2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne. EfTEN Real Estate Fund III AS. Registrikood: Aruandeperioodi algus:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne. EfTEN Real Estate Fund III AS. Registrikood: Aruandeperioodi algus:"

Väljavõte

1 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne Registrikood: Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Aadress: A. Lauteri 5, Tallinn E-posti aadress: Veebilehe aadress:

2 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 2 KONSOLIDEERIMISGRUPI VAHEARUANNE... 8 KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE... 8 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE... 9 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE LISAD KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Tütarettevõtted Segmendiaruandlus Müügitulu Müüdud teenuste kulud Turustuskulud Üldhalduskulud Finantskulud Tulumaks Kasum aktsia kohta Nõuded ja viitlaekumised Kinnisvarainvesteeringud Laenukohustused Võlad ja ettemaksed Finantsinstrumendid, finantsriskide juhtimine Aktsiakapital Tingimuslikud kohustused Tehingud seotud osapooltega Bilansipäevajärgsed sündmused Juhatuse deklaratsioon konsolideeritud aasta IV kvartali ja 12 kuu vahearuandele... 29

3 TEGEVUSARUANNE Fondijuhi kommentaar i aasta olulisemaid majandussündmused olid ABC Motorsi esinduskaupluse ostmine-tagasiüüri tehing, edukalt läbiviidud aktsiaemissioon kogumahus 16 miljonit eurot ning aasta neljandas kvartalis Hortese Tähesaju aianduskeskuse avamine. Peale bilansipäeva teatasime, et EfTEN Real Estate Fund III omandab aasta esimeses kvartalis Läti riikliku lennufirma, airbalticu peakontori Riia lennujaama territooriumil ning tootmis- ja laohoone Riia lähistel Kekava asulas, investeerides seeläbi suure osa aastal kaasatud omakapitalist rahavoogu tootvasse kinnisvarasse. Lisaks teeb fondi juhtkond aasta aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kiita heaks ühinemine EfTEN Kinnisvarafond AS iga, mille tulemusena tekib ca 350 miljoni eurose varade mahuga kinnisvarafond. Kontserni tütarettevõtete raha jääk lubab kasumist maksta investoritele dividende kokku 3,465 miljonit eurot (82 senti aktsia kohta), mis on üle 35% rohkem kui seda näeb ette EfTEN Real Estate Fund III dividendipoliitika. Täpsem dividendide arvutamise metoodika on toodud finantsülevaates allpool. Dividendide väljamakse aasta kasumilt toimub aasta kevadise aktsionäride üldkoosoleku järel. Finantsülevaade i konsolideeritud aasta 12 kuu müügitulu oli 9,512 miljonit eurot ( kuud: 8,672 miljonit eurot), kasvades aastaga 10%. Kontserni neto üüritulu miinus finantskulud oli aastal kokku 7,571 miljonit eurot (2018: 6,822 miljonit eurot), kasvades aastaga 11%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 7,737 miljonit eurot ( kuud: 6,299 miljonit eurot). Kõrgem puhaskasum aastal on tingitud nii uute kinnisvarainvesteeringute lisandunud kasumist kui ka kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse kõrgemast kasumist aastal (2019 kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus: 3,101 miljonit eurot vs 2018 kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus: 1,562 miljonit eurot). Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli aasta 12 kuu tulemusel 97% ( kuud: 96%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 3% (2018: 4%) müügitulust. Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid aasta jooksul müügitulust kokku 22% aasta 12 kuu jooksul jäi sama näitaja 22,3 % tasemele. IV kvartal 12 kuud miljonites Üüritulu, kinnistutega seotud muud tasud Kinnistutega seotud kulud, s.h turustuskulud Intressikulud ja intressitulud Neto üüritulu miinus finantskulud Valitsemistasud Muud tulud ja -kulud Kasum enne kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutust, edukustasu, intressiswapi õiglase väärtuse muutust ja tulumaksukulu 2,512 2,329 9,512 8,672-0,226-0,238-0,758-0,754-0,161-0,380-1,183-1,096 2,125 1,711 7,571 6,822-0,170-0,165-0,702-0,632-0,183-0,182-0,629-0,508 1,772 1,364 6,240 5,682 Kontserni varade maht seisuga oli 132,829 miljonit eurot ( : 108,503 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 85% ( : 95%) miljonites Kinnisvarainvesteeringud Muud pikaajalised varad Käibevara, v.a raha Netovõlg (raha ja hoiused miinus lühi- ja pikaajalised pangalaenud) Puhasväärtus (NAV) EPRA puhasväärtus (EPRA NAV) Puhasväärtus (NAV) aktsia kohta, eurodes EPRA puhasväärtus (EPRA NAV) aktsia kohta, eurodes 113, ,787 88,390 73,539 36,506 0,114 0,138 0,090 0,058 0,080 6,717 0,719 0,678 0,444 0,327-36,431-48,049-37,712-39,545-18,777 71,171 50,494 46,385 30,320 15,345 75,716 54,179 49,307 32,804 17,109 16,85 15,67 14,39 12,71 11,08 17,93 16,81 15,30 13,75 12,35 -i aktsia puhasväärtus kasvas aasta jooksul 7,6% aasta mais maksis fond aasta kasumist dividende kogusummas 3,061 miljonit eurot (2018 aasta kevadel: 2,191 miljonit eurot). Ilma dividendide maksmiseta oleks fondi NAV aasta jooksul kasvanud 12%. Investeeritud kapitali aastane tootlus (ROIC) oli majandusaasta tulemusel 17,1% ( kuud: 17,6%). 2

4 Kontserni konkurentsivõimet aitab kasvatada ligipääs paindlikele finantseerimistingimustele aasta jooksul laekus Kontsernile pangalaene seoses uute kinnisvarainvesteeringute soetamise ning arendusega kogusummas 6,768 miljonit eurot. Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) on detsembri lõpu seisuga 1,8% ( : sama) ning LTV (Loan to Value) 52% ( : sama) aasta jooksul on Kontsern teeninud vaba rahavoogu 3,381 miljonit eurot ( kuud: 3,197 miljonit eurot). Pärast Leedu ettevõtete tulumaksukulu mahaarvamist ning arvestusliku dividendide tulumaksukulu arvutamist Eesti ja Läti ettevõtetes saaks EfTEN Real Estate Fund III vastavalt kehtestatud dividendipoliitikale maksta aktsionäridele netodividende selle aasta kasumist 2,545 miljonit eurot (60 senti aktsia kohta). Samas lubab Kontserni tütarettevõtete raha jääk aasta lõpul maksta dividendi rohkem kui seda kehtestab dividendipoliitika, mistõttu teeb Fondi juhatus aasta kevadel nõukogule ettepaneku maksta dividendi kokku 3,465 miljonit eurot (82 senti aktsia kohta). Potentsiaalse dividendimakse arvutuskäik 12 kuud EUR tuhandetes Ärikasum Korrigeerimine kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumiga Korrigeerimine põhivara amortisatsiooniga Korrigeerimine kinnisvarainvesteeringute müügi kasumiga 0-7 Korrigeerimine edukustasukuluga EBITDA Intressikulud Pangalaenude tagasimaksed Tulumaksukulu kasumilt Leedu) Vaba rahavoog % vabast rahavoost Dividendide tulumaksukulu Potentsiaalne netodividend vastavalt dividendipoliitikale Aktsiate arv perioodi lõpus Potentsiaalne netodividend vastavalt dividendipoliitikale aktsia kohta, eurodes 0,60 0,75 Potentsiaalne lisanduv rahavoog Dividendide tulumaksukulu lisanduvast rahavoost -101 Potentsiaalne netodividend koos lisanduva rahavooga Potentsiaalne netodividend aktsia kohta, eurodes 0, ,95 1 Potentsiaalne lisanduv rahavoog sisaldab aruandeperioodi lõpuks fondi tütarettevõtete kontodele kogunenud raha, mida ei ole plaanis investeerida ega hoida igapäevases äritegevuses likviidsuse tagamiseks.. Peamised tootlus- ja likviidsusnäitajad 12 kuu kohta ROE, % (perioodi puhaskasum / perioodi keskmine omakapital) * ,7 13,0 ROA, % (perioodi puhaskasum / perioodi keskmised varad) * 100 6,4 6,1 ROIC, % (perioodi puhaskasum / perioodi keskmine investeeritud kapital) * ,6 17,6 EBITDA () EBITDA marginaal, % 78,5 77,9 EBIT () EBIT marginaal, % 105,6 95,2 Likviidsuskordaja (käibevara / lühiajalised kohustused) 2 0,9 0,6 DSCR (EBITDA/(intressikulud + graafikujärgsed laenumaksed) 1,8 2,0 1 Perioodi keskmine investeeritud kapital on -i omakapitali sissemakstud aktsiakapital ja aažio. Näitaja ei arvesta omakapitalina kaasatud vahendite tegelikku investeerimist. 3

5 2 Kontserni likviidsuskordaja on seisuga ,9, s.t Kontsernil käibevara vähem kui on vaja tema lühiajaliste kohustuste katmiseks. Nimetatud näitaja tase on põhjustatud aastal lõppeva Kontserni kahe tütarettevõtte Saules Miestas UAB ja Verkiu projektas UAB (Ulonu büroohoone) laenulepinguga kogusummas tuhat eurot. Laenulepingute lõpptähtaeg on aasta teises pooles ning lepingud refinantseeritakse tähtaja lähenedes. Mõlema laenu võla kattekordaja on alla 50% ning kinnisvarainvestereingutel on tugev üürirahavoog, mistõttu Kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel takistusi ning Kontserni käibekapital on piisav lühiajaliste kohustuste katmiseks. Kinnisvaraportfell Kontsern investeerib ärikinnisvarasse, millel on tugev ja pikaajaline üürnike baas aasta lõpu seisuga on Kontsernil 11 ( : 10) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 113,011 miljonit eurot ( : 102,787 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 101,746 miljonit eurot ( : 94,627 miljonit eurot). Kinnisvaraportfell sektorite kaupa Kinnisvaraportfell riikide kaupa Büroo 15% Eesti 29% Kaubandus 58% Logistika 27% Leedu 63% Läti 8% Kontserni kinnisvaraportfelli peamised näitajad: Kinnisvarainvesteeringud, seisuga Kontserni osalus Kinnisvarainvesteeringu õiglane väärtus Üüritulu aastas, tuhandetes Täituvus, % Keskmine üürilepingute pikkus Üürnike arv DSV Tallinn ,6 1 DSV Riia ,6 1 DSV Vilnius ,5 1 Logistika kokku ,6 3 Saules Miestas kaubanduskeskus ,4 116 Hortes aianduskeskus, Laagri ,4 1 Selver, Laagri ,8 2 Hortes aianduskeskus. Tallinn ,9 10 ABC Motors Autokeskus, Tallinn ,1 1 Kaubandus kokku ,5 130 Ulonu büroohoone ,6 14 L3 büroohoone ,2 32 Evolution büroohoone ,8 42 Büroo kokku ,5 88 Kinnisvaraportfell kokku , veebruaril 2019 soetas Kontserni tütarettevõte EfTEN Autokeskus OÜ Tallinnas Paldiski maanteel ABC Motorsi müügi- ja teeninduskeskuse kinnistud. Kinnistute soetusmaksumus oli 3,018 miljonit eurot ning soetuseks võeti laenu summas 1,8 miljonit eurot. Laenu lõpptähtaeg on ning intressimäär 2,95% + 6 kuu Euribor. Euriborile on seatud 0% floor. Kinnisvarainvesteeringu oodatav üüritulu aastas on 258 tuhat eurot aasta novembris lõpetas Kontserni tütarettevõte EfTEN Tähesaju tee OÜ Tallinnas asuva Tähesaju Hortese ehituse. Tähesaju Hortes avati külastajatele novembri alguses. Aianduskeskuse soetusmaksumumuseks kujunes kokku 5,458 miljonit eurot ning kinnisvarainvesteeringu õiglane väärtus oli seisuga 6,180 tuhat eurot. Tähesaju Hortese ehituseks võttis Kontserni tütarettevõtte pangalaenu kogusummas 3,29 miljonit eurot intressimääraga 1,95% + 1 kuu EURIBOR. Laenu lõpptähtaeg on allkirjastas Kontserni tütarettevõte võlaõiguslikud ostulepingud kahe ärihoone omandamiseks Lätis, millega soetatakse Riia lennujaama territooriumil asuv airbalticu peakorteri büroohoone ning Riia külje all Ķekavas asuv tootmis- ja laohoone. AirBalticu peahoone renoveeriti täielikult aastal ning praegune üürileping kestab aastani Ķekavas oleva tootmis- ja laohoone suurimad rentnikud on Fristads Kansas Production SIA ning Forans SIA. Kahe hoone omandamise kogusumma on 15,8 miljonit eurot, millest 7,2 miljonit eurot finantseerivad Swedbank ja Luminor. 4

6 Aktsiainfo üldkoosolek otsustas aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel suurendada aktsiakapitali kuni 1 miljoni uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Uued aktsiad lasti välja koguväärtusega 16 eurot aktsia kohta, s.t aktsiakapitali suurendamisel laekus Kontserile kokku 16 miljonit eurot. Aktsiaemissioonist laekunud vahendeid kasutas Kontsern aastal ABC Autokeskuse hoone soetuseks ning Tähesaju Hortese arendustegevuse lõpetamiseks kogusummas 1,7 miljonit eurot. EfTEN Real Estate Fund III aktsia puhasväärtus seisuga oli 16,85 eurot ( : 15,67 eurot). aktsiad on Tallinna Börsil vabalt kaubeldavad alates 1. detsembrist börsiaasta oli -le edukas, säilitades aasta jooksul stabiilse hinnatõusu EFT1T aktsia sulgemishind oli seisuga ,9 eurot, tõustes aastaga 10,5% (hinnatasemelt 16,2 eurot seisuga ) aasta jooksul kaubeldi EFT1T aktsiaga tasemetel 16,0 kuni 19,1 eurot aktsia kohta ning keskmine sulgemishind oli aasta jooksul 17,5 eurot. Lisaks ülalnimetatud IFRS kohaselt arvutatud aktsia puhasväärtusele arvutab investoritele asjakohaseima netovara õiglase väärtuse pakkumiseks ka EPRA (Euroopa kinnisvarasektori ettevõtjate liit - European Public Real Estate Association) poolt soovitatud aktsia puhasväärtust. EPRA soovituslik juhend eeldab kinnisvaraettevõtete pikaajalist majanduslikku strateegiat, mistõttu ajutised erinevused olukorras, kus varade müüki tõenäoliselt lähitulevikus ei toimu, hägustavad fondi netovara õiglase väärtuse läbipaistvust. Seetõttu elimineeritakse EPRA puhasväärtuse saamisest IFRS kohaselt arvutatud puhasväärtusest kinnisvarainvesteeringutega seotud edasilükkunud tulumaksukulu ning finantsinstrumentide (intressiswap) õiglane väärtus IFRS nõuete kohaselt arvestatud vara puhasväärtus Kinnisvarainvesteeringutelt tekkinud edasilükkunud tulumaksukohustuse välja arvamine Finantsinstrumentide õiglae väärtuse välja arvamine EPRA vara puhasväärtus Aktsiate arv bilansipäeval EPRA puhasväärtus aktsia kohta, eurodes 17,93 16,81 EPRA NAV kasv, eurodes 1,12 1,51 Makstud dividend aktsia kohta, eurodes 0,95 0,68 Makstud dividendide tulumaks aktsia kohta, eurodes 0,04 0,02 Perioodi raamatupidamislik tulem aktsia kohta, eurodes 2,11 2,21 Perioodi raamatupidamislik tulem aktsia kohta, kasv 12,5% 14,5% Aktsia statistika Avamishind 16,2 15,3 14,0 Sulgemishind 17,9 16,2 15,3 Aktsia hind, madalaim 16,0 15,3 14,9 Aktsia hind, kõrgeim 19,1 16,55 17,3 Kaubeldud aktsiaid, tuhandetes 127,0 188,8 45,7 Käive, EUR miljonites 2,21 2,98 0,71 Turukapitalisatsioon, EUR miljonites 75,58 52,21 49,3 Kasum aktsia kohta, eurodes 2,05 1,96 2,39 Dividend aktsia kohta, eurodes 0,82 2 0,95 0,68 Dividend / puhaskasum 45% 49% 33% P/B (aktsia sulgemishind / omakapital aktsia kohta 1 ) 1,0 1,0 0,9 P/B EPRA (aktsia sulgemishind / EPRA omakapital aktsia kohta 1 ) 0,9 1,0 0,9 1 Omakapital aktsia kohta ja EPRA omakapital aktsia kohta on arvutatud, jagades omakapitali ja EPRA omakapitali keskmise aktsiate arvuga aasta kohta ( aktsiat) aasta dividend aktsia kohta, mis makstakse välja aasta kevadel, on näidatud eeldatavas määras. Dividendide jaotamise otsustab fondi üldkoosolek. Seisuga on aktsiakapitali tehtud sissemaksed kokku 51,883 miljonit eurot ( : 35,883). Aktsiate arv seisuga oli tükki ( : ). noteeris oma aktsiad aasta novembris NASDAQ Tallinna börsil. Fondil on ühte liiki nimelised aktsiad, nimiväärtusega 10 eurot iga aktsia. Iga aktsia annab fondi aktsionärile ühe hääle. 5

7 EfTEN Real Estate Fund III aktsia puhasväärtus ning makstud dividendid (kumulatiivne) 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10, NAV Makstud brutodividendid aktsia kohta aktsia (EFT1T) hinna dünaamika võrreldes NASDAQ Baltic Benchmark GI ga (OMXBBGI) perioodil kuni ,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% EFT1T muutus OMXBBGI muutus Seisuga oli -l aktsionäri, kellest 20% olid juriidilised isikud. Juriidilistele isikutele kuulus samas 79% kogu fondi aktsiakapitalist. Aktsiate jaotus on toodud allolevas tabelis. Aktsionäre, tk Aktsiate arv Osalus Juriidilised isikud Eraisikud Kokku aktsionäre Juriidilised isikud Eraisikud Kokku aktsiaid Juriidilised isikud Eraisikud Osalus kokku Austria ,0297% 0,0% Hiina ,0018% 0,0% Taani ,0009% 0,0% Eesti ,6% 21,0399% 99,6% Soome ,0% 0,0091% 0,0% Saksamaa ,0073% 0,0% Ungari ,0015% 0,0% Iirimaa ,0016% 0,0% Norra ,0038% 0,0% Läti ,0% 0,0401% 0,1% Leedu ,0% 0,1705% 0,2% Venemaa ,0112% 0,0% Araabia Ühendemiraadid ,0010% 0,0% Omaan ,0016% 0,0% Rootsi ,0030% 0,0% Itaalia ,0036% 0,0% Suurbritannia ,0001% 0,0% Ameerika Ühendriigid ,0% - 0,0% Kokku ,67% 21,33% 100,00% 6

8 -l on seisuga kolm üle 10%-lise osalusega aktsionäri: Seisuga Ettevõte Aktsiate arv Osalus, % Altius Capital OÜ ,16% Järve Kaubanduskeskus OÜ ,23% Hoiukonto OÜ ,19% 7

9 KONSOLIDEERIMISGRUPI VAHEARUANNE KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE IV kvartal 12 kuud Lisad Müügitulu 3, Müüdud teenuste kulu Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest Muud äritulud ja -kulud Ärikasum Intressitulud Finantskulud Kasum enne tulumaksu Tulumaksukulu Aruandeperioodi koondkasum kokku Kasum aktsia kohta 10 - tava 0,62 0,54 2,05 1,96 - lahustatud 0,62 0,54 2,05 1,96 Lisad lehekülgedel on raamatupidamise vahearuande lahutamatud osad 8

10 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE Lisad VARAD Raha ja raha ekvivalendid Lühiajalised hoiused Nõuded ja viitlaekumised Ettemakstud kulud Käibevara kokku Pikaajalised nõuded 0 24 Kinnisvarainvesteeringud 3, Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara 0 0 Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Laenukohustused Tuletisinstrumendid Võlad ja ettemaksed Lühiajalised kohustused kokku Laenukohustused Muud pikaajalised võlad Edasilükkunud tulumaksukohustus Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum Omakapital kokku KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU Lisad lehekülgedel on raamatupidamise vahearuande lahutamatud osad. 9

11 KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE IV kvartal 12 kuud Lisad Puhaskasum Puhaskasumi korrigeerimised: Finantstulud ja -kulud Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum / -kahjum Edukustasu kohustuse muutus Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist Põhivara kulum ja väärtuse langus Tulumaksukulu Korrigeerimine mitterahaliste muutustega kokku Rahavood äritegevusest enne käibekapitali muutuseid Äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutus Rahavood äritegevusest kokku Materiaalse põhivara soetus Kinnisvarainvesteeringute soetus Kinnisvarainvesteeringute müük Muutus lühiajalistes hoiustes Tütarettevõtete soetus Rahavood investeerimistegevusest kokku Saadud laenud Laenude graafikujärgsed tagasimaksed Makstud intressid Aktsiate emiteerimine Makstud dividendid Makstud dividendide tulumaks Rahavood finantseerimistegevusest kokku RAHAVOOD KOKKU Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus Lisad lehekülgedel on raamatupidamise vahearuande lahutamatud osad. 10

12 KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE Aktsiakapital Ülekurss Kohustuslik reservkapital Jaotamata kasum Kokku Saldo Makstud dividendid Eraldised reservkapitali Tehingud omanikega kokku Aruandeaasta puhaskasum Aruandeaasta koondkasum kokku Saldo Aktsiate emiteerimine Makstud dividendid Tehingud omanikega kokku Aruandeaasta puhaskasum Aruandeaasta koondkasum kokku Saldo Aktsiakapitali kohta on toodud täiendavat informatsiooni lisas 16. Lisad lehekülgedel on raamatupidamise vahearuande lahutamatud osad. 11

13 LISAD KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE 1 Konsolideeritud vahearuande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused (Emaettevõte) on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev äriühing. Kontserni struktuur seisuga on järgmine (vt ka lisa 2): TÜTARETTEVÕTTED Kinnisvarainvesteering: 100% Saulės Miestas UAB Saulės Miestas kaubanduskeskus, Šiauliai 100% Verkių projektas UAB Ulonu büroohoone, Vilnius 100% EfTEN Laisves UAB L3 büroohoone, Vilnius 100% EfTEN Stasylu UAB DSV logistikakeskus, Vilnius 100% 100% 100% EfTEN Tänassilma OÜ EfTEN Krustpils SIA EfTEN Laagri OÜ DSV logistikakeskus, Tallinn DSV logistikakeskus, Riia Laagri Selver, Tallinn 100% EfTEN Seljaku OÜ Hortes aianduskeskus, Laagri 100% EfTEN Tähesaju tee OÜ Hortese aianduskeskus, Tallinn 100% EfTEN Kolmas OÜ ABC Motors Autokeskus, Tallinn ja tema tütarettevõtete konsolideeritud raamatupidamise lühendatud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EL). Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardiga IAS 34: Vahearuandlus. Vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu lõppenud majandusaasta aastaaruandes. Vahearuannet tuleks lugeda koos Kontserni viimase avalikustatud aasta majandusaasta aruandega, mis on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). Juhatuse hinnangul kajastab aasta IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt Kontserni majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt ja sisaldab ainult Kontserni konsolideeritud aruandeid. Aruandevaluuta on euro. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud tuhandetes eurodes ja kõik arvnäitajad on ümardatud lähima tuhandeni, kui pole osutatud teisiti. 12

14 2 Tütarettevõtted Ettevõtte nimi Asukohamaa Kinnisvarainvesteering Tütarettevõtte omakapital, tuhandetes Kontserni osalus, % Emaettevõte Eesti Tütarettevõtted Saules Miestas UAB Leedu Kaubanduskeskus Saules Miestas Verkiu projektas UAB Leedu Ulonu büroohoone, Vilnius EfTEN Laisves UAB Leedu L3 büroohoone, Vilnius EfTEN Stasylu UAB Leedu DSV Logistikakeskus, Vilnius EfTEN Tänassilma OÜ Eesti DSV logistikakeskus, Tallinn EfTEN Krustpils SIA Läti DSV logistikakeskus, Riia EfTEN Seljaku OÜ Eesti Hortes Aianduskeskus, Laagri EfTEN Tähesaju tee OÜ Eesti Hortes Aianduskeskus, Tallinn EfTEN Evolution UAB Leedu Evolution büroohoone EfTEN Laagri OÜ Eesti Selver kaubanduskeskus, Laagri EfTEN Autokeskus OÜ Eesti ABC Motors Autokeskus, Tallinn Segmendiaruandlus SEGMENDI TULEM Büroo Logistika Kaubandus Allokeerimata Kokku 12 kuud Müügitulu (lisa 4), s.h Eesti Läti Leedu Äritegevuse netotulu, s.h Eesti Läti Leedu Ärikasum, s.h Eesti Läti Leedu EBITDA, s.h Eesti Läti Leedu Ärikasum Neto finantskulu Kasum ette tulumaksukulu Tulumaksukulu (lisa 9) ARUANDEAASTA PUHASKASUM

15 Büroo Logistika Kaubandus Allokeerimata Kokku IV kvartal Müügitulu (lisa 4), s.h Eesti Läti Leedu Äritegevuse netotulu, s.h Eesti Läti Leedu Ärikasum, s.h Eesti Läti Leedu EBITDA, s.h Eesti Läti Leedu Ärikasum Neto finantskulu Kasum ette tulumaksukulu Tulumaksukulu IV KVARTALI PUHASKASUM SEGMENDI VARAD Büroo Logistika Kaubandus Kokku Aasta lõpu seisuga Kinnisvarainvesteeringud (lisa 12) Eesti Läti Leedu Kinnisvarainvesteeringud kokku Muud pikaajalised varad Netovõlg Muud lühiajalised varad NETOVARA ja aastal ei teinud ärisegmendid omavahelisi tehinguid. Kontserni peamine tulu saadakse kinnisvarainvesteeringutelt, mis asuvad samades riikides, kus kinnisvarainvesteeringut omav tütarettevõte. Kontserni suurimad kliendid on DSV Transport AS, DSV SIA ning DSV Transport UAB, omades vastavalt 11,7%, 8,3% ja 8,0% Kontserni konsolideeritud üüritulust. Ülejäänud üürnike tulu osakaal konsolideeritud tulust jääb alla 8%. 14

16 4 Müügitulu Tegevusalad Üüritulu büroopindadelt Üüritulu kaubanduspindadelt Üüritulu lao- ja logistikapindadelt Muud müügitulud Müügitulu tegevusalade lõikes kokku (lisa 3, 12) Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes Eesti Läti Leedu Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes kokku (lisad 3, 12) Müüdud teenuste kulud Müüdud teenuste kulu Üüripindade remont ja hooldus Vara kindlustus Maamaks ja kinnisvaramaks Palgakulud, s.h maksud Käibemaksu proportsioonikulud Muud müügikulud Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlus -1-4 Müüdud teenuste kulu kokku (lisa 12) Turustuskulud Turustuskulud Üüripindade vahendustasud -8-8 Reklaam, reklaamüritused Turustuskulud kokku Reklaami ja reklaamürituste kulud koosnevad olulises osas kaubanduskeskuste turundusürituste kuludest, mille üürnikud katavad kokkuleppelistest turundustasudest. 15

17 7 Üldhalduskulud Üldhalduskulud Valitsemisteenus (lisa 18) Bürookulud Palgakulud, s.h maksud Konsultatsioonikulud, õigusabi, raamatupidamisteenus, hindamisteenus Audit Regulaatori kulud Fondivalitseja edukustasu Muud üldhalduskulud Amortisatsioonikulud Üldhalduskulud kokku Finantskulud Finantskulud Intressikulud, s.h Intressikulud laenudelt Intressikulud tuletisinstrumentidelt (-)/ kulu vähendus (+) Intressivahetuslepingute õiglase väärtuse muutus (lisa 15) Finantskulud kokku Tulumaks Dividendide tulumaksukulu -139 Leedu ettevõtete edasilükkunud tulumaksukulu -778 Leedu ettevõtete tulumaksukulu kasumilt -208 Tulumaksukulu kokku Kontsernil on seisuga edasilükkunud tulumaksukohustus seoses Leedus asuvate tütarettevõtete maksuamortisatsiooni kasutamisega summas tuhat eurot ( : tuhat eurot). Edasilükkunud tulumaksu maksmise / tasaarveldamise kohustus tekib Kontsernil pärast maksuamortisatsiooni perioodi lõppemist. 16

18 10 Kasum aktsia kohta IV kvartal 12 kuud Aktsiakasum Aruandeperioodi puhaskasum, Dividendid aktsia kohta, eurodes 0 0 0,95 0,68 Kaalutud keskmine aktsiate arv aasta jooksul, tk Kasum aktsia kohta, eurodes 0,62 0,54 2,05 1,96 11 Nõuded ja viitlaekumised Ostjate tasumata summad Nõuded ostjate vastu kokku Käibemaksu ettemaksed ja tagasinõuded Muud viitlaekumised Viitlaekumised kokku Nõuded kokku Kinnisvarainvesteeringud Seisuga on Kontsern teinud investeeringud järgmistesse kinnisvarainvesteeringutesse: Nimetus Asukoht Neto üüripind (m2) Ehitusaasta Omandamise aeg Soetusmaksumus Turuväärtus Väärtuse kasv Osakaal fondi aktivate turuväärtusest Saules Miestas kaubanduskeskus Saules Miestas, Leedu % 25% DSV logistikakeskus Vilnius, Leedu % 7% DSV logistikakeskus Tallinn, Eesti % 10% DSV logistikakeskus Riia, Läti % 7% L3 büroohoone Vilnius, Leedu % 8% Ulonu büroohoone Vilnius, Leedu % 7% Hortes aianduskeskus Laagri Tallinn, Eesti % 3% Hortes aianduskeskus Tähesaju Tallinn, Eesti % 5% Laagri Selver Tallinn, Eesti % 5% Evolution büroohoone Vilnius, Leedu % 8% ABC Motors Autokeskus Tallinn, Eesti % 2% Kokku % 85% Lisainformatsioon kinnisvarainvesteeringute kohta on toodud lisas 3 Segmendiaruandlus. 17

19 2019. ja aastal on Kontserni kinnisvarainvesteeringutes toimunud järgmised muutused: Arendusjärgus kinnisvarainvesteeringud Valmis kinnisvarainvesteeringud Kinnisvarainvesteeringud kokku Saldo seisuga Soetused ja arendused Kapitaliseeritud parendused Kasum/kahjum õiglase väärtuse muutusest Saldo seisuga Soetused ja arendused Kapitaliseeritud parendused Ümberklassifitseerimised Kasum/kahjum õiglase väärtuse muutusest Saldo seisuga Kontserni kasumiaruandes ja bilansis kajastuvad muuhulgas alljärgnevad kinnisvarainvesteeringutega seotud tulud ja kulud ning saldod: 31. detsembri seisuga või aasta kohta Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud üüritulu (lisa 4) Kinnisvarainvesteeringute haldamisega otseselt kaasnevad kulud (lisa 5) Kinnisvarainvesteeringute soetusest tasumata summad (lisa 14) Kinnisvarainvesteeringute eest tehtud ettemaksed (lisa 14) 0 17 Laenukohustuste tagatiseks panditud kinnisvarainvesteeringute bilansiline väärtus ning üürnike vahel sõlmitud üürilepingud vastavad katkestamatute kasutusrendilepingute tingimustele. Nimetatud rendilepingute tulu jaguneb järgmiselt: Katkestamatutest kasutusrendilepingutest saadavad maksed kuni 1 aasta aastat Üle 5 aasta Kokku Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse leidmise eeldused ja alused Kontserni kinnisvarainvesteeringuid hindab sõltumatu hindaja. Kõikide seisuga ja Kontserni aruannetes kajastatud kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus on saadud diskonteeritud rahavoogude meetodit kasutades, v.a arendusjärgus kinnisvarainvesteeringud (Tähesaju Hortes), kus kasutati soetusmaksumust. bilansipäevalähedast tehinguhinda (tehingupäeva ja bilansipäeva vahel ei toimunud kinnisvaraturul olulisi muutuseid). Õiglase väärtuse leidmisel on kasutatud järgmiseid eelduseid: Seisuga : Sektor Õiglane väärtus Hindamismeetod Eeldatav üüritulu aastas Diskontomäär Väljumistootlikkus Keskmine üürihind /,m2 Büroopinnad Lao- ja tootmispinnad Kaubanduspinnad Diskonteeritud rahavood ,9% 7,5%-8,0% 11, Diskonteeritud rahavood ,0%-8,6% 7,8%-8,0% 6, Diskonteeritud rahavood ,25%-8,5% 7,5%-8,0% 11,7 Kokku

20 2018. aastal: Sektor Õiglane väärtus Hindamismeetod Eeldatav üüritulu aastas Diskontomäär Väljumistootlikkus Keskmine üürihind /,m2 Büroopinnad Diskonteeritud rahavood ,9% 7,5%-8,0% 11,4 Lao- ja tootmispinnad Diskonteeritud rahavood ,0%-8,6% 7,8%-8,0% 6,1 Kaubanduspinnad Diskonteeritud rahavood ,25%-8,6% 7,5%-8,0% 11,4 Kokku Sõltumatu eksperdi hinnangud kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse leidmisel põhinevad järgmisel: - Üüritulu: kasutatakse kehtivatest üürilepingutest tulenevaid hindu ning reaalseid kasvumäärasid; - Vakantsus: kinnisvarainvesteeringu tegelik vakantsus, arvestades objektiga seotud riske; - Diskontomäär: arvutatakse kinnisvarainvesteeringuga seotud kaalutud keskmise kapitali hinna (WACC) põhjal; - Väljumistootlikkus: põhineb hinnangulisel tootlustasemel eeldatava hoiuperioodi lõpus, arvestades prognoositavat turuolukorda ja objektiga seotud riske. Õiglase väärtuse sensitiivsuse analüüs Allpoololev tabel illustreerib seisuga Kontserni bilansis kajastatud kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse sensitiivsust olulisematele hinnangute eeldustele: Sektor Sensitiivsus juhtkonna hinnangule Sensitiivsus diskontomääras ja väljumistootlikkuses Hinnang Vähenemise mõju väärtusele Suurenemise mõju väärtusele Muutus diskontomääras -0,5% 0,0% 0,5% Õiglane väärtus Büroo -0,5% Logistika Jaekaubandus Üüritulu muutus +/- 10% Üüritulu muutus +/- 10% Üüritulu muutus +/- 10% Muutus väljumistootlikkuses Muutus väljumistootlikkuses Muutus väljumistootlikkuses 0,0% ,5% ,5% ,0% ,5% ,5% ,0% ,5% Seisuga Sektor Sensitiivsus juhtkonna hinnangule Sensitiivsus diskontomääras ja väljumistootlikkuses Hinnang Vähenemise mõju väärtusele Muutus diskontomääras Suurenemise mõju väärtusele -0,5% 0,0% 0,5% Õiglane väärtus Büroo Logistika Jaekaubandus Üüritulu muutus +/- 10% Üüritulu muutus +/- 10% Üüritulu muutus +/- 10% Muutus väljumistootlikkuses Muutus väljumistootlikkuses Muutus väljumistootlikkuses -0,5% ,0% ,5% ,5% ,0% ,5% ,5% ,0% ,5% Kõikide Kontserni kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse leidmisel on kasutatud taseme kolm sisendeid (lisa 15). 19

21 13 Laenukohustused Seisuga on Kontsernil järgmised laenukohustused: Laenu andja Lepinguline laenusumma Laenu jääk seisuga Lepingu tähtaeg Swedbank Leedu ,70% Laenuandja päritoluriik Laenulepingu intressimäär seisuga Laenu tagatis Tagatise väärtus Hüpoteek - Saules Miestas kaubanduskeskus ,3% SEB Leedu ,55% Hüpoteek - DSV hoone Vilniuses ,5% SEB Läti ,55% Hüpoteek - DSV hoone Riias ,3% SEB Eesti ,55% Hüpoteek - DSV hoone Eestis ,5% SEB Leedu ,90% Hüpoteek L3 büroohoone Vilniuses ,8% SEB Leedu ,75% Hüpoteek - Ulonu büroohoone Vilniuses ,0% SEB Leedu ,00% Hüpoteek - Evolution büroohoone Vilniuses ,6% Hüpoteek - Hortes aianduskeskus Swedbank Eesti ,95% Tähesaju ,6% SEB Eesti ,82% Hüpoteek - Hortes aianduskeskus ,3% Swedbank Eesti ,40% Hüpoteek - Laagri Selver ,5% Eesti ,95% Hüpoteek - Laagri Selver ,5% Kokku ,7% Laenukohustuste kohta on toodud lisainformatsioon ka aruande lisas 15. Seisuga olid Kontsernil järgmised laenukohustused: Laenu andja Osakaal fondi puhasväärtusest Laenuandja päritoluriik Lepinguline laenusumma Laenu jääk seisuga Lepingu tähtaeg Laenulepingu intressimäär seisuga Laenu tagatis Tagatise väärtus Osakaal fondi puhasväärtusest Swedbank Leedu ,70% Hüpoteek - Saules Miestas kaubanduskeskus ,7% SEB Leedu ,55% Hüpoteek - DSV hoone Vilniuses ,7% SEB Läti ,55% Hüpoteek - DSV hoone Riias ,0% SEB Eesti ,55% Hüpoteek - DSV hoone Eestis ,1% SEB Leedu ,90% Hüpoteek L3 büroohoone Vilniuses ,1% SEB Leedu ,75% Hüpoteek - Ulonu büroohoone Vilniuses ,9% SEB Leedu ,00% Hüpoteek - Evolution büroohoone Vilniuses ,3% SEB Eesti ,82% Hüpoteek - Hortes aianduskeskus ,4% Swedbank Eesti ,40% Hüpoteek - Laagri Selver ,6% Kokku ,8% Lühiajalised laenukohustused Pikaajaliste pangalaenude pikaajalise osa kajastamine lühiajalisena Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil Pangalaenude diskonteeritud lepingutasud Lühiajalised laenukohustused kokku Kontsernil on seisuga aastal lõppevaid laene kogusummas tuhat eurot. Laenulepingute lõpptähtaeg on aasta teises pooles ning lepingud refinantseeritakse tähtaja lähenedes. Mõlema laenu võla kattekordaja on alla 50% ning kinnisvarainvestereingutel on tugev üürirahavoog, mistõttu Kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel takistusi. Seisuga kajastas Kontserni tütarettevõte EfTEN Evolution UAB pikaajalise pangalaenu lühiajalisena summas tuhat eurot seoses ajutiselt laenulepingus sätestatud laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) mittevastavusega laenulepingu tingimustele. Kovenant on alla nõutud määra seoses Evolution büroohoones aasta aprillis lõppeva üürilepinguga seotud kuludega ning ajutise vakantsusega aasta jaanuaris väljastas laenuandja EfTEN Evolution UAB-le kirjaliku kinnituse laenulepingu jätkamiseks kuni kokkulepitud tähtajani, s.t kuni , mistõttu seisuga on antud laen kajastatud Kontserni bilansis pikaajalisena. 20

22 Pikaajalised laenukohustused Pikaajalised laenukohustused kokku (lisa 15) sh. kohustuste lühiajaline osa sh. kohustuste pikaajaline osa, s.h Pangalaenud Pangalaenude diskonteeritud lepingutasud Pangalaenud jagunevad tagasimaksmise tähtaegade järgi alljärgnevalt: Alla 1 aasta aastat Laenukohustuste rahavood Saldo perioodi alguses Saadud pangalaenud Pangalaenude annuiteetmaksed Kapitaliseeritud lepingutasud 0-13 Diskonteeritud lepingutasude muutus Saldo perioodi lõpus Võlad ja ettemaksed Lühiajalised võlad ja ettemaksed Muud võlad tarnijatele Võlad tarnijatele kokku Võlad põhivaratehingutest Muud võlad 2 0 Muud võlad kokku Käibemaks Ettevõtte tulumaks 0 14 Sotsiaalmaks 7 9 Maamaks, kinnisvaramaks Muud maksuvõlad 0 1 Maksuvõlad kokku Võlad töövõtjatele Intressivõlad 9 7 Üürnike tagatisrahad Muud viitvõlad Viitvõlad kokku Saadud ostjate ettemaksed 14 0 Ettemaksed kokku 14 0 Võlad ja ettemaksed kokku

23 Pikaajalised võlad Üürnike tagatisrahad Muud pikaajalised võlad 4 0 Muud pikaajalised võlad kokku Lisainformatsioon võlgade kohta on toodud lisas Finantsinstrumendid, finantsriskide juhtimine Kontserni peamised finantskohustused on laenukohustused, mis on võetud Kontserni kinnisvarainvesteeringute finantseerimiseks. Samuti on Kontserni bilansis raha ja lühiajalised deposiidid, nõuded ostjate vastu, muud nõuded ning kohustused tarnijate ees. Kontserni finantskulude kohta on toodud lisainformatsioon aruande lisas 8. Alljärgnevas tabelis on näidatud Kontserni finantsvarade ja finantskohustuste jagunemine finantsinstrumentide liikide lõikes. Finantsinstrumentide bilansilised väärtused Lisad Finantsvarad - laenud ja nõuded Raha ja raha ekvivalendid Lühiajalised hioiused Nõuded ostjate vastu Finantsvarad kokku Finantskohustused korrigeeritud soetusmaksumuses Laenukohustused Võlad tarnijatele Üürnike tagatisrahad Intressivõlad Viitvõlad Finantskohustused korrigeeritud soetusmaksumuses kokku Finantskohustused õiglases väärtuses Tuletisinstrumendid (intressivahetuslepingud) Finantskohustused õiglases väärtuses kokku Finantskohustused kokku Ülaltoodud tabelis esitatud selliste finantsvarade ja finantskohustuste õiglane väärtus, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, ei erine oluliselt nende õiglasest väärtusest. Kontserni riskijuhtimisel lähtutakse põhimõttest, et riske tuleb võtta tasakaalustatult, arvestades Kontserni poolt kehtestatud reegleid ning rakendades vastavalt olukorrale riskide maandamise meetmeid, misläbi saavutatakse Kontserni stabiilne kasumlikkus ja aktsionäride vara väärtuse kasv. Uute investeerimisotsuste tegemisel hinnatakse hoolikalt tulevaste klientide maksevõimet, üürilepingute pikkust, üürnike asendatavuse võimalikkust ning intresside kallinemise riske. Finantseerimislepingute tingimused sobitatakse vastavaks konkreetse kinnisvaraobjekti netorahavoole, mis tagab Kontserni piisava vaba raha säilimise ning kasvu ka peale finantskohustuste täitmist. Kontserni vara investeerimisel on aluseks Kontserni investorite riskiootused, mistõttu on liigne riskivõtmine lubamatu ja riskide juhtimiseks tuleb kohaldada sobivaid meetmeid. Kontsern loeb finantsriskiks riski, mis tuleneb otseselt kinnisvarainvesteeringute tegemisest, hõlmates endas tururiski, likviidsusriski ja krediidiriski, kahandades seeläbi ettevõtte finantsvõimekust või vähendades investeeringute väärtust. 22

24 Tururisk Tururisk on finantsinstrumentide õiglase väärtuse muutumise risk tulenevalt turuhindade muutusest. Kontserni finantsinstrumendid, mida turuhindade muutus peamiselt mõjutab, on laenukohustused ning intressiderivatiivid. Peamine nimetatud finantsinstrumente mõjutav tegur on intressirisk. Intressirisk Intressirisk on tuleviku finantsinstrumentide rahavoogude muutuse risk, mis tuleneb turu intressimäärade muutusest. Turu intressimäärade muutus mõjutab peamiselt Kontserni pikaajalisi ujuva intressimääraga laenukohustusi. Seisuga on Kontserni laenulepingutest 60% sõlmitud ujuva intressi baasil (marginaal vahemikus 1,4% kuni 2,95% pluss 1 kuu-, 3 kuu - ja 6 kuu EURIBOR) ning 40% laenulepingutest kannab fikseeritud intressi vahemikus 1,55% kuni 1,9%. Ujuva intressi baasil sõlmitud lepingutest on omakorda 46% seotud intressimäära vahetuslepinguga, kus 3-kuu EURIBOR on omakorda fikseeritud 0,35% tasemel. 3-kuu EURIBOR kõikus aasta jooksul tasemel -0,448% kuni -0,306%, s.o maksimaalne muutus aasta jooksul oli 0,142 baaspunkti. Kõikidele EfTEN Real Estate Fund IIIi laenuportfellis olevatele lepingutele on negatiivse EURIBORi kaitseks seatud 0% piir (floor), s.t negatiivse EURIBORi korral laenumarginaal nende laenukohustuste juures ei vähene. Tulenevalt intressimäärade hetkel kehtivast madalast tasemest ning turuootustest intressimäärade püsimisele lähitulevikus on intressiriski maandamine eelkõige oluline pikaajalises perspektiivis. Fondi juhtkond hindab intressimäärade võimalikku tõusu olulisemat mõju 3-5 aasta perspektiivis. Tulenevalt Kontserni kinnisvarainvesteeringute pikaajalisest iseloomust ning investeeringutega seotud pikaajaliste laenukohustustega otsustas EfTEN Real Estate Fund III AS juhtkond aastal katta laenuportfelli pikaajalise ujuva intressimäära suurenemise riski läbi osalise laenuportfelli ujuva intressimäära (3-kuu EURIBORi) fikseerimise. Risk otsustati maandada intressiswapi lepinguga, kus tütarettevõtte laenulepingu ujuv intressimäär vahetati fikseeritud intressimäära vastu. Intressiswapi lepingud otsustati sõlmida, arvestades kolme järgmist tingimust: (1) Laenulepingu, mille rahavoo riski maandatakse, tagatiseks olevat kinnisvarainvesteeringut tõenäoliselt ei müüda 10 aasta perspektiivis; (2) Swapilepingute nominaalväärtuste summa lepingute sõlmimise hetkel ei ületa 50% kogu EfTEN Real Estate Fund IIIi konsolideeritud laenuportfellist; (3) Laenulepingud, mille rahavoo riski maandatakse, pikendatakse tähtaja saabumisel kuni swapilepingute lõpptähtajani nii, et laenulepingute rahavood kattuksid swapilepingute aluseks olevate maksegraafikute rahavoogudega. Intressiriski maandamiseks sõlmiti aastal intressisswapi leping nominaalsummas kokku tuhat eurot, fikseerides 3-kuu EURIBORi tasemel 0,35%. iintressivahetuslepingute lõpptähtaeg on aastal, kusjuures intressivahetuslepingu kvartaalseid makseid hakati tegema aasta kevadel. Kontsern kajastab intressimäära vahetuslepinguid muutusega läbi kasumiaruande põhimõttel. Intressimäära vahetuslepingute õiglane väärtus seisuga oli negatiivne summas 271 tuhat eurot ( : 189 tuhat eurot). Intressimäära vahetuslepingute õiglase väärtuse leidmise kohta on lisainfo toodud allpool lõigus Õiglane väärtus. Likviidsusrisk Likviidsusrisk tuleneb potentsiaalsest finantsseisundi muutusest, mis vähendaks Kontserni võimekust teenindada õigeaegselt ja korrektselt oma kohustusi. Kontserni likviidsust mõjutavad eelkõige järgmised asjaolud: - Üüritulu vähenemine või volatiilsus, mis vähendab Kontserni võimet genereerida positiivseid netorahavoogusid; - Vakantsus üüripindadel; - Varade ja kohustuste tähtaegade erinevus ning paindlikkus nende muutmisel; - Pikaajaliste aktivate turukõlbulikkus; - Kinnisvara arendustegevuse maht ja tempo; - Finantseerimisstruktuur. Kontserni eesmärgiks on juhtida netorahavoogusid nii, et kinnisvarainvesteeringute tegemisel kaasatakse võõrkapitali mitte rohkem kui 65% investeeringu soetusmaksumusest ning Kontserni võla kattekordaja oleks suurem kui 1,2. Seisuga oli Kontserni intressikandvate võlakohustuste osakaal üüritulu tootvatest kinnisvarainvesteeringutest 49% ( : 52%) ning viimase 12 kuu keskmine võla kattekordaja (DSCR) 1,8 (2018: 2,0). Kontserni finantseerimispoliitika näeb ette, et laenulepingud võõrkapitali kaasamiseks sõlmitakse pikaajalisena, kusjuures arvestatakse kinnisvaraobjekte koormavate üürilepingute maksimaalse pikkusega. Allolev tabel koondab info Kontserni finantskohustuste realiseerumise tähtajalisuse kohta (diskonteerimata rahavood): 23

25 Seisuga Alla 1 kuu 2-4 kuud 4 kuni 12 kuud 2 kuni 5 aastat üle 5 aasta Kokku Intressikandvad võlakohustused Intressimaksed Intressikohustused Võlad tarnijatele Üürnike tagatisrahad Viitvõlad Finantskohustused kokku Seisuga Alla 1 kuu 2-4 kuud 4 kuni 12 kuud 2 kuni 5 aastat üle 5 aasta Kokku Intressikandvad võlakohustused Intressimaksed Intressikohustused Võlad tarnijatele Üürnike tagatisrahad Viitvõlad Finantskohustused kokku Käibekapitali aruanne Raha ja raha ekvivalendid Nõuded ja viitlaekumised (lisa 11) Ettemakstud kulud Käibevara kokku Pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa (lisa 13) Lühiajalised võlad ja ettemaksed (lisa 14) Lühiajalised kohustused kokku Käibekapital kokku Kontserni käibekapital on seisuga negatiivne summas tuhat eurot ( : tuhat eurot). Käibekapital on seisuga negatiivne seoses aastal lõppeva Kontserni kahe tütarettevõtte Saules Miestas UAB ja Verkiu projektas UAB (Ulonu büroohoone) laenulepinguga kogusummas tuhat eurot. Laenulepingute lõpptähtaeg on aasta teises pooles ning lepingud refinantseeritakse tähtaja lähenedes. Mõlema laenu võla kattekordaja on alla 50% ning kinnisvarainvestereingutel on tugev üürirahavoog, mistõttu Kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel takistusi ning Kontserni käibekapital on piisav lühiajaliste kohustuste katmiseks. Seisuga oli käibekapital negatiivne seoses Kontserni tütarettevõtte EfTEN Evolution UAB pikaajalise pangalaenu osa kajastamisest lühiajalisena summas 5,437 tuhat eurot seoses ajutiselt laenulepingus sätestatud laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) mittevastavusega laenulepingu tingimustele. Kovenant on alla nõutud määra seoses Evolution büroohoones aasta aprillis lõppeva üürilepinguga seotud kuludega ning ajutise vakantsusega aasta jaanuaris väljastas laenuandja EfTEN Evolution UAB-le kirjaliku kinnituse laenulepingu jätkamiseks kuni kokkulepitud tähtajani, s.t kuni , mistõttu seisuga on antud laen kajastatud Kontserni bilansis pikaajalisena. Krediidirisk Krediidiriski all käsitletakse riski, mis tuleneb tehingute vastaspoolte suutmatusest täita oma kohustusi Kontserni ees. Kontsern on krediidiriskile avatud tulenevalt oma äritegevusest (peamiselt nõuetest ostjate vastu) ning tehingutest finantseerimisasutustega, s.h kontodel oleva raha ning deposiitide kaudu. Kontserni tegevus krediidiriskist tuleneva rahavoogude vähenemise ärahoidmiseks ja sellise riski minimiseerimiseks seisneb igapäevases klientide maksekäitumise jälgimises ja suunamises, mis võimaldab operatiivselt vajalike meetmete rakendamist. Samuti näevad kliendilepingud enamikel juhtudel ette 24

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

EfTEN Real Estate Fund III est.pdf

EfTEN Real Estate Fund III est.pdf Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 01.01.2018 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf

EREFIII_prospekt_lisadega_130519_0.pdf EfTEN REAL ESTATE FUND III AS AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE, KAUPLEMISELE VÕTMISE JA NOTEERIMISPROSPEKT 1 000 000 LIHTAKTSIAT NOMINAALVÄÄRTUSEGA 10 EUROT AKTSIA KOHTA AKTSIATE PAKKUMISHIND 16 EUROT PAKKUMISE

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - BHF I kvartali vahearuanne 2018 FINAL

Microsoft Word - BHF I kvartali vahearuanne 2018 FINAL AUDITUURIMATA LÜHUNDATUD KONSOLIDUURITUD 3 KUU VAHUARUANNU PURIOODI KOHTA, MIS LÕPPUS 31. MÄRTSIL 2018 Majandusaasta algus Majandusaasta lõpp Fondivalitseja Ärinimi Fondi liik 1. jaanuar 31. detsember

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Finantsjuhilt personalijuhile.ppt [Compatibility Mode] FINANTSJUHI KINGADES Finantsjuhtimise est personalijuhile Siiri Lahe ASTallinna Vesi Juhatuse liige, finantsdirektor Millest juttu tuleb Tallinna Vesi finantsjuhi vaatenurgast Finantsjuhi tööst Seosed

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem