SELETUSKIRI Käesolev Veskitammi tn 10 kinnistu detailplaneering on koostatud ABC Vara AS tellimusel, keda esindab juhatuse liige Jüri Vips.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SELETUSKIRI Käesolev Veskitammi tn 10 kinnistu detailplaneering on koostatud ABC Vara AS tellimusel, keda esindab juhatuse liige Jüri Vips."

Väljavõte

1 SELETUSKIRI Käesolev Veskitammi tn 10 kinnistu detailplaneering on koostatud ABC Vara AS tellimusel, keda esindab juhatuse liige Jüri Vips. 1. DETAILPLANEERIMISE PROJEKTI KOOSTAMISE ALUSED Saue Vallavalituse korraldus 08.august 2006 nr 782 Detailplaneeringu algatamine Laagri alevikus Veskitammi 10 kinnistul. 2. LÄHTEMATERJALID Saue valla üldplaneering Saue valla ehitusmäärus. Kinnitatud Saue Vallavalituse poolt 25.mai 2006 otsusega nr Saue valla jäätmehoolduseeskiri. Kinnitatud Saue Vallavolikogu poolt 23. Oktoober määrus nr 18 Vabariigi Valitsuse 27. oktoober 2004 määruse nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Teeseadus Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad Eesti Standard EVS 809-1:2002. Kuritegevuse ennetamine, Linnaplaneerimine ja Arhitektuur Osa 1: Linnaplaneerimine Eesti Standard EVS 842:2003 Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest. Hea ehitustava Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ Fortum Termest AS Elion Ettevõtted Aktsiaselts AS Kovek 3. DETAILPLANEERIMISE PROJEKTI KOOSTAMISEKS TEHTUD UURINGUD 1. Topo-geodeetiline alusplaan OSAÜHING DALAGOR töö nr G Dendroloogiline hinnang Olev Abner DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE EESMÄRK Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Veskitammi tn 10 kinnistule ehitusõigus kaupluse hoone rajamiseks ning krundi kasutamise tingimused. Samuti on detailplaneeringu eesmärgiks planeeritava ala tehnovõrkudega lahendamine, haljastuse, liikluskorralduse ja heakorrastuse lahendamine. 5. OLEMASOLEV OLUKORD Planeeritav ala asub Saue vallas, Laagri alevikus, Veskitammi tn 10 kinnistul. Juurdepääs planeeritavale alale on Veskitammi tänavalt olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha. Planeeritav ala hõlmab ühte kinnistut: Veskitammi tn 10 katastritunnus 72701:005:0309 suurusega 3504 m² sihtotstarbega 100% ärimaa. Kinnistu omanikuks on Laagri Keskus OÜ Olemasoleval Veskitammi tn 10 kinnistul paikneb amortiseerunud ja tehniliselt halvas seisukorras ärihoone, kus on varem tegutsenud Scotland Yard i pubi. Kinnistu on piirdeta. Territooriumi reljeef planeeritaval kinnistul on tasane. Maapinna absoluutkõrgus jääb vahemikku

2 Detailplaneeringu alal kaitsealused objektid puuduvad. Kinnistu on kaetud vähese kõrghaljastusega. 6.KONTAKTVÖÖNDI ANALÜÜS Saue valla üldplaneeringu järgi paikneb Veskitammi tn 10 kinnistu ärihoonete alal, kus võivad paikneda piirkonda teenindavad teenindus-ja kabandusettevõtted ja büroohooned. Piirkonnale on iseloomulik polüfunktsionaalsus. Kinnistute sihtotstarbed on elamumaa, ärimaa, tootmismaa ja ühiskondlike hoonete maa. Kinnistu naabrusesse jäävad Veskitammi tn 12 korterelamu. Kinnistu on ümbritsetud ka reformimata riigimaaga, mis osaliselt on hoonestamata. Veskitammi tn 10 kinnistust ida poole jääb Saue Kultuurimaja, mida ümbritseb väike park. Planeeritava ala kontaktvööndisse jääb ka Saue Vallavalituse hoone Veskitammi tn 4. Planeeritava ala vastu teisele poole Veskitammi tänavat jääb väiksem pood ja Veskitammi pubi. Planeeritavast alast lõuna poole jääb tootmishoonete kvartal (Vae tn 3c, 3b, 3a), millele juurdepääs on Vae tänavalt. Piirkond on varustatud ühistranspordiga. Ühitranspordipeatus jääb planeeritava ala ette Veskitammi tänava äärde. Piirkond on hästi varustatud tehnovõrkudega, elekter, side, vesi, kanalisatsioon, tsentraalne soojustorustik. Veskitammi tn 10 kinnistul ei ole kehtivaid muinsuskaitselisi piiranguid. Piirkonnas on nii elu, äri kui tootmishooneid, kuna tegemist on Laagri aleviku keskusega. Piirkonnale on isloomulik valdavalt lahtine hoonestuslaad. Linnaehituslikuks dominandiks planeeritva ala kontaktvööndis võiks pidada Saue Vallavalituse hoonet. Lähim rekreatsiooniala on Pääsküla jõe äärne rohevöönd. Hooned kontaktvööndis on nii lameda katusega (Veskitammi tn 4, Veskitammi tn 3) kui ka viilkatusega (Saue Kultuurimaja, Veskitammi tn korterelamud). Krundid on valdavalt piirdeta. Kontaktvööndi hoonestustihedus on erinev. Korterelamud Veskitammi tn on valdavalt 3-korruselised. Ümbruskonna ühiskondlikud hooned on valdavalt 2-korruselised. Veskitammi tn 10 kinnistu lähedusse kontaktalasse ei ole hetkel koostamisel teisi detailplaneeringuid. 7. PLANEERIMISLAHENDUS 7.1 Üldosa Planeermislahenduse koostamise aluseks on Saue Vallavalituse korraldus 08. august 2006 nr 782 Veskitammi tn 10 detailplaneeringu algatamise kohta. Detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus Veskitammi tn 10 kinnistule kaupluse hoone ehitamiseks. Veskitammi tn 10 detailplaneeringuga moodustatakse ka üks krunt traspordimaa krunt (Pos. 2) Laagri Harku tee tarbeks. Juurdepääs krundile on kavandatud võimalikult kinnistu põhja osast olemasolevalt juurdepääsuteelt Veskitammi tänavalt. Parkimine on lahendataud hoone ees ja lääne pool krundi juurdepääsutee ääres. Planeeringuga on kavandatatud kõrghaljastus olemasoleva korterelamu Veskitammi tn 12 piiri äärde. Haljasalad jäävad kinnistu servadesse ning parkla umber. Detailplaneeringuga likvideeritakse 11 puud. Kinnistule on planeeritud uut kõrghaljastust ning samuti on kavandatud kinnistu piiridele ja parkla ümber hekk. Haljastuse lahendus täpsustatakse ehitusprojektiga. Olemasolev hoone planeeritaval kinnistul on ette nähtud lammutada. Planeerimislahenduse koostamisel arvestatakse Saue valla üldplaneeringuga, mis näeb planeeritaval alal ette eelkõige ärimaa. Planeeringuga kavandatud krundisisesed jalgrajad on ühendatud olemasolevate Veskitammi tn 10 krundile 2

3 suunduvate jalgradadega. Krundi sisesed teed, plastid ja jalgrajad on ette nähtud välja ehitada kinnistu omaniku poolt. Väljaspool Veskitammi tn 10 kinnistut kavandatud perspektiivsed jalgrajad ehitab kohalik omavalitsus. Kuna kaupluse hoone tagumine pool on kavandatud majandusõueks, siis hoone tagant Veskitammi tn 10 kinnistult läbipääsu ette nähtud ei ole. 7.2 Ehitusõigus ja hoonestustingimused Krunt pos. 1 Veskitammi tn 10 (72701:005:0309) Kinnistu on suurusega 3504 m² (kinnistu 72701:005:0309). Krundi maksimaalne ehitusalune pind võib olla 1350 m². Ehitusalune pind on hoone välisperimeetri pind mille hulka arvestatakse ka varikatused. (Ehitusaluse pinna hulka ei arvestata katuseräästaid kuni 80 cm üle seinapinna ning hoone fassaadile paigaldatud tehnoseadmeid, reklaamtahvleid, redeleid jmt.) Krundile võib rajada ühe ärihoone. Täiendavalt on võimalus paigutada Veskitammi tn 10 territooriumile eraldi taara vastuvõtu ruum, mis paigaldatakse nn ehituskonteinerina ajutise ehitisena parkimisplatsile. Hoonestus võib olla kuni kahe maa-pealse korrusega. Hoone maksimaalne kõrgus võib olla kuni 12,0 m (absoluutkõrgus 47 m). Maksimaalset suletud brutopinda võib rajada maapeale kuni 1650 m². Krunt pos.2 Veskitammi tn 10a Krunt on moodustatud suurusega 212 m² sihtotstarbega transpordimaa. Krunt moodustatakse reformimata riigimaast ning on ette nähtud munitsipaliseerida. Parkimine on kavandatud hoone umber kuni 35 autole Hoonestusala on määratud võimalikult eemale olemasolevast korterelamust. Hoonestusala määramisel on arvestatud olemasoleva juurdepääsuteega. 7.3 Arhitektuurinõuded Pos.1 Hoonestuslaad Viimistlusmaterjalid Hoonete arv krundil 1 Katusekalle 0-20 Korruselisus 2 Piirded Lahtine Kivi, puit, metall (plekk), klaas, keelatud plastvooder, palk ja rookatus Lubatud võrkaed või puitaed kinnistu lõuna ja ida piiril, põhja ja läänepiir piirdeta. Haljaspiire. Veskitammi tn 10 ja Veskitammi tn 12 piirile on kavandatud müratõkkesein, mis võib olla kõrgusega kuni 3m. Planeeritud kaupluse hoone tuleb projekteerida kaasaegse arhitektuuriga, kooskõlas lähiümbruse ehitistega keskkonda harmooniliselt sobivana ja ilma liigsete kontrastideta. 3

4 7.4 Detailplaneeringus kavandatud ehitusõiguse põhjendus Planeeringus kavandatud kasutusotstarve on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga, mis näeb planeeritval alal ette ärimaa. Hoonestusalade paigutamisel ja hoonete kõrguse määramisel 2 maapealset korrust on arvestatud naaberhooneid. Hoone ehitusala arvestab naaberhoonete paiknemisega. Planeeringuga kavandatud hoonestus vastab kontaktvööndis paiknevatele olemasolevatele ja planeeritud kruntide hoonestustihedusele. Planeeritud Veskitammi tn 10 hoonestustihedus on 0,47. Võrdluseks orineteeruvad hoonestustiheduse näitajad Veskitammi tn 12 = 0,7, Veskitammi tn 4 = 0,82, Veskitammi tn 3 = 0,7 Parkimise lahenduse kavandamisel on arvestatud Eesti Projekteerimisnorme EPN 17 linnatänavad osa 7, mis näeb ette, et parkla kaugus eluhoone akendest peab olema min 10m kui parkimiskohtade arv parklas jääb vahemikku Kuna parkimine on tsoneeritud ja eraldatud kõnnitee ja madalhaljastusega saab käsitleda parkimist mitme eraldi parklana. Kuna Veskitammi tn 12 korterelamu aknad jäävad hoone esiküljele ja Veskitammi tn 10 poolsele majaküljel vaid kolmandale korrusele on parkla kohad ca 15m kaugusel elamu akendest, mis võimaldaks kohalise parkla planeerimist. Olemasoleva amortiseerunud ärihoone lammutamisega, kinnistu heakorrastamisega ja uue kaasaegse kauplusehoone rajamisega arendatakse ja korrastatakse Laagri aleviku keskust, mis on Saue vallas linnaehituslikult oluline koht. Laagri alevikus, kus elab ligi 4700 inimest, puudub seni kohalike elanike vajadusi rahuldav kauplus. Seega omab kavandatav kauplus tähendust kogu aleviku jaoks. Loodava kaupluse rajamisega oa võimalus tagada uute töökohtade tekkimine. 7.5 Hoonestustihedus Planeeritud ehitustihedus Veskitammi tn 10 krundil on 0,47 8. LIIKLUS JA PARKIMINE Olemasolev juurdepääs Veskitammi tn 10 kinnistule on kinnistu kirdenurgast Veskitammi tänavalt Olemasolevat juurdepääsutee asukohta ei muudeta. Sissepääsutee tuleb ehitada laiemaks. Teede parameetrite kavandamisel on aluseks Eesti Standard EVS 843:2003 Linnatänavad. Parkimiskohtade arv on planeeritud vastavalt EPN 17 osa 7 tabelile 7.1. Arvestatud on kaupluse äärelinna normatiiviga 1/50, mis näeb ette parkimiskohtade arvu vastavalt planeeritud suletud brutopinnale. Kuna detailplaneeringuga on kavandatud 1650 m² suletud brutopind, siis normatiivne parkimiskohtade arv on 1650 / 50 = 33kohta. Planeeringuga on kavandatud parkimine 35 autole, millest 24 kohta on kavandatud Veskitammi tänava poole hoone ette, 11 kohta planeeritava hoone ida küljele. Vajadusel on veel võimalik parkida hoone majandusõues. Planeeritud parkimiskohtadest kuni 2 (min.1) on liikumispuuetega inimeste tarbeks. 9. HEAKORD JA KESKKONNAKAITSE 9.1 Maakasutus Detailplaneerigus kavandatud maa sihtotstarbeks Veskitammi tn 10 kinnistul on ärimaa. 9.2 Haljastus Planeeringuga on ette nähtud likvideerida 11 puud. Kavandatud kõrghaljastus (soovitavalt okaspuud näit kuused) Veskitammi tn äärse parkla ümber. Täiendavalt on ette nähtud hekid kinnistu piirile ja parkla umber. Täpsustatud haljastuse lahendus antakse ehitusprojekti koostamise käigus arvestades arhitektuurset lahendust. 4

5 Meetemed olemasoleva haljastuse kaitmiseks ehituse ajal. 1. Määratleda säilitatavate puude kaitsetsoon see peab olema ka juurte jaoks vähemalt puu võra laiune. Tsoon tuleb kindlasti piiritleda, kas lattidest tara või vähemalt märgistuskilega (sel juhul tuleb muidugi veenduda, et ükski objektil töötav inimene ei unustaks kaitsetsooni, kuna see ei takista masina ligipääsu alale). Tsooni märgistus tuleb säilitada kogu ehitustegevuse aja kuni viimaste haljastustööde valmimiseni. 2. Kui mingite tööde teostamiseks on masinatel või ehitajatel vajalik siseneda puu kaitsetsooni, tuleb paigaldada kaitse ka puu tüvele kogu tüve pikkuses paigaldatakse selle ümber pehmendus (kivivill, autokummid) ja kinnitatakse need püstiste prussidega (sidudes). 3. Koostada tuleb läbimõeldud plaan objektil masinate ja inimeste liiklemiseks, pinnase ja ehitusmaterjalide ladustamiseks kõik nimetatud tegevused peavad jääma väljapoole puu kaitsetsooni ning tutvustada seda põhjalikult kõigile objektil viibivatele isikutele. 4. Kui säilitataval puul on kuivanud või kahjustatud oksi, siis tuleb need eemaldada. 5. Kaitstava puu lähedusse jäävaid eemaldatavaid puid ei tohi maapinnast välja kiskuda või kopaga kaevata see võib kahjustada ka säilitatavate puude juurestikku. 6. Kaevetööd tuleb võimalusel läbi viia puude puhkeperioodil novembrist märtsini kui puu juurte veetarve on minimaalne. 7. Maapinna kaevamisel tuleb puu juured (ka kaitsetsooni piiridest väljaspool) läbi lõigata teravalt (järsult) lõikekoht ei tohi jääda narmendav või ebaühtlane. Buldooser lõhestab juuri ja sellised haavad sulguvad väga raskelt. Kui läbi on vaja lõigata enam kui 5 cm diameetriga juuri, tuleb seda teha saega. Vältida tuleb kaevamist (juurte paljastumist) kuuma ja kuiva ilmaga. Enne ja pärast kaevamist tuleb puud rohkelt kasta ning paljastunud juured tuleb nii ruttu kui võimalik katta mulla, multši või niiske kangaga. 8. Kraavi tõttu paljastunud puujuuri tuleb kaitsta toestada kraavisein geotekstiiliga (toestada see omakorda võrgu või taladega) ning täita juurte poole jääv vahe turba ja liiva seguga. Juuri tuleb hoida niisutatuna, seetõttu on otstarbekas lisaks geotekstiilile paigaldada kangast kraavi poole kile, mis ei lase kastmisveel välja nõrguda. Kraavi kinni ajamisel säilitada turba ja liiva segu kinnihoidev kangas, kile eemaldada. 9. Kommunikatsioonid tuleb majani juhtida väljaspool puu kaitsetsooni. Juhul kui see osutub vältimatuks, ei tohi siiski kaevata juuri kahjustavat kraavi, vaid kasutada juurte alt jooksvat tunnelit. 10. Kui täielikult ei saa vältida liiklemist puu jaoks kriitilises tsoonis, tuleb ala katta puidulaastudest või killustikust multšiga või paigaldada liiklemiseks sillad, et vältida mulla kokkusurumist juurestiku ümber (kaitsetara ei tohiks ka sel juhul eemaldada, minimaalne kaugus puu tüvest olgu mitte vähem kui 2 meetrit). Multš tuleb paigutada geotekstiilile cm paksuse kihina. Õhuvahed multšis leevendavad masinate või tallamise mõju ja jaotavad raskuse laiemale alale. Ajutised sillad (nt tugedele paigutatud terasplaat) jaotavad masinate kaalu suuremale alale ning suruvad mulda kokku kontsentreeritult vaid tugede all. 11. Maapinna kõrguse muutmisel krundil vältida pinnase tõstmist või langetamist puu kaitsetsoonis. Ümbritseva maapinna taseme alandamisel tuleb moodustada puu kaitsetsooni (võimalusel kaugemale) ümber tugisein mulla paigal hoidmiseks. Maapinna tõstmise korral taluvad puud cm paksuse kihi lisamist maapinnale, kuid sel juhul tuleb kasutada poorset täidet (1:1:1 vahekorras muld, jämeda fraktsiooniga liiv ja purustatud puukoor). Paksem kiht nõuab juba keerukamaid meetmeid spetsiaalset õhustamissüsteemi. 12. Pinnase täitmisel juurestiku lähedal ei tohi kasutada mulla happesust muutvaid materjale paasi, aluselisi savisid, betooni. 13. Ehitajatele tuleb põhjalikult selgitada puude kaitsmise vajadust, võimalusel see ka lepingusse sisse kirjutada. Soovitav on fotodel jäädvustada puu olukord ehituse etappides. Puude kaitsmise kontrollimine teha otseselt omanikujärelvalve ülesandeks. 14. Kuna nimetatud puid kahjustab tõenäoliselt enam juurte läbiraiumine kaitsetsoonis ning drenaažist 5

6 tulenevad muutused mulla niiskussüsteemis, on tungivalt soovitav vältida kõiki (vähemalt suurt osa) teisi puud kahjustavaid tegevusi (ka leevendavate meetmete kasutamisel) sh. maapinna taseme muutmine. Samuti tuleb säilitada puu kaitsetsooni teistest külgedest võimalikult ulatuslikult (võraga piiritletud kaitsetsoonis kindlasti, pigem rohkem). 15. Ehitustegevuse põhjustatud stressist ja kahjustustest toibumine võtab aega mitmeid aastaid. Vigastatud puu suunab enamus ressursse vigastuste parandamiseks ja taastumiseks. Sel perioodil on taim eriti vastuvõtlik lisastressile (kahjurid, haigused). Selleks, et taastumisele kaasa aidata, tuleb rakendada järgmisi võtteid: 1. Kastmine puul ei tohi tekkida veestressi. Järgnevatel kasvuperioodidel tuleb puud mitmeid kordi rohkelt kasta. Vältida tuleks loomulikult ka ülekastmist. 2. Multšimine ca 5 cm paksune multšikiht puu juurestiku ulatuses aitab mullast aurumise vähenemisele. 3. Mulla aereerimine kui puu kaitsetsoonis suruti mulda kokku, tuleb mulla õhustatuse parandamiseks tekitada 30-40cm sügavused augud (läbimõõt ca 5 cm), mis täita komposti, liiva või turbaga. See parandab hapniku ja niiskuse liikumist mullas. 9.3 Veevarustus ja kanalisatsioon: Uusehituse varustamine veega, olmereovete ja sadevete kanaliseerimine toimub väljaehitatud ja perspektiivselt ehitatavate linnavõrkude baasil vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele ja seega ei kujuta täiendavat pinnasereostuse või põhjaveereostuse riski. Parklatesse tuleb paigaldada õlipüüdurid. Restkaevude asukohad täpsustatakse edasise projekteerimise käigus Jäätmed Olemasoleva hoone lammutamine toimub vastavalt Saue valla jäätmehoolduskirja Lisa 2 Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise korrale. Ehituse käigus rajatakse betoonalus prügikonteineritele, kuhu kogutakse kaupluse ekspluateerimisel kogunevad olmejäätmed. Jäätmete kogumine ja sorteerimine toimub vastavalt Saue Vallavalituse Jäätmehoolduseekirjale. Saue valla haldusterritooriumil määrab jäätmehoolduse üldise korra Saue valla Jäätmehoolduseeskiri, mis on kohustuslik kõikidele asutustele, juriidilistele ning füüsilistele isikutele. 9.5 Soojavarustus, õhu ja mürasaaste: Planeeritavale kinnistule rajatavate hoonete kütmine lahendatakse tsentraalse soojatorustiku kaudu. Alternatiivse küttevariandina võib kaaluda õhksoojuspumba kasutamist ning kasutada ära kaupluse seadmetest tulenevat jääksoojust. Uue ärihoone rajamisega ei kaasne piirkonda olulist täiendavat õhu-ega mürasaastet. Kuna kaupluse hoone jääb naaberkinnistul Veskitammi tn 12 oleva korterelamu kõrvale tuleb vajadusel rajada kinnistu elamupoolsele piirile müratõkkesein. Kaubandus- ja teenindusettevõtete tegevusest tingitud müratase ei tohi ületada 55 db päevasel ajal ja 45 db öisel ajal. Alus sotsiaalministri 04. Märtsi 2002 a määrus nr 42 5 Välismüra normtasemed hoonestatud ja hoonestamata aladel 7 Tehnoseadmete müra normtasemed hoonetes ja hoonete välisterritooriumil. Hoonete projekteerimisel lähtuda Eesti Standard EVS 842:2003 Ehitise heliisoaltsiooninõuded. Kaitse müra eest. 10. SERVITUUDID Planeeritavat ala läbivad erinevad tehnovõrgud. Veskitammi tn 10 kinnistule on ette nähtud servituudi vajadus Kahele elektrikaablile kummelegi laiusega 2m ehk 1m kummalegi poole kaabli teljest. Sadevete kanalisatsiooni torule laiusega 4m ehk 2m kummalegi poole toru teljest. Väljaspool planeeritavat ala on näidatud servituudi vajadused reformimata riigimaal. 6

7 11. TULEOHUTUS Rajatavad hooned võivad kuuluda minimaalseslt tulepüsivusklassi TP2. Tuletõrje vesi saadakse olemasolevatest tuleõrjehüdrantidest ja planeeritud uuest hüdrandist Veskitammi tn 10 kinnistu piiril. Arvestatud tuletõrjevee vajadus on 15 l/sek. Olemasolevad tulekustutus hüdrandid asuvad Veskitammi tänava 3 (8 l/sek) ees ja Veskitammi tänava 11 kinnistul. Nimetatud hüdrandid saavad veetoite Veskitammi tänava veetorustikust. 3.2 Täiendavaks tulekustutuse veevajaduseks ehitada välja tulekustutushüdrant Veskitammi 10 kinnistule, veesisend Ø 100 hüdrandile Veskitammi 10 ja Veskitammi 12 vaheliselt veetorustikust. Projekteerimise aluseks on Vabariigi Valitsuse määrus nr a. 12. VERTIKAALPLANEERIMINE Vertikaalplaneerimise lahendus täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus. Välitida sademevete valgumine naaberkinnistutele. Kinnistule kavandatud kõnniteed tuleb sujuvalt ühendada kinnistule suunduvate kõnniteedega. Sademeveed juhitakse tsentraalsesse sadevetekanalisatsioonitorustikku. 13. TEHNOVÕRGUD 13.1 Veevarustus ja kanalisatsioon Ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni projekteerimisel lähtuda Saue valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arengukavast Veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendus koostatakse vastavalt võrgu valdaja AS Kovek tehnilistele tingimustele Kinnistu veevarustuse liitumispunkt asub Veskitammi tn 12 ja Veskitammi tn 10 vahelisel alal. Kinnistu liitumispunktis on paigaldatud maakraan koos spindli ja sisendtorustikuga. Liitumispunkt on ette nähtud rekonstrueerida. Nõuetekohane veemõõdusõlm rajatakse hoone esimesele korrusele ja määratakse ehitusprojektiga. Olemasoleva liitumispunkti ja sisendtorustiku tehnilist seisukorda tuleb kontrollida ning vajadusel tuleb toru asendada uue toruga. Sisendtorustiku materjalina näha ette PE või PEH ning liited teha elektrikeevisliitmikena. Veetorustiku minimaalne sügavus maapinnast 1,8m. Olmekanalisatsioonilahanduse koostamisel on tehtud koostööd AS-ga Kovek kaalutud erinevaid lahendusi. Vastavalt AS Kovek kooskõlastusele on Veskitammi tn 10 maaüksuse olemasolev kanalisatsiooni liitumispunkt Veskitammi tn 10 kinnistu piiril ette nähtud likvideerida. Kinnistut läbiv olmekanalisatsiooni torustik, mis teenidab Saue Kultuurimaja (Veskitammi tn 8) on ette nähtud samuiti likvideerida, kun see jääb kavandatud hoonestusala alla. Kultuurimaja kanaliseerimine on ette nähtud Veskitammi tn 10 ja Vae tn 3 vahelisel maa-alal paikneva olemasoleva olmekanalisatsiooni torustiku kaudu, mis paikneb reformimata riigimaa. Ka Veskitammi tn 10 kanalisatsioonile on ette nähtud uus liitumispunkt Kultuurimaja poolt suunduval uuel trassil. Projektlahenduse on koostanud Gecc Konsultatsioonid OÜ, töö nr VK välisvõrgud Veskitammi tn 10, Laagri alevik. Sademe- ja pinnaseveed on ette nähtud juhtida sademevete kanalisatsioonitorustikku, mis läbib Veskitammi tn 10 kinnistut. Parklatesse näha ette õlipüüdurid. Vee- ja kanalisatsioonilahendus täpsustakse projekteerimise järgmistes staadiumites Küte Planeeritud küttevarustus on võimalik lahendada tsentraalse kaugkütte võrguga, mida haldab AS Fortum Termest. Kinnistul on olemasolev kaugküttevõrguga liitumispunkt, mis jääb Veskitammi tn 10 ja Veskitammi tn 12 kinnistute piirile. Kinnistu sisene soojustorustiku paiknemine ja maja sisendi asukoht täpsustatakse ehitusprojektiga. Alternatiivse küttevariandina võib kaaluda õhksoojuspumba kasutamist ning kasutada ära kaupluse seadmetest tulenevat jääksoojust. 7

8 13.3 Elektrivarustus Elektrivarustus lahendatakse vastavalt Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ Tallinn-Harju regiooni tehnilistele tingimustele nr Planeeritava kaupluse varustustamiseks elektrienegiaga on ette planeeringus ette nähtud 0,4 kv kaabelliinid Saue sovhoosi 10/0,4 kv alajaamast. Kliendi krundi piirile on on ette nähtud jaotuskilp ja liitumiskilp. Liitumiskiplbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini. Detailplaneeringus on ette nähtud kaabelliinide nr ja nr asendamine uute kaablitega uuel trassil. Kaablitele on näidatud servituudi vajadus võrguvaldaja kasuks. Elektrivarustuse lahendus täpsutatakse projekteerimise järgmistes staadiumites Sidevarustus Sidelahendus lahendatakse vastavalt Elion Ettevõtted Aktsiseltsi tehnilistele tingimustele nr Veskitammi tn 10 kinnistul on olemasoleva hooneni välja ehitatud üheavaline 100 mm läbimõõduga sidekanalisatsioon alates kinnistu ees asuvast sidekaevust nr k1351. Uue hoone ehitamisel projekteeritakse ja ehitatakse välja kinnistul paiknevast olemasolevast sidekanalisatsioonist üheavaline 100 mm läbimõõduga UPOTEL torudest sidekanalisatsioon. Sidevarustus täpsustatakse projekteerimise järgmistes staadiumites vastvalt Elion Ettevõtted AS nõuetele. 14. NÕUDED EHITUSPROJEKTIDE KOOSTAMISEKS 14.1 Kuritegevuse ennetamine Kuritegevuse riske vähendavad abinõud on valitud standardist EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine soovituste hulgast. Olemasoleva amortiseerunud kasutamata hoone lammutamine ja kaasaegse uusehoonestuse rajamine on iseenesest kuritegevust vähendav asjaolu. Projekteeritavate hoonete esimestele korrustele paigaldada sissemurdmisele vastupidavad ukse- ja aknaraamid; Esimesel korrusel kasutada vastupidavust tagava paksusega aknaklaase; Hoonete avatäidetele juurdepääsud valgustada krundisiseselt; Projekteeritavatele hoonetele paigaldada liikumisanduriga prožektorvalgustid eesmärgiga selle krundi osa valgustamiseks, mida pidevalt ei kasutata; Aknaklaasidel kasutada turvafirma logodega märgistust ja paigaldada hoonetele turvafirma signaalsireen; Videovalve rakendamine, valve ja signalisatsiooni süsteemid Nõuded teede ja tehnovõrkude koostamiseks Riigimaantee teemaale ehitusloa taotlemisel esitada Põhja Regionaalse Maanteeametile vastav projekt koos ehitusaegse liikluskorralduse projektiga. Tehnovõrkude tööjoonised kooskõlastada eraldi projekteermise järgmistes staadiumites. Eesti Energia AS jaotusvõrk OÜ-lt taotleda uued tehnilised tingimused 0,4 kv kaabelliinie ümbertõstmiseks. 14. PLANEERITAVA ALA NÄITAJAD Planeeritava ala suurus 0,5 ha Planeeritud kruntide sihtotstarve ja suurus: Ärimaa 3504 m² Planeeritud parkimiskohtade arv 35 Suletud brutopindade bilanss 1650 m² Kruntide näitajad on esitatud detailplaneeringu põhijoonisel DP-2 Arhitekt: Kätlin Mänd 8

9 Köite koosseis 1. Menetlusdokumendid Detailpalneeringu algatamise otsus Põhja Regionaalse Maanteeameti tehnilised tingimused Seletuskiri 1. Detailplaneeringu koostamise alused 2. Lähtematerjalid 3. Detailplaneerimise projekti koostamiseks tehtud uuringud 4. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 5. Olemasolev olukord 6. Kontaktvööndi analüüs 7. Planeerimislahendus 7.1 Üldosa 7.2 Ehitusõigus ja hoonestustingimused 7.3 Arhitektuurinõuded 7.4 Detailplaneeringus kavandatud ehitusõiguse põhjendus 7.5 Hoonestustihedus 8. Liiklus ja parkimine 9. Heakord ja keskkonnakaitse 9.1 Maakasutus 9.2 Haljastus 9.3 Veevarustus ja kanalisatsioon 9.4 Jäätmete käitlus 9.5 Soojavarustus, õhu ja mürasaaste 10. Servituudid 11. Tuleohutus 12. Vertikaalplaneerimine 13. Tehnovõrgud 13.1 Veevarustus ja kanalisatsioon 13.2 Küte 13.3 Elektrivarustus 13.4 Sidevarustus 14. Planeeritava ala näitajad 14 Dendroloogiline hinnang Olev Abner 15 Võrgu valdajate tehnilised tingimused Eesti Energia Jaotusvõrgu OÜ Fortum Termest AS Elion Ettevõtted AS AS Kovek 4. Joonised 1. Kontaktvööndi joonis GP 1 3. Tugiplaan DP 1 4. Detailplaneeringu põhijoonis DP 2 5. Koondvõrkude plaan DP-3 Väljvõte Gecc Konsultatsioonide tööst nr VK Välisvõrgud Veskitammi tn 10 Laagri alevik. 9

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1

KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus nr 8-1/ Kiili Vallavalitsuse korraldus nr 2-1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu algatamise taotlus 16.11.2011 nr 8-1/2419 2. Kiili Vallavalitsuse 03.04.2012 korraldus nr 2-1.2/144 3. Detailplaneeringu algatamise kiri 11.04.2012

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm

Pärnu EKE Projekt AS Reg nr Õhtu põik Pärnu Tel MTR EP Töö nr A. H. Tamm Pärnu EKE Projekt AS Reg nr 10052624 Õhtu põik 5 80010 Pärnu Tel 37 2445 9810 pekep@pekep.ee www.pekep.ee MTR EP10052624-0001 Töö nr. 14001 A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneering Pärnu linn Linnaehituslik

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

JÕGEVA LINNAS PARGI TN 1 KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING Tellija: Aktsiaselts OG ELEKTRA Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald,

JÕGEVA LINNAS PARGI TN 1 KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING Tellija: Aktsiaselts OG ELEKTRA Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, JÕGEV LINNS PRGI TN 1 KINNISTU J SELLE LÄHIL DETILPLNEERING Tellija: ktsiaselts OG ELEKTR Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tobia küla, 44416 Tellija esindaja: Rita Uukkivi Kinnistu omanik:

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem