KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 184 final KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE aktsiisi üldist korda käsitleva nõukogu 16. detsembri aasta direktiivi 2008/118/EÜ rakendamise ja hindamise kohta {SWD(2017) 131 final} ET ET

2 Sisukord 1. SISSEJUHATUS TAUSTTEAVE DIREKTIIVI HINDAMINE Hindamise ulatus Tulemused Direktiivi 2008/118/EÜ tulemuslikkus ja tõhusus Aktsiisi- ja tollikorra sidusus Asjakohasus Euroopa lisandväärtus LISATÄHELEPANU NÕUDVAD KÜSIMUSED Load Puudujäägi, ülejäägi ja muude erandite käsitlemine ning pettusevastane võitlus Tolli- ja aktsiisiprotseduuride kooskõlastamine Tasutud aktsiisimaksuga liikumise protseduur, mis on mõeldud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele JÄRELDUSED JA JÄRELMEETMED SISSEJUHATUS Nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ 1 artikli 45 lõikes 2 on sätestatud: Hiljemalt 1. aprillil 2015 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta. Aruande jaoks tõendite kogumiseks lasi komisjon korraldada kaks välist hindamisuuringut. Esimene hindamisuuring, mis käsitles direktiivi V peatükki (st selliste aktsiisikaupade kaubanduslikku liikumist, millelt aktsiisimaks on juba tasutud, käsitlevaid eeskirju) avaldati aastal 2. Teine uuring, mis keskendus direktiivi III ja IV peatükile (maksuladudes hoidmise ja elektroonilise kontrollisüsteemiga seotud sätted), avaldati aastal Nõukogu 16. detsembri aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT L 9, )

3 Mõlemad eespool nimetatud uuringud seisnesid liikmesriikide ja ettevõtjate seas korraldatud küsitlustel, mille tulemusi võrreldi, et tagada sidus ja järjepidev ülevaade kõnealustest teemadest. Mõlema uuringu jaoks korraldati ligikaudu kolmandikus liikmesriikides mitu veelgi põhjalikumat juhtumiuuringut. Valitud liikmesriike peetakse esindavaks, tuginedes riigi suurusele, geograafilisele asukohale ja sellele, kas liikmesriik on aktsiisikaupade tootja või tarbija. Komisjon otsustas selle reguleeriva valdkonna hindamise korraldada õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi 4 raames. Üksikasjalikke hindamistulemusi on kirjeldatud käesolevale aruandele lisatud komisjoni talituste töödokumendis (SWD (2017) xxxx). Tuginedes viiele peamisele hindamisküsimusele (asjakohasus, sidusus, tulemuslikkus, tõhusus ja Euroopa lisandväärtus), analüüsitakse hindamise käigus, kas direktiivis 2008/118/EÜ sätestatud sekkumisega on saavutatud kavandatud eesmärgid ja millisel määral on direktiiviga saavutatud selle eeldatav mõju. Uuringute käigus saadud tõendite põhjal tehakse selles aruandes kokkuvõte komisjoni hindamisjäreldustest. Üksikasjalikumat teavet saab aruandele lisatud komisjoni talituste töödokumendist. 2. TAUSTTEAVE Nõukogu direktiiv 2008/118/EÜ asendas nõukogu direktiivi 92/12/EMÜ 5. Direktiivis määratakse kindlaks aktsiisikaupade valdamise ja liikumise kord Euroopa Liidu territooriumil, välja arvatud väikesel arvul territooriumidel, kus selle sätteid ei kohaldata. Direktiivi eesmärke ja seda, kuidas need eri poliitikatasanditel koos toimivad, on kajastatud allpool esitatud sekkumispõhimõtete skeemil. 4 5 Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi käigus vaadatakse läbi kõik ELi õigusaktid, et teha kindlaks koormused, vastuolud, lüngad või ebatõhusad meetmed ja esitada vajalikud ettepanekud läbivaatamistulemuste põhjal järelmeetmete võtmiseks. Nõukogu 25. veebruari aasta direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta (EÜT L 076, ). 3

4 Joonis 1. Direktiivi 2008/118/EÜ kohased sekkumispõhimõtted Sätted Tegevuseesmärgid Erieesmärgid Üldeesmärgid Direktiivi kohaldamisala sse kuuluvate kaupade kindlaksmäära mine Aktsiisi sissenõutavus, tagastamine ja aktsiisist vabastamine Maksuladude süsteemi kehtestamine Kehtestada direktiivi kohaldamisala Ühtlustada aktsiisi sissenõutavuse mõistet ja tingimusi Võimaldada ametiasutustel vajalikke kontrolle teha Vähendada maksutõkkeid, minimeerides ettevõtete ja maksuhaldurite kulusid Kehtestada selge ja järjepidev raamistik kaupade vabaks liikumiseks Tagada ettevõtete võrdne kohtlemine (neutraalne konkurents) Tagada siseturu nõuetekohane toimimine Kaitsta liikmesriikide eelarve-eesmärke Aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemi liikumisprotseduu rid Võimaldada ametiasutustel teha järelevalvet aktsiisikaupade liikumise üle Võimaldada aktsiisikaupade liikumise nõuetekohast järelevalvet Vähendada ebaseaduslikku kaubandust, maksudest kõrvalehoidumist ja kuritarvitusi 3. DIREKTIIVI HINDAMINE 3.1. Hindamise ulatus Hindamine hõlmab kogu direktiivi kohaldamisala, ent keskendub III V peatükile. I ja II peatükki võeti hindamisel arvesse niivõrd, kuivõrd sätted puudutasid küsimusi, mis on III V peatüki sätete mõju puhul asjakohased. I peatükis on määratletud aktsiisimaks kui tarbimiselt tasutav maks ning sätestatakse selliste mõistete nagu volitatud laopidaja ja maksuladu ühised määratlused. Ühised määratlused tagavad, et neid termineid mõistetakse õiguslikult ühtmoodi, ning loovad selge ja järjepideva raamistiku. II peatükis on kehtestatud aktsiisi sissenõutavuse aeg ja koht, vastutavad isikud, hävimise ja pöördumatu kahjustumise mõju ning rikkumised, tagastused, vähendamised ja vabastused. III peatükki on direktiivist 92/12/EMÜ üle võetudmõiste maksuladu, s.o üks lubatud kohtadest, kus võib aktsiisi peatamise korra alusel aktsiisikaupu vallata ja toota, hõlbustades tootmis- ja laohoonete kontrolli. Üksikasjalikud loa andmise eeskirjad otsustatakse riikides, aga süsteem tervikuna on sätestatud direktiivi III peatükis. Iga maksuladu on seotud volitatud laopidajaga, kes vastutab maksulao juhtimise eest. Maksuladu ja volitatud laopidaja saavad kumbki kordumatu aktsiisinumbri 6. Aktsiisiandmete vahetamise süsteemist (SEED) saadud andmed võimaldavad kontrollida, kas aktsiisinumbri puhul on luba olemas, ja juhul kui on, saab andmeid selle kohta, 6 Nõukogu määruses (EL) nr 389/2012 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 612/2013 on sätestatud õiguslik alus ettevõtjate lube ja registreerimist ning maksuladude lube käsitlevate andmete vahetamiseks liikmesriikide vahel. 4

5 milliseid aktsiisitooteid võib ettevõtja või maksuladu käidelda. Asjaomase liikmesriigi maksuhaldur registreerib aktsiisiandmete vahetamise süsteemi andmebaasis nii kaubasaatja kui ka -saaja. IV peatükk hõlmab olulist muudatust, mis tehti direktiiviga 2008/118/EÜ: aktsiisi peatamise korra alusel toimuva liikumise järelevalve automatiseerimine aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi (EMCS) kaudu. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi on välja töötanud ja seda käitavad ühiselt riikide maksuhaldurid ja komisjon ning komisjonil on keskne kooskõlastav roll. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem võimaldab aktsiisi peatamise korra alusel reaalajas jälgida aktsiisikaupade volitatud ja registreeritud kohtade vahel liikumist ning tagab, et kaupu saab lähetada üksnes sellistesse kohtadesse. IV peatükiga on lisatud ka kindla kohaga seotud uut liiki ettevõtja ehk registreeritud kaubasaaja, kes võib kaupu aktsiisi peatamise korra alusel vastu võtta, aga ei või neid vallata. Selles peatükis on määratletud ka uut liiki ettevõtja ehk registreeritud kaubasaatja, kes võib aktsiisi peatamise korra alusel transportida kaupu impordikohast. Direktiivi V peatükis (artiklites 33 38) 7 on kehtestatud ühised eeskirjad, kuidas aktsiisikaubad, millelt aktsiisimaks on juba tasutud (st mis on tarbimisse lubatud), võivad Euroopa Liidus kaubanduslikult kaht moodi liikuda: ettevõtjatevahelised saadetised (B2B) ja aktsiisikaupade kaugmüük teises liikmesriigis asuvale füüsilisele isikule (B2C). Selline korraldus pakub huvi eelkõige VKEdele, mis ei suuda täita maksulao lubade ning aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteemi käitamise finantsnõudeid. Direktiivi artiklites 33 ja 34 on esitatud ettevõtjatevahelise (B2B) kaupade liikumise nõuded ja sätestatud, et liikumine peab kajastuma lihtsustatud haldussaatedokumendil (SAAD), mille üksikasjad on sätestatud määruses (EMÜ) nr 3649/92. Kui kaubad on ühes liikmesriigis vabasse ringlusse lubatud ja liiguvad seejärel teise liikmesriiki, tasutakse aktsiisimaks sihtliikmesriigis kehtestatud määra ulatuses ja, kui see on asjakohane, võib ettevõtja seejärel taotleda vabasse ringlusse lubamisel juba tasutud aktsiisimaksu tagastamist Tulemused Direktiivi 2008/118/EÜ tulemuslikkus ja tõhusus Kaupade liikumine aktsiisi peatamise korra alusel Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem asendab paberipõhise süsteemi paberivaba (elektroonilise) järelevalvesüsteemiga, kõrvaldades seega haldustõkked aktsiisimaksuga maksustatud kauba liikumisel üle piiride tänu sellele, et minimeeritakse nii ettevõtjate kui ka maksuhaldurite kulusid ning samal ajal tagatakse paremad vahendid maksupettuse avastamiseks ja ärahoidmiseks. Alates süsteemi kasutuselevõtmisest ajavahemikul alates aasta jaanuarist kuni aasta maini on registreeritud üle 13,6 miljoni liikumise aktsiisi peatamise korra alusel ja neist 98,1 % toimusid ilma vahejuhtumiteta või edasist käsitsi sekkumist nõudmata. 7 V peatüki artikkel 32 reguleerib ühest liikmesriigist teise liikuvate reisijate alkoholi, tubaka ja mineraalõlide ostmise korda. See kord asendas aastal kehtetuks tunnistatud direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 28 esitatud üleminekusätted liidusisesel reisimisel kehtivate maksuvabastuste kohta. Aastatel ei olnud üleliidulisi suunistasemeid. Seda korda hindamisuuringu käigus ei vaadeldud. 5

6 Liikmesriigid on veendunud, et aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem on alandanud kulusid ja vähendanud dokumentide haldamisele kuluvat aega, nagu on näidatud tabelis 1. Tabel 1. Kaupade tüüpilise liikumise töötlemisele kulunud aeg enne (paberipõhine süsteem) ja pärast (arvutipõhine süsteem) aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi kasutuselevõttu aastal 8 Liikmes- riik Ajakulu liikumise kohta (paberipõhine süsteem) BG Andmed puuduvad 5 min CZ 30 min 10 min FI 6 min 0 9 HU 120 min 6 min LT 30 min 9 min (0,15 h) Ajakulu liikumise kohta (EMCS) LV 20 min Andmed puuduvad PL 3 5 h (alkoholi puhul); 0,5 h (muude kaupade puhul) RO Andmed puuduvad 0 SI 3 min 1 min SK 60 min 10 min Allikas: Duty suspension evaluation 2015, Ramboll. 3 5 h (alkoholi puhul); 0,25 h (muude kaupade puhul) Tänu liikumisteabe töötlemisele kulunud aja vähenemisele on aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem vähendanud mitme liikmesriigi üldiseid halduskulusid 10. Kogutud andmete ekstrapoleerimise ja ELi standardkulude mudeli kohaldamise põhjal on tänu aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemile ainuüksi aastal kokku hoitud 27,5 37 miljonit eurot (olenevalt asjaomaste isikute ametikohast). 11 Liikmesriigid on väitnud ka seda, et paberipõhise süsteemi kaotamine ja seonduv tõhususe kasv on vabastanud ressursse, mis võimaldavad keskenduda kaupade riskantsematele liikumistele ja parandada liikumise kontrolli. Ettevõtjate jaoks on peamised kasutegurid aktsiisidokumentide töötlemisele kuluva aja vähenemine, võimalus liikumist (nii kaubasaatja kui ka -saaja puhul) hiljem jälgida ning 8 Ükski aasta laienemise eelne liikmesriik peale Soome ei olnud valmis võrdlusandmeid esitama. Uuemad liikmesriigid võtsid paberipõhise süsteemi kasutusele vahetult aastale eelnenud aastatel ja seega on neil olemas suhteliselt hiljutised näitajad. Pole põhjust arvata, et aasta laienemise eelsete liikmesriikide tulemused oleksid märkimisväärselt teistsugused. 9 0 tähendab seda, et protsess viiakse tavaliselt lõpule automaatselt. 10 Keskmine ajakokkuhoid arvestatuna tundides ühe liikumise kohta oli esitatud andmete kohaselt 35 minutit (0,59 tundi). Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem on ainuüksi aastal hoidnud hinnangute kohaselt kokku üle tunni (ligikaudu 720 täistööajaga töötajat, eeldusel et tööpäev kestab kaheksa tundi ja aastas on 220 tööpäeva) nende liikmesriikide maksuhaldurite jaoks, kes andsid teada positiivsest muutusest. 11 Üksikasjalikumat teavet leiab väljaandest Evaluation of current arrangements for the holding and moving of excise goods under excise duty suspension, lk 53, või aruandele lisatud komisjoni talituste töödokumendist. 6

7 auditi ja kontrolli hõlbustamine tänu tõhusamatele ja kvaliteetsematele liikumisdokumentidele. Uuringus neid kasutegureid ei kvantifitseeritud. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemist saavad kasu nii suured kui ka väikesed ettevõtjad, ehkki suurettevõtjad said elektroonilise süsteemiga kaasnevast mastaabisäästust rohkem kasu. Ettevõtjad jagunesid selle järgi, kas aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem vähendas kulusid (41 %), suurendas kulusid (30 %), ei muutnud midagi (18 %) või nad ei osanud öelda (11 %). Need tulemused on väga sarnased varasema ettevõtjaid käsitleva uuringu tulemustega, mis esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastal, 12 ning võivad osutada sellele, et suuremad ettevõtjad on automatiseerimisest rohkem kasu saanud. Joonis 2. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi mõju kuludele võrreldes varasema paberipõhise korraga (vastanuid 228) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kulude märkimisväärne vähenemine võrreldes eelmise paberipõhise korraga (N = 39 ) 17% Kulude vähenemine (N = 55 ) 24% Mõju puudub (N = 41 ) 18% Lisakulud (N = 50 ) 22% Märkimisväärsed lisakulud võrreldes eelmise paberipõhise korraga (N = 18 ) 8% Ei oska öelda / ei ole kohaldatav (N = 25 ) 11% Allikas: Duty suspension evaluation 2015, Ramboll. Ettevõtjatevahelised kaupade liikumised, mille puhul aktsiisimaks on tasutud Samas leidub tõendeid, et kehtiv V peatüki kohane kord, mis käsitleb kaupu, millelt aktsiisimaks on tasutud, tekitab äriühingutele märkimisväärse koormuse ega ole kooskõlas eesmärgiga soodustada kaupade vaba liikumist ühtsel turul, kuna ikka veel kasutatakse paberpõhiseid menetlusi ja liikmesriikide lähenemisviisid erinevad üksteisest 13. Ettevõtjad, kes kasutasid tasutud aktsiisimaksuga liikumiste korda, kinnitasid, et nõuete täitmisega seotud formaalsustele kulus keskmiselt 221 minutit ühe liikumise kohta COM (2013) 850 ja SWD (2013) Vt punkt Allikas: Duty paid evaluation, Ramboll, 2015, tabel 19. Enamik ettevõtjaid väitis, et formaalsuste täitmine nõuab vähem kui tund aega liikumise kohta. Samas viitavad andmed mitmel juhul äärmiselt suurele ajakulule, mille tõenäoline põhjus on ühise menetluse puudumine. 7

8 Tasutud aktsiisimaksuga liikumiste korda käsitlevas uuringus paluti ametiasutustel nimetada tasutud aktsiisimaksuga liikumiste haldamise kõige ressursimahukamad tahud. Kümme liikmesriigi maksuhaldurit kaheteistkümnest tajusid paberipõhist süsteemi koormavamana ja ajamahukamana kui automaatseid või elektroonilisi protsesse ning ülejäänud kaks ei avaldanud arvamust. Kolm liikmesriiki olid suutelised esitama mõned ligikaudsed näitajad aja kohta, mis kulus ühe keskmise ettevõtjatevahelise (B2B) kaupade liikumise käsitlemiseks. Keskmine töötlemisaeg oli vahemikus neli kuni kaheksa tundi olenevalt saadetise laadist. Võrdluseks võib tuua keskmiselt mõne minuti, mis kulub liikumise haldamiseks aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis. Muud praktilised probleemid, millest teada anti, olid riikide nõuete erinevused (nt aktsiisi tagastamise jaoks nõutavad dokumendid), samuti selge teabe puudumine riikide menetluste kohta, mis põhjustab äriühingute diskrimineerimist. Palju rohkem kui pooled ettevõtjatevahelise kaupade liikumisega tegelevad uuritud ettevõtjad olid kehtiva korra tõttu juba otsustanud oma tooteid liikmesriikide vahel mitte vedada. Peamiste põhjustena märgiti suurt halduskoormust ja seonduvaid kulusid (36 ettevõtjat 44st) ja ebaselgeid nõudeid, mis põhjustavad õiguskindlusetust (21 ettevõtjat 44st). Enamik ettevõtjaid pidas ettevõtjatevahelise kaupade liikumise suhtes kohaldatavat tasutud aktsiisimaksu korda koormavamaks kui aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi kasutamist. Tasutud aktsiisimaksuga kaugmüük (ettevõtjalt tarbijale) Kaugmüügi puhul kinnitavad ettevõtjad, et kulud, mis on seotud maksuesindaja kasutamisega, mida enamik liikmesriike peab tegema, on märkimisväärne turulepääsu takistus. Selliste maksuesindusteenuste eest nõutavad tasud võivad mõnikord ületada posti- ja kiirkullerteenuste tasusid kolmandatest riikidest saadetud pakkide tollivormistuse eest. Mitu ettevõtjat väitis, et mõnel juhul oli lihtsam müüa tooteid kolmandatele riikidele kui kaugmüügi teel teistes liikmesriikides asuvatele tarbijatele. Praegu on peaaegu võimatu korraldada alkoholi kaugmüüki mõnda teise liikmesriiki mõistliku kuluga, mis on võrreldav muude kaupade kaugmüügiga. Maksuesindaja teenuseid pakkusid üldiselt üksnes suured kaubaveoettevõtjad, kellel puudusid vahendid väikesaadetistega (tavaliselt 6 12 pudelit) tegelemiseks ning kes kas keeldusid teenust pakkumast või nõudsid põhjendamatult suurt tasu, nagu on näidatud tabelis 2. Tabel 2. Maksuesindajate kulud kaugmüügi korral Lähteriik sihtriik FR NL FR BE FR BE FR UK Maksuesindaja keskmine kulu esitatud andmete järgi (ilma aktsiisimaksuta ja veini hinnata, välja arvatud juhul, kui need on märgitud) eurot deklaratsiooni kohta, välja arvatud transport eurot saadetise kohta (kaasa arvatud teenindusettevõte ja transport; minimaalselt 12 pudelit) eurot saadetise kohta 60 eurot saadetise kohta (12 pudelist koosneva tellimuse korral) 8

9 BE UK 100 Inglise naela deklaratsiooni kohta (välja arvatud transport) Allikas: Duty suspension evaluation 2015, Ramboll Aktsiisi- ja tollikorra sidusus Väärtuse poolest kolmandik kogu Euroopa Liidus toodetud aktsiisikaubast eksporditakse 15. Sellegipoolest esineb aktsiisikauba kaudsel ekspordil mitu tehnilist ja õiguslikku probleemi. Hindamise käigus vaadeldi aktsiisi peatumise korra alusel kauba liikumisele kehtiva korra ja vastava ekspordi tollikorra sidusust. Võib teha järelduse, et menetluste ühtlustamist on võimalik veelgi rohkem optimeerida. Kokkuvõttes olid nii liikmesriikide ametiasutused kui ka ettevõtjad nõus, et aktsiisikaupade ekspordil esineb probleeme. Liikmesriikidele tekitasid probleeme ka aktsiisitoodete impordi protseduurid, ent selgus, et ettevõtjatele tekitasid need vähem praktilisi küsimusi. Sellest hoolimata rõhutasid nii ettevõtjad kui ka liikmesriikide ametiasutused, et aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi kehtestamine on hõlbustanud aktsiisi- ja tolliprotseduuride kooskõlastamist. Eelmiste paberipõhiste süsteemidega võrreldes on aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem tegevuse kooskõlastamist parandanud. Eksport 16. Liikmesriikide ametiasutused ja ettevõtjad tunnistavad, et sidususe puudumine aktsiisi- ja ekspordiprotseduuride vahel on probleemne. 27 liikmesriigist 22 (80 %) olid arvamusel, et aktsiisi peatamise alusel aktsiisikauba liikumise kehtiv kord ei olnud sidus tollioperatsioonide ja ekspordi suhtes kohaldatavate korra, kohustuste ja protseduuridega. Esiteks tuleks ekspordiga seotud liikumistoimingud lõpetada aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis elektroonilise väljumissõnumi alusel, mille saadab tolli ekspordikontrolli süsteem (lühendatult ECS). Sageli ei saada tollilt seda sõnumit ning liikumistoiminguid tuleb kontrollida ja need lõpetada käsitsi. Teiseks, isegi kui sõnum saadakse, ei esita mõned eksportijad ekspordideklaratsioonis viidet ühtiva elektroonilise haldusdokumendi haldusviitenumbrile, mis muudab keeruliseks või võimatuks selle, et süsteem kohaldab väljumisandmeid õige elektroonilise haldusdokumendi suhtes. Need kitsaskohad tekitavad suuremaid halduskulusid. Selle tagajärjel läheb protsessi automatiseerimisest saadav kasu kaduma, sest liikumistoimingud tuleb käsitsi sulgeda, ühitades ekspordi kontrolli süsteemist saadud väljumistulemusi aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemist saadud elektrooniliste haldusdokumentidega. Ühtivuse puudumise korral tuleb kaubasaatjal lasta esitada muud tõendid väljumise kohta või ta riskib liikumistagatise kaotamisega aastal kinnitas Prantsusmaa, et pidi ekspordiliikumist käsitsi sulgema. 41 % ettevõtjatest 15 Eespool esitatud hinnang põhineb Eurostati statistikal aktsiisikauba ekspordi kohta. Statistika puhul ei eristata otsest (mis hõlmab ainult üht riiki) ja kaudset (mille puhul kaup liigub enne liidu territooriumilt väljumist läbi ühe liikmesriigi territooriumi) eksporti. Direktiivis käsitletakse peamiselt ekspordi järelevalvet, mis hõlmab üle ühe liikmesriigi. Otsese ekspordi üksikasjalik kord määratakse kindlaks riigi tasandil ning aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi ja ekspordi kontrolli süsteemi (ECS) kasutamine ei ole kohustuslik. Kuna liidu kaubasaaja puudub, ei ole V peatüki kohase tasutud aktsiisimaksu korra alusel liikuva aktsiisikauba kaudset eksporti sätestatud. 16 Rohkem teavet selle kohta, kuidas aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem ning ekspordi kontrolli süsteem peaksid kooskõlas olema, vt Evaluation of current arrangements for the holding and moving of excise goods under excise duty suspension, lk

10 tunnistab, et sidususe puudumine aktsiisi- ja ekspordiprotseduuride vahel on probleem. Vastanud märkisid, et nad ei ole rahul aktsiisi- ja tolliprotseduuride kooskõlastamisega. Joonis 3. Põhiprobleemid aktsiisi- ja eksporditolliprotseduuride kooskõlastamisel (vastanuid 64) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aktsiisikauba liikumise toimingu lõpetamata jätmine suurendab maksukohustuse riski (N = 59 ) 92% Muude väljumist kinnitavate tõendite mitteaktsepteerimine suurendab nõuete täitmisega seotud kulusid (N = 45 ) 70% Riikide enda leitud lahenduste erinevused suurendavad nõuete täitmisega seotud kulusid (N = 26 ) 41% Ajutise korraga kaasnev ebakindlus suurendab nõuete täitmisega seotud kulusid (N = 11 ) 17% Riikide toimingute erinevus suurendab pettuse riski (N = 5 ) 8% Muud (N = 8 ) 13% Ei oska öelda / ei ole kohaldatav (N = 1 ) 2% Allikas: Duty suspension evaluation 2015, Ramboll. Import. Aktsiisiga seotud impordiga on tegu siis, kui kolmandast riigist Euroopa Liitu sisenenud kaupa ei suunata tolli eriprotseduurile või välistransiidiprotseduurile või see vabastatakse tollijärelevalvest. Sellega kaasneb tollimaksu, aga ka aktsiisi- ja käibemaksu tasumine, välja arvatud juhul, kui kauba suhtes kohaldatakse viivitamata aktsiisimaksu peatamise korda (kaupa vallatakse maksulaos või see lähetatakse impordikohast aktsiisimaksu peatamise korra alusel). Kui lõplik kaubasaaja asub teises liikmesriigis, peab aktsiisimaksu peatamise korra kohane liikumine toimuma aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemiga tagavata järelevalve all. Impordikorra puhul osutasid ettevõtjad vähem probleemidele; 17 %-l esines mõningaid probleeme, peamiselt tingituna riikide aruandlusnõuete erinevustest, mis suurendavad kulusid. Teisest küljest kinnitas 19 liikmesriiki 27st, et neile tekitab probleeme sidususe puudumine impordiprotseduuride ning aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemile üleandmise vahel, mis viitab sellele, et protseduuride edasine ühtlustamine võib aidata vähendada halduskoormust ja nõuete täitmisega seotud kulusid. Tollitransiit pärast eksporti 17 Mõned ettevõtjad eelistavad hoiduda kaudse ekspordi puhul aktsiisi- ja tolliprotseduuride paralleelsest kasutamisest ja kasutavad nende asemel transiidiprotseduuri enne kaupade lahkumist. Sel juhul lõpetatakse ekspordiprotseduur transiidiprotseduuriga, mis algab 17 Transiit on tolli eriprotseduur, mis võimaldab uut arvutipõhist transiidisüsteemi kasutades teostada arvuti teel järelevalvet kauba ühest kohast (lähtekoht) teise (sihtkoht) liikumise üle liidu tolliterritooriumil. Transiiti kasutatakse tavaliselt liiduvälise kauba viimiseks kauba Euroopa Liitu sisenemise kohast kohta, kus on mugavam vormistada kaup vabasse ringlusse lubamiseks. Seda võimalust käsitlevad aktsiisialased õigusnormid. Pealegi lõppeb praktikas kauba eksport mõnikord enne seda, kui kaup EList lahkub, ja järelevalve antakse üle transiidile. Tolli eriprotseduure nimetati ühenduse tolliseadustikus varem tolli peatamismenetluseks või -korraks. 10

11 väljumistolliasutusest 18, mis toimib ka lähtetolliasutusena, mis ei asu selle füüsilise koha juures või lähedal, kus kaup liidust lahkub. Kaup viiakse seejärel uue arvutipõhise transiidisüsteemi järelevalve all väljumiskohta. Transiidiprotseduur lõpetatakse transiidiandmete sõnumi saamisel, mille sihttolliasutus lähtetolliasutusele saadab. Seda peetakse kaubanduse lihtsustamiseks, sest see võimaldab transportida kaubad ekspordiprotseduuri alusel kesksesse kohta, protseduur lõpetada ning seejärel kaup transiidiprotseduuri alusel ümber rühmitada ja eksportida. Samas näitavad sidusrühmade arvamused kokkuvõttes, et see ei ole rahuldav lahendus. Peale selle puudub aktsiisiõigusnormides selge õiguslik alus pärast ekspordiprotseduuri transiidiprotseduuri kasutamiseks ning õiguslikust seisukohast lubatakse niimoodi transporditud kaup vabasse ringlusse ebaseaduslikult, kui vastav ekspordiprotseduur lõpetatakse ajal, kui transiidiprotseduur algab, st enne kui kaup lahkub füüsiliselt Euroopa Liidu tolliterritooriumilt. 27 liikmesriigist 11 teatas, et ekspordiprotseduuri kasutamine nii, et sellele järgneb transiidiprotseduur, tekitab probleeme. Selline menetlus nõuab kas aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi kohase liikumise käsitsi lõpetamist või mõnes liikmesriigis ekspordiprotseduuri lõpetamist ning seejärel käivitub aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem automaatselt, kui transiit algab, isegi kui kaup liigub endiselt Euroopa Liidus transiidiprotseduuri alusel. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis leiduv teave ei ole enam täpne, sest kaup lahkub tegelikult Euroopa Liidust alles siis, kui transiidiprotseduur lõpetatakse. 40 % vastanutest, kes eksportisid aktsiisikaupu, andsid teada selle protseduuri kasutamisest (45 % ei kasutanud ja 15 % ei osanud öelda, kas seda protseduuri kasutati). Nad loetlesid aja- ja kulu kokkuhoiu ning liikumiste parema järelevalve võimalusega seotud eeliseid. Samas märkisid nad, et esines probleeme teabe kooskõlastamisel aktsiisija transiidiprotseduuride puhul. Protseduurid, mille puhul kasutati ekspordiprotseduuri koos transiidiprotseduuriga aktsiisitoodete ekspordiks, tekitasid probleeme 26 % vastanute jaoks, kes neid kasutasid Asjakohasus Direktiivi 2008/118/EÜ III ja IV peatükk 19 liikmesriiki leidis (olles nõus või täielikult nõus), et endiselt esineb vajadus aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi järele nende riigis, hoolimata teatavate pettuseliikide lisandumisest. Üksnes üks liikmesriik ei olnud nõus, samal ajal kui ülejäänud vastanud ei osanud öelda või ei olnud ei nõus ega ka vastu. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi vajadust kinnitavad liikmesriigid ja ettevõtjad, kes soovivad pettuse ärahoidmiseks laiendada aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi määrdeõlidele ja toortubakale. Liikmesriigid väljendasid vajadust analüüsida aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi funktsionaalseid spetsifikatsioone ning jätkata süsteemi arendamist, et hõlmata tasutud aktsiisimaksuga liikumiste automatiseerimist. Nad märkisid, et pettuseliikide areng ei vähenda vajadust 18 Väljumistolliasutus on tavaliselt piiril, sadamas või lennujaamas või nende lähedal asuva tolliasutuse kohas, mis tõendab, et kaup on Euroopa Liidu tolliterritooriumilt lahkunud, ja seega on kauba eksport lõpule viidud. Liidu tolliseadustiku rakendusakti artikli 329 alusel on võimalik teisi territooriumil asuvaid kohti käsitada väljumistolliasutusena, seega lõpetades ekspordi enne, kui kaup füüsiliselt territooriumilt väljub. See võib aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi olenevalt liikmesriigist automaatselt sulgeda või mitte. 11

12 aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi järele, vaid süsteemi tuleb tugevdada. Tunnistati, et aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi mis tahes muudatuste väljapakkumisel tuleb tagada tasakaal pettuse vältimise ja kaubanduse lihtsustamise vahel, et maksimeerida aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemist saadavat kasu. 16 liikmesriiki 27st olid nõus, et samasuguseid tulemusi pettustevastase võitluse puhul ei oleks saanud saavutada ilma ELi tegevuseta (st riigi, kahepoolse või rahvusvahelise algatuse kaudu). Direktiivi 2008/118/EÜ V peatükk Komisjon leiab, et endiselt esineb vajadus üleliidulise raamistiku järele kauba liikumiseks äriühingute vahel tasutud aktsiisimaksu protseduuri alusel, et ära hoida topeltmaksustamist. Samas toetab komisjon liikmesriikide ja ettevõtjate järeldust, et tasutud aktsiisimaksu kord, mis on esitatud V peatükis, ei ole piisavalt tõhus ega tulemuslik Euroopa lisandväärtus Ettevõtjate puhul on ühise aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi peamine kasu seotud aktsiisidokumentide töötlemisele kuluva aja vähenemisega, (nii kaubasaatja kui ka -saaja) võimalusega liikumisi hiljem jälgida ning auditi ja kontrolli lihtsustamisega tänu tõhusamatele ja kvaliteetsematele liikumisdokumentidele. Kokkuvõttes tagab kehtiv kord selge ja järjepideva raamistiku aktsiisikaupade hoidmiseks ja liikumiseks. Vähestes valdkondades toob liikmesriikide erinev tõlgendus kaasa riikide eeskirjade erinevused ja tekitab ettevõtjates ebakindlust. Näiteks tekitavad praegu segadust aktsiisimaksu kohustust käsitlevad eeskirjad puudujääkide korral ja need tuleb selgemaks muuta. Tuleb täiustada teabevahetusmehhanisme, mida ettevõtjad ja pädevad asutused saavad erandolukordades kasutada, kas olemasoleva funktsiooni kasutamise või uue funktsiooni väljatöötamise kaudu. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi ühtsed eeskirjad on vajalikud siseturu nõuetekohaseks toimimiseks. Sellele aitab veelgi kaasa aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemile juurdepääsu ühtlustamine, määratledes ühtmoodi ettevõtjad, kes on volitatud valdama ja vedama kaupu aktsiisi peatamise korra alusel. Kehtiv kord on üldiselt taganud, et diskrimineerivate tingimuste kehtestamise võimalus eri liikmesriikides on olnud väike. Isegi kui pädevus volitada ettevõtjaid valdama ja vedama aktsiisikaupu jääb riigile, on vähe tõendeid oluliste turulepääsu takistuste kohta. Ettevõtjad kinnitasid, et aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi peamine kasu on seotud võimalusega (nii kaubasaatja kui ka kaubasaaja) liikumisi hiljem jälgida, lihtsustades seega nende enda tegevuse auditit, ning teha järelevalvet nende enda korra tõhususe ja tulemuslikkuse üle maksukohustuste täitmisel. Üldiselt leidsid maksuhaldurid ja ettevõtjad, et ettevõtjatevaheliste (B2B) tehingutega seotud Euroopa tasandil ühiste meetmete eeliseid piiravad õigusliku ja tehnilise selguse puudumine ja riikidevahelised erinevused. Kaugmüügi puhul oli kehtival korral Euroopa lisandväärtus väike või see puudus üldse, seda ühtlustamise puudumise tõttu. Mõned ettevõtjad kinnitasid, et kord on sama koormav või isegi koormavam kui kauba kolmandatesse riikidesse eksportimise kord. Valdkonnad, milles oleks kasu täiendavast ühtlustamisest, on esitatud 4. punktis. 12

13 4. LISATÄHELEPANU NÕUDVAD KÜSIMUSED Väljapakutud täiustused on võimalik saavutada direktiivi 2008/118/EÜ ja selle rakendusmääruste kavandatava muutmisega, nagu on ette nähtud komisjoni töökavas Load Direktiiviga 2008/118/EÜ kehtestatakse ELi tasandil ühtsed määratlused eri liiki ettevõtjate kohta, kellel on lubatud vallata ja vedada aktsiisikaupa aktsiisi peatamise korra alusel. Need määratlused aitavad luua selge ja järjepideva raamistiku aktsiisikaupade valdamiseks ja liikumiseks ning tagavad äriühingute võrdse kohtlemise. Aktsiisikaupade valdamise ja vedamise lubade ning lihtsustuste nõuded on liikmesriigiti erinevad. Lubade nõuded on keerulised. See võib tekitada ettevõtjatele takistusi ja muuta taotlemisprotsessi tarbetult aeganõudvaks. Näiteks kui ettevõtjatelt küsiti loatagatiste 19 arvutamise eeskirjade kohta, ütlesid mitmed ettevõtjad, et nad ei tea, millega on tegu (24 %). Liikmesriikide kaupa analüüsituna näitasid andmed, et samast riigist ja samas sektoris tegutsevatele ettevõtjatele anti mõnikord vastuolulist teavet. Näiteks Saksamaal (liikmesriik, kus oli suurim arv küsitluses osalenuid) tegutsevad ettevõtjad väitsid, et nende laotagatised arvutati aastakäibe (34 %), kuukäibe (3 %), aasta aktsiisikohustuse (16 %) ja kuu aktsiisikohustuse (21 %) alusel. See näitab, et mõned nõuded ja sätted on väga keerulised. Õigusnormide kättesaadavuse ja mõistmise keerukust rõhutati ka juhtumiuuringutes. Nelja liikmesriigi sidusrühmad teatasid, et sageli ei esitanud ettevõtjad täielikke taotlusi, mis nõudis pädevatelt ametiasutustelt täiendavat tarbetut tööd. Enamikus liikmesriikides peavad ettevõtjad esitama nii liikumistagatise, et tagada liikumisega seotud aktsiisivõlg, kui ka loatagatise, et katta maksulao või registreeritud kaubasaatjate ja -saajate tegevus. Tagatisi käsitletakse riigi tasandil. Ettevõtjad pidasid neid märkimisväärseks koormuseks, hoolimata asjaolust, et tagatiste vähendamist ja neist loobumist rakendatakse laialdaselt, et toetada väiksemaid ettevõtjaid, teatavaid tooteid ja maksunõuetele vastavaid ettevõtjaid. Loobumine on lubatud üksnes teatavatel direktiivis 2008/118/EÜ sätestatud asjaoludel Puudujäägi, ülejäägi ja muude erandite käsitlemine ning pettusevastane võitlus 20 Pärast hindamisuuringu valmimist on Euroopa Kohus teinud otsuse direktiivi artiklite 10 ja 20 kohta ja muu hulgas täpsustanud seda, millal liikumine on lõppenud 21. Direktiivi artikli 20 lõikega 2, milles märgitakse, millal aktsiisi peatamise korra alusel aktsiisikaupade liikumine lõppeb, püütakse määratleda aega, millal need kaubad arvestatakse vabasse ringlusse lubatuks, ja määrata kindlaks, millal muutub nende kaupade aktsiisimaks sissenõutavaks. See on veelgi olulisem juhul, kui avastatakse 19 Kui tagatised on nõutavad, peavad need katma aktsiisikaupade tootmisel, töötlemisel ja valdamisel esinevad riskid. Neid käsitletakse riigi tasandil. 20 Üksikasjalikumat teavet leiab väljaandest Evaluation of current arrangements for the holding and moving of excise goods under excise duty suspension, lk Kohtu (kuues koda) 28. jaanuari aasta otsus (Saksamaa Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus) BP Europa SE vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt (kohtuasi C-64/15) (ELT 2016/C 106/11). 13

14 puudujääk aktsiisikaupade tarnimisel. Sellegipoolest on puudujääkide kohta nõuete esitamise kord ebaselge. Ettevõtjate vastu esitatud nõudeid käsitlevad direktiivi 2010/24/EL 22 (nõuete sissenõudmise direktiiv) sätted, aga nõuete sissenõudmise direktiivis sätestatud vahendite kasutamine on liikmesriigiti erinev. Mõnel juhul ei kasutata neid üldse. Puudub selge alus nõuete sissenõudmise vahendite seostamiseks aktsiisimaksukohustuse varasema kehtestamisega. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi spetsifikatsioonid 23 tagavad liikmesriikide ja ettevõtjate vahelise teabevahetuse vahendi, et teha kindlaks, millised kohustused võivad esineda, aga seda võimalust kasutatakse vähe. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem näeb ette ka aktsiisimaksu nõudmise sõnumi, mille peaks saatma nõude esitav liikmesriik lähteliikmesriigile, kes vastutab tagatise haldamise eest, ent ka seda sõnumit kasutatakse harva või ei kasutata seda üldse. Mõni ettevõtja väitis, et ei saa elektroonilist haldusdokumenti muuta enne, kui lähteliikmesriik on selle aktsepteerinud, mis tekitab vaidlusi koguste ja tasumisele kuuluva aktsiisimaksu üle. Kaubasaatja võib saata lähteliikmesriigile aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi sündmuseteate, osutades veale. Sündmuseteate peamine eesmärk on samas võimaldada ettevõtjatel anda teada olulisematest juhtumitest, mis liikumise ajal ilmnevad, ja seda võimalust kasutatakse praegu vähe aastal saatsid liikmesriigid üksteisele üksnes 1160 sündmuseteadet ehk ligikaudu 0,04 % juhul 2,95 miljonist sel aastal toimunud liikumisest aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemis. Samas puudub seadusjärgne aruandekohustus. Sihtkoha muutumine pärast saadetise tagasilükkamist või sellest keeldumist 24 : liikmesriigid on eksperdirühmas kokku leppinud, et kui kaubad lükatakse tagasi või neist keeldutakse, peaks kaubasaatja välja andma sihtkoha muutumise teate, et tagastada saadetis lähetamiskohta või uuele kaubasaajale. See peaks muutuma seadusjärgseks kohustuseks. Peale selle paraneks olukord, kui kaubasaajal oleks kohustus võtta järelmeetmeid juhul, kui saadetakse tagasilükkamis- või keeldumissõnum. Nende probleemide leevendamiseks anti kaks soovitust: esiteks tuleks spetsifikatsioonide toetamiseks kehtestada seadusjärgne kohustus saata tagasilükkamis- ja keeldumissõnumid ning teiseks tuleks luua õiguslik alus, et tagasilükkamis- või keeldumissõnumile järgneks automaatselt sihtkoha muutmine kauba saatmiseks tagasi kaubasaatjale. Eeldatakse, et aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteem on üldiselt pettust vähendanud. Peamised probleemid, mille liikmesriigid on kindlaks teinud, olid see, et ettevõtjad sisestasid liiga pikki sõiduaegu, ning teatavate andmete puudumine elektroonilises haldusdokumendis, näiteks kaupade omandiõigus lähetamisel ja saabumisel, mis võiksid olla abiks riskianalüüsi tegemisel. 22 Nõukogu 16. märtsi aasta direktiiv 2010/24/EL vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (ELT L 84/1, ). 23 Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi spetsifikatsioonid on dokumendid, milles kirjeldatakse süsteemi nõudeid kesksel ja riigi tasandil ja seda, kuidas neid nõudeid täidetakse kõrgel tasemel (niiöelda aktsiisisüsteemi funktsionaalse spetsifikatsioonid (FESS)), ning üksikasjalikum kirjeldus on esitatud mitmes eri dokumendis. 24 Selles kontekstis viitab saadetise tagasilükkamine kaubasaaja otsusele lähetuskohas olevate või sealt ära liikuvate kaupade saadetist mitte vastu võtta. Keeldumine viitab otsusele mitte vastu võtta sihtkohta saabunud kaupa. 14

15 4.3. Tolli- ja aktsiisiprotseduuride kooskõlastamine Nagu eespool märgitud, valmistab endiselt muret suur arv avaldamata liikumisi aktsiisikaupade otsese ekspordi korral. Kasu võiks olla ka transiidi selgest õiguslikust alusest ja imporditud aktsiisikaupade käsitlemise eeskirjade paremast ühtlustamisest Tasutud aktsiisimaksuga liikumise protseduur, mis on mõeldud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele Äriühingutevaheline tasutud aktsiisimaksuga liikumise kord, mis pakub huvi eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, ei toimi hästi ning tekitab halduskoormust ja ettevõtjatele suuri nõuete täitmisega seotud kulusid; samuti on see võimalik pettuseallikas. Paberipõhised dokumendid tuleb saata tagasi lähteliikmesriiki. Alles selle dokumendi saabumisel võib teha lähteliikmesriigile tagasimakse. Paberipõhiseid dokumente võib pettuse käigus mitu korda kasutada, sest puudub seadusjärgne tähtaeg nende tagasisaatmiseks. Aktsiisikaupade kaugmüügi kord on veelgi halvem, arvestades et maksuesindajate üldine kasutamine muudab õiguspärase kaubandustegevuse mitteelujõuliseks. Samas teeb komisjon ettepaneku lahendada probleem alles siis, kui kaugmüügi puhul lepitakse kokku üks käibemaksu kontrollpunkt. Ainsa maksuesindaja keelamine ei vähendaks ettevõtjate jaoks koormust, sest nad peavad registreeruma käibemaksukohustuslasena ka tarbimisliikmesriigis. 5. JÄRELDUSED JA JÄRELMEETMED Arvestades kahe uuringu ja hindamise SWD(2017)xxx tulemusi, teeb komisjon järgmised järeldused. Aktsiisikaupade valdamise ja liikumise kord ei tohiks moonutada konkurentsi, takistada nende kaupade vaba liikumist ELis ja maksude kogumist ega hõlbustada maksupettust. Kokkuvõttes toimib aktsiisi peatamise korra alusel aktsiisikauba valdamise ja liikumise praegune kord tõhusalt ja tulemuslikult ning viisil, mida ei saaks ilma üleliidulise tegevuseta saavutada. Sellegipoolest on mõned küsimused, mis tuleb veel lahendada eelkõige aktsiisi- ja tolliprotseduuride kooskõlastamine, mille puhul esineb märkimisväärne õiguskindlusetus ja tehnilisi protseduure on võimalik tunduvalt paremini kooskõlastada. Samal ajal kui aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi kehtestamine sellise aktsiisikauba järelevalveks, mis liigub aktsiisimaksu peatamise korra alusel, aitab parandada aktsiisimaksu kogumist, on mitmeid võimalikke õiguslikke ja tehnilisi muudatusi, mis vähendaksid maksudest kõrvalehoidumist ja pettust veelgi. Selliste kaupade liikumise kord, mis on juba teises liikmesriigis vabasse ringlusse lubatud, on palju ebarahuldavam: kehtiv kord on ebatõhus, ebapiisav, et tagada aktsiisikaupade vaba liikumine, ning võib tekitada maksudest kõrvalehoidumist ja pettust. See on eriti oluline väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul, kas kasutavad seda korda kõige rohkem. Aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi kasutamine tasutud aktsiisimaksu protseduuri puhul ühtlustaks seda liiki kaubandust, muudaks eeskirjad läbipaistvamaks ja selgemaks ning aitaks ettevõtjatel saada lihtsasti ja kiiresti tagasi lähteliikmesriigis tasutud aktsiisimaks. Järelmeetmed 15

16 (1) Komisjon kontrollib liikmesriikide rikkumiste käsitlemise ja kaebuste lahendamise võimalikke õiguslikke ja tehnilisi täiustusi. (2) Komisjon uurib, kas aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemi või lihtsustatud haldussaatedokumendi süsteemi asemel oleks kasulik välja pakkuda mõni vähem koormav režiim väikse maksuriskiga aktsiisikauba, nagu denatureeritud alkohol, maitseained, parfüümid ja teatavad energiatooted, liikumiseks. (3) Komisjon uurib aktsiisikaupade impordi, ekspordi ja transiidi järelevalvel kasutatava korra õiguslikke ja tehnilisi muudatusi. (4) Komisjon analüüsib ettevõtjatevahelise kaubanduse puhul kohaldatava tasutud aktsiisimaksu korra alusel makstud aktsiisimaksu täielikku või osalist automatiseerimist, et vähendada ettevõtjate ja liikmesriikide halduskoormust ning nõuete täitmisega seotud kulusid. (5) Komisjon otsib võimalusi, kuidas täiustada aktsiisikaupade rahvusvahelise kaugmüügi korda. Komisjon võtab neid järeldusi arvesse direktiivi läbivaatamise ettevalmistamisel, nagu on sätestatud komisjoni aasta töökavas (COM(2016) 710 (final), 2. LISA). Läbivaatamine hõlmab avaliku konsultatsiooni korraldamist ja mõjuhinnangu koostamist. 16

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

guidance-customs-procedures_et.DOCX

guidance-customs-procedures_et.DOCX EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Brüssel, 11. märts 2019 SUUNIS ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA TOLLIKÜSIMUSED LEPPETA LAHKUMISE KORRAL Ühendkuningriik esitas 29. märtsil

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR

EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TR EUROOPA KOMISJON MAKSUNDUSE JA TOLLILIIDU PEADIREKTORAAT Tollipoliitika, õigusaktid, tariifid Tollialased õigusaktid TRANSIIDI KÄSIRAAMATU MUUTMINE TRANSIIDIDEKLARATSIOONINA KASUTATAV ELEKTROONILINE VEODOKUMENT

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S

Rahandusministri 25. juuni a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT S Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord lisa 1 (muudetud sõnastuses) SAATELEHT Selgitavad märkused: 1) tärn veerus lahtri number tähistab

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 1.rtf

Microsoft Word - Lisa 1.rtf Rahandusministri 25. juuni 2014. a määrus nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba Rahandusministri saatedokumentide 25.juuni 2014. menetlemise a määruse kord nr 22 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise EUROOPA KOMISJON Brüssel, 9.12.2015 COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta {SWD(2015)

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend

Vee- või õhusõiduki pardale või raudteeveeremile toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhend 1 Vee- või õhusõiduki pardale toimetatavate varude tolliformaalsuste teostamise juhised (seisuga 11.04.18) (Seisuga 11.04.18 muudetud punkti 2.3 alapunkti 3 ja punkti 6.6 alapunkti 1) Sisukord 1. Õigusaktid......

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL EUROOPA KOMISJON Brüssel, 4.5.2017 COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.6.2017 COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS) Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem