KOMISJONI ARUANNE. ELi narkostrateegiaga ja ELi narkootikumidealase tegevuskavaga seotud edusammude kohta. {SWD(2015) 257 final}

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOMISJONI ARUANNE. ELi narkostrateegiaga ja ELi narkootikumidealase tegevuskavaga seotud edusammude kohta. {SWD(2015) 257 final}"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 584 final KOMISJONI ARUANNE ELi narkostrateegiaga ja ELi narkootikumidealase tegevuskavaga seotud edusammude kohta {SWD(2015) 257 final} ET ET

2 1. Sissejuhatus ja kontekst Ebaseaduslike uimastite puhul on tegemist keerulise sotsiaalse probleemiga, mis mõjutab miljonite inimeste elu. Kuigi selliste uimastite nagu heroiini või kokaiini tarvitamine on viimasel paaril aastal vähenenud, siis uued psühhoaktiivsed ained on avatud turul ja/või interneti kaudu üha kättesaadavamad ning kujutavad tõsist ohtu tervisele. Uimastisõltuvuse sotsiaalsed ja inimkulud on väga suured. Peale selle tekitab see rahvatervise (narkomaania ennetamine ja ravi, tervishoid ja haiglaravi), avaliku turvalisuse, keskkonna ja tööviljakusega seotud kulusid. Vähemalt 78,9 miljonit eurooplast on enda sõnul tarbinud kanepit vähemalt korra elu jooksul, samal ajal kui kokaiini ja amfetamiine on proovinud vastavalt 15,6 ja 12 miljonit inimest. Peale selle on 1,3 miljonit täiskasvanut probleemsed opioiditarbijad ja 3,4 % kõikide 15 39aastaste eurooplaste surmajuhtumitest on tingitud uimastite üleannustamisest. Viimaste hinnangute kohaselt suri ELis aastal uimastitarbimisest põhjustatud HIVi/AIDSi tõttu inimest aastal teatati ELis uuest HIVi nakatumise juhtumist, mis olid põhjustatud uimastite süstimisest aastal avastati 101 uut psühhoaktiivset ainet, mis on 22 % rohkem kui aastal. Euroopa julgeoleku tegevuskavas 3 kinnitatakse Europoli hinnangut, mille kohaselt on ebaseaduslike uimastite turg kõikidest kuritegelikest turgudest kõige dünaamilisem. Ebaseaduslik uimastikaubandus ja uimastitootmine kuuluvad ELis tegutsevate organiseeritud kuritegelike rühmituste kõige tulutoovama kuritegeliku tegevuse hulka. Euroopa opiaadituru väärtuseks on hinnatud ligikaudu 12 miljardit eurot, 4 samal ajal kui ELis kõige levinumat uimastit kanepit kasutatakse hinnanguliselt koguses tonni. Teine kõige enam kasutatav uimasti ELis on kokaiin aastal konfiskeerisid ELi liikmesriigid seda koguses üle 61 tonni 5. Lisaks sellele on internetist viimasel paaril aastal kujunenud oluline uimastitega kauplemise koht aastal täiustas Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) oma aruandlust uimastiolukorra kohta Euroopas. Samuti avaldasid EMCDDA ja Europol aastal Euroopa Komisjoni palvel esimese ELi uimastiturgu käsitleva aruande. Teise aruande avaldavad kaks ELi asutust aasta alguses. Uimastid on üleilmne probleem. Hinnangute kohaselt tarbis aastal mõnda ebaseaduslikku uimastit kokku 264 miljonit 15 64aastast inimest. Ligikaudu 27 miljonil inimesel on uimastitarbimisest tingitud tervisehäireid või uimastisõltuvus. Peaaegu pooled neist (12,19 miljonit) on süstivad narkomaanid ja aastal oli hinnanguliselt 1,65 miljonil süstival narkomaanil HIV aasta aprillis toimub ÜRO Peaassamblee erakorraline uimastiteemaline istungjärk, kus uuritakse võimalusi uimastipoliitika parandamiseks üle maailma, tugevdades samal ajal rahvatervise ja inimõiguste aspekte uimasteid käsitlevate ÜRO konventsioonide 8 raames. See on rahvusvahelise 1 EMCDDA, Euroopa narkoaruanne EMCDDA andmed. 3 COM(2015) Europoli aasta tegevuse üldaruanne. 5 Raske ja organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude vahehinnang 2015, Ülevaade raskest ja organiseeritud kuritegevusest ELis, Europol, märts EMCDDA ja Europoli ühisaruanne ELi uimastituru aruanne: strateegiline analüüs, ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC), maailma narkoraport aasta ühtne konventsioon narkootiliste ainete kohta, aasta psühhotroopsete ainete konventsioon ning aasta narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastane konventsioon. 2

3 kogukonna jaoks murdepunkt tulevase uimastipoliitika kindlaksmääramisel. ELil on selles kontekstis otsustav roll. ELi narkostrateegias ja ELi narkootikumidealases tegevuskavas aastateks on sätestatud ELi uimastipoliitika raamistik ja prioriteedid. Strateegiaga on ette nähtud ühine tõenduspõhine raamistik uimastite vastu võitlemiseks ELis ja mujal. Selle eesmärk on aidata vähendada nii narkootikumide nõudlust kui ka pakkumist ELis ning uimastitest tingitud tervisealaseid ja sotsiaalseid riske ja kahjusid. Strateegia sisaldab kolme valdkondadevahelist teemat: a) koordineerimine, b) rahvusvaheline koostöö ning c) teadusuuringud, teavitamine, seire ja hindamine. Käesolevas aruandes tutvustatakse peamisi edusamme, mida EL oma narkostrateegia ja narkootikumidealase tegevuskava rakendamisel ja aastal tegi. Üksikasjalikud järeldused on esitatud komisjoni talituste töödokumendis, mis on lisatud käesolevale aruandele. 2. Meetod ELi narkootikumidealases tegevuskavas on kindlaks määratud, kes vastutab tegevuskava meetmete rakendamise eest, ja kehtestatud asjaomased tähtajad. Käesolev ja aastat käsitlev ülevaade põhineb EMCDDA, Europoli, Eurojusti (Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti) ja CEPOLi (Euroopa Politseikolledži) esitatud teabel. Teavet esitasid ka Euroopa välisteenistus ja nõukogu eesistujariik 11. Samuti korraldas komisjon uuringu ELi liikmesriikide 12 ja uimastipoliitika vastu huvi tundvate kodanikuühiskonna organisatsioonide seas 13. Käesolevas aruandes keskendutakse ELi narkostrateegia ja tegevuskava väljunditele. 3. Narkootikumide nõudluse vähendamine Ennetamine Noori ja uimasteid käsitleva Eurobaromeetri aasta uuringu 14 kohaselt hakatakse uimasteid proovima sageli kooli ajal hinnanguliselt on mõnda ebaseaduslikku uimastit kasutanud iga neljas 15 16aastane inimene 15. Teadlikkuse suurendamine ja nõustamine on jätkuvalt kõige levinumad ennetusmeetmed, mida kasutatakse selliste noorteni jõudmiseks, kelle puhul võib esineda ainete kuritarvitamise risk, näiteks sotsiaalsete ja õpiprobleemidega kooliõpilased aastal teatas alla poole ELi liikmesriikidest EMCDDA-le, et nad on täielikult rakendanud koolide uimastipoliitika. Ainete kuritarvitamist käsitlevaid üldisi teavituskampaaniaid kasutatakse ELis koolides aga laialdaselt 17. Enamik ELi liikmesriike märkis, et ajavahemikul korraldasid nad ebaseaduslike uimastite esmakordse tarvitamise edasilükkamisele suunatud eriprogramme ja/või - meetmeid. 9 ELT C 402, , lk ELT C 351, , lk Sealhulgas ravimite väärkasutamise ja ravimisõltuvuse uuringu tulemuste kohta, mille nõukogu eesistujariik korraldas liikmesriikide hulgas aasta aprillis. Kuigi uuring ei käsitle ajavahemikku , kasutatakse käesolevas aruandes selle tulemusi, sest need näitavad hetkeolukorda liikmesriikides seoses ELi narkootikumidealase tegevuskava 4. ja 50. meetmega. Selline hetkeolukord on asjakohane ka ajavahemiku puhul. 12 Uuringus osalesid kõik liikmesriigid. 13 Küsimustikule vastasid Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Leedu, Luksemburgi, Madalmaade, Portugali, Hispaania, Sloveenia ja Rootsi organisatsioonid. Mõne puhul neist on tegemist võrgustik-/katusorganisatsiooniga, mis esindavad mitut muud asjaomases valdkonnas tegutsevat organisatsiooni samast riigist või teistest riikidest. 14 Eurobaromeetri kiiruuring nr 401 Young people and drugs, EMCDDA andmed. 17 Kuritarvitatavad ained hõlmavad alkoholi, tubakat ja uimasteid. EMCDDA esitatud teave. 3

4 Luksemburgi ning sellega piirnevaid Prantsusmaa, Saksamaa ja Belgia piirkondi hõlmav koostöögrupp Mondorf Group viis ellu ennetustegevust, ühendades muudele küsimustele kui uimastitele keskenduva lähenemisviisi kultuuridevaheliste elementidega, ja on korraldanud noortele vabaajategevust lähtuvalt nn seikluspedagoogika põhimõttest. Tegevuse põhieesmärk on pakkuda noortele võimalusi kogeda rühmadünaamikat, konfliktide lahendamist, piirangute ja riskide hindamist, aga ka solidaarsustunnet erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga inimeste rühmas. Enamik ELi liikmesriike, sealhulgas kodanikuühiskond, teatas teadlikkuse suurendamise algatuste korraldamisest ebaseaduslike uimastite ja muude uute psühhoaktiivsete ainete kasutamise riskide ja tagajärgede teemal. Kõik ELi liikmesriigid märkisid, et on võtnud ennetusmeetmeid. Paljud ELi liikmesriigid korraldavad üldisi ennetusprogramme ning üksikud neist on teatanud valikuliste 18 ja näidustatud 19 ennetusprogrammide rakendamisest. Pooled ELi liikmesriigid märkisid, et viivad läbi uimastivastaseid kampaaniaid meelelahutusüritustel, nagu muusikafestivalidel, pidudel ja ööklubides. Enamik ELi liikmesriikidest mainis, et ajavahemikul püsis ennetusmeetmete kättesaadavus stabiilsena või paranes. Teatavad kodanikuühiskonna esindajad juhtisid aga tähelepanu sellele, et avaliku sektori kulutused on selles valdkonnas eelarvepiirangute tõttu vähenenud. Sõltuvus retseptiravimitest ja nende väärkasutamine Retseptiravimite sõltuvuse ja nende väärkasutamise valdkond nõuab ELis rohkem tööd ja analüüsimist. Sageli väärkasutavad kõrge riskitasemega opioiditarbijad bensodiasepiine, 20 mida seostatakse haigestumuse ja suremusega selles rühmas 21. Arvatakse, et tõenäoliselt väärkasutatakse opioidanalgeetikume ja -anesteetikume 22 neid ravimeid kirjutatakse tavaliselt välja nende psühhoaktiivse toime tõttu ja asendusravimina sõltuvusraviks. Andmete kättesaadavus ELi liikmesriikides on aga väga piiratud ega võimalda saada täielikku ülevaadet mitmesugustes tingimustes toimuvast väärkasutamisest kogu ELis. Seepärast tuleb probleemi ulatust ja sellele reageerimist ELis täiendavalt täpsustada, et teha kindlaks meetmed, mida edaspidi võtta. Ravi ja aastal pakuti laialdaselt kättesaadavaid integreeritud raviteenuseid 23 kõikides ELi liikmesriikides. Pooled ELi liikmesriigid leidsid, et raviteenuste kättesaadavus nende riigis ei muutunud aastatel oluliselt, enamik ülejäänud ELi liikmesriike arvas, et raviteenuste 18 Valikulise ennetustegevuse strateegiad on suunatud nendele rahvastiku allrühmadele, kelle puhul leitakse esinevat ainete väärkasutamise risk teatavasse rahvastikurühma kuulumise tõttu, näiteks noored õigusrikkujad, koolist välja langenud inimesed või õpiprobleemidega õpilased. Riskirühmad võidakse kindlaks määrata sotsiaalsete, demograafiliste või keskkonnaalaste riskitegurite põhjal, mis on teadaolevalt seotud ainete väärkasutamisega, ning allrühmad, kellele strateegiad on suunatud, võidakse määratleda vanuse, soo, perekondliku tausta või elukoha põhjal, nagu ebasoodsas olukorras olevad linnaosad või linnaosad, kus uimastite kasutamine või ebaseaduslik uimastikaubandus on kõrgel tasemel. 19 Näidustatud ennetustegevus on suunatud haavatavatele isikutele ning aitab neil toime tulla isiklike iseloomuomadustega, mis muudavad nad vastuvõtlikumaks üha suurenevale uimastitarbimisele. 20 Bensodiasepiinid kuuluvad laialdaselt väljakirjutatavate ravimite rühma, millel on mitmesuguseid meditsiinilisi kasutusviise, sealhulgas ärevuse ja unetuse ravi ning alkoholi võõrutusnähtude leevendamine. Sellised ravimid on näiteks diasepaam, klonasepaam, alprasolaam ja oksasepaam. 21 Bensodiasepiinide väärkasutamine Euroopas kõrge riskitasemega opioiditarbijate hulgas, EMCDDA aruanne, Retseptiravimid ja käsimüügiravimid, kui see on asjakohane. 23 Kooskõlas ELi narkootikumidealase tegevuskava 5. meetmega. Täiendavad üksikasjad on esitatud komisjoni talituste töödokumendis, mis on lisatud käesolevale aruandele. 4

5 kättesaadavus on paranenud. Teisalt väidavad teatavad kodanikühiskonna esindajad, et raviteenuste kättesaadavus on eelarvekärbete tõttu halvenenud. Aastatel pakuti ELi liikmesriikides mitmesuguseid terviklikke ja integreeritud raviteenuseid. Pooled ELi liikmesriigid teatasid, et võrreldes eelmiste aastatega selliste raviteenuste mitmekesisus ja aastal ei suurenenud. Inglismaal on narkomaaniaravi laialdaselt kättesaadav. Viimased raviandmed (aastate kohta) näitavad, et 98 % ravile suunatud inimestest alustas ravi kiiremini kui kolme nädalaga. Ooteajad on lühikesed ravi alustamiseks kulub ligi kolm päeva. Tänu ravisüsteemi täiustamisele viimase kümnendi jooksul on ooteaeg kahanenud kahelt kuult aastal vaid kolmele päevale aastatel Suurem osa narkomaaniaravist toimub Euroopas ambulatoorselt 24. Haiglates või spetsialiseerunud keskustes patsientidele pakutav narkomaaniaravi moodustab narkomaaniaravist kümnendiku 25. Rehabilitatsiooni-/taastumisteenused ja aastal arenesid, kuid peaaegu pooled ELi liikmesriigid märkisid, et kõnealuseid teenuseid ei laiendatud. Samamoodi teatasid paljud kodanikuühiskonna esindajad, et rehabilitatsiooni-/taastumisteenuseid ja aastal nende riigis ei laiendatud. Riski ja kahjude vähendamine aastaks olid kõik ELi liikmesriigid vastu võtnud rahvatervise eesmärgid ennetada ja leevendada uimastisõltuvusega seotud tervisekahjustusi 26. Enamik ELi liikmesriike teatas, et ja aastal võeti erimeetmeid tõenduspõhiste riski ja kahjude vähendamise meetmete kättesaadavuse ja nendele juurdepääsu tagamiseks aastal loodud madala läve programmi raames 27 viidi Küprosel aastal ellu esimene nn lumepalliefektil põhinev katseprogramm. Selles programmis osalesid endised või praegused süstivad narkomaanid koolitusel, kus jagati teavet HIVi/AIDSi, hepatiidi, tuberkuloosi, esmaabivõtete, turvaseksi ja ohutuma uimastitarbimise kohta. Pärast koolitust jagas iga osaleja koolitusel saadud teadmisi omakorda veel kolme süstiva narkomaaniga ning kogus küsimustiku abil andmeid uimastitega seotud kõrge riskitasemega käitumise kohta. Kõikides ELi liikmesriikides on kehtestatud opioid-asendusravi ning nõela- ja süstlavahetuse programmid peamiste meetmetena süstivate narkomaanide seas levivate nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks ning nende kahe programmi ulatus paranes märkimisväärselt aastal ei olnud nõela- ja süstlavahetuse programmide ulatus kõikides riikides ja eelkõige vanglates aga kaugeltki täielik Ambulatoorse ravi puhul ei ole patsient vähemalt 24 tunni jooksul haiglaravil, vaid külastab haiglat, kliinikut või mõnda seotud asutust diagnoosi või ravi saamiseks. EMCDDA esitatud andmed. 25 See tuleneb asjaolust, et paljudes riikides võivad spetsialiseerunud keskused määrata opioid-asendusravi. EMCDDA esitatud teave. 26 Vastavalt aruandele hetkeolukorra kohta ELis ja kandidaatriikides seoses uimastisõltuvusega seotud tervisekahjustuste ennetamist ja leevendamist käsitleva aasta nõukogu soovitusega, Gesundheit Oesterreich & Sogeti, Madala läve programmide puhul esitatakse patsientidele minimaalseid nõudmisi, osutades neile teenuseid, püüdmata uimastitarbimist kontrollida, ja pakkudes nõustamist ainult siis, kui seda palutakse. 28 Samas, joonealune märkus nr 26. 5

6 Samuti teatas mitu riiki kahjude vähendamise teenuste kärpimisest viimastel aastatel ja mõnes riigis osutatakse selliseid teenuseid vaid piiratud ulatuses 29. Tšehhi Vabariigis on juurdepääs asendusravile piiratud. Metadooni pakutakse patsientidele tasuta, kuid see on kättesaadav vaid ligikaudu kümnes spetsialiseerunud keskuses. Enamik opioidasendusravi patsiente kasutavad buprenorfiini, mis ei ole tegelikkuses aga tervisekindlustusega hõlmatud, ning suurem osa patsiente peab maksma oma ravi eest väga suuri summasid (umbes pool keskmisest kuupalgast). See soosib buprenorfiini musta turgu. Üksikud riigid pakuvad narkootikumide järelevalve all tarvitamiseks ettenähtud ruume 30 ja mõnes ELi liikmesriigis toimivad ka naloksooni kodus tarvitamise programmid 31. Kuigi viimastel aastatel on tehtud edusamme, on üleannustamist või uimastitega seotud haigusi, õnnetusi, vägivalla- ja enesetapujuhtumeid põhjustav uimastitarbimine ELi noorte hulgas jätkuvalt üks peamine välditava suremuse põhjus aastal suri ELis ainuüksi uimastite üleannustamise tõttu vähemalt inimest 32. Alates aastast ei ole suurem osa riike suutnud üleannustamisest põhjustatud surmajuhtumite arvu vähendada. Tasub aga märkida, et üldiselt paistab kahjude vähendamise meetmete ulatus ja kättesaadavus ELis olevat seotud teatatud üleannustamisjuhtumite taseme vähenemisega aastal kahanes HIVi nakatumine süstivate narkomaanide seas. C-hepatiiti nakatumise määrad olid aga paljudes riikides jätkuvalt kõrged 33. Uimastitarbimine vanglates Vangide seas on ainete kasutamise tase kõrgem kui ülejäänud rahvastiku hulgas ja aastal oli enamikus ELi liikmesriikides olemas vangistatud narkomaanidele suunatud tervishoiupoliitika. Samuti kavatseb üle poole nendest riikidest kehtivaid meetmeid aasta lõpuks täiendada ja suurem osa riike, kes selliseid meetmeid praegu ei rakenda, plaanib seda samaks ajaks tegema hakata ja aastal tagati narkomaanidele enam kui pooltes ELi liikmesriikides ravi järjepidevus vanglas ja ühiskonnas pakutavate teenustega, pöörates eritähelepanu uimastite üleannustamise vältimisele 34. Valdav osa ELi liikmesriike teatas, et aastal oli opioid-asendusravi vanglates kättesaadav 35. Mõnes riigis piirdus vanglates pakutav ravi aga ainult nende isikutega, kellele see oli määratud enne vangistust. Vaid mõnes riigis olid ja aastal ette nähtud spetsiaalsed rahalised vahendid narkootikumide nõudluse vähendamisega seotud tegevuseks. Sellise tegevuse eelarve on sageli hõlmatud seotud valdkondade, nagu tervishoiu, hariduse ja hoolekande jaoks ette nähtud eelarvesse. 29 EMCDDA esitatud andmed. 30 Küsimustikule esitatud vastused, mida täiendavad andmed EMCDDA aruandest Narkootikumidega seotud perspektiivid. Narkootikumi tarvitamiseks ettenähtud ruumid ülevaade teenuse osutamisest ja tõenditest, Naloksoon on ravim, mida kasutatakse opioidide toime neutraliseerimiseks, eriti üleannustamise korral. EMCDDA andmetel on teatavad naloksooniprogrammid väikesemahulised ja ajaliselt piiratud. Ühes riigis on naloksooni jagamise programmid kättesaadavad kõrge riskitasemega kasutajatele kogukonnas ja vangidele pärast vanglast vabanemist. 32 EMCDDA andmed. 33 EMCDDA, Euroopa narkoaruanne Kuigi mõnes riigis kehtib see ainult teatavate vanglate puhul. 35 EMCDDA andmetel. 6

7 4. Narkootikumide pakkumise vähendamine Europoli teatel oli ebaseaduslik uimastikaubandus algatatud juhtumite ja teabevoo poolest ja aastal peamine kuritegevuse valdkond aastal teatati hinnanguliselt st narkootikumide pakkumisega seotud rikkumisest, millest 57 % puhul oli tegemist kanepiga aastal algatati ELis üle uue uimastitega seotud juhtumi, mis olid suunatud kokaiini, heroiini, sünteetiliste uimastite ja kanepiga kaubitsevate organiseeritud kuritegelike rühmituste vastu aastal teatati ELis 101 uuest psühhoaktiivsest ainest, võrreldes 41 ainega aastal. Praegu jälgib EMCDDA rohkem kui 450 ainet aastal konfiskeeriti uusi psühhoaktiivseid aineid korral, kokku üle 2,3 tonni. Selliste ainete tootmine, sealhulgas tablettide valmistamine, pakendamine ja märgistamine leiab üha enam aset ELi territooriumil, 38 kuid samuti tuuakse neid Euroopasse kolmandatest riikidest. ELi liikmesriikide andmetel oli aastal Euroopasse toodud uute psühhoaktiivsete ainete peamine lähteriik Hiina ja aastal esitas EMCDDA 182 ametlikku teadet uute psühhoaktiivsete ainete kohta ning 32 hoiatusteadet ja nõuannet varajase hoiatamise süsteemi võrgustikule. Paljud neist käsitlesid tõsiseid kõrvalnähte, eelkõige surmajuhtumeid, ja/või ohte, mida seostati võimaliku olulise kahjuga. Sellel ajavahemikul koostasid EMCDDA ja Europol terviseprobleeme põhjustavate uute psühhoaktiivsete ainete kohta seitse riskihinnangut. Nende põhjal 39 esitas komisjon nõukogule aastal ettepanekud kehtestada kogu ELis kahe aine suhtes kontrollimeetmed; aastal esitati veel kuus ettepanekut 40. Pärast Euroopa Parlamendi positiivset otsust võttis nõukogu kõik komisjoni ettepanekud vastu 41. Arvestades uutest psühhoaktiivsetest ainetest tuleneva ohu raskusastet, pidid nõukogu ja Euroopa Parlament kavandama uue, kiirema ja tõhusama süsteemi selliste ohtude kõrvaldamiseks aasta septembris võttis komisjon vastu õigusaktide paketi 42 nende eesmärkide täitmiseks. Kaasseadusandjad on seda paketti sellest ajast alates arutanud ja aastal tegi EMCDDA koostööd ELi liikmesriikidega, et saada täpseid, usaldusväärseid, võrreldavaid ja kvaliteetseid andmeid narkootikumide pakkumise kohta kogu ELis. See võimaldab hinnata pakkumise vähendamise poliitika rakendamise olukorda ja tõhusust. Andmeid kogutakse katseprojektina aastal. Eurojustile menetlemiseks suunatud ebaseadusliku uimastikaubanduse juhtumite arv kasvas aastal aastaga võrreldes ainult mõnevõrra. Eurojusti aastal korraldatud selleteemalises projektis leiti, et ELi liikmesriikide materiaalõiguse ja menetlusnormide vahelised erinevused kujutavad endast suurt takistust ebaseadusliku uimastikaubanduse uurimisel ning 36 EMCDDA andmed. 37 Europoli andmed. 38 Sealsamas, joonealune märkus Kaheksanda riskihinnangu (mis käsitles 4-metamfetamiini) koostasid EMCDDA ja Europol aastal. 40 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2015/1876, 8. oktoober 2015, 5-(2-aminopropüül)indooli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta; nõukogu rakendusotsus (EL) 2015/1874, 8. oktoober 2015, 4-metamfetamiini suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta; nõukogu rakendusotsus (EL) 2015/1875, 8. oktoober 2015, 4-jodo-2,5-dimetoksü-N-(2-metoksübensüül)fenetüülamiini (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N- [[1-(dimetüülamino)tsükloheksüül]metüül]bensamiidi (AH-7921), 3,4-metüleendioksüpürovalerooni (MDPV) ja 2-(3-metoksüfenüül)-2- (etüülamino)tsükloheksanooni (metoksetamiin) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta; nõukogu rakendusotsus (EL) 2015/1873, 8. oktoober 2015, 4-metüül-5-(4-metüülfenüül)-4,5-dihüdrooksasool-2-amiini (4,4 -DMAR) ja 1-tsükloheksüül-4-(1,2- difenüületüül)piperasiini (MT-45) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta. 41 Euroopa Kohtu 16. aprilli aasta otsusega kohtuasjades C-317/13 ja C-679/13 nõutakse, et enne uute psühhoaktiivsete ainete keelamist käsitlevate nõukogu otsuste vastuvõtmist tuleb pidada nõu Euroopa Parlamendiga. Seepärast pidi nõukogu uuesti vastu võtma kõik nõukogu otsused, mis võeti vastu või mille vastuvõtmine oli pooleli enne Euroopa Kohtu otsust, olles eelnevalt pidanud nõu Euroopa Parlamendiga. See toimus aasta oktoobris. 42 Paketti kuuluvad ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute psühhoaktiivsete ainete kohta ning ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 25. oktoobri aasta raamotsust 2004/757/JSK (millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta) uimasti määratluse osas. 7

8 piiriülesest organiseeritud kuritegevusest saadud varade kindlakstegemisel, jälgimisel ja sissenõudmisel. Samuti leiti projektis, et ebaseadusliku uimastikaubanduse juhtumite puhul kasutati väga vähe arestimis- ja konfiskeerimisotsuseid ja aastal käivitas suurem osa ELi liikmesriike algatusi piiriülese uimastikaubanduse vastu võitlemiseks ja turvalisuse parandamiseks koostöös teiste liikmesriikidega ja aastal korraldas CEPOL uimastite ja uimastiküsimuste teemal koolitusi ligi osalejale ELi liikmesriikidest, assotsieerunud riikidest, kandidaatriikidest ja ELi asutustest. Veidi üle poole ELi liikmesriikidest märkis, et õiguskaitseasutuste ja asjaomaste asutuste 44 vahel toimub uimastitega seotud küsimustes hea koostöö, kuigi kõigil neist ei ole koostöö ametlikuks muutmiseks sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumeid aastal konfiskeeriti ja peatati ebaseaduslikuks kasutamiseks ette nähtud narkootikumide lähteainete saadetisi kokku 846 korral; aastal oli selliseid juhtumeid Mitu ELi liikmesriiki on ühendanud oma õiguskaitsealase suutlikkuse Merenduse Valdkonna Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühmas (MAOC-N), et pidada kinni uimastisaadetisi eelkõige Atlandi ookeanil. Alates keskuse loomisest on see koordineerinud rohkem kui 120 laeva peatamist ning üle 100 tonni kokaiini ja 300 tonni kanepi konfiskeerimist, mille kaubanduslik jaehind ELis oleks 8 miljardit eurot. Keskuse tegevust toetatakse ka ELi vahenditest ja aastal olid enamiku ELi liikmesriikide õigussüsteemidega ette nähtud narkootikume tarvitavate õigusrikkujate sunniviisiliste karistuste alternatiivid. Peaaegu kõikides nendes ELi liikmesriikides oli tagatud ravi ja rehabilitatsioon, samal ajal kui pooled neist pakkusid haridust, järelravi ja sotsiaalset integratsiooni. Portugalis dekriminaliseeriti aasta juulis kehtestatud seadusega ebaseaduslike uimastite kasutamine ja sellega seotud teod, kuid uimastite kasutamist määratletakse endiselt ebaseadusliku käitumisena. Kuriteoks loetakse uimastite omamine sellises koguses, mis ületab kümne päeva jooksul individuaalseks tarbimiseks keskmiselt kuluvat kogust. Isikut, kes tabatakse väiksema kogusega ja keda ei kahtlustata ebaseaduslikus uimastikaubanduses osalemises, hindab uimastisõltuvuse vastase võitluse komisjon, kuhu kuuluvad jurist, arst ja sotsiaaltöötaja. Kohaldada võib halduskaristusi, kuid põhieesmärk on hõlbustada ravi kättesaadavust ja tervena ühiskondlikku ellu naasmist. Sellised komisjonid tegutsevad ennetava sekkumise n-ö teise astmena, hinnates politsei kaudu nende juurde suunatud uimastitarbijate isiklikke asjaolusid ja pakkudes asjakohaseid abivõimalusi. Veel üks probleem on interneti kujunemine oluliseks uimastitega kauplemise kohaks. Üle poole ELi liikmesriikidest pöörab eritähelepanu interneti kaudu toimuvale uimastitega seotud kuritegevusele ja paljud neist võitlevad sünteetiliste uimastite müümiseks kasutatavate veebisaitide vastu. Eurojust ja Europol on samuti teatanud, et võtavad interneti teel toimuva uimastitega seotud kuritegevuse vastu mitmesuguseid meetmeid. 43 Vastavalt nõukogu raamotsusele 2006/783/JSK, 6. oktoober 2006, konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta (ELT L 328, , lk 59) ja nõukogu raamotsusele 2003/577/JSK, 22. juuli 2003, vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus (ELT L 196, , lk 45). 44 Nagu lennuettevõtjad, lennukiirposti ettevõtjad, laevandusettevõtjad, sadamate ametiasutused ja keemiaettevõtjad. 45 Narkootikumide lähteainete ELi andmebaas. 8

9 Saksamaa föderaalne kriminaalpolitseiamet (BKA) tegi kindlaks, et eri liiki narkootikumide müük interneti teel on kasvanud. Peamine rõhk on sünteetilistel uimastitel. Peale selle liigub ebaseaduslik uimastikaubandus üha enam nn tavaveebist süvaveebi. Seepärast kasutatakse andmete anonüümseks muutmist ja kodeerimist, mis teeb haldajate, müüjate ja klientide tuvastamise väga keeruliseks. Lisaks pakuvad kasutajatele veelgi suuremat anonüümsust virtuaalvaluutad, nagu bitcoin. Selle kiiresti kasvava ilmingu tõttu moodustas BKA 15. novembril 2014 interneti kaudu toimuva ebaseadusliku uimastikaubanduse vastase võitlusega tegeleva töörühma. Praegu on töörühmas 2,5 ametikohta. Vaid mõnes riigis olid ja aastal ette nähtud spetsiaalsed rahalised vahendid narkootikumide pakkumise vähendamisega seotud tegevuseks. Sellise tegevuse eelarve on sageli hõlmatud seotud valdkondade, nagu kriminaalpolitsei üldeelarvesse. 5. Koordineerimine Tõhus reageerimine uimastiprobleemi valdkondadeülesele laadile nõuab eri poliitikavaldkondade vahelist koordineerimist ELi tasandil ja ELi liikmesriikide tasandil. Narkoküsimuste lahendamiseks üldtasandil on nõukogu loonud spetsiaalse töörühma. Kõnealuse töörühma raames on nõukogu eesistujariigid järginud tegevuskava, mis on tihedalt seotud ELi narkootikumidealase tegevuskavaga. Üksikud ELi liikmesriigid olid aga seisukohal, et kõiki meetmeid ei käsitleta süsteemselt. Nõukogu roteeruvad eesistujariigid on teinud jõupingutusi ka selle nimel, et luua tihedamad sidemed ja jagada teavet muude õiguskaitsega tegelevate töörühmadega. Peaaegu kõik ELi liikmesriigid märgivad, et nad koordineerivad oma seisukohti nõukogu narkootikumidealastes töörühmades kõikide riigi tasandi asjakohaste osalejatega aastal oli kõikides ELi liikmesriikides kehtestatud riiklik narkostrateegia, välja arvatud üks riik, kus järgitakse piirkondlikku lähenemisviisi. Kui enamik strateegiaid keskendus konkreetselt ebaseaduslikele uimastitele, siis mõnes ELi liikmesriigis sisalduvad uimastiküsimused laiemas sõltuvust käsitlevas poliitikas, mis hõlmab tubaka-, alkoholi- ja mõnikord ka muud liiki sõltuvust. Viimastel aastatel on üha enam riike koostanud oma narkostrateegia või tegevuskava kohta lõpliku hinnangu 46. Kõik ELi liikmesriigid teatasid, et aastal osalesid nende riikliku uimastipoliitika koostamises, seires ja/või hindamises kodanikuühiskonna organisatsioonid 47. Slovakkias osaleb peamises koordineerimisüksuses (milleks on Slovaki Vabariigi valitsuse nõukogu uimastipoliitika küsimuses) vabaühenduste esindaja (esindaja valitsuse juures), kellel on õigus kutsuda nõukogu koosolekutele ja konkreetsete päevakorraküsimuste arutamisele vabaühenduste esindajaid. Peale selle palutakse vabaühenduste esindajatel esitada kas valitsuse juures tegutseva esindaja kaudu või otse ideid uute strateegiadokumentide (strateegiate, tegevuskavade) koostamisel. Samuti on neil õiguslik pädevus esitada oma märkusi ja soovitusi dokumentide heakskiitmise menetluses. Nende märkusi ja soovitusi tuleb arutada ja kõige mõistlikumaid neist arvesse võtta; vältida tuleb lahkhelisid, mille esinemise korral on võimalik heakskiitmismenetlus peatada. Enamik kodanikuühiskonna esindajaid kinnitas oma riigi uimastipoliitika koostamises, seires ja/või hindamises osalemist aastal, kuigi mõni väitis ka seda, et selleks ei ole sisse seatud 46 EMCDDA andmed. 47 Eelkõige kutselised uimastitega seotud teenuste osutajad, uimastipoliitika valdkonnas tegutsevad vabaühendused, uimastivaldkonnaga seotud individuaalsete sidusrühmade (narkomaanide, pereliikmete jt) huve esindavad vabaühendused, teadusringkonnad. 9

10 struktureeritud dialoogi. Kuigi paljud kodanikuühiskonna esindajad leidsid, et riigi tasandil toimuv koostöö on kasulik, märkisid üksikud, et kodanikuühiskonnal ei ole nende riigis uimastipoliitika kujundamisel mingit rolli. ELi tasandil toimub komisjoni ja kodanikuühiskonna vahel struktureeritud dialoog kodanikuühiskonna uimastifoorumi kaudu, mis esitab nõuandeid poliitika väljatöötamise ja rakendamise toetamiseks. Kodanikuühiskonna esindajad olid seisukohal, et ELi narkostrateegia prioriteetide täitmiseks ei eraldatud ja aastal riigi tasandil piisavalt vahendeid. Ka paljud vabaühendused teatasid eelarvekärbetest. Tõendid uimastivaldkonnaga seotud avaliku sektori kulutuste kohta riigi tasandil on napid. Nendes 19 riigis, kes on viimasel kümnel aastal hinnanguid esitanud, jäävad hinnangulised kulutused vahemikku 0,01 0,5 % SKPst, kusjuures tervishoid moodustab kõikidest uimastitega seotud kulutustest % Rahvusvaheline koostöö Rahvusvahelisel tasandil on üks ELi narkostrateegias täpsustatud oluline eesmärk see, et EL väljendaks end rahvusvahelisel areenil ja partnerriikidega ühehäälselt ja aastal suutis EL rahvusvahelistel kohtumistel suurel määral esitada koordineeritud seisukohti. Kuigi ELi seisukohtade ühtlustamiseks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) institutsioonides on võetud meetmeid, tuleb Viinis asuvate ÜRO delegatsioonide ja Brüsselis asuva nõukogu horisontaalse narkootikumide töörühma tegevust paremini koordineerida. ELi seisukohad valmistati ette ÜROs või muudel uimastiküsimusi käsitlevatel rahvusvahelistel foorumitel toimuvateks kohtumisteks. Koostamisel on ELi ühine seisukoht ÜRO Peaassamblee aasta erakorraliseks istungjärguks. EL on teinud pikaajalist koostööd kolmandate riikidega, nagu Ameerika Ühendriigid, Ladina- Ameerika, Kariibi mere piirkonna, Kesk-Aasia ja Lääne-Balkani riigid, Venemaa ja Euroopa naabruses asuvad riigid, kellega korraldatakse uimastiküsimuste arutamiseks regulaarseid kohtumisi. Samuti on sõlmitud narkootikumide lähteainete kontrollimisel tehtavat koostööd käsitlevad erikokkulepped 11 riigiga, nagu Hiina, Ameerika Ühendriigid ja Mehhiko. Kõnealuste kokkulepete raames toimuvad korrapäraselt, enamjaolt kord aastas ekspertide kohtumised ja aastal keskenduti koostöös Euroopa naabruses asuvate riikide ja Venemaaga narkootikumide pakkumise vähendamisele, kuid koostöö ei arenenud nii hoogsalt kui varasematel aastatel. Suure tõenäosusega oli see tingitud probleemsest julgeolekuolukorrast Euroopa idapiiril. Oluline edasiminek oli ELi narkostrateegia ja tegevuskavaga kooskõlas olevate riiklike narkostrateegiate koostamine laienemisprotsessis osalevates riikides 49. ELi-CELACi 50 koordineerimis- ja koostöömehhanism uimastiküsimustes ning ühine narkootikumide lähteainete jälgimise rühm 51 korraldasid kohtumisi, kus keskenduti maailma uimastiprobleemi lahendamisele. ELi uimastipoliitikat Ladina-Ameerika piirkonnas toetavad ka arvukad piirkondlikud ja kahepoolsed koostööprojektid 52. ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelistes dialoogides keskenduti sellistele 48 EMCDDA andmed. 49 Aastatel võeti uued/ajakohastatud strateegiad vastu Türgis, Montenegros, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis ja Serbias. 50 Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendus. 51 ELil on Ladina-Ameerika riikidega seitse narkootikumide lähteainete kontrollimist käsitlevat erikokkulepet: Boliivia, Tšiili, Colombia, Ecuadori, Mehhiko, Peruu ja Venezuelaga. 52 St Boliivias, Peruus, Brasiilias, Ecuadoris ja Colombias. 10

11 teemadele nagu toimetulek uute psühhoaktiivsete ainetega, retseptiravimite väärkasutamine ja ettevalmistused ÜRO Peaassamblee aasta erakorraliseks istungjärguks. ELi uimastialastes väliskoostöö programmides järgitava lähenemisviisiga püütakse tasakaalustatult võidelda narkootikumide pakkumise ja nõudluse vastu, edendades ja kaitstes samal ajal inimõigusi. Teatavad peamised uimastivaldkonnaga seotud projektid, mida EL ja aastal rahastas, olid järgmised: COPOLAD: uimastipoliitika alane piirkondlik koostööprogramm Ladina-Ameerikaga 53 ; kokaiini liikumistee programm, 54 mida viiakse ellu 38 Lääne-Aafrika, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riigis; heroiini liikumistee programm 55 ; Kesk-Aasia uimastitevastase tegevuse programm (CADAP) 56 ; samuti Kesk-Aasias elluviidav BOMCA EL arendab koostööd ka Lääne-Aafrikaga, kus toetatakse ECOWASi 58 piirkondliku tegevuskava rakendamist, milles käsitletakse ebaseaduslikku uimastikaubandust, sellega seotud organiseeritud kuritegevust ja uimastisõltuvust. EL on ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) projektide ja programmide pikaajaline toetaja. Liit rahastab mitut ülemaailmsele ebaseadusliku uimastikaubanduse vastasele võitlusele suunatud projekti ja programmi kokku 73 miljoni euro väärtuses. ELi ja Ladina-Ameerika vaheline koostöö on määratletud ka COPOLADis, uimastipoliitika alases piirkondlikus koostööprogrammis, mille eesmärk on parandada nii Ladina-Ameerika uimastipoliitika tasakaalustatust, sidusust ja mõju kui ka ELi-CELACi koordineerimis- ja koostöömehhanismi uimastiküsimustes. Konkreetsemalt on selle eesmärk suurendada suutlikkust ja edendada uimastipoliitika väljatöötamise protsessi eri etappe Ladina-Ameerika riikides. Ladina-Ameerika riiklike uimastivastase võitluse asutuste sõnade kohaselt on COPOLAD aidanud soodustada muutusi uimastipoliitika tajumises, muuta aluspõhimõtteid, rõhutada vajadust narkootikumide nõudluse ja pakkumise vähendamise vahelise tasakaalu, tõenduspõhise poliitika, inimõigustest ja rahvatervise põhimõtetest lähtuva poliitika ning soolise võrdõiguslikkusega arvestamise järele ja saavutada kahjude vähendamisele suunatud lähenemisviisi heakskiitmine, mida varem ulatuslikult ei tunnustatud. Alternatiivsete arengumeetmete eesmärk on pakkuda põllumajandusettevõtjatele majanduslikult elujõulisi seaduslikke alternatiive narkootikumide valmistamiseks kasutatavate taimede kasvatamisele aastal käivitatud COPOLADi (kogueelarvega 6,5 miljonit eurot) on täielikult rahastanud EL aastal COPOLADi pikendati (aastateks ). Teises etapis moodustab ELi toetus 10 miljonit eurot. Toetusleping COPOLADi rakendamiseks sõlmiti Hispaania juhitud konsortsiumiga, kuhu kuuluvad partnerid Euroopast ja Ladina-Ameerikast, seotud üksused Costa Ricast, Poolast, Ecuadorist, Mehhikost ja Rumeeniast, CICAD (üleameerikaline narkomaaniavastane komisjon), IDPC (rahvusvaheline uimastipoliitika konsortsium), EMCDDA (Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus), PAHO (üleameerikaline terviseorganisatsioon) ja RIOD (Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias), ELi konsortsiumi juhib Saksamaa. Hõlmatud on järgmised Kesk-Aasia riigid: Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan. Ajavahemikuks eraldas EL programmile 20,7 miljonit eurot. 57 Piirihaldusprogramm Kesk-Aasias. Ajavahemikuks eraldas EL BOMCA-le 33,6 miljonit eurot. Üks selle osa keskendus piiril töötavate asutuste uimastivastase võitlemise suutlikkuse tugevdamisele. 58 Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus. 11

12 2013. ja aastal teatasid vaid üksikud ELi liikmesriigid selliste programmide rahastamisest piirkondades, kus kasvatatakse narkootikumide valmistamiseks kasutatavaid taimi või kus on oht selleks 59. Aastatel osales alla poole ELi liikmesriikidest kolmandate riikide, sealhulgas nende kodanikuühiskonna abistamises riski ja kahjude vähendamise algatuste väljatöötamisel ja rakendamisel 60. Mõni ELi liikmesriik rahastas ja aastal projekte ja/või programme, millega võideldi uimastitega seotud organiseeritud kuritegevuse vastu kolmandates riikides ja aastal sõlmisid pooled ELi liikmesriigid kolmandate riikidega kahepoolseid kokkuleppeid, koostööstrateegiaid ja/või tegevuskavasid, mis hõlmasid koostööd uimastiküsimustes (peamiselt Venemaa ning Lääne-Balkani, Lähis-Ida ja Ladina-Ameerika riikidega). Kõige levinumad kahepoolsete kokkulepete liigid olid need, mis käsitlesid koordineerimist, narkootikumide nõudluse ja pakkumise vähendamist, hindamist, teadusuuringuid ja seiret, ning need, mis käsitlesid ainult narkootikumide pakkumise vähendamist. 7. Teave, teadusuuringud, seire ja hindamine ja aastal toetas komisjon teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi sotsiaalmajandus- ja humanitaarteaduste programmi alusel ligi 10 miljoni euroga kahte uimastivaldkonnaga seotud projekti. Need projektid olid Sõltuvus ja elustiilid tänapäeva Euroopas (ALICE RAP) ja Euroopa teadusruum: ebaseaduslike uimastite vastu võitlemise võrgustik (ERANID). Seitsmenda raamprogrammi alusel toetati ebaseaduslikke uimasteid käsitlevaid teadusuuringuid (sealhulgas uuringuid süstivate narkomaanide kohta hepatiiti nakatunute rühmades ja HIVi nakatunud rasedate seas, innovaatiliste ravivõimaluste kohta ning ebaseaduslike uimastite avastamise tehnoloogiate täiustamise kohta) kokku ligikaudu 60 miljoni euro ulatuses. Peale selle andis komisjon uimastite valdkonda käsitlevateks uurimisalasteks projektideks üle 1,5 miljoni euro ka muudest rahastamisprogrammidest aastal korraldati ELi liikmesriikides uusi olulisi teadusuuringuid peamiselt narkootikumide nõudluse vähendamise ja vere kaudu levivate uimastitarbimisega seotud haiguste valdkonnas. Populaarsuselt järgmised uuringuteemad olid uimastite segatarvitamine ja kontrollitavate retseptiravimite väärkasutamine, uimastiprobleemid vangide seas ning narkootikumide nõudluse vähendamisele suunatud sekkumismeetmete ja teenuste kättesaadavus ning ulatus vanglates. Mõnes riigis tehti teadusuuringuid narkootikumide pakkumise vähendamise ning uimastitarbimisega kaasnevate psühhiaatriliste ja füüsiliste haiguste kohta ja aastal käivitasid/rakendasid peaaegu kõik ELi liikmesriigid algatusi spetsialistide 63 koolitamiseks narkootikumide nõudluse ja pakkumise vähendamise valdkonnas. Pooled riigid 59 Peamised toetusesaajad olid Afganistan, Myanmar, Laos, Boliivia, Colombia, Peruu ja Ecuador. 60 Peamised toetusesaajad olid Ladina-Ameerika, Kesk- ja Kagu-Aasia, Aafrika, Lääne-Balkani, Vahemere lõunapiirkonna ja Ida-Euroopa riigid. 61 Peamised toetusesaajad olid Aafrika, Kariibi mere piirkonna, Lõuna-Ameerika, Lääne-Balkani, Kesk-Aasia ja Ida-Euroopa riigid. 62 Programmist Kuritegevuse ennetamine ja selle vastu võitlemine (ISEC), narkomaania ennetus- ja teavitustegevuse programmist (DPIP) ja õigusprogrammist rahastati järgmisi projekte: LEADERi projekt ebaseaduslike uimastitega seotud majandusanalüüside tugevdamise kohta (biomeditsiiniuuringute sihtasutuse kliinik, Barcelona), C-hepatiidi ravi ja ennetamise alased teadusuuringud (Bristoli Ülikool), CASSANDRA teadusuuringud uute psühhoaktiivsete ainete tarneahela ja leviku kohta (King s College, London), PREDICT turule tulevate uimastitega seotud riskide prognoosimine in silico ja kliinilise toksikoloogia abil (Maastrichti Ülikool). 12

13 käivitasid või rakendasid algatusi ka spetsialistide koolitamiseks narkootikumide nõudluse ja pakkumise vähendamist käsitlevate andmete kogumise ja esitamise alal. Riikide või ELi tasandi koolitusalgatustes osalesid ka teatavad kodanikuühiskonna organisatsioonid. 8. Järeldused Ebaseaduslike uimastite puhul on tegemist keerulise sotsiaalse probleemiga, millega kaasnevad väga suured sotsiaalsed ja inimkulud. Ebaseaduslik uimastikaubandus on organiseeritud kuritegevuses üks kõige kasumlikum tegevusala. ELis on mitu aastat kohaldatud poliitikat, millega püütakse saavutada tasakaal narkootikumide nõudluse ja pakkumise vähendamise vahel. Selle ELi mudeli toimimist tunnistavad paljud sidusrühmad ja kolmandad riigid. EL peaks kasutama olemasolevaid suhteid ja dialooge kolmandate riikidega, et anda uus hoog uimastivastases võitluses tehtavale koostööle. Kui EL soovib, et tema tasakaalustatud lähenemisviisi uimastiprobleemile hakataks järgima üle maailma, tuleb teha tõhusamat ja suunatumat koostööd kolmandate riikide ning piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. ELi osalus ja toetus aitab kolmandatel riikidel võidelda uimastiprobleemidega ja samal ajal vähendada narkootikumide pakkumist ELis. Uimastivaldkonnas tekib pidevalt uusi riske. Üks neist riskidest on uute psühhoaktiivsete ainete üha suurem levik. Praegu on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament ja nõukogu saavutaksid kokkuleppe usaldusväärse ja tõhusa süsteemi kehtestamises, et tegeleda uute psühhoaktiivsete ainetega kaasnevate ohtudega kogu ELis. Samal ajal on vaja teha koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga jõupingutusi ohtlike ainetega seotud tegevuse kavandamiseks rahvusvahelisel tasandil. Teine probleemne arengusuund on interneti kujunemine uimastitega kauplemise kohaks. EL ja rahvusvaheline kogukond peavad tegelema selle uimastiprobleemi tahuga aktiivselt ja ennetavalt, tehes ebaseadusliku elektroonilise uimastikaubanduse tõkestamiseks koostööd õiguskaitseasutuste, tööstusharu, kodanikuühiskonna ja teiste partneritega. Kanepit tarvitatakse ja sellega kaubeldakse ELis laialdaselt ning hiljuti turule tulnud sünteetilised kannabinoidid on andnud sellele turule uue mõõtme. Rahvusvahelisel tasandil ja Euroopas käivad kanepi üle ka pingsad arutelud, sest kolmandates riikides rakendatakse uusi õiguslikke muudatusi, millega lubatakse selle kasutamine meelelahutuslikel eesmärkidel. See arutelu tõenäoliselt jätkub ja tõmbab tulevikus veelgi enam tähelepanu. Kuigi teave avaliku sektori kulutuste kohta uimastitega seotud poliitikale on ELis piiratud, ei ole kahtlust, et majanduskriis on mõjutanud viisi, kuidas ELi liikmesriigid selle küsimusega tegelevad. EMCDDA andmetel on mitu ELi liikmesriiki teatanud, et nad on kärpinud kahjude vähendamise teenuseid ja/või et neil on kehtestatud üksnes väikesemahulised meetmed. Peale selle on kodanikuühiskonna organisatsioonid juhtinud tähelepanu narkomaania ennetamiseks ja -raviks ette nähtud vahendite vähendamisele riigieelarvetes. ELi tasandil jätkatakse uimastialaseid teadusuuringuid. Peamised vahendid, millega soodustatakse ELi teadusuuringuid selles valdkonnas, on ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 ( ) ja õigusprogramm ( ). 63 Sealhulgas tervishoiutöötajad, vabaühendused, politseiametnikud, diplomaadid, õpetajad ja haridustöötajad, sotsiaaltöötajad, teadlased ja poliitikakujundajad, riskianalüütikud, psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni programmide juhid, tolliametnikud ja tollikoerad, kohtunikud, advokaadid, vanglaametnikud. 13

14 2016. aastal toimuv ÜRO Peaassamblee erakorraline uimastiteemaline istungjärk on oluline teetähis üle maailma miljonite inimeste elu mõjutava poliitika edasisel väljatöötamisel. Mudel, mida EL sellel istungjärgul edendab, on teaduslikel tõenditel põhinev integreeritud ja tasakaalustatud lähenemisviis. Ühtlasi kasutab EL seda üritust selleks, et kutsuda üles järgima rahvusvahelisel tasandil humaansemat ja rohkem rahvatervisele suunatud uimastipoliitikat. On väga oluline, et ELi seisukohad kõnealusel istungjärgul oleksid ühehäälsed. ELi narkostrateegia kohaselt hindab Euroopa Komisjon aastal põhjalikult oma narkostrateegiat ja tegevuskava. Hindamisel käsitletakse ELi narkostrateegia rakendamise mõju nii ELis kui ka mujal. Selle tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas teha ettepanek uue tegevuskava kohta ajavahemikuks

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

kg609932insideET.indd

kg609932insideET.indd ISSN 1830-0820 2006. AASTA ARUANNE UIMASTIPROBLEEMIDE OLUKORD EUROOPAS ET 2006. AASTA ARUANNE UIMASTIPROBLEEMIDE OLUKORD EUROOPAS Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

kg708418coverET.indd

kg708418coverET.indd Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse kohta Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) on üks Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutusi. Asutus on rajatud 1993. aastal ja asub

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis ET Kokkuvõte ESPADi 2. aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaanne on autoriõigusega

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 179 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne ELi sisejulgeoleku strateegia

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2013) 179 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne ELi sisejulgeoleku strateegia EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.4.2013 COM(2013) 179 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Teine aruanne ELi sisejulgeoleku strateegia rakendamise kohta ET ET KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil L 284/22 Euroopa Liidu Teataja 12.11.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil EUROOPA PARLAMENT JA

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

LISA 2 uimastiprogrammi tegevuste tabel

LISA 2 uimastiprogrammi tegevuste tabel LISA 2. Tegevusprogrammi visioon süsteemide lõikes. Hetkeolukord ja eesmärgid aastani 2016 Jrk 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Süsteem / vajalikud valdkonna tegevused Pakkumise vähendamise süsteem Pakkumise vähendamisega

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

SISEMINISTEERIUM

SISEMINISTEERIUM ESITATUD: 11.07.2019 valitsuskabineti nõupidamisele ESITAJA: siseminister Mart Helme ESITAMISE AEG: kuupäev digiallkirjas TEEMA: Lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava aastateks 2019-2023 1. SISUKOKKUVÕTE

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. november 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0299 (NLE) 12966/16 COASI 204 ASIE 82 RELEX 819 CFSP/PESC 792 COHOM 125 CONOP 83 COTER 101 COARM 178 DEVGEN

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 33 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING RE

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 33 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING RE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 3.2.2012 COM(2012) 33 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Vahehindamine ELi mitmeaastane programm

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 28. mai 2014 (OR. en) 10033/14 Institutsioonidevaheline dokument: 2013/0091 (COD) ENFOPOL 142 CODEC 1323 CSC 109 MÄRKUS Saatja: Saaja: Eesistujariik Nõukogu Eelmise dok nr:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem