õpilastega Piltidel vasakult: 5. klass zookoolis ja 9. klass TTÜ Geoloogia Instituudi Särghaua õppekeskuses 6. klass uudistas Pärnus looduskeskust ja terviseparadiisi Meie klass käis 30. novembril Pärnus ekskursioonil. Külastasime Pernova loodushariduskeskust, kus me uurisime planeete ja saime majas ringi vaadata. Seal oli erinevate loomade topiseid, aga ka miniloomaaed: kilpkonnad, küülikud, merisead, oravad ja teised loomad. Lõpuks uurisime tähistaevast ühe põneva äpiga, mil nimeks Stellarium. Edasi liikusime bussiga Terviseparadiisi, kus oli väga lahe. Seal olid torud, mullivannid ja selline bassein, kus oli tugeva vooluga vesi. Meie tegime klassiga keti: hoidsime üksteise jalgadest ja kätest kinni, kuni saime ringi täis. Seal oli ka sügav bassein, kuhu sai hüpata 2 ja 4 meetri kõrguselt. Terve meie klass oli selles basseinis ja kõik me hüppasime kõige kõrgemalt platvormilt alla. Vahepeal tegime torudes võidusõitu. Meil oli väga lõbus ja me saime kõik omavahel hästi läbi. Enne kojusõitu käisime veel söömas. Kahju, et Pärnu nii kaugel on. Anette, 6. klassi õpilane Robootikaringi õpilased käisid 4. detsembril vaatamas TTÜ spordihoones toimunud suurt robotivõistlust Robotex. Vaadati joonejälgimise ja Mini Sumo võistlusi, osaleti tehnoloogiaboksides pakutud tegevustes. 6

7 Tublid sportlased: Klaus Laurik ja Joonatan Jürimaa ning Ääsmäe kooli võistkond Youth Athletics Gamesil Spordiaasta tähed ja numbrid On käes detsembrikuu ja aastalõpule kohaselt aeg spordiaastale tagasi vaadata. Ääsmäe kooli võistkond osales sel aastal neljal TV 10 Olümpiastarti eeletapil ja Soomes toimunud Youth Athletics Gamesil, seal kogunisti 17 õpilasega. Mõlemal võistlusel tegi parimaid tulemusi Klaus Laurik 6. klassist. Ta saavutas kettaheites vabariigis nooremate poiste seas ligemale 29 meetriga ja kõrgushüppes 1.37 m II koha. Mitmevõistluse sees oli kõrgushüppe tulemus Klausil veel parem 1.45 m. Märtsikuus sai Klaus Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel sisekergejõustikus kõrgushüppes 5. klasside arvestuses esikoha. Mitmevõistlejana näitas Klaus end esmakordselt Uno Palu auhinnavõistlusel maikuus, kui saavutas 2877 punktiga III koha. Juunikuus sai ta kõrgushüppes supertulemusega maakonna TV 10 OS finaalvõistlusel esikoha, Soomes jäi resultaat pisut kehvemaks, 1.35 m, aga tagas siiski koha poodiumi kolmandal astmel. Taaskord lemmikalal kõrgushüppes. Kindlasti olid Klaus Lauriku esitused need, mis aasta kokkuvõttes tulemuste osas kõige enam rõõmu valmistasid. Häid tulemusi aasta lõikes tehti aga veel. Lisanne Nurk 8. klassist heitis vanemate tüdrukute seas ketast m ja see tulemus andis Harju TV 10 OS sarjas II koha. Harjumaa MV kergejõustikus saavutas Lisanne kokku 3 kohta esikolme seas (kettaheites, odaviskes ja 800 m jooksus). Aigi-Elis Pihlakas 7. klassist saavutas Harjumaa koolidevahelistel MV sisekergejõustikus klassi tüdrukute seas kõrgushüppes tulemusega 1.40 m II koha. Karl Joann Jürimaa saavutas 15. mail Rakveres EKSL II liiga kergejõustiku meistrivõistklustel klassi noormeeste seas kuulitõukes meetriga II koha. Anastassia Zubkova sai neil võistlustel 100 meetri jooksus 14,62 sekundiga II koha, Siim Edvard Sinimeri kaugushüppes aga III koha. Sinimeri võitis ka Harjumaa põhikoolide karikavõistlustel viievõistluses I koha, lisaks sai ta koolidevahelistel meistrivõistlustel märtsikuus sisekergejõustikus 1000 meetri jooksus III koha. Karl Joann Jürimaa sai Harjumaa meistrivõistlustel juunikuus odaviskes II ja kõrgushüppes I koha. Jaano Pilder saavutas Harjumaa meistrivõistlustel kuulitõukes tulemusega m III koha, 300 mj I koha ja kaugushüppes tulemusega 5.03-ga III koha. Laura-Liisa Piibar 7. klassist ja Paul Theodor Oja 9. klassist saavutasid Harjumaa meistrivõistlustel sisekergejõustikus vastavalt III ja II koha. Meie kooli sportlaste augusti- ja septembrikuu parematest tulemustest kirjutasin eelmises koolilehe numbris. II veerandi sportlikud saavutused Novembrikuus käisid rahvastepalli võistlustel ja klassi poisid ja tüdrukud. Alagrupist edasi jõudsid vaid klassi tüdrukud, kuid kõik võistkonnad suutsid mõne mängu hästi mängida. Medalist jäime sellel aastal päris kaugele. Detsembrikuu esimesel päeval käisid 30 õpilast meie koolist Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis TV 10 OS 45. hooaja I etapi võistlustel. Danil Slizunovi trennis ületatud kõrgus 1.30 m oli võidulootuse kõrgele kruvinud, aga õues mängides saadud vigastus jättis ta võidurõõmust ilma. Üllatuse valmistas hoopis Joonatan Jürimaa, kes vanema venna jälgedes käies saavutas 60 m 7 jooksus II koha, joostes nooremate poiste vanuseklassis Ääsmäe kooli rekordi ajaga 9,01 sekundit. III koha sai Ken- Martti Piibar, kes tõukas kuuli 7.08 m. Meie kool on vabariiklikul TV 10 OS väikeste koolide seas I etapi järel viiendal kohal. Olgu öeldud, et sel aastal on meil ühendvõistkond Kernu kooliga aasta jaanuar-veebruar 2. jaanuaril toimub Teivashüppe GP Tallinna etapp. 15. jaanuaril toimuvad Harju noorte sisemeistrivõistlused (Cklass). 23. jaanuaril on Eesti C-klassi talvised meistrivõistlused Võrus. Harjumaa meistrivõistlused A- ja B- klassis toimuvad 24. jaanuaril Tallinnas. 26. jaanuaril on TV 10 OS Harjumaa II etapp Tallinnas. 30. jaanuaril on vabariikliku TV 10 OS II etapp Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis. 6. veebruaril toimuvad Eesti A- ja B-klassi talvised meistrivõistlused Tallinnas. Veebruarikuus läheme kindlasti maakonna tasemel võrkpalli mängima nii poiste kui tüdrukutega jaanuaril võistleb aga Ääsmäe kooli õpetajate võistkond Eesti Koolispordi Liidu korraldavatel võrkpallivõistlustel Pärnus. Aitäh! Tänud kooli juhtkonnale ja õpetajatele, et lubatakse lastel võistlustel käia. Õppimine peab muidugi korras olema ja reeglina ongi klassijuhataja on see, kel viimane sõna öelda. Loodan, et edaspidigi on õpetajate poolt roheline tuli ja aasta saab olema sportlikult aktiivne. Kaunist aasta lõppu! Kristjan Küttis, kehalise kasvatuse õpetaja ja treener

8 Head uut aastat! Head uut aastat! Tantsutrollid tänasid, meenutasid, maiustasid ja pidutsesid 14. detsembril oli imeline päev ja eriti tore õhtu. Isegi pisut lund oli kui täpp i-le lõpuks ometi musta maad katmas! Toimus Tantsutrollide tänuüritus. Meeles peeti neid, kes kõigiti toetasid trollide lõppeva aasta suurprojekti osalemist XXXII Lääneranniku Eesti Päevadel Kanadas. Iga toetaja sai kingiks kauni seinakalendri fotokollaažiga Trollide Kanada-reisist. Meenutasime reisi lühikokkuvõttega sõnas, fotodes ning esitlesime reisil tehtud videoklippidest kokku pandud lühifilmi, mille eest tänud Hendrik Sulele! Ja loomulikult tantsisime, nii tantse, mis suvel Kanadas eriti sooja vastuvõtu said kui neid uusi, mida sel sügisel õppinud oleme. Ristisime trollipere järelkasvu, kes end nii teoreetiliselt kui praktiliselt enne tõutunnistuse kättesaamist proovile pidi panema. Nüüd on meie peres 6 uut tantsutrolli! Imekaunist ja maitsvat torti jätkus kõigile soovijatele. Ning ei puudunud jõulueelselt koosviibimiselt ka päkapikutants ega väikesed kingid trollidele endile. Usun, et kõigele eelmainitule lisaks sai iga osaline hea tuju ja tunde, et tantsuaasta igati korda on läinud. Päris läbi selle aasta tantsud veel pole ees ju kooli jõulupidu! Piret Kunts, Tantsutrollide juhendaja 27. novembril toimus koolis juba 4. korda Playback. Sellel aastal olid kohtunikeks õpetajad Merit ja Siiri, 3. kl õpilane Ronald Ralf, 6. kl õpilane Anna-Liisa ja 7. kl õpilane Keity. Osavõtjaid oli kuus: Vägev viisik, Hobused, Inimesed, Mr Moonika Tuvi, Roosa Panter ja FooliumFAB. Võitjaks osutus FooliumFAB, teise koha omanikuks sai Mr Moonika Tuvi ja kolmanda koha Roosa Panter. Publikulemmiku auhinna sai samuti FoolimFAB. Kõik esinejad olid väga tublid ning heal tasemel. Loodetavasti tuleb järgmisel aastal veelgi põnevam ja lahedam Playback 5. juubeli puhul. Egne Korol, 9. klassi õpilane 8

9 Head ut aastat! 9

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Kinnitatud Ääsmäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 3-8/3 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaan õa 1

Kinnitatud Ääsmäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 3-8/3 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaan õa 1 Kinnitatud Ääsmäe Põhikooli direktori käskkirjaga 01.09.2018 nr 3-8/3 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaan 2018-2019 õa 1 Ääsmäe Põhikooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast,

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

V A H E A E G Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal

V A H E A E G Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal Huvitegevuse üldtööplaan 2017 I veerand September Oktoober Nädal 1.-8..-15. 25.-29. 2.-6. 9.-13. 16.-20. 21.-29. 30.-3. Tarkusepäev Liiklusnädal 12. Lastevanemate koosolek võimlas kell 17 14. kergejõustik

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

AASTAST 1984 NOVEMBER 2017 Ääsmäe Hääl Koolileht 1.klassid Orava talus 1. klassid käisid õpetajate ja huvijuht Anuga Orava talus kuuseotsingul. Hommik

AASTAST 1984 NOVEMBER 2017 Ääsmäe Hääl Koolileht 1.klassid Orava talus 1. klassid käisid õpetajate ja huvijuht Anuga Orava talus kuuseotsingul. Hommik AASTAST 1984 NOVEMBER 2017 Ääsmäe Hääl Koolileht 1.klassid Orava talus 1. klassid käisid õpetajate ja huvijuht Anuga Orava talus kuuseotsingul. Hommik üllatas retkelisi kauni valge vaibaga. Orava talus

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh

Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koh Tallinna Saksa Gümnaasiumi teatejooksupäeva tulemused 6. september 2017.a. Pendelteatejooks: 2.klassid: 20 x 60 meetrit 1. koht 2a klass 4.10,5 2. koht 2c klass 4.24,2 3. koht 2b klass 4.26,8 3.klassid:

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss

TB edetabel m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing VPK K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas VKK K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss TB edetabel 2015 60m 8,50 (+0,5) Helina Kitsing 14.08.2001 VPK 22.05 K-Nuia 8,60 (+0,5) Marta Okas 30.07.2001 VKK 22.05 K-Nuia 9,18 (+0,5) Elis Teiss 11.04.2001 AKG 22.05 K-Nuia 9,19 (+0,5) Kirti Pae 03.12.2000

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Märts, 2015 Vene laulude konkurss klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõig

Märts, 2015 Vene laulude konkurss klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõig Märts, 2015 Vene laulude konkurss 6.-9. klassis TOIMUNUD ÜRITUSED: 15. jaanuaril külastas 1.-4. klasse Eesti Kontserdi hariv programm Meie pillid kõigi rõõmuks. Etiketiloengud erinevatele klassidele. 21.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

MEHED

MEHED 2015 hooaja nominendid Eesti kergejõustiku auhindadele MEHED Roman Fosti Klubi: Stamina SK Treener: Jane Salumäe 10000m, poolmaraton, maraton PB:30:22,54/1:04.42/2:17.54 SB:30:22.54/1:04.42/2:20.22 - MM,

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem