EESTI LINDUDE STAATUS, PESITSUSAEGNE JA TALVINE ARVUKUS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI LINDUDE STAATUS, PESITSUSAEGNE JA TALVINE ARVUKUS"

Väljavõte

1 STI LINDUD STTUS, PSITSUSGN J TLVIN RVUKUS sko L 6 h rn u s, ndres K u r e s o o, erik L e i b a k, ivar L e i to, Vilju L i I I e I e h t, Mati K o s e, gu L e i v i t s, Leho Luigujde,Urmas Sellis koostoos: with contributions from: rne der, Jaanus ua, Jaanus lts, Tarmo vestus, Kaarei Kaisel, Taivo Kastepld, rvo Kullapere, Kadri Kullapere, Tiit Leito, edi Lelov, Mati Martinson, ve Magi, lvar Ojaste, Margus Ots, Peeter Raja, Tiit Wandla, ne Viht, Viron Lintuseura, Veljo Volke, Ulo Vali Sissejuhatus Viimased iilevaated esti lindude esinemisstaatuse ja pesitsusaegse arvukuse kohta ilmusid aastate algupoolel (Lilleleht & Leibak 1993, Leibak et al. 1994). Kuid niihasti linnustik kui teadmised selle kohta on pidevas muutumises ja nuavad jatkuvat varasemate seisukohtade korrigeerimist. Kaesolev too peaks saama uueks luliks niisuguste kaasajastamiste ahelas. rtiklis esitame esti linnustiku uue liiginimestiku, hinnangud pesitsusaegse arvukuse ja selle muutuste ning (esmakordselt) ka kesktalvise arvukuse kohta. Samuti puuame naidata erinevate liikide uurituse taset, mis vdimaldaks paremini planeerida edasist tood. Materjal ja metoodika lgandmestik hlmas kijiki autorite kollektiivile kattesaadavaid allikaid, eelkijige aga mitmete OU projektide, eriuuringute ja linnuharulduste komisjoni andmeid ning piirkondlikke kokkuvetteid (Parnumaa, Saaremaa, Laanemaa ja osaliselt ka Hiiumaa ja Tartumaa kohta). Kdik hinnangud olid arutusel ja kinnitati QU linnuseire komisjoni ja linnuharulduste kornisjoni iihiskoosolekul. Linnuliigi esinemisstaatust iseloomustati kahel viisil. Neist esimene (edaspidi: esinemiskategooria) Iahtub uroopa linnuharulduste komisjonide liidu nijuetest ja eristab viis juhtu': ' siin ja edaspidi liihendid nagu tabelis 1

2 - loodusliku paritoluga liigid, keda on kohatud ; - loodusliku paritoluga liigid, keda on kohatud ainult enne a.; - liigid, kes introdutseeritud vdi vangistusest pdgenenud isendite najal on moodustanud looduses pusiva populatsiooni, samuti liigid, kes satuvad meile niisugusest populatsioonist valjaspoolt estit; D - liigid, kelle paritolu on ebaselge; - vangistusest (puurid, linnuaiad) lahtipaasenud liigid. Staatus rnaarati sarnaselt varasernaga (Lilleleht & Leibak 1993): H - haudelind, pesitseb estis regulaarselt; S - mittepesitsev suvilind; L - labirandaja; T - talvituja; ( ) - mitte iga-aastane e. ebaregulaarne (haudelind jne.); [I - juhuslik (haudelind jne.); - eksikulaline; int - sissetalutud (introdutseeritud). Juhuslikuks haude-/rand-ltali-lsuvilinnuks loeti liigid, kelle kohta on estis teada harvad uksikjuhud aastatest Mifte igaaastasteks v6i regulaarseteks loeti seevastu liigid, kes vastava sagedusega esinesid viimasel 20 aastal ( ), kusjuures neil juhtudel, mil selle perioodi jooksul toirnus sageduse selge uhesuunaline muutus, arvestati' staatusehinnangus viimaste aastate andmeid (naiteks kuldhanilane loeti regulaarseks haudelinnuks, ehkki esmapesitsernine tdestati alles aastal). Lindude pesitsusaegset arvukust (pesitsuspopulatsioorii suurust) hinnati haudepaaride arvuna. Mdnede liikide v8i riihmndf: puhul, kes ei moodusta piisivaid haudepaare (nt. kanaliscd, o:;a kurvitsalisi) vdi kelle populatsioonides leidub palju territoria;llsc!~ci uksikisendeid (nt. roovlinnud, areaali piiril olevad varvulised) loc?li haudepaariks tinglikult isaslindude vdi pesitsusterritooriumidc arv Pesitsusaegne arvukus hinnati: vahemikuna (rniinimum-maksimum), mis arvestab niihasti arvuk,rso aastaseid kdikumisi kui hinnangu ebatapsust. esmargiks oli, ol praegune tegelik arvukus jaaks suure t6enaosusega es~tatud vahemikku; ejldjuhul aastate teise poole andmete alusel, valja a~atud juhtudel, mil: I) arvukus on viimastel aastatel jarsult kasvanudlkahanenud (nt. kormoran) - siis arvestati v6imalikult viimaseid andmeld (eelistatult a. seisu); 2) 1990-ndail on tehtud vaid uks (v6i mdni) tapsem loendut; hinnang tugines tapse loenduse andmestikul (srslturn:~!.~ aastast).

3 Paljud pesitsusaegsed arvukushinnangud on tehtud ebapiisava inforrnatsiooni alusel ja nendesse tuleb suhtuda kriitiliselt. t vdirnaldada orienteerurnist nende tdelaheduses, on Iahtuvalt hiljutisest riti saarte linnustiku kokkuvdttest (Stone et a/. 1997) esitatud hinnangute saamise rneetod(id) ja usaldatavuse rnaar. Meetoditena eristati: 1 - uldloendus (tapne loendus kogu vdi ligilahedaselt kogu estis); 2 - eksperthinnang (hinnang liiki uurivate spetsialistide poolt); 3 - kompilatsioon (eri allikate, sh. kirjanduse ja projektide andmestiku iihendamine esti erinevate piirkondade kohta rnitte-eksperdi poolt); 4 - ekstrapoleering (prooviala-andmete ekstrapoleerimine kogu estile); 5 - ligilahedane hinnang varasema andmestiku ja teadaoleva hiljutise trendi pdhjal (tabelis naidatakse kaldkriipsu ees ka varasern rneetod, nt aluseks on varasem eksperthinnag); 6 - umbrnaarane hinnang - kasutati esti piirkondlikke hinnanguid ja asustustihedusi naaberrnaades (Lduna-Soorne, Lati). Usaldatavus jagab hinnangud lihtsustatult kolme gruppi: - usaldatav arvuline andrnestik viirnaste aastate kohta; 6 - esinernissagedus uldiselt hasti teada, kuid kvantitatiivne andrnestik vahene vdi ebataielik; - (kaasaegne) kvantitatiivne andmestik (peaaegu) puudub. I aastal toirnunud pesitsusaegse arvukuse muutuste (trendide) rnaaratlernisel Iahtuti iile-euroopalistest kriteeriumiclest (Hilden & Saris 1990), mis olid kasutusel ka varem (Lilleleht & Leibak 1993): e = pusiva pesitsejana sel ajavahernikul kadunud; -- = tugev langus (ule 50%); - = rndddukas langus (10-50%); (-) = arvatav langus (tdendusrnaterjal puudub); 0 = rnarkimisvaarseid rnuutusi ei olnud (stabiilne); (0) = arvatavasti stabiilne; f = arvukus tugevasti kdikunud, kuid kindla suunata; (+) = arvatav tdus (tdendusmaterjal puudub); + = rndddukas tdus (1 0-50%); ++ = tugev tdus (ule 50%); (n) = uustulnuk, uksikud pesitsusjuhud; n = uustulnuk, muutunud pijsivaks haudelinnuks;? = seisund ebaselge. ijle vaadati ka a. trendide varasemad hinnangud ning rnuudeti neid, kui leidus uusi, tapsustavaid v6i parandavaid andmeid. Lindude talvist arvukust hinnati jaanuari seisuga ning see on esitatud isendite arvuna. lusandmetena kasutati naiteks talilinnuloendusi, talvituvate veelindude loendusi, sarnuti andrneid liigi

4 66 Hirundo 11 (2) rndsuse kohta meil (kombineerituna pesitsusaegse isendite arvu, nende keskrnise jarglaste arvu ja jarglaste eeldatava sijgisese suremusega). namiku liikide puhul saadi kull vaid vaga ligikaudsed hinnangud, mille usaldatavus on raskesti hinnatav. utorid loodavad aga, et need hinnangud on siiski paremad kui mitte rnidagi. Tulemused ja arutelu Tulernused on koondatud tabelisse 1. Valja on jaetud mdned eriti eksootilised, kahtlemata vangistusest pdgenenud eksikulalised [Ibuna-kroonkurg (alearica regulorum), viirpapagoi (Melopsitlncrls undulafus), maina (cridotheres tristis), sinivint (Fringilla teydon)l, poolkodustatud muskuspart (airina moschata) ja eclmisc:l sajandivahetusel introdutseerirnise jarel luhiajaliselt brukn sn;lrc?l elutsenud metskalkun (Meleagris gallopavo), ning c(l:~!i~:;lc:; kokkuv6tetes neid ei arvestata. Susternaatiline jarjesl11:-; rrirlg ladinakeeised nimed on antud "ritish irds" List of ircls (I/ //to Western Palearctic (non. 1997) jrgi. Linnustiku koosseis Seisuga oli estis kohatud (kategooriad,-1)) :1:1!1 linnuliiki2, nendest haudelinde 222 liiki (regulaarseid haudelindc 209, rnitte iga-aastaseid 7 ja juhuslikke 6 liiki). Vbrreldes nelja i1;1r-;l;1 taguse kokkuvdttega (Leibak et al. 1994) loeti regulaarsc!lt :k!; haudelindudeks ka suur-konnakotkas, alk ja kuldhanilane. N(:i:;t esimene on kindlasti olnud regulaarne pesitseja ka varcm1 Juhuslikest haudelindudest (varbrisla, karbuskajakas, vootk:~kk, siidisaba, sinisaba, mannileevike) on 1990-ndail tdestatud vnid varbrisla pesitsernine (1993. a.; Magi 1994). Talvel esineb meil 150 linnuliiki (regulaarselt 94) ja Iabirandel 212 liiki (regulaarselt 194). ksikulalisi on esti linnustikus 68 liiki. Lindude puritolu esti lindudest on loodusliku paritoluga 329 liiki, neist nclj;~ (jaakauri, vaiketrappi, stepivurilat ja kivikakku) on kohatud alnult lisaks seitse liiki linnuaiapdgenikke (kategooria )

5 Hirundo 11 (2) 67 enne aastat. Veel kolme liigi varaseimad esinemisjuhud olid tdenaoliselt looduslikud, kuid nende viimaseaegne esinernine puudutab vangistusest pdgenenud (tulipart) vdi teadmata paritoluga linde (kaeluskotkas, raisakotkas). Seitse liiki on ilmselt alati esinenud vangistusest paasenud isenditena ning inimleviga seostub ka kahe regulaarselt esineva liigi - kodutuvi ja kanada lagle - jdudmine estisse. Teadmata paritoluga on neli liiki eksikulalisi (pelikan, flamingo, Iaanesdtkas, kdrbeleevike). Ka lumehane varasemate leidude paritolu on teadmata, ent praegused vaatlused puudutavad ilmselt linnuaia-pdgenikke. Pesitsusaegne arvukus ja selle muutused Meie hinnangute kohaselt pesitseb estis umbes 7,9-15,7 miljonit paari linde. Kdigist pesitsejaist koguni 16-19% on metsvindid ja 10-13% salu-lehelinnud ning kurnme arvukamat liiki moodustavad kokku 56-57% kaigist linnupaaridest. Perioodi luhidus ei vdimalda seda aastatel toimunud rnuutustega linnustikus veel vdrdlevalt analuusida. Siiski naib, et uute haudelindude lisandumine on aeglustunud: kui aastal lisandus 6 regulaarset ja 3 mitte iga-aastast pesitsejat, siis 1990-ndail teame estis uue pusihaudelinnuna vaid kuldhanilast. Langustendentsid (tugevad, ndrgad ja oletatavad, sarnuti valjasuremised) leiti varasemal perioodil 69 liigi pesitsusaegses arvukuses, vdrrelduna tdusutrendidega 77 liigi puhul; 1990-ndail on vahenejaid 55 ja tdusjaid 57 liiki. Tugevasti kahanes viimasel kumnendil vaikepistriku, vaiketiilli, tutka ja vaankaela arvukus, arvukust suurendasid margatavalt korrnoran, valge-toonekurg, laululuik, valgepdsk-lagle, rnerikotkas, heletilder, roo-ritsiklind ja roohabekas. rvukushinnangute usaldatavus Valdava osa esti haudelindude kohta on arvandrned pesitsusaegse anukusf3 kohta Iunklikud. Korralik a~uline andmestik (usaldatavus ) aastate teisest poolest on kogutud 13 liigi kohta, kellest kumme on erilise tahelepanu all olevad suurlinnud (kormoran, must- ja valge-toonekurg, laululuik, valgepdsk-lagle, hahk, meri-, kalju- ja kalakotkas, metsis) ja ulejaanud kolm vaga lokaalselt levinud (kruusel, kuldhanilane) vdi koguni mitte igaaastased pesitsejad (vesipapp). Paris puudulik (usaldatavus ) on

6 tervelt 60 liigi uuritus, kelle seas torkavad silrna paljud varvulised ja sisernaa-kurvitsalised. Talvine arvukus Talvel on paljude liikide arvukus lugevasti kdikuv. Kokku pcaks praeguste hinnangute jaigi estis kesktalvel leidurna 2.4-8,6 rn~ljonil linnuisendit, kellest arvukaimad on rasvatihane (9.3-12,5% k6igisl lindudest), koduvarblane (5,8-12,50/1) ja kodutuvi (5,8-8,3%). Kiimrne arvukamat liiki moodustavad kokku 58-67% talilindudest, see osatahtsus on usna sarnane pesitsusaegsega. Vbib arvata, ~t mne aasta parast on piihjusf. arvukwse hinnanguid taas korrlgeerida - eriti siis, kui kesoleva kokkuvdtte tabeleid uurivad hoolega nii projektijuhid kui kaasal66jad. Vbib naiteks rnargata. et tapseid loendusi on harva tehtud siseveekogusid ja kuliuurmaastikku asustavate iindude, samuti inimkaaslejate ja metsavarvuliste osas. Samuti tuleb tbdeda, et talviti vbime tegelike loenduste pdhjal arvukust hinnata enarnasti vaid veelindudeii. utorid loodavad, et aastate algupoole suurte urnberkorralduste ja ajubise harrastuslegevuse rnddna jarel suudavad jargmised aastad taas pisitasa tbsta meie teadmiste kvaliteeti. Samuti oleme ette tanulikud seda kokkuvbtet puudutavate markuste ja paranduste eest. Tanuavaldused. utorid tznavad kiki linnuloendustes kaasaldiijaid. Intll-c*h Pilt ja ve Magi aitasid parandada kasikija esialgset varianti. K;iesolcva tiiij koostamist finantseeris Keskkonnaministeerium. Kiriandus. non. 1997: List of birds of the Western Palearctic. - ritish irds, Hildn, 0. 8 Saris, F. 1990: new project on populat~on trends in uropean breeding birds. - Stastny, K. & ejek. V. (eds.), ird ensus and tlas Studies. Proc. Xlth int. onf. on ird ensus and tlas Work: Prague. -- Leibak,.. Lilleleht, V. & Veromann, H. (eds.) 1994: irds of stonia. Status, Distribution and Numbers. - stonian cademy Publishers. Tallinn. - Lilleleht, V. & Leibak,. 1993: esti lindude sijsternaatiline nimestik. staatus In ~NU~US. - Hirundo 1 (12): Mlgi,. 1994: Vgrbrisla pesitses Kasar~ luhas Loodusevaatlusi 1993 (1): Stone, 8. H., Sears, J., ranswick, P.., Gregory, R. D., Gibbons, D. W., Rehfisch, M. M., ebischer, M. J. & Reid, J : P~~II~;I~I~III estimates of birds in ritain and in the United Kingdom. - rit. irds 90 (1): 1-22.

7 Tabel 1. esti lindude staatus ja arvukus. Table I. Status and numbers of stonian birds. LIIK KTGOORI STTUS, HJPRID TRND MTOD USLD- RVUKUS RV TRND TWS TLVL SPIS TGORY STTUS NO OF MTHOD RLZI- t WINTR RDING PIRS LITY NUMRS Kaurilised Gaviiformes Punakurk-kaur (Gavia stellata) ** JSirvekaur (G. arctica) Jaaur (G. immer) * Tundrakaur (G. adamsii) * (S) L 'I- (L) j Piitilised Podicipediformes Vhkepiitt (Tachybaptus ruficollis) Tuttpiitt (Podiceps cristatus) Hallpsk-putt (P. grisegena) Sarvikpiitt (P. auritus) Mustkael-putt (P. nigricollis) * H (TI H L (T) (HI Tormilinnulised Proceliariiformes aleaari tormilind (Puffinus mauretanicus) * Pdhja-tormipaasu (Oceanodroma leucorhoa) * Pelikanilised Peiecaniformes Suula (Moms bassanus) * Kormoran (Phalacrocorax carbo) Pelikan (Pelecanus onocrotalus) * D n, Toonekurelised iconiiformes Hiiiip (otaums stellans) (T) , 0-3 t 0-5 Valkehiiup (Ixobrychus minutus) * [Sl - e. - --

8 -- Oohaigur (Nycticorax nycticorax) * Hbehaigur (gretta alba) * Hallhaigur (rdea cinerea) Purpurhaigur (. purpurea) * Must-toonekurg (iconia nigra) Valge-toonekurg (. ciconia) Tmmuiibis (Plegadis falcinellus) * Luitsnokk-iibis (Platalea leucorodia) * Flamingolised Phoenicopteriformes Flamingo (Phoenicopterus ruber) * Hanelised nseriforrnes Kiihmnokk-luik (ygnus olor) Mustluik (. atratus) * Vaikeluik (. columbianus) **** Laululuik (. cygnus) Rabahani (nser fabalis) Liihinokk-hani (. brachyrhynchus) * Suur-laukhani (. albifrons) Vke-laukhani (. erythropus) Hallhani (. anser) Voothani (. indicus) * Lumehani (. caerulescens) * Kanada lagle (ranta canadensis) ** Valgepsk-lagle (. leucopsis) 'rlustlagle (. bemicla) **** P.inzkael-lagle (. ruficollis) -...;.iaa~rt (Tadoma fermginea) * "5:pz > ';r-. -. (T. tadorna) >..?an (-4ix sponsa) * (S) L (TI

9 Mandariinpart (. galericulata) * Viupart (nas penelope) RaXkspart (. strepera) Piilpart (. crecca) Sinikael-part (, platyrhynchos) Soopart (. acuta) Ragapart (. querquedula) Luitsnokk-part (. clypeata) Punanokk-vart (Netta rufina) * Punapea-vart (ythya ferina) Valgesilm-vart (. nyroca) * Tuttvart (. fuligula) Merivart (. marila) Hahk (Somateria mollissima) Kuninghahk (S. spectabilis) Ki rjuhahk (Polysticta stelleri) ul (langula hyemalis) Mustvaeras (Melanitta nigra) Prillvaeras (M. perspicillata) * Tarnmuvaeras (M. hsca) Linestkas (ucephala islandica) * SStkas (. clangula) Viiikekoskel (Magus albellus) Rohukoskel (M. serrator) Ja&oskel (M. merganser) D H L (TI H L (TI H L (TI (I-) [TI (S) L T [Sl L T (S) L T LT Haukalised ceipitriforrnes Herilaseviu (Pernis apivorus) Must-harksaba (Milvus migrans) Puna-harksaba (M. milvus) * Merikotkas (Haliaeetus albicilla) H

10 Hiid-merikotkas (H. pelagicus) * Raipekotkas (Neophron percnoptems) * Kaeluskotkas (Gyps fulvus) * Raisakotkas (egypius monachus) * Madukotkas (ircaetus gallicus) * Roo-loorkull (ircus aemginosus) Valja-loorkull (. cyaneus) Stepi-loorkull (. macroums) * Soo-loorkull (. pygargus) Kanakull (ccipiter gentilis) Raudkull (. nisus) Hiireviu (uteo buteo) Karvasjalg-viu (. lagopus) Vaike-komakotkas (quila pomarina) Suur-komakotkas (. clanga) * Stepikotkas (. nipalensis) * Kaljukotkas (. chrysaetos) Kalakotkas (Pandion haliaetus) Pistrikulised Falconiformes Tuuletallaja (Falco tinnunculus) meerika tuuletallaja (F. spawenus).* Punajalg-pistrik (F. vespertinus) Vaikepistrik (F. columbarius) Laopistrik (F. subbuteo) Jahipistrik (F. msticolus) * Rabapistrik (F. peregrinus) ** D D H H L (T) H LT H H OI) 0-1 [LI[TI S L (TI Kanalised Galliformes Laanepuu (onasa bonasia) Rabaphd (Lagopus lagopus)

11 Teder (Tetrao tetnx) HT , 0 -, Mets~s (T. urogallus) HT , 0-1, Nurmkana (Perdix perdix) HT f 2, Pdldvutt (oturnix coturnix) H I Faasan (Phasianus colchicus) (S) (T) lnt Kurelised Gruiformes Rooruik (Rallus aquaticus) Tapikhuik (Porzana porzana) VLkehuik (P. parva) * RukkirW (rex crex) Tait (Gallinula chloropus) Lauk (Fulica atra) Sookurg (Grus grus) Vaiketrapp (Tetra tetra) * Suurtrapp (Otis tarda) * H I I i I , - (0) f f ? , ( (0) ,4 Kuwitsalised hnrndriiformes Merisk (Haematopus ostralegus) Karkjalg (Himantopus himantopus) * Naaskelnokk (Recurvirostra avosetta) Jmejalg (urhinus oedicnemus) * Kdnnu-piiisujooksur (Glareola pratincr Vaiketiill (haradrius dubius) Liivatiill (. hiaticula) Meritull (. alexandrinus) * Roosterind-tull (. monnellus) * Ruut (Pluvialis apricaria) Pluu (P. squatarola) Qivitaja (Vanellus vanellus) Suurrisla (alidris canutus) H L H L L [Sl L [TI l

12 Risla (. alpina) Pliitt (Lirnicola falcinellus) Tutkas (Philomachus pugnax) Mudanepp (Lyrnnocryptes minimus) Tikutaja (Gallinago gallinago) Rohunepp (G. media) Metskurvits (Scolopax rusticola) Mustsaba-vigle (Limosa limosa) Vootsaba-vigle (L. lapponica) Vaekoovitaja (Numenius phaeopus) + -t 2,4 Suurkoovitaja (N. arquata) Tmetilder (Tringa erythropus) Punajalg-tilder (T. totanus) Lammitilder (T. stagnatilis) * Heletilder (T. nebularia) Metstilder (T. ochropus) (0) (0) Mudatilder (T. glareola) Hallkibu (Xenus cinereus) * Vihitaja (ctitis hypoleucos) Kivirullija (renaria interpres) Suur-veetallaja (Phalaropus tricolor) * Veetallaja (P. lobatus) Laisaba-iinn (Stercorarius pomarinus) [Sl L Soodikk (S. parasiticus) (S) L Pikksaba-iinn (S. longicaudus) [S] L Suurk (S. skua) *

13 u ummm m mmmmm v m u4 I 1

14 O6netuvi (. oenas) Kaelustuvi (. palumbus) Kaelus-turteltuvi (Streptopelia decaocto) Turteltuvi (S. Mur) L [TI HT i (+I 3, (0) 0 4, (++I - 3 ' Klolised uculiformes Kagu (uculus canorus) Kakulised Sirigiformes Loorkakk (Tyto aiba) * Kassikakk (ubo bubo) Lumekakk (Nyctea scandiaca) Vodtkakk (Surnia ulula) ***15.IV-31. VII Virbkakk (Glaucidium passerinum) Kivikakk (thene noctua) * Kodukakk (Strix aluco) Hkdkakk (S. uralensis) Habekakk (S. nebulosa) * Kcrvukrats (sio otus) Soorats (. flammeus) Karvasjalg-kakk (egolius hnereus) ~osorrilised aprimulgiformes Oosorr (aprimulgus europaeus) HT [LI (T) WI (L)(T) H (L) T H (L) T [SI [TI (-1-3, 5 - i! I f f 4 i f (0) 4 Piiritajalised podiformes Piiritaja (pus apus) Siniraalised oraciiformes JZi11nd (lcedo atth~s) HT f 3 Mesilasenpp (Merops aplaster) *

15 Siniraag (oracias garmlus) Vaenukagu (Upupa epops) Rahnilised Piciformes Vainkael (Jynx torquilla) Hallpea-& (Picus canus) Roher& (P. viridis) Mustrk (Dryocopus martius) Suur-kirjurahn (Dendrocopos major) Tamme-ki jurh (D. medius) * Valgeselg-ki jurh (D. leucotos) Vhke-ki minor) Kolmvarvas-rh (Picoides tridactylus) HT HT HT HT H (L) T Viirvulised Passeriformes Tuttloke (Galerida cristata) * Nrnrneloke (Lullula arborea) Pldloke (lauda arvensis) Sarviklaoke (remophila alpestris) Kaldapakuke (Riparia riparia) Suitsupabuke (Hirundo rustica) R%tap%isuke (Delichon urbica) Nmmekiur (nthus campestris) Taigakiur (. hodgsoni) * Metskiur (. trivialis) Sookiur (. pratensis) Tundrakiur (. cervinus) Randkiur (. petrosus) ***I 5. V-31. VII Hihilane (Motacilla flava) **** Kuldhinilane (M. citreola) * JgivLstrik (M. cinerea) * - -

16 Linavastrik (M. alba) Siidisaba (ombycilla ganulus) ***VI-VII Vesipapp (inclus cinclus) Kablik (Troglodytes troglodytes) Vsaraat (Pmnella modularis) Punarind (rithacus rubecula) Oobik (Luscinia luscinia) LunaoSbik (L. megarhynchos) * RubiinMbik (L. calliope) * Sinirind (L. svecica) Sinisaba (Tarsiger cyanun~s) * Must-lepalind (Phoenicurus ochruros) Lepalind (P. phoenicums) Kadakatiiks (Saxicola mhetra) Kaeiustaks (S. torquata) * Kivitiiks (Oenanthe oenanthe) Krbe-kivitaks (0. deserti) * ;lvir&tas (Monticola saxatilis) * Kaelusrlstas (Turdus torquatus) Mustrktas (T. merula) Mustpugu-rstas (T. ruficollis) * Hallrastas (T. pilaris) Laulur%stas (T. ph~lomelos) Vainurbtas (T. iliacus) Hobur8stas (T. viscivorus) Vdsa-ritsiklind (Locustella naevia) Jgi-ritsiklind (L. fluviatilis) Roo-ritsiklind (L. luscinioides), Tama-roolind (crocephalus paludicola) * Krkja-roolind (. schoenobaenus) Padu-roolind (. agricola) * - [HI L T (H) L T H L (T) [HI L H L (TI H H H L, -c

17 Soo-roolind (. palustris) Tiigi-roolind (. scirpaceus) Rktas-roolind (. arundinaceus) Vlike-kaosulane (Hippolais caligata) * Kisulane (H. icterina) Voot-psalind (Sylvia nisoria) Vaike-psalind (S. curmca) Pruunselg-pdsalind (S. cornmunis) ed-psalind (S. borin) Mustpea-psalind (S. atricapilla) Rohe-lehelind (Phylloscopus trochiloides) Phja-lehelind (P. borealis) * Kuld-lehelind (P. proregulus) Voot-lehelind (P. inomatus) Tdmmu-lehelind (P. fuscatus) * Mets-lehelind (P. sibilatrix) VGke-lehelind (P. collybita) **** Salu-lehelind (P. trochilus) Poialpoiss (Regulus regulus) Lahe-poialpoiss (R. ignicapillus) * Hall-kZrbsenapp (Muscicapa striata) Vaike-ktirbsenapp (Ficedula parva) Kaelus-k?irbsenapp (F. albicollis) * Must-k?irbsen$p (F. hypoleuca) Roohabekas (Panurus biarmicus) Sabatihane (egithalos caudatus) **** Sootihane (Parus palustris) Pdhjatihane (P. montanus) Taigatihane (P. cinctus) * Tutt-tihane (P. cristatus) H HT HT HT - - i -! i - ' - i j - 1 i R-

18 Musttihane (P. ater) Sinitihanc (P. caeruleus) Lasuurtihane (P. cyanus) * Rasvatihane (P. major) Puukoristaja (Sitta europaea) HT Porr (erthia familiaris) Kukkurtihane (Remiz pendulinus) H Peoleo (Oriolus oriolus) Punaselg-dgija (Lanius collurio) Mustlauk-gija (L. minor) * Hallgija (L. excubitor) Punapea-gija (L. senator) * Pasknlk (Garmlus glandarius) Laanen& (Perisoreus infaustus) * Harakas (Pica pica) HT Mhsak (Nucifraga caryocatactes) H (L) T Hakk (orvus monedula) Kiinnivares (. fiugilegus) HT Hallvares (. corone) Ronk (. corax) HT Kuldnokk (Stumus vulgaris) Roosa-kuldnokk (S. roseus) * Koduvarblane (Passer domesticus) HT Pdldvarblane (P. montanus) Metsvint (Fringilla coelebs) Phjavint (F. montifringilla) Koldvint (Serinus serinus) H. Rohevint (arduelis chloris) Ohakalind (. carduelis) Siisike (. spinus) Kanepilind (. cannabina) H L (T)

19 Magi-kanepilind (. flavirostris) Urvalind (. flammea) **** Hele-urvalind (. homemanni) Voot-kabilind (Loxia leucoptera) Kuuse-kabilind (L. curvirostra) Mtimi-kabilind (L. pytyopsittacus) Karbeleevike (ucanetes githagineus) * Kmiinleevike (arpodacus erythrinus) Manileevike (Pinicola enucleator) *** 15.V-31.VII Leevike (Pyrrhula pyrrhula) Suumokk-vint (occothraustes coccothraustes) Lapi tsiitsitaja (alcarius lapponicus) Hangeiind (Plectrophenax nivalis) Talvike (mberiza citrinella) Pldtsiitsitaja (. hortulana) Phjatsiitsitaja (. rustica) * V&etsiitsitaja (. pusilla) * - HT - L LT (HI Kuldtsiitsitaia (. aureola) * ~ootsi~tsitajh ( schoemclus), ,6 Halltsiitsitaja (Miliana calandra) * (HI (TI, 0-5 (0) Linnuhamlduste komisjonis kuuluvad klsitlusele: Verification by the Rarities ommittee is needed for: * kik vaatlused I all records: ** pesitsusteated I breeding records; *** vaatlused miirgitud ajavahemikul I records in given period **** kaik vaatlused jiirgmiste alamliikide kohta: ameerika vaikeluik (ygnus columbianus columbianus), labe-mustlagle (ranta bernicla hrota), mustpea-hkilane (Motacilla flava feldegg), siberi vaike-lehelind (Phylloscopus collybita tristis), lake-sabatihane (egithalos caudatus europaeus) ja 1una-urvalind (arduelis flammea cabaret)! all records about the following subspecies: ygnus columbianus columbianus, ranta bernicla hrota, Motacillajlava feldegg, Phylloscopus collybita tristis, egithalos caudatus europaeus and arduelisflarnrnea cabaret.

20 Status and numbers of stonian birds The paper gives an updated list of stonian bud species, their status and numbers in breeding season and midwinter. Methods. The estimates were evaluated as follows (hereafter the abbreviations as in Table 1). ategories: - species which has been recorded in an apparently wild state at least once since ; - spccies which has been recorded in an apparently wild state only before 1950; - released or escaped species which has established a self-supporting breeding population in the own country, also birds coming from category population of another country; D - every other specics unless it is almost certainly a genuine vagrant or almost cetlainly an escape from captivity; - escapes from captivity. Statm: N - regular breedcr; S - sl.arnmer viqitor; T, - passage migrant; 6 - winterer; ( ) - irregular (breeder etc.); [ ].- occasional (breeder etc); - vasrant; int - introduced. species was cvnsidererl occasional brceder!wintcreretc. if its occurrence Fitted in this pattern in Irrcgi~lar and rcgular bseedcrs ctc. were however determined by occurrence patte~n in the last 20 years ( ) or (if status considerably changed during this period) according to thc most recent years (e. g. itrine Wagtail is a regular breeder although its first breeding dates back only to 1991). No. of breeding pairs was taken as the conlmon term or' breeding population size, although in several species je. g. gallinaceous birds, waders, raptors) paws, in facf, were not counted. The minimum-maximum values considcr both year-to-year variation (in somc recent years) and inaccuracy of estimate. If numbers had changed unidirectionally in recent ycars, the estimate rcflccts the latest known situation (preferably in 1998). vaiuation methods are shown lei breeding estimates: 1 -- complete count (a full or near-full ccnsus); 2 - expcrt estintalc (the best estimate in ihe opinion of expcrtr; studying Ihc yopr:lntion of the spscics); 3 - compilation (an estir.a:e 2erivcii frolai 4 numbe- of so1.1rccsj: 4 - eutz-apolation 5on1 sample SQTV~,G ir difrerrr~t habitats a:!c"'or rnrz:iont plots; 5 -- a rclr1g1-i method using the,-..., LJti~iou~ t:sfimai? (Tdillcltht Lei' 2): 1991) ~r)d thr kr?own recent trend hz- (;,j...*.,,.-i~ic~i? ~4 (!?3c p;'evi01:~~7~i.sthod Is ijdica?ed I~zfvrc / character. :. g. 2-5: pie\-iously cxped es:ii?afe); 5 - n ro~~gfi cslimsic "ion1 Tew ij?lai~titai,i\,c data and densitiec in nei~hhourin~ cciintries (mainly Scutl!crn Finland). reeding estimate r-eliiisii"f~l is di\rided into three classes: - reliable quantitative data from recent yeiirs; - gcnerally wcll known, but quantitative data incomplete; - vcry poor or missing (recent) quantitative data. The changcs in breeding populations (trends) are expressed as follows: e = extinct as a rcgular breeding bird during the shldy period; -- = strong decrease (more than 50%); - = moderate decrease (10-50%);!-) = probable decrease

21 (verification lacking); 0 = stable, no detectable change; (0) - probably stable; f = widely fluctuating, without steady trend; (+) = probable increase (verification lacking); + = moderate increase (10-50%); ++ = strong increase (more than 50%); (n) = newcomer with a few sporadic breeding records; n = newcomer as a regular breeding bird;? = status largely unknown. In several cases also earlier ( ) trends were corrected if previously unknown data were available. Winter numbers (individuals) are given according to January data, excluding years with extraordinary weather conditions. Most estimates are obviously very rough and (except for waterfowl) with unknown reliability. Results. The estimates are shown in Table 1. Some exotic and tamed species have been excluded from analyses. s of , 339 bird species have been recorded in stonia (categories -D), 222 of these are breeders (209 regular, 7 irregular and 6 occasional), 150 species have been observed in winter (94 regularly) and 212 species on migration (194 regularly). 329 species have occurred naturally, four of these (Gavia immer, Tetrax tetrax, Syrrhaptes paradoxus, thene noctua) only before Three more species have occurred naturally in earlier times but recent records concern either escapes (Tadorna fermginea) or birds with unknown origin (Gyps fulvus, egypius monachus). Seven species have probably always been escapes from captivity and two regular species (olumba livia, ranta canadensis) belong to category. Four species (Pelecanus onocrotalus, Phoenicopterus ruber, ucephala islandica, ucanetes githagineus) are of unknown origin, as previously also nser caerulescens (recent records concern escapes). ccording to this study million pairs of birds breed in stonia, ten most common species making up 56-57% of this. Only 13 breeding species have been counted highly reliably, most of species with - level reliability, and as many as 60 species with -level reliability. Recent addition rate of new breeding species seems lower than previously: in altogether 6 regular and 3 irregular new breeders settled in stonia, compared to one species (itrine Wagtail) in In species decreased and 77 species increased, in those numbers were 55 and 57, respectively. In this decade Falco columbarius, haradrius dubius, Philomachus pugnax and Jynx torquilla have shown strong decrease, while Phalacrocorax carbo, iconia ciconia, ygnus cygnus, ranta leucopsis, Haliaeetus albicilla, Tringa nebularia, Locustella luscinioides and Panurus biarmicus have shown strong increase. ltogether, million individuals were estimated to occur in midwinter, ten most numerous species making up 57-68% of this.

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski Hirundo 2019 32 (1) 63-80 Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil 1983 2018 Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu Kokkuvõte Käesolevas töös kirjeldatakse

Rohkem

Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc

Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK ARUANNE TELLIJA: TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET TÄITJA: MTÜ TALLINNA LINNUKLUBI Tallinn 2006 Sisukord 1. Materjal ja metoodika...4 2. Tallinna rohealade linnustiku kirjeldus...6

Rohkem

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu,

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 7. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 7 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 7. aastal Keskkonnaameti tellimisel

Rohkem

A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg

A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg Whooper Swan A Rabahani Anser fabalis Ans fab Bean

Rohkem

Microsoft Word - Ots&Paal_23_1.doc

Microsoft Word - Ots&Paal_23_1.doc Hirundo 23: 3-20 (2010) LINNUHARULDUSED EESTIS 2009 Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 8 Margus Ots & Uku Paal Eesti Ornitoloogiaühing, pk. 227, 50002 Tartu margus.ots@gmail.com Kokkuvõte. Käesolev

Rohkem

aegcau

aegcau Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 2015. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 2015 1 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 2014. aastal Keskkonnaameti

Rohkem

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015

Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava Keskkonnaamet 2015 Sorgu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025 Keskkonnaamet 2015 Vastavalt looduskaitseseaduse 25. on kaitsekorralduskava kaitstavate loodusobjektide alapõhise kaitse korraldamise aluseks: Kaitsekorralduskava

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 5. Linnud [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 5. Linnud [Compatibility Mode] JAHILINNUD Ujupardid Sinikael-part, Anas latyrhynchos Suhteliselt massiivse kerega lind, varesest suurem. Kaal kuni 1,5 kg. Eesti suurim ja arvukaim ujupart. Sinikael-part moodustab suurima osa meil kütitud

Rohkem

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_ Tellija Estwind Energy OÜ Dokumendi tüüp KSH eelhinnang Kuupäev Jaanuar 2011 Lepingu nr 2010_0198 MUHU VALLAS VÕIKÜLA KÜLAS METSA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU EELHINNANG Versioon 02 Printimise

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng  Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Microsoft Word - Krassgrundi linnustik_aruanne2010_2.doc

Microsoft Word - Krassgrundi linnustik_aruanne2010_2.doc Krassgrundi mereala inventeerimine: linnustik Lõpparuanne Krassi saar. Ivar Jüssi foto 2.06.09. Andres Kuresoo & Leho Luigujõe Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut Tartu SISUKORD Sissejuhatus...3

Rohkem

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega Hirundo 2018 31 (1) 32-48 Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega Riho Marja*,1,2, Andrus Kuus 1, Andres Kalamees 1

Rohkem

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDOSA... 6 1.1. ALA ISELOOMUSTUS...

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc MAK keskkonnaga seotud toetuste bioloogilise mitmekesisuse hindamise raames 2010.- 2015. a teostatud põllulindude seire kokkuvõte Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee

Rohkem

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava KINNITATUD Keskkonnaameti peadirektori 12.12.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/14 Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2019 2028 Keskkonnaamet 2018 1 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 6 1.1. Ala iseloomustus...

Rohkem

untitled

untitled EESTI LINDU EESTI LINDU EESTI LINDU Eve Mägi Tekst Eve Mägi, 2010 Fotod Autorid, 2010 Toimetaja Anu Sillaots Kujundaja Mari Kaljuste ISBN 978-9985-3-2134-8 Kirjastus Varrak Tallinn, 2010 www.varrak.ee

Rohkem

Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07

Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07 Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr 2014-0188 HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07.11.2016 Versioon 06 Printimise kuupäev Koostatud:

Rohkem

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret?

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Meelis Uustal SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus 8. nov. 2012 Keskkonnateabe Keskus Hetkeolukord 2/3 eestimaalastest elavad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

iba_2000

iba_2000 Tähtsad linnualad Eestis Important Bird Areas in Estonia Tähtsad linnualad Eestis Important Bird Areas in Estonia Koostanud / Compiled by Andres Kalamees Toetanud / Supported by Taani Keskkonnakoostöö

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

SUITSUPAASUKE - AASTA LIND 2000 Mati K o s e Eesti Ornitoloogiaijhing, pk. 227, Tartu Kokkuv6te. Suitsupaasuke (Hirundo r~~stica) valiti Eesti O

SUITSUPAASUKE - AASTA LIND 2000 Mati K o s e Eesti Ornitoloogiaijhing, pk. 227, Tartu Kokkuv6te. Suitsupaasuke (Hirundo r~~stica) valiti Eesti O SUITSUPAASUKE - AASTA LIND 2000 Mati K o s e Eesti Ornitoloogiaijhing, pk. 227, 50002 Kokkuv6te. Suitsupaasuke (Hirundo r~~stica) valiti Eesti Ornitoloogiaiihingu poolt 2000. aasta linnuks, Kaesolevas

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

EESTI RAHVASTIK RAHVALOENDUST...

EESTI RAHVASTIK RAHVALOENDUST... EsA EESTI RAHVASTIK RAHVA- LOENDUSTE ANDMETEL POPULATION OF ESTONIA BY POPULATION CENSUSES III EESTI E STATISTIKAAMET T S T I A A T STATISTICAL T S T I A OFFICE F OF ESTONIA TALLINN L N 1996 9 ISBN 9985-826-82-5

Rohkem

Microsoft Word - 08.doc

Microsoft Word - 08.doc EESTI VÕIMALIK RAHVAARV JA VANUSKOOSSEIS AASTANI 2050 Aasa Maamägi Rahvastikustatistika talituse juhtivstatistik 2000. aasta rahva- ja eluruumide loenduse alusel Statistikaametis koostatud vaadeldava ajaperioodi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aastatel 2009 2013 toimunud Rarileidja võistluse kokkuvõte Rarileidja 2009-2013 Rarileidja oli võistlus, mille eesmärgiks oli aasta jooksul leida võimalikult palju haruldasi linde ja muuta seega linnuvaatlemine

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Microsoft Word - Tekst2.doc

Microsoft Word - Tekst2.doc EsA EESTI RAHVASTIK RAHVA- LOENDUSTE ANDMETEL POPULATION OF ESTONIA BY POPULATION CENSUSES II EESTI E STATISTIKAAMET T S T I A A T STATISTICAL T S T I A OFFICE F OF ESTONIA TALLINN L N 1996 9 ISBN 9985-826-44-2

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Kuresoo et al. 2013

Kuresoo et al. 2013 Hirundo 26: 1-25 (2013) KIRJUHAHA (POLYSTICTA STELLERI) ASURKONNA SEISUNDIST JA VÕIMALIKEST KAITSEMEETMETEST EESTIS Andres Kuresoo, Leho Luigujõe & Kalev Rattiste Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1, 51014

Rohkem

Hirundo 2016 (1) Hirundo ÜLEVAADE Isiksuse uurimine linnuökoloogias Kaarin Koosa Zooloogia osakond, Ökoloogia ja Maateaduste instituut, Tartu Ül

Hirundo 2016 (1) Hirundo ÜLEVAADE Isiksuse uurimine linnuökoloogias Kaarin Koosa Zooloogia osakond, Ökoloogia ja Maateaduste instituut, Tartu Ül Hirundo 2016 (1) 26-46 Hirundo ÜLEVAADE Isiksuse uurimine linnuökoloogias Kaarin Koosa Zooloogia osakond, Ökoloogia ja Maateaduste instituut, Tartu Ülikool, Vanemuise 46, 51014 Kokkuvõte Läbiviidud uuringute

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

tiirutaja linnuhuvilise teabeleht nr 35 detsember 2016 Laululinnud baltisaksa kultuuris Ulrike Plath, baltisaksa ajaloo ja kultuuri professor Kui põge

tiirutaja linnuhuvilise teabeleht nr 35 detsember 2016 Laululinnud baltisaksa kultuuris Ulrike Plath, baltisaksa ajaloo ja kultuuri professor Kui põge tiirutaja linnuhuvilise teabeleht nr 35 detsember 2016 Laululinnud baltisaksa kultuuris Ulrike Plath, baltisaksa ajaloo ja kultuuri professor Kui põgenevad teised linnud, sind, armas laulik, näen ma veel.

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

Tiirutaja_22_5.indd

Tiirutaja_22_5.indd TIIRUTAJA L I N N U H U V I L I S E T E A B E L E H T N R 2 2 J U U N I 2 0 1 3 Edusammud metsise kaitse korraldamisel 2010. aasta Tiirutajas nr 10 kirjutasime sellest, et metsis võetakse luubi alla, kuna

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala kaitse

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013

Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013 Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Kaitsealused liigid 4 1.1. Kaitsealused taimeliigid 4 1.2. Kaitsealused loomaliigid 11 2. Euroopas väärtustatud

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine.

Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine. Osakogumite kitsendustega hinnang Kaja Sõstra 1 Eesti Statistikaamet Sissejuhatus Valikuuringute üheks oluliseks ülesandeks on osakogumite hindamine. Kasvanud on nõudmine usaldusväärsete ja kooskõlaliste

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

EMVJKR2008.xls

EMVJKR2008.xls EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES JUUNIORIDELE kg 8 kg DMITRI GORJUŠKO (SK MARGUS UMDA (MK RISTO TEESAAR (MK NELSON) MARTTI LAUBE (TARTU K) JURI HANENKO (SK RAKVERE) ELAR VAHTER (SAAREMAA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula

Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuula Inglise keele ainekava 5.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Räägib loomadest. Vaba aeg. Animals (Wild life 2. Kuulab, loeb ja jutustab dialooge and pets) Sõnavara teemadel

Rohkem

Uulu-Võiste seletuskiri

Uulu-Võiste seletuskiri Vabariigi Valitsuse määruse Uulu-Võiste maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri eelnõu SELETUSKIRI 1. Sissejuhatus Looduskaitseseaduse 10 lõike 1 alusel on Vabariigi Valitsusel õigus võtta ala

Rohkem

SITDISABADE SAABUMINE JA ILM: KAS PKOGNOOS ON VOIMALIK? Lemming R o o t s rn a e & Heinrich V e r o rn a n n Kroonuaia 22-1, Tartu EE-2400 Eesti Ornit

SITDISABADE SAABUMINE JA ILM: KAS PKOGNOOS ON VOIMALIK? Lemming R o o t s rn a e & Heinrich V e r o rn a n n Kroonuaia 22-1, Tartu EE-2400 Eesti Ornit SITDISABADE SAABUMINE JA ILM: KAS PKOGNOOS ON VOIMALIK? Lemming R o o t s rn a e & Heinrich V e r o rn a n n Kroonuaia 22-1, Tartu EE-2400 Eesti Ornitoloogiauhingu fenoloogilise vaatlusv6rgu liikrnete

Rohkem

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt SISSEJUHATUS RISKIANALÜÜSI VETERINAARSES RAHVATERVISHOIUS Arvo Viltrop EMÜ VLI 1 Kasutatud allikad Woolridge ja Kelly Risk Analysis Course (2000) Vose Consulting Quantitative Risk Assessment for Animal

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

nylon p!seyyeq alead lsenaed lsasaw!sa aqoy 'pnuees ass!s nbooq l!el (aaa syasn6le!poo!~ad!bnnd auuej pnulo!a syoe! ap!y!!lnuu!l asnlueu3 '% 9'LE nyyo

nylon p!seyyeq alead lsenaed lsasaw!sa aqoy 'pnuees ass!s nbooq l!el (aaa syasn6le!poo!~ad!bnnd auuej pnulo!a syoe! ap!y!!lnuu!l asnlueu3 '% 9'LE nyyo nylon p!seyyeq alead lsenaed lsasaw!sa aqoy 'pnuees ass!s nbooq l!el (aaa syasn6le!poo!~ad!bnnd auuej pnulo!a syoe! ap!y!!lnuu!l asnlueu3 '% 9'LE nyyoy isapnpu!l pnlnnd sapeisnpoow '(% 8'6) pu!leso~d-blasunn~d

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TÜ TVT - Kavandamine ja arhitektuur 2.ppt

Microsoft PowerPoint - TÜ TVT - Kavandamine ja arhitektuur 2.ppt Kavandamine ja arhitektuur Erik Jõgi erik.jogi@hansa.ee Muutused Muutused on elu igapäevane osa Meie peame tagama, et meie kirjutatud tarkvara need muutused üle elab Oleme valmis muutusteks, mitte ei võitle

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Outline Estonian language resources First experiment for summarization EstSum

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun

Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept Ettepanekud ja tagasiside oodatud kun Soosaare soo taastamiskava /Avalikustatud ja saadetud kooskõlastamiseks RMKle ja Keskkonnaametile 20. sept 2016. Ettepanekud ja tagasiside oodatud kuni 20. okt 2016 aadressil jott@elfond.ee/ Foto: droonifoto

Rohkem

Scanned Image

Scanned Image EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL TARTU ÜLIKOOL EESTI MAAILMAS 21. SAJANDI KÜNNISEL Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri 70. sünnipäevale pühendatud konverentsi

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem