KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED"

Väljavõte

1 MOODULITE RAKENDUSKAVA 3.taseme kutseõppe õppekava Pottsepp-sell Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 3 EKAP Õpetajad 1. KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED Kokku Audit. Is.töö tunde töö Eneli Uibo Mati Kisant Elle Teder Eva Reede Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Hindamine Õpiväljundid 1. Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis Puuduvad. Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest. Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli hinde saamise eelduseks on õpiväljundite saavutamine, sh iseseisvate tööde sooritamine lävendi tasemel. Hindamiskriteeriumid Mitteeristav Õpilane Kirjeldab juhendamisel enda isiksust, oma tugevusi ja nõrkusi seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega leiab iseseisvalt informatsiooni, sh elektrooniliselt tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta leiab iseseisvalt informatsiooni, sh elektrooniliselt praktika- ja töökohtade kohta koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente - CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus -, lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast valmistab juhendi alusel ette ja osaleb näidistööintervjuul

2 koostab juhendamisel endale, sh elektrooniliselt lühi- ja pikaajalise karjääriplaani Hindamismeetodid, sh hindamisülesanded MINA-pildi koostamine, eneseanalüüs; Kirjeldab kandideerimisdokumentide: CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus koostamine ja vormistamine; Juhendi järgi materjalidest või arvutist infootsingu teostamine; Kutsestandardi analüüs; Näidistööintervjuu sooritamine; Karjääriplaani koostamine(0,5 EKAP). 2. mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist kirjeldab juhendi alusel oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest selgitab juhendi alusel nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust koostab elektrooniliselt juhendi alusel enda leibkonna ühe kuu eelarve loetleb iseseisvalt Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni leiab iseseisvalt informatsiooni, põhiliste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi e-riik Hindamismeetod,sh hindamisülesanded Individuaalse ühe kuu eelarve koostaine; Näidistuludeklaratsiooni täitmine; Majanduslike ressursside olemasolu ja piiratuse väljaselgitamine; Eesti maksusüsteemi analüüs; Finantsasutuste teenuste kaardistamine.( 0,5 EKAP )

3 3. Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas Hindamismeetod, sh.hindamisülesanded kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis, lähtudes õpitavast valdkonnast võrdleb iseseisvalt lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda kirjeldab meeskonnatööna juhendi alusel kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab elektrooniliselt meeskonnatööna juhendi alusel lihtsustatud äriplaani Ettevõtluse kaardistamine lähtuvalt valitud erialast; Palgatöötaja ja ettevõtja erinevuste kaardistamine tööturul; Meeskonnatööna lihtsa äriplaanikoostamine (0,5 EKAP). 4. mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna seadustes sätestatud töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas leiab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutusealast informatsiooni erinevatest, sh elektroonsetest allikatest juhtumi näitel leiab iseseisvalt ja elektrooniliselt juhendi alusel informatsiooni töölepinguseadusest töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevusi kirjeldab lühidalt töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust

4 Hindamismeetod, sh. hindamisülesanded arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu brutoja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist koostab ja vormistab iseseisvalt juhendi alusel elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e- kirja, sh allkirjastab digitaalselt kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega Tutvumine tööohutust reguleerivaid õigusaktidega; Vastavalt erialale tööohutusjuhendi koostamine, Tööohutusvahendite kaardistamine; Esmaabi andmise reeglite koostamine õnnetusjuhtumite korral; Tööseadusandlust reguleerivate dokumentide analüüs; Töölepingu kohustuslike osade tundmaõppimine; Töötaja õigusi, kohustusi ning vastutusala kirjeldava dokumendi koostamine; Algatus- ja vastuskirja kootamine (0,5EKAP). 5. Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil suhtleb nii verbaalselt kui mitteverbaalselt etteantud situatsioonile sobivalt, järgides üldtunnustatud käitumistavasid kasutab erinevaid suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel loetleb ja kirjeldab meeskonnatööna kliendikeskse teeninduse põhimõtteid lahendab juhendi alusel tavapäraseid teenindussituatsioone Hindamismeetod, sh hindamisülesanded Suhtlemissituatsioonide kaardistamine ja analüüs; Suhtlemise ABC koostamine; Töövestluse esmaste suhtlemisreeglite koostamine (1 EKAP). Teemad Alateemad Õppemeetod

5 Karjääri planeerimine 0,5 EKAP 1. Eneseanalüüs: isikuomadused, väärtused ja hoiakud, vajadused, motivatsioon, võimed, huvid, oskused; 2. Kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõuded (sh kutsestandardid), töömaailma ootused ning võimalused (sh praktika osas); 3. Tööturu ja elukestva õppe võimaluste info; 4. Töö- ja praktikakohale kandideerimine, kandideerimisdokumendid (CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus), tööintervjuu; 5. Karjääriplaan. Loeng-suunatud diskussioon; Videofilmi demonstratsioon tööintervjuudest Rühmatöö - erialapõhiselt isikuomaduste, väärtuste ja hoiakute kaardistamine, kandideerimisdokumentide koostamine, kutse-, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõuete analüüs, tööturu analüüs; Rollimäng - tööintervjuu; Esitlus Iseseisev töö mina-pildi koostamine, karjääriplaani koostamine, tööturu ja elukestva õppe võimaluste infootsing. sh iseseisev töö Õppija koostab juhendi alusel eneseanalüüsi, teostab juhendi järgi materjalidest või arvutist infootsingu, kutsestandardi analüüs, koostab juhendi järgi kandideerimisdokumendid. Majanduse ja ettevõtluse alused 0,5 EKAP 1.Isiklikud majanduslikud vajadusel, piiratud ressursid; 2.Turumajanduse olemus nõudlus ja pakkumine; 3.Eelarve koostamine; 4.Eesti maksusüsteem, tuludeklaratsioon; 5.Eesti finantsasutustes pakutavad teenused, sellega kaasnevad võimalused ja kohustused; 6.Infosüsteem e-riik 7. Eesti ettevõtluskeskkond (keskendudes isikuteenindusele); 8. Palgatöötaja ja ettevõtja; 9. Ettevõtte majandustegevuse ülevaade (kliendid, tooted töökorraldus); Loeng- suunatud diskussioon; Rühmatöö - autelu ressursside olemasolust ja piiratusest lähtudes isiklikust majanduslikust vajadusest. Individuaalsed ülesanded- ühe kuu eelarve koostamine enda leibkonna jaoks, juhendmaterjaliga näidistuludeklaratsiooni täitmine. Töölehe täitmine: palgatöötajana ja ettevõtja erinevus, ettevõtluskeskkond, ettevõtte töökorraldus, äriidee; Töö arvutis tööjuhendi alusel (infootsing

6 10. Äriidee. Eesti ettevõtluskeskkonna kohta, äriidee); Sh. iseseisev töö Finantskäekirja kujunemine. Rahaasjade planeerimine. Riik, tarbijad, säästjad, tarbijakaitse. Õpimapi koostaine. ettevõtte SWOT analüüs õpitava eriala põhjal. Müügipakkumise koostamine. Lihtsa äriplaani koostamine meeskonnatööna. Ettevõtluse alused õpimapi koostamine Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid 0,5 EKAP 1. Tööohutus ja tööohutust reguleerivad õigusaktid. 2. Tööandja ja töötaja põhilised õigused ning kohustused ohutu töökeskkonna tagamisel; 3. Tööohutusalane instrueerimine 4. Tööõnnetus töötaja õigused ja kohustused seoses tööõnnetusega, tööõnnetuse registreerimine 5. Tulekahju 6. Esmaabi. Esmaabi õnnetuse korral, esmaabi terviserikete korral, õnnetused 7. Tervise säilitamine töösituatsioonis Loeng- suunatud diskussioon; Rühmatöö - vastavalt erialale tööohutusjuhendi koostamine, töökaitsevahendite nimekirja koostamine. Rollimäng - õnnetusjuhtumi korral esmaabi andmine. Individuaalne töö - vastavalt erialale esitluse koostamine: töökeskkond ja töötervishoid. sh iseseisev töö Vastavalt erialale riskianalüüsi koostamine (töökeskkonna ohutegurid). Töölehtede täitmine: Käitumine tulekahju korral. Tööseadusandluse alused 0,5 EKAP 1. Tööseadusandlust reguleerivad dokumendid 2. Töölepinguseadus: tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping, katseaeg; 3. Tööle kandideerimiseks vajalikud dokumendid 4. Töötaja õigused, kohustused ja vastutus; 5. Asutuse sisekord ja kirjutama reeglid; 6. Bruto- ja netopalga ning ajutise töövõimetuse hüvitise arvestamine aja- ja tükitöö ning majandustulemustelt makstava tasu alusel; Loeng-suunatud diskussioon; Rühmatöö Tööseadusandlust reguleerivate dokumentide analüüs sh tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, töölepingu koostamine. Töölepingus olevate kohustuslike ja mittekohustuslike osade võrdlus. Palgaarvestus

7 7. Puhkust puudutavad dokumendid puhkuse pikkus ja aeg. 8. Töötamine välisriigis; 9. Dokumentide säilitamine (organisatsiooni ja üksikisiku vaatenurgast). sh iseseisev töö Tööle kandideerimiseks vajalike dokumentide loetelu koostamine, dokumentide säilitamise võrdlus: üksikisik ja organisatsioon. Suhtlemise alused 1 EKAP 1. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine; 2. Suhtlemisvahendite kasutamine sh telefoni- ja internetisuhtluse hea tava; 3. Üldtunnustatud käitumistavad suhtlemissituatsioonides; 4. Meeskonnatöö; 5. Kultuurilised erinevused suhtlemisel; 6. Kliendikeskne teenindus; 7. Erinevad teenindussituatsioonid. Loeng-suunatud diskussioon; Videofilmi vms demonstratsioon; Rühmatöö: suhtlemissituatsioone käsitlevad rollimängud, probleemilahendus, juhtumianalüüs; Rollimäng töövestlus, läbirääkija ABC Individuaalne töö test meeskonnatöö põhimõistetest sh iseseisev töö Koostab juhendi alusel juhtumianalüüsi, demonstreerib suhtlemisvahendite kasutamist. Õppematerjalid Õppekirjandus ja muu õppematerjal SA Innove Ettevõtluse alued, õppematerjal. OÜ Infotrükk SA Innove Ideest eduka ettevõtteni, õppematerjal. OÜ Infotrükk M. Praman, M. Salu Ettevõtluse alused. kirjatus Ilo R. Johanson Abiks väikeetevõtjale. Tallinn M. Raudjärv Majanduse algkursus. Matimar TRÜ A. Vihalemm Turunduse alused. Tallinna Tehnikaülikool. Külim Majandus ja ettevõtlus (raamatud, e-õppe õpijuhised, slaidid, õpetaja poolt koostatud õppematerjalid)

8 Õppematerjalid SA Innove poolt koostatud karjäärimooduli õppematerjalid Töötervishoiu ja tööohutuse strateegia Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord Töötajate tervisekontrolli kord Esmaabi korraldus ettevõttes Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord Tuleohutuse seadus ja määrus Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded. Äripäeva käsiraamat Töötervishoid ja tööohutus Töölepinguseadus Võlaõigusseadus Kollektiivlepingu seadus Ravikindlustuse seadus Vanemahüvitise seadus Riikliku pensionikindlustuse seadus EVS 882-1:2006 Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri. Lewis, R. D. Kultuuridevahelised erinevused: kuidas edukalt ületada kultuuribarjääre. Tallinn: TEA Kirjastus, Eetikaveeb: A.Kidron; V.Kolga. Isiksuse käsitlusi Läänes ja Idas A.Kidron. Suhtlemise psühholoogia. Berne, E. Suhtlemismängud. Mängud ja manipulatsioonid inimsuhetes. Goleman, D. Töö emotsionaalse intelligentsusega. Emotsionaalse intelligentsuse kasutamine. Mitchell, J. Kallista oma kliente. Tallinn: Varrak 2004; Tooman, H., Mae, A. Inimeselt inimesele. Tallinn: Avita 1999

9 MOODULITE RAKENDUSKAVA Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht Õpetajad 2 POTTSEPA ALUSTEADMISED 2 EKAP Harri Sinimeri Mati Kisant Jana Koel Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Õpiväljund puuduvad Õpetusega taotletakse, et õppija saab ülevaate pottsepa kutsest, vajalikest kompetentsidest, tasemetest, tuleohutusnõuetest, standarditest ning regulatsioonidest, samuti tööohutusest, tervise- ja keskkonnahoiust, energiatõhususest. Õppetöö käigus arendatakse joonestamis-, matemaatika-, füüsika-, keemia-, IT-, võõrkeele- ja sotsiaalseid pädevusi. Hindamiskriteerium Õpilane: 1) omab ülevaadet pottsepa kutsest, pottsepatöödel kasutatavatest materjalidest ja töövahenditest; 2) tunneb ehituse ja ehitamisega seotud mõisteid ja tahkekütteseadmete ehitamisele seatud nõudeid; omab ülevaadet pottsepa kutsest, kutsestandardis sisalduvast (kohustuslikud kompetentsid, tasemed ja nende saavutamiseks läbitavad etapid), paindlikust töögraafikust, vajalikest füüsilistest ja vaimsetest omadustest tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale, nende omadusi ning kasutuskohti omab ülevaadet pottsepatöödel kasutatavatest töövahenditest, nii elektrilistest kui käsitööriistadest ning oskab neid ohutult ja ergonoomiliselt kasutada tunneb ehituse ja ehitamisega seotud mõisteid, nimetab võõrkeeles, loeb tööjoonist, koostab vajadusel eskiisi ja arvutab vajaminevad materjalide kogused

10 3) oskab leida tööks vajalikku infot tahkeküttesüsteemi ehitamise ja paigaldamisega seotud õigusaktidest; 4) mõistab kutse-eetika ja klienditeeninduse põhimõtete järgimise vajadust pottsepa töös; 5) mõistab töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid pottsepatöödel. tunneb standardit EVS Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid omab ülevaadet tuleohutusseadusest tahkekütusel töötavatele ahjudele, kaminatele, pliitidele või muu tahkekütusel töötavale kütteseadmele ning korstnatele ning ühenduslõõridele arvutab välja hoone või hooneosa ligikaudse soojavajaduse lähtudes hoone ja/või ruumi kasutamise ja asukoha eripärast arvutab tööülesandest lähtuvalt tööks vajaminevate materjalide mahud leiab tööks vajalikku informatsiooni kasutades IT-vahendeid tahkeküttesüsteemi ehitamise ja paigaldamisega seotud õigusaktidest, paigaldusjuhendeid, tootenäidiseid, materjalide saadavust ning hindu ning koostab eelkalkulatsiooni mõistab kutse-eetika ja pottseppade heade tavade koodeksit ning tunneb töökultuuri tunneb klienditeeninduse põhimõtteid (konfidentsiaalsus, erinevad kultuurid, lugupidav suhtumine kliendi varasse), peab kinni lubadustest ning kokkulepetest omab ülevaadet töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõuetest pottsepatöödel tunneb energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, jäätmete sorteerimise ning utiliseerimise nõudeid Mooduli õppemaht 52 tundi jaguneb järgmiselt: auditoorne töö -30 tundi praktiline töö -10 tundi iseseisev töö - 12 tundi Teemad, alateemad 1. Pottsepa kutse Kutsestandard. Nõutavad kompetentsid. Tasemed. Nõuded ja võimalused taseme tõstmiseks. Kutseeksam. Kutse-eetika. Heade tavade koodeks. Nõuded kliendiga suhtlemiseks ning konfidentsiaalsuseks. Füüsiline ning vaimne valmisolek. Paindliku töögraafiku põhimõtted. 2. Materjalid ning töövahendid Tehislikud ning looduslikud kivimaterjalid. Nende omadused ning kasutuskohad. Mördid, nende omadused ja kasutuskohad. Käsitööriistad ning mõõtevahendid. Elektrilised töövahendid. Töövahendite kasutamise töövõtted, ergonoomika ja ohutus.töölavad, tellingud. Paigaldamine ning ohutus. 3. Mõisted ja tingmärgid Ehituslikud üldmõisted (sh. võõrkeelsed vasted). Pottsepatööde spetsiifilised mõisted. Tööjoonised. Tingmärgid. Eskiisid. Mõõdistamine. Märkimine. Kvaliteedinõuded müüritistele ja viimistlusele- Tarindi

11 Sh iseseisev töö Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid 1) kirjalik töö- kombineerituna praktiliste harjutustega pottsepa kutsest, põhimõtetest, materjalidest ja töövahenditest 2) kirjalik töö- ehitamisega seotud mõistetest ning tahkekütteseadmete ehitamisele seatud nõuetest ning õigusaktidest 3)suuline töö- kutse-eetika ja klienditeeninduse põhimõtetest läbi reaalset situlatsiooni järgiva harjutuse 4)kirjalik töö- töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnakaitse ja Viimistluse RYL Tahkeküttesüsteemid. Tahkekütteseadmed. Nõuded ehitamisele. Tuleohutusnõuded ehitistele ning tahkekütteseadmetelesüsteemidele.standard EVS Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid. Õigusaktid. Paigaldamise ja ehitamise tehnoloogia ülevaade. 5. Töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid pottsepatöödel Energiatõhusus. Tööohutusnõuded. Töötervishoiu nõuded. Esmaabi algtõed. Keskkonnakaitse nõuded. Jäätmete sorteerimise ja utiliseerimise nõuded ja viisid. 6. Analüüs Eneseanalüüs. Täiendamist vajavad oskused. Kirjalik ülevaade pottsepatöödel kasutatavatest kivimaterjalidest ning mörtidest.erialased arvutusülesanded materjalide kulu leidmiseks vastavalt etteantud ülesandele Loeng,arutelu, analüüs,praktilised harjutused Mitteeristav Hindamiskriteeriumid Läbivalt kõigi praktiliste tööde käigus on rangelt järgitud töökeskkonnaohutuse ja -tervishoiu nõudeid ning järgitud energiatõhususe ning jäätmete sorteerimise ja utiliseerimise nõudeid 1) kirjalik töö- pottsepa kutsest, põhimõtetest,materjalidest ning töövahenditest on esitatud kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja vormistatud korrektses eesti keeles, praktiliselt on valitud ja võrreldud erinevad kivimaterjalid, mördid,isolatsioonimaterjalid,tarvikud ning pottsepa töövahendid ( sh.on demonstreeritud õiged, ergonoomilised ja ohutud töövõtted) ja nimetatud ühes võõrkeeles 2) kirjalik töö- ehitamisega seotud mõistetest ning tahkekütteseadmete ehitamisele seatud nõuetest (sh. tuleohutus- ja kvaliteedinõuetest) ning õigusaktidest on esitatud kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja vormistatud korrektses eesti keeles 3) suuline töö- kutse-eetika ja klienditeeninduse põhimõtetest läbi reaalset situlatsiooni järgiva harjutuse on sooritatud klienti rahuldaval viisil 4) kirjalik töö- töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnakaitse nõuetest (sh. jäätmete sorteerimisest ning utiliseerimisest) ning energitõhusa ehitamise põhimõtetest on esitatud kasutades infotehnoloogilisi

12 nõuetest Kokkuvõtva hinde kujunemine Õppematerjalid vahendeid ja vormistatud korrektses eesti keeles ning on põhjalik Õpilane on omandanud kõik õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud praktilised ülesanded sh iseseisva töö nõuetekohaselt ja õigeaegselt EVS EHITISTE TULEOHUTUS Osa 3: Küttesüsteemid : EVS-EN 1443 KORSTNAD Üldnõuded: Ehituspraktika töökeskkonnaohutuse ja-tervishoiu nõuded-riigi Teataja KUTSEKODA-Kutsestandard Pottsepp-sell tase 3 KUTSEKODA-Kutsestandard Pottsepp tase 4,esmane kutse MOODULITE RAKENDUSKAVA Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht Õpetajad 3 MÜÜRITISKÜTTEKOLLETE EHITAMINE 12 EKAP Harri Sinimeri Valdo Nõlvak Tiiu Mihelson Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Õpiväljund Läbitud moodul pottsepa alusteadmised Õpetusega taotletakse,et õppija saab ülevaate ja kogemuse müüritiskollete ehitamisest ning taastamisest, samuti tööohutusest,tervise- ja keskkonnahoiust, energiatõhususest. Õppetöö käigus arendatakse joonestamis-, matemaatika-, füüsika-, keemia-, IT-, võõrkeele- ja sotsiaalseid pädevusi. Samuti tööohutusest, tervise- ja keskkonnahoiust, energiatõhususest. Hindamiskriteerium Õpilane: kavandab vastavalt etteantud ülesandele tööprotsessi, valmistab ette töökoha

13 1) kavandab tööprotsessi ja valmistab ette töökoha etteantud tööjoonise alusel müüritud küttekolde ehitamiseks; 2) ehitab ja viimistleb juhendamisel vastavalt tööjoonisele müüritisküttekolde arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat; 3) ehitab juhendamisel nõuetekohaselt müüritisküttekoldega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat; 4) taastab juhendamisel tahkeküttel töötava müüritisküttekolde järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ja ehitamise head tava; 5) töötab eetiliselt ja vastutustundlikult, järgides erinevate tööülesannete täitmisel eeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid; 6) analüüsib koos juhendajaga oma toimetulekut erinevate tööülesannete täitmisel tahkeküttel töötavate müüritisküttekolde ja kaasnevate süsteemide ehitamisel. arvutab vastavalt etteantud ülesandele välja hooneosa soojavajaduse ja vajaminevate materjalide kogused valib vajaminevad materjalid ja töövahendid, nimetab neid võõrkeeles kaevab etteantud kõrgusmärgini kaeviku ning teeb lähtuvalt tööjoonisest liiv ja/või killustikaluse ehitab raketise ja teeb kohtbetoneerimist koos vajaliku armeerimisega paigaldab hüdro-ja termoisolatsiooni ning ülesandest sõltuvalt põlevmaterjalist aluspinnale nõuetekohase(evs 812-3) tulekindla aluse paigaldab vastavalt etteantud ülesandele kinnitusdetailid või kandurid laob telliskorstna järgides tuleohutusnõudeid ning tehnoloogiat ehitab vastavalt etteantud ülesannetele erinevaid müüritisküttekoldeid (kamin, pliit koos soojamüüriga, ahi) ühendab müüritisküttekolde korstnaga järgides tuleohutusnõudeid ning tehnoloogiat viimistleb korstna ning müüritisküttekolde järgides kvaliteedinõudeid jutustab oma tegevustest võõrkeeles teeb vastavalt etteantud ülesandele müüritisküttesüsteemile või selle osale renoveerimistöid järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava tegutseb eetiliselt ja vastutustundlikult, järgib energiatõhususe põhimõtteid ning sorteerib ja utiliseerib jäätmed nõuetekohaselt kasutab ergonoomilisi töövõtteid, järgib rangelt tööohutuse- ja tervisekaitse nõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid analüüsib koos juhendajaga oma toimetulekut erinevate tööülesannete täitmisel tahkeküttel töötavate müüritisküttekolde ja kaasnevate süsteemide ehitamisel.

14 Mooduli õppemaht 312 tundi jaguneb järgmiselt: auditoorne töö - 50 tundi praktiline töö 190 tundi iseseisev töö - 72 tundi Teemad, alateemad sh iseseisev töö Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid 1.Materjalid Tellised, nende liigid, omadused ja kasutuskohad. Mördid, nende liigid, omadused ja kasutuskohad. Looduskivide kasutusvõimalused pottsepatöös. Küttekollete tarvikud (siiber, tepsel, pliidiraud, uksed, tahmaluugid jne.), nende kasutuskohad. 2. Töövahendid Käsitööriistad ning mõõtevahendid. Elektrilised töövahendid. Võõrkeelsed nimetused. Töövahendite kasutamise töövõtted, hooldamine, ergonoomika ja ohutus. Töölavad, tellingud. Paigaldamine ning ohutus. 3. Müüritisküttekollete ja kaasnevate süsteemide ehitamise tehnoloogia Tööjoonised ja eskiisid. Materjalide koguste arvutamine. Mõõdistamine, märkimine. Töökoha korraldamine, materjalide valik ning ladustamine. Kaitsmist vajavate pindade katmine. Vundamendi, aluse rajamine. Hüdro-ja termoisolatsioon. Tuleohutusnõuded. Ladumise tehnoloogia. Sildamine. Tarvikute paigaldamine. Puhasvuuk, viimistlemine. Nõuded kvaliteedile-ryl Müüritisküttekollete ja kaasnevate süsteemide taastamise tehnoloogia Kahjustuste väljaselgitamine ja remondiplaani koostamine. Materjalid, töövahendid, töökoha korraldamine. Tuleohutusnõuded. Kvaliteedinõuded. Erinevate kahjustuste taastamise tehnoloogia. 5. Töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid pottsepatöödel Energiatõhusus. Tööohutusnõuded. Töötervishoiu nõuded. Esmaabi algtõed. Keskkonnakaitse nõuded. Jäätmete sorteerimise ja utiliseerimise nõuded ja viisid. 6. Analüüs Eneseanalüüs. Täiendamist vajavad oskused Kirjalik töö- eriotstarbelised tellised ja nende kasutuskohad. Eskiisi koostamine vastavalt etteantud ülesandele. Erialased arvutusülesanded. Praktiline töö, loeng Mitteeristav Hindamiskriteeriumid Läbivalt kõigi praktiliste tööde käigus on rangelt järgitud töökeskkonnaohutuse ja -tervishoiu nõudeid ning

15 1)praktiline töö- vastavalt tööjoonisele tööprotsessi kavandamine ja töökoha ettevalmistamine müüritisküttekolde ehitamiseks 2)praktiline töö- juhendamisel vastavalt tööjoonisele müüritisküttekolde (kamin) ehitamine ja viimistlemine 3) praktiline töö-juhendamisel vastavalt tööjoonisele müüritisküttekolde (soojamüüriga pliit) ehitamine ja viimistlemine 4) praktiline töö- juhendamisel vastavalt tööjoonisele müüritisküttekolde (tellisahju koos korstna ja ühenduslõõriga) ehitamine ja viimistlemine 5)praktiline töö- juhendamisel vastavalt ülesandele müüritisküttekolde taastamine ja viimistlemine 6) eneseanalüüs oma tegevuse kohta erinevate müüritisküttekollete ehitamisel ning taastamisel järgitud energiatõhususe ning jäätmete sorteerimise ja utiliseerimise nõudeid 1) praktiline töö- vastavalt tööjoonisele müüritisküttekolde ehitamiseks on tööprotsess kavandatud ja töökoht ettevalmistatud korrektselt vastavalt vajadustele ja nõuetele 2) praktiline töö- juhendamisel vastavalt tööjoonisele müüritisküttekolde (kamin) ehitamisel on järgitud tuleohutusnõudeid ning õiget tööde tehnoloogiat, tagatud on kvaliteet 3) praktiline töö- juhendamisel vastavalt tööjoonisele müüritisküttekolde (soojamüüriga pliit) ehitamisel on järgitud tuleohutusnõudeid ning õiget tööde tehnoloogiat, tagatud on kvaliteet 4) praktiline töö- juhendamisel vastavalt tööjoonisele müüritisküttekolde (tellisahi koos korstna ja ühenduslõõriga) ehitamisel on järgitud tuleohutusnõudeid ning õiget tööde tehnoloogiat, tagatud on kvaliteet 5) praktiline töö-juhendamisel vastavalt ülesandele on müüritisküttekolde taastamisel ja viimistlemisel järgitud tuleohutusnõudeid,tehnoloogiat ning head tava 6) suuline eneseanalüüs oma hakkamasaamise kohta erinevate müüritisküttekollete ehitamisel ning taastamisel on juhendajaga läbi arutatud ning on pööratud tähelepanu parandamist vajavatele aspektidele Õpilane on omandanud kõik õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud praktilised Kokkuvõtva hinde kujunemine ülesanded sh iseseisva töö nõuetekohaselt ja õigeaegselt. Õppematerjalid Ahjud, pliidid, kaminad / Arvo Veski ; [kaasaegsete ehitusmaterjalide ja ehitusnormide järgi

16 kohandanud Harri Korrovits] Tallinn : Tormikiri, 2005 ([Jõhvi : Mark ja Partnerid]) 212 lk. : ill. ; 25 cm ISBN/ISSN: (köites) Aun, Priit Pottseparaamat. Esimene raamat / [Priit Aun] [Kohtla-Järve] : P. Aun, 2003 ([Kohtla- Järve] : Mark ja Partnerid) Ida-Virumaa 316, [1] lk. : ill. ; 21 cm Internet: u rito o d-ty863.html Juhtiniemi, Seppo Müüritööd / [Seppo Juhtiniemi, Ilkka Knuuttila ; tõlkinud Heldur Päts ; eessõna: Raivo Raidna] Tallinn : Ehitame, 2001, 2006 ([Viljandi : Print Best]) 99 lk. : ill. ; 29 cm Ahjud, pliidid, kaminad : [pottseppadele ja korstnapühkijatele] / Arvo Veski Tallinn : Valgus, 1988 (Tartu : H. Heidemanni nim. trükikoda) 238, [2] lk. : ill. ; 22 cm ISBN/ISSN: MOODULITE RAKENDUSKAVA Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht Õpetajad 4 TOOTJA VASTUTUSEGA VALMISKÜTTESEADMETE PAIGALDAMINE 5 EKAP Harri Sinimeri Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Õpiväljund Läbitud moodulid pottsepa alusteadmised ja müüritiskollete ehitamine Õpetusega taotletakse, et õppija saab ülevaate ja praktilise kogemuse tootja vastutusega valmiskütteseadmete-ja süsteemide paigaldamisest ning taastamisest, samuti tööohutusest,tervise-ja keskkonnahoiust, energiatõhususest. Õppetöö käigus arendatakse joonestamis-, matemaatika-, füüsika-, keemia-, IT-, võõrkeele- ja sotsiaalseid pädevusi. Hindamiskriteeriumid Õpilane:

17 1) kavandab tööprotsessi ja korraldab nõuetekohase töökoha etteantud tööjoonise alusel tootja vastutusega kütteseadme paigaldamiseks; 2) paigaldab ja viimistleb juhendamisel tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseadme, arvestades tuleohutusnõudeid ja etteantud paigaldusjuhendit; 3) paigaldab juhendamisel tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseadme korstnasüsteemi arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot; 4) taastab juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele tootja vastutusega kütteseadme, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ja ehitamise head tava; 5) töötab eetiliselt ja vastutustundlikult, järgides erinevate tööülesannete täitmisel juhendeid, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid; 6) analüüsib koos juhendajaga oma toimetulekut erinevate tööülesannete täitmisel tootja vastutusega kavandab vastavalt etteantud tööjoonisele tööprotsessi, valmistab ette töökoha arvutab vastavalt etteantud ülesandele välja hooneosa soojavajaduse valib vajaminevad materjalid ja töövahendid, nimetab võõrkeeles kaevab etteantud kõrgusmärgini kaeviku ning teeb lähtuvalt tööjoonisest liiv ja/või killustikaluse ehitab raketise ja teeb kohtbetoneerimist koos vajaliku armeerimisega paigaldab hüdro- ja termoisolatsiooni ning ülesandest sõltuvalt põlevmaterjalist aluspinnale nõuetekohase (EVS 812-3) tulekindla aluse paigaldab vastavalt etteantud ülesandele kinnitusdetailid või kandurid paigaldab ja viimistleb juhendamisel tootja vastutusega kütteseadme (malmkamin, saunaahi, kamina südamik), lähtudes seadme tootja poolt koostatud paigaldusjuhendist (tõlgib võõrkeelest) ja kehtivatest tuleohutusnõuetest paigaldab ja viimistleb juhendamisel tootja vastutusega korstna ja ühenduslõõri, lähtudes seadme tootja poolt koostatud paigaldusjuhendist ja kehtivatest tuleohutusnõuetest ühendab tootja vastutusega kütteseadme korstnaga järgides tuleohutusnõudeid ning tehnoloogiat teeb vastavalt etteantud ülesandele tootja vastutusega küttesüsteemile või seadmele renoveerimistöid järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava tegutseb eetiliselt ja vastutustundlikult, järgib energiatõhususe põhimõtteid ning sorteerib ja utiliseerib jäätmed nõuetekohaselt kasutab ergonoomilisi töövõtteid, järgib rangelt tööohutuse-ja tervisekaitse nõudeid, kasutab isikukaitsevahendeid analüüsib koos juhendajaga oma toimetulekut erinevate tööülesannete täitmisel tahkeküttel töötavate müüritisküttekolde ja kaasnevate süsteemide ehitamisel, jutustab oma tegevusest võõrkeeles

18 valmiskütteseadmete ja korstnasüsteemide paigaldamisel Mooduli õppemaht 130 tundi jaguneb järgmiselt: auditoorne töö - 20 tundi praktiline töö - 80 tundi iseseisev töö - 30 tundi Teemad, alateemad sh iseseisev töö 1. Materjalid ja töövahendid Tellised, nende liigid ja kasutuskohad. Mördid, liimid, nende liigid ja kasutuskohad. Töövahendid. Kinnitusdetailid. Tootja vastutusega kütteseadmed, nende liigid. Tootja vastutusega küttesüsteemid, nende liigid. 2.Tootja vastutusega küttesüsteemi paigaldamise tehnoloogia. Paigaldusjuhendid. Tööjoonised. Paigaldamise ja viimistlemise nõuded. Tuleohutusnõuded. Kaitsmist vajavate pindade kinnikatmine. Vundamendi, aluse rajamine. Hüdro- ja termoisolatsioon. Kütteseadmete paigaldamise tehnoloogia. Tootja vastutusega korstna süsteemi paigaldamise tehnoloogia ning nõuded. Kütteseadme ja korstna ühendamise tehnoloogia ning nõuded. 3.Tootja vastutusega küttesüsteemi taastamise tehnoloogia. Kahjustuste väljaselgitamine ja remondiplaani koostamine. Tootja vastutusega küttesüsteemi osade väljavahetamise võimalused. Materjalid, töövahendid, töökoha korraldamine. Tuleohutusnõuded. Kvaliteedinõuded. Erinevate kahjustuste taastamise tehnoloogia. Viimistlemine. 5. Töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid pottsepatöödel Energiatõhusus. Tööohutusnõuded. Töötervishoiu nõuded. Esmaabi algtõed. Keskkonnakaitse nõuded. Jäätmete sorteerimise ja utiliseerimise nõuded ja viisid. 6. Analüüs Eneseanalüüs. Täiendamist vajavad oskused Kirjalik töö erinevatest tootjavastutusega kütteseadmetest ja nende võrdlus. Erialased arvutusülesanded. Praktiline töö (sh rühmatöö), loeng, analüüs

19 Õppemeetodid Hindamine 1) praktiline töö- vastavalt tööjoonisele tööprotsessi kavandamine ja töökoha ettevalmistamine tootja vastutusega kütteseadme paigaldamiseks 2) praktiline töö- juhendamisel tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseadme paigaldamine ja viimistlemine. 3) praktiline töö- juhendamisel tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseadme korstnasüsteemi paigaldamine ja viimistlemine 4)praktiline töö- juhendamisel ja vastavalt etteantud tööülesandele tootja vastutusega kütteseadme taastamine 5) eneseanalüüs oma tegevuse kohta erinevate tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseadme paigaldamisel ja viimistlemisel ning taastamisel Kokkuvõtva hinde kujunemine Mitteeristav Läbivalt kõigi praktiliste tööde käigus on rangelt järgitud töökeskkonnaohutuse ja -tervishoiu nõudeid ning järgitud energiatõhususe ning jäätmete sorteerimise ja utiliseerimise nõudeid 1)praktiline töö- vastavalt tööjoonisele tootja vastutusega kütteseadme paigaldamiseks on tööprotsess kavandatud ja töökoht ettevalmistatud korrektselt vastavalt paigaldusjuhendile ja nõuetele 2)praktiline töö- juhendamisel tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseade on paigaldatud ja viimistletud, arvestades tuleohutusnõudeid ja etteantud paigaldusjuhendit 3) praktiline töö- juhendamisel tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseade on paigaldatud ja viimistletud, arvestades tuleohutusnõudeid ja etteantud paigaldusjuhendit 4) praktiline töö- juhendamisel ja vastavalt etteantud ülesandele on tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseade taastatud ja viimistletud, arvestades tuleohutusnõudeid ja etteantud paigaldusjuhendit 5) suuline eneseanalüüs oma hakkamasaamise kohta erinevate tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseadme paigaldamisel ja viimistlemisel ning taastamisel on juhendajaga läbi arutatud ning on pööratud tähelepanu parandamist vajavatele aspektidele Õpilane on omandanud kõik õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud praktilised ülesanded sh iseseisva töö nõuetekohaselt ja õigeaegselt

20 Õppematerjalid paigaldusjuhend kütteseadme paigaldamine kaminate ja kütteseadmete paigaldusjuhendid MOODULITE RAKENDUSKAVA Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht Õpetajad Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk 5 POTTSEPATÖÖDE PRAKTIKA 8 EKAP Harri Sinimeri Toomas Kivisalu Läbitud moodulid pottsepa alusteadmised, müüritisküttekollete ehitamine ja tootja vastutusega valmiskütteseadmete paigaldamine Pottsepatööde praktika käigus kogenud pottsepa juhendamisel kinnistuvad omandatud teadmised ja oskused. Klientidega suhtlemine muutub eesmärgipäraseks reaalses keskkonnas. Õpiväljundid 1) Õppija planeerib kogenud pottsepa juhendamisel oma tegevuse pottsepatööde tegemiseks arvestades kliendi soove ja võimalusi; 2) ehitab ja remondib kogenud töötaja juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades Hindamiskriteeriumid selgitab kogenud pottsepa töökorraldust ja lähtub oma tööalases tegevuses kogenud pottsepa juhistest, paindlikust töögraafikust, kliendi soovidest ja võimalustest, konfidentsiaalsusest osaleb töökohal esmasel tööohutusalasel juhendamisel ja kinnitab seda sätestatud korra kohaselt valmistab kogenud pottsepa juhendamisel ette oma töökoha ning valib ja valmistab ette vajalikud materjalid ja töövahendid enne töö alustamist, katab kinni kaitsmist vajavad pinnad, hoiab kliendi ruumides puhtust ning korda, sorteerib ja utiliseerib jäätmed vastavalt nõuetele ehitab ja remondib kogenud töötaja juhendamisel tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad) arvestades tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat;

21 tuleohutusnõudeid ja tööde tehnoloogiat; 3) paigaldab ja remondib kogenud pottsepa juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot; 4) järgib töötamisel tuleohutusnõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. Teemad, alateemad Õppemeetodid paigaldab ja remondib kogenud pottsepa juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot; järgib töökeskkonna- ja tööohutusnõudeid ning kasutab nõuetekohaselt isikukaitsevahendeid arendab liigutuste täpsust ja kiirust, rakendades ratsionaalsed ja ergonoomilisi töövõtted vastutab oma tööde kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest järgides head ehitustava on tööülesannete täitmisel hoolikas, püsiv ja vastutab oma töölõigu piires tööülesannete õigeaegse ja kvaliteedinõuetekohase täitmise eest suhtleb kogenud pottsepa ning klientidega vastastikust lugupidamist ülesnäitaval viisil analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega, enda tugevusi ja nõrkusi ning hindab juhendaja abiga arendamist vajavaid aspekte täidab iga tööpäeva lõpus aruande, kus fikseerib lühidalt, mida tegi (tööülesanded) ja mida sellest õppis vormistab aruande etteantud vormis korrektses eesti keeles, kasutades IT-vahendeid Mooduli õppemaht 208 tundi jaguneb järgmiselt: praktiline töö 184 tundi iseseisev töö - 24 tundi 1. Töökeskkonnaohutus ja tervishoid Töökeskkonnaohutuse ja tervishoiu nõuded. Ergonoomilised töövõtted. Abi-ja isikukatsevahendid. Jäätmete sorteerimine ja utiliseerimine 2. Tegevuste ja töödistsipliini kavandamine 3. Kogenud pottsepa juhendamisel tahkeküttel töötavate müüritiskütteseadmete ja nendega kaasnevate süsteemide (lõõrid, korstnad) ehitamine ja remontimine 4.Kogenud pottsepa juhendamisel tahkeküttel töötavate tootja vastutusega valmiskütteseadmete ja korstnasüsteemide paigaldamine ja remontimine 4.Kutse-eetika Kliendiga suhtlemine. Koostöövalmidus. Konfidentsiaalsus 5. Analüüs Eneseanalüüs. Arendamist vajavad aspektid. Praktikapäevik. Hinnanguleht. Praktikaaruanne Kogenud pottsepa alaline juhendamine, praktiline töö

22 Hindamine 1. esmane juhendamine töökeskkonna ohutuse ja töötervishoiu nõuetest 2. praktiline töö- suhtlemine, koostöö ja meeskonnatöö 3. praktiline töö- tööprojekti järgides ja juhendamisel hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine, materjalide valimine, hinnapakkumise koostamine 4. praktiline töö- tööprojekti järgides on rajatud vundament ja ettevalmistatud aluspinnad (põrand, vahelagi, sein) 5.praktiline töö- töökeskkonna ettevalmistamine tahkekütteseadmete rajamiseks, tööprojekti järgides ja juhendamisel müüritiskorstna ja müüritiskütteseadme ehitamine, dekoratiivne viimistlemine 6. praktiline töö- juhendamisel töökeskkonna ettevalmistamine tootjavastutusega tahkekütteseadmete paigaldamiseks, aluspinna ehitamine, järgides tootjapoolset Mitteeristav Läbivalt kõigi praktiliste tööde käigus on rangelt järgitud töökeskkonnaohutuse ja -tervishoiu nõudeid ning järgitud energiatõhususe ning jäätmete sorteerimise ja utiliseerimise nõudeid Ehituspraktika töökeskkonnaohutuse ja-tervishoiu nõuded-riigi Teataja 1) juhendamise käigus on saadud aru kõigist töökeskkonna ohutuse ja töötervishoiu nõuetest ning kinnitatud allkirjaga 2) praktikaperioodi käigus on korrektselt järgitud ettevõtte töödistsipliini ja vajadusi meeskonnatöös, jäätmete käitlemisel on kinni peetud regulatsioonidest 3) lähtuvalt juhendamisest ja tööjoonisest on ülesanne sooritatud korrektselt ja õigeaegselt,on välditud vigu ning hinnapakkumine on koostatud reaalselt ja õigesti 4) järgitud on tööjoonist,vundament on rajatud tehnoloogiliselt õigesti, aluspinnad on korrektselt ettevalmistatud ning on järgitud juhendamist ja kvaliteeti 5) tahkekütte müüritiskorstna ja müüritiskütteseadme ehitamisel ja dekoratiivviimistlemisel on juhendamisel ja tööprojekti järgides sooritatud õigesti vastavalt tehnoloogiale, tuleohutus- ja kvaliteedinõuetele 6) tootjavastutusega korstna (moodul) paigaldamisel ja küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemisel on järgitud juhendamist ning tootjapoolset paigaldusjuhendit ja kvaliteedinõudeid

23 paigaldusjuhendit, tootjavastutusega (moodul) korstna paigaldamine ja küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine 7. eneseanalüüs, praktikapäeviku ja -aruande ning hinnangulehe täitmine 7) eneseanalüüs ja parandamist vajavad töölõigud on jooksvalt läbi arutatud ettevõttepoolse juhendajaga, praktikapäevik on iga päev täidetud, praktika lõppedes on praktikaaruanne ( sh fotomaterjal) ja hinnanguleht vormistatud korrektses eesti keeles ja kasutatud infotehnoloogilisi vahendeid

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, 18.11.2015 Nõukogu otsus 4/2.1, 17.11.2015 RAKVERE AMETIKOOL 4.taseme kutseõppe õppekava Krohvija MOODULITE RAKENDUSKAVA SIHTRÜHM Põhihariduse omandanud õppija

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1,

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 29.06.2016 käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, 13.06.2016 Sihtrühm Õppevorm Tallinna Ehituskool 4.taseme kutseõppe

Rohkem

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Korstnapühkija-meister,

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt 19.02.2018 protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori 19.02.2018 käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖÖTAJA (PRAKTIKAJUHENDAJA HOOLEKANDEASUTUSES) ÕPPEKAVA

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskool

Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskool Sihtrühm Õppevorm TALLINNA EHITUSKOOL kutsekeskhariduse õppekava Ehitusviimistlus VALIKÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVAD KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 29.09.2014.a. käskkirjaga nr.1-2/ 215 muudetud

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli maht 8 EKAPit Mooduli vastutaja Mooduli õpetajad Mooduli

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts LISA 2 KINNITATUD direktori 07.03.2017.a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori 05.06.2018.a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kutseõppe õppekava Abiaednik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD

Rohkem

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse direktori 19.08.2016.a direktori 31.05.2016.a käskkirjaga nr 1.1-7/113 käskkirjaga nr 1.1-7/101 Sihtrühm Õppevorm Mooduli

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 193896 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar KINNITATUD Direktori 02.05.2019.a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega õppija või vähemalt 22-aastane põhihariduseta

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

1 Lisa 1 KINNITATUD Direktori käskkiri 28. mai 2015 nr /7 Sihtrühm Õppevorm JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HOOLDUSTÖÖTAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKEN

1 Lisa 1 KINNITATUD Direktori käskkiri 28. mai 2015 nr /7 Sihtrühm Õppevorm JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HOOLDUSTÖÖTAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKEN 1 Lisa 1 KINNITATUD Direktori käskkiri 28. mai 2015 nr. 2.1-21/7 Sihtrühm Õppevorm JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HOOLDUSTÖÖTAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA Põhiharidusega õpilane Statsionaarne koolipõhine

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

KUTSESTANDARD Ehitusplekksepp, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja

KUTSESTANDARD Ehitusplekksepp, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja KUTSESTANDARD Ehitusplekksepp, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid Kutsestandardi

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Maastikuehitaja_180EKAP_rakenduskavad

Maastikuehitaja_180EKAP_rakenduskavad Kinnitatud Räpina Aianduskool direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50. Sihtrühm Õppevorm MAASTIKUEHITAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVAD EKR 4. tase kutsekeskharidus Statsionaarne Mooduli nr Mooduli

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Müürsepp, tase 4 esmane kutse Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid Müürsepp, tase

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlemise alused 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskharidus

Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskharidus Õppekava MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA ERIALA ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm kutseõpe põhihariduse baasil X kutsekeskharidusõpe kutseõpe keskhariduse baasil Õppevorm X statsionaarne (koolipõhine) statsionaarne

Rohkem

Lisa 5 KINNITATUD Direktori käskkiri nr 1-2/15 p 3 ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA KOKK, TASE 4 Sihtrühm keskharidus Õppevorm Statsionaarne k

Lisa 5 KINNITATUD Direktori käskkiri nr 1-2/15 p 3 ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA KOKK, TASE 4 Sihtrühm keskharidus Õppevorm Statsionaarne k Lisa 5 KINNITATUD Direktori käskkiri 30.01.2018 nr 1-2/15 p 3 ÕPPEKAVA MOODULI RAKENDUSKAVA KOKK, TASE 4 Sihtrühm keskharidus Õppevorm Statsionaarne koolipõhine õpe Mooduli number Mooduli nimetus Mooduli

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKEN

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKEN LISA 2 KINNITATUD direktori 11.05.2015.a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es 193891 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuj KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsenimetus Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tase Kahjuritõrjuja, tase 5 5 Võimalikud spetsialiseerumised ja nimetused kutsetunnistusel Spetsialiseerumine Nimetus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Muudatused standardis EVS 812-3 Karmo Gudinas PÕHJA PÄÄSTEKESKUS INSENERTEHNILINE BÜROO PEAMISED MUUDATUSED Müüritiskorstnad, suitsugaas üle 350 C Erinevate läbiviikude teostus ja paigaldus šahtidesse

Rohkem

KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute

KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute KUTSESTANDARD Juuksur, tase 4 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid

Rohkem

untitled

untitled TÖÖKESKKONDA REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID 2008 Tallinn 2008 Väljaandja TEN- TEAM OÜ 2008 Merivälja tee 5-E206, Tallinn 11911, tel. 6300 900, faks 6300 901 E- mail: ten team@ten team.ee, kodulehekülg: http://www.ten

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE Kinnitatud dir 01.06.2018. a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes 202097 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 Õppekava maht (EKAP) 150 MAASTIKUEHITAJA

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (s PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine)

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks KUTSESTANDARD Kahjuritõrjuja, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsenimetus

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppe KUTSESTANDARD Abipagar, tase 3 Abipagar, tase 3 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel. Kutsenimetus Eesti

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen

Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhen Kompetents Hindamiskriteerium B.2.2 POOLTOODETE JA/VÕI KAUNISTUSMATERJALIDE VALMISTAMINE 2 1 Seadistab vajalikud tootmisseadmed vastavalt kasutusjuhendile, arvestades valmistatavat toodet. Seadme kasutusjuhendi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k

KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse k KINNITATUD Teeninduse Kutsenõukogu 05.06.2019 otsusega nr 19 EESTI HOTELLIDE JA RESTORANIDE LIIDU KUTSE ANDMISE KORD Toitlustus-ja majutusteeninduse kutseala kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Sotsiaalkindlustusameti Peadirektori.04.2017 käskkirjaga nr 99-k Lisa 5 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Ametinimetus 1.2 Struktuuriüksus Klienditeeninduse peaspetsialist Klienditeeninduse osakond

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm:

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Õppekava pagar-kondiiter

Õppekava pagar-kondiiter Õppeasutus: Rakvere Ametikool Õppeasutuse kood: 70003840 Aadress: Piiri 8, Rakvere, 44316 Telefon/Faks: 329 5031 e-post: info@rvss.ee Õppekavarühm : Toiduainetetöötlus ja tootmine ISCED 97 liigituse järgi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem